Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 27 listopada 2012 r.,
sygnatura IPTPP1/443-715/12-6/MW

    Usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, jako ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych , będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy, pod warunkiem, że usługi te będą stanowiły niezbędny element do wykonania usługi podstawowej, a głównym ich celem nie będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2012 r. (data wpływu 06 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 09 listopada 2012r. (data wpływu 13 listopada 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego jako usług ściśle związanych z usługami szkoleniowymi zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 06 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych;
    - opodatkowania samodzielnych usług doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
    - zwolnienia z opodatkowania usług doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego jako usług ściśle związanych z usługami szkoleniowymi zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
    Wniosek został uzupełniony w dniu 13 listopada 2012r. w zakresie przeformułowania pytania nr 1, doprecyzowania zdarzenia przyszłego, własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego oraz opłaty.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).
 
    C. jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej. Została ona założona i jest prowadzona przez osobę fizyczną (od 1 września 2000 r., wpisana została do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta miasta X pod numerem …). Firma zatrudnia na umowę o pracę 4 pracowników. C. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. C. nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie posiada zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych. Usługi świadczone przez C. nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. C. nie uzyskało akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, gdyż jego działalność nie jest przewidywalna i powtarzalna, ponieważ zlecenia pozyskiwane są w drodze udziałów w ogłaszanych przetargach.
 
    Do priorytetowych kierunków jej działania zalicza się m.in.:
    - nauczanie języków obcych;
    - nauczanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym kursy komputerowe mające na celu nauczenia podstawowej obsługi w zakresie podstawowego oprogramowania biurowego, ale również np. z grafiki komputerowej, tworzenie stron www czy obsługi programu AutoCAD;
    - kursy i szkolenia dot. zagadnień administracyjno – biurowych, rachunkowości oraz prowadzenia kadr i płac, a także księgowości komputerowej;
    - zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych;
    - kursy i szkolenia dot. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
    - kursy i szkolenia dot. przedsiębiorczości, których celem przeważnie jest założenie własnej firmy;
    - kursy specjalistyczne pod potrzeby konkretnego Zamawiającego celem podniesienia kwalifikacji jego pracowników;
    - konferencje i seminaria specjalistyczne pod potrzeby konkretnego Zamawiającego celem podniesienia kwalifikacji jego pracowników;
    - warsztaty psychospołeczne, tzw. szkolenia „miękkie”;
    - kursy autoprezentacji i metod poszukiwania pracy, których celem jest nauczenie jak poruszać się po rynku pracy i w efekcie znaleźć zatrudnienie;
    - doradztwo zawodowe grupowe;
    - doradztwo zawodowe indywidualne;
    - poradnictwo psychologiczne grupowe;
    - poradnictwo psychologiczne indywidualne.
 
    Przedmiotem niniejszego wniosku są trzy następujące zdarzenia przyszłe:
 
    Realizacja usług tzw. szkoleń "twardych" (poz. 1-7) oraz tzw. szkoleń "miękkich" (poz. 8 -9), które są szkoleniami zawodowymi lub przekwalifikowania zawodowego:
    - szkolenia dot. technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym kursy komputerowe mające na celu nauczenie podstawowej obsługi komputera oraz internetu oraz w zakresie podstawowego oprogramowania biurowego, a także z grafiki komputerowej, tworzenia stron www i obsługi programów AutoCAD;
kursy i szkolenia dot. zagadnień administracyjno-biurowych, rachunkowości oraz prowadzenia kadr i płac, a także księgowości komputerowej i kosztorysowania;
    - szkolenia dot. zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych;
    - kursy i szkolenia dot. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
    - kursy i szkolenia dot. przedsiębiorczości, których celem jest założenie własnej firmy;
    - kursy specjalistyczne pod potrzeby konkretnego Zamawiającego celem podniesienia kwalifikacji jego pracowników;
    - konferencje i seminaria specjalistyczne pod potrzeby konkretnego Zamawiającego celem podniesienia kwalifikacji jego pracowników;
    - warsztaty psychospołeczne, tzw. szkolenia „miękkie";
    - kursy autoprezentacji i metod poszukiwania pracy, których celem jest nauczenie jak poruszać się po rynku pracy i w efekcie znaleźć zatrudnienie;
 
    Realizacja usług wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz w zakresie doradztwa zawodowego (poz. 8-9):
    - poradnictwo pedagogiczne grupowe;
    - poradnictwo pedagogiczne indywidualne;
    - poradnictwo psychologiczne grupowe;
    - poradnictwo psychologiczne indywidualne;
    - doradztwo zawodowe grupowe;
    - doradztwo zawodowe indywidualne;
 
    Realizacja usług szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego , w których świadczone są również usługi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego . Świadczone w tym przypadku wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo zawodowe są ściśle związane z usługami podstawowymi, tj. usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wymienionymi w odniesieniu do zdarzenia przyszłego oznaczonego I (poz. 1-9)>.
 
    C. ww. usługi świadczyć będzie przede wszystkim na rzecz urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialnego i ośrodków pomocy społecznej. Są to przede wszystkim osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracownicy.
 
    Wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne będą realizowane w całości ze środków publicznych, tj. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 poszczególnych województwa (RPO) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL). Bezpośrednimi beneficjentami środków publicznych będą: urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ośrodki pomocy społecznej.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 
    Czy usługi – ściśle powiązane z zamówieniem podstawowym - polegające na świadczeniu doradztwa zawodowego i/lub poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego razem ze szkoleniami zawodowymi bądź przekwalifikowania zawodowego, gdzie całość zamówienia finansowana jest ze środków publicznych, gdzie zamówienie podstawowe jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) również są zwolnione z podatku VAT...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Wnioskodawca w przyszłości będzie wykonywał usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych i przekwalifikowania zawodowego, a także doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (usługi szkoleniowe w tym przypadku są usługami podstawowymi, natomiast usługi doradcze są usługami dodatkowymi ściśle powiązanymi z usługami szkoleniowymi). Zleceniodawcami tych usług będzie urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej. Projekty, w ramach których realizowane są przedmiotowe usługi są w całości finansowane ze środków publicznych, tj. budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej. Beneficjentem tych środków jest tutaj Zleceniodawca C.
 
    Szkolenia, które będą świadczone przez Wnioskodawcę stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z pożądanym zawodem, w ramach którego zatrudnienie będzie poszukiwane.
 
    Doradztwo zawodowe oraz psychologiczno-pedagogiczne będzie prowadzone celem pomocy w wyborze ścieżki kształcenia, identyfikacji mocnych i słabych stron, przedstawienia perspektyw zatrudnienia na lokalnym i globalnym rynku pracy, kształtowania osobowości i zainteresowań związanych z pożądanym zawodem, przygotowania do samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej.
 
    Materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń oraz doradztwa zostały opracowane przez wykładowców i doradców i przekazane uczestnikom zajęć.
 
    C. nie będzie - na świadczenie usług doradczych - zawierało oddzielnej umowy tylko będą one realizowane w ramach jednej umowy ze szkoleniami zawodowymi i przekwalifikowania zawodowego. Usługi doradcze są elementem niezbędnym do wykonania usługi edukacyjnej, a usługa edukacyjna jest częścią przeważającą w umowie. Wnioskodawca zawiera umowy o świadczenie usług szkoleniowych z wykładowcami oraz doradcami.
 
    W opisanym przypadku Wnioskodawca uważa, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w przypadku pierwszego zdarzenia przyszłego, szkolenia, o których mowa powyżej, są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), natomiast usługi doradztwa świadczone przez C. w ramach jednej umowy obejmującej świadczenie usług szkoleniowych oraz doradczych, gdzie usługi szkoleniowe są przeważające, a usługi doradcze stanowią element niezbędny do wykonania usługi szkoleniowej są również zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z póź.zm.), jako usługi ściśle związane z usługami szkoleniowymi (zwolnionymi).
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
 
    Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
 
    Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.
 
    Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:
    - jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
    - uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
 
    -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
 
    Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.
 
    Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
    - prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
    - świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
    - finansowane w całości ze środków publicznych
 
    -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
 
    Na podstawie ust. 17 cyt. wyżej artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
    - nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
    - ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
    Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).
 
    Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
 
    Stosownie do § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
 
    W myśl natomiast z § 13 ust. 9 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
    - nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub
    - ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
    Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w innych niż podatkowe (odrębnych) przepisach. Ze zwolnienia korzystają również takie usługi szkolenia, które prowadzone są przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wreszcie zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w całości finansowane ze środków publicznych – zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Nadto, na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, ze zwolnienia korzysta także świadczenie usług finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.
 
    W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L z 2011 r. Nr 23.3). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.
 
    Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

    Natomiast, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) środkami publicznymi są:
    - dochody publiczne;
    - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
    - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
    - przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
    a. ze sprzedaży papierów wartościowych,
    b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
    c. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
    d. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
    e. z innych operacji finansowych;
    - przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
 
    Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zalicza się:
    - środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
    - niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
    a. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
    b. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
    c. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
    - środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
    - środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
    a. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
    b. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
    c. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
    - środki przeznaczone na realizację:
   a. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
    b. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),
    c. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
    d. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
    - inne środki.
 
    Natomiast stosownie do art. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:
    - organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
    - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
    - jednostki budżetowe;
    - samorządowe zakłady budżetowe;
    - agencje wykonawcze;
    - instytucje gospodarki budżetowej;
    - państwowe fundusze celowe;
    - Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy      - Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
    - Narodowy Fundusz Zdrowia;
    - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
    - uczelnie publiczne;
    - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
    - państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
    - inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
 
    Z art. 4. ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, iż przepisy ustawy stosuje się do:
    - jednostek sektora finansów publicznych;
    - innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
 
    Jak powyższe wskazuje, ustawa o finansach publicznych wymienia wprost co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł (pkt 4 i 5). Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych.
 
    W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) w art. 2 pkt 1 określono, iż beneficjent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7.
 
    Natomiast publicznymi środkami krajowymi są środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne środki jednostek oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych, z kolei publicznymi środkami wspólnotowymi są środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju (art. 2 pkt 10 i art. 2 pkt 11 ww. ustawy).

    Definicja projektu została zawarta w art. 2 pkt 9 ww. ustawy, zgodnie z którą projekt to przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucją pośredniczącą, albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, lub współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.
 
    Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, od 1 września 2000 r., wpisana została do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta X. Firma jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT, zatrudnia na umowę o pracę 4 pracowników. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie posiada zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych. Świadczone usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca będzie realizował usługi tzw. szkoleń "twardych" oraz tzw. szkoleń "miękkich", które są szkoleniami zawodowymi lub przekwalifikowania zawodowego. W ich ramach świadczone są również usługi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa. Świadczone w tym przypadku wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo zawodowe są ściśle związane z usługami podstawowymi, tj. usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Doradztwo zawodowe oraz psychologiczno-pedagogiczne będzie prowadzone celem pomocy w wyborze ścieżki kształcenia, identyfikacji mocnych i słabych stron, przedstawienia perspektyw zatrudnienia na lokalnym i globalnym rynku pracy, kształtowania osobowości i zainteresowań związanych z pożądanym zawodem, przygotowania do samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej. Wnioskodawca, a usługa edukacyjna jest częścią przeważającą w umowie. Ww. usługi Wnioskodawca świadczyć będzie przede wszystkim na rzecz urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialnego i ośrodków pomocy społecznej. Są to przede wszystkim osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracownicy JST. Wszystkie ww. przedsięwzięcia będą realizowane w całości ze środków publicznych, tj. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 poszczególnych województwa (RPO) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL). Bezpośrednimi beneficjentami środków publicznych będą: urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ośrodki pomocy społecznej.
 
    Odnosząc przedstawione okoliczności sprawy do powołanych powyżej przepisów, stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę, jako bezpośredniego podwykonawcę beneficjenta pomocy, usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń tzw. „twardych” i „miękkich”, które są szkoleniami zawodowymi lub przekwalifikowania zawodowego dla osób czynnych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, w całości finansowane ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, co zostało potwierdzone interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego w imieniu Ministra Finansów, Nr IPTPP1/443-715/12-4/MW.
 
    Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania do usług polegających na świadczeniu doradztwa zawodowego i/lub poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego jako usług ściśle związanych z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
 
    Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 1170), „związek” to stosunek różnych elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, oddziaływających na siebie; spójność, łączność, powiązanie.
 
    Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług "ściśle związanych". Niemniej jednak z brzmienia art. 43 ust. 17 oraz z § 13 ust. 9 rozporządzenia, wynika, iż nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
    Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, iż świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za "ściśle związane" z działalnością edukacyjną a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.
 
    Zgodnie z ww. regulacjami zwolnienia dotyczące dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (przykładowo szkoleniowymi) mają zastosowanie, jeżeli:
    - usługi te są wykonywane przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej,
    - usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej,
    - ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
    Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w ramach których świadczy również usługi doradztwa zawodowego i/lub poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Zatem należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi doradztwa i poradnictwa są usługami związanymi z usługami podstawowymi świadczonymi przez ten sam podmiot. Jak wskazał Wnioskodawca, nie będzie zawierał oddzielnej umowy na świadczenie usług doradczych - będą one realizowane w ramach jednej umowy ze szkoleniami zawodowymi i przekwalifikowania zawodowego. Usługi doradcze są elementem niezbędnym do wykonania usługi głównej.
 
    Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że – o ile celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego nie będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia – to usługi te, jako ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych i niezbędne do wykonania usługi podstawowej, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy.
 
    Reasumując, usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, jako ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych , będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy, pod warunkiem, że usługi te będą stanowiły niezbędny element do wykonania usługi podstawowej, a głównym ich celem nie będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
 
    Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
 
    Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
 
    Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zdarzenia przyszłego), w którym wskazano, iż świadczone usługi są usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w całości finansowane ze środków publicznych. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
 
    Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego jako usług ściśle związanych z usługami szkoleniowymi zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
    Natomiast wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych załatwiono interpretacja Nr IPTPP1/443-715/12-4/MW, zaś w części dotyczącej opodatkowania samodzielnych usług doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – interpretacją Nr IPTPP1/443-715/12-5/MW.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama