Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 27 listopada 2012 r.,
sygnatura IPPB2/436-526/12-2/AF

    W sytuacji, gdy transakcja sprzedaży Akcji zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku, będzie ona zwolniona z opodatkowania, stosownie do regulacji zawartej w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2012 r. (data wpływu 05.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 05.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Spółka B. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą w Luksemburgu i członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej zależnej od V., spółki kapitałowej z siedzibą w Kanadzie (dalej: Grupa V. lub Grupa). Obecnie Grupa przechodzi złożony proces reorganizacji obejmujący podmioty działające na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. W ramach wspomnianego procesu planowane jest nabycie przez Wnioskodawcę 100% akcji (dalej: Akcje) innej spółki z Grupy - J. S.A. (dalej: J.), spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce. Obecnie wyłącznym akcjonariuszem J. jest S. AB (dalej: S. lub Sprzedawca) z siedzibą na Litwie.
 
    Wnioskodawca i S. (dalej łącznie: Strony) planują przeprowadzenie zbycia/nabycia Akcji za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. firmy inwestycyjnej w formie domu maklerskiego z siedzibą w Polsce w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi dalej: Dom Maklerski).
 
    Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której Dom Maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia Akcji w tym do zdeponowania akcji złożonych przez Sprzedającego. W zakres obowiązków Domu Maklerskiego pośredniczącego w transakcji zbycia/nabycia Akcji może wchodzić w szczególności:
    - otwarcie rachunku maklerskiego dla Wnioskodawcy,
    - prowadzenia depozytu Akcji na czas transakcji (depozyt papierów wartościowych),
    - weryfikacja warunków zobowiązującej umowy sprzedaży Akcji zawartej bezpośrednio przez Spółkę i Sprzedawcę oraz weryfikacja praw do Akcji Sprzedawcy i istnienia ewentualnych obciążeń na Akcjach przez Dom Maklerski,
    - akceptacja i wykonanie zlecenia zakupu Akcji wydanego przez Wnioskodawcę (zawarcie umowy sprzedaży Akcji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy jako nabywcy), wydanie Akcji Wnioskodawcy jako nabywcy po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia uiszczenia przez Wnioskodawcę ceny za Akcje,
    - ewentualne pośrednictwo w uregulowaniu ceny za nabycie Akcji,
    - wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji,
    - pomoc w przygotowaniu projektu umowy sprzedaży Akcji,
    - przeniesienie posiadania odcinków zbiorowych Akcji na kupującego.
 
    Dodatkowo, Dom Maklerski może być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży Akcji, w szczególności:
    - udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Akcji),
    - udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron).
 
    Za swoje usługi w ramach umowy o współpracy z Wnioskodawcą Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe.
 
    Dom Maklerski może nie być zaangażowany w negocjacje pomiędzy Stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w szczególności w przygotowanie umowy zobowiązującej sprzedaży Akcji i jakichkolwiek dodatkowych porozumień. Należy jednak zaznaczyć, że żadna z czynności dokonanych przez Strony samodzielnie, bez asysty Domu Maklerskiego, nie będzie skutkowała sprzedażą Akcji. Natomiast w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własność Akcji na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego (bez którego to pośrednictwa transakcja nie mogłaby dojść do skutku z uwagi na złożenie Akcji w depozycie Domu Maklerskiego).
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 
    Czy opisana w zdarzeniu przyszłym sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy Akcji J. za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, opisana sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy akcji J. za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 
    Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy
 
    Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: Ustawa o PCC), sprzedaż akcji polskiej spółki kapitałowej podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
    Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC, sprzedaż praw majątkowych podlega opodatkowaniu 1% PCC, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw.
 
    Przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC przewiduje jednak zwolnienie od opodatkowania PCC sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami finansowymi dokonywanej za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
    Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
    - uznania Akcji nabywanych przez Wnioskodawcę za instrumenty finansowe w świetle przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
    - uznania Domu Maklerskiego pośredniczącego w sprzedaży Akcji za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną;
    - dokonania sprzedaży Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
    Planowana transakcja nabycia Akcji przez Wnioskodawcę spełnia wskazane powyżej warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od opodatkowania PCC z uwagi na następujące okoliczności.
 
    Akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 
    Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje jako instrumenty finansowe przede wszystkim papiery wartościowe - tymi zaś, stosownie do art. 3 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są m. in. akcje. Tym samym, spełniony jest warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC z uwagi na fakt, iż przedmiotem planowanej transakcji będą Akcje.
 
    Dom Maklerski będzie firmą inwestycyjną
 
    Koniecznym warunkiem zwolnienia z PCC jest pośredniczenie w transakcji sprzedaży Akcji firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się „dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.”
 
    Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca zamierza przeprowadzić opisaną transakcję sprzedaży Akcji, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (pozwolenie zostało wydane w roku 1991 przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, której funkcję od roku 2006 przejęła Komisja Nadzoru Finansowego), uprawniającego do pośredniczenia w transakcjach obrotu instrumentami finansowymi.
 
    Nie ulega więc wątpliwości, że jeżeli Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca zamierza przeprowadzić transakcję nabycia Akcji, spełni powyższe warunki, powinien być on zaklasyfikowany jako firma inwestycyjna, o której mowa w art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC.
 
    Dom Maklerski pośredniczy w transakcj
 
    Przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem”. Pojęcie sprzedaży zostało jednakże zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 93 ze zm., dalej: Kodeks cywilny). Stosownie do art. 535 Kodeksu cywilnego, „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”. Ponadto, zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego, przepis ten stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw. Tym samym, sprzedażą akcji jest umowa zobowiązująca jedną stronę do przeniesienia praw wynikających z tych akcji, a drugą - do zapłaty określonej ceny. Pośrednictwem w takim przypadku jest zatem uczestnictwo przy dokonywaniu tejże umowy, w szczególności zawarcie umowy w imieniu jednej ze stron.
 
    Za pośrednictwo należy w szczególności uznać czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a zatem w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.
 
    W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznaczył, iż w zakresie czynności wykonywanych przez Dom Maklerski mieściło się będzie z pewnością zawarcie umowy sprzedaży Akcji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy, a zatem w szczególności prowadzenie rachunku maklerskiego Wnioskodawcy i przeniesienie praw własności Akcji w ramach obsługi tego rachunku. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy planowana transakcja nabycia Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego z siedzibą w Polsce i będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie spełniała hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC i będzie zwolniona z opodatkowania PCC.
 
    Podobne stanowisko prezentują jednomyślnie organy skarbowe w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ), „pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy Dom Maklerski lub Bank prowadzący działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie”.
 
    Identyczne stanowisku wyraził również przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF), jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 czerwca 2009 r. (ITPB2/436-45/09/PS), gdzie organ uznał, iż „jeżeli (...) umowa sprzedaży akcji, w wyniku której Wnioskodawca dokonał ich nabycia, dokonana została (...) za pośrednictwem domu maklerskiego, stwierdzić należy, że czynność ta zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych”.
 
    Dodatkowo, organy skarbowe prezentują pogląd, iż „czynności wykonywane przez Dom Maklerski mogą nie obejmować znalezienia podmiotu gotowego (podmiotów gotowych) do sprzedaży akcji, ponieważ takie podmioty mogą zostać zidentyfikowane przez Spółkę, lub jej doradców, jeszcze przed zawarciem z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w nabyciu akcji. Spółka może również zawrzeć bezpośrednio z posiadaczem (posiadaczami) akcji umowy poprzedzające umowę sprzedaży akcji, w szczególności list intencyjny, porozumienie w zakresie zasad współpracy, która umożliwi podjęcie przez Spółkę ostatecznej decyzji o nabyciu akcji (np. zasad badania przedtransakcyjnego, ustalenia wyłączności negocjacji na rzecz Spółki itp.), czy też umowę określającą dodatkowe zobowiązania wzajemne stron umowy sprzedaży akcji (np. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia późniejszej umowy sprzedaży)”.
 
    Stanowisko powyższe zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w:
    - interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. (IPPB2/436-493/11-4/AF),
    - interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ),
    - interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF),
    - interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2009 r. (IPPB2/436-390/09-2/MZ), jak również w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 r. (ILPB2/436-182/11-2/WS oraz ILPB2/436-183/11-2/WS).
 
    Zgodnie z powyższym, dla możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wystarczające jest stwierdzenie, iż sama sprzedaż (rozporządzenie Akcjami) jest dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego. W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji, gdy transakcja sprzedaży Akcji zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku, będzie ona zwolniona z opodatkowania, stosownie do regulacji zawartej w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.
 
    Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
 
    Art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, wskazują, że podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a stawka podatku wynosi 1%.
 
    Jednakże, w myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
    - firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
    - dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
    - dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
    - dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze. zm.).
 
    Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.
 
    Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia, wymaga kwestia jak należy rozumieć wyrażenie „sprzedaż za pośrednictwem”.
 
    W związku z powyższym niezbędne jest określenie czym jest sprzedaż, o której mowa w analizowanym przepisie. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.
 
    Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.
 
    Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.
 
    Przez zagraniczną firmę inwestycyjną w myśl art. 3 pkt 32 ww. ustawy - rozumie się osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową.
 
    W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).
 
    Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w analizowanej sytuacji, gdy Dom Maklerski uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, tj. m.in.:
    - wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 w wz. z pkt 1),
    - doradztwie inwestycyjnym (art. 69 ust. 2 pkt 5),
    - doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (art. 69 ust. 4 pkt 4),
    - sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 4 pkt 6).
 
    Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca i S. (dalej łącznie: Strony) planują przeprowadzenie zbycia/nabycia Akcji za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. firmy inwestycyjnej w formie domu maklerskiego z siedzibą w Polsce w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi dalej: Dom Maklerski). Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której Dom Maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia Akcji w tym do zdeponowania akcji złożonych przez Sprzedającego.
 
    Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
    Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama