Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 27 listopada 2012 r.,
sygnatura IPTPP1/443-761/12-2/RG

    Szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, będące przedmiotem wniosku stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, w związku z czym Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT ma prawo zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dla świadczonych usług.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2012 r. (data wpływu 24 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych obsługi kas fiskalnych, finansowany ze środków publicznych – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 24 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych obsługi kas fiskalnych, finansowany ze środków publicznych.
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
    Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych, instalacji i nadzoru nad urządzeniami fiskalnymi. Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty, jednocześnie jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B) w 2012 r. na podstawie podpisanej umowy ze Zleceniodawcą wykonał usługę szkoleniową w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
    Zleceniodawca, z którym Wnioskodawca ma podpisaną umowę, realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wygranych konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Projekt, w którym Wnioskodawca wykonywał usługę szkoleniową jest finansowany w 100% ze środków publicznych (finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa).
 
    Realizacja umowy dotyczyła wykonania następującego rodzaju szkolenia: - „Obsługa kas fiskalnych” – szkolenie w ramach kursu zawodowego.
 
    Beneficjentami ostatecznymi realizowanych szkoleń były osoby bezrobotne z województwa, a celem projektów była aktywizacja zawodowa uczestników oraz podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonych zawodów.
 
    Wnioskodawca wykonuje usługi kształcenia w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Usługi będące przedmiotem wniosku nie są usługami kształcenia i wychowania w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
    Szkolenie będące przedmiotem zapytania nie jest prowadzone na zasadach i formach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 
    Wnioskodawca świadczy kompleksową usługę szkoleniową na rzecz Zleceniodawcy, gdyż do obowiązków Wnioskodawcy w ramach świadczonych usług szkoleniowych należało m.in. opracowanie programu szkoleń, przeprowadzenie zajęć kursowych, dobór odpowiedniej kadry dydaktycznej, opracowanie materiałów dydaktycznych, zapewnienie sprzętu oraz środków dydaktycznymi, prowadzenie wymaganej dokumentacji, nadzór nad szkoleniem, oznaczenie materiałów szkoleniowych, sali oraz dokumentacji logo Unii Europejskiej – EFS.
 
    Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT.
 
    Zapłata przez Zleceniodawcę za usługi wykonywane przez Wnioskodawcę jest realizowana (zgodnie z umową) w całości ze środków publicznych pozyskanych przez Zleceniodawcę na realizację tychże szkoleń.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy wystawiając fakturę za ww. usługę szkoleniową na rzecz Zleceniodawcy należy zastosować stawkę zwolnioną z VAT...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe będące przedmiotem zapytania są usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
 
    Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
 
    Szkolenia będące przedmiotem zapytania, mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zawodów. Osoby, które uczestniczą w tych szkoleniach zdobywają dzięki nim nowe umiejętności zawodowe podwyższają swoje kwalifikacje, przez co zwiększają swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia. Ponadto kwalifikacje uzyskane po ukończonych szkoleniach zgodne są z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie z podatku dla usług kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego innych niż wymienione w pkt 26 finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
    Szkolenia będące przedmiotem zapytania są finansowane w całości ze środków publicznych (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa) oraz zgodnie z przytoczonym powyżej art. 14 rozporządzenia Rady (WE) spełniają (zdaniem Wnioskodawcy) przesłanki definicji szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
 
    W związku z powyższym przedstawione we wniosku usługi szkoleniowe zdaniem Wnioskodawcy podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 
    Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
 
    Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
 
    Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.
 
    Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.
 
    Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.
 
    Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:
    - jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
    - uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
 
    -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
 
    Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
 
    Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania.
 
    Z kolei w świetle art. 43. ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
 
    - prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
    - świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
    - finansowane w całości ze środków publicznych,
 
    -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
 
    Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku:
    - usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
    - usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
 
    Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT. Zainteresowany prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych, instalacji i nadzoru nad urządzeniami fiskalnymi. Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty, jednocześnie jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, na podstawie podpisanej umowy ze Zleceniodawcą wykonał usługę szkoleniową w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zleceniodawca, z którym Wnioskodawca ma podpisaną umowę realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wygranych konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Projekt, w którym Wnioskodawca wykonywał usługę szkoleniową jest finansowany w 100% ze środków publicznych (finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa). Realizacja umowy dotyczyła wykonania następującego rodzaju szkolenia: - „Obsługa kas fiskalnych” – szkolenie w ramach kursu zawodowego. Beneficjentami ostatecznymi realizowanych szkoleń były osoby bezrobotne z województwa, a celem projektów była aktywizacja zawodowa uczestników oraz podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonych zawodów.
 
    Wnioskodawca wykonuje usługi kształcenia w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Usługi będące przedmiotem wniosku nie są usługami kształcenia i wychowania w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie będące przedmiotem zapytania nie jest prowadzone na zasadach i formach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 
    Wnioskodawca świadczy kompleksową usługę szkoleniową na rzecz Zleceniodawcy. Zapłata przez Zleceniodawcę za usługi wykonywane przez Wnioskodawcę jest realizowana w całości ze środków publicznych pozyskanych przez Zleceniodawcę na realizację tychże szkoleń.
 
    Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:
    - czy są to usługi w zakresie kształcenia lub wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty lub
    - czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz
    - czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
    - czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
    - czy są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 
    Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia, zatem usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w tych przepisach.
 
    W tej sytuacji należy przeanalizować, czy spełnione są przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a – c powyższego przepisu.
 
    Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „kształcenia zawodowego” i „przekwalifikowania zawodowego”. Wobec tego należy wskazać, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 zastąpiło rozporządzenie Rady nr 1777/2005, które przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).
 
    Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.
 
    Odnosząc przedstawione okoliczności sprawy do powołanych powyżej przepisów, stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na prowadzeniu szkoleń obsługi kas fiskalnych, będących przedmiotem niniejszego wniosku obejmujących uaktualnienie, podniesienie lub uzyskanie nowych umiejętności do celów zawodowych, uznać można za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.
 
    W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż usługi szkoleniowe będące przedmiotem wniosku są szkoleniami w ramach kursu zawodowego, świadczonymi na rzecz Zleceniodawcy, który realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wygranych konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Beneficjentami ostatecznymi realizowanych szkoleń były osoby bezrobotne z województwa, a celem projektów była aktywizacja zawodowa uczestników oraz podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonych zawodów. Projekt, w którym Wnioskodawca wykonywał usługę szkoleniową jest finansowany w 100% ze środków publicznych (finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa).
 
    Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są: dochody publiczne;
    - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
    - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
    - przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
    a) ze sprzedaży papierów wartościowych,
    b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
    c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
    d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,
    e) z innych operacji finansowych;
 
    - przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
 
    Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zalicza się:
    - środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
    - niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
    a. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
    b. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
    c Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 
    - środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
    - środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
    - Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
    - Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
    - Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 
    - środki przeznaczone na realizację:
    a. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
    b. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),
    c. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
    d. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 
    - inne środki.
 
    Natomiast stosownie do art. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:
    - organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
    - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
    - jednostki budżetowe;
    - samorządowe zakłady budżetowe;
    - agencje wykonawcze;
    - instytucje gospodarki budżetowej;
    - państwowe fundusze celowe;
    - Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
    - Narodowy Fundusz Zdrowia;
    - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
    - uczelnie publiczne;
    - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
    - państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
    - inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
 
    Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca jest podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe na rzecz Zamawiającego, który jest bezpośrednim dysponentem środków unijnych.
 
    Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia świadczone na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jak wskazuje Wnioskodawca są finansowane ze środków publicznych.
 
    Reasumując, w sytuacji gdy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę, jako usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, są finansowane w całości ze środków publicznych to podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
    Jak wynika z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące nabywcy.
 
    Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwane dalej rozporządzeniem.
 
    Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".
 
    Elementy, jakie co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostały określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia i są to:
    - imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
    - numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
    - numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
    - dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
    - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
    - miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
    - cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
    - wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
    - stawki podatku;
    - sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
    - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
    - kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
 
    W myśl § 5 ust. 7 rozporządzenia, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5, wskazuje się również:
    - symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub
    - przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
    - przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.
 
    W świetle powyższego, Wnioskodawca, dokonując świadczenia usług szkoleniowych, jest zobowiązany do udokumentowania tych czynności za pomocą faktur VAT, wykazując stawkę zwolnioną podatku VAT.
 
    Reasumując, szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, będące przedmiotem wniosku stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, w związku z czym Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT ma prawo zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dla świadczonych usług.
 
    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 
    Stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zauważyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek dokumentu interpretacja traci swoją aktualność.
 
    Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama