Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 26 listopada 2012 r.,
sygnatura IPPB1/415-1272/12-3/EC

    Dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2012 r. (data wpływu 03.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej sprzedawanych z wynajętych magazynów położonych poza strefą – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 03.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej sprzedawanych z wynajętych magazynów położonych poza strefą.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Wnioskodawca jest wspólnikiem P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w S. Spółka prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia nr 157 z dnia 2 września 2010 roku, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Zezwolenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie następujących wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy: drewno przetarte, strugane, wyroby z korka, słomy i materiałów stosowanych do wyplatania, fornir i płyty na bazie drewna, opakowania drewniane, masa włóknista, papier, tektura. Spółka specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju kartonów dekoracyjnych, wykorzystywanych w przemyśle ramiarskim oraz usługami w zakresie kaszerowania i wycinania gotowych kartonów passepartout. W przyszłości Podatnik zamierza wynająć (wydzierżawić) nieruchomość położoną poza granicami terytorialnymi Strefy Ekonomicznej, na której znajdują się pomieszczenia magazynowe. W magazynach Spółka planuje przechowywać wyroby wyprodukowanie na terenie SSE. Z magazynów tych, bezpośrednio do klienta, realizowana będzie sprzedaż wyrobów gotowych wytworzonych na terenie SSE. Magazyny nie będą wyodrębnionymi samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Stanowić będą one jedno z ogniw prowadzonej działalności, zajmując się sprzedażą wyrobów wytworzonych na terenie SSE. W magazynach nie będzie odbywać się żadna inna działalność poza przechowywaniem wyrobów i wydawaniem ich bezpośrednio do klienta. Z magazynów nie będą sprzedawane towary, które nie zostały wytworzone na terenie SSE. Magazyny nie będą osiągać przychodu. Przychody ze sprzedaży dokonywanej z magazynów zlokalizowanych poza terenem strefy stanowią przychód samej Spółki.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy przychód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie ze stosownymi zezwoleniami, a dystrybuowanych bezpośrednio z wynajętych (wydzierżawionych) pomieszczeń magazynowych usytuowanych poza SSE korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o podatku PIT)...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie ze stosownymi zezwoleniami, a dystrybuowanych bezpośrednio z wynajętych (wydzierżawionych) pomieszczeń magazynowych usytuowanych poza SSE korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okoliczność, że sprzedaż wyrobów wytworzonych w SSE dokonywana jest za pośrednictwem magazynów położonych poza terenem SSE nie ma wpływu na kwalifikację wyrobów, które nadał pozostają wyrobami strefowymi, zaś dochód uzyskany z ich sprzedaży nadał korzysta ze zwolnienia.
 
    Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku PIT dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, są zwolnione od podatku dochodowego. Niestety przywołane akty prawne, jak również inne akty podustawowe, regulujące działalność w SSE nie zawierają legalnej definicji pojęcia „prowadzenia działalności na terenie strefy”. W konsekwencji pomocny w interpretacji tego pojęcia będzie dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa.
 
    W literaturze podkreśla się, że: „(...) wykonywanie poza terenem strefy czynności niestanowiących odrębnej działalności gospodarczej, bezpośrednio związanych z działalnością podstawową prowadzoną na terenie strefy i określoną w zezwoleniu, może być uznane za objęte zwolnieniem podatkowym w strefie” (Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych pod redakcją A. Tarasiewicz, ABC Wolter Kluwer Business, 2010 s. i 190).
 
    W opinii Wnioskodawcy, korzystanie przez Spółkę z magazynu poza terenem strefy stanowi formę organizacji sprzedaży wyrobów produkowanych w ramach działalności objętej zezwoleniem. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie wyżej opisanych działań w ramach sprzedaży nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Magazynowanie przez Wnioskodawcę wyrobów, których produkcja jest objęta zezwoleniem strefowym i dokonywana jest wyłącznie w ramach strefy, zaś jedynie gotowe wyroby przechowywane są poza strefą nadal jest działalnością strefową. Podkreślić należy, że w przedmiotowych magazynach nie będą znajdować się inne nie —strefowe wyroby i nie będzie podejmowana jakakolwiek inna działalność. Składowanie towarów w zlokalizowanych poza obszarem SSE magazynach, z których Spółka wydawać będzie wyroby wytworzone na terenie SSE stanowi działalność pomocniczą (subsydiarna) w stosunku do działalności prowadzonej na terenie SSE. Tym samym stanowi działalność strefową. Ponadto działalność poza Strefą nie stanowi kolejnego etapu procesu produkcyjno - dystrybucyjnego mającego istotny wpływ na wartość transakcji; jest jedynie usprawnieniem procesu logistycznego Wnioskodawcy.
 
    Powyższą kwalifikację planowanych działań potwierdzają organy podatkowe w sprawach podobnych przedmiotowo do stanu faktycznego zaprezentowanego powyżej. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 października 2010 r., Znak ILPB3/423-617/10-3/MM stwierdził, że: „korzystanie przez Spółkę z obcego magazynu poza terenem strefy w ramach usługi magazynowania surowców do produkcji objętej zezwoleniem, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy”.
 
    Podobnie organ ten wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2010 r., Znak ILPB3/423-118/10-2/MM: „fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych towarów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z obcego magazynu w ramach usługi najmu, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby są wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Reasumując powyższe, sprzedaż wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych”.
 
    Mając powyższe na względzie wskazać należy, że wyłącznie miejsce powstania wyrobów decyduje o tym, czy podatnik sprzedaje wyroby strefowe, a w konsekwencji czy dochody uzyskane z tego tytułu podlegają pod zwolnienie z podatku PIT. Sposób w jaki są sprzedawane i miejsce, z którego się to odbywa nie powinien mieć wpływu na kwalifikację dochodu uzyskanego ze zbycia towarów. Spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawca wytwarza wyroby w zakładach usytuowanych wyłącznie na terenie strefy. Magazynowanie jest czynnością jedynie pomocniczą w stosunku do działalności prowadzonej na terenie strefy, jest niesamodzielna gospodarczo i nie istniałaby bez działalności strefowej. To, że sprzedaż odbywa się bezpośrednio z magazynu Spółki podyktowane jest względami logistyczno-ekonomicznymi i pozostaje bez wpływu na kwalifikację uzyskanego z tego tytułu dochodu. Sprzedaż wyrobów jest nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, bez którego nie zostanie osiągnięty podstawowy cel działalności gospodarczej, czyli osiągnięcie przychodu. Sprzedaż - w stosunku do działalności głównej (produkcji) prowadzonej na terenie strefy — ma charakter subsydiarny, pomocniczy, ale jest niezbędna, bowiem dzięki niej Wnioskodawca osiąga przychody. Zatem działalność Spółki w zakresie sprzedaży nie może być uznana za odrębną „poza strefową” działalność, która nie mieści się w przedmiocie zwolnienia od podatku. To, czy sprzedaż przez Spółkę wyrobu wyprodukowanego w strefie (na terenie strefy) następuje bezpośrednio z fabryki zlokalizowanej na terenie SSE, czy też bezpośrednio z magazynów zlokalizowanych poza terenem SSE, nie może decydować czy dany przychód podlega zwolnieniu czy też nie. Przychody uzyskane w opisanej sytuacji są zatem przychodami z produkcji wykonywanej na terenie strefy w ramach zezwolenia i powinny podlegać zwolnieniu od podatku.
 
    W związku z powyższym, przychody ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE, a sprzedawanych przez magazyny zlokalizowane poza terenem SSE korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).
 
    Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).
 
    Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).
 
    Podkreślenia wymaga fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczącej zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.
 
    Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, iż wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.
 
    Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i uzyskuje przychody wyłącznie ze sprzedaży wyrobów własnych wyprodukowanych na terenie strefy zgodnie z zezwoleniem. W przyszłości Wnioskodawca zamierza wynająć (wydzierżawić) nieruchomość położoną poza granicami terytorialnymi Strefy Ekonomicznej, na której znajdują się pomieszczenia magazynowe. W magazynach Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, planuje przechowywać wyroby wyprodukowanie na terenie SSE. Z magazynów tych, bezpośrednio do klienta, realizowana będzie sprzedaż wyrobów gotowych wytworzonych na terenie SSE.

    Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej należy stwierdzić, iż fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych towarów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z magazynów zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
    W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama