Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 31 października 2012 r.,
sygnatura IPPB1/415-1009/12-5/AM

    Uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu składników majątku - ujętych w ewidencji środków trwałych - mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2012 r. (data wpływu 22.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu najmu składników majątku podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 22.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu najmu składników majątku podatkiem liniowym.
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
    X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu od dnia 05-05-1993 roku. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczęto inwestycję polegającą na zakupie gruntu „budowie i modernizacji obiektów, lokali z przeznaczeniem na wynajem. Po zakończeniu inwestycji zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych, a następnie zostały podpisane umowy najmu na podstawie, których wystawiane są miesięczne faktury, które są zaksięgowane do pozostałych przychodów związanych z działalnością gospodarczą, ponadto wydzierżawiany jest grunt, na którym znajdują się pawilony handlowe stanowiące nakład dzierżawcy, na który to wystawiane są także, co miesięczne faktury.
 
    Wnioskodawca nadmienia, iż w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w punkcie 4 jest określony przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD 68.20.Z tj. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W związku z powyższym X. osiąga dochody z dwóch różnych źródeł. tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i z najmu składników majątkowych.
 
    X a podstawie art. 9a ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wybrała sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatek liniowy. W fakturach sprzedaży określony jest podmiot gospodarczy jako sprzedawca X ul. … XYZ
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 
    Czy dochody z najmu składników majątkowych mogą być opodatkowane podatkiem liniowym...
    Czy faktury wystawiane powinny być z działalności gospodarczej jako sprzedawcy X” ul. … XYZ, czy też na adres zameldowania i zamieszkania podatnika.
 
    Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.
 
    Zdaniem Wnioskodawcy X. osiąga dochody z dwóch różnych źródeł tj. art. 10 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa źródło przychodu:
    - Art. 10 ust 1 pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza
    - Art. 10 ust 1 pkt 6 - najem podnajem z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
 
    Jednocześnie art. 14 ust 2 pkt 11 określa, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajem, dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
 
    Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy obiekt zakupiony i zmodernizowany będzie generował przychody ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza i będzie opodatkowany dochodowym podatkiem liniowym.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:
    - pozarolnicza działalność gospodarcza,
    - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
 
    Sposób opodatkowania dochodów z najmu zależy od tego czy najem ten stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, czy też stanowi odrębne źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.
 
    Stosownie do art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:
    - wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
    - polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
    - polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
    prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
 
    W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
 
    Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
 
    Stosownie do art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
 
    W myśl art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 
    Jak wynika z powyższego, opodatkowanie podatkiem w wysokości 19% podstawy jego obliczenia przysługuje wyłącznie podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Przepisy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poza określeniem źródła przychodów, do którego może mieć zastosowanie omawiana forma opodatkowania, nie uzależniają możliwości jej zastosowania od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
 
    Przepis art. 30c ww. ustawy regulujący zasady zastosowania podatku liniowego nie zawiera w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Oznacza to, iż z braku ustawowego wyłączenia, oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym, ma zastosowanie do całego zakresu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
    Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne stwierdzić, należy, iż uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu składników majątku - ujętych w ewidencji środków trwałych - mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
 
    Mimo błędnego stanowiska wnioskodawcy, iż X. osiąga dochody z dwóch różnych źródeł to źródeł tj. art. 10 ust 1 pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza, art. 10 ust 1 pkt 6 - najem podnajem z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą organ uznał, iż przedmiotowe twierdzenie nie ma wpływu na ostateczne stanowisko Wnioskodawcy.
 
    Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama