Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 7 listopada 2012 r.,
sygnatura IPPB5/423-683/12-4/JC

    W omawianym zdarzeniu przyszłym, z pewnością mianem transakcji określić można usługę cash-poolingu świadczoną przez Bank Uczestnikom Usługi. Jednak ponieważ Bank (będący stroną transakcji) nie jest powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z Uczestnikami Usługi, w tym z Wnioskodawcą (czyli z drugą stroną transakcji), nie zostanie spełniony drugi z dwóch wspomnianych wyżej warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Brak transakcji oznacza nieziszczenie się pierwszego z dwóch ww. warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Dlatego też z tytułu uczestnictwa w opisanej strukturze cash-poolingu Spółka (jako Pool Leader oraz Uczestnik Usługi) nie będzie obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2012 r. (data wpływu 09.08.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29.10.2012 r. (data nadania 30.10.2012 r., data wpływu 05.11.2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-683/12-2/JC z dnia 16.10.2012 r. (data doręczenia 23.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawarciem umowy cash-poolingu - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 09.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawarciem umowy cash-poolingu.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Wnioskodawca zamierza zawrzeć z B S.A. umowę na świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej - Umowa o świadczenie usługi D . Ponadto, stroną Umowy będzie T. S.A. - podmiot należący wraz ze Spółką do jednej grupy kapitałowej .

    W celu rozpoczęcia korzystania z usługi D Uczestnicy Usługi zawrą z Bankiem odrębne umowy bieżących rachunków bankowych . Na prowadzonych na tej podstawie rachunkach Bank będzie przechowywał środki pieniężne spółek i dokonywał na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych. Ponadto, Bank udostępni każdemu Uczestnikowi Usługi limit rozliczeniowy w kwotach określonych odrębnie dla każdego z Uczestników Usługi w załączniku nr 6 do Umowy , który może być wykorzystywany przez Uczestników Usługi w ramach zlecanych Bankowi rozliczeń pieniężnych, z tym zastrzeżeniem, że w żadnym momencie wykonanie rozliczeń pieniężnych zleconych przez Uczestników Usługi nie może doprowadzić do powstania salda ujemnego na poszczególnych Rachunkach Uczestników ani też łącznego salda ujemnego na Rachunkach Uczestników (tj. salda obliczonego jako suma sald dodatnich Rachunków Uczestników pomniejszona o łączą kwotę sald ujemnych), które przewyższałyby kwotę Limitu Rozliczeniowego. Ponadto, każdego dnia roboczego, o określonej w Umowie godzinie, łączne saldo Rachunków Uczestników nie może być ujemne (tj. nie może być niższe niż 0 PLN). W przeciwnym przypadku, Uczestnicy Usługi zobowiązani będą do zapłaty na rzecz Banku opłaty określonej w Umowie .
 
    Dodatkowo, Bank oraz Spółka dopuszczają możliwość zawarcia odrębnej umowy warunkowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej w Umowie. W takim przypadku, Uczestnicy Usługi zobowiązani będą do utrzymania łącznego salda na Rachunkach Uczestników w wysokości nie niższej niż kwota Kredytu w Rachunku Bieżącym. Oznacza to, iż o określonej godzinie lub później każdego dnia roboczego, łączne saldo ujemne Rachunków Uczestników nie będzie mogło być niższe niż kwota Kredytu w Rachunku Bieżącym. W przeciwnym razie, Uczestnicy Usługi będą zobowiązani do uiszczenia opłaty na rzecz Banku, w wysokości określonej w Umowie .
 
    Stosownie do załącznika nr 1 do Umowy (stanowiącego integralną część Umowy), Uczestnicy Usługi udzielają Bankowi poręczenia na zasadzie odpowiedzialności solidarnej za spłatę wszelkich zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy, jak również spłatę zadłużenia powstałego na którymkolwiek z osobna i na wszystkich razem Rachunkach Uczestników w wyniku wykorzystania kredytów (art. 518 Kodeksu cywilnego).
 
    Umowa ma na celu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestników Usługi poprzez optymalizację kosztów zaciągniętych kredytów i odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald na rachunkach bieżących Uczestników Usługi.
 
    W ramach Umowy Spółka zostanie wybrana tzw. Pool Leaderem. W związku z tym, Spółka dla celów realizacji Umowy posiadać będzie w Banku - obok Rachunku Uczestnika - Rachunek Rozliczeniowy. Pool Leader sprawuje nadzór nad wzajemnymi rozliczeniami w ramach struktury oraz jest uprawniony do dokonywania lokat ze środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym.
 
    Struktura cash poolingu będąca przedmiotem niniejszego wniosku będzie funkcjonowała w ten sposób, iż każdego dnia roboczego, o określonej godzinie, Bank ustalał będzie salda na Rachunkach Uczestników. W przypadku, gdy na rachunku któregoś z Uczestników Usługi wystąpi saldo ujemne, wierzytelność wobec Banku stanie się natychmiast wymagalna. W związku z powyższym Bank:
    - przeleje na Rachunek Rozliczeniowy kwoty sald dodatnich na Rachunkach Uczestników;
    - przeleje z Rachunku Rozliczeniowego na Rachunki Uczestników, na których występują salda ujemne, kwoty w wysokości sald ujemnych na tych Rachunkach.
 
    Powyższe oznacza, iż w ramach Umowy będzie dochodziło do faktycznych przepływów pieniężnych pomiędzy rachunkiem Pool Leadera (Rachunkiem Rozliczeniowym) a rachunkiem Uczestnika Usługi.
 
    W przypadku, gdy po dokonaniu wyżej wskazanych przepływów, na Rachunku Rozliczeniowym Pool Leadera powstanie saldo dodatnie, Bank będzie naliczał odsetki od tego salda w określonej w Umowie wysokości za każdy dzień utrzymywania się tego salda. W ostatnim dniu ustalonego w Umowie okresu rozliczeniowego Bank uzna tymi odsetkami Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera. Dodatkowo, Bank uzna odsetkami Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera z tytułu lokat (o ile takowe wystąpią).
 
    Jeżeli po dokonaniu wskazanych powyżej przepływów, na Rachunku Rozliczeniowym Pool Leadera, na koniec jakiegokolwiek dnia, powstanie saldo ujemne, wówczas na Rachunku Rozliczeniowym powstanie niedozwolone zadłużenie . W takim przypadku, Pool Leader zobowiązany będzie do spłaty Niedozwolonego Zadłużenia w terminie jednego dnia roboczego oraz zapłaty na rzecz Banku odsetek w wysokości określonej w Umowie, z tym zastrzeżeniem, że odsetki nie będą należne, w przypadku, gdy należną stanie się Opłata za Przekroczenie Salda lub Opłata za Przekroczenie Salda Kredytu w Rachunku Bieżącym.
 
    W przypadku, gdy Bank i Spółka zawrą Umowę Kredytu w Rachunku Bieżącym, wówczas Niedozwolone Zadłużenie powstanie w sytuacji, gdy w wyniku przepływów, o których mowa powyżej, na Rachunku Rozliczeniowym jakiegokolwiek dnia wystąpi saldo ujemne w kwocie przekraczającej Kwotę Kredytu w Rachunku Bieżącym.
 
    Jeżeli w okresie po ewentualnym zawarciu Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym, na Rachunku Rozliczeniowym Pool Leadera powstanie saldo ujemne, Bank będzie pobierał odsetki od tego salda w wysokości określonej w Umowie Kredytu w Rachunku Bieżącym. W ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego Bank obciąży tymi odsetkami Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera.
 
    Dodatkowo, w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, Bank dokona rozliczenia odsetek pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami Usługi, tj. za każdy dzień utrzymywania się:
    - wierzytelności z tytułu subrogacji wobec zadośćuczynienia zobowiązaniom względem Banku, których podstawą będą udzielone przez Uczestników Usługi poręczenia, Bank obliczy odsetki (zgodnie z algorytmem załączonym do Umowy), do zapłaty których zobowiązani będą Uczestnicy Usługi dłużni na rzecz Uczestników Usługi, którzy spełnili świadczenie z tytułu poręczenia;
    - wierzytelności z tytułu sald dodatnich powstałych w Rachunku Rozliczeniowym Bank będzie naliczał odsetki w określonej w Umowie wysokości.
 
    W tym celu:
    - odsetki, o których mowa powyżej zostaną zapłacone przez Uczestników Usługi zobowiązanych do zapłaty poprzez obciążenie ich Rachunków i uznanie Rachunków Uczestników Usługi będących wierzycielami, za pośrednictwem Rachunku Rozliczeniowego;
    - Pool Leader przekaże drugiemu Uczestnikowi Usługi należne mu odsetki otrzymane od Banku z tytułu lokat, których zapłata nastąpi poprzez obciążenie Rachunku Rozliczeniowego i uznanie właściwych Rachunków drugiego Uczestnika Usługi.
 
    Zgodnie z Umową, Bank będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi D, stanowiącej w swej istocie usługę cash poolingu.
 
    W uzupełnieniu wniosku z dnia 29.10.2012 r. Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe wskazując:
    - Wnioskodawca zamierza przystąpić do umowy o świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej, dotyczącej cash-poolingu rzeczywistego (tj. zero-balancing cash-pooling), opartego na poręczeniach udzielanych przez Uczestników systemu na rzecz Banku (Umowa o świadczenie usługi D Zero balancing) .
    - Pomiędzy Bankiem a Uczestnikami Umowy cash-poolingu (w tym Wnioskodawcą) nie występują powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy pdop. Powiązania te występują natomiast pomiędzy samymi Uczestnikami Umowy cash-poolingu, gdyż T S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Wnioskodawcy.
    - Wnioskodawca, działając w roli Pool Leadera, nie świadczy usług na rzecz drugiego Uczestnika Umowy cash-poolingu. Czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy cash-poolingu mają wyłącznie charakter techniczny, zaś ich celem jest umożliwienie wykonania usług przez Bank na rzecz Uczestników Umowy cash-poolingu.
    - Jedyną umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą (Pool Leaderem) a drugim Uczestnikiem struktury cash-poolingu jest Umowa cash-poolingu, która została wskazana przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wniosku. Brak jest odrębnych umów (dotyczących realizacji przedmiotowego procesu cash-poolingu) zawartych pomiędzy Wnioskodawcą (Pool Leaderem) a drugim Uczestnikiem Umowy cash-poolingu.
 
    Umowa cash-poolingu (będąca jedyną umową regulującą stosunki pomiędzy Wnioskodawcą a drugim Uczestnikiem Umowy cash-poolingu) nie przewiduje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Pool Leadera. A zatem Spółka nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Pool Leadera.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej we wniosku strukturze cash-poolingu na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r....
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uczestnictwem w strukturze cash-poolingu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. .
 
    Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy pdop podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy pdop - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.
 
    Mając na względzie powyższe zauważyć należy, iż podatnik jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy pdop, w sytuacji gdy dwa następujące warunki są spełnione łącznie:
    - mamy do czynienia z transakcją, oraz
    - transakcja ma miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 
    W tym miejscu wskazać należy, iż pojęcie „transakcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego. Oznacza to, iż można uznać, że nie posiada ono definicji legalnej i dla potrzeb interpretacji tego sformułowania należy posłużyć się znaczeniem słownikowym. Według internetowego Słownika Języka Polskiego „transakcja” to „operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług” lub „umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy”.
 
    Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) zauważyć należy, iż Wnioskodawca wraz z drugą spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej zamierza zawrzeć z Bankiem Umowę, na podstawie której przystąpi do struktury cash-poolingu. Na podstawie Umowy Bank prowadził będzie obsługę struktury poprzez dostarczenie infrastruktury w postaci rachunków bieżących (Rachunków Uczestników) z udostępnionym Limitem Rozliczeniowym.
 
    Ponadto, Bank ustalał będzie salda na każdym Rachunku Uczestnika, prowadził będzie obsługę codziennych transferów, obciążał i uznawał rachunki oraz naliczał odsetki. Z tytułu wykonywania wskazanych czynności stanowiących w swej istocie usługę cash-poolingu Bank uzyskiwał będzie wynagrodzenie. Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż usługę cash-poolingu świadczoną przez Bank na rzecz Uczestników Usługi (w tym Wnioskodawcy) można określić mianem transakcji. Niemniej, z uwagi na fakt, że Bank (będący stroną transakcji) nie jest powiązany ze Spółką (czyli druga stroną transakcji) w rozumieniu art. 11 ust. l i 4 ustawy pdop, nie zostanie spełniony drugi ze wskazany powyżej warunków i tym samym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie powstanie.
 
    Powiązani w rozumieniu art. 11 ust. l i 4 są natomiast Uczestnicy Usługi, w tym Wnioskodawca, gdyż są spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej. Niemniej w tym przypadku, w ocenie Spółki nie sposób uznać wzajemnych relacji Uczestników Usługi wynikających z Umowy za kupno lub sprzedaż towarów bądź usług, czyli zakwalifikować ich jako przeprowadzanie transakcji. Brak istnienia transakcji pomiędzy Uczestnikami Usługi (w tym Pool Leader) oznacza, iż w analizowanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie będzie spełniony pierwszy z dwóch wskazanych powyżej warunków, od których to zależy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. A zatem Spółka jako jeden z Uczestników Usługi (będący jednocześnie Pool Leaderem) nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy pdop.
 
    W tym miejscu Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektorów Izby Skarbowych działających z upoważnienia Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2012 r. (Nr IBPBI/2/423-96/12/SD), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika:
 
    „Zdaniem Spółki, do odsetek przez Nią uzyskiwanych nie ma zastosowania art. 11 ustawy o pdop. Spółka nie jest również zobligowana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o pdop. W ocenie Spółki, usługa cash poolingu, czy to rzeczywistego, czy wirtualnego jest produktem finansowym tworzonym przez banki dla korporacji celem efektywnego zarządzania płynnością finansową całej grupy kapitałowej. Innymi słowy zawarcie umowy zapewniającej platformę techniczną umożliwiającą świadczenie usług zarządzania płynnością finansową na rzecz podmiotów z grupy, jak również jej obsługa w postaci choćby konsolidacji sald należy do banku. W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę (winno być zdarzeniu przyszłym), Spółka i Bank nie są podmiotami powiązanymi. Odsetki uzyskiwane przez Spółkę w ramach uczestnictwa w cash poolingu nie stanowią obrotu z transakcji z podmiotami powiązanymi a Spółka nie jest zobowiązana do przygotowania dokumentacji cen transferowych w tym zakresie”.
 
    Spółka podnosi, iż analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 października 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Nr IPPB5/423-658/11-6/JC), czy też w dniu 15 kwietnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB3/423-31d/11/PS).
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Umowa „cash poolingu” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowana przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. W ramach porozumienia cash poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash pooling, którym może być wyspecjalizowany bank, jak również (jak ma to miejsce w niniejszej sprawie) jednostka z grupy. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników to na jego rachunek trafiają środki finansowe.
 
    Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:
    - określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
    - określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
    - metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
    - określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
    - wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
    - określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
 
    Powyższy obowiązek, na podstawie art. 9a ust. 2 ww. ustawy, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:
    - 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
    - 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
    - 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.
 
    Definicja podmiotów powiązanych została umieszczona w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak, jeżeli:
    - podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
    - osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
    - te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, albo
    - podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
    - te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
    - i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
 
    Z powyższego wyraźnie wynika, iż aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej, konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków: musimy mieć do czynienia z transakcją oraz taka transakcja musi mieć miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 
    Pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego, zatem można uznać, iż nie posiada ono definicji legalnej. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według internetowego Słownika Języka Polskiego - http://sjp.pwn.pl) transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług, też zawarcie takiej umowy.
 
    Z opisu wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza zawrzeć z B. S.A. umowę na świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej - Umowa o świadczenie usługi D. Ponadto, stroną Umowy będzie T S.A. - podmiot należący wraz ze Spółką do jednej grupy kapitałowej.
 
    W omawianym zdarzeniu przyszłym, z pewnością mianem transakcji określić można usługę cash-poolingu świadczoną przez Bank Uczestnikom Usługi. Jednak ponieważ Bank (będący stroną transakcji) nie jest powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z Uczestnikami Usługi, w tym z Wnioskodawcą (czyli z drugą stroną transakcji), nie zostanie spełniony drugi z dwóch wspomnianych wyżej warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Powiązani w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są wprawdzie ze sobą Uczestnicy Usługi (w tym oczywiście Spółka), ale trudno z kolei w ich wzajemnych relacjach w ramach struktury cash-poolingu doszukać się jakiegokolwiek przypadku kupna lub sprzedaży towarów bądź usług (czyli przypadków przeprowadzania transakcji). Ponadto, z przedstawionych okoliczności wynika, iż Spółka jako Pool Leader nie zawiera z drugim Uczestnikiem odrębnych umów dotyczących wykonywania czynności na jego rzecz. Co więcej z przedstawionych okoliczności wynika, iż Spółka jako Pool Leader nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za wykonywane czynności.
 
    Reasumując, brak transakcji oznacza nieziszczenie się pierwszego z dwóch ww. warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Dlatego też z tytułu uczestnictwa w opisanej strukturze cash-poolingu Spółka (jako Pool Leader oraz Uczestnik Usługi) nie będzie obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
    Stanowisko Spółki w powyższym zakresie, należało uznać za prawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749). Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę zawieranej umowy cash-poolingu. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.
 
    W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama