Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.,
sygnatura IPPB1/415-1007/12-2/MT

    W przypadku otrzymania udziałów spółki w innej spółce jawnej oraz części pozostałych aktywów spółki (towarów i środków pieniężnych) oraz części ciążących na spółce zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca na dzień ich otrzymania nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz innych składników majątku z tytułu rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2012 r. (data wpływu 21.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych ,składników majątku oraz zobowiązań z tytułu rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 21.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych ,składników majątku oraz zobowiązań z tytułu rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej „Spółka”), powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek Spółki obejmuje przede wszystkim udział w innej spółce jawnej. Ponadto Spółka posiada towary i środki pieniężne. Jednocześnie Spółka posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych u osób trzecich. Obecnie planowane jest zakończenie działalności Spółki i jej rozwiązanie w drodze jednomyślnej uchwały wspólników, bez przeprowadzania jej likwidacji w trybie art. 67 - 84 kodeksu spółek handlowych - co jest dopuszczalne na mocy art. 67 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 
    W związku z rozwiązaniem Spółki jej majątek ma być przejęty przez jej wspólników tzn. każdy z nich przejmie 1/2 udziału Spółki w innej spółce jawnej oraz część pozostałych aktywów Spółki (towarów i środków pieniężnych)- przy założeniu, że w chwili jej rozwiązania Spółka będzie jeszcze posiadała jakiś aktywa poza ww. udziałem w spółce jawnej. Ponadto, każdy ze wspólników przejmie część ciążących na Spółce zobowiązań z tytułu udzielonych jej pożyczek - przy czym jeden ze wspólników przejmie zobowiązania z tego tytułu wobec jednych wierzycieli, a drugi wobec pozostałych wierzycieli.
 
    Dla celów niniejszego wniosku przyjmowane jest założenie, że przed rozwiązaniem Spółki jej wierzyciele wyrażą zgodę na przejęcie zobowiązań z tytułu udzielonych jej pożyczek przez jej wspólników, a pozostali wspólnicy spółki jawnej, której Spółka jest wspólnikiem, wyrażą zgodę na przejęcie ogółu praw i obowiązków przysługujących Spółce jako wspólnikowi spółki jawnej przez jej wspólników.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 
    Czy w związku z rozwiązaniem Spółki i otrzymaniem składników majątku Spółki oraz przejęciem części jej zobowiązań przez Wnioskodawcę uzyska on przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

    Zdaniem Wnioskodawcy:
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z rozwiązaniem Spółki i otrzymaniem przez niego składników majątku Spółki oraz przejęciem części jej zobowiązań nie uzyska on przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
    Całokształt przepisów updof dotyczących podatkowych konsekwencji rozwiązania spółki nieposiadającej osobowości prawnej i otrzymania w związku z tym składników jej majątku przez jej wspólników świadczy o tym, że nie skutkuje ono powstaniem przychodu po stronie jej wspólników.
 
    Po pierwsze, updof nie zawiera przepisu, który wprost wiązałby powstanie przychodu podatkowego w związku z rozwiązaniem spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Natomiast ustawa zawiera wyraźny przepis art. 14 ust. 3 pkt 10, zgodnie z którym nie stanowią przychodu podatkowego środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

    Nie oznacza to jednak, że otrzymanie innych niż środki pieniężne składników majątku w związku z rozwiązaniem spółki niemającej osobowości prawnej skutkuje po stronie jej wspólników powstaniem przychodu podatkowego. Przeciwnie, porównanie:
    - art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, zgodnie z którym przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są „przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:
    - pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
    - otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki” oraz
    - art. 24 ust. 3b updof, zgodnie z którym „Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie”
 
    -jednoznacznie świadczy o tym, że w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niemającej osobowości prawnej, innych niż środki pieniężne składników majątkowych, skutki podatkowe w postaci powstania przychodu po stronie jej wspólników ujawnią się dopiero w momencie dokonania przez nich odpłatnego zbycia ww. składników majątkowych. Dopiero w tym momencie będą oni uprawnieni do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę wydatków na nabycie ww. składników majątku, niezaliczoną przez nią do kosztów uzyskania przychodów.
 
    Natomiast samo przejęcie przez wspólników ww. składników majątkowych w związku z rozwianiem spółki będzie neutralne podatkowo.
 
    Za powyższym wnioskiem przemawia również wykładnia historyczna: otóż do dnia 31 grudnia 2010 r.; obwiązał przepis 4 art. 24 ust 3 updof, określający zasady ustalania dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (obejmującej również rozwiązanie spółki osobowej) oraz art. 24 ust. 10 updof określający wysokość podatku od tego dochodu. Oba te przepisy zostały uchylone z dniem1 stycznia 2011 r. - co oznaczą że począwszy od tego dnia likwidacja działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki osobowej, nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego podatkiem dochodowym.
 
    Dodać należy, że taka właśnie była intencja ustawodawcy: w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji updof z dnia 20 października 2010 r. (druk sejmowy nr 3500) wyraźnie wskazano, że:
 
    „W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej. I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika:
    - środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, na które wskazywało przywołane wyżej orzecznictwo. W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki;
    - innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia.”
 
    Całokształt przedstawionych okoliczności jednoznacznie świadczy więc o tym, że na dzień rozwiązania spółki niemającej osobowości prawnej, w szczególności spółki jawnej, w związku z otrzymaniem przez jej wspólników składników majątku spółki po ich stronie nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że dla powyższego wniosku nie ma znaczenia to, czy rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, czy bez jej przeprowadzenia. Jakkolwiek przywołane przepisy art. 14 i art. 24 updof literalnie odnoszą się do skutków zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, to jednak należy przyjąć, że w istocie regulują one skutki każdego sposobu rozwiązania spółki, bez względu na to, czy wiąże się on z likwidacją w rozumieniu przepisów ksh (przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego). Trzeba bowiem mieć na względzie że zgodnie z art. 77 § 1 ksh, czynności likwidacyjne obejmują w szczególności upłynnienie majątku spółki.
 
    Oznacza to, że w toku likwidacji (w rozumieniu przepisów ksh) powinno nastąpić spieniężenie majątku spółki osobowej - a co za tym idzie, w wyniku przeprowadzenia tak rozumianej likwidacji wspólnik mógłby otrzymać jedynie środki pieniężne, a nie inne składniki majątku (które mogłyby być następnie przedmiotem odpłatnego zbycia). To jednak oznaczałoby, że art. 14 ust. 2 pkt 12 updof w praktyce nigdy nie mógłby znaleźć zastosowania. Taka wykładnia, jako czyniąca ten przepis zbędnym, jest jednak niemożliwa do pogodzenia z założeniem racjonalności ustawodawcy. W związku z tym należy przyjąć, że przywołane przepisy updof regulujące skutki podatkowe likwidacji spółki niebędącej osobą prawną odnoszą się w istocie do każdego sposobu jej rozwiązania, bez względu na to, czy wiąże się ono z formalną likwidacją w rozumieniu przepisów ksh, czy też nie.
 
    Wniosek ten ma przy tym oparcie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu można przywołać interpretacje indywidualne:
 
    Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-193/12-4/KS z dnia 6.06.2012 r., w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż „otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego PIT.”, a ponadto „Rozwiązanie spółki osobowej z przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej ma identyczne skutki jak jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. W obu przypadkach bowiem rozwiązanie spółki osobowej prowadzi to zakończenia wykonywanej w ramach tej spółki działalności gospodarczej.
 
    W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o PIT odnoszące się do likwidacji spółki nie będącej osobą prawną należy interpretować w związku z przepisami KSH odnoszącymi się do rozwiązania spółki, nie zaś wyłącznie do procesu jej likwidacji. Zatem, w przypadku rozwiązania spółki osobowej - zarówno w sytuacji przeprowadzenia likwidacji, jak i bez przeprowadzania procesu likwidacji na gruncie ustawy o PIT skutki podatkowe tych zdarzeń są identyczne. Tym samym, skutki podatkowe rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będą tożsame ze skutkami podatkowymi likwidacji Y - Spółka Osobowa.”;
 
    Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB1/415-233/12-5/MD z dnia 5.06.2012 r., wydanej na tle stanu faktycznego, w którym w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej („N”) cały majątek N stanie się majątkiem Spółki osobowej (dalej: „N Spółka osobowa”). Majątek Spółki osobowej powstanie wyłącznie z majątku (kapitałów własnych) N, zaś Wnioskodawca, ani inny udziałowiec (inni udziałowcy) nie będą wnosić do niej dodatkowych aktywów w procesie przekształcenia.
 
    Następnie, w zależności od decyzji biznesowej wspólników, może mieć miejsce:
    - likwidacja N Spółki osobowej albo
    - rozwiązanie N Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W takich przypadkach Wnioskodawca otrzyma z tego tytułu:
    1) środki pieniężne lub
    2) inne składniki majątku w szczególności udziały lub akcje w innych spółkach oraz dłużne papiery wartościowe.”
 
    - organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż „w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej, nie powstanie po Jego stronie przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    W ocenie Wnioskodawcy, tożsame konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak w przypadku likwidacji spółki osobowej, niesie za sobą otrzymanie przez Niego innych składników majątku w efekcie rozwiązania N Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
 
    Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż likwidacja oraz rozwiązanie Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów w postaci zakończenia działalności danego podmiotu. Tym samym, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) nie powinna być zawężana jedynie do literalnego rozumienia likwidacji, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
 
    Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy otrzymanie składników majątkowych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie stanowiło przychodu.”
 
    Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/415-304/12/BK z dnia 8.06.2012 r., wydanej na tle stanu faktycznego, w którym „działalność spółki osobowej zostanie zakończona po przeprowadzeniu procedury likwidacji lub w inny uzgodniony przez wspólników sposób. Majątek takiej spółki, po spłaceniu wszystkich zobowiązań, zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy spółki lub jej statutu. Majątek ten stanowić będą między innymi środki pieniężne oraz prawa udziałowe w innych spółkach osobowych i kapitałowych. Byt prawny spółki osobowej ustanie w momencie wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego, niezależnie od tego, czy zakończenie jej działalności nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji, czy w inny uzgodniony przez wspólników sposób” - organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż „skutki podatkowe otrzymania przez niego innych niż środki pieniężne składników majątkowych pochodzących z rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania procedury likwidacji są takie same, jak w przypadku rozwiązania spółki osobowej w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wykładnia systemowa jaki wykładnia autentyczna powołanych powyżej przepisów ustawy o PIT prowadzą do wniosku, iż na gruncie przedstawionego na wstępie zdarzenia przyszłego otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku, w tym praw udziałowych w innych spółkach osobowych i kapitałowych, pochodzących bezpośrednio z rozwiązania spółki osobowej prawa handlowego bez przeprowadzania procedury likwidacji nie będzie powodować powstania po Jego stronie przychodu podatkowego w PIT. Przedmiotowy przychód w przypadku majątku niepieniężnego powstać może dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych uprzednio w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną.
 
    Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymanie przez Niego, jako wspólnika spółki osobowej, innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu Jej rozwiązania bez przeprowadzania procedury likwidacji, nie będzie skutkować powstaniem po Jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.” (z kolei w interpretacji indywidualnej z tego samego dnia nr IBPBI/415-304/12/BK organ podatkowy uznał, że w powyżej opisanym stanie faktycznym nie skutkuje powstaniem przychodu również otrzymanie środków pieniężnych przez wspólnika spółki osobowej rozwiązywanej bez przeprowadzenia likwidacji).
 
    Całokształt przedstawionych okoliczności świadczy więc o tym, że w związku z rozwiązaniem Spółki i przejęciem części jej aktywów oraz zobowiązań przez Wnioskodawcę nie uzyska on przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
    W związku z tym uzasadnione jest uznanie za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. - określanego dalej skrótem K.s.h.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo - akcyjna.
 
    Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (w tym akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
    Powyższe potwierdza art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), zgodnie z którym ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.
 
    W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
 
    Jak podaje przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
 
    Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.
 
    Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
 
    Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.
 
    Stosowanie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:
    - pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
    - otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.
 
    W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.
 
    A zatem, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanie środków pieniężnych, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.
 
    Stosowanie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:
    - pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
    - otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki
 
    - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
 
    W świetle powyższego, w przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku oraz zobowiązania po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej.
 
    Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek Spółki obejmuje przede wszystkim udział w innej spółce jawnej. Ponadto Spółka posiada towary i środki pieniężne. Jednocześnie Spółka posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych u osób trzecich. Obecnie planowane jest zakończenie działalności Spółki i jej rozwiązanie w drodze jednomyślnej uchwały wspólników, bez przeprowadzania jej likwidacji.W związku z rozwiązaniem Spółki jej majątek ma być przejęty przez jej wspólników tzn. każdy z nich przejmie 1/2 udziału Spółki w innej spółce jawnej oraz część pozostałych aktywów Spółki (towarów i środków pieniężnych)- przy założeniu, że w chwili jej rozwiązania Spółka będzie jeszcze posiadała jakiś aktywa poza ww. udziałem w spółce jawnej. Ponadto, każdy ze wspólników przejmie część ciążących na Spółce zobowiązań z tytułu udzielonych jej pożyczek .
 
    Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowane zdarzenia przyszłe stwierdzić należy, iż w przypadku otrzymania udziałów spółki w innej spółce jawnej oraz części pozostałych aktywów spółki (towarów i środków pieniężnych) oraz części ciążących na spółce zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca na dzień ich otrzymania nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz innych składników majątku z tytułu rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
    Końcowo zaznaczyć należy, iż ocenie podlegało stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zadanego pytania i przedstawionego zdarzenia przyszłego. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz pytania nie wynika, że nastąpi zbycie niepieniężnych składników majątkowych otrzymanych w toku likwidacji spółki osobowej a zatem nie poddano ocenie stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama