Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 26 października 2012 r.,
sygnatura IPTPP1/443-629/12-5/AK

    Wnioskodawca świadcząc usługi organizacji biegu ulicznego, nie może korzystać z ww. zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT z uwagi na fakt niewypełnienia przesłanki o charakterze podmiotowym.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2012r. (data wpływu 01 sierpnia 2012r.) uzupełnionym pismem z dnia 09 października 2012r. (data wpływu 11 październik 2012r.)o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zapewnienia udziału w Biegu Ulicznym– jest nieprawidłowe.

Uzsadnienie

    W dniu 01 sierpnia 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - opodatkowania usług zapewnienia udziału w Biegu Ulicznym,
    - prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi w związku z organizowaniem ww. imprezy.
 
    Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 09 października 2012r. (data wpływu 11 październik 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).
 
    Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
 
    Corocznie Gmina organizuje Bieg Uliczny, który odbywa się na ulicach miasta. W ramach tej imprezy odbywają się:
    - bieg główny,
    - bieg dzieci i młodzieży oraz
    - bieg „Nordic Walking”
 
    Osoby deklarujące chęć udziału w biegu głównym są zasadniczo zobowiązane do uiszczenia opłaty startowej tzw. „wpisowego”. Z opłaty tej są zwolnione osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 70 roku życia. Osoby biorące udział w biegu dzieci i młodzieży są zwolnione z opłat (w tym biegu mogą brać udział dzieci i młodzież do 16 roku życia). Udział w biegu Nordic Walking jest odpłatny dla wszystkich uczestników.
 
    W związku z organizacją biegów, Gmina jest zobowiązana do poniesienia szeregu wydatków. W szczególności Gmina nabywa towary i usługi przeznaczone dla uczestników biegu ulicznego jak pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale oraz nabywa towary i usługi związane z samym zorganizowaniem imprezy, jak: usługi ochrony, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie techniczne, pomiar elektroniczny, prowadzenie spikerki, obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach, itp. W związku z ponoszonymi wydatkami Gmina otrzymuje faktury VAT zawierające VAT naliczony.
 
    Przedmiotem wniosku są usługi ściśle związane ze sportem i/lub wychowaniem fizycznym. Gmina nie jest wprawdzie klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Niemniej jednak, działalność taka należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 
    Na terenie Gminy nie funkcjonuje żaden klub sportowy bądź związek sportowy lub związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, którego celem statutowym byłaby działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a który, zdaniem Gminy mógłby organizować przedmiotowy „Bieg”. Wprawdzie na terenie Gminy funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, świadczący usługi administrowania obiektami sportowymi oraz usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, niemniej jednak tylko w takim zakresie, w którym świadczenie tych usług związane jest z administrowanymi przez tę Spółkę obiektami.
 
    Gmina pragnie zauważyć, iż „Bieg” jest organizowany na terenie otwartym i w związku z powyższym, świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania we wniosku, nie należy co do zasady do zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
    Świadczone przez Gminę usługi są konieczne do organizowania uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim w zakresie przedmiotowego biegu. Gmina we własnym zakresie pokrywa wydatki związane z przekazaniem uczestnikom „Biegu”, w szczególności z zakupem wody mineralnej, napojów izotonicznych, koszulek, posiłków regeneracyjnych oraz medali. Pobierana opłata startowa, tzw. „wpisowe”, umożliwia pokrycie części kosztów związanych z organizowanym biegiem.

    Gmina wyjaśnia, iż świadcząc ww. usługi nie jest ona nastawiona na osiągnięcie zysków. Jak Gmina wskazała powyżej, pobierana opłata startowa, tzw. „wpisowe”, umożliwia pokrycie wyłącznie części kosztów związanych z organizowanym biegiem. Organizacja tego biegu w żaden sposób nie prowadzi do uzyskana przez Gminę jakiegokolwiek zysku. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż uiszczenie powyższej opłaty nie jest przesłanką konieczną warunkującą uzyskanie napoju izotonicznego, wody, posiłku regeneracyjnego w trakcie biegu i medalu za uczestnictwo w nim. Jak bowiem Gmina wskazała już w opisie stanu faktycznego, część uczestników „Biegu …” jest zwolniona z uiszczenia opłaty wpisowej, mimo tego pod względem przekazywanych napojów, koszulek itd., są oni traktowani tak jak osoby, które opłaciły „wpisowe”.
 
    Ww. usługi są świadczone przez Gminę na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Gmina pragnie wyjaśnić, iż w pewnym zakresie świadczy usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, a także świadczy usługi wstępu na imprezy sportowe.
 
    Gmina pragnie wyjaśnić, iż opłata startowa, tzw. „wpisowe”, jest przeznaczana na pokrycie części kosztów związanych z organizacją „Biegu”, w tym m. in. na zakup wody mineralnej, napojów izotonicznych, koszulek, posiłków regeneracyjnych oraz medali dla uczestników biegu. Niemniej jednak, wydatki ponoszone na organizację biegu są znacząco wyższe niż wpływy Gminy z tytułu uiszczanych opłat startowych.
 
    Świadczenie przedmiotowych usług należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Ponadto Gmina informuje, iż nie występowała z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego o wydanie klasyfikacji statystycznej dla świadczonych usług.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy usługi zapewnienia udziału w biegu podlegają zwolnieniu z VAT...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zapewnienia udziału w biegu podlegają zwolnieniu z VAT.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

    W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność odpłatnego zapewnienia udziału w biegu ulicznym nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
 
    Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
    - są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
    - świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
    - są one świadczone na rzecz osób uprawniających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.
 
    Gmina pragnie wskazać, że świadczenie usług zapewnienia udziału w biegu jest niezbędne do zorganizowania zawodów ze względu na wydatki jakie są ponoszone w celu urządzenia biegów. Tym samym Gmina nie osiąga z tego tytułu zysków, pokrywa jedynie część kosztów ponoszonych na zorganizowanie zawodów. Ponadto, usługi udziału w biegu świadczone są jedynie na rzecz osób uprawiających sport, tj. biorących czynny udział w biegu.
 
    W konsekwencji usługi zapewnienia udziału w biegu spełniają wszystkie warunki zastrzeżone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i tym samym podlegają zwolnieniu z VAT.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 
    W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 
    Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
    - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
    - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
 
    W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
 
    Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.
 
    Z wniosku wynika, iż Gmina corocznie organizuje Bieg Uliczny, który odbywa się na ulicach miasta. W ramach tej imprezy odbywają się:
    - bieg główny,
    - bieg dzieci i młodzieży oraz
    - bieg „Nordic Walking”.
 
    Osoby deklarujące chęć udziału w biegu głównym są zasadniczo zobowiązane do uiszczenia opłaty startowej tzw. „wpisowego”. Z opłaty tej są zwolnione osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 70 roku życia. Osoby biorące udział w biegu dzieci i młodzieży są zwolnione z opłat (w tym biegu mogą brać udział dzieci i młodzież do 16 roku życia). Udział w biegu Nordic Walking jest odpłatny dla wszystkich uczestników.
 
    Zatem opłata za uczestnictwo w biegu, jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi na rzecz uczestników. Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.
 
    W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.
 
    Opłaty wpisowe wnoszone na rzecz Wnioskodawcy przez uczestników biegu mają charakter zapłaty za usługę (możliwość wzięcia udziału w biegu), ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy wpłaconą opłatą wpisową (startowa) a otrzymanym świadczeniem, które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je zawodnikowi (możliwość startu w biegu).
 
    Tak więc, uiszczanie przez uczestników biegu tzw. wpisowego, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.

    Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonywana przez podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

    Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
 
    Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
 
    W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 
    Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.
 
    Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.
 
    Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 
    Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:
    - wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wyłącznie podmiotowo – przedmiotowy,
    - w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
    - czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
    - ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.
 
    W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, lub zwolnienia realizowanych czynności od podatku, w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 12 powołanego wyżej rozporządzenia.
 
    Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
    Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).
 
    W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).
 
    Mimo, iż sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należą do zadań własnych gminy, to jednak organizacja biegu ulicznego nie wpisuje się w ramy tego zadania i dla tej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
 
    Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
 
    Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy).
 
    Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:
    - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
    - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
 
    Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.
 
    Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.
 
    W myśl art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, od podatku zwalnia się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
    - są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
    - świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
    - są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym,
 
    - z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.
 
    W myśl art. 43 ust. 17 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
    - nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
    - ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
    Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
 
    Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.
 
    O klubie sportowym jest natomiast mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o sporcie”. Zgodnie z nim klub sportowy działa jako osoba prawna.
 
    Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o sporcie kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń (art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie).
 
    Definicję stowarzyszenia zawiera z kolei art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o stowarzyszeniach”, zgodnie z którym stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (art. 2 ust. 3 ustawy o stowarzyszeniach).
 
    Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. Do związków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy (art. 22 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach).
 
    Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Corocznie Gmina organizuje Bieg Uliczny, który odbywa się na ulicach miasta. W ramach tej imprezy odbywają się:
    - bieg główny,
    - bieg dzieci i młodzieży oraz
    - bieg „Nordic Walking”.
 
    Osoby deklarujące chęć udziału w biegu głównym są zasadniczo zobowiązane do uiszczenia opłaty startowej tzw. „wpisowego”. Z opłaty tej są zwolnione osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 70 roku życia. Osoby biorące udział w biegu dzieci i młodzieży są zwolnione z opłat (w tym biegu mogą brać udział dzieci i młodzież do 16 roku życia). Udział w biegu Nordic Walking jest odpłatny dla wszystkich uczestników. W związku z organizacją biegów, Gmina jest zobowiązana do poniesienia szeregu wydatków. W szczególności Gmina nabywa towary i usługi przeznaczone dla uczestników biegu ulicznego jak pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale oraz nabywa towary i usługi związane z samym zorganizowaniem imprezy, jak: usługi ochrony, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie techniczne, pomiar elektroniczny, prowadzenie spikerki, obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach, itp. W związku z ponoszonymi wydatkami Gmina otrzymuje faktury VAT zawierające VAT naliczony. Przedmiotem wniosku są usługi ściśle związane ze sportem i/lub wychowaniem fizycznym. Gmina nie jest wprawdzie klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Niemniej jednak, działalność taka należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Na terenie Gminy nie funkcjonuje żaden klub sportowy bądź związek sportowy lub związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, którego celem statutowym byłaby działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a który, zdaniem Gminy mógłby organizować przedmiotowy „Bieg”. Wprawdzie na terenie Gminy funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji świadczący usługi administrowania obiektami sportowymi oraz usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, niemniej jednak tylko w takim zakresie, w którym świadczenie tych usług związane jest z administrowanymi przez tę Spółkę obiektami. „Bieg” jest organizowany na terenie otwartym i w związku z powyższym, świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania we wniosku, nie należy co do zasady do zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji. Świadczone przez Gminę usługi są konieczne do organizowania uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim w zakresie przedmiotowego biegu. Gmina we własnym zakresie pokrywa wydatki związane z przekazaniem uczestnikom „Biegu”, w szczególności z zakupem wody mineralnej, napojów izotonicznych, koszulek, posiłków regeneracyjnych oraz medali. Pobierana opłata startowa, tzw. „wpisowe”, umożliwia pokrycie części kosztów związanych z organizowanym biegiem. Gmina świadcząc ww. usługi nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków. Jak Gmina wskazała powyżej, pobierana opłata startowa, tzw. „wpisowe”, umożliwia pokrycie wyłącznie części kosztów związanych z organizowanym biegiem. Organizacja tego biegu w żaden sposób nie prowadzi do uzyskana przez Gminę jakiegokolwiek zysku. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż uiszczenie powyższej opłaty nie jest przesłanką konieczną warunkującą uzyskanie napoju izotonicznego, wody, posiłku regeneracyjnego w trakcie biegu i medalu za uczestnictwo w nim. Ww. usługi są świadczone przez Gminę na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Gmina w pewnym zakresie świadczy usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, a także świadczy usługi wstępu na imprezy sportowe. Opłata startowa, tzw. „wpisowe”, jest przeznaczana na pokrycie części kosztów związanych z organizacją „Biegu”, w tym m. in. na zakup wody mineralnej, napojów izotonicznych, koszulek, posiłków regeneracyjnych oraz medali dla uczestników biegu. Niemniej jednak, wydatki ponoszone na organizację biegu na znacząco wyższe niż wpływy Gminy z tytułu uiszczanych opłat startowych.
 
    Gmina nie występowała z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego o wydanie klasyfikacji statystycznej dla światowych usług.
 
    Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług opisanych we wniosku nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Mając na uwadze przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, z którego Wnioskodawca wywodzi prawo zwolnienia z podatku od towarów i usług świadczonych usług, należy stwierdzić, iż z językowej wykładni tego przepisu wynika, iż podatnik, aby móc skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego winien spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym.
 
    Przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot spełniający określone warunki – są to kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Z kolei przesłanka o charakterze przedmiotowym odnosi się do charakterystyki usług świadczonych przez te podmioty – są to usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Tymczasem Wnioskodawca posiada status jednostki samorządu terytorialnego – nie jest zatem ani klubem sportowym, ani związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.
 
    Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi organizacji biegu ulicznego, nie może korzystać z ww. zwolnienia z uwagi na fakt niewypełnienia przesłanki o charakterze podmiotowym.
 
    Reasumując, Wnioskodawca świadcząc usługi zapewnienia udziału w … Biegu Ulicznym nie będzie korzystał w zakresie przedmiotowych usług ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. W związku z powyższym, należy uznać, iż ww. usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
    Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
 
    Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
 
    Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
 
    W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
 
    Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania usług zapewnienia udziału w … Biegu Ulicznym.
 
    Natomiast wniosek w części dotyczącej:
    - zaistniałego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania usług zapewnienia udziału w Biegu Ulicznym został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-629/12-5/AK,
    - zaistniałego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi w związku z organizowaniem Bieg Uliczny, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-629/12-6/AK,
    - zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi w związku z organizowaniem Bieg Uliczny, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-629/12-7/AK.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama