Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 17 października 2012 r.,
sygnatura IPPP3/443-240/11/12-5/S/SM

    W świetle art. 41 ust. 10 ustawy, w związku z uregulowaniami art. 41 ust. 2 i art. 146a ustawy, dostawa 2 samochodów z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, nabywanych przez Gminę dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.05.2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2350/11 (data wpływu prawomocnego orzeczenia – 01.08.2012 r.) - stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2011 r. (złożono osobiście w dniu 14.02.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 14.02.2011 r. złożono osobiście ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
 
    Gmina zamierza dokonać zakupu 2 samochodów z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Zakupione samochody, zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, zostaną przekazane tym jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi. Ze względu na dofinansowanie zakupu w/w samochodów przez fundusze pozyskane z samorządu województwa mazowieckiego, przez okres 5 lat od ich zakupu charakter własności nie ulegnie zmianie.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 
    Czy w świetle art. 41 ust. 2 i 10 ustawy o podatku od towarów usług, uzasadnione jest dla dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 zał. Nr 3 do w/w ustawy nabywanych przez Gminę dla jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, zastosowanie 8% stawki VAT...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy:
 
    Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku VAT wynosi 23%, z zastrzeżeniem m.in. ust. 2-12c. Stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 tej ustawy, dla dostaw na terenie kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, stawka podatku wynosi 8%. W konkretnym przypadku objętym wnioskiem będzie miała miejsce dostawa samochodów ratowniczo-pożarniczych wymienionych w poz. 129 pkt 1 załącznika nr 3 do ustawy. Zakupione przez Gminę samochody będą przekazane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. W opisanym stanie faktycznym okoliczności te są bezsporne. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wobec spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w w/w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, dla dostawy tych samochodów stawka podatku wynosi 8%. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych, tj. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Gl 566/07 (LEX nr 259625) oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.12.2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1679/10 (niepublikowany, omówiony w Rzeczpospolitej Nr 15 (2901) z dnia 24.01.2011 r.), a także w interpretacji indywidualnej z dn. 03.07.2007 r. lP-PP2-443-97/07-2/PS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Z uzasadnień w/w orzeczeń wynika jednoznacznie, że koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z nakazu ustawowego pokrywa gmina z własnego budżetu. Dlatego też obniżoną stawkę podatkową należy stosować bez względu na to, kto nabywa towary wymienione w pozycjach 129-134 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej.
 
    W dniu 06.05.2011 r. wydana została interpretacja indywidualna nr IPPP3/443-240/11-2/SM, w której stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe.
 
    Tut. Organ przytoczył treść art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 i ust. 10, art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz poz. 129 załącznika nr 3 do ustawy, a także § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).
 
    Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% uzależnione jest między innymi od faktu, czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Cytując zapisy art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) stwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki niewymienione w ww. art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nabywcą (właścicielem) będzie Gmina, stawką właściwą dla dostaw tych towarów będzie stawka 23% (na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy), bez względu na cel w jakim podmiot ten zakupuje te towary. W przypadku nabycia tych towarów (tj. wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej, właściwą stawką będzie stawka 8% pod warunkiem, że towary te będą służyć ochronie przeciwpożarowej.
 
    Określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy warunki, w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, bowiem zakupu towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ww. ustawy dokona Gmina, nie zaś jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowa dostawa nie będzie więc korzystać z obniżonej (8%) stawki podatku VAT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23%.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.05.2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2350/11 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
 
    W treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi (7%, 3% i 0%) lub zwolnienie od podatku.
 
    Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
 
    Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:
    - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
    - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 
    W pozycji 129 ww. załącznika nr 3, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono sprzęt przewozowo-samochodowy:
    - pożarnicze samochody specjale i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,
    - sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.
 
    Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
 
    Zatem z powyższych przepisów wynika, że stosowanie obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 (w związku z art. 146a ustawy), przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:
    - dostawa musi odbywać się na terytorium kraju,
    - dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
    - towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika do ustawy.
 
    Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy.
 
    W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% uzależnione jest m.in. od tego czy nabywca towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.
 
    Mając na uwadze fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „jednostki ochrony przeciwpożarowej”, w związku z tym należy posiłkować się ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).
 
    Zgodnie z art. 15 tej ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:
    - jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,1a)jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
    - zakładowa straż pożarna,
    - zakładowa służba ratownicza,
    - gminna zawodowa straż pożarna,
    - powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
    - terenowa służba ratownicza,
    - ochotnicza straż pożarna,
    - związek ochotniczych straży pożarnych,
    - inne jednostki ratownicze.
 
    Jak stanowi art. 29 ww. ustawy, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:
    - budżetu państwa,
    - budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
    - dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
    - środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych(20) na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 
    W myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.
 
    Stosownie do art. 32 ust. 2 powołanej ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.
 
    Z opisu sprawy wynika, iż Gmina zamierza dokonać zakupu 2 samochodów z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Zakupione samochody, zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, zostaną przekazane tym jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi. Ze względu na dofinansowanie zakupu w/w samochodów przez fundusze pozyskane z samorządu województwa, przez okres 5 lat od ich zakupu charakter własności nie ulegnie zmianie.
 
    W realiach niniejszej sprawy prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy, w związku z art. 29 i art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej tu regulacji expressis verbis nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być (czyli są przeznaczone) „dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”. W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest tylko to, by towary te przeznaczone były na rzecz podmiotów określonych w analizowanej tu regulacji, tj. by były nimi „jednostki ochrony przeciwpożarowej” oraz by przeznaczone były na ściśle określony w tym unormowaniu cel.
 
    W przedmiotowej sprawie, zakupione przez Gminę 2 samochody z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, zostaną przekazane tym jednostkom. A zatem zostaną spełnione warunki wymienione w art. 41 ust. 10 ustawy, uprawniające do zastosowania dla tej dostawy obniżonej stawki podatku od towarów i usług.
 
    Reasumując, w świetle art. 41 ust. 10 ustawy, w związku z uregulowaniami art. 41 ust. 2 i art. 146a ustawy, dostawa 2 samochodów z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, nabywanych przez Gminę dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 
    Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego w dniu wydania skarżonej interpretacji, tj. w dniu 06.05.2011 r.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama