Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 10 października 2012 r.,
sygnatura IPTPP1/443-526/12-6/AK

    Co do zasady, w przypadku transakcji dokonanych na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, podatnik podatku VAT winien udokumentować sprzedaż wystawiając fakturę VAT. Skoro Stowarzyszenie zamierza sprzedać sprzęt do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego innej instytucji, to winno wystawić fakturę VAT z tytułu tej sprzedaży.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2012r. (data wpływu 03 lipca 2012r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2012r. (data wpływu 24 sierpnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania sprzedaży sprzętu do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 03 lipca 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT,
    - sposobu fakturowania usług dostarczania sygnału telewizji kablowej,
    - sposobu dokumentowania sprzedaży sprzętu do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego.
 
    Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 sierpnia 2012r. (data wpływu 24 sierpnia 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe
 
    Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 2004 roku. Wszystkie nabywane towary i usługi są dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%. Wszystkie towary bądź zakupione usługi realizowane są w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.
 
    Wnioskodawca świadczy usługi dostarczania sygnału telewizji kablowej na podstawie umowy zawartej odrębnie z każdym członkiem Stowarzyszenia. Usługi dostarczania sygnału telewizyjnego świadczone są w sposób ciągły. Wnioskodawca dostarcza abonentowi tylko sygnał poprzez przyłącze i gniazdo, które jest własnością Stowarzyszenia. Wnioskodawca przyjmuje opłaty na podstawie książeczek wpłat miesięcznych i na tej podstawie wystawia fakturę łączną opodatkowaną 8% stawką VAT.
 
    Aktualnie w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym na podstawie składanych deklaracji VAT-7 istnieje nadwyżka podatku w wysokości 120 tys. zł i ciągle narasta.
 
    Stowarzyszenie ma zakupiony sprzęt, który nie jest w całości wykorzystany i ma zamiar odstąpić go innej instytucji. Są to działania sporadyczne.
 
    Wnioskodawca nie wykonuje czynności zwolnionych z opodatkowania, ani niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie ma możliwości przyporządkować dokonane zakupy towarów i usług do czynności zwolnionych lub niepodlegających zwolnieniu tym podatkiem. Wnioskodawca nie wystawia faktur indywidualnych abonentom odbierającym sygnał telewizyjny, wystawia natomiast łączną fakturę miesięczną na wszystkie wpływy abonamentowe w danym miesiącu. Zainteresowany świadczy usługi tylko na rzecz członków Stowarzyszenia. Umowy z abonentami o świadczenie usług dostarczania sygnału telewizyjnego zawiera na czas nieokreślony, uzupełniane tylko o nowych lokatorów osiedla, lub wygasające z tytułu śmierci lub zmiany lokalu na inne osiedle.
 
    Wnioskodawca zamierza odsprzedać innej instytucji wzmacniacze magistralne i modemy sieci. Ww. sprzedaż będzie czynnością opodatkowaną. Ten sprzęt nosi znamiona towaru używanego. Okres jego używania wyniósł co najmniej pół roku. Wnioskodawca w stosunku do ww. sprzętu obniżył kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sprzęt jest wykorzystywany do przesyłu i wzmacniania sygnału w magistrali łączącej osiedle. Ww. sprzęt stał się zbędny w związku ze znaczącą przebudową sieci. Sprzęt nie jest środkiem trwałym, stanowi tylko elementy środka trwałego. Świadczone usługi posiadają symbol klasyfikacji 6020.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy Stowarzyszenie może wystawić dokument sprzedaży towaru w postaci faktury VAT...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie może wystawić fakturę VAT za sprzedaż sprzętu do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.
 
    W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 
    Treść art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
 
    Stosownie do treści art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
 
    Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem.
 
    Stosownie do regulacji § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.
 
    Elementy, jakie co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostały określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia i są to:
    - imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
    - numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
    - numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
    - dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
    - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
    - miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
    - cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
    - wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
    - stawki podatku;
    - suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
    - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
    - kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
 
    W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.
 
    W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).
 
    Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (§ 10 ust. 1).
 
    Jednym z podstawowych obowiązków podatników podatku od towarów i usług jest prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie sprzedaży. Faktury wystawiane przez podatników VAT pełnią fundamentalną rolę na gruncie podatku od towarów i usług. Są one dokumentem służącym dokumentacji transakcji oraz będącym podstawą do jej zaksięgowania w księgach stron tej transakcji, jak również stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Faktura VAT jest zatem podstawowym dokumentem, jaki, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, obowiązany jest wystawić zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług.
 
    Powołany przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia, określający termin, w którym należy wystawić fakturę VAT, ma charakter instrukcyjny. Wyznaczenie w nim 7 - dniowego terminu na wystawienie faktury, licząc od dnia dokonania sprzedaży (w przypadku Wnioskodawcy), jest ściśle związane z zasadami ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego u podatnika wykonującego świadczenie.
 
    Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 2004 roku. Wnioskodawca świadczy usługi dostarczania sygnału telewizji kablowej na podstawie umowy zawartej odrębnie z każdym członkiem Stowarzyszenia. Usługi dostarczania sygnału telewizyjnego świadczone są w sposób ciągły. Wnioskodawca dostarcza abonentowi tylko sygnał poprzez przyłącze i gniazdo, które jest własnością Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma zakupiony sprzęt, który nie jest w całości wykorzystany i ma zamiar odstąpić go innej instytucji. Są to działania sporadyczne. Wnioskodawca zamierza odsprzedać innej instytucji wzmacniacze magistralne i modemy sieci. Ww. sprzedaż będzie czynnością opodatkowaną. Sprzęt ten nosi znamiona towaru używanego. Okres jego używania wyniósł co najmniej pół roku. Wnioskodawca w stosunku do ww. sprzętu obniżył kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sprzęt jest wykorzystywany do przesyłu i wzmacniania sygnału w magistrali łączącej osiedle. Ww. sprzęt stał się zbędny w związku ze znaczącą przebudową sieci. Sprzęt nie jest środkiem trwałym, stanowi tylko elementy środka trwałego.
 
    Powołane powyżej przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, iż w przypadku transakcji dokonanych na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, podatnik podatku VAT winien udokumentować sprzedaż wystawiając fakturę VAT.
 
    Reasumując, skoro Stowarzyszenie zamierza sprzedać sprzęt do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego innej instytucji, to winno wystawić fakturę VAT z tytułu tej sprzedaży.
 
    W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
 
    Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
 
    Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie sposobu dokumentowania sprzedaży sprzętu do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego.
 
    Natomiast wniosek w części dotyczącej:
    - prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-526/12-5/AK,
    - w zakresie sposobu fakturowania usług dostarczania sygnału telewizji kablowej, został rozpatrzony rozstrzygnięciem Nr IPTPP1/443-526/12-7/AK.
 
    Nadto, tut. Organ informuje, iż w związku z powyższym, iż Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku ORD - IN nie określił jednoznacznie, w jakim zakresie oczekuje wydania interpretacji indywidualnych w zaistniałym stanie faktycznym, a w jakim w zdarzeniu przyszłym, tut. Organ, po przeanalizowaniu wskazanych we wniosku okoliczności sprawy uznał, iż zakres wniosku dotyczy zaistniałego stanu faktycznego w zakresie sposobu fakturowania usług dostarczania sygnału telewizji kablowej oraz zdarzeń przyszłych w zakresie prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT i sposobu dokumentowania sprzedaży sprzętu do przesyłu i wzmacniania sygnału telewizyjnego.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama