Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 24 wrzęsnia 2012 r.,
sygnatura IPTPP4/443-399/12-5/ALN

    Przy wznowieniu działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, do dnia 31 grudnia 2012 r. będą miały zastosowanie powołane przepisy § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, określające limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia z przedmiotowego obowiązku w wysokości 40.000 zł.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2012 r. (data wpływu 12 czerwca 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r.(data wpływu 16 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 12 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 
    Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r.(data wpływu 16 sierpnia 2012 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, zadanie pytania oraz przedstawienie stanowiska.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).
 
    Od stycznia 2005 rok do 31 lipca 2006 roku Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą. Zainstalowała kasę fiskalną, mimo, że obroty nie przekroczyły granicy, której przekroczenie powodowało konieczność jej instalacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pośrednictwem kas rejestrujących.
 
    Łączna kwota z działalności w 2006 roku nie przekroczyła 40 tys. zł. Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej została zwrócona. Wg Wnioskodawczyni nie wystąpił wcześniej obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej - zarówno w trakcie prowadzenia działalności w latach 2005-2006 jak i obecnie w roku 2012. Obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły ani w latach 2005-2006 ani w obecnym roku 2012 kwoty 40 tys. zł. Nie przekroczyły w wymienionych wyżej latach nawet kwoty 20 tys. zł.
 
    W czerwcu 2012 roku Zainteresowana otworzyła jednoosobową działalność gospodarczą, tj. kwiaciarnię, której działalność nie wchodzi w zakres wyłączeń ze stosowania zwolnień określonych w paragrafie 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Łączna kwota z działalności w 2012 roku nie przekroczyła 20 tys. zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są dokumentowane fakturami, zapłata następuje za pomocą gotówki. W roku podatkowym 2011 Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej i nie świadczyła usług w jej zakresie.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie (postawione w wyniku uzupełnienia wniosku).
 
    Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej...
 
    Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) w trakcie prowadzenia działalności w latach 2005-2006 nie powstał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 roku, a obecnie obroty nie przekraczają granicy wymaganej przez przepisy dlatego Wnioskodawczyni uważa, że nie istnieje taki obowiązek.
 
    Wnioskodawczyni wskazała również, że takie stanowisko zajęli eksperci z X (rozmowy w dniach 6 czerwca 2012 i 8 czerwca 2012 roku) i urzędniczka z X.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
 
    Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 
    Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
 
    Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
 
    Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
 
    Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
    Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.
 
    W art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).
 
    Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwane dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów.
 
    Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia.
 
    Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).
 
    W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.
 
    Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
 
    Z kolei w myśl § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.
 
    Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.
 
    Należy wskazać, iż sprzedaż towarów świadczona przez Wnioskodawczynię nie stanowi czynności wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, względem których nie stosuje się, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.
 
    Z opisu zawartego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni od stycznia 2005 rok do 31 lipca 2006 roku prowadziła działalność gospodarczą. Zainstalowała kasę fiskalną, mimo, że obroty nie przekroczyły granicy, której przekroczenie powodowało konieczność jej instalacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pośrednictwem kas rejestrujących.
 
    Zainteresowana w 2012 roku otworzyła jednoosobową działalność gospodarczą, tj. kwiaciarnię, której działalność nie wchodzi w zakres wyłączeń ze stosowania zwolnień określonych w paragrafie 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
    Łączna kwota z działalności w 2012 roku nie przekroczyła 20 tys. zł. Wg Wnioskodawczyni nie wystąpił wcześniej obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej - zarówno w trakcie prowadzenia działalności w latach 2005-2006 jak i obecnie w roku 2012. Obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły ani w latach 2005-2006 ani w obecnym roku 2012 kwoty 40 tys. zł. Nie przekroczyły w wymienionych wyżej latach nawet kwoty 20 tys. zł.
 
    Odnosząc się do zawartego we wniosku opisu stanu faktycznego, w kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku ponownego podjęcia działalności gospodarczej, istotnym staje się ustalenie bytu prawnopodatkowego Wnioskodawcy. Tym samym należy rozstrzygnąć kwestię, czy może Pani być, w świetle przepisów prawa, uznana za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, czy też jest Pani, z racji wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, podatnikiem podatku od towarów i usług kontynuującym sprzedaż.
 
    W tym miejscu należy podkreślić, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług.
 
    Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), uczyni to Pani jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej.
 
    Uwzględniając powyższe tutejszy Organ stwierdza, że w Pani przypadku – przy wznowieniu działalności gospodarczej - w zakresie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, do dnia 31 grudnia 2012 r. będą miały zastosowanie powołane przepisy § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, określające limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia z przedmiotowego obowiązku w wysokości 40.000 zł.
 
    Reasumując, jeśli wobec Wnioskodawczyni nie wystąpił wcześniej obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, Wnioskodawczyni rozpoczynając ponownie w 2012 r. działalność gospodarczą, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do czasu przekroczenia w 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł.
 
    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej załatwiono interpretacją nr IPTPP4/443-399/12-4/ALN.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama