Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 19 września 2012 r.,
sygnatura IPTPB1/415-464/12-2/KSU

    Złożone w obowiązującym terminie, tj. do dnia 20 stycznia 2012 r., oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu udziału w spółce jawnej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, dotyczy wszystkich form prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności w 2012 r., a więc również działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, mimo iż nie została ona ujęta w ww. oświadczeniu.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2012 r. (data wpływu 24 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki jawnej oraz złożenia zeznania podatkowego za 2012 rok na właściwym druku – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 24 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
    W czerwcu 2012 r. Wnioskodawczyni zlikwidowała zawieszoną od 2002 r., osobistą działalność gospodarczą. Działalność ta w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowana była na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (w 2012 r. stawki wynoszą 18% i 32%). Z dniem 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni wstąpiła jako wspólnik, do spółki jawnej i jako formę opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wybrała, w obowiązującym wg przepisów terminie, podatek liniowy wg jednolitej stawki 19%. W oświadczeniu o wyborze formy opodatkowania Wnioskodawczyni uwzględniła tylko przychody osiągane ze spółki jawnej, nie dokonała zmiany formy opodatkowania z tytułu zawieszonej osobistej działalności gospodarczej. Spółka jawna, której jest wspólnikiem, prowadzi księgowość za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 
    Ponadto dodaje, że tak jak w 2012 r., tak i w poprzednich latach nie wystąpiły dochód, ani strata, z tytułu zawieszonej działalności gospodarczej. Od momentu zawieszenia działalności roczne dochody wykazywała w deklaracji PIT-36 z zerowym załącznikiem PIT/B. Na dzień likwidacji osobistej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie posiadała żadnego majątku z nią związanego.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania:
    - Według jakiej formy opodatkowania Wnioskodawczyni powinna rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej...
    - Czy za 2012 r. powinna złożyć dwa zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L, czy może tylko złożyć zeznanie PIT-36L uwzględniając w załączniku PIT/B łącznie informacje o dochodach ze spółki jawnej i zawieszonej osobistej działalności, zlikwidowanej w czerwcu 2012 r....
 
    Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającym informacje o zasadach opodatkowania, mowa jest o tym, że jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, to wybór sposobu opodatkowania w formie podatku liniowego w wysokości jednolitej stawki 19% dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.
 
    Wnioskodawczyni powołując się na powyższy przepis i uwzględniając fakt, iż w zlikwidowanej w czerwcu 2012 r., zawieszonej osobistej działalności gospodarczej nie wystąpiły w 2012 r. żadne zdarzenia gospodarcze powodujące powstanie dochodu bądź straty z działalności, a remanent likwidacyjny miał wartość zerową, postanowiła uznać, iż może nadal rozliczać swoje dochody uzyskiwane w spółce jawnej w formie podatku liniowego wg stawki 19%, a zerowe przychody i koszty uzyskania przychodu z zawieszonej działalności ująć w załączniku PIT/B do zeznania rocznego PIT-36L za 2012 r.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
 
    Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 
    Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 
    Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy).
 
    Stosownie do art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 
    Przy czym, w myśl art. 9a ust. 5 ww. ustawy, jeżeli podatnik:
    - prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
    - jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej
 
    - wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.
 
    Zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zatem jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka jawna), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie.
 
    Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż w czerwcu 2012 r. Wnioskodawczyni zlikwidowała zawieszoną od 2002 r. działalność gospodarczą prowadzoną indywidualnie, opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni wstąpiła jako wspólnik, do spółki jawnej i w obowiązującym wg przepisów terminie wybrała jako formę opodatkowania przychodów podatek liniowy wg stawki 19%. W oświadczeniu o wyborze formy opodatkowania Wnioskodawczyni uwzględniła tylko przychody osiągane ze spółki jawnej, nie dokonała zmiany formy opodatkowania z tytułu zawieszonej osobistej działalności gospodarczej.
 
    Zatem, mając na uwadze powołany wyżej przepis art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż złożone w obowiązującym terminie, tj. do dnia 20 stycznia 2012 r., oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu udziału w spółce jawnej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, dotyczy wszystkich form prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności w 2012 r., a więc również działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, mimo iż nie została ona ujęta w ww. oświadczeniu.
 
    W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 
    Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy został określony obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 
    W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).
 
    Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana złożyć w obowiązującym terminie zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012, na druku PIT-36L, w którym należy wykazać dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz z tytułu udziału w spółce jawnej.
 
    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama