Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 18 września 2012 r.,
sygnatura ILPP2/443-599/12-4/SJ

    Wypłata Wynagrodzenia za wykonanie przez Użytkownika Umowy o Wynagrodzenie polegającej na zebraniu 5000 Punktów przez Uczestnika, nie stanowi dostawy towarów i nie jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak również nie jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. A zatem, powyższe Wynagrodzenie nie podlega rejestrowaniu przy pomocy kasy rejestrującej.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r. (data wpływu 3 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji wypłaty Wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora z Użytkownikiem – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 11 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji wypłaty Wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora z Użytkownikiem. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 3 września 2012 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz o opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
    Spółka (dalej jako: Organizator) prowadzi portal usług internetowych (dalej jako: Portal). W oparciu o Portal Organizator świadczy dla przedsiębiorców i dla pełnoletnich osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Partner) usługi polegające na umożliwieniu Partnerowi zlecenia w oparciu o Portal wykonania na jego rzecz przez zarejestrowanych Użytkowników Portalu określonych Aktywności (czyli czynności opisanych w Specyfikacji Kampanii, którą Użytkownik jest obowiązany wykonać w ramach prawidłowej realizacji Kampanii).
 
    Użytkownikiem może być osoba fizyczna w wieku od 16 do 26 lat, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej albo studentem, która prawidłowo zarejestrowała się na Portalu. Użytkownik akceptuje to, iż nie może wykonywać zadań pod prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.
 
    Kampania polega na wykonaniu przez Użytkowników określonych Aktywności szczegółowo opisanych w Specyfikacji Kampanii. Aktywność Użytkownika w ramach poszczególnych Kampanii będzie mogła polegać m.in. na: zarejestrowaniu się we wskazanym portalu społecznościowym, zapisaniu się jako subskrybent (odbiorca) newslettera dostępnego na określonej stronie internetowej, na napisaniu przez danego Użytkownika na jego koncie założonym na portalu społecznościowym opinii o określonych produktach lub usługach, na napisaniu na wskazanej stronie internetowej komentarza dotyczącego usługi lub produktu lub oceny tego produktu lub usługi lub wypełnieniu ankiety, napisaniu recenzji filmu, książki, programu komputerowego lub gry komputerowej, na głosowaniu na najbardziej pożądany przedmiot, zaproszeniu innych osób do zarejestrowania się jako Użytkownicy Portalu w następstwie którego jakaś osoba zarejestruje się jako Użytkownik, itp. Za wykonanie Aktywności Organizator przyznaje Użytkownikom Punkty. Punkty to obowiązująca na Portalu jednostka rozliczeniowa, oferowana Partnerowi przez Organizatora będąca prawem do przeprowadzenia Kampanii, którą Organizator przekazuje Użytkownikowi za prawidłowo zrealizowane Aktywności w ramach Kampanii. Każdy Użytkownik będzie miał zarejestrowane na Portalu Konto Użytkownika, czyli konto prowadzone przez Organizatora na rzecz Użytkownika, na którym rejestrowane są informacje o Użytkowniku, liczba zebranych Punktów oraz Kampanie w ramach których realizacji określonych w Specyfikacji Kampanii Aktywności podjął się Użytkownik.
 
    Także Partnerzy będą posiadali na Portalu Konto Partnera – konto prowadzone przez Organizatora na rzecz Partnera, na którym rejestrowane są informacje o Partnerze oraz liczba Punktów, które Partner może wykorzystać w ramach przeprowadzenia na Portalu nowej Kampanii.
 
    Specyfikacja Kampanii to szczegółowy opis Kampanii, w którym Partner albo Organizator:
    - prezentuje instrukcje, według których należy wykonać Aktywność,
    - wskazuje liczbę Punktów przewidzianych za wykonanie Aktywności przez jednego Użytkownika,
    - wskazuje na liczbę Użytkowników, którzy mogą wykonać Aktywności w ramach danej Kampanii,
    - ustala czas trwania Kampanii oraz czas na wykonanie Aktywności w ramach danej Kampanii,
    - przedstawia inne informacje, które uzna za istotne.
 
    Z chwilą podjęcia się przez Użytkownika wykonania pierwszej Aktywności zostaje zawarta między Organizatorem a Użytkownikiem umowa, zgodnie z którą Użytkownik zobowiązuje się zebrać liczbę 5000 punktów, a Organizator zobowiązuje się wypłacić Użytkownikowi Wynagrodzenie (czyli kwotę 50,00 złotych netto wypłacaną bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika w następnym dniu roboczym po dniu zebrania przez Użytkownika 5000 Punktów, powiększoną o kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Organizator odprowadza na rzecz właściwego organu podatkowego). W dalszej części wniosku Umowa ta będzie nazywana Umową o Wynagrodzenie.
 
    Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera. Uzyskanie statusu Partnera umożliwia Partnerowi przeglądanie aktywnych Kampanii, przygotowanie projektów własnych Kampanii oraz korzystanie z innych funkcji dostępnych dla Partnerów na Portalu. Dostęp do niektórych funkcji, w tym przede wszystkim przeprowadzenia Kampanii wymaga uprzedniego nabycia Punktów, zgodnie z obowiązującym na Portalu przelicznikiem, iż 1 pkt = 0,02 PLN.
 
    Przez „nabycie” Punktów należy rozumieć zapłacenie przez Partnera wynagrodzenia za usługę wykonaną przez Organizatora na rzecz Partnera. Wysokość zapłaconego w złotych polskich wynagrodzenia jest wyrażona w Punktach. „Nabycie” Punktów u Organizatora w powyższym rozumieniu jest niezależne od przeprowadzenia konkretnej Kampanii, Partner może wykorzystać zakupione Punkty na dowolną liczbę Kampanii, aż do całkowitego rozdysponowania zakupionych przez Partnera Punktów, dokonywanego przez Organizatora na rzecz Użytkowników.
 
    Z chwilą nabycia Punktów przez Partnera, Organizator wystawia i przesyła Partnerowi fakturę VAT (faktura elektroniczna). Partner, który dysponuje wystarczającą liczbą Punktów wskazanych w projekcie Kampanii może złożyć wniosek o weryfikację przez Organizatora projektu Kampanii, w tym w szczególności Specyfikacji Kampanii, a następnie złożyć Organizatorowi dyspozycję zamieszczenia Kampanii na Portalu. Niezwłocznie po złożeniu przez Partnera dyspozycji do zamieszczenia Kampanii na Portalu, Organizator zamieszcza i udostępnia Użytkownikom na Portalu Kampanię celem jej realizacji.
 
    Wykonanie przez Użytkownika Aktywności jest weryfikowane (akceptowane albo odrzucane) przez Partnera. W przypadku upływu terminu do weryfikacji przez Partnera przyjmuje się, iż Partner zaakceptował wykonaną Aktywność i w konsekwencji Użytkownik zrealizował Aktywność. Partner nie może odrzucić wykonanej Aktywności, jeżeli Użytkownik wykonał Aktywność zgodnie ze Specyfikacją Kampanii. Partner, który nie zweryfikuje pozytywnie zrealizowanej Aktywności przez danego Użytkownika, zobowiązany jest przedstawić Użytkownikowi przyczynę braku pozytywnej weryfikacji. Z chwilą akceptacji wykonanej Aktywności Użytkownik uzyskuje od Organizatora ustalone za wykonanie danej Aktywności Punkty.
 
    Umowa o Wynagrodzenie zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem z chwilą podjęcia się przez Użytkownika realizacji Aktywności w ramach Kampanii dostępnych na Portalu. Termin wykonania Umowy o Wynagrodzenie przez Użytkownika, czyli zebrania 5000 Punktów jest nieoznaczony, natomiast z góry oznaczone jest wynagrodzenie: za zebranie 5000 Punktów Użytkownik otrzyma wynagrodzenie wynoszące 50,00 zł netto (po potrąceniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego). Z chwilą zebrania przez Użytkownika 5000 Punktów, Organizator w następnym dniu roboczym składa polecenie przelewu kwoty 50,00 złotych netto na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika na formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika. Zebranie 5000 Punktów powoduje wykonanie Umowy o Wynagrodzenie przez Użytkownika.
 
    Użytkownik, który podejmie się realizacji kolejnej Aktywności w ramach Kampanii dostępnych na Portalu po wykonaniu pierwszej Umowy o Wynagrodzenie, zawiera w momencie podjęcia się realizacji kolejnej Aktywności z Organizatorem nową Umowę o Wynagrodzenie. Jeżeli Użytkownik wykonał Aktywność, za której wykonanie uzyskał więcej Punktów niż jest to wymagane do wykonania Umowy o Wynagrodzenie, nadwyżka Punktów uzyskanych podczas realizacji dotychczasowej Umowy zostaje uwzględniona w odniesieniu nowej Umowy o Wynagrodzenie z chwilą jej zawarcia (podjęcia się przez Użytkownika realizacji kolejnej Aktywności). Punkty zebrane na Koncie Użytkownika nie mogą być przekazywane innemu Użytkownikowi.
 
    Każda z Umów o Wynagrodzenie zawarta przez Użytkownika z Organizatorem stanowi odrębną umowę, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu. Wysokość wynagrodzenia będzie z góry określona na poziomie stanowiącym 50,00 zł netto (jest to kwota po odliczeniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego obliczonego według stawki 18%). Organizator będzie pobierał 18% zryczałtowany podatek dochodowym od wszystkich wypłaconych w danym miesiącu wynagrodzeń Użytkowników. Wartość pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego zostanie przez Organizatora pobrana i wpłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich pobrania na rachunek właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 
    Organizator nie posiada kasy rejestrującej, ponieważ nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ani rolników ryczałtowych. W latach poprzednich incydentalnie mogła występować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednak wartość sprzedaży była na tyle niska, że nie rodziła obowiązków ewidencji takiej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.
 
    Momentem wykonania usług dla danego Partnera będzie moment zawarcia umowy między Organizatorem a Partnerem i „nabycia” przez Partnera Punktów.
 
    Płatności między Organizatorem a Partnerami realizowane będą za pośrednictwem systemu P.
 
    Płatność z wykorzystaniem tego systemu polega na podjęciu przez Partnera następujących działań:
    - Zalogowania się do portalu I.
    - Po zalogowaniu istnieje możliwość zakupu Punktów.
    - Po kliknięciu Partner definiuje kwotę wpłaty.
    - Następnie system przekierowuje Partnera na stronę internetową firmy P, gdzie wybiera formę płatności (karta kredytowa lub bank).
    - Po wybraniu formy płatności system przenosi Partnera na stronę internetową wybranego przez niego banku, gdzie musi się zalogować i potwierdzić zlecenie przelewu kwoty wynagrodzenia za Punkty.
    - Po pozytywnym zweryfikowaniu system przekierowuje Partnera do strony I, gdzie oczekuje na potwierdzenie od P (kilka chwil).
    - Po odświeżeniu strony I, Punkty zakupione przez Partnera są naliczone i jest możliwość otrzymania faktury wystawionej przez Organizatora.
 
    W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż:
    - Wnioskodawca świadcząc na rzecz przedsiębiorców i pełnoletnich osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli na rzecz Partnerów) usługi polegające na umożliwieniu Partnerowi zlecenia w oparciu o Portal wykonania na jego rzecz przez zarejestrowanych Użytkowników Portalu określonych Aktywności otrzymuje od Partnera wynagrodzenie za świadczoną usługę,
    - usługę Wnioskodawca wykonuje po otrzymaniu wynagrodzenia,
    - po otrzymaniu wynagrodzenia Wnioskodawca wystawia fakturę VAT a następnie wykonuje usługę. Najpierw występuje otrzymanie wynagrodzenia, następnie wystawienie faktury i wykonywanie usługi, przy czym zakres czasowy wykonywania usługi nie jest możliwy do przewidzenia z góry bowiem usługa zostaje wykonana dopiero w momencie rozdysponowania ostatniego Punktu zakupionego przez danego Partnera,
    - strony nie ustaliły w umowie ani na wystawionej fakturze, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Punkty są miernikiem wynagrodzenia a więc płacąc wynagrodzenie Partner kupuje usługę Wnioskodawcy na okres aż do dnia całkowitego rozdysponowania przez Wnioskodawcę Punktów zakupionych przez danego Partnera na rzecz Użytkowników. Może to nastąpić w dowolnym momencie po zakupie Punktów i jest uzależnione od tego jak Intensywnie Użytkownicy będą realizowali Aktywności w ramach Kampanii zleconych przez danego Partnera. W żaden sposób nie można stwierdzić, że usługa Wnioskodawcy jest świadczona przez z góry dający się określić okres rozliczeniowy,
    - zdaniem Wnioskodawcy, jego usługa na rzecz Partnera ma charakter ciągły bowiem, aż do całkowitego rozdysponowania Punktów zakupionych przez danego Partnera Wnioskodawca w sposób ciągły jest zobowiązany do świadczenia obsługi na rzecz Partnera,
    - Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenie wypłacone Użytkownikowi przez Wnioskodawcę nie jest wynagrodzeniem związanym z konkretnym przychodem Wnioskodawcy, bowiem nie jest możliwe ani wykonalne ustalenie ile Punktów składających się na zebrane przez danego Użytkownika 5000 Punktów dany Użytkownik zebrał w ramach której Kampanii. Możliwe i najczęstsze będą zapewnie sytuacje, gdy na 5000 zebranych punktów składać się będą Punkty zebrane w ramach kilkunastu Kampanii zleconych przez kilkunastu Partnerów.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy wypłata Wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora z Użytkownikiem zaktualizuje dla Spółki obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata Wynagrodzenia za wykonanie przez Użytkownika Umowy o Wynagrodzenie polegającej na zebraniu 5000 Punktów nie stanowi dostawy towarów, ani też świadczenia usług przez Organizatora na rzecz Użytkownika, stąd nie podlega rejestrowaniu przy pomocy kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z kolei, przez pojęcie sprzedaży, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    Stosowanie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:
    - przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
    - wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
    - wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
    - wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub domu jednorodzinnego;
    - oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
    - zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.
 
    Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 
    Z kolei, w myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
    - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
    - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
 
    Odnosząc się do przedstawionych okoliczności sprawy przede wszystkim należy zaznaczyć, iż określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakres opodatkowania tym podatkiem obejmuje odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Wskazać należy, iż przepis art. 7 ust. 1 ustawy definiujący pojęcie „dostawy towarów” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.
 
    Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nimi jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej należy wskazać, iż czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy.
 
    W konsekwencji, oderwanie pojęcia „dostawa towarów” oraz ekonomicznych aspektów transakcji od skutków konwencjonalnych powstających na gruncie prawa podatkowego pozwala także na uznanie danej czynności za dostawę towarów nawet mimo pewnych nałożonych na nabywcę ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem jest, co do zasady, wydanie towaru.
 
    Z kolei oceniając, czy dane świadczenie ma charakter usługi należy mieć na względzie fakt, że ustawodawca – jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy – uznaje za usługę każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, które nie jest dostawą towarów, podkreślając tym samym powszechność opodatkowania. Zatem na zachowanie to (świadczenie) składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź tolerowanie – znoszenie określonych stanów rzeczy). Ponadto, do uznania danej czynności za usługę, konieczne jest istnienie odbiorcy wykonywanego świadczenia (beneficjenta czynności) i występowanie związku między tą czynnością a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym. W konsekwencji, usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument – odbiorca świadczenia, odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).
 
    Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy dla uznania, iż świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.
 
    Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.
 
    Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.
 
    Należy stwierdzić, iż czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub świadczącego usługę.
 
    Kolejnym czynnikiem decydującym o tym czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Zatem wystąpić musi bezpośredni i niezbędny związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.
 
    W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.
 
    A zatem, pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
    Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:
    - użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
    - nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
 
    Z ww. powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:
 
    w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
 
    Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
    Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jak wynika z powołanych powyżej przepisów, czynność będzie podlegała opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Natomiast, świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności z innym podmiotem.
 
    Z opisu sprawy wynika, iż Spółka, jako Organizator, prowadzi portal usług internetowych (Portal). W oparciu o Portal Organizator świadczy dla swoich Partnerów (przedsiębiorców i dla pełnoletnich osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) usługi polegające na umożliwieniu Partnerowi zlecenia w oparciu o Portal wykonania na jego rzecz przez zarejestrowanych Użytkowników Portalu określonych Aktywności (czyli czynności opisanych w Specyfikacji Kampanii, którą Użytkownik jest obowiązany wykonać w ramach prawidłowej realizacji Kampanii). Użytkownikiem natomiast może być osoba fizyczna w wieku od 16 do 26 lat, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej albo studentem, która prawidłowo zarejestrowała się na Portalu. Użytkownik akceptuje to, iż nie może wykonywać zadań pod prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.
 
    Kampania polega na wykonaniu przez Użytkowników określonych Aktywności szczegółowo opisanych w Specyfikacji Kampanii. Aktywność Użytkownika w ramach poszczególnych Kampanii będzie mogła polegać m.in. na: zarejestrowaniu się we wskazanym portalu społecznościowym, zapisaniu się jako subskrybent (odbiorca) newslettera dostępnego na określonej stronie internetowej, na napisaniu przez danego Użytkownika na jego koncie założonym na portalu społecznościowym opinii o określonych produktach lub usługach, na napisaniu na wskazanej stronie internetowej komentarza dotyczącego usługi lub produktu lub oceny tego produktu lub usługi lub wypełnieniu ankiety, napisaniu recenzji filmu, książki, programu komputerowego lub gry komputerowej, na głosowaniu na najbardziej pożądany przedmiot, zaproszeniu innych osób do zarejestrowania się jako Użytkownicy Portalu w następstwie którego jakaś osoba zarejestruje się jako Użytkownik, itp. Za wykonanie Aktywności Organizator, tj. Wnioskodawca przyznaje Użytkownikom Punkty. Punkty to obowiązująca na Portalu jednostka rozliczeniowa, oferowana Partnerowi przez Organizatora będąca prawem do przeprowadzenia Kampanii, którą Organizator przekazuje Użytkownikowi za prawidłowo zrealizowane Aktywności w ramach Kampanii. Każdy Użytkownik będzie miał zarejestrowane na Portalu Konto Użytkownika, czyli konto prowadzone przez Organizatora na rzecz Użytkownika, na którym rejestrowane są informacje o Użytkowniku, liczba zebranych Punktów oraz Kampanie w ramach których realizacji określonych w Specyfikacji Kampanii Aktywności podjął się Użytkownik. Z chwilą podjęcia się przez Użytkownika wykonania pierwszej Aktywności zostaje zawarta między Organizatorem a Użytkownikiem umowa, zgodnie z którą Użytkownik zobowiązuje się zebrać liczbę 5000 punktów, a Organizator zobowiązuje się wypłacić Użytkownikowi Wynagrodzenie (czyli kwotę 50,00 złotych netto wypłacaną bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika w następnym dniu roboczym po dniu zebrania przez Użytkownika 5000 Punktów, powiększoną o kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Organizator odprowadza na rzecz właściwego organu podatkowego). Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Wykonanie przez Użytkownika Aktywności jest weryfikowane (akceptowane albo odrzucane) przez Partnera. W przypadku upływu terminu do weryfikacji przez Partnera przyjmuje się, iż Partner zaakceptował wykonaną Aktywność i w konsekwencji Użytkownik zrealizował Aktywność. Z chwilą akceptacji wykonanej Aktywności Użytkownik uzyskuje od Organizatora ustalone za wykonanie danej Aktywności Punkty.
 
    Umowa o Wynagrodzenie zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem z chwilą podjęcia się przez Użytkownika realizacji Aktywności w ramach Kampanii dostępnych na Portalu. Termin wykonania Umowy o Wynagrodzenie przez Użytkownika, czyli zebrania 5000 Punktów jest nieoznaczony, natomiast z góry oznaczone jest wynagrodzenie: za zebranie 5000 Punktów Użytkownik otrzyma wynagrodzenie wynoszące 50,00 zł netto (po potrąceniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego). Z chwilą zebrania przez Użytkownika 5000 Punktów, Organizator w następnym dniu roboczym składa polecenie przelewu kwoty 50,00 złotych netto na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika na formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika. Zebranie 5000 Punktów powoduje wykonanie Umowy o Wynagrodzenie przez Użytkownika. Użytkownik, który podejmie się realizacji kolejnej Aktywności w ramach Kampanii dostępnych na Portalu po wykonaniu pierwszej Umowy o Wynagrodzenie, zawiera w momencie podjęcia się realizacji kolejnej Aktywności z Organizatorem nową Umowę o Wynagrodzenie. Jeżeli Użytkownik wykonał Aktywność, za której wykonanie uzyskał więcej Punktów niż jest to wymagane do wykonania Umowy o Wynagrodzenie, nadwyżka Punktów uzyskanych podczas realizacji dotychczasowej Umowy zostaje uwzględniona w odniesieniu nowej Umowy o Wynagrodzenie z chwilą jej zawarcia (podjęcia się przez Użytkownika realizacji kolejnej Aktywności). Punkty zebrane na Koncie Użytkownika nie mogą być przekazywane innemu Użytkownikowi. Każda z Umów o Wynagrodzenie zawarta przez Użytkownika z Organizatorem stanowi odrębną umowę, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość wynagrodzenia będzie z góry określona na poziomie stanowiącym 50,00 zł netto (jest to kwota po odliczeniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego obliczonego według stawki 18%). Organizator będzie pobierał 18% zryczałtowany podatek dochodowym od wszystkich wypłaconych w danym miesiącu wynagrodzeń Użytkowników. Wartość pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego zostanie przez Organizatora pobrana i wpłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich pobrania na rachunek właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenie wypłacone Użytkownikowi przez Wnioskodawcę nie jest wynagrodzeniem związanym z konkretnym przychodem Wnioskodawcy, bowiem nie jest możliwe ani wykonalne ustalenie ile Punktów składających się na zebrane przez danego Użytkownika 5000 Punktów dany Użytkownik zebrał w ramach której Kampanii. Możliwe i najczęstsze będą zapewnie sytuacje, gdy na 5000 zebranych punktów składać się będą Punkty zebrane w ramach kilkunastu Kampanii zleconych przez kilkunastu Partnerów.
 
    Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy wypłata Wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora (Wnioskodawcę) z Użytkownikiem zaktualizuje dla Spółki obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.
 
    Stwierdzić należy, iż myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
    Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.
 
    Przepis art. 2 pkt 22 ustawy stanowi, iż przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 
    W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu sprawy stwierdzić należy, iż wypłata Wynagrodzenia za wykonanie przez Użytkownika Umowy o Wynagrodzenie polegającej na zebraniu 5000 Punktów przez Uczestnika, nie stanowi dostawy towarów i nie jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak również nie jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. A zatem, powyższe Wynagrodzenie nie podlega rejestrowaniu przy pomocy kasy rejestrującej.
 
    Reasumując, wypłata wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora z Użytkownikiem nie zaktualizuje dla Spółki obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących, gdyż czynność ta niepodlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 
    Tut. Organ informuje, iż wniosek w pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług został rozpatrzony w interpretacjach indywidualnych z dnia 18 września 2012 r. znak: ILPP2/443-599/12-5/SJ, ILPP2/443-599/12-6/SJ. Jednocześnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama