Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 18 września 2012 r.,
sygnatura IPTPP4/443-405/12-4/ALN

    W sytuacji gdy przedmiotem dostawy są wykonywane metodami poligraficznymi na zlecenie wydawców przez Wnioskodawcę z własnych surowców, zaliczone do grupowania PKWiU 2008 ex 58.11.1, książki drukowane oznaczone symbolem ISBN oraz czasopisma specjalistyczne w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, które nie są zawarte w katalogu wyłączeń z tego artykułu, wówczas zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku pozycjami 32 oraz 34 załącznika Nr 10 do tej ustawy. Fakt, iż Wnioskodawca również korzysta z usług podwykonawców, którzy wykonują część zamówienia w niniejszej sprawie pozostaje bez wpływu na uznanie zlecenia jako dostawy towarów oraz na wysokość stawki podatku.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z      dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 13 czerwca 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. (data wpływu 9 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - kwalifikacji wykonania zleceń jako dostawy książek lub czasopism specjalistycznych,
    - stawki podatku VAT dla dostawy książek i czasopism specjalistycznychjest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 13 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - kwalifikacji wykonania zleceń jako dostawy książek lub czasopism specjalistycznych,
    - stawki podatku VAT dla dostawy książek i czasopism specjalistycznych.
 
    Pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. (data wpływu 9 sierpnia 2012 r.) wniosek został uzupełniony w zakresie opisu zdarzenia przyszłego, postawienia pytań oraz przedstawienia stanowiska do zadanych pytań.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Wnioskodawca zajmuje się działalnością poligraficzną (dział 18 PKD) oraz wydawniczą (PKD 58.11 i 58.13). Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W załączeniu zaświadczenie VAT-5.
 
    Większość sprzedaży realizowanej obecnie to usługi poligraficzne. W ubiegłych latach drukarnia posiadała interpretację podatkową, dzięki której do 31.12.2010 roku stosowała preferencyjną stawkę 0% na produkcję książek, o numerze IPPP2/443-1779/08-2/KOM.
 
    W 2012 drukarnia planuje realizować następujące zlecenia.
 
    Pierwsze zdarzenie przyszłe:Na zlecenie klienta (podmiotu publicznego działającego jako wydawca) drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki. Wydawca ma na podstawie odrębnych przepisów przyznane numery ISBN, którymi będą oznaczone książki. Książki zostaną wykonanie z materiałów własnych (papier, klej, farba itp.) na maszynach Drukarni. Drukarnia dostarczy wydawcy gotowy produkt w postaci książek.
    Drugie zdarzenie przyszłe:Na zlecenie klienta (wydawcy) Drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki. Wydawca ma na podstawie odrębnych przepisów przyznane numery ISBN, którymi będą oznaczone książki. Książki zostaną wykonanie z materiałów własnych (papier, klej, farba itp.) na maszynach drukarni. Część czynności wykona jednak podwykonawca (np. tłoczenie czy lakier UV). Drukarnia dostarczy wydawcy gotowy produkt w postaci książek.
    Trzecie zdarzenie przyszłe:Na zlecenie klienta (wydawcy) Drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopismo zostanie wydrukowane z materiałów drukarni i na jej maszynach. Wydawca otrzyma gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych.
    Czwarte zdarzenie przyszłe:Na zlecenie klienta (wydawcy) Drukarnia wykona (wdrukuje, wyprodukuje) czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopismo zostanie wydrukowane z materiałów drukarni i na jej maszynach. Część czynności wykona jednak podwykonawca (np. tłocznie czy lakier UV). Wydawca otrzyma gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych.
 
    Czasopisma specjalistyczne będące przedmiotem wniosku spełniają definicję „czasopism specjalistycznych”, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.11.177.1054 z późn. zmianami).
 
    Zdaniem Drukarni proces wydrukowania książki lub czasopisma przy wykorzystaniu własnych surowców i materiałów i przy użyciu własnych narzędzi jest procesem, w wyniku którego powstają nowe rzeczy ruchome, a więc towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W sytuacji 2 i 4 część procesu produkcyjnego wykona podwykonawca nie związany z wydawcą. Za wykonane prace zapłaci wykonawcy Drukarnia a cena usługi podwykonawcy zostanie wliczona do ceny wykonanej książki.
 
    Wykonane produkty następnie zostaną wydane wydawcy a wraz z tym zostaje na wydawcę przeniesione prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.
 
    Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawą towarów jest przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wg przedstawionego stanu faktycznego przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Na podstawie materiałów dostarczanych przez wydawnictwo Drukarnia wytwarza produkty (książki posiadające numer ISBN o symbolu PKWIU - ex 58.11.1 i czasopisma specjalistyczne posiadające numer ISSN o symbolu PKWIU - ex 58.14.1 (zgodnie z definicją czasopisma specjalistycznego art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) z własnych materiałów, którymi ma prawo rozporządzać w sferze materialnej, tym samym jest podmiotem uprawnionym do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel na inny podmiot.
 
    W opinii drukarni, takie przekazanie wydawnictwu za wynagrodzeniem wykonanych produktów (książek oraz czasopism specjalistycznych) spełnia warunki konieczne do uznania transakcji za dostawę i zastosowania stawki VAT 5%, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 i 34 załącznika nr 10 do tej ustawy.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy w ww. sytuacjach Wnioskodawca może traktować wykonanie zlecenia jako dostawę towarów, czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWIU ex 58.11.1 oraz czasopism specjalistycznych posiadających numer ISSN o symbolu PKWIU 58.14.11 kodzie CN 4902 (zgodnie z definicją czasopisma specjalistycznego art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) ze stawką VAT 5%, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 32 i 34 załącznika nr 10 do tej ustawy, jeżeli do wytworzenia produktu używa w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy do dostaw książek (wydawnictw) i czasopism specjalistycznych, wykonanych na zlecenie wydawcy, wykonanych z materiałów własnych drukarni i na własnych maszynach należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług (nawet jeśli część czynności wykona podwykonawca drukarni).
 
    Czynności wykonane przez Drukarnię będą miały charakter dostawy w rozumieniu art. 7 ust. l. ustawy o VAT, ponieważ wytworzone produkty (książki i czasopisma specjalistyczne) zostaną wytworzone z materiałów własnych drukarni i wydawcy zostanie przekazany gotowy produkt czyli nastąpi przekazanie wydawcy prawa do rozporządzenia towarami (książkami i czasopismami specjalistycznymi) jako właścicielowi.
 
    Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W załączeniu zaświadczenie VAT-5. Większość sprzedaży realizowanej obecnie to usługi poligraficzne, na których realizację drukarnia otrzymuje część materiałów do produkcji i stosuje podstawową stawkę VAT 23 %. W ubiegłych latach Drukarnia posiadała interpretację podatkową numerze o IPPP2/443-1779/08-2/KOM dzięki której do 31.12.2010 stosowała preferencyjną stawkę 0% na produkcję książek.
 
    W 2012 roku zmieniły się stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. W związku z tym drukarnia przedstawia swoje stanowisko w sprawie nowej stawki podatkowej na produkcję książek i czasopism.
 
    Zdaniem drukarni proces wydrukowania książki lub czasopisma przy wykorzystania własnych surowców i materiałów i przy użyciu własnych narzędzi jest procesem, w wyniku którego powstają nowe rzeczy ruchome, a więc towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Towary te następnie zostają wydane wydawcy a wraz z tym zostaje na wydawcę przeniesione prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.
 
    Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawą towarów jest przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jako właściciel. Wg przedstawionego stanu faktycznego przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o podatku VAT. Na podstawie materiałów dostarczonych przez wydawnictwo, Drukarnia wytwarza produkty (książki posiadające numer ISBN o symbolu PKWiU - ex 58.11-11 i czasopisma specjalistyczne posiadające numer ISSN o symbolu PKWiU - ex 58.14.1 (zgodnie z definicją czasopisma specjalistycznego art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) z własnych materiałów, którymi ma prawo rozporządzać w sferze materialnej, tym samym jest podmiotem uprawnionym do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel na inny podmiot.
 
    W opinii Drukarni, takie przekazanie wydawnictwu za wynagrodzeniem wykonanych produktów (książek oraz czasopism specjalistycznych) spełnia warunki konieczne do uznania transakcji za dostawę i zastosowania stawki VAT 5%, zgodnie z art. 41 pkt 7a ustawy o VAT w związku z poz. 37 i 34 załącznika nr 10 do tej ustawy.
 
    Bardzo podobne sytuacje zostały już zinterpretowane przez Izbę Skarbową w Poznaniu, ich rozstrzygnięcie ogłoszono w interpretacjach nr ILPP2/443-19/12-2/MN oraz ILPP2/443-19/12-3/MN. Interpretacje były zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    W myśl art. 5a ww. ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
 
    Stosownie do art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
 
    W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 
    Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
    - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
    - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
 
    Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).
 
    Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.
 
    Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
 
    Jednakże, zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.
 
    I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
 
    Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:
    - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
    - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
 
    W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono – PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek. W poz. 74 – PKWiU – ex 58.14.1 - czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.
 
    Stosownie do objaśnienia nr 1 do powołanego wyżej załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek oraz czasopism, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika.
 
    Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.
 
    W poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono – PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea. Z kolei w poz. 34 ww. załącznika nr 10 wymieniono – czasopisma specjalistyczne.
 
    Jak stanowi art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, przez czasopisma specjalistyczne - rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
    - periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
    - publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
    - wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
    - wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
    - publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
    - publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
    - czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.
 
    Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się działalnością poligraficzną (dział 18 PKD) oraz wydawniczą (PKD 58.11 i 58.13). Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
    Na zlecenie klienta (podmiotu publicznego działającego jako wydawca) drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki. Wydawca ma na podstawie odrębnych przepisów przyznane numery ISBN, którymi będą oznaczone książki. Książki zostaną wykonanie z materiałów własnych (papier, klej, farba itp.) na maszynach Drukarni. W niektórych, sytuacjach część czynności wykona podwykonawca (np. tłoczenie czy lakier UV). Drukarnia dostarczy wydawcy gotowy produkt w postaci książek.
 
    Także na zlecenie klienta (wydawcy) Drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopismo zostanie wydrukowane z materiałów drukarni i na jej maszynach. Wystąpią też sytuacje, w których część czynności wykona jednak podwykonawca (np. tłocznie czy lakier UV). Wydawca otrzyma gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych.
 
    Wykonane produkty następnie zostaną wydane wydawcy a wraz z tym zostaje na wydawcę przeniesione prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.
 
    Rozstrzygnięcie kwestii stawki podatku od towarów i usług mającej zastosowanie w przedmiotowej sprawie wymaga uprzedniego ustalenia czy w sytuacji przedstawionej we wniosku mamy do czynienia z dostawą towarów czy świadczeniem usług, gdyż jak wynika z przywołanych wyżej regulacji prawnych obniżoną 5% stawkę podatku ustawodawca przewidział jedynie dla dostawy w kraju książek dla których spełnione są wymogi wskazane w tych przepisach, a także czasopism specjalistycznych w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT. W celu natomiast ustalenia czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług, należy dokonać oceny czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 
    Proces wydrukowania książki czy też czasopisma w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, który staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka bądź czasopismo specjalistyczne. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki lub czasopisma są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę. Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi. W tym przypadku niewątpliwie drukarnia wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek bądź czasopism specjalistycznych. Przeniesienie własności tych towarów na wydawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku (art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel.
 
    Tym samym następuje w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię z jej materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
    W związku z powyższym, w przypadku, gdy w wyniku wykonanych czynności zostaje wytworzony, z własnego materiału, nowy produkt – książka lub czasopismo specjalistyczne, a następnie przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem na zamawiającego to taką czynność należy uznać za dostawę towarów.
 
    Mając na uwadze powyższe regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy przedmiotem dostawy są wykonywane metodami poligraficznymi na zlecenie wydawców przez Wnioskodawcę z własnych surowców, zaliczone do grupowania PKWiU 2008 ex 58.11.1, książki drukowane oznaczone symbolem ISBN oraz czasopisma specjalistyczne w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, które nie są zawarte w katalogu wyłączeń z tego artykułu, wówczas zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku pozycjami 32 oraz 34 załącznika Nr 10 do tej ustawy.
 
    Fakt, iż Wnioskodawca również korzysta z usług podwykonawców, którzy wykonują część zamówienia w niniejszej sprawie pozostaje bez wpływu na uznanie zlecenia jako dostawy towarów oraz na wysokość stawki podatku.
 
    W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama