Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 12 września 2012 r.,
sygnatura IPTPB1/415-353/12-4/DS

    Skoro przedmiot działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług zabudowy oraz demontażu stoisk targowych według PKWiU z 2008 r., zalicza się do grupowania 82.30 - usługi związane z organizacją kongresów, targów i wystaw, to dla tej działalności stawka ryczałtu winna być ustalona zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w wysokości 17%.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 11 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 
    Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym pismem z dnia 29 sierpnia 2012 r., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 
    Wezwanie wysłano w dniu 29 sierpnia 2012 r., skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.), nadanym w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 6 września 2012 r.
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
 
    Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, polegającą na montażu i demontażu stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i zagranicą. Stoiska targowe są wykonywane według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Zmontowanie stoiska polega na dopasowaniu i połączeniu kilku elementów stałych - stoiska wraz z montażem wyposażenia, które jest uzależnione od wystawcy. Zabudowa stoisk nie ma charakteru zabudowy stałej, następnie po zakończeniu targów, stoiska są demontowane, co polega na rozłożeniu trwałej zabudowy, demontażu instalacji oraz sprzętu.
 
    W piśmie z dnia 4 września 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wykonywane usługi zabudowy oraz demontażu stoisk targowych są usługami na majątku nieruchomym, jednakże ich charakter wskazuje, iż ich wykonanie nie ma charakteru trwałego, ponieważ zwykle montaż stoiska wiąże się z jego demontażem. Dodano, iż zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej wskazano PKWiU 4332Z, tj. „roboty instalacyjne stolarki budowlanej”. Jednakże usługi te faktycznie są związane z organizacją targów, wystaw i kongresów. Takie usługi są zakwalifikowane w PKWiU odpowiednio 82.30.11 - usługi związane z organizacją kongresów oraz 82.30.12 - usługi związane z organizacją targów i wystaw.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 
    Jeśli Wnioskodawca jest wykonawcą usług polegających na montażu stoiska targowego, wykonywanego w miejscu wskazanym przez zamawiającego i według jego projektu, to jaką powinien być opodatkowany stawką podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej produkcji symbolu PKWiU. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam Podatnik.
 
    Wnioskodawca prowadzi działalność sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 4332Z zakładanie stolarki budowlanej oraz 43.99.9 roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), działalność ta została sklasyfikowana w sekcji 43 roboty budowlane specjalistyczne.
 
    W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
 
    Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie definiują pojęcia robót budowlanych. Dlatego zasadne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
 
    Zgodnie z art. 3 ww. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7 ww. art. 3). Zatem w przypadku wykonywania przez Wnioskodawcę usług polegających między innymi na wykonywaniu zabudowy stoisk targowych, demontażu stoisk targowych, demontażu okablowania oraz wyposażenia, w Jego ocenie, nie jest możliwe uznanie tego rodzaju usług jako usług budowlanych, ponieważ zgodnie z cytowanym powyżej przepisem roboty budowane są to roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Zatem wszelkie wykonywane czynności dotyczą obiektu budowlanego.
 
    Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:
    - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
    - budowlę stanowiącą całość techniczną - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
    - obiekt małej architektury.
 
    Mając na uwadze powyższe, zabudowa, aby była uznana za roboty budowlane, czyli za prace na obiekcie budowlanym, musi mieć charakter stały a wykonujący roboty budowlane musi w sposób stały ingerować w substancję budynku. W omawianym stanie faktycznym zabudowa stoisk ma charakter zmienny, który po zakończeniu targów jest demontowany. Zatem wykonywane prace są analogiczne do ustawiania mebli, czy też tymczasowej zabudowy. Owszem, wskazać należy, iż stałym elementem wykonywanych czynności jest wykonywane przeróbek, czy też dopasowanie zabudowy do panujących warunków technicznych. Jednakże takie roboty nie są związane z substancją budynku.
 
    Należy zwrócić uwagę, iż stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie robót budowlanych zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych robót a nie treści posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określonego wg PKD. Mając na uwadze powyższe, niemożliwym jest opodatkowanie uzyskanych z tego tytułu przychodów ryczałtem wg stawki 5,5%.
 
    Reasumując, przychody osiągane z działalności gospodarczej w zakresie wykonywania zabudowy stoisk targowych będą podlegały opodatkowaniu stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przestawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
 
    W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 
    Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 
    Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:
    - wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
    - polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
    - polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
    - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
 
    Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 
    Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.
 
    Załącznik nr 2 do ustawy stanowi „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.
 
    Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.
 
    W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
 
    Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.
 
    W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU, zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.
 
    Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
    - 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw - PKWiU 82.30 (pkt 2 lit. o) ww. ustawy),
    - 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b) tej ustawy),
    - 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a) tej ustawy).
 
    Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.
 
    Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, polegającą na montażu i demontażu stoisk targowych według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Zabudowa stoisk nie ma charakteru zabudowy stałej, po zakończeniu targów stoiska są demontowane.
 
    Wnioskodawca zakwalifikował świadczone przez siebie usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, pod symbolem 82.30.11 – usługi związane z organizacją kongresów oraz 82.30.12 – usługi związane z organizacją targów i wystaw.
 
    Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż skoro przedmiot działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług zabudowy oraz demontażu stoisk targowych według PKWiU z 2008 r., zalicza się do grupowania 82.30 - usługi związane z organizacją kongresów, targów i wystaw, to dla tej działalności stawka ryczałtu winna być ustalona zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w wysokości 17%.
 
    Jednocześnie należy podkreślić, iż w związku z faktem, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług, tut. Organ udzielił interpretacji indywidualnej w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie PKWiU.
 
    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama