Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 29 sierpnia 2012 r.,
sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM

    Dochody Stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność Wnioskodawcy, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2012 r. (data wpływu 18 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 26 czerwca 2012 r,.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 18 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
    Ww. wniosek uzupełniono, pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 26 czerwca 2012 r.).
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Pod koniec lat osiemdziesiątych spośród okolicznych mieszkańców utworzył się społeczny komitet budowy parkingu.
 
    Następnie członkowie ww. komitetu utworzyli Stowarzyszenie (organizacja społeczna), które zarejestrowane zostało w sądzie pod nazwą X.
 
    W roku 1989 decyzją Urzędu Dzielnicowego X na podstawie aktu notarialnego został oddany Zrzeszeniu w użytkowanie wieczyste grunt przy (obecny adres) ul. X. Na tym terenie członkowie wybudowali parking.
 
    Obecnie Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem liczącym 209 członków. Dla swoich członków Wnioskodawca prowadzi parking strzeżony. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody Wnioskodawcy stanowią składki członkowskie przeznaczone na pokrycie kosztów Zrzeszenia. Wnioskodawca wskazał, iż otrzymuje również przychód za wynajem powierzchni pod reklamę w wysokości 180 zł miesięcznie.
 
    W uzupełnieniu Wnioskodawca dodał, iż zamierza wystąpić do Urzędu Miasta o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność i z tego tytułu poniesie opłatę za przekształcenie, płatną w ratach rocznych. Środki na ten cel zamierza zgromadzić poprzez odpowiednie podwyższenie miesięcznych składek członkowskich.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 
    Czy od zebranych miesięcznych składek członkowskich, przeznaczonych na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, Wnioskodawca będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle wyżej przytoczonych przepisów przysługuje Mu zwolnienie z podatku dochodowego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jako Stowarzyszenie Wnioskodawca jest organizacją społeczną, która na podstawie art. 17 ust. l pkt 40 jest zwolniona z podatku dochodowego. Składki członkowskie nie przeznaczone na działalność gospodarczą są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku, składki członkowskie w części przeznaczonej na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, są jednym z elementów wpływów przeznaczonych na utrzymanie Zrzeszenia.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.
 
    W myśl art. 33 ust. 2 tej ustawy, stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 
    Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) jako podmioty zwolnione od podatku.
 
    Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.
 
    Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Tak określony dochód stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 
    W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy pochodzą one ze składek członkowskich, darowizn czy też otrzymane zostały w inny przewidziany tą ustawą sposób. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na rachunek Stowarzyszenia (bądź są wpłacane do kasy) stanowią, w rozumieniu ustawy podatkowej, przychód, bez względu na źródło ich pochodzenia.
 
    Natomiast w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).
 
    Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
    W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.
 
    Zgodnie z definicją słownikową „składka członkowska” to kwota pieniężna wpłacona, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003). Z powyższej definicji wynika, iż składka członkowska nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym pomiędzy opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.
 
    Ponadto podnieść należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 947/98 orzekł, że składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do stowarzyszenia i jest związana z pozostawaniem członkiem stowarzyszenia. Nie można uznać, zdaniem Sądu, za składkę członkowską, objętą stosownym przepisem podatkowym (art. 17 ust. 1 pkt 13 – obecnie pkt 40 – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), opłaty za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy.
 
    Podobne rozstrzygnięcie podjął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 13 czerwca 2003 r., sygn. akt III SA 3245/01, który stwierdził, że jeżeli stowarzyszenie pobiera od swoich członków opłatę, która – co do istoty - odbiega od opłaty za korzystanie z usług oferowanych przez stowarzyszenie jego członkom, to tego rodzaju opłaty nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, które dotyczy składek członkowskich.
 
    Zatem, analizowany przepis art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymywane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe od zrzeszonych w nich podmiotów, wpłacane z tytułu członkostwa w tych organizacjach, o ile nie są przeznaczane na działalność gospodarczą.
 
    Ponadto należy wskazać, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy nie przewiduje żadnych innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i terminu ich wydatkowania.
 
    Kierując się kryterium celu powołania danej organizacji i przedmiotu jej działania, wyróżnia się zatem m.in.:
    - organizacje polityczne, działające w celu osiągnięcia założonych celów poprzez zdobycie władzy lub wywieranie na nią określonych wpływów, np. partie polityczne;
    - organizacje społeczne, zrzeszające podmioty w celu realizacji określonych celów społecznych, działania na rzecz spraw społecznych;
    - organizacje zawodowe, zrzeszające przedstawicieli danego zawodu lub grup zawodowych, reprezentujące ich interesy, np. związki zawodowe, samorządy zawodowe.
 
    Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują również pojęć organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej. Odnosząc się do znaczenia terminu – organizacja społeczna – należy wskazać, że na podstawie Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. „organizacja społeczna” to dobrowolnie ukształtowana grupa celowa, której członkowie chcą osiągnąć cele, ważne dla nich osobiście lub ważne ze względu na dobro polityczne; powszechnie spotykane nazwy to: stowarzyszenie, zrzeszenie, związek, fundacja, koło, lub obecnie również sektor pozarządowy, organizacja pozarządowa; w języku potocznym uważa się także określeń, tj.: organizacja społeczna sprawna i organizacja społeczna niesprawna, dobra i zła – na oznaczenie skutków będących rezultatem zasad i reguł funkcjonowania danego społeczeństwa, wynikających z jego kultury, gospodarki i systemu politycznego; organizacja społeczna jest wówczas rozumiana jako organizacja pracy (http://encyklopedia.pwn.pl/).
 
    Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Stowarzyszenie (organizacja społeczna) prowadzi dla swoich członków parking strzeżony. Nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast uzyskiwane przychody stanowią składki członkowskie, które przeznaczone są na pokrycie kosztów zrzeszenia. Wnioskodawca uzyskuje również przychód z wynajmu powierzchni pod reklamę. Wnioskodawca zamierza wystąpić do Urzędu Miasta o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność i z tego tytułu poniesie opłatę za przekształcenie, płatną w ratach rocznych. Środki na ten cel zamierza zgromadzić poprzez odpowiednie podwyższenie miesięcznych składek członkowskich.
 
    Z powyższego wynika, że pobierane przez Niego opłaty i uiszczane związku z przynależnością do Stowarzyszenia odpowiadają definicji składki – są związane z członkostwem w Stowarzyszeniu, a ponadto przeznaczone są na działalność statutową (nie na działalność gospodarczą) Jednostki, stwierdzić należy, że dochód z tytułu składek członkowskich otrzymywanych przez Stowarzyszenie, jako organizację społeczną, przekazany na działalność statutową, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypełniając przesłanki zawarte w tym przepisie.
 
    Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż dochody Stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność Wnioskodawcy, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
    Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama