Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
sygnatura IPTPP3/443A-100/12-3/KK

    Spółka może dokonać zmiany adresu siedziby prowadzenia działalności bez dokonania czynności związanych z zamknięciem składu podatkowego, z uwagi na fakt, iż nie ulega zmianie miejsce prowadzenia składów podatkowych, jak i zmianie nie ulega podmiot prowadzący te składy podatkowe. Wobec powyższego art. 49 ust. 10 w związku z art. 49 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym w opisanym przypadku nie ma zastosowania.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 04 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zmiany siedziby Spółki, a obowiązków wynikających z prowadzenia składu podatkowego – jest prawidłowe

Uzasadnienie

    W dniu 04 czerwca 2012 r. uzupełniony pismem z dnia 25 lipca 2012 r. (data wpływu 27 lipca 2012 r. ) do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zmiany siedziby Spółki, a obowiązków wynikających z prowadzenia składu podatkowego.
 
    W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan zdarzenie przyszłe.
 
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie między innymi wprowadzania do obrotu olejów smarowych, oleju opałowego o kodach CN od 27101941 do 27101 949, nafty do celów napędowych o kodach CN 27101921 i 27101925 oraz wyrobów o kodach CN od 27101961 do 27101929, o ile wyroby te są przemieszczane luzem.
 
    Siedzibą Spółki jest X, natomiast w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka prowadzi składy podatkowe:
    - A
    - B
    - C
    - D
 
    Zezwolenia na prowadzenia składów podatkowych są wydane na czas nieoznaczony.
 
    Zdarzenie przyszłe polega na tym, iż Spółka planuje zmienić dotychczasową siedzibę z X na Y. Natomiast nie będzie zmieniała miejsca prowadzenia składów podatkowych oraz zakresu składowanych tam towarów.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 
    Czy w świetle art. 49 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym Spółka, w trakcie procedury zmiany siedziby, będzie zmuszona zamknąć wskazane składy podatkowe i otworzyć je na nowo po przeniesieniu siedziby...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy w związku ze zmianą siedziby dojdzie do zmiany właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, czyli organu, który wydawał zezwolenie na prowadzenie składów podatkowych. Fakt zmiany siedziby nie powoduje wygaśnięcia poprzedniego zezwolenia, natomiast zmienia się jednie organ właściwy w zakresie podatku akcyzowego, odpowiedzialny za wydanie zezwolenia. Zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009, Nr 3, poz. 11), podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku ( w tym wskazania siedziby), o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z ust. 8 przytoczonego przepisu, o planowanych zmianach należy powiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Celnego. Jednocześnie należy wskazać, iż ust. 10 przytoczonego przepisu wskazuje, iż zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi ani zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego ani tym bardziej zmiana podmiotu prowadzącego skład - jedyne co ulega zmianie to siedziba i adres podmiotu, natomiast wszystkie inne dane, w szczególności takie jak NIP, numer KRS, REGON, pozostają bez zmian. W konsekwencji oznacza to, iż nie jest wymagane nowe zezwolenie na prowadzenie składów podatkowych, gdyż dotychczasowe zezwolenia pozostaję w mocy. Co więcej, Spółka będzie mogła bez przeszkód prowadzić dalej składy podatkowe bez wstrzymywania ich funkcjonowania.
 
    Wobec powyższego, Wnioskujący stoi na stanowisku, iż Spółka po podjęciu uchwały przez zgromadzenie wspólników o zmianie siedziby winna powiadomić Naczelnika Urzędu Celnego w o planowanej zmianie siedziby załączając do powiadomienia odpis uchwały o zmianie siedziby. Następnie po zarejestrowaniu zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Naczelnik Urzędu Celnego winien stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać akta sprawy właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego wY.
 
    W zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu w świetle § 13 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1371) Spółka będzie rozliczała poprzedni rok rozrachunkowy u Naczelnika Urzędu Celnego w X.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku akcyzowym”, zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 
    Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu (art. 49 ust. 1 ustawy).
 
    Powyższy przepis przewiduje obowiązek ubiegania się o nowe zezwolenie na prowadzenia składu podatkowego w dwóch przypadkach:
    - zmiany miejsca prowadzenia składu podatkowego przez dany podmiot tzn. zmiany geograficznej lokalizacji składu podatkowego,
    - zmiany podmiotu prowadzącego skład podatkowy w tej samej lokalizacji geograficznej.
 
    Powyższe jest konsekwencją art. 49 ust. 3 ustawy, zgodnie z którymi wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.
 
    Natomiast w myśl uregulowań art. 50 ust. 1-3 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
 
    Dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu podatkowego.
 
    Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:
    - numer akcyzowy składu podatkowego;
    - adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;
    - rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;
    - rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;
    - formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
 
    Należy zauważyć, że zarówno wniosek o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jak też samo zezwolenie ma charakter dualny. Tzn. zezwolenie udzielane jest konkretnemu podmiotowi, czyli ma charakter personifikujący, jak też udzielane jest na prowadzenie składu w ściśle określonym miejscu, czyli ma charakter lokalizacyjny. W konsekwencji podmiot, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w określonej lokalizacji nie ma możliwości przeniesienia tego składu w inne miejsce, jak i też wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w określonym miejscu nie uprawnia do prowadzenia tego składu przez dowolny zainteresowany podmiot, a tylko przez tego któremu wydano zezwolenie.
 
    Tym samym zmiana polegająca na zmianie miejsca lokalizacji składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W konsekwencji, w razie zmiany miejsca produkcji lub magazynowania wyrobów akcyzowych, podatnik jest zobowiązany do ponownego wnioskowania o wydanie zezwolenia, co wiązać się będzie z koniecznością ponownego przejścia opisanej powyżej procedury. Adekwatnie w przypadku zmiany podmiotu chcącego wykorzystać dotychczasową infrastrukturę do prowadzenia składu podatkowego wiązać się będzie z koniecznością ponownego wystąpienia o stosowne zezwolenie.
 
    Konkludując, zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy nie zawiera w sobie żadnej sukcesji prawnej w zakresie uprawnień prowadzenia składu podatkowego w miejscu, w którym już jest prowadzony taki skład.
 
    W tym miejscu należy zatem rozstrzygnąć, czy w sytuacji opisanej we wniosku (zmiany jedynie adresu siedziby podmiotu prowadzącego składy podatkowe) dochodzi do zmiany podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
 
    Zgodnie z art. 49 ust. 7-8 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 8, 10 i 11.
 
    Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
 
    Jak wynika z wniosku Spółka jest podmiotem prowadzącym składy podatkowe, dla których wydano odrębne zezwolenia na czas nieoznaczony. Jak podaje Wnioskodawca zmianie ulega jedynie adres siedziby Spółki, natomiast forma prawna Spółki, jak i miejsce prowadzenia składów podatkowych oraz zakres składowanych tam towarów pozostają bez zmian.
 
    Zatem mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy, Spółka może dokonać zmiany adresu siedziby prowadzenia działalności bez dokonania czynności związanych z zamknięciem składu podatkowego, z uwagi na fakt, iż nie ulega zmianie miejsce prowadzenia składów podatkowych, jak i zmianie nie ulega podmiot prowadzący te składy podatkowe. Wobec powyższego art. 49 ust. 10 w związku z art. 49 ust. 8 ustawy w opisanym przypadku nie ma zastosowania.
 
    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
 
    Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.
 
    Ponadto należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.
 
    Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku udzielona interpretacja traci swą aktualność.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy).


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama