Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
sygnatura IPTPP1/443-493/12-2/MG

    Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy, winien zostać nadany nowy numer identyfikacji podatkowej NIP.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2012 r. (data wpływu 19 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 19 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Spółdzielnia jest osobą prawną posiadającą status spółdzielni pracy i działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm., dalej: ustawa – Prawo spółdzielcze), Statut oraz inne ustawy (§ 6 Statutu Spółdzielni).
 
    Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni (§ 3 oraz § 73 Statutu Spółdzielni). Jednym z obowiązków członka Spółdzielni jest deklarowanie i wpłacanie udziałów w ustalonych przez Statut terminach (§ 9 pkt 4 Statutu Spółdzielni). Warunkiem przyjęcia w poczet Spółdzielni jest m.in. wpłacenie wpisowego w wysokości określonej w Statucie oraz pozostawanie w stosunku pracy ze Spółdzielnią (§ 11 pkt 2 i 3 Statutu Spółdzielni).
 
    Udział członkowski wynosi, zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Spółdzielni 500 zł. Z § 26 Statutu Spółdzielni wynika również, że członek Spółdzielni ma obowiązek wnieść ilość udziałów, których wartość pokrywa 10–krotne jego wynagrodzenia ustalone jako średnie z ostatnich 3 miesięcy roku obrachunkowego. Ilość zadeklarowanych udziałów winna być wyrażona w deklaracji członkowskiej. Zadeklarowane udziały wpłaca się jednorazowo lub w ratach miesięcznych. Raty wnoszone na pokrycie udziałów do wysokości 10-krotnego wynagrodzenia wynoszą 4 % miesięcznego wynagrodzenia netto. Raty powinny być płacone do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Członek przebywający na urlopie wychowawczym, bezpłatnym wnosi raty na pokrycie udziałów w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia netto. Po zamknięciu roku obrachunkowego, nie później jednak aniżeli przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółdzielnia powiadamia członka o wysokości wpłat dokonanych na udziały oraz wysokość wpłat, które pozostały do spłacenia. Członek może zadeklarować i wpłacić dodatkowe – ponadobowiązkowe udziały (§ 27 statutu Spółdzielni).
 
    Z § 75 Statutu Spółdzielni wynika ponadto, że Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:
    - fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
    - fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 
    Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze:
    - fundusz do dyspozycji Zarządu i Rady tworzony z podziału nadwyżki bilansowej,
    - inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.
 
    Statut Spółdzielni reguluje również kwestie powstania i rozdysponowania nadwyżki bilansowej. Na podstawie § 76 Statutu Spółdzielni, nadwyżkę bilansową stanowi zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Część nadwyżki pozostałą po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, zwłaszcza na podział między członków, premie i nagrody, oprocentowanie udziałów, zasilanie funduszy, cele społeczne, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, organizację Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zadeklarowane na dany rok przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet niewpłaconych udziałów. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków (lub spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów, które pozostawały w dyspozycji Spółdzielni na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek członkostwa. Podział nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania udziałów następuje z uwzględnieniem okresu przez jaki pozostawały w dyspozycji Spółdzielni. Szczegółowe zasady podziału nadwyżki bilansowej określa § 78 i § 80 Statutu Spółdzielni w następujący sposób. W podziale nadwyżki bilansowej biorą udział ci członkowie, którzy przepracowali w Spółdzielni cały rok kalendarzowy. Podstawą naliczenia wysokości udziału członka w nadwyżce bilansowej jest suma bieżącego wynagrodzenia za pracę w danym roku, poza wynagrodzeniem pobranym z tytułu zwolnień lekarskich. Do wysokości wynagrodzenia bieżącego członka wlicza się także wysokość zasiłków chorobowych z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że do podstawy naliczenia wysokości udziału członka w nadwyżce bilansowej wlicza się także zasiłki z innego tytułu. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o innym sposobie podziału nadwyżki bilansowej z zachowaniem wymogów określonych przepisami. Natomiast w wypadku, gdy przyjęcie na członka nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego a Walne Zgromadzenie tak postanowi, członek może korzystać z udziału w nadwyżce bilansowej w pełnej wysokości jak gdyby pozostawał członkiem przez cały okres zatrudnienia w Spółdzielni w roku obrachunkowym, jednakże jest on wówczas zobowiązany do wpłacenia udziałów za okres pozostawania ze Spółdzielnią w stosunku pracy.
 
    Spółdzielnia zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” lub „Spółka”) zgodnie z przepisami art. 203e-203x ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.). Spółdzielnia pracy wykazuje od lat dochody (nie wykazuje straty) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Wszyscy członkowie Spółdzielni pracy będą uczestniczyć w przekształceniu jako wspólnicy – założyciele i Spółdzielnia nie będzie dokonywała wypłat na rzecz członków. Ponadto nie ulegnie zwiększeniu majątek Spółki o nowe składniki majątkowe ani też nowe wpłaty. Kapitał zakładowy Spółki będzie odpowiadał funduszowi udziałowemu Spółdzielni i będzie stanowić iloczyn liczby członków Spółdzielni uczestniczących w przekształceniu oraz sumy wartości: wpisowego wniesionego przez członka spółdzielni pracy, wpłaconych (wniesionych) udziałów członkowskich oraz udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej. Wpisowe wniesione przez członków Spółdzielni oraz wpłacone udziały członkowskie pochodziły z wpłat od członków i były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych przed przekazaniem na udziały. Ustalona w takiej wysokości wartość stanowić będzie wkład wnoszony przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia jakichkolwiek dodatkowych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, ponieważ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy i jednocześnie jej kapitał zakładowy będzie wyższy niż 5.000 zł.
 
    W latach 1995-1996 (w 1997 roku Spółdzielnia nie dokonała podziału nadwyżki bilansowej) udziały członkowskie pochodzące z podziału nadwyżki bilansowej nie były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ wynikało to z obowiązującego w tym okresie brzmienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka ma zamiar od wartości udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie przekształcenia Spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 42 updof (uznając to za zwiększenie funduszu udziałowego przekazywanego na poczet kapitału zakładowego).
 
    Potrzeba przekształcenia Spółdzielni w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z konieczności dostosowania formy działalności do bieżących warunków i potrzeb rynku. Stale rosnąca konkurencja we wszystkich sferach działalności Spółdzielni zmusza do podejmowania działań wymagających coraz większego zaangażowania kapitału. Działania takie są znacznie utrudnione w sytuacji gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie Spółdzielni. Finansowy udział członka Spółdzielni w majątku tejże Spółdzielni nie przenosi się bowiem na siłę jego głosu. Inaczej sytuacja przedstawia się w spółce kapitałowej jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kiedy to pozycja wspólnika i jego wpływ na sytuacje spółki wynika z zaangażowania kapitałowego – wkładu do spółki. To z kolei zwiększa aktywność poszczególnych udziałowców, co może się przenosić, np. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Znaczenie ma również możliwość obrotu udziałami w spółce (sprzedaży, darowizny, obciążania prawem zastawu) oraz dziedziczenia udziałów. Takie opcje nie występują w Spółdzielni. Przekształcenie Spółdzielni zwiększy efektywność gospodarowania majątkiem, przyczyni się do pozyskania nowych odbiorców, jak również lepiej będzie postrzegana forma prawna spółki handlowej przez kontrahentów zagranicznych dla których forma spółdzielcza prowadzenia działalności nie jest zrozumiała.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 
    Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy, nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.)...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy, zostanie nadany nowy nr NIP.
 
    Powyższe stanowisko znajduje swoją podstawę prawną w przepisach ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm., dalej: ustawa o NIP). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych (art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP).
 
    Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednaj z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.
 
    Z kolei na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:
    - przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
    - przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.
 
    Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada status Spółdzielni pracy i zamierza dokonać przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie unormowań zawartych w art. 203e-203x ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr188, poz. 1848 ze zm.). W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o NIP, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca powstać w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy nie jest sukcesorem przyznanego na rzecz spółdzielni pracy numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W związku z powyższym Spółka ta nie będzie miała prawnej możliwości posługiwania się numerem NIP nadanym Spółdzielni pracy.
 
    Reasumując, w przedmiotowej sytuacji powstanie nowy podmiot, na który nie przechodzi numer NIP nadany przekształconemu podatnikowi (Spółdzielni Pracy). Właściwe w tym przypadku będzie wystąpienie przez Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością o nadanie jej odrębnego numeru NIP. Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 listopada 2011 r., znak IBPP1/443 1351/11/AL, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 listopada 2011 r., znak ILPP1/443-1060/11-2/BD, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 października 2011 r., znak IPTPP2/443-351/11-2/AW, z dnia 11 października 2011 r., znak IPTPP1/406-1/11-2/MS, z dnia 8 grudnia 2011 r., znak IPTPP1/406-2/11-2/MS.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.
 
    Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:
    - osób prawnych,
    - osobowych spółek handlowych,
    - osobowych i kapitałowych spółek handlowych
  - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
 
    W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:
    - innej osoby prawnej (osób prawnych);
    - osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
 
    Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
    - przekształcenia innej osoby prawnej,
    - przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
  - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
 
    Przepis art. 93a § 1 – w świetle art. 93a § 2 stosuje się odpowiednio do:
    - osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
    - innej spółki niemającej osobowości prawnej,
    - spółki kapitałowej;
    - spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.
 
    Zauważyć należy, że wskazane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulując kwestię następstwa prawnego na gruncie przepisów prawa podatkowego, stanowią normy lex generali. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego przewidziane zostały inne, bardziej szczegółowe przepisy regulujące ww. kwestię (lex specjalis), to tym samym mają one pierwszeństwo przed normami bardziej ogólnymi (w tym przypadku przed przepisami Ordynacji podatkowej), co wynika z zasady lex specjalis derogat legi generali.
 
    Mając powyższe na względzie, wskazać należy, że zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
 
    Stosownie do art. 2 ust. 2 i ust. 3 cyt. wyżej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają:
    - również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków,
    - także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.
 
    Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.
 
    Z kolei, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:
    - przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
    - przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.
 
    Jak wynika z przepisu art. 12 ust. 1a ww. ustawy, do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).
 
    W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a. (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).
 
    W świetle powyższego, stwierdzić należy, że omawiane przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stanowią przepisy lex specjalis w stosunku do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jednakże wyłącznie w zakresie sukcesji nadanego podatnikowi numeru NIP.
 
    Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną posiadającą status spółdzielni pracy. Zainteresowany działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.). Spółdzielnia zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie unormowań zawartych w art. 203e-203x ustawy Prawo spółdzielcze. Wszyscy członkowie Spółdzielni pracy będą uczestniczyć w przekształceniu jako wspólnicy – założyciele i Spółdzielnia nie będzie dokonywała wypłat na rzecz członków. Ponadto nie ulegnie zwiększeniu majątek Spółki o nowe składniki majątkowe ani też nowe wpłaty. Wnioskodawca nie przewiduje obowiązku wniesienia jakichkolwiek dodatkowych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, ponieważ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy i jednocześnie jej kapitał zakładowy będzie wyższy niż 5.000 zł.
 
    W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca powstać w wyniku przekształcenia spółdzielni pracy nie jest sukcesorem przyznanego na rzecz spółdzielni pracy numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W związku z powyższym spółka ta nie będzie miała prawnej możliwości posługiwania się numerem NIP nadanym spółdzielni pracy.
 
    Reasumując w przedmiotowej sytuacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy, winien zostać nadany nowy numer identyfikacji podatkowej NIP.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej sukcesji numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, Ordynacji podatkowej i podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama