Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
sygnatura IPTPP2/443-484/12-3/AW

    W przypadku, gdy w fakturach pierwotnych ujętych w okresach rozliczeniowych, w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezasadnie wykazano import usług, to Wnioskodawca będzie miał możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie mógł dokonać obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygując, o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - możliwości wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego – jest prawidłowe,
    - prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w swoich ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 w przypadku wystawienia faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego - jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 4 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - możliwości anulowania faktury wewnętrznej w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego,
    - prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego,
    - możliwości wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego,
    - prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 w przypadku wystawienia faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 
    Spółka z o.o. (dalej: Spółka) dokonuje eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Spółka zawarła umowy z nabywcami towarów z krajów UE oraz z krajów trzecich, na podstawie których przyznaje bonus tzw. warunkowy za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupów oraz bonus tzw. reklamowy za „kompleks przedsięwzięć reklamowych ukierunkowanych na promocję towarów lub znaku handlowego Sprzedającego oraz zwiększenie wielkości sprzedaży danych towarów". Nabywcami towarów są podatnicy w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: ustawa). Spółka w opisanej wyżej sytuacji rozpoznawała import usług zgodnie z przepisem art. 2 pkt 9 ustawy. Spółka na podstawie przepisu art. 106 ust. 7 ustawy wystawiała faktury wewnętrzne z wykazanym podatkiem należnym. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4a ustawy kwota podatku należnego wykazana na fakturze wewnętrznej dokumentującej import usług stanowiła kwotę podatku naliczonego pozwalającą na obniżenie kwoty podatku należnego. Faktury wewnętrzne były ujmowane w ewidencjach prowadzonych na podstawie przepisów art. 109 ustawy w rejestrach podatku należnego oraz podatku naliczonego oraz wykazywane w składanych deklaracjach VAT-7 w części C. deklaracji „rozliczenie podatku należnego" oraz w takich samych wartościach w części D.2. deklaracji „nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt".
 
    Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług (data wniosku 03.02.2012), uzupełniony pismem z dnia 10.05.2012 w zakresie rozpoznania importu w przypadku wypłacania bonusów tzw. warunkowych oraz w przypadku wypłacania bonusów tzw. reklamowych. Spółka otrzymała Interpretację Indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-144/12-4/AW z dnia 22 maja 2012 r., w której stwierdzono „w przypadku udzielenia przez Wnioskodawcę bonusu warunkowego (...) nie ma miejsca import usług (...) u Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu." Natomiast w sytuacji opisanej w złożonym wniosku dla bonusu tzw. reklamowego ma miejsce import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 
    Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona w łącznej kwocie z tytułu bonusu tzw. warunkowego oraz bonusu tzw. reklamowego:
 
    Spółka może wystawić wewnętrzne faktury korygujące - do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego oraz skorygować kwoty wykazane na fakturach wewnętrznych o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy, podając jako przyczynę korekty iż import usług w części przypadającej na bonus tzw. warunkowy nie miał miejsca,
    Spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w swoich ewidencjach prowadzonych dla celów VAT oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 składanych za miesiące, w których wykazany został podatek należny oraz podatek naliczony z tytułu importu usług od łącznej wartości bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego, o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy (tj. o wartość wynikającą z faktur wewnętrznych korygujących).
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, może wystawić wewnętrzne faktury korygujące do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego oraz skorygować kwoty wykazane na fakturach wewnętrznych o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy.
 
    Spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w swoich ewidencjach prowadzonych dla celów VAT oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 składanych za miesiące, w których wykazany został podatek należny oraz podatek naliczony z tytułu importu usług od łącznej wartości bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy (tj. o wartość wynikającą z faktur wewnętrznych korygujących).
 
    Wystawione faktury wewnętrzne w sytuacji opisanej w pytaniu zostały wystawione błędnie.
 
    Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie), fakturę korygującą wystawia się również w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
 
    Na podstawie przepisu § 24 rozporządzenia przepisy § 14 stosuje się do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy. Na podstawie wewnętrznych faktur korygujących Spółka winna poprawić ewidencje prowadzone dla celów VAT do stanu zgodnego z rzeczywistym oraz złożyć deklaracje korygujące VAT-7, tak aby kwoty w nich wykazane były zgodne ze stanem rzeczywistym.
 
    Wprawdzie przepis art. 29 ust. 4a ustawy VAT mówi, że obniżenia podstawy opodatkowania można dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury - lecz wymóg ten nie będzie miał zastosowania, ponieważ faktury wewnętrzne nie były wystawiane nabywcom.
 
    Również ujęcie wewnętrznych faktur korygujących w ewidencjach VAT oraz w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym zostaną wystawione nie jest w opisanej sytuacji zasadne, bowiem faktury te mają doprowadzić do stanu zgodnego z rzeczywistym ewidencje VAT oraz deklaracje VAT-7 za miesiące, w których zostały wykazane kwoty błędne.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
    - możliwości wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego – za prawidłowe,
    - prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w swoich ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 w przypadku wystawienia faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego - za nieprawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:
 
    - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
    - eksport towarów;
    - import towarów;
    - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
    - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 
    Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 
    Stosownie do ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.
 
    W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
 
    Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.
 
    Szczegółowe zasady fakturowania - w tym wystawiania faktur wewnętrznych - zostały określone w przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów na podstawie upoważnienia zapisanego w ustawie. Na mocy ustawowej delegacji Minister Finansów wydał obowiązujące rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem, regulujące m. in. zagadnienia związane z wystawianiem faktur korygujących.
 
    Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
 
    Stosownie do § 14 ust. 2 rozporządzenia, faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:
    - numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
    - dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
    - określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
    - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
    - kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
    - kwotę podwyższenia podatku należnego.
 
    Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3 ww. rozporządzenia).
 
    Natomiast stosownie do przepisu § 24 ust. 1 rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 22 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:
    - czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności,
    - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.
 
    Faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotycząca podatku (§ 24 ust. 2 rozporządzenia).
 
    W przypadku faktur wewnętrznych zastosowanie ma ogólna reguła wyrażona w art. 29 ustawy, zgodnie z którą, podstawą opodatkowania jest obrót.
 
    Stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
 
    Stosownie do art. 29 ust. 4b ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:
    - eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
    - dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
    - sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
    - pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.
 
    Zgodnie z art. 29 ust. 4c ustawy, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.
 
    Zasady wystawiania faktur wewnętrznych są analogiczne jak dla faktur dokumentujących sprzedaż. Podatnicy mogą wystawiać faktury korygujące za okresy miesięczne do wszystkich transakcji w danym okresie rozliczeniowym. Należy w tym miejscu zauważyć, iż w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu – wystawca faktury jest równocześnie jej nabywcą. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Nie można jednak na tej podstawie dojść do wniosku, iż faktury wewnętrzne nie były wprowadzone do obrotu prawnego. Wprost przeciwnie, jeżeli były one ujęte w rejestrze sprzedaży i na ich podstawie zostały wypełnione deklaracje VAT-7 to należy uznać, że weszły do obrotu prawnego. Skoro stan faktyczny wyklucza możliwość otrzymania potwierdzenia doręczenia wewnętrznej faktury korygującej należy przyjąć, iż nie ma możliwości stosowania cytowanych wyżej przepisów w tej części.
 
    Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonuje eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Spółka zawarła umowy z nabywcami towarów z krajów UE oraz z krajów trzecich, na podstawie których przyznaje bonus tzw. warunkowy za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupów oraz bonus tzw. reklamowy za „kompleks przedsięwzięć reklamowych ukierunkowanych na promocję towarów lub znaku handlowego Wnioskodawcy oraz zwiększenie wielkości sprzedaży danych towarów". Spółka w opisanej wyżej sytuacji rozpoznawała import usług i wystawiała faktury wewnętrzne z wykazanym podatkiem należnym. Kwota podatku należnego wykazana na fakturze wewnętrznej dokumentującej import usług stanowiła kwotę podatku naliczonego pozwalającą na obniżenie kwoty podatku należnego. Faktury wewnętrzne były ujmowane w ewidencjach w rejestrach podatku należnego oraz podatku naliczonego oraz wykazywane w składanych deklaracjach VAT-7.
 
    Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu w przypadku wypłacania bonusów tzw. warunkowych oraz w przypadku wypłacania bonusów tzw. reklamowych. W wydanej interpretacji indywidualnej stwierdzono, iż w przypadku udzielenia przez Wnioskodawcę bonusu warunkowego nie ma miejsca import usług, u Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu. Natomiast w sytuacji opisanej w złożonym wniosku dla bonusu tzw. reklamowego ma miejsce import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy.
 
    W związku z powyższym u Wnioskodawcy powstały wątpliwości dotyczące:
    - możliwości wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego,
    - prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w swoich ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 w przypadku wystawienia faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego.
 
    Mając na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy w fakturach pierwotnych ujętych w okresach rozliczeniowych, w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezasadnie wykazano import usług, to Wnioskodawca będzie miał możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
    Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie uznać należy za prawidłowe.
 
    Odnosząc się natomiast do terminu korekty obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7, w sytuacji gdy wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego (obniżających podstawę opodatkowania i kwotę podatku) stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie mógł dokonać obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. Zainteresowany wystawiając wewnętrzną fakturę korygującą jest równocześnie jej odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekty faktury wewnętrznej jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług od łącznej wartości bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.
 
    Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w swoich ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 składanych za miesiące - jak wskazał Wnioskodawca - w których wykazany został podatek należny oraz podatek naliczony z tytułu importu usług od łącznej wartości bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy, uznać należy za nieprawidłowe.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.
 
    Ponadto tut. Organ informuje, że w zakresie możliwości anulowania faktury wewnętrznej w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego oraz prawa do obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego, została wydana interpretacja indywidualna Nr IPTPP2/443-484/12-2/AW.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama