Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2012 r.,
sygnatura IPTPP1/443-195/12-4/MS

    Prawidłową datą zgłoszenia firmy Wnioskodawcy jako podatnika zarejestrowanego w zakresie podatku od towarów i usług jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zainteresowany zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, tj. 1 lutego 2012 r.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2012 r. (data wpływu 7 marca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2012 r. (data wpływu 25 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowej daty rejestracji firmy jako podatnika VAT czynnego – jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 7 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
    - określenia prawidłowej daty rejestracji firmy jako podatnika VAT czynnego,
    - wskazania daty, od której Zainteresowany może wystawiać faktury VAT.
 
    Pismem z dnia 23 maja 2012 r. (data wpływu 25 maja 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie zadania pytania oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie.
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
    Udając się do Urzędu Gminy w celu otwarcia działalności gospodarczej od dnia 2 listopada 2011 r., po wypełnieniu wniosku Wnioskodawca został poinformowany, że jest to tzw. „jedno okienko” i nie jest zobowiązany do informowania innych instytucji o rejestracji firmy, w tym urzędu skarbowego.
 
    Zainteresowany, przekonany o tym, iż prawidłowo zgłosił swoją działalność gospodarczą, wybierając formę opodatkowania na zasadzie ryczałtu oraz ewidencję VAT od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, tj. 2 listopada 2011 r., założył i prowadził księgę ewidencji sprzedaży VAT i ewidencję nabycia towarów i usług VAT oraz złożył w obowiązującym terminie deklarację VAT-7 za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, tj. za 11/2011 oraz odprowadził na konto US podatek VAT w wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, tj. 510 zł.
 
    Dopiero po otrzymaniu pisma z Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca dowiedział się o tym, iż nie dopełnił formalności zgłoszenia VAT-R i tym samym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych nakładów na zakup towarów.
 
    Interwencja Zainteresowanego w Gminie nie przyniosła żadnego rezultatu, Wnioskodawca został jedynie przeproszony, iż został źle poinformowany.
 
    Dnia 9 stycznia 2012 r. Zainteresowany zarejestrował firmę w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9, jednak za datę zgłoszenia po wskazaniu przez US mógł wpisać dopiero 1 lutego 2012 r.
 
    W związku z powyższym Wnioskodawca nie zgadza się z datą zgłoszenia firmy od 1 lutego 2012 r., winna ona być 10 stycznia 2012 r.
 
    Zainteresowany wnosi o interpretację zgłoszenia VAT-R i daty zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 
    Jaka jest prawidłowa data zgłoszenia firmy Wnioskodawcy jako podatnika zarejestrowanego w zakresie podatku od towarów i usług...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), data zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług firmy Wnioskodawcy winna być 10 stycznia 2012 r.
 
    Przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
 
    Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
 
    Natomiast stosownie do zapisu art. 15 ust. 2 ustawy, przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
 
    Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 
    W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 
    Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 
    Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
 
    Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
 
    W myśl do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
    Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
 
    Na mocy art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.
 
    Zgodnie z postanowieniami art. 96 ust. 5 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:
    - przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
    - przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
    - przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
    - przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.
 
    Natomiast stosowanie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
 
    W myśl art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.
 
    Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.
 
    Stosownie do treści art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.
 
    Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz dokumentu VAT-5 potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55. poz. 539 ze zm.). Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługuje mu prawo do wystawienia faktur VAT, jak również odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.
 
    Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą od dnia 2 listopada 2011 r. Po wypełnieniu wniosku w Urzędzie Gminy Wnioskodawca został poinformowany, że jest to tzw. „jedno okienko” i nie jest zobowiązany do informowania innych instytucji o rejestracji firmy, w tym urzędu skarbowego. Zainteresowany, przekonany o tym, iż prawidłowo zgłosił swoją działalność gospodarczą, wybierając formę opodatkowania na zasadzie ryczałtu oraz ewidencję VAT od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej założył i prowadził księgę ewidencji sprzedaży VAT i ewidencję nabycia towarów i usług VAT oraz złożył w obowiązującym terminie deklarację VAT-7 za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, tj. za 11/2011 oraz odprowadził na konto US podatek VAT w wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Po otrzymaniu pisma z Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca dowiedział się, iż nie dopełnił formalności zgłoszenia VAT-R i tym samym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych nakładów na zakup towarów. Dnia 9 stycznia 2012 r. Zainteresowany zarejestrował firmę w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9, jednak za datę zgłoszenia po wskazaniu przez US mógł wpisać dopiero 1 lutego 2012 r.
 
    Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma fakty dokonywania sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej założył i prowadził księgę ewidencji sprzedaży VAT i ewidencję nabycia towarów i usług VAT oraz złożył deklarację VAT-7 za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej oraz odprowadził na konto US podatek VAT w wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 96 ust. 5 pkt 4 ustawy, gdyż Wnioskodawca dokonywał przed dniem złożenia zgłoszenia VAT – R sprzedaży towarów lub usług
 
    Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, że rezygnacja ze zwolnienia z VAT możliwa jest u podatników:
    - których wartość sprzedaży opodatkowanej osiągniętej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu 150.000 zł (prowadzących działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok),
    - rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, z tytułu których przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu ustalanego proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.
 
    Natomiast przedmiotowa rezygnacja odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, przy czym dla podatników, którzy:
    - prowadzili w poprzednim roku podatkowym działalność gospodarczą – musi ono nastąpić przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia,
    - rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.
 
    Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę, winien on dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej.
 
    W sytuacji, gdy podatnik rozpoczął dokonywanie sprzedaży opodatkowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prawo do rezygnacji ze zwolnienia możliwe jest dopiero pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia.
 
    W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że zgłoszenie o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia w podatku od towarów i usług (VAT-R) złożył naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu 9 stycznia 2012 r.
 
    Zgodnie z art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy, podatnik rezygnujący ze zwolnienia obowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje z tego zwolnienia. Tym samym rejestracja Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego możliwa jest dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zainteresowany złożył zgłoszenie rejestracyjne, czyli od 1 lutego 2012 r.
 
    Reasumując, prawidłową datą zgłoszenia firmy Wnioskodawcy jako podatnika zarejestrowanego w zakresie podatku od towarów i usług jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zainteresowany zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, tj. 1 lutego 2012 r.
 
    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 
    Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.
 
    W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie określenia prawidłowej daty rejestracji firmy jako podatnika VAT czynnego. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie wskazania daty, od której Zainteresowany może wystawiać faktury VAT został załatwiony rozstrzygnięciem nr IPTPP1/443-195/12-5/MS.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama