Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2012

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 lipca 2012

Przegląd prasy

Konieczna będzie ewidencja środków otrzymanych z UE

Od 1 sierpnia wchodzą w życie przepisy, które zobowiążą podmioty korzystające z pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu... Gazeta Prawna

Przepisy pozapodatkowe mają wpływ na interpretacje

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej. Sąd wojewódzki uchylił ją, ponieważ organ pominął przy jej wydaniu przepisy prawa upadłościowego i naprawczego... Gazeta Prawna

W sprawie odwoławczej jest osobne pełnomocnictwo

Dla skutecznego ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym konieczne jest złożenie oryginału lub odpisu pełnomocnictwa do akt sprawy odwoławczej... Gazeta Prawna

Celnicy przeszukują bez zgody prokuratora

97 proc. przeszukań dokonanych w 2011 r. przez urzędy celne odbyło się na granicy prawa.Badanie zasadności przeszukania przed jego przeprowadzeniem przez sąd lub prokuratora miało ograniczyć liczbę takich przypadków i być gwarancją, że ingerencje w wolności obywatelskie będą ograniczone do niezbędnego minimum... Gazeta Prawna

Polubowne rozwiązanie pozwala uniknąć kary

Przedsiębiorca może się dobrowolnie zobowiązać do zmiany niewłaściwych praktyk. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował wyjaśnienia dotyczące możliwości zakończenia polubownie postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno ustalić należyte odszkodowanie

Prezes GUS nie opracował wskaźników zmian cen nieruchomości, niezbędnych do waloryzacji m.in. odszkodowań wypłacanych przez państwo. Nakazujący to przepis wszedł w życie 14 lat temu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za co płacić komornikowi

Czy podstawą ustalenia opłaty komorniczej za zabezpieczenia spłaty długu jest jego wartość czy tylko wartość mienia faktycznie zajętego? Czy komornikowi należy płacić za sukces, a więc realne zajęcie majątku, czy za same starania?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór o zły stan techniczny

Niższa stawka obejmuje tylko budynki trwale zniszczone i grożące zawaleniem. Przepisy pozwalają przedsiębiorcom płacić niższą daninę od nieruchomości ze względu na ich zły stan techniczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 lipca 2012

Przegląd prasy

Nie każdy audytor podlega rejestracji

Na jesieni Komisja Europejska podejmie decyzję dotyczącą rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich i terytoriów trzecich (np. Rosji, Turcji, Tajwanu)... Gazeta Prawna

Racjonalność wydatku nie decyduje o zaliczeniu do kosztów w CIT

W prowadzonych postępowaniach organy podatkowe kwestionują możliwość zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ze względu na ich nieracjonalność... Gazeta Prawna

Zwrot podatku nie wyklucza późniejszej kontroli

Urzędnik skarbowy może ponownie zweryfikować złożone zeznanie roczne PIT z wykazaną kwotą nadpłaty. Urząd skarbowy na zwrot nadpłaconego podatku z zeznania rocznego ma, zgodnie z ogólną zasadą, 3 miesiące... Gazeta Prawna

Od 2013 roku wzrosną podatki w gminach

Największe miasta planują podwyżki stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji, czyli o 4 proc. Więcej zapłacimy za grunty i mieszkania. Sytuacja finansowa samorządów jest trudna i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku się nie poprawi... Gazeta Prawna

Nie unikniemy PIT od dojazdów do firmy

Zwrot kosztów dojazdów do pracy jest zwolniony z podatku dochodowego wyłącznie, jeśli przysługuje podwładnemu na podstawie ustawy. W pozostałych wypadkach fiskus domaga się zapłaty daniny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Internet dla telepracownika bez zwolnienia

Kwoty oddawane pracownikowi z racji używania prywatnych narzędzi, sprzętu i materiałów do celów służbowych są wolne od podatku dochodowego. Ulga ta nie obejmuje jednak refundowanej mu opłaty za Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowe świadczenia nie zawsze z podatkiem

Zwolnienie podatkowe obejmuje wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Abonamenty medyczne jednak z podatkiem

Nie ma już wątpliwości, że opłaty ponoszone przez firmy na rzecz zatrudnionych do prywatnych lecznic są przychodem pracowników. Te tzw. pakiety medyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II OSK 606/11

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odstetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu...

Wyrok NSA - II FSK 2458/10

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy na podstawie art. 197 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 101, póz. 649), do określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, stosuje się zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 267 § 1 pkt 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym...

Przegląd prasy

Wyrok sądu zastąpi decyzję urzędnika

Gwarancją szybszego zakończenia sprawy ma być orzeczenie. Gdy nie zostanie wykonane, organ podatkowy może zapłacić nawet 10 tys. zł... Gazeta Prawna

Aplikacja to koszt radcy, nie adwokata

Organy podatkowe różnią się w ocenie możliwości odliczenia w prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na wyszkolenie zawodowe prawników... Gazeta Prawna

Hipoteka przymusowa wygasa po zapłacie zaległości

Z wnioskami o wykreślenie hipoteki przymusowej mogą występować zarówno organy podatkowe, jak i podatnicy dłużnicy... Gazeta Prawna

Nieuczciwy kontrahent? Przedsiębiorca powinien gromadzić dowody

Firma, której partner biznesowy nie chce wystawić faktury VAT, powinna sama się zabezpieczyć, zbierając dokumenty poświadczające oszustwo... Gazeta Prawna

Wydatków na bankiet nie da się odliczyć

Jeżeli podatnik organizuje konferencję, podczas której prezentowane są produkty firmy, ale także odbywają się występy artystyczne, to tylko kwota uiszczona za część oficjalną jest dla niego kosztem uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zdrowotne niedomagania w łóżku, a nie na plaży

Choroba pracownika, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, przerywa urlop wypoczynkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy wysokość odszkodowania może zależeć od rodzaju opon

Niewielu kierowców wie, że gdy dojdzie do kolizji w śniegu i mrozie, brak zimówek może być powodem kłopotów z ubezpieczycielem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana przeznaczenia towaru może oznaczać konieczność korekty VAT

W przypadku środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł podatnik nie musi korygować podatku, gdy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zostały one oddane do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-48/11

Artykuł 31 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. sprzeciwia się przepisom państwa członkowskiego, które zrównują z opodatkowanym przeniesieniem akcji wymianę akcji między spółką z siedzibą na terytorium rzeczonego państwa członkowskiego a spółką z siedzibą na terytorium państwa trzeciego będącego stroną tego porozumienia, podczas gdy taka czynność byłaby neutralna na płaszczyźnie podatkowej, gdyby dotyczyła wyłącznie spółek krajowych lub mających siedzibę w innych państwach członkowskich, jeżeli między tym państwem członkowskim a tym państwem trzecim istnieje konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, która przewiduje wymianę informacji między organami krajowymi równie skuteczną jak przewidziana przez przepisy dyrektywy Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, czego zbadanie należy do sądu krajowego...

Wyrok ETS - C-591/10

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że wymaga ono, aby podatnik, który nadpłacił podatek od wartości dodanej, pobrany przez dane państwo członkowskie z naruszeniem przepisów prawa Unii w dziedzinie podatku od wartości dodanej, miał prawo do zwrotu podatku pobranego z naruszeniem prawa Unii oraz do wypłaty odsetek przysługujących od kwoty tego podatku. Ustalenie, z poszanowaniem zasad skuteczności i równoważności, czy od kwoty głównej należne są odsetki proste, odsetki składane czy odsetki obliczane według innej metody, jest kwestią prawa krajowego...

Przegląd prasy

Fiskus dosięgnie dłużnika w innym kraju unijnym

Od 2013 r. organy skarbowe doręczą za granicą pisma osobom uchylającym się od płacenia podatków w Polsce... Gazeta Prawna

Nie można opodatkować zbiorników LPG bez ich oględzin

Gminy przed nałożeniem podatku od nieruchomości na przydomowe zbiorniki LPG muszą zbadać ich związanie z gruntem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... Gazeta Prawna

Sejm ogranicza ulgi w PIT. Zmiany dotkną internautów, twórców i rodziców jedynaków

Nowelizacja ustawy o PIT, którą zajmą się posłowie, zmniejsza przywileje podatników korzystających z internetu, twórców i rodziców jedynaków... Gazeta Prawna

Produkty spoza Unii Europejskiej są objęte zwrotem podatku VAT

Wyjeżdżając na wakacje, warto zorientować się, czy przepisy kraju, do którego się udajemy, przewidują uprawnienie do odzyskania VAT od zakupionych tam towarów (tzw. procedura tax free)... Gazeta Prawna

Zakładając spółkę celową, wydatki można potrącić od razu

Środki wydane na nabycie usług poprzedzających utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia są dla podatnika kosztami uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatkowe długi nie wykluczają zwrotu VAT za budowę

Urząd skarbowy powinien oddać małżonkom część wydatków za materiały budowlane, nawet jeśli jedno z nich ma zaległości wobec fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każda informacja to sekret firmy

Za ujawnienie tajemnicy zakładu podwładny może stracić etat oraz odpowiadać karnie na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej firm będzie musiało kupić kasy

Minister finansów chce objąć kasami fiskalnymi nowe grupy podatników. Zamierza też zaostrzyć zasady korzystania ze zwolnień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-44/11

1) Usługa zarządzania portfelem inwestycji, taka jak będąca przedmiotem sporu przed sądami krajowymi, a mianowicie taka, w ramach której podatnik w zamian za wynagrodzenie oraz w oparciu o własne uznanie podejmuje decyzje w przedmiocie nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz decyzje te realizuje poprzez nabywanie i zbywanie tych papierów wartościowych, składa się z dwóch elementów, które są tak ściśle ze sobą powiązane, że stanowią one obiektywnie jednolite świadczenie gospodarcze...

Wyrok ETS - C-263/11

1) Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zmienionej dyrektywą Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. należy dokonywać w ten sposób, że dostawy drewna dokonywane przez osobę fizyczną w celu złagodzenia konsekwencji działania siły wyższej mieszczą się w ramach wykorzystywania majątku rzeczowego, które to wykorzystywanie należy kwalifikować jako „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, jeżeli rzeczone dostawy dokonywane są w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego dochodu. Do sądu krajowego należy przeprowadzenie oceny ogółu okoliczności sprawy dla ustalenia czy wykorzystywanie majątku rzeczowego takiego jak las dokonywane jest w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego dochodu...

Przegląd prasy

Nawet 38 dni urlopu wypoczynkowego dla urzędników mianowanych

Pracownicy zatrudnieni w samorządach, urzędach wojewódzkich, skarbowych, a także w ministerstwach mają prawo do nieprzerwanego dwutygodniowego okresu urlopu wypoczynkowego... Gazeta Prawna

Deregulacja: Małe firmy doradztwa podatkowego mogą zniknąć z rynku

Uwolnienie usług doradztwa podatkowego doprowadzi do kolejnej wojny cenowej, której nie wytrzymają najmniejsze firmy... Gazeta Prawna

Korekta deklaracji podatkowej może nie uchronić przed karą

Osoby, które popełnią więcej niż jedno przestępstwo, nie korzystają z ochrony przed odpowiedzialnością na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego... Gazeta Prawna

W jaki sposób można ograniczyć zaliczki w podatkach dochodowych

Przedsiębiorca może starać się w urzędzie skarbowym o zwolnienie z zapłaty w ciągu roku należnych kwot z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych... Gazeta Prawna

Jeśli nie masz na wpis, musisz poprosić o pomoc

Podatnik, który nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, może wnioskować o zwolnienie. Może się też starać o darmowego pełnomocnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ile może kosztować podatnika spieranie się z fiskusem w sądzie

Kwestionowanie decyzji organów podatkowych to zadanie niełatwe i często kosztowne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniądze zdyscyplinują

Nabywcy przysługuje roszczenie z tytułu kary umownej za czas opóźnienia w przeniesieniu prawa do lokalu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższa ulga tylko dla zamożniejszych rodziców

Ponad połowa rodzin z trójką i czwórką dzieci ma zbyt niskie dochody, by skorzystać z pełnego odliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r., sygnatura IPPP1/443-403/12-2/EK

Dla potrzeb podatku od towarów i usług za teren niezabudowany należy uznać taki teren, na którym nie znajdują się budynki, budowle lub ich części. W sytuacji zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, lecz przeznaczonej pod zabudowę, należy taką transakcję opodatkować 23% stawką podatku VAT...

Wyrok ETS - C-250/11

Artykuł 112 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zmienionego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1315/88 z dnia 3 maja 1988 r., art. 107 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, art. 82 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady z dnia 28 marca 1983 r. określającej zakres art. 14 ust. 1 lit. d) dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej na przywóz finalny niektórych towarów, zmienionej dyrektywą Rady 88/331/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. oraz art. 84 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającej zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów należy interpretować w ten sposób, że nie znajdują one zastosowania do lokomotyw...

Przegląd prasy

Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą hazardową

To nie koniec problemów Ministerstwa Finansów z ustawą hazardową. Po rozpatrzeniu jej przez Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się nią Trybunał Konstytucyjny... Gazeta Prawna

Auta z kratką nie odliczą VAT

W listopadzie tego roku niektóre auta, które zgodnie z przepisami o VAT obowiązującymi przed wejściem Polski do UE były ciężarowe, staną się osobowe według znowelizowanych przepisów o homologacji pojazdów... Gazeta Prawna

Interpretacja uchroni przed zapłatą VAT od premii

Podatnicy, którzy mają korzystną interpretację podatkową dotyczącą rozliczenia w VAT premii pieniężnych, nie muszą stosować się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12)... Gazeta Prawna

Dochód z wynajmu pięciu pokoi nie podlega PIT

Rolnik, który wynajmuje kwatery turystom, nie zapłaci podatku. Jeśli jednak lokal znajduje się w mieście, na przykład w Sopocie czy Kołobrzegu, właściciel nie skorzysta ze zwolnienia... Gazeta Prawna

Wszystkie formularze w jednym piśmie

Osoba, która składa wniosek o rejestrację firmy, może od razu poinformować fiskusa o zasadach jej rozliczania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polski dyrektor na Cyprze zapłaci podatek w Polsce

Po wejściu w życie protokołu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem zniknie wiele korzyści, jakie dawało polskiemu przedsiębiorcy założenie spółki z siedzibą na tej wyspie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pod własnym szyldem lepiej nie współdziałać z byłym szefem

Aby wykorzystać pełny okres preferencji składkowych, przez całe dwa lata trzeba zrezygnować ze współpracy biznesowej z ekspracodawcą. Inaczej przybędzie kontrahent, ale przepadnie ulga. Interpretacje składkowe są pomocne dla płatników składek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Należy oceniać racjonalność działań podejmowanych przez przedsiębiorców

Wykładnia gospodarcza prowadzi do wniosku, że kosztem podatkowym mogą być także wydatki związane z oszczędnościami, minimalizowaniem strat czy też eliminowaniem nieopłacalnych przedsięwzięć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 lipca 2012 r., sygnatura IPTPP3/443A-88/12-2/BJ

Wnioskodawca w zakresie braku obowiązku zapłaty akcyzy wywodzi prawidłowy skutek ekonomiczny, lecz nieprawidłowy skutek prawny, gdyż stanowisko Wnioskodawcy, polegające na stwierdzeniu, że benzyna rozpuszczalnikowa wykorzystana do celów własnych, tzn. do przepłukania instalacji winna być opodatkowana stawką 0 zł. (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym) jest nieprawidłowe, gdyż jak wskazano powyżej w zaistniałym stanie faktycznym, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a obowiązek podatkowy, który powstał uprzednio, w momencie wyprodukowania ww. benzyny rozpuszczalnikowej wygasł w zakresie, w jakim zużyto tą benzynę do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu...

Wyrok ETS - C-160/11

Artykuł 313 ust. 1 i art. 314 w związku z art. 136 i 315 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podatnik-pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy, nabytych uprzednio ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu...

Przegląd prasy

Alimenty: Rodzice się odwołują, żeby nie stracić prawa jazdy

Jedyną przesłanką uzasadniającą decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji nie może być brak gwarancji systematycznego wywiązywania się przez niego z obowiązku płacenia na dziecko... Gazeta Prawna

Oddaj krew, dostaniesz dzień wolny i nie tylko

Wakacje to bardzo często czas większego zapotrzebowania na krew i jej składniki. Osoby regularnie ją oddające mają za to określone przywileje... Gazeta Prawna

Kontrola podatkowa: głównego księgowego można odwołać z urlopu

Pracownika można odwołać z urlopu, jeżeli zajdą nieprzewidziane wcześniej okoliczności... Gazeta Prawna

Resort utrudnił uzyskanie 1 proc. PIT

Zmiany w sprawozdawczości OPP wprowadzone przez Ministerstwo Pracy miały ułatwić wypełnianie obowiązków, a w praktyce mogą to uniemożliwić... Gazeta Prawna

Reklama musi utrwalać wizerunek produktu

Aby można było uznać, że próbki wystawione w sklepowej ekspozycji przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności firmy i przez to spełniają cele reklamowe, powinny mieć jej logo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozpocząć e-fakturowanie w zgodzie z przepisami

Jeśli podatnik decyduje się na elektroniczne rejestrowanie sprzedaży, jego kontrahent musi wcześniej zgodzić się na taką formę rejestrowania transakcji pomiędzy nimi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieujawnione dochody - niejednolita praktyka sądów

Osoby, których spory o nieujawnione dochody zawisły przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za szkodę poniesioną przez zobowiązanego trzeba będzie zapłacić

Zabezpieczenie roszczenia nie zawsze jest korzystne dla powoda. Czasami może go ono słono kosztować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FNP 2/12

W świetle art. 285a § 3 P.p.s.a. - co do zasady - skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń NSA nie przysługuje. Dopuszczalność takiej skargi ograniczona jest do przypadków, gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. Niezgodność z prawem w rozumieniu wskazanego przepisu, stwierdzenie której uzasadnia uwzględnienie skargi (na podstawie art. 285k § 2 P.p.s.a.), rozumieć należy jako oczywistą i rażącą obrazę prawa, niebudzącą żadnych wątpliwości, mającą elementarny i kwalifikowany charakter, jako szczególnie rażąco błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie prawa, które jest oczywiste, niewymagające głębszej analizy prawniczej, z góry widoczne, będące wynikiem oczywiście błędnej wykładni lub wadliwego zastosowania prawa, co można stwierdzić "na pierwszy rzut oka"...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 321/12

Pojęcie "przekształcenie" działalności gospodarczej jednoosobowej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie przepisów art. 584(1) - 584 (13) ksh mieści się w pojęciu "utworzenie spółki" użytym w treści art. 14n § 1 pkt 1 Op. Skoro skarżąca wskazała, że planuje zawiązanie spółki kapitałowej na bazie przekształcenia jej przedsiębiorstwa prowadzonego przed złożeniem wniosku o interpretację, to znaczy, że uprzednio spółka kapitałowa nie istniała. Czyli pod pojęciem "utworzenie", o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 Op, należy rozumieć "zawiązanie" (zob. art. 151 § 2 i art. 169 ksh), "powstanie" (zob. art. 163 ksh), a także "przekształcenie" (zob. art. 5844 ksh). Wniosek taki należy wyciągnąć z wykładni językowej art. 14n § 1 pkt 1 Op, uzupełnionej wykładnią systemową i celowościową...

Przegląd prasy

Opłaty za letnie zajęcia w szkole bez ulgi w PIT

Wydatki na szkołę nie są darowizną i nie mogą zostać objęte ulgą w PIT... Gazeta Prawna

Auta osobowe nie są rozliczane marżą w VAT

Podatnicy, którzy kupili samochody zwolnione z VAT, ale od których przysługiwało częściowe odliczenie, nie mogą przy sprzedaży opodatkować jedynie marży - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć wypłacane kwoty z ZFŚS

Wartość pracowniczych świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ale muszą być spełnione cztery warunki... Gazeta Prawna

Odszkodowanie za mobbing wolne od podatku

Osoby, które otrzymały zadośćuczynienie od pracodawcy w związku z mobbingiem w pracy, nie będą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Poglądy polityczne i niepełnosprawność też mogą zachwiać równością w zatrudnieniu

Ten, kto nie jest w pełni sił, nie ma co liczyć na wykonywanie takich samych obowiązków jak przed chorobą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handel używanymi autami z wyższym VAT

Fiskus nie zgadza się na korzystne rozliczenie przedsiębiorców sprzedających samochody osobowe. Unijny Trybunał przyznał mu rację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasiłkowa karencja nie dotyczy absolwentów

Aby L-4 było płatne, najpierw trzeba odpowiednio długo opłacać składkę chorobową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie skutki w podatkach wywołuje łączenie spółek

Podmiot powstały w wyniku przejęcia, a także nowo zawiązany na skutek połączenia, wstępuje w prawa i obowiązki swojego poprzednika prawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012 r., sygnatura IPPP2/443-51/12-4/KG

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni jest podmiotem (twórcą i artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy (co wskazano w opisie sprawy), to świadczone przez nią usługi polegające na artystycznym wykonaniu zadań aktorskich w związku z udziałem w filmach i serialach telewizyjnych w zakresie podkładania głosu z polską wersją językową (tzw. dubbing), korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r., sygnatura ILPP2/443-297/11/12-S1/JKa

Realizacja zamówień na trwałą zabudowę przestrzeni, którą Zainteresowany zamierza wykonywać w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w zakresie punktu 1 i 3, czyli gdy zabudowa będzie wykonywana z udziałem własnych pracowników lub gdy zabudowa realizowana będzie z udziałem zleceniobiorcy działającego w jego imieniu, opodatkowana będzie stawką 23%, bowiem czynności te nie będą stanowiły czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy...

Przegląd prasy

Praca dziecka może pozbawić ulgi prorodzinnej

Przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej liczą się należności z pracy dorosłych dzieci... Gazeta Prawna

Jakie obowiązki ma osoba fizyczna prowadząca działalność audytorską

Podmioty mogą przeprowadzać badania sprawozdań finansowych firm, jeżeli są wpisane na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów... Gazeta Prawna

Firma nie musi pobierać PIT za udział w meczu

Pracownik, który dostanie nieodpłatne świadczenie od szefa za wykonanie zadania na rzecz pracodawcy, nie uzyskuje przychodu i nie zapłaci podatku... Gazeta Prawna

Będzie nowa ulga podatkowa na podręcznik zamiast odliczenia na internet?

Nowa ulga na zakup podręczników byłaby mniej kosztowna dla budżetu niż ulga internetowa, którą miałaby zastąpić... Gazeta Prawna

Wypłata dywidendy rzeczowej podlega opodatkowaniu VAT

W przypadku przekazania na rzecz wspólników dywidendy w formie niepieniężnej, po stronie spółki powstanie obowiązek w podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwrot wydatków na hotel nie jest przychodem pracownika

Poniesione przez pracodawcę koszty noclegów, które są bezpośrednio związane z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika, nie mogą być uznane za świadczenie na jego rzecz, a w rezultacie nie powodują po jego stronie przychodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla ZUS nie ma umowy agencyjnej

Pośrednictwo między bankiem a klientem może świadczyć tylko agent będący przedsiębiorcą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasami położenie budowli decyduje, gdzie trzeba zapłacić podatek

Wyjątkiem od reguły określającej miejsce opodatkowania jest wyznaczenie go według położenia nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r., sygnatura IPPP3/443-1123/09/12-5/S/MPe

Można przechowywać kopie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej, umożliwiającej każdorazowe wydrukowanie faktury, bez możliwości ich zmiany w okresie przechowywania...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., sygnatura IPPB3/423-208/12-2/PK1

Kwota refundacji stanowiąca dla Wnioskodawcy przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o CIT podlegać będzie wbrew stanowisku Spółki regulacji zawartej w art. 12 ust. 3e ww. ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d (ustęp 3c i 3d nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania-kwestia bezsporna) za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W konsekwencji, z racji przyjęcia, iż przepis art. 12 ust. 3e ustawy o CIT swą hipotezą obejmuje środki otrzymywane z tytułu refundacji wyrobów medycznych, należna kwota refundacji stanowić będzie przychód w momencie jej otrzymania...

Przegląd prasy

Protokół nie zakończy przeprowadzonej kontroli skarbowej

Urzędy skarbowe dowolnie mogą sprawdzać i analizować zebrany materiał podczas kontroli skarbowej, szukając kolejnych dowodów do czasu wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji wymiarowej... Gazeta Prawna

Skarbówka będzie wiedziała więcej. Zakres wymiany danych skarbowych zostanie rozszerzony

Rząd przyjął wczoraj projekt założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Ogródki działkowe są zwolnione z podatków

Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych nie płacą podatku od nieruchomości ani za grunt, ani za altany, chyba że przekraczają one normy określone w prawie budowlanym... Gazeta Prawna

Wczasy pod gruszą mogą być bez PIT

Dopłata do wypoczynku pracownika objęta jest limitowanym zwolnieniem z PIT, bo ma związek z finansowaniem działalności socjalnej pracodawcy... Gazeta Prawna

Inkaso, akredytywa lub gwarancja pozwolą przedsiębiorcy spać spokojniej

Jeżeli eksporter musi udzielić kredytu kupieckiego, to zabezpieczeniem dla niego mogą być uwarunkowane formy płatności lub gwarancje instytucji finansowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy emerytura nie przysługiwała

Aby uznać, że świadczenie zostało pobrane nienależnie, ZUS musi poinformować osobę uprawnioną do niego, że w całości lub w części nie mogła na nie liczyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie nadużyje postępowania karnego

Podatnik musi wiedzieć, jak długo skarbówka może kwestionować prawidłowość jego rozliczeń z budżetem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klimatyzacja w mieszkaniu z 8-proc. VAT

Jeżeli zamontowanie urządzenia wymaga jego trwałego połączenia z budynkiem i zwiększa ono komfort mieszkańców, jest to modernizacja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-112/12-5/MF

Dochody uzyskane z tytułu odsetek nieterminowych wpłat należności, pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj. związanymi z lokalami mieszkalnymi, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile przeznaczone zostaną na cele związane z utrzymaniem tychże zasobów...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r., sygnatura IPPB5/423-295/12-4/RS

W kontekście pojęcia „reprezentacja” oraz z analizy przytoczonego art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka, w związku z organizacją imprezy o charakterze charytatywnym, do kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie mogła zaliczyć wyłącznie wydatki poniesione na materiały mające charakter stricte reklamowy, a więc wydatki na banery reklamowe, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne dotyczące firmy Wnioskodawcy, itp. Natomiast pozostałe wydatki jako wydatki noszące znamiona reprezentacji, skierowane do wyselekcjonowanego grona osób, służące głównie budowie i wyeksponowaniu pozytywnego wizerunku Spółki, podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych w myśl regulacji zawartych w cytowany wyżej art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy...

Przegląd prasy

Fiskus sprawdza paragony fiskalne i edukuje podatników

Do 31 sierpnia 2012 r. inspektorzy kontroli skarbowej będą weryfikować w miejscowościach wypoczynkowych, czy sprzedawcy wystawiają kupującym paragony fiskalne... Gazeta Prawna

Kiedy sprzedawca towarów może zwracać VAT turystom zagranicznym

Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w systemie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym mieszkającym poza terytorium Unii Europejskiej na dwa sposoby: bezpośrednio lub z pomocą pośrednika... Gazeta Prawna

Główny księgowy musi w czasie urlopu wyznaczyć zastępcę

Osoba, której powierzono prowadzenie rachunkowości w firmie, czyli główny księgowy, zanim skorzysta z urlopu, musi zabezpieczyć należyte wykonanie obowiązków podczas swojej nieobecności... Gazeta Prawna

Firma odpowiada za zaliczki współpracownika

Jeśli płatnik nie obliczał, nie pobierał i nie wpłacił części zaliczki na podatek dochodowy od wypłat dla swoich pracowników i współpracowników, to podlega odpowiedzialności... Gazeta Prawna

Przeliczenie na miesiąc to nie średnia kwartalna

Minimalna płaca, która zwalnia pracownika z płacenia składek z dodatkowych tytułów, to limit, który zależy od miesięcznych przychodów, a nie ich przeciętnej wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik tylko z pozoru

Fakt zawarcia umowy o pracę nie zawsze oznacza, że jest ona w rzeczywistości wykonywana... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób dochodzić roszczeń

W postępowaniu uproszczonym pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korekta rozliczenia nie uwalnia od karny

Poprawienie błędu w deklaracji oraz zapłata zaległości wcale nie dają podatnikom gwarancji niekaralności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r., sygnatura ILPP1/443-1566/09/12-S/HW

Biorąc pod uwagę, iż czynność wniesienia aportu do spółki podlegała podatkowi od towarów i usług, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą czynnością. Wprowadzenie bowiem niezgodnego z prawem wspólnotowym zwolnienia nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego. Naruszałoby to bowiem zasadę neutralności podatku od towarów i usług określoną w art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE...

Uchwała NSA - II FPS 2/12

Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy...

Przegląd prasy

Prezes nie odpowie za stary dług podatkowy spółki

Fiskus prowadzi postępowania wobec członków zarządu spółek kapitałowych (np. prezesów), którzy pełnili swoje funkcje przed 1 stycznia 2009 r... Gazeta Prawna

Zwrot podatku VAT ma być też realizowany w walucie obcej

Zmniejszenie rygorów prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w odzyskaniu VAT przez podróżnych spoza Unii Europejskiej wpłynie na rozwój usługi tax free w Polsce... Gazeta Prawna

Sezonową firmę trzeba zgłosić fiskusowi

Podatnik, który zamierza rozpocząć w wakacje prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, musi wybrać na piśmie formę opodatkowania swoich zysków... Gazeta Prawna

Zwolnienie z CIT zależy od rezydencji podatkowej

Podleganie opodatkowaniu podatkiem CIT od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania rezydencji podatkowej... Gazeta Prawna

Przy małym etacie łatwiej o naruszenia

Błędny rozkład zajęć niepełnoetatowca zatrudnionego w systemie równoważnym może skutkować koniecznością zapłacenia mu za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co musi wiedzieć przedsiębiorca, zanim zawiesi banner

Umieszczenie tablicy lub postawienie reklamy często wiąże się z koniecznością załatwiania wielu formalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekazanie zysku w formie rzeczowej nie rodzi skutków w CIT

Wypłata dywidendy rzeczowej jest neutralna na gruncie ustawy o CIT, nie powodując powstania przychodu dla przekazującej ją spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskusa przedłuża prowadzone sprawy

Blisko 50 proc. postępowań karnych skarbowych, które skutkują zawieszeniem biegu terminu przedawnienia wszczynanych jest w ostatnim kwartale roku, w którym upływa ustawowy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lipca 2012

Przegląd prasy

Nagroda za oddane rzeczy z PIT

Znaleźne wypłacane w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Sam fakt znalezienia cudzej rzeczy nie rodzi opodatkowanego przychodu... Gazeta Prawna

Nowe zasady wystawiania faktur należy poprawić

Prawo do odliczenia ma powstawać w rozliczaniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę - mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy, menedżer w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy... Gazeta Prawna

Janosikowe do zmiany

Na zmianach w janosikowym nie stracą gminy i powiaty. Największy problem jest z województwami. Pierwszym orędownikiem zmian w janosikowym było województwo mazowieckie... Gazeta Prawna

Bloger może rozliczać się jak przedsiębiorca

Autorzy internetowych dzienników funkcjonują jak małe agencje reklamowe. Mają więc takie same obowiązki podatkowe jak inne firmy. W Internecie działa około 152 mln blogów, czyli internetowych dzienników... Gazeta Prawna

Grupa staje się coraz atrakcyjniejsza

CIT. Korzystny sposób rozliczania strat powoduje, że spółki coraz chętniej tworzą podatkowe grupy kapitałowe. Obecnie przepisy nie przewidują obowiązku korygowania wstecznych rozliczeń podatkowych spółek tworzących PGK w sytuacji, gdy tracą status podatnika lub naruszą którykolwiek z warunków uprawniających do przynależności do grupy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto zapłacił, ten stracił, bo nie odzyska składek

Rząd zaoszczędzi 400 mln zł zapłaconych do ZUS przez kobiety na urlopach wychowawczych, gdyż nie mają one prawa do abolicji. Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że tzw. ustawa abolicyjna z 2009 r. jest zgodna z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy informacja jest publiczna, trzeba jej udzielić

Szpital pytany o dane dotyczące wykonania umów o świadczenia zdrowotne realizowane ze środków NFZ nie może zasłaniać się tajemnicą handlową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do ulgi wystarczy rezydencja

CIT | Zagraniczne fundusze inwestycyjne mogą skorzystać w Polsce ze zwolnienia z podatku dochodowego. Muszą jednak spełnić kilka warunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lipca 2012

Przegląd prasy

Sąd może pozbawić podatnika przyznanego wcześniej prawa

Wyrok może być gorszy od stanowiska zaakceptowanego przez fiskusa, jeżeli zostanie pominięty zakaz orzekania na niekorzyść podatnika... Gazeta Prawna

Zmiany w prawie. Umowę o pracę podpiszemy przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań

Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem jeszcze przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań... Gazeta Prawna

Ekonomiści o podatku liniowym: dużo hałasu, mało efektów

Jakie byłyby skutki wprowadzenia podatku liniowego? Według najnowszej analizy - mizerne... Gazeta Prawna

PIT od niewielkich kwot rozlicza zleceniodawca

Drobna umowa opodatkowana jest zryczałtowaną 18-proc. stawką, jeżeli przychód z niej nie będzie przekraczać 200 zł... Gazeta Prawna

Poszukiwanie potencjalnych klientów jest obciążone 23-proc. VAT

Pozyskiwanie danych osób zainteresowanych zawarciem umowy nie jest usługą pośrednictwa, gdyż ma jedynie charakter materialno-techniczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pośrednik musi oddać pieniądze

Gdy klient zaprzestaje płacenia składek, umowa ubezpieczenia nie jest kontynuowana, a agent powinien zwrócić otrzymaną prowizję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie odebrać przesyłkę sądową

Od dzisiaj, posiadając pełnomocnictwo pocztowe, można odebrać pismo z sądu. To ułatwienie dla prowadzących sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy altanki działkowców znikną z centrów miast

Miasta powinny mieć wpływ na to, co się dzieje z gruntami zajętymi pod ogródki działkowe, lub móc pobierać za nie opłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja ogólna Ministera Finansów z dnia 3 lipca 2012 r., sygnatura DD5/033/4/12/RDX/DD-363

Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, nie mający bezpośredniego związku z kwestią faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-243/11-5/12-S/BM

Gdy celem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jest pobór opłat od: posiadaczy urządzeń reprograficznych, importerów i producentów urządzeń reprograficznych oraz czystych nośników, ośrodków informacji i dokumentacji, a następnie przekazanie należnych kwot pieniężnych twórcom i Zainteresowany wykonuje te czynności za wynagrodzeniem, to czynności te podlegają opodatkowaniu stawką VAT 23%...

Przegląd prasy

Jedziesz na wakacje? Sąd nie musi odroczyć postępowania

Osoby, które spierają się z fiskusem, mogą w związku z urlopem czy dłuższym wyjazdem wakacyjnym złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy podatkowej w innym terminie... Gazeta Prawna

Od umowy dożywocia trzeba zapłacić 19-proc. PIT

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację ministrowi finansów, że z tytułu umowy dożywocia należy zapłacić PIT na analogicznych zasadach jak przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości... Gazeta Prawna

Urzędnicy z określoną kadencją nie dostaną kredytu

Banki nie chcą udzielać pożyczek zatrudnionym na czas kadencji, np. asystentom lub doradcom burmistrza, bo nie mają stałych umów... Gazeta Prawna

Absurdy ustawy hazardowej: celnicy śledzą imprezy z losowaniem nagród

Organizatorzy loterii, w których można wygrać rzeczy, mogą być ukarani. Funkcjonariusze grożą im grzywnami, a od zwycięzców żądają pieniędzy... Gazeta Prawna

Podwyżka VAT mniej groźna

Proponowana zmiana sposobu wyliczania zadłużenia państwa zmniejsza ryzyko wzrostu podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są skutki przelewu wierzytelności

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika, że sprzedaż wierzytelności za cenę niższą niż nominalna, która odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość wierzytelności, nie podlega VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy skutecznie uda się zainwestować w wyższy zasiłek

Przedsiębiorca, który zbyt pochopnie skorzysta z tego, że ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej jako podstawa składki chorobowej, i podniesie ją tuż przed korzystaniem ze świadczenia, zazwyczaj więcej na tym straci, niż zyska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrakt zabezpieczy hipoteka lub poręczenie innej osoby

Wierzyciel powinien zadbać o swoje interesy już w momencie podpisywania umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2571/10

Wydatki na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, odbywającymi się w siedzibie podatnika, jak też poza tą siedzibą stanowią koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Powyższe koszty stanowią wydatki związane z reprezentacją tj. występowaniem w imieniu i interesie podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa...

Wyrok NSA - II FSK 2587/10

Jeżeli podatnik złożył po terminie zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, to uzasadnia to stwierdzenie braku podstaw do prawa do zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 4a u.p.s.d...

Przegląd prasy

Nie warto przyznać się do winy przed fiskusem

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych nie jest wcale takim dobrym rozwiązaniem, jak się wydaje... Gazeta Prawna

Wyższego VAT nie będzie

Ministerstwo Finansów chce zminimalizować niebezpieczeństwo podwyżki stawek VAT... Gazeta Prawna

Za co nie trzeba płacić cła wracając z wakacji

Podróżny wracający z wakacji z kraju nienależącego do UE powinien pamiętać o limitach przywozowych... Gazeta Prawna

Referendarz sądowy zdecyduje o zwolnieniu podatnika z kosztów procesowych

W celu przyspieszenia postępowania sądowoadministracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny proponuje przekazać część uprawnień sądów referendarzom... Gazeta Prawna

Jak reklamować pobyt na wakacjach, który nie spełnił naszych oczekiwań

Brak klimatyzacji w pokoju, większa od deklarowanej odległość od plaży, brak ciepłych posiłków. Wszystko to może być przedmiotem skargi i podstawą żądania obniżenia ceny wycieczki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podstawa ta sama, a zasiłek inny

Chociaż krótki odstęp między zwolnieniami lekarskimi uniemożliwia naliczanie świadczenia po przerwie z nowego okresu, w praktyce może się okazać, że znacznie odbiega ono kwotowo od poprzedniej wypłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są konsekwencje poręczenia

Często się zdarza, że jedna spółka z grupy kapitałowej poręcza kredyt innej. Warto ustalić za to wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma w Warszawie, filia we Wrocławiu, a pracownik jeździ po zachodniej Polsce

Przy tworzeniu umowy o pracę miejsce wykonywania obowiązków należy wskazać w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadało zadaniom, które ma realizować podwładny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2591/10

Wskazania co do dalszego postępowania w rozumieniu art. 141 § 4 in fine ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 127o ze zm.) muszą spełniać ogólnie przyjęte wymagania metodologicznej poprawności, cechować się logiką oraz dostatecznym stopniem precyzji. Muszą one być - po drugie - wykonalne w sensie możliwości wypełnienia przez właściwy organ sformułowanych pod jego adresem i mieszczących się w granicach przysługujących mu kompetencji zaleceń (instrukcji)...

Wyrok WSA - II SA/Bk 258/12

Jeżeli funkcjonariuszowi celnemu (funkcjonariuszowi publicznemu) przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia przeciwko działalności instytucji publicznej (np. przeciwko Służbie Celnej), której jest funkcjonariuszem, to waga i rodzaj zarzucanego czynu dają podstawy do powzięcia wątpliwości co do dochowania wymogu nieposzlakowanej opinii i, w konsekwencji, mogą uzasadniać wybór najbardziej surowego środka z katalogu kar dyscyplinarnych. Dobro Służby Celnej wymaga, aby w gronie funkcjonariuszy celnych znajdowały się osoby o nieposzlakowanej opinii...

Przegląd prasy

Firmom pomoże szybsze odliczenie od dochodu poniesionych strat

Prawo do uwzględnienia całej straty podatkowej zachęci przedsiębiorców do inwestowania... Gazeta Prawna

Renty strukturalne pod lupą kontrolerów. Kiedy można stracić świadczenie?

Rolnicy przekazujący dzieciom gospodarstwa rolne, którzy w praktyce nadal w nich pracują, muszą się liczyć z odebraniem rent strukturalnych... Gazeta Prawna

50-proc. kosztów uzyskania przychodu znikają. Twórcy i artyści odliczą od przychodu do 43 tys. zł

W przyszłym roku w ramach 50-proc. kosztów uzyskania przychodu twórcy będą mogli odliczyć 42 tys. 764 zł - poinformowała rzecznik prasowa administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów Wiesława Dróżdż... Gazeta Prawna

Fiskus więcej wyciągnie z naszych kieszeni. Zmusza go do tego rynek

Przez najbliższe trzy lata będziemy płacili coraz wyższe podatki. To skutek likwidacji niektórych ulg oraz stałego progu podatkowego... Gazeta Prawna

Nie każda zapłata za przyszłe towary czy usługi jest zaliczką

Otrzymanie wpłaty, która nie może zostać bezpośrednio powiązana z konkretnym zamówieniem, nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do tworzenia harmonogramów zmusza nie etat, a system

Podobnie jak pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, tak i niepełnoetatowiec może pracować bez grafiku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy spółka potrzebuje pieniędzy

Poprzez emisję obligacji emitent uzyskuje pieniądze, które służą mu do realizacji określonego celu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca może poprawić sąd

Świadkowi należy odczytać protokół z jego zeznaniami, a on ma prawo je sprostować i uzupełnić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lipca 2012

Przegląd prasy

Sprawozdania finansowe po raz ostatni będą w Monitorze Polskim

Zatwierdzone sprawozdania finansowe za 2011 r., które obowiązkowo badał biegły rewident, po raz ostatni muszą zostać ogłaszane w Monitorze Polskim B... Gazeta Prawna

Celnik sprawdzi turystę nie tylko na granicy, ale na terenie całej Polski

Funkcjonariusz może przeszukać podróżnego, jego bagaż oraz samochód w każdym miejscu naszego kraju, ale powinien sporządzić protokół z tych czynności... Gazeta Prawna

Podatnik musi otrzymać zawiadomienie, zanim fiskus rozpocznie egzekucję

Skarbówka nie będzie mogła stosować niekorzystnych dla firm przepisów w zakresie egzekucji zobowiązań podatkowych... Gazeta Prawna

VAT: Nie można karać za błędy uczciwych firm

Podatnik, który sprawdzi solidność rozliczeń swojego partnera handlowego, nie powinien być pozbawiony prawa do odliczenia VAT... Gazeta Prawna

Więcej rodziców z prawem do wychowawczego

Biznesmen i zleceniobiorca, który już teraz ma dziecko, będzie mógł po 1 stycznia 2013 r. pójść na urlop wychowawczy, a budżet opłaci mu za ten czas składki emerytalne do ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy działający razem mogą więcej

Mikro-, małe i średnie firmy, które zdecydowały się na współpracę w ramach formalnych powiązań, teraz mogą wystąpić o dofinansowanie wspólnych projektów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaty za dzierżawę gruntu nie zwiększają wartości budowli

Do wartości początkowej środków trwałych składających się na farmę wiatrową nie należy zaliczać wydatków na dzierżawę terenu, na którym ta farma powstanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Naprawa w ramach rękojmi nie jest objęta VAT

Obciążenie sprzedającego nieruchomość przez jej nabywcę kosztami naprawy na podstawie przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi nie jest opodatkowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2012 r., sygnatura IPPP1/443-322/12-2/PR

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (czy też całego przedsiębiorstwa) jest możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane. Jeżeli do przejęcia zobowiązań przez nabywcę wymagana jest zgoda wierzycieli, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi jedynie w przypadku uzyskania zgody na przejęcie wszystkich zobowiązań przez nabywcę...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2012 r., sygnatura ILPP3/443-83/12-2/TW

1. Ze zwolnienia uregulowanego w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, korzystają budynki produkcyjne, w których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich...

Przegląd prasy

Świadectwo pracy to nie dowód. Bez świadków będzie trudniej o emeryturę

Jeśli ZUS kwestionuje świadectwo pracy, osoby ubiegające się o emerytury lub renty muszą poszukiwać innych dowodów poświadczających zatrudnienie... Gazeta Prawna

Członków rad nadzorczych należy karać za błędy

Przepisy o rachunkowości muszą umożliwiać łatwiejsze pociąganie do odpowiedzialności organów sprawujących kontrolę nad sprawozdawczością... Gazeta Prawna

Zawieszona firma nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy

Aby skorzystać z przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia do organu ewidencyjnego... Gazeta Prawna

Sprzedaż firmowego lokalu jest objęta PIT

Przychód z działalności gospodarczej powstaje nawet wtedy, gdy nieruchomość użytkowa, czyli niemieszkalna (np. hala, sklep, biuro), została wycofana z firmy... Gazeta Prawna

Z dystrybutora nie można sprzedać oleju z niższą akcyzą

Stosowanie odmierzacza paliw ciekłych powoduje, że olej opałowy opodatkowany jest według najwyższej stawki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy stosować klauzule chroniące przed niewypłacalnością kontrahenta

Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Części opłat na ZUS można uniknąć

Od wpłat na Fundusz Pracy wolne są przez trzy lata pensje pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odmowę urlopu trzeba uzasadnić

Nie można dyscyplinarnie zwolnić pracownika, gdy po nieumotywowanym braku zgody na udzielenie dni wolnych sam zacznie korzystać z wypoczynku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lipca 2012

Przegląd prasy

Kolejny próg podatkowy dla rodzin z jedynakiem

Rząd zmienił zasady korzystania z ulg na dzieci i kosztów uzyskania przychodu. Chce likwidacji ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Pełnomocnictwo ogólne ma być wprowadzone również w sprawach podatkowych

Rok temu DGP jako pierwszy informował, że uproszczenie polegające na wprowadzeniu pełnomocnictwa ogólnego w administracji publicznej nie obejmie spraw podatkowych... Gazeta Prawna

Wydatki na studia są kosztem podatkowym firmy

Przedsiębiorca może rozliczyć wydatki na studia. Tylko pod warunkiem, że pozwalają mu nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

E-faktury do poprawki

Przedsiębiorcy mają zapewnić autentyczność elektronicznych dokumentów sprzedaży (e-faktur). Nie wiadomo jednak, jak powinni to robić... Gazeta Prawna

Kiedy prezes firmy zapłaci grzywnę za złe traktowanie załogi

Za naruszenie praw podwładnych może odpowiadać pracodawca lub upoważniona przez niego osoba... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po odwołaniu z urlopu trzeba się rozliczyć z podwładnym

Gdy pracownik musi przesunąć swój wypoczynek z uwagi na potrzeby szefa, ma prawo do zwrotu tych wydatków, które poczynił w bezpośrednim związku z planowanym wolnym, jeśli nie może ich odzyskać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zagwarantować sobie zapłacenie ustalonej ceny wydanego towaru

Jednym ze sposobów zabezpieczenia zapłaty należności przy umowach sprzedaży rzeczy ruchomych jest zastrzeżenie przez sprzedawcę ich własności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy akceptują drukowanie e-faktur

Sprzedawca może umówić się z kontrahentem, że będzie wysyłał faktury e-mailem, aby tamten je wydrukował... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-113/12-2/IR

Do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych spółek z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-257/12-4/MW

Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, o ile przedmiotowe wydatki miały związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi i nie zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy...

Przegląd prasy

Samorządy wyciągają rękę po pieniądze do PFRON

Samorządy na własną prośbę przejęły część zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Gazeta Prawna

Importerzy wolą odprawiać towary poza Polską

Wprowadzenie definicji agencji celnej to za mało. Nie sprawi ona, że nasze placówki będą bardziej konkurencyjne niż podmioty prowadzące działalność w innych państwach UE... Gazeta Prawna

Więcej drobnych firm skorzysta z ułatwień podatkowych

Limit małego podatnika w PIT i CIT oraz VAT ma zostać podniesiony do 2 mln euro, co uprości rozliczenia podatkowe przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Prywatna zagraniczna podróż nie stanowi kosztu podatkowego

Fiskus w pierwszej kolejności będzie sprawdzał podczas wakacji przedsiębiorców, którzy odliczyli wyjazd zagraniczny... Gazeta Prawna

TK: emerytura nie może zależeć tylko od zatrudnienia w kraju

Trybunał Konstytucyjny orzekł w poniedziałek, że wysokość podstawy wymiaru emerytury lub renty pracownika zatrudnionego za granicą nie może być uzależniona od tego, czy przed wyjazdem pracował w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasady obliczeń nie zawsze są sprawiedliwe

Niekiedy dopełnianie bazy świadczeń liczonych jak ekwiwalent prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji materialnej pracowników i ich nierównego traktowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zginął w pracy, kto zapłaci

Nawet skazanie szefa zakładu za niewypełnienie wymagań BHP nie oznacza odpowiedzialności firmy za skutki wypadku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy źle dokumentowały premie, ale błędy pozostaną bez konsekwencji

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której uznano, że premie pieniężne wypłacane z tytułu uzyskania określonego poziomu zakupów są rabatem, nie powinna wpłynąć na dotychczasowe rozliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lipca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 116/12

Na podstawie art. 207 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcie w przedmiocie wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga wydania decyzji. W związku z tym, przepis art. 219 Ordynacji podatkowej, nie może znaleźć zastosowania w sprawie dotyczącej takiej decyzji. Przepis ten reguluje bowiem odpowiednie stosowanie do postanowień przepisów dotyczących decyzji, z wyłączeniem możliwości stosowania instytucji wznowienia postępowania do postanowień, na które nie przysługuje zażalenie...

Wyrok ETS - C-294/11

Ustanowiony w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie ostatnie ósmej dyrektywy Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju - sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej jest terminem zawitym...

Przegląd prasy

Handlarze złomem mają sposób na fiskusa i VAT

Zaradni przedsiębiorcy w branży surowców wtórnych obchodzą prawo, które miało utrudnić wyłudzanie VAT, i rozliczają się na starych zasadach... Gazeta Prawna

Młody naukowiec jest zwolniony z podatku od stypendium

Minister uznał, że od stypendium wypłaconego wybitnemu młodemu naukowcowi, które zostało przyznane na podstawie umowy podpisanej pomiędzy politechniką a ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, należy uregulować podatek... Gazeta Prawna

Wywóz pieniędzy należy zadeklarować celnikowi

Osoba, która wywozi za granicę lub przywozi do kraju środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro, jest obowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca nie powinien płacić dodatkowo za założenie firmy

Usunięcie opłaty skarbowej za potwierdzenie rejestracji podatnika VAT obniży koszty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Czy można odliczać cały VAT z faktury za motocykl

Wydając interpretację, organ podatkowy musi zbadać, czy ograniczenie w odliczeniu VAT nie narusza klauzuli stand still... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy uwzględniać podatek z wirtualnego biletu

Linie lotnicze już jakiś czas temu zrezygnowały z klasycznych biletów. Wydaje się więc, że VAT można odliczyć na podstawie potwierdzenia rezerwacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za umyślne doprowadzenie firmy do bankructwa można słono zapłacić

Przenoszenie majątku na inny podmiot tylko po to, żeby wierzyciele nie mogli zaspokoić swoich roszczeń, jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat pozbawienia wolności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Luka prawna uniemożliwia powrót do zawodu

Pozbawiony uprawnień zawodowych wyrokiem powinien mieć szansę na ich odzyskanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama