Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - listopad 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 627/11

I. W zakresie, w jakim dochody i obciążenie finansowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub małżonków mieszkających osobno w warunkach rozdzielności majątkowej, lecz zobowiązanych na mocy art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy do wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli, współkształtują sytuację finansową wnioskodawcy o prawo pomocy, tj. jego koszty utrzymania i potencjalne dochody, wojewódzkie sądy administracyjne są uprawione na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do wzywania o dokumenty źródłowe obrazujące sytuację majątkową domowników wnioskodawcy...

Uchwała NSA - II FPS 7/10

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy...

Przegląd prasy

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o losie przyszłych notariuszy

Rejenci nie godzą się z nowymi zasadami dostępu do zawodu. Stawiają im zarzut niekonsytucyjności... Gazeta Prawna

Bon na święta razem z PIT

Pracodawcy, którzy chcą przekazać prezenty, powinni zdecydować się na gotówkę. Kwota do 380 zł rocznie będzie zwolniona z PIT... Gazeta Prawna

Wzrosną limity VAT ma materiały budowlane

Podatnicy będą mieli wyższy limit, gdy złożą wnioski o zwrot VAT w I kwartale 2012 r... Gazeta Prawna

PSL chce zmian w podatku rolnym

PSL chce zmienić podstawę naliczania podatku rolnego. Obecnie podstawą wymiaru tego podatku jest średnia cena skupu żyta z ostatnich trzech kwartałów; PSL chce, by była to średnia cena żyta z ostatnich 11 kwartałów... Gazeta Prawna

Wyższe ulgi dla żaków

Od 1 stycznia studenci będą mieć 51 proc. zniżki m.in. na bilety kolejowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe regulacje dla sieci przesyłowych na działce

Służebność przesyłu będzie można ustanowić też dla sieci telekomunikacyjnych, linii kolejowych czy tramwajowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ustawy i rozporządzenia ogłoszą tylko online

Z końcem roku raz na zawsze przestaną się ukazywać papierowe Dzienniki Ustaw. Od stycznia 2012 będą publikowane wyłącznie w Internecie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzamin na prawo jazdy będzie bardziej praktyczny

Test dla przyszłych kierowców ma być podzielony na dwie części z ograniczonym czasem na odpowiedź. Aby go zdać, trzeba uzyskać 68 z 74 punktów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 686/11

Przez użyte w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej sformułowanie "wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego" należy rozumieć przedstawienie danego zagadnienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo i dokładnie, a zatem w taki sposób, by organ podatkowy na tej podstawie mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi, co do prawnopodatkowej kwalifikacji przedstawionego mu zdarzenia. Jeżeli zatem pytanie dotyczyło opodatkowania wypłaconej skarżącemu tytułem odszkodowania kwoty 110.000 zł, to towarzyszyć temu winno wyjaśnienie, jakie roszczenia zaspokoiła wypłata tych pieniędzy. Chodzi zatem o podanie dokładnego opisu treści stosunku odszkodowawczego. Brak wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego uniemożliwia bowiem prawidłową ocenę, czy wypłacone odszkodowanie podlegało opodatkowaniu, zwolnieniu, czy też częściowemu opodatkowaniu...

Postanowienie WSA - II SA/Bk 821/10

Ustawodawca w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu wskazuje ogólnie na postępowanie zażaleniowe, jednak należy przyjąć, iż zarówno wykładnia literalna jak i celowościowa tego przepisu nakazuje uznać, iż postępowanie zażaleniowe wszczęte jest dopiero w momencie wniesienia zażalenia. Powyższe skutkuje tym, iż wynagrodzenie może być przyznane w postępowaniu zażaleniowym za wniesienie zażalenia. Brak jest natomiast podstaw prawnych do zaliczenia, wynagrodzenia radcy prawnego za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia, do niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego podlegających zasądzeniu na podstawie art. 204 p.p.s.a...

Przegląd prasy

ZUS może wypłacić emerytury z otwartych funduszy

Nadal nie są znane zasady przekazywania ubezpieczonym pieniędzy zgromadzonych w II filarze... Gazeta Prawna

Emeryt może nie zapłacić PIT

Uzyskane od pracodawcy świadczenia są przychodem podatkowym. Zasada ta dotyczy też byłych pracowników - emerytów i rencistów... Gazeta Prawna

Wybór podatku liniowego to rezygnacja z niektórych ulg podatkowych

Opodatkowanie dochodów osoby fizycznej uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie podatku liniowego wiąże się niestety z rezygnacją z niektórych ulg podatkowych... Gazeta Prawna

Fiskus chce opodatkować nieodpłatne porady prawne

Uzyskanie darmowych porad prawnych według resortu finansów jest przychodem. Takie świadczenia nie powinny jednak podlegać PIT... Gazeta Prawna

Pacjenci sądzą się z PZU o uznanie, że przeszli zawał

Chorzy mogą przystąpić do pozwu zbiorowego przeciwko PZU. Firma nie chciała im wcześniej wypłacać odszkodowań, bo zawał ubezpieczonych był niezgodny z definicją przyjętą u ubezpieczyciela... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Staże dla studentów medycyny

Od 2012 r. przyszli lekarze zaliczą praktyki nie po studiach, ale w ich ostatnich latach. Programy staży są już znane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Naprawa auta tylko z oryginalnymi częściami

Rzecznik Ubezpieczonych nie godzi się na zaniżanie wypłat przez ubezpieczycieli, którzy stosują podczas wyceny szkody komunikacyjnej ceny części alternatywnych, a nie oryginałów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd na fakturze groźny dla kupującego

Mimo dziesięciu miesięcy obowiązywania zmienionych przepisów wciąż są wątpliwości, które usługi szkoleniowe, medyczne i finansowe są zwolnione z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 487/11

W zakresie normy pomieszczonej w art. 239a Ordynacji podatkowej mieści się dobrowolne wykonanie decyzji, o którym mowa w art. 239g Ordynacji. Gdyby uznać, że art. 239a Ordynacji przewiduje jedynie niemożliwość wykonania obowiązku w drodze przymusu egzekucyjnego, to zapis art. 239g Ordynacji byłby zbędny...

Wyrok NSA - II FSK 731/10

W klauzuli "należytej staranności", która jest punktem odniesienia dla oceny braku winy, o którym mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej, zawarta jest odpowiedzialność strony postępowania podatkowego za dobór osób, które reprezentują ją w stosunku do podmiotów zewnętrznych, w tym organów państwowych i doręczycieli pocztowych, bowiem wybór pracowników jak i ustanawianie pełnomocników jest sprawą wewnętrznej organizacji danego podmiotu gospodarczego i odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje nie można przenosić na inne osoby fizyczne lub prawne...

Przegląd prasy

Przed 2012 r. doradca podatkowy musi wysłać wniosek o polisę OC

Doradca podatkowy, który do końca 2011 r. nie złoży wniosku o ubezpieczenie OC, może dostać karę... Gazeta Prawna

Za miesiąc koniec wakacji podatkowych w podatku od nieruchomości

Właściciele nowo wybudowanych domów i mieszkań nie muszą płacić podatku od nieruchomości w tym roku. Podatek trzeba będzie zapłacić dopiero w 2012 r... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy potwierdzi nadanie NIP

Zdarza się, że decyzja o nadaniu NIP zaginie lub się zniszczy, a w codziennych relacjach, np. biznesowych, posiadanie takiego dokumentu może być potrzebne... Gazeta Prawna

ABW ma zbyt dużo swobody w zakładaniu podsłuchów

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może prowadzić kontrolę operacyjną, a więc np. zakładać podsłuchy, niemal w każdym przypadku... Gazeta Prawna

Rząd zdejmie młodym korporacyjne dyby

Połowa regulowanych zawodów zostanie otwarta. Dostępu do kariery nie będą blokować organizacje branżowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak potwierdzić unijną dostawę

Przedsiębiorcy sprzedający towary do innych krajów Unii Europejskiej wciąż mają problemy ze stosowaniem zerowej stawki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż długu oznacza że trzeba oddać ulgę w VAT

Otrzymanie pieniędzy ze zbycia wierzytelności jest formą jej uregulowania. Podatnik, który skorzystał z ulgi na złe długi, ma więc obowiązek zwiększyć VAT należny w rozliczeniu za okres, w którym dostał zapłatę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ustawodawca nie przewidział, że lokal może kilka razy zmienić przeznaczenie

Przedsiębiorca, który kupuje nieruchomość z myślą o wynajmie na biuro, ma prawo uwzględnić cały VAT z faktury wystawionej przez dewelopera... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1532/10

Działalność zawodowa doradcy podatkowego świadczona w ramach pomocy prawnej z urzędu to pozarolnicza działalność gospodarcza, o której stanowi art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co odpowiada kwalifikacji osiąganych przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy...

Wyrok NSA - II FSK 587/10

Niezłożenie do właściwego sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 116 § 1 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej, na skutek subiektywnej oceny, że właściwym w świetle art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze czasem do zgłoszenia takiego wniosku była kadencja poprzedniego zarządu, nie może być zaaprobowane jako zachowanie osoby starannej w dbaniu o swoje interesy; tym samym nie może być okolicznością wyłączającą odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki na mocy art. 116 § 1 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Wyższe składki rentowe w ekspresowym tempie

Jeśli nie będzie oporu w parlamencie, to już od marca pracodawcy będą płacili za swoich pracowników składki rentowe o 2 proc. wyższe... Gazeta Prawna

Nie można opodatkować dopłat unijnych dla rolników

Rząd dopuszcza możliwość opodatkowania od 2014 roku unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników. Będzie to jednak problematyczne... Gazeta Prawna

Do końca listopada trzeba złożyć PIT-6 lub PIT-6L

Podatnicy uzyskujący dochody z niektórych rodzajów działalności rolniczej muszą do 30 listopada złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 r. PIT-6 lub PIT-6L... Gazeta Prawna

W weekend kontrola nie w każdej firmie

Fiskus może sprawdzać podatnika w sobotę i niedzielę, jeśli w te dni prowadzi on biznes... Gazeta Prawna

Nagrywanie rozpraw z opóźnieniem

Od połowy listopada sprawy cywilne miały być nagrywane. Nastąpi to jednak dopiero w przyszłym roku, bo m.in. nie zakończył się jeszcze odbiór sal... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż nieważna, bo gmina nie wiedziała

Są wątpliwości, czy przysługujące gminie prawo pierwokupu niezabudowanej działki wygasa na skutek sądowego podziału majątku po rozwodzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zalegają z czynszami

Co czwarty najemca gminnego lokalu zalega z opłatami. Lepiej jest w spółdzielniach, choć i one mają dłużników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik musi udokumentować wydatki

Żeby zaliczyć w koszty podatkowe sumy przeznaczone na usługi niematerialne, trzeba dysponować dowodami, z których jasno wynika, kiedy i na co zostały spożytkowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

WyrokETS - C-126/10

Artykuł 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do operacji połączenia dwóch spółek należących do tej samej grupy okoliczność, iż przejmowana spółka nie prowadzi żadnej działalności, nie ma żadnych udziałów finansowych i przynosi spółce przejmującej jedynie straty w znacznej wysokości i spowodowane nieznanymi przyczynami, może uzasadniać domniemanie, że operacja nie została dokonana w „uzasadnionych celach gospodarczych” w rozumieniu tego przepisu, nawet jeżeli przynosi ona korzyści w zakresie kosztów strukturalnych grupy. Do sądu krajowego należy ustalenie, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności rozpatrywanego sporu, czy w sporze tym występują czynniki uzasadniające domniemanie nadużyć podatkowych lub unikania opodatkowania w rozumieniu omawianego przepisu...

Wyrok NSA - I FSK 1383/10

Wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych spornych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c...

Przegląd prasy

ZUS, zabierając rentę, pozbawi wcześniejszej emerytury

Lekarz orzecznik ZUS odbierze świadczenie, jeśli uzna ubezpieczonego za zdolnego do podjęcia zatrudnienia... Gazeta Prawna

Przekazanie kilku prezentów do 10 zł bez VAT

Przepisy o VAT bardzo rygorystycznie traktują dokonywanie przez podatnika jakichkolwiek nieodpłatnych przekazań, nakazując ich opodatkowanie w każdym przypadku, w którym przysługiwało im prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu... Gazeta Prawna

Nie można odzyskać VAT od zakupu tomografu

Podatniczka nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zakupione w związku z tym projektem towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych... Gazeta Prawna

Koszty samochodu zastępczego są limitowane

Wydatki na używanie auta nie wprowadzonego do ewidencji są kosztem... Gazeta Prawna

Tysiące emerytów na etatach bez świadczenia

Pracownicy, którym rząd postawił ultimatum: etat albo emerytura, wybrali zatrudnienie - Trybunał oceni, czy oszczędności rządu są zgodne z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie trzeba płacić VAT od transakcji zawartych przez hakera

Osoba, której konto na Allegro zostało nielegalnie przejęte i wykorzystane do sprzedaży przez kogoś innego, nie musi z tego tytułu płacić podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwykonawcy usług edukacyjnych też mają prawo do preferencji

Szkolenia finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga na złe długi przydatna w czasie kryzysu

Koniec roku to okres, kiedy firmy baczniej przyglądają się swoim należnościom i zobowiązaniom. Może okazać się, że część z nich to tzw. złe długi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 510/11

Skoro zbiornik na gaz płynny nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury, z przywołanego art. 29 ust. 1 pkt 19 wynika, iż Prawo budowlane traktuje go jako budowlę. Tak samo traktować należy go również na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych...

Wyrok WSA - I SA/Op 101/11

W sytuacji, gdy tylko niektórzy ze współwłaścicieli mają status przedsiębiorcy, jest to okoliczność wystarczająca do zastosowania - w odniesieniu do wszystkich podatników - maksymalnej stawki opodatkowania. Powyższa zasada ulega wyłączeniu w stosunku do wskazanych w ustawie przedmiotów opodatkowania, znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy. Budynkowi mieszkalnemu wraz ze związanym z nim gruntem, będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie przypisuje się związku z działalnością gospodarczą...

Przegląd prasy

Samorządy dostaną z budżetu dotacje na przedszkolaków w 2012 roku

Gminy w przeliczeniu na jednego pięciolatka i czterolatka otrzymają z budżetu blisko 2,6 tys. zł... Gazeta Prawna

Rada Ministrów potwierdziła wzrost akcyzy na ropę i likwidację lokat antypodatkowych

Przyjęto też 4-proc. podwyżkę akcyzy na papierosy. Rząd planuje podnieść stawkę kwotową, m.in. na podstawie której obliczany jest podatek... Gazeta Prawna

Krótszy termin zwrotu VAT zmniejszy wpływy do budżetu

Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest termin 60-dniowy, który dodatkowo na umotywowany wniosek podatnika może ulec skróceniu do 25 dni... Gazeta Prawna

Minister finansów rozszerza katalog zwolnień w VAT

Od 1 stycznia 2012 r. zaczną funkcjonować dobrowolne fundusze emerytalne... Gazeta Prawna

Są sposoby na szybsze procesy

Plan premiera - skrócenie postępowań sądowych - wymaga dodatkowych pieniędzy i zmian organizacyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wigilijne przyjęcie to ryzyko sporu z fiskusem

Czy urzędy naliczą przychód i podatek uczestnikom świątecznych imprez firmowych?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Program motywacyjny korzystny dla spółki i pracownika

Profity zatrudnionego z przyznania mu przez firmę po preferencyjnej cenie akcji mogą być opodatkowane w sposób zryczałtowany i to dopiero po ich sprzedaży lub umorzeniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poszkodowany przez firmę kurierską bez prawa do ulgi w VAT

Nie można skorygować podatku w ramach ulgi na złe długi, gdy należność za towar została przez kontrahenta zapłacona, ale niesolidny doręczyciel zatrzymał pobrane pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1013/11

Bez znaczenia pozostaje, iż przepis art. 6 ust. 3 u.s.m. ogranicza się do stwierdzenia, że odpisy na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bez rozwinięcia, iż odpisy te stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego. Charakter kosztowy tych odpisów trzeba bowiem oceniać mając na uwadze zapis art. 6 ust. 3 u.s.m w powiązaniu z treścią art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) w związku z art. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p...

Wyrok NSA - II FSK 739/10

Skoro przychód ze sprzedaży dotyczy nieruchomości o charakterze niemieszkaniowym, należących do Skarżącej i wykorzystywanych przez nią na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, a składnik ten stanowi środek trwały i jako taki winien być objęty ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to przychodu tego nie można kwalifikować, jako przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Płace w firmach zostaną zamrożone w wyniku podniesienia składki rentowej

Podniesienie składki rentowej dla przedsiębiorstw zniechęci je do tworzenia nowych etatów, a jednocześnie skłoni do wręczenia wypowiedzeń umów o pracę... Gazeta Prawna

Nie każdy zachowek trzeba opodatkować

Opodatkowanie nabycia roszczenia o zachowek zamiast jego wypłaty pozbawi zwolnienia osoby, które nabyły prawo do spadku przed 2007 r... Gazeta Prawna

Pomyłka w rubryce ORD-IN nie wpływa na interpretację

Wszystkie dane podatnika zawarte we wniosku o interpretację muszą być uwzględnione... Gazeta Prawna

Jaki podatek trzeba zapłacić od otrzymanego spadku lub darowizny

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy tylko przekazania majątku najbliższej rodzinie... Gazeta Prawna

Ulga dla bogatych?

Ulgi podatkowe mają promować wielodzietność. Rząd chce więc podwyższyć o 50 proc. odpis na trzecie i kolejne dziecko... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasiedzenia dla obojga małżonków

Wystarczy, że jedno z małżonków zasiedzi nieruchomość, by cała weszła do majątku wspólnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Twórcy mogą uniknąć sideł rządu

Premier chce podnieść podatki najbogatszym twórcom. Jeśli jednak zaczną zakładać firmy, będą płacić jeszcze mniej niż dziś... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Talon to nie towar ani nie usługa

Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne wielokrotnie wskazywały, że przekazanie pracownikom bonów towarowych nie jest opodatkowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-505/10

Artykuł 8 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych, zmienionej dyrektywą Rady 94/74/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., należy interpretować w ten sposób, że oleje mineralne dostarczane w celu użycia do napędu koparki, która jest zamontowana na stałe na statku, lecz dysponuje własnym silnikiem i zbiornikiem paliwa, w związku z czym działa niezależnie od silnika napędowego statku, nie są zwolnione z podatku akcyzowego...

Wyrok ETS - C-444/10

Artykuł 5 ust. 8 szóstej dyrektywy Rady należy interpretować w ten sposób, że przeniesienie własności zapasu towarów oraz wyposażenia sklepu z jednoczesnym oddaniem nabywcy w dzierżawę lokalu handlowego na podstawie umowy na czas nieoznaczony, ale możliwej do rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem krótkiego terminu wypowiedzenia, stanowi przekazanie całości lub części aktywów w rozumieniu tego przepisu, pod warunkiem iż przekazane aktywa są wystarczające do prowadzenia przez nabywcę w sposób trwały samodzielnej działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Co trzy godziny będzie musiała pojawiać się informacja o stronie nadawcy

Dobiegają końca konsultacje, jakie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi w sprawie nowego rozporządzenia o sposobie zapewnienia przez nadawców dostępu do informacji umożliwiających identyfikację programu i jego nadawcy oraz innych informacji... Gazeta Prawna

W 2012 roku zaległy urlop będzie trzeba wykorzystać do końca marca

Niewykorzystany w poprzednim roku urlop będzie można oddawać pracownikom do końca września, a nie marca następnego roku - wynika z nowych przepisów... Gazeta Prawna

Zadłużenie obniża podatek od spadków i darowizn

Nabycie majątku w drodze spadku oznacza dla spadkobiercy konieczność rozliczenia z fiskusem podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Zbycie zlikwidowanego majątku należy wykazać w rocznym rozliczeniu PIT

W przypadku likwidacji działalności w grudniu do zeszłego roku podatek był rozliczany w zeznaniu rocznym... Gazeta Prawna

Ubezpieczenie prezesa to dochód z tytułu wykonywania funkcji

Opłacone przez spółkę składki z tytułu OC członków zarządu są przychodem ubezpieczonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pakiet medyczny odbieramy za zgodą

Bonusy motywacyjne są świadczeniem pozapłacowym, ale czy to oznacza, że wolno z nich zrezygnować ad hoc? Większość ekspertów twierdzi, że nie można... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy zapłacić PIT od opcji na akcje

Przychody uzyskane w związku z uczestnictwem w planie opcyjnym w spółce amerykańskiej należą do źródła kapitały pieniężne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynajmujący auto odliczy tylko część VAT, nawet gdy jeździ nim ktoś inny

Firma, która w ramach usługi pomocy drogowej udostępnia niebędące jej własnością pojazdy zastępcze, nie może odzyskać całego podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez wypożyczalnię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - (II FSK 60/10

Wcześniej w orzecznictwie prezentowany był pogląd, że oczywisty charakter naruszenia prawa jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do uznania, że naruszenie prawa ma charakter rażący. Niezbędne jest wystąpienie dalszych przesłanek. W niektórych wyrokach przyjmowano, że oprócz oczywistości naruszenia decydujące znaczenie ma ocena skutków społecznych i gospodarczych, jakie pociąga za sobą takie naruszenie...

Wyrok WSA - I SA/Sz 561/11

Brak racjonalności w postępowaniu skarżącej oraz brak jakiegokolwiek uprawdopodobnienia przez nią, że przedmioty te wykorzystywane były w działalności gospodarczej, uprawniały organ odwoławczy do stwierdzenia, że zakup tych przedmiotów nie pozostawał w związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą skarżące...

Przegląd prasy

Przepisy nie chronią przed bezdomnością po eksmisji

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości... Gazeta Prawna

Unijne projekty dla firm bez wkładu własnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wycofało się z własnego pomysłu, aby warunkiem uzyskania unijnego dofinansowania w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) było wyłożenie własnych pieniędzy... Gazeta Prawna

Celnik nie zatrzyma koszulki z sierpem i młotem, Leninem czy Che Guevarą

Zabronione jest propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, a nie samo posiadanie przedmiotów z symbolami faszystowskimi, komunistycznymi lub innymi totalitarnymi... Gazeta Prawna

E-kontrola pomaga ściganiu oszustów podatkowych

W tym roku liczba kontroli podatkowych prowadzonych przy użyciu systemów informatycznych wzrosła w części urzędów dwukrotnie... Gazeta Prawna

Gminy dyskryminują rodziców przedszkolaków

Dziecko, które chodzi do zerówki w szkole, po pięciu godzinach nauki trafia do bezpłatnej świetlicy. Za pięciolatka w przedszkolu rodzice muszą płacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na razie handel miejscem po hipotece nie wychodzi

Na początku roku doszło do prawdziwej rewolucji w zasadach ustanawiania hipoteki. Nie wszystkie zmiany jednak się sprawdziły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie płaci dobrowolnie za błędy

Skarbówka nie chce dobrowolnie płacić za swoje błędy. Coraz częściej spory dotyczą sposobu obliczania oprocentowania nadpłat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędne wdrożenie prawa unijnego ma skutki dla budżetu

Choć w 2005 roku usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii były zwolnione z VAT, można odliczyć podatek naliczony z faktur służących takiej działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Gl 104/11

Jeżeli zatem strona nie złoży w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, traci możliwość jego zaskarżenia. W myśl bowiem art. 142 § 2 P.p.s.a. jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Tym samym w stosunku do strony, która takiego wniosku nie złożyła, nie może rozpocząć biegu trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej, liczony od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W konsekwencji skarga kasacyjna wniesiona przez tę stronę musi być uznana za niedopuszczalną...

Postanowienie WSA - I SA/Gl 300/11

Wskazać zatem należy, że bezprzedmiotowe staje się postępowanie sądowoadministracyjne, jeżeli wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji stanowiącej przedmiot zaskarżenia nastąpi z mocy prawa, np. na skutek wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu z powodu doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Dlatego, sąd administracyjny powinien umorzyć postępowanie w sprawie skargi na taką decyzję, jeżeli orzeczenie miałoby zostać wydane po wygaśnięciu decyzji...

Przegląd prasy

Student z biznesem nie powinien płacić składek do ZUS

Osoby studiujące powinny być zwolnione z opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS na czas prowadzenia działalności gospodarczej - twierdzą eksperci... Gazeta Prawna

Garaż z niższym VAT

Przeniesienie prawa do własności lokalu, garażu, wynikające z umowy przedwstępnej, jest opodatkowane preferencyjną stawką podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Zwolnienia podatkowe dla powodzian będą ograniczone terminem zgłoszenia

Zwolnienia z opłat będą udzielane na wniosek podatnika złożony w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź... Gazeta Prawna

Paczki mikołajkowe są zwolnione z PIT

Wszelkie świadczenia, które pracownik dostaje od pracodawcy obok wynagrodzenia (np. paczki okolicznościowe), są przychodem podatkowym podwładnego... Gazeta Prawna

Wymóg niekaralności nie dotyczy asystenta i doradcy

Na stanowiskach urzędniczych nie można zatrudniać osób skazanych. Zakaz ten jest w praktyce prosty do obejścia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premie pieniężne to koszt bezpośredni

Związek wypłaconej premii z wielkością przychodu spółki w danym okresie ma charakter bezpośredni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym lokalu nie jest stratą

Zaprzestanie użytkowania środka trwałego z powodu rozwiązania umowy najmu nie jest tożsame z jego likwidacją w rozumieniu ustawy o CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT od zbycia należności zależy od okoliczności transakcji

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 października tego roku dotyczy sprzedaży "śmieciowych" wierzytelności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 listopada 2011

Informacje NetTAX

Podsumowanie

Podsumowanie XII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej ELSA Poland...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 793/11

Strona uzyskała pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego. Towarem wywożonym, określonym w pozwoleniu był towar o nazwie - przegroda działowa do samochodu R z pozycji 8708 Taryfy celnej. Produktem kompensacyjnym, który miał zostać przywieziony, miał być samochód do transportu towarowego do ładowności 1000 kg, zbudowany na bazie nadwozia samochodu osobowego z pozycji 8704 Taryfy celnej. Ze zgromadzonych w przeprowadzonym postępowaniu dowodów, w szczególności opinii uzupełniającej wynika, że produktem kompensacyjnym, zgłoszonym przez skarżącą spółkę, nie był pojazd z pozycji 8704, lecz pojazd samochodowy z pozycji 8703, a samo zamontowanie "kratki" oddzielającej część pasażerską od bagażowej, nie mogła stanowić kryterium rozstrzygającego o klasyfikacji pojazdu do pozycji 8704...

Wyrok WSA - I SA/Gd 938/11

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że ustalenie przez organ średnioważonej marży na podstawie faktur dokumentujących sprzedaż kołder, poduszek i podkładów spełniają ustawowe przesłanki dopuszczalności zastosowania omawianej metody i są dostatecznie miarodajne. Zdaniem Sądu organy podatkowe zrealizowały elementarną zasadę szacowania podstawy opodatkowania, czyli dążenie, by ustalona podstawa opodatkowania była maksymalnie zbliżona do tej, jaką ustalono by w sytuacji, gdyby dane wynikające z ksiąg podatkowych pozwalały na określenie podstawy opodatkowania. W tym miejscu należy zaakcentować, że ustalenie podstawy obliczenia podatku w drodze szacunku polega na dokonywaniu ustaleń zbliżonych do stanu rzeczywistego, ale nie tożsamego...

Przegląd prasy

Celnicy nałożą kary za dublowanie zgłoszeń

Użytkownicy systemu Celina (programu do obsługi zgłoszeń celnych) nagminnie przesyłają kilka elektronicznych zgłoszeń, które dotyczą tego samego towaru... Gazeta Prawna

Będzie jeden model księgowania leasingu

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 2012 r. wyda ostateczną wersję Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dotyczącego leasingu... Gazeta Prawna

Podatnik ma prawo wyznaczyć swojego reprezentanta

Przedsiębiorca, do którego zawita kontrola podatkowa, może wyznaczyć inną osobę, aby go reprezentowała... Gazeta Prawna

Pracownik sam określi nadpłatę w zeznaniu

Pracodawca, wypłacając swojemu pracownikom comiesięczne wynagrodzenie, może czasem pomylić się i przekazać mu wyższą kwotę niż ta, do której jest uprawniony na podstawie zawartej umowy... Gazeta Prawna

Nie ma złotego środka na pakiety medyczne

Nie wiadomo, jak rozliczyć zaległe daniny. Wychodzi na to, że lepiej siedzieć cicho i czekać, aż w ramach kontroli ktoś ustali ich wartość. A może się przedawnią?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skutki wyroku ETS

Sprzedaż przedsiębiorstwa bez nieruchomości nie podlega VAT, jeśli nabywca może kontynuować działalność zbywcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakupy bez przetargu to ryzyko sporu z fiskusem

Organy podatkowe mogą zakwestionować odliczenie VAT, jeśli przedsiębiorca zawarł umowę z naruszeniem prawa zamówień publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Badania kierowców bez VAT

Obligatoryjne badania psychologiczne kierowców, wykonywane w ramach pracowniczych badań profilaktycznych, są objęte 23-proc. stawką czy korzystają ze zwolnienia?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 listopada 2011

Przegląd prasy

Licząc kapitał początkowy ZUS weźmie pod uwagę dni zamiast lat

W wyniku nowelizacji przepisów obowiązującej od 23 września br. ZUS może uwzględnić w kapitale początkowym staż ubezpieczeniowy obliczony w dniach... Gazeta Prawna

Nadpłata może powstać bez złożenia PIT

Jeśli podatnik nie złożył zeznania PIT, a od uzyskanych dochodów zapłacił za wysoki podatek, fiskus wyda decyzję w sprawie nadpłaty... Gazeta Prawna

Premier zapowie cięcie ulg podatkowych na dzieci

Ograniczenie becikowego i ulgi na dzieci, a na dłuższą metę reformy równoważące finanse publiczne... Gazeta Prawna

Olej napędowy będzie tylko drożeć

Od kilkunastu dni cena oleju napędowego jest wyższa od benzyny... Gazeta Prawna

Odroczony obowiązek szkolny

Rodzice 374 tysięcy sześciolatków mają mieć w 2012 r. wolny wybór w posłaniu dziecka do szkoły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niskie odszkodowania za rolę zabraną pod drogi

Trzeba zmienić zasady dotyczące wyceny gruntów rolnych i leśnych wywłaszczanych pod budowę dróg. To postulat rzeczoznawców majątkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór z lecznicami o opłaty za luksusowy poród

Szpitale bezprawnie pobierają wygórowane opłaty za udział ojca w porodzie dziecka. Zdaniem resortu zdrowia nie mogą one w ten sposób zarabiać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zanim coś podpiszesz, przeczytaj

Umowa zawarta z dostawcą Internetu czy firmą telekomunikacyjną nie musi wiązać na lata. Można ją wypowiedzieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 listopada 2011

Przegląd prasy

Trzy lata na wprowadzenie sześciolatków do szkół

Posłanie do szkół w 2012 roku wszystkich sześcio- i siedmiolatków będzie drogie i bezsensowne... Gazeta Prawna

Łączenie ZUS z NFZ, czyli jak uzdrowić składkę na zdrowie

Drogi system ściągania pieniędzy od ubezpieczonych trzeba zmienić. Pomysłów jest kilka. Gra toczy się o 400 mln zł rocznie... Gazeta Prawna

Rynek pracy coraz mniejszy. Pensje niemal stanęły

Wysokie bezrobocie nie powstrzymało podwyżek płac. Ale ich realny wzrost może być najmniejszy od siedmiu lat... Gazeta Prawna

Nagroda już po pół roku pracy

Tylko sześć miesięcy wystarczy pełnić funkcję kierowniczą w MEN i podległych mu jednostkach, aby otrzymać od ministra edukacji narodowej nagrodę roczną... Gazeta Prawna

Użytkownik ponosi konsekwencje niezagospodarowania gruntu

Zmiana umowy użytkowania wieczystego jest procesem długotrwałym i powodującym dodatkowe koszty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premia pieniężna nie podlega VAT

Osiągnięcie przez nabywcę towarów określonego w umowie udziału obrotu nie jest świadczeniem usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Likwidacja nakładów na cudzy grunt oznacza stratę

Rozwiązanie umowy przed upływem okresu amortyzacji spowoduje powstanie straty w środkach trwałych, która w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych może być kosztem uzyskania przychodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewiele można dorobić do świadczenia przedemerytalnego

Osoba, której ZUS wypłaca pieniądze za okres przed emeryturą, może podjąć zatrudnienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 541/11

Biorąc powyższe pod uwagę, garaże wielostanowiskowe w budynku mieszkalnym, jako samodzielne lokale będące odrębnymi nieruchomościami pod względem prawnym, stanowią odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przy czym charakter tych nieruchomości jest bez wątpienia niemieszkalny. W konsekwencji prawidłowe jest w takim przypadku zastosowanie stawki podatku określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych...

Wyrok WSA - I Sa/Sz 377/11

Dieta odnosi się do świadczeń stanowiących zwrot kosztów utrzymania (np. w podróży służbowe, przy wykonywaniu obowiązków poza miejscem zamieszkania), zaś ryczałt stanowi nic innego jak wynagrodzenie obejmujące świadczenie pieniężne należne za osobiste wykonanie zleconych czynności, tutaj związanych z pełnieniem określonych obowiązków społecznych...

Przegląd prasy

Od dochodu z wykupionego deputatu trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych

KGHM Polska Miedź zakończyło referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom... Gazeta Prawna

Powstaną wysokie różnice kursowe z wyceny bilansowej

Podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą dla celów sprawozdania finansowego wycenić aktywa w walutach obcych po średnim kursie NBP z 31 grudnia... Gazeta Prawna

Przy wspólnych inwestycjach można odliczyć VAT

Realizacja wspólnych inwestycji przez partnerów mających ograniczone prawo do odliczenia VAT może budzić pewne wątpliwości, szczególnie w sytuacji przenoszenia kosztów pomiędzy partnerami... Gazeta Prawna

Fiskus musi zbadać zasadność nadpłaty podatku

Organy podatkowe bardzo wnikliwie rozpatrują wnioski o zwrot nadpłaconego podatku... Gazeta Prawna

Wstęp na mecz tylko z imienną kartą kibica

Kluby muszą od soboty identyfikować swoich fanów. Inaczej mogą nie zagrać na swoim stadionie. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo imprez masowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Każdy nauczyciel może założyć niebieską kartę

Szkoły nie są przygotowane do oceniania, że w rodzinie dochodzi do przemocy - uważają eksperci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przyjęcie z okazji 11 listopada na razie bez podatku

Poczęstunek w czasie uroczystości Święta Niepodległości może zainteresować fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Montaż balkonu to jedna usługa

Kompleksowe wykonanie usługi montażu balustrad z użyciem zakupionych materiałów jest jednorodną usługą budowlaną, obciążoną 8-proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 listopada 2011

Informacje NetTAX

Forum Praktyków

Firma NetTAX objela patronat medialny nad VI Ogólnopolskim Forum Praktyków - Kadry i Place 2011 ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SA/Ol 405/11

Wskazać zatem należy, iż pomimo prawidłowego wezwania do usunięcia braku formalnego skargi, zakreślenia termin na usunięcie tegoż oraz poinformowania o skutkach nieuzupełnienia braku w zakreślonym terminie, Stowarzyszenie nie usunęło braku formalnego skargi zgodnie z wezwaniem (nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi zgodnie ze sposobem reprezentacji wykazanym w KRS, tj. przez wszystkich członków zarządu Stowarzyszenia)...

Wyrok WSA - I SA/Bd 499/11

Reasumując zasadne jest stanowisko że przychód akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej powinien być opodatkowany tak samo jak przychód komplementariusza takiej spółki, czyli jako przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Komornicy mają jeszcze dwa dni na przekazanie informacji o podatkach

Już niewiele czasu zostało bankom, ZUS-owi, sądom, notariuszom i komornikom sądowym na przesłanie danych o transakcjach podatkowych... Gazeta Prawna

Warto sprawdzać swojego księgowego

Eksperci ostrzegają podatników, by przed powierzeniem spraw księgowemu upewnili się, czy ma on odpowiednie kompetencje... Gazeta Prawna

Nieużywany zimą pojazd nie przerywa amortyzacji

Firma, która nie będzie zimą używała swoich aut, nie musi przerywać ich amortyzacji... Gazeta Prawna

Szef może wysłać PIT-11 pracownikom e-mailem

Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego... Gazeta Prawna

Lekarze bronią chorych kierowców

Medycy nie chcą informować organu wydającego prawo jazdy o tym, że ich pacjent jest np. cukrzykiem, bo łamie to jego prawa i tajemnicę lekarską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno pobrać podatek od odsetek, gdy nie wiadomo, komu się należą

Zastosowanie w grupie spółek usługi cash pooling może znacząco zoptymalizować rozliczenia finansowe uczestników takiej struktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dofinansowanie wczasów bez podatku dla firmy

Częściowo odpłatne przekazanie pracownikom towarów i usług w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest wartością dodaną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Badanie pijanego objęte ulgą w VAT

Lektura interpretacji fiskusa dotyczących usług medycznych wskazuje, że specyficznie rozumie on cel uprawniający do zwolnienia z VAT, jakim jest profilaktyka i ochrona zdrowia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 484/11

Strona obecnie zaprzecza, złożonym przez siebie oświadczeniu o wypłaceniu zaliczki, jednak nie wykazała aby wystąpiła o zmianę w tym zakresie aktu notarialnego. Oznacza to, że w dalszym ciągu istnieje domniemanie prawdziwości złożonego w akcie notarialnym oświadczenia, będącym dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, które nie można obalić za pomocą dowodu z przesłuchania strony...

Wyrok WSA - I SA/Bk 337/11

Jeżeli do konkretnego składnika mienia można przyporządkować konkretny wydatek, to przy wyliczeniu wielkości przychodów ze źródeł nieujawnionych, uwzględnia się tylko ten wydatek. Może jednak zaistnieć i taka sytuacja, w której ujawniony składnik mienia nie znajduje odzwierciedlenia w konkretnym wydatku. Wówczas - o ile nie ustalono, że dany składnik mienia został przez podatnika nabyty nieodpłatnie - przy wyliczeniu wielkości przychodów ze źródeł nieujawnionych uwzględnia się wartość tego składnika. W ten sposób nie dochodzi do zdublowania podstawy opodatkowania w przychodach ze źródeł nieujawnionych, raz jako wydatku, drugi raz jako wartości zgromadzonego przez podatnika mienia...

Przegląd prasy

Przez ustawę antykryzysową pracownicy stracą szansę na stałe umowy

Przez ustawę antykryzysową wielu pracowników mogło stracić szansę na przekształcenie terminowych umów w stałe kontrakty... Gazeta Prawna

Nie wszystkie składki AC firmowych aut będą kosztem

Częściowemu wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają składki na ubezpieczenie auta osobowego o wartości powyżej 20 tys. euro... Gazeta Prawna

Zawieszenie firmy nie uchroni przed kontrolą

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy przysługuje prawo zawieszenia firmy... Gazeta Prawna

Rząd chce zwiększyć zwrot akcyzy rolnikom

Rolnicy mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stawka zwrotu będzie podwyższona... Gazeta Prawna

Spadkodawcy interesują się zapisem windykacyjnym

Choć dopiero od dwóch tygodni można zapisać konkretny składnik majątku określonej osobie, w kancelariach notarialnych nie brakuje chętnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kupujący wierzytelność nie powinien wystawiać faktury

Nabywca należności nie świadczy usługi. Nie odprowadza więc z tego tytułu VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT od świadczeń złożonych budzi wątpliwości

Niekiedy dostawa towaru bądź usługa jest tak ściśle powiązana z inną transakcją, że razem składają się na jedną całość i powinny być opodatkowane jedną stawką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kwota podatku w złotych a zapłata w euro

Różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości VAT płaconego na rzecz kontrahenta, mają wpływ na wysokość przychodów i kosztów spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 603/11

Sąd stwierdził, że postanowienia § 1 pkt 3 lit. a zaskarżonej uchwały są sprzeczne z art. 32 i art. 168 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. Nieważność tę powoduje każde istotne naruszenie prawa przez organ gminy. Z uwagi na wskazane powyżej istotne wady części zaskarżonej uchwały mające cechy rażącego naruszenia prawa należało stwierdzić nieważność uchwały w tej części na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. ). W odniesieniu natomiast do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 3 lit. b należało skargę oddalić na podstawie art. 151 w/w ustawy, a to z tej przyczyny, że w tej części uchwała nie narusza w sposób istotny/rażący prawa, a tylko takie naruszenie wyczerpuje przesłankę stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu...

Postanowienie WSA - III SA/Po 767/11

Stwierdzić bowiem należy, iż umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wynikało z uznania, iż wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji objętej skargą jest równoznaczne z uwzględnieniem skargi, o którym mowa w art. 54 § 3 p.p.s.a. Stwierdzając nieważność swojej decyzji, Kolegium dokonało swoistej samokontroli tej decyzji i stwierdziło, że jest ona sprzeczna z prawem i jako taka powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego...

Przegląd prasy

W 2012 roku nie zmieni się odpis na fundusz socjalny

Kwota, od której naliczany jest odpis na ZFŚS, zostanie zamrożona na poziomie z 2010 roku... Gazeta Prawna

Fiskus likwiduje lokaty antybelkowe i podnosi stawkę akcyzy

Dodatkowe 2,45 mld zł wyciągnie z naszych kieszeni fiskus dzięki podwyżce akcyzy na paliwa i papierosy. Kolejne 380 mln zł ma dać likwidacja lokat antybelkowych... Gazeta Prawna

Zerowy VAT dla powiatów nie zostanie wprowadzony

Brak jest podstaw do wprowadzenia stawki VAT w wysokości 0 proc. dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe polują na nieuczciwych konkubentów

Fiskus spyta rodzinę i sąsiadów, czy samotni rodzice faktycznie mieszkają tylko z dziećmi... Gazeta Prawna

Skuteczną ugodę można zawrzeć także poza sądem

Zgodne porozumienie stron pozwala na szybsze i tańsze zakończenie sporu w polubowny sposób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zmniejszyć udział fiskusa w pensji menedżera

Wynagrodzenie kadry zarządzającej to zwykle istotna pozycja w kosztach przedsiębiorstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z akredytywą dokumentową handel zagraniczny będzie bezpieczniejszy

Skuteczne zabezpieczenie płatności w międzynarodowej transakcji powinno być priorytetem sprzedającego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od otrzymanych kaucji i kar umownych nie trzeba naliczać VAT

Kwoty pobrane tytułem zabezpieczenia umowy, niebędące zaliczkami ani zadatkami, a także odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu i nie ewidencjonuje się ich w kasie fiskalnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 listopada 2011

Przegląd prasy

Zapłata podatku w Anglii nie zwalnia z rozliczenia w Polsce

Polski obywatel zapłacił w Wielkiej Brytanii podatek od nabycia spadku po ciotce - (siostrze matki) - obywatelce tego kraju... Gazeta Prawna

Darowizna na konto funduszu inwestycyjnego bez podatku

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że do zwolnienia z podatku darowizny między członkami najbliższej rodziny nie jest konieczne, aby pieniądze zostały przelane na konto obdarowanego... Gazeta Prawna

Fiskus przyjrzy się rzeczoznawcom

Ministerstwo Finansów przeanalizuje rozbieżne interpretacje w sprawie opodatkowania VAT czynności rzeczoznawców w procesie ubezpieczeniowym... Gazeta Prawna

Szybsza amortyzacja aut jest ryzykowna

Brak definicji intensywnego używania samochodów firmowych zniechęca podatników prowadzących firmę do przyśpieszonej amortyzacji... Gazeta Prawna

Kto powinien zapłacić za naprawę budynku

Czy koszty naprawy tarasu na dachu pokrywa właściciel lokalu korzystający z niego czy wspólnota? Sądy nie są jednomyślne w tych sprawach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ciężko odliczyć stratę z funduszu kapitałowego

Inwestujący w instrumenty finansowe mają problemy z rozliczeniem z fiskusem, bo ten nie zgadza się na kompensowanie przychodów i kosztów z akcji i funduszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działalność nieopodatkowana nie wpływa na proporcję sprzedaży

Przy rozliczaniu naliczonego VAT nie uwzględnia się czynności niepodlegających temu podatkowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Auta na prąd bez zachęt podatkowych

W Polsce jest tylko kilkadziesiąt samochodów elektrycznych. Powód? Wysokie ceny i brak ulg dla kupujących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 listopada 2011

Informacje NetTAX

Konferencja

Serwis NetTAX wraz Fundacja Wirt@lna Kultura serdecznie zapraszaja na VIII Ogólnopolska Konferencje "Prawo w dzialalnosci instytucji kultury - jak dzialac zgodnie z prawem i nie zwariowac" Kraków, 15 listopada 2011 ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Kr 2170/10

Sąd uznając, że cofnięcie skargi w niniejszej sprawie nie zmierza do obejścia prawa, umorzył postępowanie na mocy art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącego, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

Wyrok WSA - I SA/Gl 731/11

W tym stanie rzeczy twierdzenie organów podatkowych, że z uwagi na cel Dyrektywy kapitałowej jak i treść jej art. 7 ust. 1 przywrócenie do polskiego porządku prawnego podatku kapitałowego w latach 2007 - 2008 nie stało w sprzeczności z tą Dyrektywą było bezpodstawne już choćby z tej przyczyny, że odnosiło się do przepisu Dyrektywy, który w sprawie nie miał bezpośredniego zastosowania, a celem tej Dyrektywy nie było uniemożliwienie rozszerzenia obowiązków podatkowych w podatku kapitałowym lecz ich stopniowe likwidowanie. Fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do opodatkowania kapitału (majątku) w sposób mniej korzystny niż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie klauzula stand still (niezależnie od jej rozumienia przez organy podatkowe) nie została naruszona, nie ma znaczenia w sytuacji, gdy niedopuszczalne, w rozumieniu Dyrektywy kapitałowej, było ponowne opodatkowanie operacji, którą (które) Polska już wcześniej zwolniła z opodatkowania...

Przegląd prasy

Samorząd wypłaci zaliczkę wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2012 r. wnioski o wypłatę zaliczek na poczet zaległych pensji trzeba będzie składać do marszałka województwa... Gazeta Prawna

ZUS wypłaci rentę rodzinną zamiast emerytury

Emeryci, którzy wcześniej otrzymywali renty rodzinne lub z tytułu niezdolności do pracy, i zachowali do nich prawo, otrzymają je nawet po zawieszeniu wypłaty emerytury... Gazeta Prawna

Przy przeliczaniu kredytów stosuje się kurs NBP

Zmiany w ustawach podatkowych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2012 r., mają na celu m.in. ujednolicenie zasad rozliczania transakcji w walutach obcych z zasadami obowiązującymi w ustawie o rachunkowości... Gazeta Prawna

Rodzice poniosą koszt wzrostu VAT na ubranka i buty

Podwyżkę VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce odczują konsumenci i producenci tych towarów... Gazeta Prawna

Nie wiadomo, czy przesyłać informacje nierezydentom

Nie jest jasne czy spółka powinna sporządzić PIT-8C dla wspólnika z Holandii, który zbył udziały w celu umorzenia i który z tego tytułu nie płaci PIT w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Metoda podwyższenia kapitału nie powinna wpływać na podatek

Konsekwencje dokapitalizowania spółki nie mogą być różne w zależności od tego, czy doszło do emisji nowych udziałów, czy też zmieniono wartość już istniejących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy polski wspólnik powinien otrzymać PIT-8C

Zdaniem fiskusa spółka nabywająca od polskiego wspólnika udziały w celu umorzenia ma obowiązek przesłać mu informację o tej transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy zwiększyć obrót po otrzymaniu dodatku do ceny

Możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej zależy od momentu powstania przyczyny tej korekty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 listopada 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1301/11

W roku 2002 nie zakończono budowy budynku, a zatem skarżąca w 2002 roku nie mogła domagać się przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych, albowiem budynek nie został wybudowany. Dlatego słuszny był wniosek organu odwoławczego, że przychód po stronie spółki w przedmiotowym okresie rozliczeniowym nie wystąpił. Konsekwencją tego stanu rzeczy było wyłączenie na podstawie art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. z kosztów przychodu wydatków, które z przychodem tym były związane...

Wyrok WSA - I SA/Op 287/11

Przyjęte przez ustawodawcę zróżnicowanie na składniki majątku wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz na składniki majątku nie wykorzystywane na tak opisane potrzeby jest istotne przy kwalifikowaniu określonych składników majątku do podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz do wykluczenia określonych składników majątku z tego zbioru i w konsekwencji do uznania, że amortyzacji one nie podlegają. Dalej NSA wskazał, odnosząc się do zagadnienia nabywania przez SKOK składników majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), że "nabywane składniki majątku skarżącej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wypełniałyby te definicje stanowiąc odpowiednio środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne...

Przegląd prasy

Od świadczeń z funduszu socjalnego nie trzeba płacić VAT

Spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ze środków ZFŚS jest finansowana działalność różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi handel długami

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że handel na giełdach długów nie podlega VAT. To oznacza u nas konieczność płacenia PCC. W ostatnich miesiącach coraz większą karierę w internecie robią wirtualne giełdy długów... Gazeta Prawna

Prezydent wprowadzi stan nadzwyczajny na wypadek ataku internautów

W polskim prawie nareszcie pojawiła się definicja cyberprzestrzeni. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna walka z przestępczością w sieci. Od dziś obowiązuje ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych... Gazeta Prawna

Dokumenty w urzędach giną bezpowrotnie

Organy administracyjne nie chcą odtwarzać zaginionych akt. Wszystko dlatego, że nie ma przepisów, które by je do tego zmuszały... Gazeta Prawna

Prawnik etatowy nie stanie w unijnym sądzie

Polska w sporze z Sądem Unii Europejskiej broni niezależnej pozycji radców prawnych zatrudnionych w urzędach administracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik ma płacić tak jak strona

Zażalenie komornika na postanowienie sądu rozstrzygające o kosztach egzekucji podlega opłacie sądowej. Dodajmy, że jest ona stosunkowo niewielka (30 zł), ale sprawa dała okazję do wymiany poglądów na status komornika, który od kilku lat ewidentnie się zmienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy łupią mieszkańców

Droższe przedszkola i bilety miejskie, mniejsze dodatki mieszkaniowe. Koniec z darmowym parkowaniem w centrum miast. Samorządowcy łatają dziury w budżetach, podnosząc opłaty i podatki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dobroczynny SMS lepiej wysłać z własnej komórki

Przesyłanie charytatywnych wiadomości ze służbowego telefonu może skomplikować podatkowe rozliczenie pracodawcy i pracownika. Wysłanie SMS to prosty i łatwy sposób na wsparcie charytatywnej organizacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama