Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - październik 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygnatura IBPBI/1/415-214/11/ZK

Budzi wątpliwości już sama możliwość zawarcia przedmiotowej umowy najmu, zawartej pomiędzy wspólnikiem spółki cywilnej a tą spółką, jako zawartej częściowo z samym sobą, co na gruncie prawa cywilnego jest w zasadzie niedopuszczalne. Ponieważ jednak, jak wynika z wniosku, doszło do zawarcia takiej umowy, oceniając jej skutki podatkowe stwierdzić należy, iż wynikający z tej umowy czynsz najmu w części przypadającej na Wnioskodawcę nie może stanowić dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu. Uiszczenie ww. czynszu, w ww. zakresie uznać należy bowiem za świadczenie na rzecz siebie samego...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1267/11

W sprawach z zakresu przyznawania ulg w spłacie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej istotne znaczenie ma źródło powstania zaległości podatkowych. Podatniczka nie wywiązywała się z nałożonych na sprzedawcę oleju opałowego obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie posiadania prawidłowych oświadczeń składanych przez nabywców oleju opałowego. Natomiast sugestie skarżącej odnośnie konieczności zwolnienia pracowników i likwidacji działalności gospodarczej mają jedynie charakter przypuszczeń i nie zostały poparte stosownymi dowodami...

Przegląd prasy

Dodatki i nagrody za spis rolny trzeba opodatkować jak przychód z działalności wykonywanej osobiście

Według Izby Skarbowej w Łodzi zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, wykonującym prace spisowe, mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody... Gazeta Prawna

Firmy mają kłopoty z VAT od wkładów niepieniężnych

Ustawa o VAT nie przewiduje precyzyjnych regulacji dotyczących opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek... Gazeta Prawna

Polski fiskus przyspieszy ściąganie zaległych zagranicznych podatków

Będzie sprawniejsza współpraca międzynarodowa przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności... Gazeta Prawna

Budynki rolne są zwolnione z podatku od nieruchomości

Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, są zwolnione z podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Mazury mogą przestać być cudem natury

Mazurski Park Krajobrazowy poniósł porażkę w starciu z inwestorem chcącym postawić dom jednorodzinny nad jeziorem Bełdany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tydzień dla świadka liczy się od doręczenia zawiadomienia

Niestawienie się na wezwanie sądu może sporo kosztować. Świadek, który nie zgadza się z karą, może pisać zażalenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarze mają kłopoty z ubezpieczeniem od błędów

Zagrożeniem dla pacjenta są przepracowani medycy. Ubezpieczyciele nie chcą im więc sprzedawać polis. Chory może zostać bez odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aptekarz nie musi ślepo realizować recepty

Farmaceuta nie jest związany zaleceniami lekarza. Może np. dzielić opakowanie leku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 października 2011

Informacje NetTAX

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE z III EDYCJI KONFERENCJI "BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1069/11

W skład kompleksowej usługi logistycznej wchodzi czynność, określona przez podatnika, jako najem powierzchni magazynowej. Z treści powołanego przepisu wynika, że ma on zastosowanie także m.in. do świadczonych na terenie kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Podstawowym argumentem przemawiającym za odrzuceniem możliwości zastosowania tego przepisu jest prawidłowa ocena organu, że określoną we wniosku usługę należy uznać za usługę logistyczną. Nie jest to więc usługa najmu nadająca decydujący charakter całej złożonej, kompleksowej usłudze logistycznej, jedynie uzupełniona o czynności dodatkowe...

Wyrok NSA - I FSK 1398/10

W przypadku korekty deklaracji nie jest to "nowe" w dosłownym tego słowa znaczeniu zdarzenie prawne, a jedynie zmiana brzmienia uprzednio złożonego rozliczenia za dany okres. Niemniej to nowe skonkretyzowanie nie może działać wstecz. Następstwa takich zdarzeń implikują od chwili ich zaistnienia, a nie od powstania zdarzeń do których się odnoszą. Termin 60 dniowy na zwrot różnicy podatku od złożenia rozliczenia przez podatnika został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również - korekty. Korekta deklaracji podatkowej, która zmienia pierwotną treść złożonej deklaracji, stanowi w swojej istocie rozliczenie o nowym brzmieniu. Zatem termin 60 dniowy musi biec od jej złożenia, ponieważ będąc oświadczeniem o nowym brzmieniu, nie tylko w zakresie danego rozliczenia ale również woli otrzymania zwrotu różnicy podatku w wysokości wyższej od wskazanej w uprzednio złożonej deklaracji, nie może działać wstecz...

Przegląd prasy

Nie tylko banki wydadzą karty płatnicze

Od dziś możliwe jest powierzenie zarówno polskiemu, jak i zagranicznemu przedsiębiorcy spoza sektora bankowego, zawierania i zmieniania umów rachunków bankowych, nawet jeśli działa on w formie spółki cywilnej... Gazeta Prawna

Będzie pozew zbiorowy emerytów. Żądają rekompensaty za przymus zwalniania się z pracy

Sprawa Mariana Strudzińskiego, który organizuje emerytów pragnących złożyć pozew zbiorowy przeciwko ZUS, spowodowała poruszenie w całej Polsce... Gazeta Prawna

Producenci przesyłają dane do 8 listopada

Minister finansów na podstawie danych dostarczonych mu przez przedsiębiorców ustala średnią ważoną cenę detaliczną wyrobów tytoniowych... Gazeta Prawna

Z cypryjskiego raju do Polski: wielka ewakuacja milionerów

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przestraszyła biznesmenów. Polscy przedsiębiorcy przygotowują się do wycofywania swoich interesów z Cypru... Gazeta Prawna

Obwiniony powinien mieć obrońcę

Szybkość rozpoznania sprawy nie może prowadzić do naruszenia prawa do obrony - uważa prokurator generalny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokale komunalne nie tylko dla rodzin

Gmina nie może w uchwale postanowić, że mieszkania należące do jej zasobu będą wynajmowane tylko rodzinom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chorzy będą badani dokładniej

Ministerstwo chce, żeby pod opieką lekarzy rodzinnych było mniej niż 2750 pacjentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pacjent wybierze przychodnię a nie lekarza

Resort zdrowia szykuje zmiany w opiece zdrowotnej. Chory będzie przypisany do przychodni, a nie lekarza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 357/11

Skład orzekający podziela stanowisko organu podatkowego, że rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie nie zostało poprzedzone odpowiednio przeprowadzonym postępowaniem. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał na istotne wady i braki oraz ich zakres, które uniemożliwiły rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu odwoławczym i wydanie decyzji merytorycznej. Uchylając decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej organ odwoławczy wskazał zagadnienia, które powinny stać się przedmiotem postępowania organu I instancji. Organ odwoławczy prawidłowo wskazał w zaskarżonej decyzji, czy w sprawie istniały "inne dane" pozwalające na określenie podstawy opodatkowania w sposób odpowiadający w pełni zaistniałym zdarzeniom, czyli w rzeczywistej wysokości. Organ odwoławczy prawidłowo wyjaśnił, że konieczność szacowania podstawy opodatkowania w świetle art. 23 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej uzależniona jest od stwierdzenia faktu, że dane wynikające z ksiąg podatkowych oraz inne dowody nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 655/10

Przypomnieć też trzeba, iż w świetle przedstawionych wyżej zasad udzielania prawa pomocy oraz zasady odpłatności postępowania sądowego Sąd rozpoznając wnioski w tym zakresie bierze pod uwagę tylko rzeczywistą i aktualną sytuację majątkową wnioskodawcy. To na skarżącym ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym uiścić należnego wpisu od skargi kasacyjnej. Strona powinna zatem podejmować takie czynności, które przekonałyby sąd, co do zasadności przyznania prawa pomocy, a nie poddawać w wątpliwość jej wiarygodność, czemu w ocenie Sądu strona nie sprostała...

Przegląd prasy

Nie można mieć renty po emeryturze

Osoby, które chcą zrezygnować z emerytury i wrócić na rentę, nie mają takiej możliwości. Byłym rencistom, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę, ale nadal pracowali, ZUS zawiesił świadczenia, bo nie zwolnili się z pracy... Gazeta Prawna

Transakcji nieobjętych VAT nie oblicza się przy proporcji

Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT nie wpływają na zakres prawa firmy do odliczenia - wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów... Gazeta Prawna

Timeshare rozlicza się skalą lub liniowym PIT

Firma będąca stroną umowy o timeshare nie zastosuje ryczałtu ewidencjonowanego... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe masowo wzywają podatników na świadków

W niektórych województwach świadkowie są wzywani w co trzeciej sprawie prowadzonej przez urzędy skarbowe... Gazeta Prawna

Czy nazwisko pokrzywdzonego ma wpływ na zasądzoną kwotę

Prawnicy zajmujący się mediami uważają, że status majątkowy pokrzywdzonego nie powinien decydować o wielkości zadośćuczynienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rano kierownik, po południu doradca

Aby uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych, menedżerowie rozdzielają swoje obowiązki na zarządzanie i inne czynności, np. usługi doradcze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To nie działalność gospodarcza

Menedżer nie może rozliczać przychodów jak przedsiębiorca. Nawet jeśli zarejestrował firmę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ważne, kto odpowiada za powstałe szkody

Zdaniem fiskusa usługi zarządzania będą nieopodatkowane VAT, jeśli menedżer nie ponosi odpowiedzialności za swoje działania wobec kontrahentów spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 października 2011

Informacje NetTAX

Abonamenty medyczne nieodpłatnym świadczeniem

W dniu 24 października 2011 r. NSA w pełnym składzie Izby Finansowej podjął uchwałę, zgodnie z którą pakiety medyczne wykupywane przez pracodawcę dla pracowników stanowią nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc należy je opodatkować ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 593/11

Odnosząc się do twierdzenia strony, że organy zawyżyły wydatki związane z budową domu, stwierdzić należy, że organy w sposób bardzo szczegółowy dokonały w tym zakresie ustaleń. Powołano biegłego, który wyliczył wartość nakładów poniesionych na wybudowanie budynku mieszkalnego, garażu oraz zbiornika bezodpływowego...

Wyroku WSA - I SA/Bd 302/11

W ocenie Sądu, umowa stypendialna w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR", której skarżąca jest stroną, mieści się w szeroko rozumianym kręgu umów, na podstawie których podatnik bezpośrednio realizujący program zleca dalsze wykonanie kolejnym podmiotom czynności w związku z realizowaniem tego programu...

Przegląd prasy

Akta komornicze będą prowadzone w wersji elektronicznej

Od 31 październik akta spraw komorniczych będzie można tworzyć, ewidencjonować i przechowywać z wykorzystaniem technik informatycznych... Gazeta Prawna

Wyższa płaca za zmianę czasu na zimowy

Osoby pracujące w nocy z 29 na 30 października otrzymają dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych... Gazeta Prawna

Nadgodziny są opodatkowane jak pensja

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe stanowi przychód ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Za udział w nielegalnej grze internetowej grożą kary

Uczestnictwo w nielegalnym e-hazardzie organizowanym przez podmiot zagraniczny podlega sankcjom karnym skarbowym... Gazeta Prawna

Niedozwolone klauzule wciąż tkwią w kontraktach i regulaminach

Klienci skarżą się na nieuczciwe zapisy, z powodu których dochodzi do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akta rozwodu to niecała prawda o małżonkach

Decydując o majątku wspólnym po rozwodzie, sąd powinien zrobić wszystko, by dokonać fizycznego podziału. Sprzedaż jest ostatecznością... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po rezygnacji z mieszkania klientowi przysługują odsetki

Zmiana metrażu lokalu i zwrot wpłaconych pieniędzy bez odsetek - to dwa z wielu stosowanych przez deweloperów postanowień, które naruszają prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można stosować stawkę zero, gdy eksport zaczyna się gdzieś w UE

Zdarza się, że firma sprzedająca towary np. do Azji nie rozpoczyna procedury wywozu w Polsce, tylko w innym kraju Wspólnoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 109/11

W obrocie paliwami funkcjonuje bardzo dużo firm, które jedynie firmują obrót tymi towarami w sytuacji, gdy rzeczywiste źródło pochodzenia tych towarów jest inne. To nakłada na odbiorców tych towarów obowiązek szczególnego sprawdzenia rzetelności źródła dostawy towarów, w szczególności, czy wystawca faktury jest rzeczywiście sprzedawcą przedmiotowego paliwa. Brak takiej szczególnej przezorności powoduje przeniesienie ciężaru podatku od towarów i usług, wykazanego na nierzetelnej fakturze VAT, na nabywcę takiej faktury, który traci prawo do odliczenia tego podatku, stając się jego ostatecznym konsumentem...

Postanowienie WSA - I SA/Łd 1154/11

W związku z podjęciem przez Sąd postępowania w niniejszej sprawie, korzystając z możliwości prawnej wynikającej z przepisu art. 54 § 3 p.p.s.a. dokonał autokontroli zaskarżonej decyzji z dnia [...] oraz rozstrzygnął sprawę zgodnie z prawem i interesem skarżącego...

Przegląd prasy

Sprzedajesz znicze i chryzantemy - zapłać podatek

Osoby, które handlują zniczami i kwiatami przed cmentarzem, muszą rozliczać się z fiskusem jak każdy inny przedsiębiorca... Gazeta Prawna

Fiskus skutecznie ściga podatkowych oszustów

W przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie sprawach ujawniono 10,5 tys. fikcyjnych faktur na blisko 490 mln zł... Gazeta Prawna

Darmowy kredyt nie będzie rozliczany w PIT

W ramach kredytu konsumenckiego możliwe jest korzystanie z tzw. kredytu darmowego. Zasady korzystania z tej opcji ulegną zmianie od 18 grudnia 2011 r., kiedy wejdą w życie przepisy nowej ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126, poz. 715 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Amortyzacja: Leasing pomaga obniżyć podatek

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać nie tylko podatnicy, którzy kupili środki trwałe, lecz także będą je użytkować na podstawie umowy leasingu finansowego... Gazeta Prawna

Podatek mimo straty

Fiskus, nie zważając na wyroki sądów, domaga się zapłaty daniny od całej kwoty otrzymanej z likwidacji odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strata będzie kosztem, gdy firma nie przyczyniła się do jej powstania

Przedsiębiorca rozliczy niedobory powstałe w wyniku kradzieży, ale tylko jeśli pieniądze lub towary były należycie zabezpieczone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedpłata dla zagranicznego kontrahenta na krajową dostawę

W którym momencie trzeba naliczyć VAT od zaliczki, dla której podatnikiem jest nabywca?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każda wpłata na poczet przyszłej sprzedaży jest zaliczką

Choć przedpłaty są powszechne w obrocie gospodarczym, przedsiębiorcy często mają kłopoty z prawidłowym ich rozliczeniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-421/10

Artykuł 21 ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. należy interpretować w ten sposób, że aby zostać uznanym za "podatnika niemającego siedziby na terytorium danego kraju", wystarczy, by dany podatnik miał siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium tego kraju...

Wyrok WSA - I SA/Sz 415/11

Sąd w istocie nie może dokonywać ustaleń, które mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzyganiu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją...

Przegląd prasy

Urzędów nie stać na zwalnianie pracowników

Szefowie ministerstw i urzędów wojewódzkich nie wypowiadają umów o pracę, bo nie mają pieniędzy na odprawy i ewentualne odszkodowania... Gazeta Prawna

Najpierw wyniki i opłaty, potem umowa z OFE

Osoba, która chce przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), będzie mogła wysłać list z wnioskiem na formularzu umowy... Gazeta Prawna

Podatek zapłacimy gotówką w kasach supermarketów

Z nowej formy regulowania zobowiązań wobec fiskusa skorzystają podatnicy nieprowadzący firm oraz mikroprzedsiębiorcy. Bezpieczeństwo transakcji zapewni KNF... Gazeta Prawna

Ulga na internet w PIT: wydatki na sieć potwierdzi każdy dokument

Końcówka roku sprzyja porządkowaniu dokumentów niezbędnych m.in. do rozliczania ulg podatkowych. Wśród nich nie muszą już znajdować się faktury za internet... Gazeta Prawna

Droższa wizyta niż koszt budowy

Zapłacić można nie tylko za nielegalną budowę, lecz także za rozpoczęcie działalności gospodarczej w budynku niezgłoszonym do użytkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spadek wolno przekazać również w częściach

Od niedzieli w testamencie będzie można zadysponować konkretnymi składnikami majątku na rzecz określonych osób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W kasie niekiedy z opóźnieniem

Wpłatę ujmujemy w kasie fiskalnej w dniu jej otrzymania. Odstępstwa od tej reguły są dopuszczalne tylko wyjątkowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Otrzymanie przedpłaty trzeba odpowiednio udokumentować

Zaliczkę należy potwierdzić fakturą. Jej wystawienie nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 741/10

Nie wytrzymuje krytyki twierdzenie, iż "Skoro instrument finansowy (zwolnienie) stanowić ma pomoc publiczną tak jak chce tego ustawodawca, musi spełniać wszystkie warunki, które określone zostały w art. 87 Traktatu. Musi zatem stanowić korzyść (niezależnie od tego, czy działalność na trenie SSE obarczona jest ryzykiem gospodarczym czy też nie...

Wyrok NSA - II FSK 670/10

Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 1 p.d.p.". Jak zaznaczono następnie, do tak rozumianych wydatków należy niewątpliwie zaliczyć "opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej, objętych prospektem emisyjnym, dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych". W ocenie Sądu, "Pozostałe wydatki, stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej, są - zgodnie z art. 15 ust. 1 p.d.p. - kosztami uzyskania przychodów...

Przegląd prasy

Rozwiedziony małżonek odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe

Mąż, który po rozwodzie chce skorygować wspólne zeznanie roczne PIT złożone przed ustaniem małżeństwa, powinien powiadomić o tym żonę... Gazeta Prawna

Decyzja organów celnych musi być wydana spółce

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że prawidłowe jest działanie organu celnego, który decyzje o wysokości należnego cła oraz VAT skierował do spółki cywilnej dokonującej importu towarów, a nie do poszczególnych wspólników tej spółki... Gazeta Prawna

Remont nieruchomości firmowej jest kosztem przedsiębiorcy

Wydatki poniesione na dostosowanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej będą odliczane przez przedsiębiorcę jednorazowo... Gazeta Prawna

Pieniądze otrzymane z komisji nie będą środkami publicznymi

Środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, nie są uznawane za środki publiczne... Gazeta Prawna

Jedni zapłacą mniejszy VAT, inni otrzymają zwrot na konto

To, w jaki sposób podatnik odzyska pieniądze wydane na zakup kasy rejestrującej, zależy od tego, czy jest podatnikiem zwolnionym od VAT, czy nie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dofinansowanie czasem trzeba oddać

W ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej można odzyskać nawet 700 zł. Lepiej jednak nie likwidować działalności przed upływem trzech lat, bo fiskus upomni się o pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kasa fiskalna w nowo otwartym punkcie handlowym nie daje prawa do ulgi

Przedsiębiorca zobowiązany do zainstalowania kas może odzyskać część wydatków poniesionych na ich zakup... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak długo korygujemy VAT od nakładów na wynajmowaną nieruchomość

Przez pięć czy dziesięć lat powinno być weryfikowane odliczenie VAT od wydatków na ulepszenie cudzego lokalu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 października 2011

Informacje NetTAX

Zasady naliczania odsetek za zwłokę były niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie, w jakim wyłącza odpowiednie stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 konstytucji ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 1532/11

Skarga kasacyjna jest sformalizowanym środkiem zaskarżenia, który dla uznania za wniesiony skutecznie, musi spełniać wymogi formalne przypisane dla pisma w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 46 § 1 p.p.s.a.) i materialne określone (art. 176 p.p.s.a.). Wśród wymogów materialnych, niepodlegających uzupełnieniu, najważniejsze miejsce zajmują zarzuty oraz ich uzasadnienie. Brak podniesienia w skuteczny sposób zarzutu skargi kasacyjnej, poprzez wskazanie konkretnego przepisu prawa, którego naruszenia miał dopuścić się sąd pierwszej instancji wydając objęte skargą kasacyjną orzeczenie, czyni skargę kasacyjną niemożliwą do merytorycznego rozpoznania przez sąd kasacyjny...

Wyrok NSA - II FSK 2081/10

Na podstawie art. 137 § 3 (in initio) Ordynacji podatkowej, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa...

Przegląd prasy

Fiskus nie może dobrowolnie naliczać odsetek od zaległości

O naliczaniu lub nienaliczaniu odsetek od zaległości podatkowych nie może decydować rodzaj organu, który prowadzi postępowanie... Gazeta Prawna

Opony na zimę są kosztem uzyskania przychodu

Firma, która kupiła opony zimowe do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio... Gazeta Prawna

Podatnik ustala, w którym urzędzie skarbowym się rozlicza

Koniec roku skłania wielu rodaków do powrotu z zarobkowej emigracji. Po przyjeździe do Polski takie osoby będą musiały dopełnić kilku obowiązków podatkowych... Gazeta Prawna

Usługi pogrzebowe z preferencyjnym VAT

Usługi pogrzebowe i pokrewne zakwalifikowane do PKWiU 96.03 powinny być opodatkowane obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc... Gazeta Prawna

Czy bank musi zawrzeć umowę kredytową

Ocena zdolności kredytowej ma kluczowe znaczenie dla udzielenia bądź odmowy udzielenia kredytu zgodnie z wnioskiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapłata za usługi i zwrot kosztów nie są jednostronnymi wydatkami

Aby płatności na rzecz udziałowca czy akcjonariusza można było uwzględnić w kosztach podatkowych, powinny one mieć charakter ekwiwalentny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szczepienia przeciw grypie - bez obciążeń tylko wyjątkowo

Próbując zapobiec masowym absencjom w pracy, pracodawcy często decydują się na przeprowadzenie akcji szczepień przeciw wirusowi grypy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadczenie złożone opodatkowane preferencyjną stawką

Dostawa wyrobów medycznych wraz z elementami dodatkowymi, które nie są takimi wyrobami ani ich wyposażeniem, ale bez których nie jest możliwe ich uruchomienie i funkcjonowanie, jest objęta 7-proc. stawką VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 639/10

Przytoczony przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. nie stanowi o zwolnieniu podatkowym w zakresie wartości "pierwotnie wniesionego wkładu"; normuje natomiast o "zwrocie wniesionych wkładów", co obejmuje także wartość wkładu, o jaką wkład, poprzez wniesienie - w formie reinwestowania - opodatkowanych przychodów z działalności spółki, uległ powiększeniu. Rozważane zwolnienie podatkowe uwzględnia więc uprzednie, przed zwrotem udziału kapitałowego wykazującego aktualny stan wkładu wspólnika, opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości reinwestowanych przez wspólnika w spółce osobowej...

Wyrok NSA - II FSK 751/10

Objęcie rzeczonych środków dyspozycją art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. było przedwczesne". W dostatecznie szczegółowych i spójnych pisemnych motywach zaskarżonego wyroku wykazano, na czym polegały uchybienia postępowania wyjaśniającego, wyprowadzając z dokonanej oceny prawidłowe konkluzje prawne. W sytuacji, gdy przeprowadzone przez właściwe organy ustalenia faktyczne nie dają pełnej odpowiedzi na rysujące się w sprawie wątpliwości, w szczególności zaś pozostawiają pole dla domysłów lub przypuszczeń, nie można uznać ich za poprawne. Jak trafnie zaznaczono w uzasadnieniu kwestionowanego wyroku, organy podatkowe powinny podjąć próbę wyjaśnienia do czego sprowadzała się praca "dorywcza" wykonywana przez skarżącego w 2002 r. (jakie konkretnie działania przynoszące dochód realizował w tym roku)...

Przegląd prasy

Urząd skarbowy ma ścigać telewidzów niepłacących abonamentu

Według szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka urzędy skarbowe powinny odgrywać większą rolę w egzekucji zaległego abonamentu za radio i telewizję... Gazeta Prawna

Celnicy znają się na kolekcjonerskich samochodach lepiej niż rzeczoznawcy

Osoba, która chce sprowadzić auto kolekcjonerskie i zapłacić niższy VAT, musi przekonać celnika, że pojazd spełnia określone kryteria. A to niełatwe... Gazeta Prawna

Wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane: separacja zwalnia z podpisu małżonka

Małżonkowie będący w separacji nie muszą wspólnie podpisywać wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane, ale uwzględniają kwoty zwrotu otrzymane do momentu orzeczenia separacji... Gazeta Prawna

Handel przez internet nie chroni przed kontrolą fiskusa

Dwa referaty ds. handlu internetowego sprawdzają podatkowo transakcje w sieci. Pod lupę fiskusa trafiło już 2600 podmiotów z całej Polski... Gazeta Prawna

Łatwiej o pochówek niż o zasiłek

Są ułatwienia w chowaniu martwo urodzonych dzieci, ale nie każdy dostanie zwrot kosztów. Łatwiej pochować dziecko martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niż demograficzny może uderzyć w studentów

Nie wiadomo, kto odpowiada za zobowiązania uczelni, gdy ta bankrutuje. Osoby uczące się na zamykanych kierunkach chroni tylko umowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Instrumenty pochodne pomagają zagwarantować stabilność przychodów

Niepewność na rynkach finansowych sprzyja zawieraniu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kupując paliwo na kartę, możesz dostać fakturę bez VAT

Polski przedsiębiorca może być zobowiązany do rozliczenia podatku należnego nie tylko z tytułu sprzedaży, ale także zakupu towarów w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 541/11

Wynagrodzenie może przybierać różne formy i nie jest ograniczone do formy pieniężnej. Jeżeli w zamian za swoje zachowanie, podatnik otrzymuje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe, można twierdzić, że świadczenie usług odbywa się za wynagrodzeniem i stanowi transakcję opodatkowaną . Warunkiem jest istnienie bezpośredniego związku prawnego między świadczeniem podatnika, a otrzymanym przez niego wynagrodzeniem (np. wyrok ETS w sprawie 154/80)...

Wyrok WSA - I SA/Sz 721/11

Stanowiącym źródło przychodu odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy jest tylko takie zbycie, przy którym określono w umowie wartość zbywanej rzeczy wyrażoną w cenie (za wyjątkiem zamiany rzeczy lub praw, gdzie istotą tej czynności jest jej odpłatność rozumiana jako ekwiwalentność świadczeń i gdzie przychód osiągany jest przez obie strony tej czynności)...

Przegląd prasy

Pracownik może podwyższyć swoją emeryturę

W 2012 roku będzie można wpłacić na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) nie więcej niż 4030,80 zł... Gazeta Prawna

Handel przez internet nie chroni przed kontrolą fiskusa

Dwa referaty ds. handlu internetowego sprawdzają podatkowo transakcje w sieci. Pod lupę fiskusa trafiło już 2600 podmiotów z całej Polski... Gazeta Prawna

Odsetki od przechowania pieniędzy z PIT

Osoba dająca na przechowanie pieniądze innej osobie nie ma obowiązku rozliczenia podatku ani od przekazania pieniędzy, ani od doliczonych odsetek kapitałowych... Gazeta Prawna

Rodziny zastępcze dostaną więcej ulg podatkowych

Osoby, które otrzymają wsparcie finansowe związane z pieczą zastępczą, nie zapłacą podatku... Gazeta Prawna

Legalne umowy dla niań

W ciągu kilkunastu dni ubezpieczyło się 2 tys. opiekunek. Eksperci szacują, że ich liczba będzie szybko rosnąć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy inwestor dodatkowo zarobi, to skorzysta też gmina

Przedsiębiorca, któremu samorząd uzbroił działkę, musi liczyć się z tym, że może ona zażądać od niego pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sporna amortyzacja limuzyny

Firma, która posiada samochód osobowy o wartości przekraczającej 20 tys. euro, może od początku jego amortyzacji tylko część odpisu zaliczać do koszów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potrącenie kosztów usługi bez wpływu na rozliczenie VAT

Zmniejszenie opłaty licencyjnej o koszty poniesione przez licencjobiorcę na prowadzenie działań marketingowych na rzecz licencjodawcy nie ma wpływu na wysokość podstawy opodatkowania VAT usługi udzielenia licencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 394/11

W przedmiotowej sprawie organy prawidłowo oparły wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego dla skarżącego o dane wynikające z ewidencji gruntów (pkt 1.4.). W aktach sprawy znajduje się wypis z rejestru gruntów z dnia 8 marca 2011r. potwierdzony za zgodność przez działającego z upoważnienia starosty geodetę powiatowego. Zgodnie z ww. wypisem Z. Goc jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 4,6600 ha, w tym: użytków rolnych o powierzchni 4,4429 ha, lasu o powierzchni 0,1800 ha oraz gruntów pozostałych o powierzchni 371 m2...

Postanowienie WSA - III SA/Po 663/11

Uznając cofnięcie przedmiotowej skargi za dopuszczalne, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie w niniejszej sprawie...

Przegląd prasy

Po korekcie deklaracji możliwe postępowanie podatkowe

Organ podatkowy może prowadzić postępowanie podatkowe, mimo że podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej złożył korektę deklaracji uwzględniającą wyniki tej kontroli... Gazeta Prawna

Zamieszkanie nie ma znaczenia przy opodatkowaniu PCC pożyczki

Pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze, znajduje się m.in. w Polsce... Gazeta Prawna

VAT zależy od przeznaczenia usług

Przedsiębiorca musi przyporządkować kwoty VAT naliczonego przy nabyciu usługi do czynności dających prawo do odliczenia i takiego prawa niedających... Gazeta Prawna

Częściej mylimy się w PIT-ach

Zeznania PIT za 2010 r. złożyło w urzędach skarbowych prawie 21 mln osób. Do tej pory podatnicy poprawili już ponad 750 tys. deklaracji... Gazeta Prawna

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej składanie deklaracji nie jest obowiązkowe

- Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Od 1 października tego roku zamierzam zawiesić działalność gospodarczą na kilka miesięcy. W poz. 65 deklaracji VAT-7 składanej za ostatni okres przed zawieszeniem działalności gospodarczej wystąpi u mnie niewielka „kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”. Czy w takiej sytuacji za okres zawieszenia działalności muszę składać deklaracje VAT?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto i gdzie zapłaci podatek od dostawy łańcuchowej

Jeśli polska firma kupuje towar w Unii Europejskiej, by sprzedać go innemu przedsiębiorcy w kraju, to zasady rozliczenia zależą od tego, jak zostanie zorganizowany transport... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Internetowe zakupy gruntu bez obaw

Zawsze pewniejsza dla stron umowy kupna-sprzedaży nieruchomości jest aukcja z udziałem notariusza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przed pozbyciem się starego auta warto wprowadzić je do firmy

Przedsiębiorca może przyjąć do ewidencji środków trwałych kupiony przed laty pojazd i wycenić według ceny wynikającej z faktury otrzymanej w salonie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 października 2011

Informacje NetTAX

PRAWNE ZASADY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Firma NetTAX wraz z Centrum Promocji Informatyki zapraszają do udziału w seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 481/11

Sąd zważył ponadto, iż zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt. 3 ustawy podatkowej obowiązek podatkowy powstawał z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel - nie później, niż z chwilą rejestracji pojazdu na terytorium kraju, a podatnik był zobowiązany do dokonania zapłaty akcyzy również do momentu dokonania rejestracji (art. 81 ust. 1 pkt. 2). W niniejszej sprawie rejestracja pojazdu została dokonana - wbrew tezom organów i samej skarżącej - z dniem 19.04.2007 r. (zob. decyzja Starosty - k. 28 akt adm.), a nie z dniem 13.03.2007 r., który był jedynie datą złożenia wniosku o zarejestrowanie pojazdu. Organ podatkowy słusznie jednak uznał w ocenie Sądu, iż z powodu nieustalenia faktycznej daty przemieszczenia pojazdu na terytorium Polski za datę powstania obowiązku podatkowego należało uznać dzień 13.03.2007 r. W dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu strona musiała już bowiem rozporządzać samochodem jak właściciel na terenie Polski...

Postanowienie WSA - III SAB/Po 3/11

Pomimo wezwania Sądu braki formalne w postaci braku podpisu strony i dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji strony skarżącej (odpis z KRS) nie zostały w wyznaczonym terminie uzupełnione przez skarżącą spółkę...

Przegląd prasy

Zamówienie na banderole musi trafić do Ministerstwa Finansów

Przedsiębiorcy, którzy obowiązkowo nanoszą na wyroby akcyzowe np. papierosy banderole, powinni zgłosić wstępne zapotrzebowanie na te znaki do 30 października... Gazeta Prawna

Rolnik nie rozlicza PIT według skali, więc nie może korzystać z ulgi na dzieci

Przepisy o uldze na dzieci nie dyskryminują rolników i podatników, którzy opłacają uproszczony podatek z działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Poprzedni właściciel odzyska podatek od nieruchomości

Po sprzedaży mieszkania poprzedni właściciel musi złożyć informację o podatku od nieruchomości. Jeśli zapłacił za cały rok, gmina zwróci część podatku... Gazeta Prawna

E-sprzedaż nie zwalnia z opłat

Sprzedawcy internetowi obniżają ceny towarów, bo nie rozliczają podatków. Paczki mają deklarowaną wartość 45 euro, aby nie były obłożone cłem i VAT... Gazeta Prawna

Prawnik pomoże uzyskać wyższe odszkodowanie

Rzecznik ubezpieczonych chce, aby ubezpieczyciele płacili za prawników, którzy pomogą uzyskać wyższe odszkodowanie po wypadku na drodze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prywatne nauczanie nie zawsze bez podatku

Korepetycje grupowe, zorganizowane przez podmiot niebędący jednostką objętą systemem oświaty, prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli, nie korzystają ze zwolnienia z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy VAT należny uwzględniamy w rozliczeniach CIT i PIT

Firma, która przekazuje towary na cele reprezentacji lub reklamy i wykazuje z tego tytułu podatek od towarów i usług, może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można anulować fakturę niewprowadzoną jeszcze do obrotu

Przedsiębiorca, który niepotrzebnie wystawił fakturę, ma prawo ją unieważnić. Ale po spełnieniu kilku warunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 959/11

Skoro stosowana przez podatnika metoda ewidencji naruszała obowiązujące w tym zakresie przepisy, ewidencja ta nie mogła stanowić dowodu tego, co wynikało z zawartych w niej zapisów (art. 193 § 1 O.p.). Niezależnie więc od przyczyn, dla których podatnik przepisom tym uchybił, okoliczność ta co do zasady stanowiła przesłankę do określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania (art. 23 § 1 pkt 2 O.p.) - z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od szacowania, jeżeli dane z ksiąg, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania pozwalają na określenie podstawy opodatkowania (art. 23 § 2 O.p.)...

Wyrok WSA - I SA/Gl 9/11

Nie można uznać argumentacji wyrażonej w zaskarżonej interpretacji za prawidłową i zgodną z wymogami przepisów Ordynacji podatkowej. W istocie bowiem dokonana przez organ ocena prawna stanowiska wnoszącego pytanie ograniczyła się do zacytowania fragmentu interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. nr [...], która dotyczyła faktur zakupu i sprzedaży... W ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego, w zaskarżonej interpretacji w ogóle nie dokonano oceny stanowiska wnioskodawcy, poprzestając de facto na zacytowaniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz poglądu Ministra Finansów w zakresie przechowywania przez spółkę A faktur VAT, na którym to poglądzie oparte zostało stanowisko organu w niniejszej sprawie. Przedmiotowa interpretacja nie zawiera odpowiedzi na pytanie zadane przez stronę w kwestii archiwizowania dokumentów księgowych. Nie wyjaśnia w żaden sposób dlaczego organ doszedł do takiego stanowiska, nie zawiera też elementów koniecznych uzasadnienia prawnego, o których mowa wyżej...

Przegląd prasy

Przepisy akcyzowe zniechęcają rolników do produkcji wina

Pomimo ułatwień wprowadzonych dla rolników, którzy z własnych upraw produkują wino na sprzedaż, niewielu zdecydowało się na legalne podjęcie działalności... Gazeta Prawna

Warunki audytu muszą wynikać z umowy

Umowa z firmą audytorską musi precyzyjnie określać zakres oczekiwanych usług i wynagrodzenia... Gazeta Prawna

Wydatki na e-myto mogą być kosztem uzyskania przychodu

Wydatki przedsiębiorców na opłacenie e-myta mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Wakacje podatkowe obejmą też dobudowaną część lokalu

Przedsiębiorca, który dobuduje w tym roku piętro budynku lub inne pomieszczenia, będzie musiał zapłacić podatek od nieruchomości, ale dopiero od 1 stycznia 2012 r... Gazeta Prawna

Dane zadłużonego lokatora niedostępne dla sąsiada

Wiele spółdzielni wywiesza na klatkach schodowych listy z numerami lokali obciążonych długami. Stanowi to naruszenie prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gmina nie odzyska VAT od drogi

Budowa dróg gminnych należy do zakresu zadań publicznych, dlatego jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do odliczenia podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy urząd może ujawnić sekret firmy

Urzędnik samodzielnie ocenia, czy posiadane przez niego dane dotyczące konkretnej firmy powinny być chronione jako jej tajemnica... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyboista droga do emerytury pomostowej

Pracodawcy nie chcą płacić dodatkowych składek. Likwidują szkodliwe stanowiska i szantażują. Interpretują przepisy na niekorzyść pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 524/10

Jeżeli natomiast podatnik odsprzedał walutę określonemu bankowi lub walutę od tego banku zakupił, to wówczas zasadne jest zastosowanie do obliczenia wartości różnic kursowych tego kursu waluty, który został faktycznie zastosowany (art. 15a ust. 2 pkt 3-5 oraz ust. 3 pkt 3-5 pdop), z zastrzeżeniem, że jeżeli kurs ten nadmiernie odbiega od wartości kursu średniego NBP podatnik może być obligowany do wyjaśnienia tej rozbieżności lub do innego określenia kursu, a jeżeli tego nie uczyni określenia kursu może dokonać organ podatkowy opierając się na kursach walut ogłaszanych przez NBP (art. 15a ust. 5 pdop)...

Wyrok NSA - II FSK 596/10

Naczelny Sąd Administracji w pełni podziela pogląd, iż warunkiem zakwalifikowania Spółki jako podmiotu korzystającego z praw płynących z faktu "nieprzerwanego", dwuletniego posiadania przez nią akcji B. [...] S.A. byłoby istnienie przepisu prawa pozytywnego, przewidującego sukcesję, o której mowa w skardze kasacyjnej (wiążącego pożądany skutek prawny z opisanym w tej skardze stanem faktycznym). Jest rzeczą oczywistą, iż jeśli ustawodawca odniósł się wprost do określonej sytuacji wyodrębniając elementy istotne dla ukształtowania praw i obowiązków podatkowych, to nie wolno domniemywać obowiązywania innych norm prawnych, dających się wyprowadzić w drodze zabiegów wykładni, pomijających treść uregulowań prawa podatkowego. Prawnie bezzasadny i ignorujący podstawowe zasady tego prawa jest przy tym argument, iż podstawę dla tej interpretacji art. 22 ust. 4a u.p.d.o.p. stwarzają przepisy austriackiego prawa handlowego. Tworzą one odrębny reżim prawny, który nie wyłącza stosowania właściwych przepisów prawa polskiego...

Przegląd prasy

Emeryt aby otrzymać świadczenie musi się zwolnić ze wszystkich miejsc pracy

ZUS zawiesił wypłatę świadczenia osobom, które pracując u kilku różnych pracodawców, dostarczyły informację o zwolnieniu z pracy tylko u jednego z nich... Gazeta Prawna

Nieodpłatna pożyczka nie musi podlegać VAT

Ewidencję księgową zabezpieczenia zwrotu rzeczy (kaucji) prowadzi się za pośrednictwem konta "pozostałe rozrachunki... Gazeta Prawna

Skutki podatkowe sprzedaży akcji są takie same dla obojga małżonków

Skutki podatkowe sprzedaży akcji, które weszły do majątku wspólnego, są takie same dla obojga małżonków. Od dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych należy odprowadzić 19-proc. podatek... Gazeta Prawna

Gminy obniżając stawki podatkowe rezygnują z dochodów

Gminy i miasta przyznają zwolnienia w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnym. Obniżają też maksymalne stawki tych podatków... Gazeta Prawna

Egzamin na kierowcę bardziej przyjazny

Zapisy na prawo jazdy także przez Internet. Dokument będzie gotowy do odebrania po tygodniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka musi coś dostać w zamian, aby móc wykazać koszt

Tylko niektóre wydatki na rzecz członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz wspólników spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Istnienie stałej placówki przesądzać może o konieczności rozliczenia VAT

O tym, gdzie powinna być opodatkowana transakcja między kontrahentami z różnych krajów zrealizowana w innym państwie niż ich siedziba, decyduje m.in. stałe miejsce prowadzenia przez nich działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd ujmujemy inaczej niż zmianę ceny

Firmy, które wystawiają faktury korygujące zwiększające obrót, czasem mają wątpliwości, w którym okresie rozliczeniowym je ewidencjonować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 395/11

Sąd podziela stanowisko orzecznictwa administracyjnego i doktrynę, iż konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu...

Wyrok WSA - I SA/Gd 204/11

Nie sposób przyjąć, że o rodzaju pojazdu decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym. O tym , czy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku od środków transportowych jako pojazd specjalny na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy - o podatkach i opłatach lokalnych, decyduje wyłącznie to, czy mieści się on w definicji zamieszczonej w art. 2 pkt 3 prawa o ruchu drogowzm...

Przegląd prasy

Celnik sprawdzi znak zgodności CE

Nie funkcjonuje oficjalna lista wymagań prawnych, jakie musi spełnić dany produkt, by mógł być dopuszczony do obrotu na terenie UE... Gazeta Prawna

Odsetki od kredytu podwyższają wartość środka trwałego

Do momentu oddania środków trwałych do użytkowania odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup zwiększają wartość księgową tego aktywa... Gazeta Prawna

Postępowanie upadłościowe: Fiskus odzyska dług pierwszy

Należności podatkowe, które przypadają za czas po ogłoszeniu upadłości, są zaspokajane przed należnościami, które powstały przed tą datą... Gazeta Prawna

Nowo wybudowane mieszkanie jest opodatkowane w następnym roku

Właściciel domu lub mieszkania, który ukończył w tym roku budowę lub zaczął użytkowanie, będzie musiał zapłacić podatek od nieruchomości, ale dopiero od 1 stycznia 2012 r... Gazeta Prawna

Pisma nie da się wysłać mejlem

Skargę trzeba przygotować na piśmie i dostarczyć osobiście lub skorzystać z usług poczty albo kuriera... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak przygotować skargę

W piśmie do sądu konieczne jest wskazanie błędów fiskusa. Nie musimy natomiast podawać, czego dokładnie się domagamy, bo przepisy tego nie wymagają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dopłata do unijnego szkolenia może być opodatkowana

Czy wkład własny wniesiony przez beneficjenta pomocy należy dla celów VAT traktować jako obrót realizatora projektu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uczelnia nie nalicza VAT od usług kształcenia

Sympozja i konferencje organizowane przez szkoły wyższe korzystają ze zwolnienia z podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 464/10

Naczelny Sąd Administracyjny na obecnym etapie postępowania i w aktualnym stanie sprawy nie przesądza jej wyniku; przekazuje tylko uzasadnione przekonanie, że wzięcie pod uwagę ocen przedstawionych w wyrokach sądów administracyjnych obu instancji oraz propozycji dowodowych administracyjnego sądu odwoławczego umożliwi prawidłowe - zgodne z prawem - merytoryczne załatwienie sprawy...

Wyrok NSA - II FSK 565/10

W świetle tych wywodów niedopuszczalnym zabiegiem była próba wywodzenia, iż ponieważ art. 9 ust. 6 u.p.d.o.f. nie wyklucza uprawnienia do pomniejszenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji o stratę poniesioną z racji umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym, w sytuacji opisanej we wniosku o udzielenie interpretacji znajdowałby zastosowanie ust. 3 tego przepisu. Również fakt uzyskania dochodu i poniesienia straty z tego samego źródła nie uzasadnia - z powodu objęcia tych zdarzeń odrębnymi zasadami opodatkowania - wejście w reżim wyznaczony przepisem art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Spóźnienie oznacza utratę ulgi w podatku od spadku i darowizn

Przekazanie darowizny lub otrzymanie spadku w ramach najbliższej rodziny będzie zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Zgubiony dokument SAD zastąpi duplikat

Celnicy mogą żądać przedstawienia jednolitego dokumentu administracyjnego w ciągu 5 lat od dopuszczenia towaru do obrotu... Gazeta Prawna

E-mailowe potwierdzenie sald wymaga e-podpisu

Inwentaryzację należności przeprowadza się metodą potwierdzenia sald, tj. kwot wykazanych w księgach rachunkowych... Gazeta Prawna

Umowa dożywocia grozi zapłatą PIT

Osoby decydujące się na umowę dożywocia powinny przed jej podpisaniem zbadać skutki podatkowe... Gazeta Prawna

Becikowe dostanie tylko przebadana matka

Kobieta, która w tym roku zajdzie w ciążę, musi jak najszybciej zadbać o opiekę medyczną. To pozwoli jej uzyskać zaświadczenie, a po porodzie becikowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie należy stosować amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych

Naliczanie w księgach rachunkowych odpisów umorzeniowych wynikających z ustawy o CIT może pogarszać obraz firmy prezentowany w sprawozdaniach finansowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koszt podatkowy rozliczany tak samo jak księgowy

Wydatki będące kosztami innymi niż bezpośrednio związane z przychodami powinny być ujmowane analogiczne dla celów bilansowych i podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od wyprzedawanego majątku nie ma VAT

Spadkobierca, który sukcesywnie zbywa składniki mienia odziedziczonej firmy, nie prowadzi działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 465/11

Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie art. 108 ust. 1 ww. ustawy, kreuje szczególny przypadek samoistnego powstania obowiązku podatkowego w efekcie samego wystawienia faktury wskazującej kwotę podatku od towarów i usług, przy czym obowiązek ten przyjmuje charakter swoistej sankcji. Stąd też, niezbędnym było uwzględnienie kwoty tego podatku w sentencji decyzji, a nie tylko w jej uzasadnieniu, jak zrobił to organ I instancji...

Postanowienie WSA - I SA/Lu 383/11

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy w świetle art.86 ust.1 i art.90 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm./ czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art.90 ust.3 powołanej wyżej ustawy?" Tożsame zagadnienie prawne, jak przedstawione w przywołanym wyżej postanowieniu, jest przedmiotem sporu w sprawie niniejszej...

Przegląd prasy

Przegląd kasy fiskalnej obowiązkowo raz na 24 miesiące

Przedsiębiorca używający kasy fiskalnej powinien zgłaszać to urządzenie do obowiązkowego przeglądu raz na 24 miesiące... Gazeta Prawna

Odsetki należne od zaległych składek ZUS zalicza się do kosztów finansowych

Podmiot, który musi spłacić zaległości w ZUS, ujmuje dopłatę jako koszt działalności operacyjnej... Gazeta Prawna

Prawo podatkowe dyskryminuje przedsiębiorców, którzy jeżdżą samochodami osobowymi

Przepisy podatkowe dyskryminują przedsiębiorców, którzy do prowadzenia działalności nie potrzebują samochodu ciężarowego, lecz osobowy... Gazeta Prawna

Fiskus żąda potwierdzenia źródeł pochodzenia majątku podatnika

Osoba, wobec którego prowadzone jest postępowanie o nieujawnione źródła, musi sam wykazać, skąd miał pieniądze. Musi to uczynić w sposób wiarygodny... Gazeta Prawna

Mało buchalterii, ale pamiętajmy o zawiadomieniach

Osoba, która wybrała ryczałtowe rozliczenie, nie musi prowadzić ewidencji przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posiadacz akcji nie płaci w trakcie roku zaliczek na PIT

Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskuje przychód dopiero z chwilą podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na amortyzacji lokalu można sporo zyskać

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu mieszkania i rozliczający się na zasadach ogólnych mogą zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej firm skorzysta z ułatwień fiskalnych

W przyszłym roku zwiększy się liczba firm uprawnionych do jednorazowej amortyzacji, a w jej ramach rozliczą one wyższe wydatki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-398/09

Przepisy prawa Unii dotyczące zwrotu świadczenia nienależnego należy interpretować w ten sposób, że zwrot świadczenia nienależnego może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia wyłącznie w sytuacji, gdy kwoty nienależnie uiszczone przez podatnika z tytułu podatku pobranego w państwie członkowskim z naruszeniem prawa Unii zostały przerzucone bezpośrednio na nabywcę. W rezultacie prawo Unii sprzeciwia się sytuacji, w której państwo członkowskie odmawia zwrotu niezgodnego z prawem podatku z uwagi na fakt, że kwoty uiszczone nienależnie przez podatnika zostały zrównoważone przez uzyskanie oszczędności w następstwie jednoczesnego zniesienia innych opłat, ponieważ takie wyrównanie nie może być w świetle prawa Unii postrzegane jako bezpodstawne wzbogacenie w związku z tym podatkiem...

Postanowienie NSA - II FSK 1396/11

Jak wynika z treści art. 177 § 1 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. skarga złożona po terminie - tak jak ma to miejsce w odniesieniu do skargi z dnia 11 sierpnia 2011r. - podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna...

Przegląd prasy

Kodyfikacja przepisów podatkowych proponowana przez PiS nie będzie ułatwieniem

Połączenie wszystkich ustaw dotyczących podatków dochodowych w jednym akcie prawnym może utrudnić interpretację przepisów... Gazeta Prawna

Zwrot VAT na materiały budowlane może dostać nie tylko właściciel

Zwrot części podatku na materiały budowlane w związku z budową domu przysługuje m.in. użytkownikowi wieczystemu i dzierżawcy... Gazeta Prawna

Oświadczenie odbiorcy przesyłki pozwoli uniknąć cła

Odbiorca przesyłki o niskiej wartości, w której znajdują się towary w ilości wskazującej, że są przeznaczone na cele handlowe, nie zapłaci cła, jeżeli zapewni, że nie sprzeda zawartości paczki... Gazeta Prawna

Za błąd w rachunku fiskus może wystawić mandat

Jeśli błąd na rachunku prowadzi do zaniżenia zobowiązania podatkowego, wystawca zapłaci karę... Gazeta Prawna

Informacje o katastrze i żłobkach

Główny geodeta kraju ma prowadzić stałe badania statystyczne prac geodezyjnych i kartograficznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handel fakturami to przestępstwo

Amatorzy nielegalnej optymalizacji podatkowej muszą liczyć się z poważnymi sankcjami, z więzieniem włącznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niania nie musi płacić co miesiąc zaliczek na PIT

Opiekunka do dziecka zatrudniona na podstawie umowy-zlecenie osiąga przychody z tzw. innych źródeł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik wraz z fakturami kupuje sobie kłopoty

W Internecie kwitnie handel fakturami VAT i kosztami podatkowymi. Skarbówka wykrywa tysiące takich transakcji i odzyskuje miliardy złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 438/11

Skoro z akt sprawy wynika, że głównym źródłem utrzymania rodziny podatnika jest stały zasiłek z pomocy społecznej w wysokości 351 zł miesięcznie, to okoliczność tę należy uwzględnić w rozstrzygnięciu, ponieważ odmowa umorzenia zaległości może oznaczać w istocie obciążenie innych podatników ciężarem nie tylko spłat zaległości, ale też ciężarem utrzymania gospodarstwa domowego skarżącego. W tym kontekście odwoływanie się przez organ odwoławczy do przyszłych możliwości płatniczych strony w związku z ewentualnym nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego w 2016 r. naruszyło zasadę, że wniosek strony powinien być rozpatrzony przede wszystkim na podstawie jej aktualnej sytuacji majątkowej i osobistej. Oczywiście możliwość osiągnięcia przez podatnika ewentualnych przyszłych dochodów nie pozostaje bez wpływu na ocenę zasadności wniosku o udzielenie ulgi podatkowej, ale priorytetowe znaczenie ma zawsze jego obecna sytuacja. W przypadku, gdy jest ona na tyle poważna, iż zachodzi potrzeba korzystania ze środków pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, organ podatkowy powinien był zważyć, czy oczekiwanie na uzyskanie przez stronę ewentualnego dochodu w tak odległej perspektywie nie pogorszy i tak już trudnej sytuacji, w której się ona znajduje...

Wyrok NSA - II FSK 1743/11

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że interpretacja art. 20 ust. 3 pdof dokonana przez Sąd wojewódzki nie budzi zastrzeżeń. Sąd trafnie bowiem stwierdził, że w świetle w/w przepisu posiadane wcześniej zasoby majątkowe, z których podatnik chce rozliczyć swoje przychody, muszą pochodzić z ujawnionych źródeł (opodatkowanych lub wolnych od podatku), bez względu na czas nabycia tych zasobów. Stanowisko takie znajduje oparcie w orzecznictwie Sądu kasacyjnego (por. wyrok NSA z dnia 7 września 20004 r., FSK 112/04, Przegląd Podatkowy 2006/4/49)...

Przegląd prasy

Rabat nie stanowi przychodu

Korzystanie z rabatów nie jest opodatkowane, gdyż nie stanowi nieodpłatnego przychodu w rozumieniu ustawy o PIT... Gazeta Prawna

Zgłoszenia Intrastat: firma sama musi obliczyć wartość fakturową

Koszty transportu towaru należy dodać do wartości fakturowej wykazywanej w zgłoszeniu Intrastat, jeżeli stanowią podstawę opodatkowania VAT... Gazeta Prawna

Zachowek może być bez podatku

Osoba, której spadkobierca wypłacił zachowek, nie zapłaci podatku, gdy zgłosi jego nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Przez rosnące podatki litr diesla zdrożeje o 40 gr

Podwyżki ceny oleju napędowego od 1 stycznia 2012 r. są skutkiem wysokiego kursu euro i wzrostu w przyszłym roku unijnych limitów opodatkowania... Gazeta Prawna

Nie wybudowali drogi i nie ma jak oddać działki

Tylko część wywłaszczonych na podstawie starych przepisów może się ubiegać o zwrot gruntów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca nie rozliczy w kosztach firmy instalacji gazu w prywatnym aucie

- Pracuję na etacie i dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą polegającą na serwisie sprzętu komputerowego. W firmie wykorzystuję prywatny samochód osobowy, związane z tym koszty uwzględniam w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Ze względu na wzrost ceny benzyny planuję montaż w aucie instalacji gazowej (jej koszt to ok. 2000 zł). Czy wydatki te będę mógł zaliczyć do kosztów firmy?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma daniny od przekąsek w czasie imprezy integracyjnej

Przychód z tytułu pozostawionych do dyspozycji nieodpłatnych świadczeń musi być zindywidualizowany. Jeśli nie można określić konkretnej kwoty, to pracownik nie płaci PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zysk z lokaty nie jest dochodem z działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nie może zaliczyć dyskonta i odsetek od obligacji oraz oprocentowania lokat bankowych do przychodów firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 października 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 496/11

W przedstawionym stanie faktycznym sprawy organ podatkowy przyjął, że o uznaniu czynności za przejaw działalności gospodarczej decyduje już sam zakup nieruchomości z zamiarem jej wykorzystania w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Już ta czynność - zdaniem organu - nadaje stronie skarżącej status podatnika podatku od towarów i usług...

Wyrok NSA - II FSK 414/10

W art. 15 ust.4 e u.p.d.o.p. ustawodawca, definiując pojęcie poniesienia kosztu odwołał się do pewnych pojęć, znanych przepisom o rachunkowości i niezdefiniowanych w ustawie podatkowej jak rezerwy czy bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W odniesieniu do tych wyrażeń niezbędne jest odwołanie się przy ich wykładni do przepisów ustawy o rachunkowości. Nie ma natomiast podstaw, aby czynić to w stosunku do pojęcia kosztu jako kosztu ujętego w księgach rachunkowych. Wniosku takiego nie uzasadnia użycie tego pojęcia w zwrocie "dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury". Przede wszystkim zauważyć należy, że przepis ten (art. 15 ) odnosi się - jako całość - do kosztów uzyskania przychodów...

Informacje NetTAX

BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Serwis NetTAX we współpracy z Progress Group zapraszają do udziału w III edycji konferencji ”BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”...

Prawo w działalności instytucji kultury - jak działać zgodnie z prawem i nie zwariować

Serwis NetTAX wraz Fundacją Wirt@lna Kultura serdecznie zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję "Prawo w działalności instytucji kultury - jak działać zgodnie z prawem i nie zwariować"...

Przegląd prasy

Celnicy śledzą i karzą za e-reklamę hazardu

Funkcjonariusze celni muszą udowodnić, że strona internetowa reklamująca hazard jest obsługiwana przez polskiego podatnika. Tylko wtedy mogą go ukarać... Gazeta Prawna

Podatnik musi wiedzieć o egzekucji

O podjęciu przez organ czynności mających na celu zarządzenie zabezpieczenia na majątku powinien być poinformowany podatnik, a nie pełnomocnik... Gazeta Prawna

Sprzedaż auta wykorzystywanego w firmie jest opodatkowana VAT

Sprzedaż samochodu znajdującego się w ewidencji środków trwałych, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga rozliczenia w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Zawiadomienie o kontroli w firmie musi być na piśmie

Jeżeli kontrola ma związek z prowadzoną działalnością, to nawet po likwidacji firmy podatnik powinien być o niej informowany na piśmie... Gazeta Prawna

Nie jest łatwiej o rentę przy długim stażu

Zatrudnienie krótsze niż pięcioletnie w ostatnim dziesięcioleciu nie przekreśla prawa do renty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od zużytych artykułów spożywczych nie naliczamy podatku

Wartość wsypywanej do ekspresu kawy i rozpuszczonego w niej cukru nie musi być udokumentowana fakturą wewnętrzną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczać wydatki na poczęstunek dla kontrahentów i pracowników

Zdaniem fiskusa żaden rachunek z restauracji za obiad z nabywcą towarów lub usług nie jest kosztem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekazanie infrastruktury nie zawsze jest obciążone VAT

Firmy, które realizują duże inwestycje, czasem muszą przenieść część majątku na gminę. Nie zawsze trzeba z tego tytułu naliczać podatek od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama