Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 września 2011

Przegląd prasy

Towar można oddać do składu podatkowego

Przedsiębiorca, który prowadzi skład podatkowy, może magazynować zarówno swoje wyroby, jak i te, które są własnością innych podmiotów... Gazeta Prawna

Rata kapitałowa nie jest kosztem podatkowym

Przedsiębiorca, który kupuje środki trwałe na raty, może uwzględnić w kosztach prowizję bankową oraz zapłacone odsetki od kredytu... Gazeta Prawna

Ruszyły internetowe deklaracje akcyzowe

Od soboty podatnicy nie będą już musieli składać wizyt w urzędzie celnym lub na poczcie... Gazeta Prawna

Nowelizacja ustawy o VAT przygotowana przez PiS nie rozstrzyga wątpliwości

Nowelizacja ustawy o VAT, która została przygotowana przez PiS, nie rozstrzyga istniejących wątpliwości dotyczących rozliczeń... Gazeta Prawna

Angażowanie rodziny do prowadzenia biznesu nie zawsze się opłaca

Zatrudnienie we własnej firmie żony lub dziecka nie da żadnych korzyści finansowych. Wypłaconego im wynagrodzenia przepisy nie pozwalają bowiem zaliczyć do kosztów podatkowych działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pensja małżonka nie jest kosztem

Przedsiębiorca zatrudniający małżonka rozliczy w kosztach podatkowych składki zapłacone na jego ubezpieczenie społeczne. Ale tylko w tej części, którą finansuje jako pracodawca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdzie i jakie podatki trzeba płacić

Mieszkający na stałe w Polsce rodak czasowo zatrudniony w Niemczech podatki będzie płacił w kraju, jeśli nad Renem przebywa krócej niż pół roku a wynagrodzenie wypłaca mu firma niemająca tam siedziby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem trzeba walczyć przed sądem, aby wykazać niższe koszty

Koszty reklamacji wyrobów produkowanych w specjalnej strefie ekonomicznej należy przypisać do przychodów z ich wytwarzania, nawet gdy serwis odbywa się w innym kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 266/11

Że w sprawie mamy do czynienia ze swoistego rodzaju przywilejem podatkowym - zwolnieniem z opodatkowania dochodów uzyskanych w SSE. Ograniczenie jego czasowego obowiązywania, zdaniem Sądu, usprawiedliwiały dokonane zmiany legislacyjne, w szczególności konieczność dostosowania regulacji prawnych do przepisów obowiązujących w UE. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż przepisy ograniczające sporne zwolnienie podatkowe do dnia 31 grudnia 2010 r. weszły w życie już w 2004 r., a zatem skarżąca Spółka miała dostateczną ilość czasu, na podjęcie odpowiednich kroków gospodarczych, zmierzających do dostosowania profilu i miejsca prowadzonej działalności do zmieniających się regulacji prawnych...

Wyrok WSA - I SA/Po 407/11

Dla opodatkowania istotne jest natomiast to, czy danemu pracownikowi można przypisać konkretny, a nie statystyczny, czy potencjalny przychód. Nie można bowiem ustalać przychodu w drodze arytmetycznego działania polegającego na podzieleniu kosztów imprezy integracyjnej przez liczbę pracowników biorących w niej udział. Przepisy u.p.d.o.f. nie dają podstaw do wykonania takiego działania. Ponadto podkreślić należy, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi dotyczyć konkretnego pracownika, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna, a nie grupa osób. Brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego...

Przegląd prasy

Koszty nowego podatku finansowego poniosą firmy i inwestorzy

Komisja Europejska Nowy podatek od transakcji na papierach wartościowych i instrumentach pochodnych ma być płacony przez instytucje finansowe, ale jego koszty zostaną przerzucone na klientów, którzy inwestują na giełdzie... Gazeta Prawna

30 września ostatni dzień na wysłanie wniosku o zwrot zapłaconego VAT

Do 30 września przedsiębiorcy mogą składać wnioski w formie elektronicznej o zwrot VAT zapłaconego w ubiegłym roku w innych państwach UE... Gazeta Prawna

Oczekiwanie na zwrot VAT, czyli darmowy kredyt dla państwa

Skrócenie o połowę ustawowego czasu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku VAT dałoby firmom miliony złotych oszczędności miesięcznie, ułatwiłoby inwestycje i przyspieszyło ich rozwój... Gazeta Prawna

Bez decyzji nie ma podatku od nieruchomości

Właściciele mieszkań płacą podatek dopiero po otrzymaniu decyzji od gminy. Zdarza się, że urząd bez jej wydania wzywa od razu do zapłaty należności... Gazeta Prawna

Lekarz nie może pracować w konkurencyjnych zakładach

Lekarz specjalista, podejmując działalność w placówce o tożsamym zakresie usług, na tym samym obszarze kontraktowania co pracodawca, działa na jego szkodę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Straty z cyberwłamań czasami da się odliczyć

Ataki hakerów powodują coraz większe szkody w przedsiębiorstwach. Część z nich można zaliczyć do podatkowych kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od pacjenta tylko numer PESEL

Lekarze, wypisując zwolnienia pacjentom, bezpodstawnie wymagają od nich NIP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emeryci udowadniają w ZUS, że się zwolnili

Przed końcem października senior ma odejść z pracy. Złożenie wypowiedzenia u pracodawcy nie wystarczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 380/11

Wprawdzie wynika z nich, że Stanisław Z. jest trwale niezdolny do samodzielnej egzystencji, a skarżący i jego małżonka zaciągnęli kredyt mieszkaniowy budowlano-hipoteczny, którego zabezpieczeniem miała być hipoteka na nieruchomości, to jednocześnie brak jest jakichkolwiek danych, pozwalających na ocenę, iż przymusowe wykonanie decyzji doprowadzi do pozbawienia skarżącego i jego małżonki możliwości spłaty kredytu. Skarżący nie podała żadnych informacji dotyczących posiadanego przez niego majątku i dochodów (w tym także ewentualnych dochodów S. Z.), a także wysokości wydatków, jakie musi ponosić w związku z utrzymaniem rodziny i spłatą kredytu. Są to okoliczności istotne, trudno bowiem bez znajomości sytuacji majątkowej skarżącego ocenić niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych skutków bądź znacznej szkody w sytuacji wyegzekwowania podatku w wysokości 1817 zł...

Wyrok NSA - II FSK 606/10

Niezależnie od tego trzeba przynajmniej zasygnalizować, iż w postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, której realizacja stała się przedmiotem kontroli sądu. Ten ostatni zwrócił uwagę, iż w toku postępowania organy podatkowe nie powinny w sposób bezkrytyczny uwzględniać zeznania i wyjaśnienia świadków oraz stron . W dalszej części swojego wywodu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozwinął to spostrzeżenie przedstawiając racje przemawiające za uznaniem za decydujący dowód zawartej umowy sprzedaży udziałów spółki E.[...]. Nie jest to wcale równoznaczne - jak chce tego autor skargi kasacyjnej - z przyznaniem tej umowie "szczególnej mocy dowodowej" . Wypadałoby tu raczej mówić o wyciągnięciu logicznych i spójnych wniosków płynących z dokonanej przez organy podatkowe oceny całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sąd wyczerpująco przedstawił też rezultat ustaleń organów podatkowych oraz sposób ich udokumentowania, kończąc przeprowadzoną analizę następującą konkluzją: "W ocenie Sądu przy wydaniu zaskarżonej decyzji organ nie przekroczył granic swobodnej oceny dowodów" ...

Przegląd prasy

Spółdzielnie płacą CIT od dywidend

Zwolnione z podatku dochodowego mogą być dywidendy uzyskane przez spółki kapitałowe, z wyłączeniem innych osób prawnych, w tym spółdzielni... Gazeta Prawna

Mieszkania i garaże z niższym, a pasy zieleni z wyższym VAT

Przy budowie mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezwiązaną z częścią mieszkalną należy stosować różne stawki podatku... Gazeta Prawna

Sąd zweryfikuje dochody dłużnika składającego wniosek o upadłość konsumencką

Sąd upadłościowy sprawdzi w urzędzie skarbowym, jakie czynności opodatkowane wykonywał dłużnik składający wniosek o upadłość konsumencką... Gazeta Prawna

Mandat za nieprzestrzeganie praw pracowników jest kosztem księgowym

Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za nieprzestrzeganie praw pracowników... Gazeta Prawna

Bez sprzedaży nie ma dostarczania

Obrót gazem i energią jest działalnością sektorową w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS policzy kapitał za krótki staż

Od tego dnia osoby, które przed 1999 r. krótko pracowały, mogą zgłaszać wnioski o ustalenie kapitału początkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć przeznaczenie firmowych towarów na cele osobiste

Przepisy pozwalają, aby kupione na firmę towary przeznaczyć na prywatne potrzeby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dotacja nie zawsze jest obciążona VAT

Firma, która dostaje dopłatę do konkretnej usługi, dzięki czemu może zaoferować ją po niższej cenie, zwiększa podatek należny o wysokość dofinansowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 515/11

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Polska mogła dokonać jednokrotnego wyboru spośród możliwości, jakie przyznał państwom członkowskim art. 7 ust. 2 Dyrektywy kapitałowej tj. opodatkować lub zwolnić z opodatkowania operacje inne niż określone w ust. 1 tego artykułu, zaś decydując się, w dniu przystąpienia do Wspólnot Europejskich, na zwolnienie z podatku pożyczki udzielonej przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej w rozumieniu powołanej Dyrektywy, nie mogła ponownie opodatkować tej czynności. Zwalniając taką pożyczkę z opodatkowania Polska wypełniała założenia omawianej Dyrektywy, której celem było stopniowe eliminowanie podatku kapitałowego jako daniny utrudniającej swobodny przepływ kapitału. Dlatego też oczywiście sprzeczne z Dyrektywą kapitałową było ponowne opodatkowanie tej czynności, w latach 2007 - 2008, co oznacza, że obowiązujące wówczas przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika jako wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach spółki, będące w nieusuwalnej kolizji z przepisami tej Dyrektywy, nie mogły być stosowane z uwagi na konstytucyjne pierwszeństwo prawa unijnego i jego bezpośredniego działania...

Wyrok WSA - III SA/Po 610/11

Skarżący uiścił wpis w dniu 22 sierpnia 2011 r., a więc dzień po terminie (k. 33 akt sądowych). Uiszczenie wpisu po terminie jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych...

Przegląd prasy

Faktura za media może nie zawierać daty sprzedaży

Wystawiając faktury za media, nie trzeba podawać NIP nabywcy, a zamiast daty można podać miesiąc i rok wystawienia faktury... Gazeta Prawna

Raty w spłacie nie blokują wydania zaświadczenia zaległości

Podmiot, któremu fiskus przyznał ulgę podatkową nie ma zaległości. Ordynacja podatkowa określa zasady i warunki, na jakich przyznawane są ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych... Gazeta Prawna

Podatnicy CIT rozliczą straty z giełdy w firmie

Tylko podatnik CIT, który sprzedał ze stratą papiery wartościowe lub udziały, może je rozliczyć razem z dochodem z podstawowej działalności... Gazeta Prawna

Do piątku rolnicy powinni złożyć wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnicy mogą odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności... Gazeta Prawna

Strażak sprawdzi nie tylko drogi ewakuacji pracowników

Zanim straż pożarna wejdzie do firmy, zazwyczaj powiadomi o tym właściciela. Jednak nie musi tego robić, gdy ludziom grozi niebezpieczeństwo lub istnieje zagrożenie ogniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy w bloku jest również sklep, to trudniej zebrać pieniądze na remont

Wspólnoty mieszkaniowe, do których należą również właściciele lokali użytkowych, są w gorszej sytuacji niż pozostałe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezpieczający, który świadczy usługi administracyjne, nie nalicza VAT

Czy usługi ubezpieczającego w zakresie umów ubezpieczenia grupowego korzystają ze zwolnienia z VAT?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy ująć korektę zmniejszającą obrót

Czasem sprzedawca ma potwierdzenie odbioru faktury korygującej, mimo że nie trafił do niego żaden dokument od kontrahenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 434/11

Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić, iż organ podatkowy dokonał nieprawidłowej interpretacji omawianych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn bowiem błędnie uznał, że zapis i polecenie testamentowe to pojęcia tożsame. Nadto w swojej argumentacji oparł się na orzeczeniu NSA o.z. w Poznaniu z dnia 10 czerwca 1999r. (sygn. akt I SA/Po 1872/98), w uzasadnieniu którego Sąd odniósł się wyłącznie do polecenia zawartego w akcie darowizny stwierdzając, iż " W świetle art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn(...) nie wystarczy zawarte w akcie darowizny zobowiązanie obdarowanych przez darczyńców do wykonania polecenia, skoro zobowiązanie takie nie stwarza po stronie osób, na rzecz których zostało uczynione, żadnych roszczeń/ nie powstaje po stronie tych osób żadna wierzytelność w stosunku do obdarowanych/"- teza...

Wyrok NSA - II FSK 540/10

Darowizna ta podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 p.s.d., a obowiązek podatkowy ciążył na nabywcy praw majątkowych (art. 5 ustawy) i powstał w dniu zawarcia umowy darowizny w formie pisemnej z podpisami stron poświadczonymi notarialnie (art. 6 ust. 1 pkt 4 p.s.d. w zw. z art. 180 K.s.h.). Sąd zasadnie podzielił stanowisko organów podatkowych, że umowa darowizny była ważna, a odwołanie darowizny wywołuje skutek ex nunc...

Przegląd prasy

Sprzedany olej odpadowy zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych

Przy sprzedaży oleju przepracowanego powstaje obowiązek w VAT. Taka transakcja jest jednak zwolniona z akcyzy... Gazeta Prawna

Wydatki na ubezpieczenie nie są kosztem firmy

Składki opłacone przez pracodawcę z zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia dla pracowników nie pomniejszą przychodów firmy... Gazeta Prawna

Podatek od odsetek zapłacony za granicą można odliczyć

Spółka, która otrzymuje odsetki od pożyczki udzielonej zagranicznemu udziałowcowi, może uwzględnić w zeznaniu rocznym podatek dochodowy pobrany w innym kraju... Gazeta Prawna

Umieszczony w testamencie zapis windykacyjny trzeba rozliczyć podatkiem spadkowym

Obowiązek podatkowy dla zapisu windykacyjnego powstanie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia... Gazeta Prawna

Co musi wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podatnik może wydzielić część majątku firmy i wnieść ją aportem do spółki bez rozliczania CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób przekształcić działkę rolną na budowlaną

Przepisy nie pozwalają swobodnie budować na gruncie rolnym, jednak nie oznacza to, że inwestor ma związane ręce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W interpretacji należy analizować nie tylko prawo podatkowe

Odpowiadając na pytanie podatnika dotyczące zwolnienia z PIT odszkodowania przyznanego na podstawie czeskiego kodeksu pracy, izba skarbowa musi odnieść się do wszystkich analogicznych regulacji, które obowiązują w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zgubiłeś fakturę, zwróć się o duplikat

Aby odzyskać podatek naliczony przy zakupach, trzeba mieć fakturę. Gdy zaginie jej oryginał, do odliczenia uprawnia wyłącznie ponownie wystawiony dokument... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 września 2011

Przegląd prasy

Firma zapłaci PIT od sprzedaży nieruchomości

Sposób rozliczenia sprzedaży nieruchomości w ramach prowadzonej firmy będzie zależał od jej kwalifikacji i charakteru... Gazeta Prawna

Prowizja będzie kosztem podatkowym sprzedanej obligacji

Inwestor, który nabył obligacje na giełdzie, może zaliczyć do kosztów podatkowych pobraną prowizję maklerską, jeśli sprzeda je przed terminem wykupu... Gazeta Prawna

Choroba nie pozbawia kosztów podatkowych

U pracownika, który był chory, ale otrzymywał za ten czas wynagrodzenie, można zastosować koszty podatkowe w normalnej wysokości... Gazeta Prawna

Ulga podatkowa przyciąga firmy do stref ekonomicznych

Coraz więcej przedsiębiorstw działa w specjalnych strefach ekonomicznych. Firmy chcą korzystać z ulgi podatkowej, która przynosi duże oszczędności... Gazeta Prawna

Nianie z ZUS i podatkiem – poradnik dla rodziców

Od 1 października 2011 domownicy mogą przyjąć osoby, które zaopiekują się ich dziećmi do lat trzech. Ich składki społeczne i zdrowotną sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uczelnie łamią prawa studentów

Cofanie żaków z piątego na trzeci rok studiów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które usługi medyczne są zwolnione z VAT

Przychodnie, szpitale i lekarze prowadzący prywatną praktykę wciąż mają wątpliwości, które ich świadczenia są obciążone 23-proc. stawką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacje będą dawać ochronę, nawet gdy wzrosną stawki

Ustawa o VAT przewiduje, że jeśli dług publiczny przekroczy ustalony poziom, podwyższony zostanie VAT na wszystkie towary i usługi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 794/11

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w zakresie montażu urządzeń gazowych rzeczywiste czynności wykonane zostały w mniejszym zakresie i za niższą cenę. Dawało to, podstawę do zastosowania w tej sprawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r., art. 88 ust. 3a pkt 4 u.p.t.u., stanowiących odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 i 2 u.p.t.u. Powołane wyżej przepisy stanowiły, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2247/10

W kwestii wniosku o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego należy zauważyć, że stosownie do art. 227 § 2 p.p.s.a. od zażaleń, o których mowa w § 1 powołanego artykułu - tj. od zarządzeń przewodniczącego oraz postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeśli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy - nie pobiera się opłat sądowych. Odnośnie zaś kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym, to są one należne w jedynie w postępowaniu drugoistancyjnym na podstawie z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz.1349 ze zm.). Jak wynika zaś z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, katalog czynności radcy prawnego, za które przysługuje wynagrodzenie, wskazany w § 14 ust. 2 powołanego rozporządzenia jest katalogiem zamkniętym...

Przegląd prasy

Sąd rozstrzygnie o prawie do niższej stawki podatku od nieruchomści

Podatnicy, którzy nie skorzystali z obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla pomieszczeń niezwiązanych bezpośrednio z usługami zdrowotnymi, mogą ubiegać się o nadpłatę... Gazeta Prawna

Nowa firma odliczy VAT od zakupów

Sądy administracyjne potwierdzają, że prawo do odliczenia podatku przysługuje też od zakupów, których przedsiębiorca dokonał przed rozpoczęciem działalności i rejestracją dla celów VAT... Gazeta Prawna

Rodzic nie musi zgodzić się na ulgę prorodzinną

Musi być porozumienie ojca i matki, gdy oboje uwzględniają ulgę prorodzinną. Gdy jedno z nich nie skorzystało z ulgi, drugie ma prawo odliczyć całość kwoty... Gazeta Prawna

Kontakt przez skrzynkę podawczą

Nie wszystkie wnioski kierowane do urzędów wymagają gotowych formularzy. Jeśli przepisy nie stawiają warunku, by pismo zostało skierowane zgodnie z określonym w nich wzorem, to obywatel nie musi korzystać z gotowego formularza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Profil zaufany zamiast e-podpisu

Od czerwca każdy Polak może wyrobić sobie za darmo podpis umożliwiający weryfikację tożsamości w kontaktach z e-administracją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sfinansowanie opłaty za egzamin bez PIT

Kandydaci na aplikantów radcowskich i adwokackich, którym koszty egzaminu pokrywa zatrudniająca ich kancelaria, nie zapłacą od dofinansowania podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowa nie podlegała VAT, ale naliczono inny podatek

Nabycie wierzytelności, które nie łączy się z odpłatną usługą np. w zakresie odzyskania długu, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 659/10

Jest to tym bardziej ważne, że przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej organ podatkowy ma obowiązek brać pod uwagę przede wszystkim sytuację, w jakiej podatnik znajduje się w chwili, gdy podejmowana była decyzja w danej instancji. Sąd zwraca uwagę wnoszącemu skargę kasacyjną, że przesłanki z art. 67a Ordynacji podatkowej dotyczą przede wszystkim uprawnienia do zastosowania instytucji umorzenia zaległości podatkowych, na co wskazuje zwrot "(...) organ podatkowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może (...)". Nieregulowanie zobowiązań podatkowych w okresie przeszłym nie powinno być kwalifikowane jako samoistna przesłanka odmowy zastosowania ulgi a co najwyżej, nie może być samodzielną przesłanką zastosowania tej ulgi...

Postanowienie WSA - I SA/Gl 683/11

W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, o zachowaniu terminu do jej wniesienia decyduje data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej...

Przegląd prasy

W Polsce nie wolno zarabiać na straszeniu internautów

Prywatne firmy i kancelarie prawne nie mogą same ścigać piratów internetowych, bo naruszą prawo... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, może uzyskiwać tylko niektóre przychody

Zawieszenie działalności oznacza zakaz uzyskiwania z niej bieżących przychodów. Przedsiębiorca może jednak wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów... Gazeta Prawna

Biegły ustali zatajone dochody podatnika

W sprawach dotyczących zatajania dochodów zarówno organ podatkowy, jak i podatnik mogą skorzystać z usług biegłego... Gazeta Prawna

Płatnik może być zwolniony z poboru należnego podatku

Płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek do urzędu skarbowego. Gdy tego nie zrobi, podlega odpowiedzialności podatkowej... Gazeta Prawna

Jedno duże pole zastąpi kilka małych

Starostowie będą mogli scalić wąskie paski gruntów. Umożliwią im to nowe przepisy. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niełatwo uzyskać odsetki od ZUS za zwłokę w wypłacie

Gdy organ rentowy spóźni się z wypłatą świadczenia, ubezpieczony może żądać odsetek z tego tytułu. W praktyce ich uzyskanie nie jest jednak łatwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od dotacji nie płacimy podatku, ale wydatki z niej sfinansowane nie są kosztem

Rozliczenie dopłaty znacznie się komplikuje, jeśli firma uwzględni wydatki w rozliczeniach podatkowych i dopiero po pewnym czasie otrzyma ich refundację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które usługi wykonywane przez szpitale i przychodnie nie są objęte zwolnieniem

Nieostre pojęcia użyte zarówno w dyrektywie, jak i w ustawie o VAT sprawiają, że odpowiedź na pytanie, czy dane świadczenie korzysta z preferencji, w wielu wypadkach wcale może nie być oczywista... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 302/11

"działki w chwili obecnej nie użytkowane, na działce występują samosiejki drzew, co świadczy o kilkunastoletnim nieużytkowaniu, działka silnie zachwaszczona i zaniedbana(...), działki w chwili obecnej nie nadają się do użytkowania rolniczego z uwagi na ukształtowanie, silne nachylenie terenu od strony południowej, całość stoku jest porośnięta lasem (...), część północna o ukształtowaniu płaskim zakrzaczona , silnie zachwaszczona, w wielu miejscach gęsto porośnięta samosiejkami drzew". Ten opis dokonany przez pracowników organu I instancji w powiązaniu z wnioskiem skarżącego "o umorzenie z powodu nieprowadzenia działalności rolniczej" nakładał na organy obowiązek rozważenia kwestii zwolnienia, o którym owa w art. 12 ust. 7. Z treści zaskarżonej decyzji, jak też decyzji wydanej przez organ I instancji nie wynika, aby było to przedmiotem rozważania organów (wniosek o zwolnienie, czy są spełnione warunki itd.)...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 374/11

Skoro do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć tylko faktycznie poniesione wydatki (zob. pkt 6.1. uzasadnienia wyroku), to znaczy, że wpływu na podstawę opodatkowania nie wywiera "różnica pomiędzy kwotą kapitału spłaconego, a rzeczywiście otrzymaną kwota kredytu", gdyż do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać dwukrotnie poszczególnych wydatków, w tym dotyczących należności związanych z przewalutowaniem kredytu...

Przegląd prasy

Udziały w spółce przekazane rodzeństwu uprawniają do zwolnienia z podatku

Otrzymanie od brata udziałów w spółce, które pochodzą z majątku wspólnego małżonków, nie wymaga składania dwóch zgłoszeń do urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Ratalna spłata podatku od spadków i darowizn zależy od gminy

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyraża zgodę na przyznanie ulgi w spłacie podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Samotnej matce fiskus daruje zaległości

Urzędnicy, zanim odmówią umorzenia, muszą najpierw sprawdzić, czy zapłata zaległych podatków nie zagraża egzystencji podatnika... Gazeta Prawna

Największe miasta podniosą podatek za domy i mieszkania

Poznań, Warszawa, Gdańsk - to miasta stosujące najwyższe dopuszczalne stawki podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Niektóre zakupy można udokumentować paragonem

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie musi na potwierdzenie wszystkich wydatków mieć faktur bądź rachunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aport części majątku firmy bez CIT

Brak praw do nieruchomości nie wyklucza tego, że wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych tworzy zorganizowaną część przedsiębiorstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy sprzedaż auta lub traktora trzeba ująć w kasie fiskalnej

Firmowy używany samochód najlepiej sprzedać innemu przedsiębiorcy lub pracownikowi. Inaczej kwotę z tego tytułu wlicza się do limitu obrotów zobowiązujących do rozpoczęcia dokumentowania sprzedaży paragonami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak liczyć obrót z tytułu transakcji na pochodnych instrumentach finansowych

Wynagrodzeniem z tytułu operacji na swapach walutowo-procentowych jest kwota dodatniego wyniku zrealizowanego w danym okresie rozliczeniowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 180/11

Nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tożsamości podmiotowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały rok podatkowy, nie może mieć miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej, a następnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spółki cywilnej...

Wyrok NSA - II FSK 544/10

Należy stwierdzić, że w postępowaniu z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu ciężar dowodu jest rozłożony pomiędzy stronę i organ podatkowy w tym sensie, że obowiązkiem podatnika jest wskazanie i co najmniej uprawdopodobnienie podnoszonych przez niego okoliczności faktycznych, związanych ze zgromadzonym mieniem, przychodami i kosztami utrzymania, a obowiązkiem organu jest rzetelne i wyczerpujące zbadanie okoliczności wskazanych przez podatnika w celu stwierdzenia, czy zaistniała nadwyżka wydatków w roku podatkowym i wartości zgromadzonego w tym roku mienia nad przychodem z roku podatkowego oraz mieniem zgromadzonym w latach poprzednich. Niewywiązanie się z w.w. obowiązków przez którąkolwiek z podmiotów postępowania podatkowego rodzi negatywne dla niego skutki, które nie mogą być zniwelowane w drodze poszukiwania ochrony sądowej...

Przegląd prasy

Dane jednego małżonka na fakturze uprawniają do ulgi internetowej

Zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek danych tylko jednego z małżonków pozwala na skorzystanie z ulgi internetowej również przez drugiego małżonka... Gazeta Prawna

Samodzielne powiadomienie urzędu o wykroczeniu wyłączy ukaranie

Złożenie czynnego żalu już po wysłaniu spóźnionej deklaracji podatkowej nie powinno skutkować nałożeniem kary grzywny... Gazeta Prawna

Stratę z działalności odliczymy po roku

Przedsiębiorca, który poniósł stratę z działalności w poprzednich latach, może ją odliczać od dochodu będącego podstawą miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatkowych... Gazeta Prawna

Urzędnik za błąd zapłaci nawet roczną pensją. Co z ubezpieczeniami?

Od czterech miesięcy (od 17 maja 2011 r.) obowiązują przepisy dotyczące odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa... Gazeta Prawna

Docieplenie budynku firmy może wymagać pozwolenia na budowę

Ocieplony obiekt zużywa mniej energii, dzięki temu jest tańszy w utrzymaniu i eksploatacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Płatnik odpowie za niepobrane zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy wypłacający wynagrodzenia i inne należności zatrudnianym przez siebie pracownikom zobowiązani są do potrącania należnych od nich danin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla fiskusa wina księgowej jest bez znaczenia

Skutkiem nieprawidłowości w rozliczeniach jest nie tylko konieczność zapłaty niepobranego na czas podatku z odsetkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaliczkę trzeba dokumentować paragonem

Prowadzę sklep internetowy. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Mam jednak problem z ujęciem niektórych zaliczek, zdarza się bowiem, że o wpłacie pieniędzy dowiaduję się opóźnieniem, np. klient przelewa pieniądze 31 sierpnia, a informację, że one wpłynęły, dostaję 1 września. W jaki sposób udokumentować taką zaliczkę?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 września 2011

Przegląd prasy

Właściciel zawieszonej firmy bez prawa do zasiłku chorobowego

Osoba, która zawiesiła działalność, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne... Gazeta Prawna

Wzrosną sankcje za błędy podatkowe

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia to zła wiadomość dla podatników, którzy mają nieczyste sumienie wobec fiskusa... Gazeta Prawna

Sprzedaż prywatnych działek bez VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał wczoraj, że rolnik sprzedający własną działkę nie musi płacić VAT, chyba że działa jak handlowiec... Gazeta Prawna

Opłata targowa ogranicza handel

Stawka opłaty targowej może wynieść maksymalnie 700 zł za dzień. Taka opłata lepiej eliminuje handel w niechcianych miejscach niż mandaty... Gazeta Prawna

Reforma w podatkach: e-mail ze skarbówki

Mają być elektroniczne deklaracje i zaświadczenia. Informacja o zaległościach będzie wysyłana e-mailem. Fiskus sam wypełni niektóre deklaracje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niezamortyzowana wartość inwestycji jest kosztem

Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym, jeżeli nie są skutkiem zmiany rodzaju działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można odzyskać VAT z faktur za usługi doradcze

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku od usług doradczych związanych z nabyciem udziałów w spółce w celu prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy zakup posiłków w stołówce uprawnia do odliczenia

Czy można odzyskać podatek z faktur za usługi stołówkowe?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 272/11

W rozpatrywanej sprawie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przepisie podlegającym interpretacji (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) posługuje się wprost pojęciem "podróż służbowa", nie definiując tego pojęcia dla potrzeb podatkowych. Pojęcie to jednak jest zasadniczym elementem konstrukcji zwolnienia podatkowego, a więc - określonego stanu podatkowo-prawnego, z którym ustawa podatkowa łączy określone skutki prawne. Wyjaśnienie tego pojęcia leży zatem w kompetencji organu podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Bk 246/11

Przyjąć zatem należy, że skoro brak wykorzystywania przedmiotu opodatkowania na działalność gospodarczą, w wyniku jej zawieszenia, nie wpływa na obniżenie stawek w podatku od nieruchomości, to tym bardziej prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo - budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadku nie mamy do czynienia ze "względami technicznymi", o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dającymi możliwość zastosowania tzw. stawki pozostałej w podatku od nieruchomości...

Przegląd prasy

Podatnik musi sam zgłosić spadek w urzędzie skarbowym

Obowiązki podatkowe związane z dziedziczeniem uzależnione są od tego, kto nabywa spadek... Gazeta Prawna

Sąd nie rozpatrzy skargi na wynik kontroli skarbowej

Podatnik, który kwestionuje zgodność z prawem wyniku kontroli skarbowej, nie może złożyć skargi do sądu administracyjnego... Gazeta Prawna

Poczęstunek podczas szkolenia nie jest odrębną usługą VAT

Od poczęstunku dla pracowników podczas firmowego szkolenia nie trzeba rozliczać VAT. Ważne tylko, aby taka usługa była związana z celami przedsiębiorstwa... Gazeta Prawna

Opłata za interpretacje podatkowe będzie zwracana

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej będzie zwracana, jeśli będzie zasadny i interpretacja zostanie wydana... Gazeta Prawna

W sprawach ubezpieczeniowych sąd nie rozpoznaje nowych żądań

Osoba niezadowolona z decyzji ZUS może złożyć odwołanie do sądu. Postępowanie sądowe dotyczy wówczas tylko zasadności tej decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zawarcie pożyczki albo otrzymanie darowizny trzeba udowodnić

Aby uniknąć 75-proc. stawki w postępowaniu z nieujawnionych źródeł, trzeba nie tylko wskazać źródło pochodzenia pieniędzy, ale także udowodnić, że jest ono prawdziwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-faktura jest prawidłowa, mimo że podpis stracił ważność

Niektóre firmy wystawiają dokumenty sprzedaży z podpisem elektronicznym. Czy dają one prawo do odliczenia, jeśli certyfikat umożliwiający jego złożenie wygasł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapłata pozwala na odliczenie VAT przed wykonaniem usługi

Przedsiębiorca nie może odzyskać podatku naliczonego z faktury, zanim otrzyma zakupiony towar czy zostanie mu wyświadczona usługa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 383/11

Kwalifikacja przychodu jako przychodu z działalności wykonywanej osobiście, w rozumieniu art. 13 pkt 6 u.p.d.o.f., nie jest uzależniona też od częstotliwości wykonywania czynności, a w konsekwencji częstotliwości uzyskiwania przychodu z tego tytułu. Dochody bowiem uzyskiwane z tego tytułu nie są osiągane w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny i stały, co miałoby uzasadniać ich kwalifikację jako dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej...

Postanowienie WSA - I SA/Gl 1354/10

W rozpatrywanej sprawie, w wyznaczonym terminie należny wpis od skargi nie został uiszczony. Termin na dokonanie tej czynności upłynął bowiem bezskutecznie z dniem 6 lipca 2011 r., zaś pomimo informacji pełnomocnika skarżącej, zawartej w piśmie z dnia 6 lipca 2011 r., nie stwierdzono wpływu jakiejkolwiek sumy, nadto pełnomocnik nie nadesłał dowodu potwierdzającego uiszczenie wpisu od skargi...

Przegląd prasy

Akcyza na olej opałowy: Sprzedawca powinien sprawdzić poprawność oświadczenia nabywcy

Podatnicy sprzedający olej opałowy mogą stosować niższą stawkę akcyzy nawet wtedy, gdy oświadczenie o przeznaczeniu oleju od nabywcy zawiera błędy formalne... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy może wezwać podatnika do wyjawienia majątku

Informacje o stanie majątkowym podatnika fiskus może uzyskać bez jego pośrednictwa. Na przykład banki muszą informować urzędników o założonych kontach... Gazeta Prawna

Najpierw zwrot zaległości wobec fiskusa. Dopiero potem dobrowolne poddanie się karze

Podatnik, który chce skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, musi najpierw wpłacić należne fiskusowi kwoty... Gazeta Prawna

NIP wciąż żyje. Zamiast ułatwień jest zamieszanie

Miało być łatwiej, a jest konsternacja. Od 1 lipca 2011 r. zniknął NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz tych, które nie są podatnikami VAT... Gazeta Prawna

Unijny Trybunał zbada przepisy o przetargach

Do ETS trafił przepis o zamówieniach publicznych. Pytanie dotyczy podstawy eliminowania firm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Państwo wydało miliony, ale kamienic nie dostało

Resort finansów sprawdza nieruchomości, które PRL spłacił po wojnie, lecz dalej są w prywatnych rękach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno o odszkodowanie od sądu za jego błąd

Sędzia źle policzyła termin na odpowiedź na pozew i wydała wyrok zaoczny, a komornik zablokował konto spółce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielcy zawsze trzeba wysłuchać

Zaleganie z płatnościami na rzecz spółdzielni nie prowadzi automatycznie do wykluczenia z rejestru jej członków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1122/10

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wynika, że podatnicy nie mają nieograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego i nie jest ono zależne od ustalenia subiektywnego nastawienia podatnika w zakresie świadomości, co do tego, że nie były spełnione przesłanki odliczenia. W sprawie C-439/04 z dnia 6 lipca 2006 r., Trybunał zastrzegł, że to na podstawie obiektywnych okoliczności powinien być formułowany wniosek, czy dostawa została zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub powinien wiedzieć, że nabywając towar uczestniczył w transakcji wykorzystywanej do popełnienia oszustwa podatkowego. Jeszcze wyraźniej wyeksponował to Trybunał w wyroku z 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 stwierdzając, że wszystkie elementy stanu faktycznego warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego mają charakter obiektywny, wobec czego "ciążący na organach administracji podatkowej obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego celem określenia zamiaru podatnika byłby sprzeczny z celami wspólnego systemu podatku od wartości dodanej...

Wyrok WSA - I SA/Op 247/2011

Konsekwencją uznania, że opisana we wniosku transakcja nie jest eksportem towarów lecz odpowiada przesłankom art. 13 ust.3 u.p.t.u. jako że stanowi jedynie przesunięcie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium Holandii celem rozpoczęcia w tymże kraju celnej procedury wywozu, stała się konieczność rozważenia - dla celów opodatkowania stawką VAT 0% - zaistnienia przesłanek opisanych w art. 42 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 11 u.p.t.u. (w związku z art. 42 ust. 14) warunkujących zastosowanie tej stawki, a w szczególności stwierdzenie, czy wystarczające jest w tym zakresie dysponowanie przez skarżącą dokumentem EAD i potwierdzeniem wywozu ("confirmation of exit"). Jak prawidłowo wskazał w związku z przytoczonym regulacjami organ, wskazane dokumenty nie stanowią dowodów, o jakich mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, gdyż nie odpowiadają żadnemu z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 u.p.t.u...

Przegląd prasy

Utratę ksiąg rachunkowych należy potwierdzić

Polityka rachunkowości danej jednostki powinna określać sposób ochrony i archiwizacji zbiorów i dokumentów księgowych... Gazeta Prawna

Wszczęcie postępowania wydłuża czas kontroli podatkowej

Pracownicy urzędów kontroli skarbowej zamiast kontroli prowadzą postępowania kontrolne. Pozwala im to wydłużyć czas, w którym sprawdzają podatnika... Gazeta Prawna

Niedopłatę podatku lepiej uregulować w ciągu 7 dni

Podatnik, który wpłaci niedopłatę podatku wynikającą z korekty deklaracji, skorzysta z niższych odsetek i uniknie konsekwencji karnych skarbowych... Gazeta Prawna

NIP do likwidacji, ale nadal potrzebny. W jakich sytuacjach?

Od 1 września 2011 r. osoby, które nie prowadzą firmy lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie muszą w kontaktach z administracją publiczną podawać NIP... Gazeta Prawna

Fiskus niełaskawy dla spadku w akcjach

Od papierów wartościowych otrzymanych w spadku trzeba zapłacić podatek Belki. To nieprzyjemna niespodzianka dla wielu rodzin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O losie inwestycji mają zdecydować nabywcy lokali

Deweloperzy mieliby prowadzić rachunki powiernicze otwarte, na których znajdą się pieniądze nabywców mieszkań bez dodatkowych zabezpieczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ustawa o rachunkowości nie decyduje

Istnieje inna linia orzecznicza, według której datę poniesienia kosztu wyznacza samo ujęcie wydatku w księgach rachunkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopotliwy prezent od firmy

Kto nieodpłatnie przekazuje pracownikowi telefon za złotówkę, może zapłacić wysoki podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 246/11

Biorąc pod uwagę to, że skarżąca nie posiada dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju, co w sprawie jest okolicznością bezsporną, zasadnie organ przyjął, iż wyłączenie opisane w art. 13 ust. 4 pkt 4 w rozważanym stanie faktycznym nie ma zastosowania. Stwierdzić więc należy, że choć przemieszczenie towarów między dwoma państwami członkowskimi winno być co do zasady rozpoznane jako WDT w kraju, z którego towar jest wysyłany, niezależnie od tego, czy towary te będą przedmiotem dalszej dostawy poza terytorium Wspólnoty (eksport) czy też nie, to nie dotyczy to sytuacji, gdy podatnik poprzez rozpoczęcie procedury wywozowej na terenie kraju "zadeklaruje", iż celem przemieszczenia towarów nie jest WDT towarów, lecz ich eksport...

Wyrok WSA - I SA/Lu 344/11

W przedstawionym stanie prawnym podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powinien był w stanie faktycznym wskazać, bez których z wymienionych wydatków nie było możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w warunkach połączenia spółek kapitałowych. Innymi słowy, które z nich pozostawały w bezpośrednim związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w warunkach połączenia spółek. Następnie we własnym stanowisku podatnik powinien był przedstawić ocenę prawną zaliczenia każdego z wymienionych w stanie faktycznym wydatków do tych, bez których nie było możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w warunkach połączenia spółek kapitałowych. Bez uzupełnienia tych istotnych braków wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie ma podstaw do przyjęcia, że podatnik pytając o prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w warunkach połączenia spółek kapitałowych, pyta o wszystkie wydatki wymienione w stanie faktycznym, jako związane z połączeniem spółek, przy braku sprecyzowania tego związku...

Przegląd prasy

Wydatki na kapitalny remont lokalu są kosztem właściciela

Drobne naprawy w wynajętym lokalu nie będą kosztem właściciela, bo do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca... Gazeta Prawna

Zwolnienie z PIT jest limitowane

Pracownik, który otrzymał od pracodawcy zapomogę do kwoty 2280 zł rocznie w związku ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią, nie zapłaci PIT... Gazeta Prawna

Za szczepionkę od szefa przeciw grypie trzeba zapłacić PIT

Zakup szczepionek przeciw grypie dla pracowników to koszt podatkowy u pracodawcy... Gazeta Prawna

Firmy zyskują na emisji obligacji

Pozyskanie kapitału z obligacji jest atrakcyjniejsze podatkowo niż z akcji. Wydatki poniesione w związku z wypuszczeniem obligacji to koszt podatkowy... Gazeta Prawna

Nowoczesne technologie z preferencją

Przedsiębiorcy mogą dwukrotnie skrócić okres liniowej amortyzacji maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybciej umorzymy budynek lub budowlę

Współczynniki podwyższające stawki amortyzacyjne można też stosować do nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wywóz to nie tylko fizyczne przemieszczenie

Aby doszło do eksportu towarów dla celów VAT, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej procedury celnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wiadomo, jak rozliczyć VAT przy nieodpłatnych przekazaniach

Czy można nie odliczać podatku przy nabyciu towarów, które chcemy następnie darować? Czy zakup z tą intencją uprawnia do odliczenia?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 września 2011

Przegląd prasy

Wydatki na audyt można odliczyć

Nieobowiązkowy audyt sporządzony przez spółkę to wydatek, który będzie kosztem uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Dodatkowe koszty importu wpływają na wysokość cła

Na wartość celną towaru składa się wiele wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę, który importuje produkty z krajów spoza Unii Europejskiej, czyli m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań... Gazeta Prawna

Darowizny dla polityka nie można odliczyć

Osoba lub firma, która podczas kampanii wyborczej przekaże partii lub konkretnemu politykowi darowiznę, nie odliczy jej w rozliczeniu podatkowym... Gazeta Prawna

Potwierdzenie odbioru faktur jest niepotrzebne

Wymóg uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jako warunek obniżenia obrotu oraz VAT należnego jest bardzo uciążliwy dla podatników... Gazeta Prawna

Rząd dyskryminuje rodziny pięciolatków

Jeśli opieka przedszkolna ma być tańsza, rząd musi ułatwić samorządom prowadzenie przedszkoli. Placówki mogłyby, tak jak szkoły, mieć świetlice... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy ująć wydatek niepotwierdzony fakturą od sprzedawcy

Niezafakturowane koszty, które dla celów bilansowych nie są traktowane jako rezerwy bądź rozliczenia międzyokresowe, lecz jako zobowiązania, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowatorski program komputerowy można odliczyć dwa razy

Firmom, które w ostatnich pięciu latach wdrażały nowoczesne oprogramowanie, opłaca się sprawdzić, czy nie spełnia ono kryteriów pozwalających uznać je za nową technologię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynajem sali i aparatury nieobjęty zwolnieniem z VAT

Świadczenia ZOZ polegające na dostarczaniu lekarzom sprzętu medycznego i udostępnianiu sal operacyjnych nie są ściśle związane z usługami w zakresie opieki medycznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1311/11

Ponieważ w rozpatrywanym przypadku strona skarżąca otrzymała odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w dniu 30 maja 2011 r., a skarga do tut. Sądu została nadana w urzędzie poczty 30 czerwca 2011., to tym samym uchybiła trzydziestodniowemu terminowi przewidzianemu w art. 53 § 1 i 2 ustawy do jej wniesienia...

Wyrok WSA - I SA/Gl 671/11

Reasumując, wskazać należy, że z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. ust. 22 u.p.d.o.f. wynika, że spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (przesłanki zameldowania na okres stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z ulgi tej mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie...

Przegląd prasy

Będzie akcyza od kradzionego węgla

Uchwalona nowela ustawy akcyzowej zakłada opodatkowanie skradzionego węgla. Akcyza ma być egzekwowana od sprawcy kradzieży, a nie na przykład od kopalni... Gazeta Prawna

Trwała zabudowa meblowa z 23-proc. VAT

Resort finansów przeanalizuje odmienne interpretacje w zakresie stosowania stawek VAT do usług trwałej zabudowy meblowej... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy może wydać decyzję na zaliczki w PIT i CIT

Niezapłacone w terminach zaliczki w PIT i CIT stają się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę... Gazeta Prawna

Działkowiec jest opodatkowany PIT

Organy podatkowe twierdzą, że sprzedaż infrastruktury znajdującej się w ogródkach działkowych stanowi zbycie prawa... Gazeta Prawna

Czy transakcje z pośrednikiem korzystają z preferencji

Niektóre dostawy i usługi dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym są objęte zerową stawką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rezygnacja nie pozbawia podatkowych profitów

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów to, co wydał na ekspertyzy, analizy rynkowe czy konieczne pozwolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla fiskusa powody odstąpienia się nie liczą, a powinny

Choć urzędnicy często nie pozwalają odliczyć VAT od zaniechanych inwestycji, to orzeczenia sądów przekonują, że nie mają racji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy przedsiębiorca wykonuje jedno świadczenie kompleksowe

Adaptacja pomieszczeń szpitala wykonywana przez firmę dostarczającą rezonans magnetyczny, angiograf, tomograf lub inne podobne urządzenie jest opodatkowana podstawową stawką VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 286/10

W omawianej sprawie skarga kasacyjna nie spełnia wymogów, o jakich mowa powyższej, nie zawiera bowiem jednoznacznego wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia. Po przedstawieniu podstaw kasacyjnych autor skargi kasacyjnej sformułował co prawda ujęte w dwóch punktach wnioski, jednakże pierwszy z nich zawiera żądanie "uchylenia skarżonej decyzji", a nie orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji, natomiast drugi dotyczy kosztów postępowania...

Wyrok WSA - I SA/Gd 454/11

M.P. przekazała synowi H. P. darowiznę w postaci środków pieniężnych w kwocie 93.000 Euro w ten sposób, że pieniądze H. P. otrzymał "do ręki", po czym wpłacił je na swój rachunek bankowy, zaznaczając w tytule przelewu: "wpłata darowizny M.P." W kontekście tego, nie sposób w ocenie Sądu uznać, że strony spornej umowy swoim zachowaniem dążyły do uniknięcia opodatkowania. Czynność została jednoznacznie udokumentowana dowodem przekazania środków finansowych będących przedmiotem darowizny na rachunek bankowy nabywcy...

Przegląd prasy

Na złożenie wniosku o uchylenie mandatu za wykroczenie skarbowe jest 7 dni

Prawomocny mandat karny jest niezwłocznie uchylany, jeżeli kara grzywny została nałożona za czyn, który nie stanowi wykroczenia skarbowego... Gazeta Prawna

Wartość niespłaconej pożyczki z powodu śmierci pożyczkobiorcy nie stanowi kosztu podatkowego

Udzielenie pożyczki nie stanowi kosztu podatkowego, a jej zwrot nie stanowi przychodu. Rozliczane podatkowo są jedynie odsetki od wartości udzielonej pożyczki... Gazeta Prawna

Osoba fizyczna przebywająca na turnusie w sanatorium musi uiścić opłatę uzdrowiskową

Po korzystnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 408/10, prawomocny) kuracjusze przebywający w miejscowościach uzdrowiskowych pytają, czy są zwolnieni z opłaty uzdrowiskowej, jeśli przebywają w sanatorium, a nie w szpitalu... Gazeta Prawna

Właściciel płaci podatek od nieruchomości nawet jeśli wynajmuje ją firmie

Osoba zarządzająca nieruchomością, która podpisała umowę z gminą lub miastem, musi płacić podatek od nieruchomości, nawet jeśli wynajmie ją firmie... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca nie zapłaci za odwołany wyjazd

Kiedy nie ma wielu chętnych, organizator może anulować wycieczkę i nie martwić się o odszkodowanie dla klientów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wynagrodzenie wyegzekwowane przez komornika

Komornik pobiera zaliczkę tylko od wynagrodzenia za pracę. Zleceniobiorca, który w ten sposób odzyska pieniądze, otrzyma kwotę brutto... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prywatna przejażdżka bankowca droższa niż przedstawiciela handlowego

Pracodawca, która pozwala pracownikom używać do celów osobistych auta, przy nabyciu którego odliczył 50 proc. lub 60 proc. VAT, nie musi naliczać tego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdzie powinien być rozliczony podatek od składowania towarów

Prawidłowe ustalenie miejsca świadczenia usług magazynowania nastręcza przedsiębiorcom pewnych problemów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 77/10

Z mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.. w zw z. art. 535 k.c. i art. 1 ust. 2 u.o.z. sprzedaż konia będzie- również dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych - traktowana identycznie jak sprzedaż rzeczy, a tym samym będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Wyrok WSA - III SA/Po 618/10

Zwolnienie od podatku przysługuje w trzech niezależnych przypadkach, tj. jeżeli:...

Przegląd prasy

Zarabiający na złocie płaci podatek

Rozliczenie podatku od sprzedaży złotego kruszcu zależy od tego, czy jest to jednorazowa, czy wielokrotna transakcja... Gazeta Prawna

Rostowski: W 2012 r. podatki nie wzrosną

Nie przewiduję w przyszłym roku podwyżki podatków - zadeklarował w Radiu RMF FM minister finansów Jacek Rostowski... Gazeta Prawna

Zarządca praw autorskich płaci VAT

Organizacja zarządzająca prawami autorskimi, wypałacająca honoraria, nabywa i wyświadczy usługę, gdy działa w imieniu własnym, lecz na rzecz twórcy dzieła... Gazeta Prawna

Przetargi: zwrot wadium nie będzie podlegać VAT

Dopiero zaliczenie wadium na poczet wykonywanej usługi traktowane jest jak zaliczka, którą należy dokumentować fakturą VAT... Gazeta Prawna

Do nakazu zapłaty wystarczy faktura

Jeśli kontrahent nie płaci i nie pomagają ponaglenia, można iść do sądu. Gdy przedsiębiorca ma dokument potwierdzający swoje roszczenie, sąd - bez przeprowadzania rozprawy - wyda odpowiednie rozstrzygnięcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uczelnie muszą uważać na stosowane przez siebie wzorce umów i regulaminy

Nieodpowiednio uzasadniona zmiana wysokości czesnego, prawo szkoły do wiążącej interpretacji regulaminu lub rozwiązania grupy to przykładowe klauzule naruszające uprawnienia uczniów lub żaków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Operacje z firmami powiązanymi warto opisywać dokładnie i na bieżąco

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym dokumentacja cen transferowych opisuje stan faktyczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nielegalny obrót lekami objęty VAT

Sprzedaż medykamentów przez Internet jest opodatkowana, nawet gdy sprzedawca nie miał uprawnień do jej prowadzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 września 2011

Przegląd prasy

Przy odzyskiwaniu długów na drodze sądowej 21 stron formularzy zastąpi strona WWW

Sąd powinien zwracać się przez internet do Centralnego Biura Adresowego o aktualne dane dłużnika, zamiast wyręczać się przedsiębiorcą, który czeka na odpowiedź z biura kilka miesięcy... Gazeta Prawna

Sąd sprawdzi pełnomocnika w internecie

Rozprawy w sprawach cywilnych będą się odbywać za pomocą wideokonferencji... Gazeta Prawna

Składki na ubezpieczenia społeczne: trzeba uważać na limit zarobków

Pracownik sfinansuje składki na ubezpieczenia społeczne i odsetki od nich, gdy za szybko zawiadomi firmę, że przekroczył 30-krotność podstawy ich wymiaru... Gazeta Prawna

Firmy chcą likwidacji przedgodzin

Ponowne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie powinno oznaczać, że firma ma zapłacić podwładnemu dodatek do pensji za nadgodziny - postulują pracodawcy... Gazeta Prawna

Bez podatku od służbowego telefonu

Gdy zostały wyznaczone limity na połączenia służbowe a pracownik płaci za rozmowy po ich przekroczeniu, nie można mówić o powstaniu korzyści majątkowych po jego stronie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy używanie firmowego auta po pracy jest objęte VAT

Czy jeśli pracownik wyjeżdża na urlop służbową limuzyną, pracodawca musi naliczyć podatek od towarów i usług?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Karnety na basen dla pracowników

Firma kupuje dla pracowników karty multisport (basen, siłownia). Ich koszt jest częściowo pokrywany przez pracownika (odpowiednia kwota jest potrącana z jego wynagrodzenia). Czy można odliczyć VAT naliczony przy ich nabyciu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy od niezwróconych palet przedsiębiorca powinien naliczyć podatek

Wartość wydanych kontrahentom bez kaucji a nieotrzymanych z powrotem palet, w świetle znowelizowanych przepisów może być uznana za darowiznę podlegającą VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 204/11

W sytuacji toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego, organy podatkowe nie mają uprawnienia, w ramach trybów nadzwyczajnych, do oceny zgodności z prawem decyzji, będącej przedmiotem skargi do sądu...

Wyrok NSA - I FSK 1053/10

Przepis § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, ze zm.), należy interpretować w ten sposób, że nie wymaga on, aby procedura zatwierdzania faktur między dostawcą towarów (usługodawcą) a wystawiającym faktury nabywcą towarów (usługobiorcą), przybierała formę podpisu na oryginale i kopii każdej z tych faktur...

Przegląd prasy

Inspektorzy i celnicy sprawdzą paliwo w autach

Kierowca, który w baku swojego samochodu będzie miał olej przeznaczony na cele opałowe, zostanie ukarany przez skarbówkę grzywną... Gazeta Prawna

Spółdzielnie prowadzą księgi bez względu na limit

Tylko spółdzielnie socjalne zaczynają prowadzić księgi rachunkowe po przekroczeniu progu przychodów w wysokości 1,2 mln euro... Gazeta Prawna

Można wcześniej odejść od metody rachunkowej

Ostatnia nowelizacja ustaw o PIT i CIT wprowadziła zmiany dotyczące ustalania różnic kursowych w przypadku przedsiębiorców przekształcanych... Gazeta Prawna

Dziadek odpowiada za podatek wnuczki

Gdy właścicielem domu lub mieszkania jest dziecko, obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spada na jego prawnego opiekuna... Gazeta Prawna

Monitoring i piwo na stadionach

Sejm głosował nad poprawkami do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. M.in. nad poprawką Senatu dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu na stadionach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co to znaczy kurs faktycznie zastosowany

Jak powinien liczyć różnice kursowe przedsiębiorca, którego rachunek bankowy jest prowadzony w walucie obcej?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przeliczysz emeryturę, jeśli zwolnisz się z pracy

Pracujący emeryci, którym ZUS zawiesi świadczenie od października 2011, będą mogli ubiegać się o ponowne jej obliczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dotacji na założenie firmy lepiej nie wydawać na samochód

Bezrobotny, który otrzymuje z Funduszu Pracy wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, nie musi płacić od niego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 września 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II FSK 140/10

Wynikające z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. zróżnicowanie kosztów uzyskania przychodów na koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz na koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie modyfikuje określonej w art. 8 ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, toteż koszty te, zarówno ukierunkowane na osiągnięcie przychodów, jak i poniesione na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, określa się proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku...

Wyrok NSA - II FSK 75/10

Wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. D. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)...

Przegląd prasy

Paliwo do ciągnika z pełnym odliczeniem VAT

Ciągnik nie jest pojazdem samochodowym, do którego stosuje się ograniczenia w odliczeniu VAT... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca zaliczy do kosztów odsetki od kredytu na zakup mieszkania w TBS-ach

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu na wykup mieszkania z Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz amortyzację takiego lokalu... Gazeta Prawna

CIT: Firmy bez ulgi na cele statutowe

Od 200roku rośnie liczba podmiotów korzystających z tzw. zwolnienia statutowego w podatku dochodowym od osób prawnych... Gazeta Prawna

Zabudowany grunt może być zwolniony z VAT

W przypadku błędnego opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wykazanego na fakturze VAT, którą otrzyma od kontrahenta... Gazeta Prawna

Jak potraktować poczęstunek podczas narad

Pracodawca, który na służbowych spotkaniach zatrudnionych przez siebie osób zapewnia napoje i przekąski, nie musi od ich wartości naliczać VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskusowi wystarczy PESEL

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą już posługiwać się numerem NIP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drobne prezenty dla kontrahentów i próbki nie są opodatkowane

Firma, która wręcza klientom foldery reklamowe lub długopisy z logo, nie musi wystawiać faktury wewnętrznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obowiązki dla posiadaczy kas

Od dziś sprzedawcy mający kasy fiskalne muszą z każdej transakcji drukować paragon fiskalny lub fakturę, a wydrukowany oryginał wydawać nabywcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama