Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Gl 584/10

W sytuacji natomiast, gdy prawdziwość złożonego przez sędziego oświadczenia, iż nie zachodzą żadne z okoliczności określonych w art. 18 i art. 19 p.p.s.a., nie budzi żadnych wątpliwości, wniosek o jego wyłączenie nie zasługuje na uwzględnienie...

Wyrok WSA - I SA/Bk 222/11

Przyjąć zatem należy tezę, że ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz z gruntem pod takim budynkiem czy też udział w takim budynku i położonego pod nim gruntu. W zakresie takiej wykładni tego przepisu mówić można jedynie o względnej autonomii prawa podatkowego...

Przegląd prasy

Pacjent w szpitalu rehabilitacyjnym bez opłaty uzdrowiskowej

Od pacjenta za pobyt w szpitalu położonym na terenie uzdrowiska nie można pobierać opłaty uzdrowiskowej... Gazeta Prawna

Rachunek z e-maila przechowujemy przez pięć lat

Przesyłany przez internet rachunek może być dowodem księgowym. Co ważne, firma może przechowywać go w formie elektronicznej, a nie papierowej... Gazeta Prawna

Likwidacja NIP coraz mniej spektakularna. Kto zostanie z numerem?

Im bardziej zaawansowane są prace legislacyjne nad projektem ustawy, tym więcej osób nadal będzie musiało się posługiwać numerem podatkowym... Gazeta Prawna

Fiskus ma jeszcze cztery dni na zwrot PIT

We wtorek 2 sierpnia podatnicy, którzy złożyli PIT za 2010 rok 2 maja 2011 r. i wykazali w nim nadpłatę podatku, muszą otrzymać pieniądze od fiskusa... Gazeta Prawna

Skarga na szefa skuteczna, choć czasem kosztowna

Pracodawca, który zwalnia bezprawnie z pracy, musi się liczyć z tym, że spotka się z pracownikiem w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sejm ogranicza wzrost opłat za użytkowanie

Podwyżki przekraczające 200 proc. zostaną rozłożone na trzy lata. Gminy zyskają prawo udzielania bonifikat w opłatach rocznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi można wysłać do syndyka

Fakt, że dłużnik znajduje się w stanie upadłości, nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi na złe długi. Istotne jest jedynie, aby w chwili wykonywania dostawy lub świadczenia usługi, z których wynikają należności, nabywca nie był w stanie upadłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odsprzedaż wody to jeden z elementów usługi najmu

Dostawa mediów jest usługą pomocniczą względem najmu i należy opodatkować ją stawką właściwą dla najmu, a nie refakturować przy użyciu stawki z faktury od dostawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 197/10

Wbrew odmiennym wywodom strony skarżącej konstrukcja art. 7 u.p.d.o.p., a zwłaszcza ust. 4 ab initio nie pozwala na odliczenie straty ze źródeł dochodów wolnych od podatku. Strata, którą można rozliczać w następnych latach podatkowych musi być poniesiona z działalności podlegającej opodatkowaniu, jak również może ona pomniejszać wyłącznie dochód podlegający opodatkowaniu...

Wyrok WSA - I SA/Sz 383/11

Należy więc uznać, iż zasadnie w zaskarżonej interpretacji stwierdzono, że Spółce została użyczona nieruchomość w celu prowadzenia w niej działalności - bez konieczności zapłaty przez Spółkę na rzecz Gminy wynagrodzenia; Spółka uzyska zatem przysporzenia majątkowe, tj. świadczenie mające konkretny wymiar finansowy (usługi o określonej wartości rynkowej), bez obowiązku realizacji świadczenia wzajemnego. Spełnione zostaną zatem przesłanki uznania przedmiotowego świadczenia za nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop - tzn. wartość świadczenia otrzymanego przez Spółkę (nie będącą spółką użyteczności publicznej), w postaci oddania jej w nieodpłatne używanie nieruchomości, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, na mocy ww. przepisu ustawy stanowi przychód podatkowy, którego wartość należy ustalić na podstawie art. 12 ust. 6 tej ustawy...

Przegląd prasy

MF nie chce ekopodatku od samochodów elektrycznych

Zaproponowany przez Ministerstwo Gospodarki podatek ekologiczny promujący samochody elektryczne byłby niezgodny z prawem unijnym... Gazeta Prawna

Sprawozdanie finansowe musi trafić do KRS

Jeżeli wysłane do KRS sprawozdanie finansowe wróciło do nadawcy, trzeba je przesłać ponownie na właściwy adres... Gazeta Prawna

VAT od wyczarterowanych jachtów trzeba zapłacić w kraju ich cumowania

Krótkoterminowe wypożyczenie jachtu jest opodatkowane VAT w kraju, gdzie środek transportu znajduje się w chwili przejęcia nad nim faktycznej kontroli przez korzystającego... Gazeta Prawna

Fiskus nie ma instrukcji do ulgi rehabilitacyjnej

Pracownicy skarbówki nie pozwalają podatnikom korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydała komisja MSWiA... Gazeta Prawna

Nowe zasady doręczania pism

Ci, którzy nie lubią kolejek na poczcie, będą mogli zażądać, aby urzędowa korespondencja trafiała do ich skrzynek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno o odszkodowanie za błędy adwokata

Klient, który chce zwrotu pieniędzy od prawnika, bo przegrał sprawę, musi udowodnić, że gdyby nie uchybienia, proces by się skończył inaczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd chce zablokować eksmisje na bruk

Po publikacji "Rz” Sejm zajmie się wyrzucanymi na ulicę lokatorami. Eksmitowani trafią na sześć miesięcy do pomieszczeń tymczasowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniądze na wakacje pracownika to koszt firmy

Przedsiębiorca, który wypłaca świadczenia urlopowe, może je odliczyć od swoich przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 2155/10

1. W świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086) w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla klasyfikacji terenu niezabudowanego, wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...

Postanowienie WSA - III SA/Wa 201/11

Sąd ten musi mieć na względzie by cofnięcie skargi nie zmierzało do obejścia prawa, jak również by wskutek cofnięcia skargi nie pozostały w obrocie prawnym akty lub czynności dotknięte wadą nieważności. Sąd rozpoznając wniosek Skarżącego o cofnięciu skargi nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczność cofnięcia skargi, o których mowa w art. 60 P.p.s.a...

Przegląd prasy

Składki od umowy-zlecenia zawartej z inną firmą można odliczyć od pensji pracowników

Pracodawca zobowiązany do poboru składek ZUS od umowy-zlecenia zawartej przez jego pracowników z firmą zewnętrzną może odliczyć je od wynagrodzenia wypłacanego swoim podwładnym... Gazeta Prawna

Miasta ostro walczą o podatki, chcą skończyć z meldunkową fikcją

Miasta chcą skończyć z meldunkową fikcją, bo każdy obywatel to wpływy z podatków... Gazeta Prawna

Fiskusa interesuje tylko część kont firmy. Nie trzeba informować o rachunku kredytowym lub maklerskim

Przedsiębiorcy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje o kontach bankowych. W zgłoszeniu nie trzeba informować o rachunkach kredytowym lub maklerskim... Gazeta Prawna

Każda izba chce innej stawki VAT od usług budowlanych

Mimo że nowe stawki VAT obowiązują już ponad pół roku, przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, jak rozliczać podatek od usług budowlanych... Gazeta Prawna

Więcej władzy dla mieszkańców

Projekt, dzięki któremu mieszkańcy mogliby zgłaszać projekty uchwał, ma wpłynąć do Sejmu tuż po wyborach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd Trybunału utrudnia przewłaszczanie mieszkań

Rośnie zamieszanie wokół wykupu lokali zakładowych przekazanych spółdzielniom za darmo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy należy zaksięgować zakup towaru handlowego

U osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów moment poniesienia kosztu wyznacza data wystawienia faktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwykle nie trzeba składać deklaracji VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług również zawiera ułatwienia dla firm, które zawiesiły działalność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 370/10

Konstrukcja tego przepisu powoduje, że gdyby nie wyłączenie z przychodów w art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy wpłaty na kapitał zakładowy, również w przypadku jego podwyższenia stanowiłyby przychód spółki kapitałowej. Na zasadzie wyrażonej w art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. przychód ten brany byłby w rachunku wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tego rodzaju przychód, a "nie- przychód" z mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy jest pomijany dla celów podatkowych...

Wyrok WSA - I SA/Kr 717/11

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie jej zarzuty są uzasadnione. Jak wynika bowiem ze stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego jedynie zarzut dotyczący błędnego przyjęcia co decyduje o uznaniu danego terenu za teren budowlany, bądź teren przeznaczony pod zabudowę jest zasadny...

Przegląd prasy

Grupa podatkowa bez zwolnienia

Jeśli bank i ubezpieczyciel utworzą grupę podatkową, która będzie się zajmowała obsługą tych dwóch podmiotów, to grupie nie będzie przysługiwało zwolnienie z VAT... Gazeta Prawna

Książki dla studentów bez VAT

Politechnika, sprzedając wydawnictwa z numerem ISBN, które są niezbędne w toku nauczania studentów własnej uczelni, nie zapłaci VAT od tych publikacji... Gazeta Prawna

Odszkodowanie nie jest kosztem

Firma, która wypłaca odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu, nie uwzględni go w ewidencji podatkowej... Gazeta Prawna

Fiskus nie chce stracić na opłacie

Od 2012 roku będzie stosowane ogólne pełnomocnictwo w administracji, ale z udogodnienia tego nie będzie można korzystać w sprawach podatkowych... Gazeta Prawna

Podatnicy płacą za błędy fiskusa

Pomyłki warszawskiego urzędu skarbowego kosztują budżet państwa wielomilionowe odsetki. Wskutek luki prawnej administracja skarbowa nawet o dwa lata i więcej opóźniała zwroty VAT zagranicznym firmom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Palestra unowocześnia etykę zawodową

Adwokat będzie mógł pozycjonować kancelarię w Google, opisywać prowadzone sprawy w Internecie, dorabiać jako syndyk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy spółka przejmuje odcinek sieci

Od 3 sierpnia 2008 r. inwestor, który przyłączył się do sieci wodno-kanalizacyjnej, może żądać przejęcia swojego odcinka kanalizacji na podstawie kodeksu cywilnego. Takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budowa stołówki zwiększa limit zwolnienia

Koszty budowy przyzakładowej kantyny w specjalnej strefie ekonomicznej zaliczają się do wydatków, od których wysokości zależy zwolnienie z podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 10/10

Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela stanowisko sądu administracyjnego pierwszej instancji, iż okoliczność zainicjowania przez skarżącego postępowania o wznowienie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, nie przesądzała sama przez się o naruszeniu przepisów art. 97 § 1, art. 98 § 1 oraz art. 100 § 1 i 2 Ord. pod. (s. 7 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Jak wyjaśniono w nim, ewentualna zmiana – w rezultacie wznowienia postępowania – postanowienia Sądu Rejonowego w Końskich może w przyszłości uzasadniać wznowienie postępowania podatkowego, co doprowadzi do korekty jego wyniku...

Postanowienie WSA - III SA/Po 394/11

Skarżący uiścili wpis w dniu 15 czerwca 2011 r., a więc dzień po terminie . Uiszczenie wpisu po terminie jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych...

Przegląd prasy

Wynagrodzenie radców podlega PIT

Zapłata, którą radca prawny dostaje za realizację zadań na rzecz samorządu jest opodatkowana. Izba radców, występując do ministra finansów o interpretację, wyjaśniła, że za pełnione funkcje w ramach organów izby (zespół wizytatorów, rzecznik dyscyplinarny, sąd dyscyplinarny) wypłaca radcom określone świadczenia pieniężne... Gazeta Prawna

Kraje unijne chętnie podnoszą stawki VAT

Aż 24 kraje Unii Europejskiej od momentu wprowadzenia u siebie VAT zwiększyły stawkę tego podatku. Tylko Czechy i Słowacja zdecydowały się na 3-proc. obniżkę, a na Węgrzech obowiązuje stawka maksymalna... Gazeta Prawna

Odszkodowania dla ofiar burz bez podatku

Osoby, które poniosły straty w wyniku ostatnich nawałnic i otrzymają wsparcie finansowe z budżetu państwa, nie zapłacą PIT od tych pieniędzy... Gazeta Prawna

Ustawa, a nie minister zdecyduje o ocenie sędziego

Szef resortu sprawiedliwości będzie musiał odwołać dyrektora sądu. Warunki są dwa: negatywna opinia zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji i zgoda prezesa sądu apelacyjnego. Praca sędziów i prokuratorów będzie oceniana co cztery lata... Gazeta Prawna

Właściciele pozbędą się niechcianych lokatorów

Na wiosnę ruszy lawina eksmisji na ulicę. 17 listopada zniknie przepis, który do tej pory to uniemożliwiał. Obecnie prawo zabrania eksmisji na bruk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka może być pokrzywdzona

Spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego - uznał Sąd Najwyższy. Argumentem ma być to, że stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy o osobach prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na aplikacji bardziej liczy się wiedza niż praktyki

Sposób obliczania punktów uprawniających do przejścia z aplikacji ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na sądową lub prokuratorską był prawidłowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus żąda daniny od terenów, które na razie tylko w studium są przeznaczone pod budowę

O tym, że jest problem ze stosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod budowę, świadczą sygnały napływające do naszej redakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 1173/11

Wskazane w art. 148 § 1 i § 2 Ord. pod. miejsca należy uznać za równorzędne, ustawodawca nie określił bowiem jakichkolwiek priorytetów doręczenia, ani nie uzależnił skuteczności doręczenia w miejscach określonych w § 2 od próby doręczenia w miejscach wskazanych w § 1. W art. 148 § 1 Ord. pod. mamy do czynienia z podstawowym miejscem doręczenia i z właściwym sposobem doręczenia, w § 2 natomiast występuje miejsce dodatkowe i zastępczy sposób doręczenia. W obu przypadkach "miejsce pracy" oznacza zarówno miejsce pracy pracobiorcy, jak i miejsce pracy osoby prowadzącej działalność na własny rachunek...

Postanowienie NSA - II FZ 359/11

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przyjmując obiektywny miernik staranności, której należy wymagać od każdego pełnomocnika należycie dbającego o interesy swojego mandanta, w tym od adwokata będącego pełnomocnikiem strony skarżącej, właściwego zorganizowania swojej pracy. W pojęciu tym niewątpliwie mieści się także odpowiednia organizacja zastępstwa, na czas braku możliwości wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Wiąże się to przecież z odpowiedzialnością, za prowadzenie sprawy strony skarżącej oraz odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg całego postępowania sądowego...

Przegląd prasy

Ruina budynku nie podlega amortyzacji

Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów odpisów amortyzacyjnych od zdewastowanej nieruchomości niezdatnej do użytku... Gazeta Prawna

Księgi podatkowe trzeba zgłosić w formularzu CEIDG -1

Od lipca działalność gospodarczą rejestruje się na formularzu CEIDG-1. Na tym druku trzeba też poinformować o prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe... Gazeta Prawna

NSA nie ma zrozumienia dla przedsiębiorców pijaków

Naprawa auta za wypadek po pijanemu nie jest kosztem... Gazeta Prawna

Spadki: fiskus chce zarobić na pomyłkach podatników

Nawet członkowie najbliższej rodziny mogą łatwo stracić prawo do zwolnienia z podatku. Wystarczy źle wpisać kwotę odziedziczonych lub podarowanych pieniędzy... Gazeta Prawna

Inwestycje telekomunikacyjne łatwiejsze w realizacji

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przeszkodzi w budowie sieci światłowodowych czy przekaźników telefonii komórkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kara za wtargnięcie do własnego domu

Właściciel naruszy mir domowy tylko wyjątkowo. Wynajmując mieszkanie, zrzeka się części swoich praw. Prywatność lokatorów także zasługuje na ochronę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Usługi zagranicznych prawników bez podatku u źródła

Przychody niemieckiej kancelarii prawnej ze świadczenia usług dla polskiej spółki mogą korzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister zmienia zdanie,gmina ma kłopoty

W zasadzie nie ma gmin, które nie miałyby problemu z rozliczaniem VAT. Ale to nie one przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, choć dziś ponoszą konsekwencje razem z urzędami skarbowymi, które je obsługują... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Op 273/11

Zgodnie z opinią wyrażaną w doktrynie postępowania sądowoadministracyjnego "celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie pkt 1 § 1 art. 125 p.p.s.a. powinna być analizowana z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego, zakończonego zaskarżoną decyzją lub innym aktem (...), jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego...

Wyrok NSA - II FSK 181/10

Stawka karty podatkowej ustalana jest widełkowo, organ podatkowy dokonuje (przed wydaniem decyzji) oceny danych wskazanych przez podatnika i stosownie do okoliczności zwiększa stawkę o odpowiedni procent. Jak zasadnie zwrócono uwagę w odpowiedzi na skargę kasacyjną, w 1994 r. podatnik podał dane, które pozwoliły na zwiększenie stawki o 56 %, podczas gdy później, dla potrzeb postępowania w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych - aż o 150 %. Sam fakt potraktowania oszacowanego dochodu za "legalny" musiał w tej sytuacji skutkować odliczeniem podatku według zasad ogólnych...

Przegląd prasy

Pijany pracownik jak przestępca? Pracodawca może zażądać, aby pracownik zbadał się na trzeźwość

Od 1 lipca tego roku pracodawcy mogą zmuszać zatrudnione przez siebie osoby do poddania się badaniom trzeźwości. Na żądanie firmy przeprowadzi je np. policja lub straż miejska... Gazeta Prawna

Odszkodowanie wypłacone przez byłego pracodawcę za zaniżenie emerytury bez PIT

Odszkodowanie wypłacone przez byłego pracodawcę za zaniżenie emerytury jest zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Handel pojazdami to przychód z firmy

Przychody ze sprzedaży samochodów należy zakwalifikować do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, i opodatkować według skali podatkowej... Gazeta Prawna

Znika NIP, ale pojawi się ZAP

Już 1 września 2011 r. każdy, kto nie ma firmy i nie jest podatnikiem VAT, nie będzie musiał w kontaktach z urzędem skarbowym posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP)... Gazeta Prawna

Co z wydatkami na domowy Internet

Fiskus nie zawsze zgadza się na to, aby koszty podatkowe zwiększały opłaty za korzystanie z Internetu, gdy nie jest on instalowany na firmę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszystkie domowe sprzęty są potrzebne w działalności

Wydatki na urządzenie biura w mieszkaniu możemy zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednak przy rozliczaniu niektórych z nich, takich które mogą mieć osobisty charakter, lepiej zachować ostrożność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Katering to nie usługa gastronomiczna

Wiele wskazuje na to, że wątpliwości, jakie od początku tego roku budziła możliwość odliczenia podatku z faktur dokumentujących usługi kateringowe, to już historia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacje w sprawie e-faktur są bezużyteczne

Procedura. Organy podatkowe w odpowiedziach na pytania podatników nie dają jasnej odpowiedzi, czy ich system przesyłania faktur e-mailem w PDF jest prawidłowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 1/11

Sądowa kontrola decyzji dotyczących udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych jest ograniczona i sprowadza się jedynie do badania, czy organ rozstrzygający badał sprawę pod kątem wymienionych w przepisie art. 67a § 1 O.p. dyrektyw ustawowych, jak również czy zebrał i rozważył cały materiał dowodowy w danej sprawie. (vide wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 września 2007 r., sygn. akt: I SA/Gd 538/07, LEX nr 297127)...

Wyrok NSA - II FSK 276/10

Stosownie do wspomnianego już art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, "Zwalnia się od podatku od środków transportowych: [...] środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym". Występując z tak ogólnie ujętym zarzutem, przy braku jakichkolwiek wyjaśnień do czego miałoby się sprowadzać naruszenie przez sąd administracyjny pierwszej instancji przepisów postępowania (przepisu regulującego kwestię uruchomienia sankcji wzruszalności z powodu dopuszczenia się przez organ administracji uchybienia natury proceduralnej) i jednoczesnym powiązaniu tego twierdzenia z unormowaniem materialnoprawnym, tj. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie sposób podzielić stanowiska autora skargi kasacyjnej. Również drugi z wysuniętych przez niego zarzutów nie został opatrzony choćby krótkim uzasadnieniem, z którego wynikałoby do których konkretnie zarzutów skargi nie ustosunkował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz jaki wpływ mogło to mieć na wynik sprawy (postępowania sądowoadministracyjnego)...

Przegląd prasy

Spóźnione sprawozdanie finansowe trzeba dwa razy złożyć do rejestru sądowego

Sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone po ustawowym terminie, trzeba złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego dwa razy, w tym 15 dni od jego zatwierdzenia... Gazeta Prawna

Bank przewalutuje zwrot VAT

Bezgotówkowy zwrot VAT turystom należy dokumentować zgodnie z przepisami prawa bankowego... Gazeta Prawna

Trzeba udowodnić źródło pochodzenia pieniędzy na zakup nieruchomości

Podatnik, który tłumaczy, że kupił nieruchomość z pieniędzy przechowywanych w domowym sejfie, musi udowodnić źródło ich pochodzenia... Gazeta Prawna

Liczenie terminu administracyjnego: Sobota jest dniem wolnym

Jeżeli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni, czyli np. poniedziałek... Gazeta Prawna

Wciąż wielu chętnych na wydziały prawa

Uniwersytet Warszawski na czele stawki. Najpopularniejsze są ciągle te same uczelnie. Złe wyniki matur nie wpłynęły na liczbę kandydatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef nie zabroni kontaktu z mediami

Pracodawca nie może zakazać udzielenia wywiadu swojemu pracownikowi. Krytyka organizacji pracy jest bowiem dozwolona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odwołanie poziome

W sądach cywilnych rusza jutro nowa miniprocedura. Chodzi o odwołanie poziome, które polega na tym, że zażalenie rozpatruje nie sąd wyższej instancji, co jest zasadą, ale inny skład tego samego sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Demontaż nakładów inwestycyjnych nie jest konieczny

Straty powstałe w związku z nieumorzeniem w pełni likwidowanych środków trwałych można zaliczyć do kosztów podatkowych, bez względu na to czy doszło do ich fizycznej likwidacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 124/11

Organy podatkowe trafnie także uznały, że za uwzględnieniem wniosku skarżącego o umorzenie zaległości nie przemawiają okoliczności związane z jego stanem zdrowia, tj. przebytym zawałem i wypadkiem w pracy. Jak bowiem wskazał organ odwoławczy zaległości podatkowe objęte wnioskiem o umorzenie powstały w latach 2001-2002, zaś choroba miła miejsce w 2008r., a wypadek w 2009 r. Nie można więc twierdzić, ze zdarzenia te utrudniły skarżącemu wywiązanie się w terminie z obowiązków wobec budżetu państwa...

Wyrok WSA - I SA/Ol 331/11

W opinii Sądu, organy bez przekroczenia granic uznania administracyjnego uznały, iż przedstawiona przez stronę sytuacja materialna oraz charakter oraz przedmiot prowadzonej przez skarżącego działalności nie stanowiły wystarczającej podstawy do udzielenia wnioskowanej ulgi. Jako przesłanki do spełnienia żądanej ulgi nie mógł stanowić także fakt uiszczania zaległości podatkowych czy też opłacanie na bieżąco podatku VAT czy częściowo podatku dochodowego...

Przegląd prasy

Celnik skseruje dokumenty na własny koszt

Podczas kontroli funkcjonariusze celni mogą sporządzać kopie dokumentacji, którą posiada podatnik. Nie mogą tego robić na koszt przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Urzędy nie korzystają z platformy ePUAP

Większość podatników nie może załatwiać spraw podatkowych za pomocą platformy ePUAP. Urzędy skarbowe i gminy nie udostępniły na platformie swoich usług... Gazeta Prawna

Węgiel i koks do użytku domowego bez akcyzy

Zwolnienie z akcyzy obejmie węgiel i koks zużywane przez gospodarstwa domowe. Natomiast kopalnie nie będą musiały prowadzić składów podatkowych w związku z wydobyciem węgla... Gazeta Prawna

Złożenie korekty nie pozbawi ulgi

Urzędnicy skarbowi nie wiedzą, co robić z tymi korektami formularzy SD-Z2, które są składane po upływie 6 miesięcy od nabycia darowizny lub spadku. Najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od otrzymanego spadku lub darowizny... Gazeta Prawna

Nawet błąd nie wyłącza prokuratora

Brak prawa do zażalenia do sądu na decyzję w sprawie wyłączenia prokuratora jest zgodny z konstytucją. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister przywrócił pełne odliczenie

Firmy mogą odliczać VAT od rat leasingowych i od wynajmu aut z kratką. To efekt ostatniej zmiany prawa. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka - przysłowie dobrze oddaje sytuację, w jakiej znalazło się Ministerstwo Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec obowiązkowych bonifikat przy wykupie gruntu

Wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, które wpłyną do gmin do 9 sierpnia, mają być rozpatrzone na zasadach obowiązujących przed tą datą. To na razie projekt. Przygotowali go senatorowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatura reformuje szkolenia zawodowe

Członkowie palestry będą mogli spełniać obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez udział w kursach za pośrednictwem Internetu. Przewiduje to propozycja zmian w zasadach doskonalenia zawodowego. Nową uchwałę przygotowuje Naczelna Rada Adwokacka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 110/11

Dla rozstrzygnięcia sprawy konieczna jest zatem ocena pojazdu w świetle definicji zamieszczonej w art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym tak co do specjalnej funkcji, jak i związku z dostosowaniem nadwozia, względnie wyposażenia. Nie wydaje się, by dokonanie takiej oceny wymagało posiadania "wiadomości specjalnych", jednakże kwestię czy w sprawie należy zasięgnąć opinii biegłego powinien rozstrzygnąć samodzielnie organ prowadzący postępowanie dowodowe...

Postanowienie WSA - I SA/Op 72/11

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej jako "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie w sprawie, jeżeli jej rozstrzygnięcie zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym...

Przegląd prasy

Płatnik ma przekazywać 1 proc. podatku

Komisja Przyjazne Państwo chce, aby 1 proc. podatku można było przekazywać za pośrednictwem pracodawcy. Pracodawca rozliczający na wniosek pracownika roczny PIT miałby przekazywać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Kierowca opisze swój czas wolny

Właściciele firm transportowych będą potwierdzać, jakie zadania ich kierowcy wykonują w czasie, gdy nie prowadzą pojazdu. Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem w specjalnym zaświadczeniu będzie musiało opisać, co kierowca robił w czasie, gdy nie prowadził pojazdu... Gazeta Prawna

Zakup apteczki to koszt podatkowy

Wydatek na środki służące udzielaniu pierwszej pomocy, w tym apteczki, można ewidencjonować na koncie analitycznym - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia... Gazeta Prawna

Bez NIP nadpłata tylko w gotówce

Zwrot nadpłaty PIT można otrzymać na konto lub w gotówce. Aby podatek wpłynął na rachunek, trzeba podać jego numer w druku NIP-3. Urzędnicy zignorują zwykłe pismo z prośbą o zwrot bezgotówkowy... Gazeta Prawna

Nie można samemu wyremontować drogi

Obywatel nie może wyremontować drogi należącej do gminy i żądać potem zwrotu wydatków, które poniósł. Stanisław T. domagał się od gminy Zamość zapłaty 11,3 tys. zł za nakłady, które poniósł na utwardzenie gruzem i żużlem drogi gminnej (jego posesja sąsiaduje z drogą)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasze prawo pozwala na sprawne przetargi

Procedury są w Polsce stosunkowo tanie, a ochrona prawna przy zamówieniach jest wręcz większa, niż nakazują unijne dyrektywy. Koszty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można określić za pomocą wskaźnika osobodni - im więcej ich jest, tym droższe jest postępowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Graniczne przesunięcia gmin w tym roku

Kilkanaście korekt zawiera plan zmian granic administracyjnych. Jeszcze ciekawsze jest kilkanaście wniosków, które nie znalazły wsparcia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przygotowało ono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpieczeństwo ma się opłacać

Małe firmy, chociaż jest w nich dużo wypadków, nie dbają o bhp, bo ich składka wypadkowa jest zryczałtowana. Od 2003 r. pracodawcy w zależności od poziomu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi płacą zróżnicowane składki do Funduszu Wypadkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 155/10

Jeden ze skutków tej regulacji (art. 7 ust. 2 i art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p.), stanowi to, że wydatki bezpośrednio powiązane z tym przychodem i warunkujące jego wystąpienie w postaci wniesienia podwyższonego kapitału nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Ocena ta nie może jednak zostać rozciągnięta na tę część wydatków ogólnych spółki kapitałowej, których poniesienie tego rodzaju związku już nie cechuje tzw. Koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zgodzić się należy zatem z oceną, że wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są one typowymi kosztami pośrednimi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą...

Wyrok WSA - I SA/Po 31/11

Odnośnie natomiast usług wynajmu lokali użytkowych oraz usług zarządu nieruchomościami niemieszkalnymi należy zauważyć, że usługi te będą podlegały opodatkowaniu stawką podstawową czyli 22%, gdyż usługi te nie zostały wymienione ani w ustawie, ani też w przepisach wykonawczych do ustawy jako te, które korzystają z preferencyjnej stawki podatkowej lub ze zwolnienia od podatku VAT...

Przegląd prasy

Papiery wartościowe: Bank rozliczy rachunek zbiorczy

Podatek od dochodów z papierów wartościowych zarejestrowanych na tym samym rachunku zbiorczym będzie naliczany i odprowadzany przez instytucję finansową... Gazeta Prawna

Wydatek na zakup nieruchomości jest opodatkowany CIT

Przeznaczenie dochodu na zakup nieruchomości jako nowej siedziby stowarzyszenia nie jest w pełni realizacją celów statutowych, jeśli część lokalu będzie wynajmowana... Gazeta Prawna

Paragon zawiera też dodatkowe dane

Sprzedawca może nanieść na paragon i fakturę zapiski dotyczące towaru lub świadczonych usług... Gazeta Prawna

Policja pomaga fiskusowi w sprawach podatkowych

W sprawie przestępstw oraz wykroczeń skarbowych, które zostały ujawnione w zakresie działania Policji może ona prowadzić postępowania przygotowawcze... Gazeta Prawna

Niełatwo sprawdzić wiarygodność biura

Konsumenci nie są dobrze chronieni na wypadek bankructwa organizatora wycieczki. Firmy z finansowymi problemami często nie trafiają do rejestru dłużników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zysk wypłacony w ratach bez podatku

W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. ratalna wypłata dywidendy zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników nie oznaczała, że spółka musi rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jednorazowa amortyzacja może być częściowa

Przedsiębiorca nie musi jednorazowo amortyzować całej wartości środka trwałego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo do zerowej stawki potwierdza elektroniczna kopia dokumentu sprzedaży

Kopia faktury VAT dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2011 mogła być archiwizowana przez podatnika w komputerze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 296/11

1. Przy ustalaniu okresu, o którym mowa w art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, należy uwzględnić wszystkie zdarzenia, których podatkowoprawne konsekwencje mogą się rozciągnąć poza zwykły termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikający z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Ustanowiony przepisem art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązek rozciąga się zatem na wszystkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na określenia zobowiązania podatkowego, nawet jeżeli dotyczą one zdarzeń mających miejsce przed okresem, za jaki to zobowiązanie jest określane. Wskazać w tym miejscu należy, że strona w toku postępowania przedstawiła dowody poniesienia nakładów na remont i modernizację obu nieruchomości, które zostały przez organy uwzględnione przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych...

Wyrok WSA - I SA/Po 323/11

Jeżeli art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. stanowi, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to prawidłowym jest rozumowanie zgodnie z którym, mimo że warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Tylko wówczas zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie łącznie do obojga małżonków, a nie odrębnie w stosunku do połowy dochodu uzyskanego przez każdego z nich...

Przegląd prasy

Jutro podmioty kontynuujące działalność powinny otworzyć księgi za 2011 r.

Jutro podmioty, które kontynuują działalność, powinny ostatecznie otworzyć księgi rachunkowe na 2011 rok... Gazeta Prawna

Opiekun nad dziećmi podczas kolonii zapłaci PIT i składki

Umowa-zlecenie to najlepsza forma zatrudnienia wychowawców do opieki nad dziećmi na koloniach... Gazeta Prawna

Nowe przepisy o akcyzie na węgiel i koks zaczną obowiązywać od 2012 r.

W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy się, jak będą opodatkowane akcyzą węgiel i koks. Przepisy te skomplikują działalność producentów, dystrybutorów oraz użytkowników energii... Gazeta Prawna

Będzie można łatwiej ukarać urzędnika

Metryka sprawy administracyjnej oraz podatkowej ułatwi pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności odszkodowawczej... Gazeta Prawna

Oblany egzamin lepiej zawczasu przerwać

Awaryjne hamowanie przy większej prędkości i szybki slalom z omijaniem przeszkody to nowe zadania, jakie czekają kandydatów na motocyklistów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jakim momencie pojawia się obowiązek zapłaty podatku

Organy skarbowe dość jednolicie przyjmują, że przy refakturowaniu obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opinie lekarskie na zlecenie sądów i organów ścigania z 23-proc. stawką

Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wiedzy medycznej nie korzysta ze zwolnienia z VAT, chyba że celem ich przygotowania jest ochrona zdrowia lub profilaktyka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po rozstaniu alimenty już się nie należą

Rozwód kończy świadczenie orzekane w czasie małżeństwa. Ten, kto chce je nadal pobierać, musi o nie wystąpić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 342/11

Związek kosztów podatkowych z przychodami jest podstawowym warunkiem uznania wydatku za koszt podatkowy. Nie jest to jednak jedyny warunek kwalifikacji wydatku jako kosztu podatkowego. Kosztami uzyskania przychodów są też wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Kosztami będą wydatki poniesione z zamiarem zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, aby w przyszłości przynosiło ono przychody...

Wyrok WSA - I SA/Łd 475/11

W przypadku podatku naliczonego nie ma możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia, ponieważ w takiej sytuacji nie mogą być zastosowane środki egzekucyjne. W sprawach dotyczących podatku naliczonego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej będzie zatem przepisem martwym. Brak możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia w sposób wskazany w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej nie oznacza jednak, że w sprawach dotyczących kwoty do przeniesienia na następny miesiąc bieg tego terminu pozostanie zawsze niezakłócony i nie ma prawnych uregulowań dopuszczających jakiekolwiek przerwy w tym zakresie. Wyłączenie stosowania art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej nie ma bowiem wpływu na możliwość wystąpienia innych przesłanek powodujących przerwanie (np. art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej) czy zawieszenie (art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej) biegu terminu przedawnienia...

Przegląd prasy

Do końca roku MF dostosuje przepisy podatkowe do likwidacji NIP

Ministerstwo Finansów zaplanowało, że do końca roku dostosuje przepisy podatkowe do likwidacji NIP dla osób nieprowadzących firm... Gazeta Prawna

Rodzic nie musi wychowywać dziecka, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną

Ulgę prorodzinną odlicza rodzic mający władzę rodzicielską nawet, jeśli nie zajmuje się wychowaniem dziecka... Gazeta Prawna

Wymiana udziałów w spółce z jednego kraju UE w zamian za udziały w innej bez PIT

Osoba fizyczna, która wnosi udziały w spółce z jednego kraju UE w zamian za udziały w innej unijnej spółce, nie musi płacić PIT... Gazeta Prawna

Zanim główny księgowy wyjedzie na wakacje musi zamknąć miesiąc

Zanim główny księgowy wyjedzie na wakacje, firma musi zorganizować odpowiednie zastępstwo na czas jego nieobecności... Gazeta Prawna

Jak można skutecznie przeciwdziałać szantażowi korporacyjnemu

Bezpieczeństwu obrotu gospodarczego służą przepisy ograniczające krąg osób uprawnionych do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ściganie prezesa tylko na wniosek pokrzywdzonego

Od dzisiaj obowiązują ściślejsze kryteria odpowiedzialności władz spółki za działania na jej szkodę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obsługa medyczna imprezy masowej zwolniona z daniny

Zapewnienie opieki lekarskiej podczas koncertu lub meczu to działanie profilaktyczne. Nie jest więc obciążone podatkiem od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydruk informacji o pacjencie z 23-proc. stawką

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej do celów innych niż lecznicze nie są zwolnione z VAT. Obsługa medyczna imprezy masowej zwolniona z daniny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 829/10

przekazanie przez Spółkę bez wynagrodzenia towarów w opisanej we wniosku o interpretację formie, mające na celu realizowanieobowiązków pracodawcy, bądź motywowanie pracowników do bardziej efektywnej pracy lub zacieśnianiu więzi z kontrahentami – czyli nacele związane z przedsiębiorstwem - nie stanowi dostawy towarów w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, nawet jeżeli podatnikowiprzysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2924/10

Prowspólnotowa wykładnia prowadzi zatem z jednej strony do wniosku, że prawodawca krajowy uregulował kwestię wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej, bez konieczności ich przechowywania w tej samej formie, tyle że nie uczynił tego wprost, z drugiej zaś strony wskazuje, że skoro w odniesieniu do faktur przechowywanych w formie elektronicznej wprowadzono wymóg ich kwalifikowanego uwierzytelnienia, to – a contrario – w przypadku faktur elektronicznych nieprzechowywanych w tej formie, wymóg taki nie istnieje, w przeciwnym razie byłby bowiem wprost wyrażony...

Przegląd prasy

Jakie skutki podatkowe wiążą się z zaciągnięciem pożyczki

Każda osoba, która zawiera umowę pożyczki, powinna sprawdzić, do jakiej kategorii osób zaliczany jest pożyczkodawca. Od tego będą zależały m.in. obowiązki podatkowe przy podpisywaniu takiej umowy... Gazeta Prawna

Rada miasta może cofnąć zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podatnik nie może powoływać się na ochronę praw nabytych, gdy cofnięto zwolnienie z podatku od nieruchomości, które nie spełniało warunków stosowania pomocy publicznej... Gazeta Prawna

Na leasingu można podwójnie stracić

Przedsiębiorca, który ma kłopoty finansowe i nie ma środków na zapłatę rat leasingowych, może stracić podwójnie. Spóźnienie z zapłatą raty za przedmiot leasingu, np. maszynę niezbędną w prowadzonej firmie, oznacza rozwiązanie umowy z leasingodawcą. To często jest równoznaczne z koniecznością zwrotu leasingowanego przedmiotu. Ale na tym straty się nie kończą... Gazeta Prawna

Od 2012 roku rolnicy zapłacą wyższy podatek

Podatnicy, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, w przyszłym roku będą płacić wyższy podatek... Gazeta Prawna

Ryczałt za żłobek jest niedopuszczalny

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku powinna odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z pobytem malucha w tej placówce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wszystkie części do aut będą z homologacją

Planowana ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu autorstwa Ministerstwa Infrastruktury odbije się na cenach części zamiennych i kierowców po kieszeni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polskie prawo daje pole do nadużyć

E-sklepy pozwane za błędy w regulaminach chcą walczyć o swoje. Zdaniem prawników ustawa wymaga zmian... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwyżka daniny dla części rolników

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć stawki norm szacunkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej. Uwzględni wzrost inflacji o 7,5 proc. ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 113/11

Bezzasadne jest jego stanowisko, wywodzone z treści decyzji w sprawie podatku akcyzowego, iż skoro skarżąca dokonywała obrotu paliwem, to bezspornie zakwestionowane zakupy paliwa miały związek z jej działalnością gospodarczą i wpłynęły na powstanie przychodu, skoro w zaskarżonej decyzji przychód uzyskany ze sprzedaży paliwa nie został zakwestionowany. Podkreślić wobec tego należy, iż samo uzyskanie przychodu nie stanowi automatycznego obowiązku uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatku z nim związanego. Jak wyżej wskazano, w tym celu podatnik musi wykazać poprzez odpowiednie udokumentowanie przede wszystkim związek tego wydatku z uzyskanym lub potencjalnym przychodem. Dokumenty muszą bezspornie ów związek potwierdzać, a w kontrolowanej sprawie faktury zakupu paliwa nie mogły zostać uznane za dowody wiarygodne, jako że miały charakter fikcyjny, a innych dokumentów skarżąca nie przedstawiła. Żaden z kontrahentów skarżącej nie realizował rzeczywistych dostaw paliwa w sposób wynikający z zakwestionowanych faktur, zatem nawet tak mocno akcentowana przez prezesa skarżącej zmiana zeznań świadków w postępowaniu karnym, iż za fakturami podążał towar, nie mogła wpłynąć na treść rozstrzygnięcia. Bezspornie bowiem nabyte paliwo pochodziło z niewiadomego źródła, a organ podatkowy nie miał obowiązku – wbrew zarzutom pełnomocnika – ustalać rzeczywistego dostawcy...

Wyrok WSA - I SA/Bd 266/11

nie ma przeszkód, by przyjąć, że jeśli podatnik posiada dowody na to, że istniał międzynarodowy bilet lotniczy - dowód zawarcia umowy przewozu, to nie ma przeszkód by skarżący stosował stawkę ustaloną w art. 83 ustawy o VAT. To pozwoliłoby udzielić odpowiedzi na pytanie czy podatnik będący w posiadaniu potwierdzenia rezerwacji legitymuje się dowodem, o jakim mowa w art. 83 ust. 5 pkt 4) ustawy...

Przegląd prasy

Jak rozliczyć podatkowo zakup i sprzedaż nieruchomości

Osoba, która zamierza kupić mieszkanie lub dom, powinna się liczyć z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych lub VAT. Przy sprzedaży nieruchomości konieczne może być uiszczenie podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Syndyk rozlicza podatek od towarów i usług

Działalność syndyków podlega VAT. Dlatego nie będą wstrzymywane postępowania podatkowe dotyczące zaległego podatku... Gazeta Prawna

Praca sezonowa: Zarobek z jagód i grzybów bez PIT

Od dochodów ze sprzedaży jagód i grzybów nie płaci się podatku. Warunek jest jednak taki, by były zebrane samodzielnie przez podatnika lub przez członków jego rodziny... Gazeta Prawna

Listy polecone z urzędów trafią do skrzynki pocztowej bez awiza

Listy polecone wysyłane przez organy administracji publicznej i sądy będą mogły być doręczane do skrzynek pocztowych, bez awizowania. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, w tym m.in. Ordynacji podatkowej... Gazeta Prawna

Długów spadkowych nie odejmiesz w PIT

Osoba, która sprzeda otrzymaną w spadku zadłużoną nieruchomość, nie może z powodu spłaty należności pomniejszyć podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oprócz e-PIT odpis na papierze

Podatnik, który złożył roczne rozliczenie przez Internet i potrzebuje uwierzytelnionego odpisu w formie tradycyjnej, może zwrócić się do urzędu o jego wydanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można uciec od zaległości podatkowych żony i męża

Prawo rodzinne umożliwia wsteczne ustanowienie rozdzielności majątkowej. Pozwala to ograniczyć odpowiedzialność za podatek współmałżonka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mylące interpretacje

Podatnicy są wprowadzani w błąd, bo mimo podważenia stanowiska fiskusa przez sąd wciąż widnieje ono w bazie Ministerstwa Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lipca 2011

Przegląd prasy

Firma wystawiając zestawienie faktur nie musi przedstawiać ich kopii

Firma może wystawiać miesięczne zastawienia faktur do akceptacji przez nabywcę. Nie musi przedstawiać każdej faktury i jej kopii oddzielnie... Gazeta Prawna

Listy polecone z urzędów trafią do skrzynki pocztowej bez awiza

Listy polecone wysyłane przez organy administracji publicznej i sądy będą mogły być doręczane do skrzynek pocztowych, bez awizowania... Gazeta Prawna

Podróżny zapłaci cło za paczki wysłane do siebie z wakacji

Towar, który jest przywożony na teren Unii Europejskiej, musi przejść odprawę celną... Gazeta Prawna

Oszuści podatkowi są w odrębnej ewidencji

Administracja skarbowa ma swoją bazę podmiotów szczególnych. To lista podatników, u których wykryto błędy w czasie kontroli... Gazeta Prawna

Nie wszystkie szkody do wycenienia

Odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę publiczną może obejmować wyłącznie tę nieruchomość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzięki restrukturyzacji udziałowiec rozliczy wyższą amortyzację

Po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową można zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, także od tych środków trwałych, które wcześniej powiększały wartość kapitału zapasowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynagradzasz za zakaz konkurencji, możesz rozliczyć wydatek

Pieniądze dla menedżera wypłacone za to, że po odejściu z firmy nie będzie podejmował działalności konkurencyjnej, zwiększą koszty uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cash processing jest zwolniony z podatku od towarów i usług

Obsługa obrotu gotówkowego nie jest obciążona 23-proc. stawką. Od 1 stycznia 2011 podstawą jej zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 289/11

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 p.p.s.a.) Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.)...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2728/10

Z przepisów powyższych wynika, że aby wniosek o uzasadnienie wyroku mógł odnieść skutek w sprawie musi zapaść wyrok, czyli musi być ogłoszony, w przypadku rozprawy lub podpisany, gdy jest wydawany na posiedzeniu niejawnym...

Przegląd prasy

Dofinansowanie do wczasów bez VAT

Zwolnienie pracowników z częściowej odpłatności za wypoczynek w ośrodku stanowiącym własność pracodawcy pozwala uniknąć VAT... Gazeta Prawna

Doradca podatkowy nie będzie ukarany dyscyplinarnie po trzech latach od popełnienia przestępstwa

Rzecznik dyscyplinarny nie może wszcząć postępowania wobec doradcy podatkowego, który sfałszował dokument, gdy od ujawnienia czynu upłynął rok lub od jego popełnienia - trzy lata... Gazeta Prawna

Przekazanie udziałów w spółce małżonkowi bez podatku

Nie trzeba płacić podatku, gdy udziały w spółce kapitałowej przekazujemy nieodpłatnie małżonkowi... Gazeta Prawna

Lokaty bez PIT na razie zostaną

Za tydzień okaże się, czy rząd zajmie się nowelizacją Ordynacji podatkowej. Zakłada ona zmianę zasad zaokrąglania m.in. przy lokatach jednodniowych... Gazeta Prawna

Domek letniskowy ze stawką zależną od sposobu wykorzystania

Uchwała rady gminy nie może zawyżać stawek podatku od nieruchomości, gdyż określa je ustawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wakacje nie zawsze zgodne z planem

O przesunięciu daty urlopu wypoczynkowego decydują nadzwyczajne okoliczności, które zdarzą się u zatrudnionego lub u pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wzrosną kilometrówki

Będą korzystniejsze stawki za dojazd własnym autem. Limity zwrotu zwiększą się nawet kilkakrotnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Paragon z Niemiec lub Hiszpanii trzeba uwzględnić w deklaracji

Jeśli transakcja spełnia kryteria wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to trzeba ją odpowiednio rozliczyć i wykazać w deklaracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Po 231/11

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd...

Postanowienie WSA - III SA/Po 271/11

W myśl § 3 tego przepisu odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawny...

Przegląd prasy

Nowe przepisy bez wpływu na skutki umów o mieszkaniach za opiekę

Podatnik, który podpisał umowę o opiekę przed 1 stycznia 2007 r., a spadkodawca zmarł po tej dacie, ma prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków... Gazeta Prawna

Roszczenia związane z bezpodstawnym wzbogaceniem: Jest więcej czasu na odzyskanie własności

Od dziś roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia będą przedawniały się z upływem 10 lat. Dotychczas były to dwa lata... Gazeta Prawna

Sprzedajesz na plaży, zapłać opłatę targową

Osoby handlujące lodami, kukurydzą czy innymi artykułami na plaży powinny zapłacić opłatę targową. I to za każdy dzień takiej działalności... Gazeta Prawna

Zakup okularów dla pracowników to koszt uzyskania przychodów

Szef, który zapewnia podwładnym szkła korekcyjne do pracy przed komputerem, może te wydatki ująć w kosztach uzyskania przychodów firmy... Gazeta Prawna

Zadatek to nie jest to samo co zaliczka

W przypadku gdy przedsiębiorca podpisuje umowę, istotne jest określenie na piśmie charakteru kwoty wręczanej w tym momencie kontrahentowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkoły będą mogły organizować e-lekcje

Obowiązkowe zajęcia nauczyciel poprowadzi w sieci Skorzystają z tego np. uczniowie chorzy i ci za granicą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odliczenia na podstawie orzeczenia

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora wielu podatników odzyskało VAT od samochodów z kratką zakupionych między 1 maja 2004 a 31 grudnia 2010... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Według nowych zasad korekta po każdej przeróbce

Obecnie przy zakupie niektórych samochodów również można odliczyć cały VAT. Wystarczy na przykład kupić kombi z odpowiednią homologacją i jednym rzędem siedzeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 55/11

Rozważając więc kwestię możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodu czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego umowy leasingu operacyjnego zawartej na okres dłuższy niż rok, należy w każdym przypadku mieć na uwadze to, czy czynsz taki dotyczy całego okresu na jaki została zawarta umowa. Charakter opłaty wstępnej może wynikać bowiem z jej funkcji jaką pełni w trakcie negocjowania i zawierania umowy leasingu...

Wyrok NSA - II FSK 212/10

Mając powyższe na względzie należy przypomnieć, że - jak zasadnie zauważył Sąd pierwszej instancji - ze stanu faktycznego wskazanego przez wnioskodawcę nie wynika, aby członkowie organów spółki pozostawali ze spółką w stosunku pracy. Stąd też nie sposób uznawać, że składki ubezpieczenia zawartego na ich rzecz nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie wskazanego przepisu, niezależnie od tego czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mieści się w grupach ryzyka w tym przepisie wymienionych...

Przegląd prasy

Z pustej faktury nie można odliczyć VAT

Nabywca złomu nie może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta, który prowadzi fikcyjną działalność - orzekł WSA w Warszawie... Gazeta Prawna

Nowelizacja nie przyniosła rewolucji

Powstaje mało spółek tworzonych przez doradców podatkowych wspólnie z radcami prawnymi i adwokatami. W ciągu roku powstało zaledwie kilkanaście takich spółek... Gazeta Prawna

Konkubent odpowie za długi wobec fiskusa tak jak małżonek

Konkubent ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie konkubenta współpracującego przy prowadzeniu działalności gospodarczej można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, w przeciwieństwie do wynagrodzenia małżonka... Gazeta Prawna

Nie każdy wydatek to koszt

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, trzeba zapłacić PIT. Przy wyliczeniu podatku z tej transakcji przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Inżynierowie budowlani skarżą się do Trybunału

Przepisy określające zasady uzyskiwania tytułu zawodowego rzeczoznawcy budowlanego naruszają konstytucję. Tak uważa Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął już jej wniosek w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Forum zlikwidowane, lecz procesy trwają

Po trzech latach, dwóch decyzjach administracyjnych i dwóch wyrokach sądowych spór hodowców psów wraca do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy nie korzystają z wakacji podatkowych

Przedsiębiorstwa mogą odroczyć o rok zapłatę daniny. Tylko cztery zdecydowały się na to w latach 2004 - 2010. Wszystko przez niemożliwe do spełnienia warunki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpieczniejszy leasing konsumencki

Firmy nie powinny już mieć kłopotów z fiskusem podczas rozliczania rzeczy leasingowanych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Nie opodatkują całego przychodu z opłat, nie ryzykują też oszacowania ceny sprzedaży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 387/11

Przepisy art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej wymagają zatem kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody muszą zostać ujawnione po wydaniu decyzji ostatecznej. Nadto te okoliczności i dowody musiały istnieć już wcześniej, to jest w chwili wydawania decyzji ostatecznej, lecz dla tego organu są one nowymi tylko dlatego, że nie były mu wcześniej znane...

Wyrok WSA - I SA/Go 274/11

W ocenie Sądu, w toku prowadzonego postępowania dowodowego, organy podatkowe ponad wszelką wątpliwość ustaliły i w sposób jednoznaczny wykazały, że środki w kwocie 384.349,51 zł wpłacone w 2006 r. tytułem zaliczek na roboty budowlane na konto firmowe Z.C. prowadzone w Bank S.A., potwierdzone fakturą VAT, zwrócone zostały skarżącemu i jego małżonce, zgodnie z dokumentami KW, w całości dopiero w 2008 r., co w konsekwencji oznacza, że stanowią one wydatek małżonków S. poniesiony 2006 roku, zaś w żadnym razie, z racji ich zwrotu w 2008 r., nie mogą stanowić przychodu 2006 roku...

Przegląd prasy

Strata z wynajmowanego lokalu może być kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa

Opuszczając wynajmowaną nieruchomość przed zakończeniem umowy, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, pod warunkiem że nie zamyka firmy... Gazeta Prawna

Dokumenty przewozowe pozwolą na 0-proc. VAT

Do usługi transportu towarów na odcinku krajowym, będącej częścią transportu międzynarodowego, polski podatnik może zastosować 0-proc. VAT. Ważne, aby miał odpowiednie dokumenty, np. list przewozowy lub dokument spedytorski... Gazeta Prawna

Śmierć nie kończy kontroli fiskusa

Podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie roku, może się rozliczyć ze zmarłym. Wykorzystana za zmarłego ulga może być kontrolowana przez urząd skarbowy przez prawie 6 lat... Gazeta Prawna

Sędziowie zaskarżą ustawę do trybunału

Wprowadzenie okresowych ocen pracy sędziów, powierzenie zarządzania sądami dyrektorom i reorganizacja samorządu zawodowego - to tylko niektóre skutki uchwalonej na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych... Gazeta Prawna

Nadchodzi konkurencja dla adwokatów i radców

Absolwenci studiów prawniczych będą mieli wybór: szukać pracy w kancelarii lub zacząć samemu indywidualną praktykę. Posłowie przygotowują przepisy, które pozwolą ustanawiać magistrów prawa jako pełnomocników stron w procesach cywilnych przed sądami rejonowymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Długi bez przebaczenia

Skarbówka ma prościej i skuteczniej egzekwować zaległości podatkowe. Szanse na ich przedawnienie zmaleją niemal do zera. Resort finansów przygotował gruntowną zmianę przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy magister prawa wyprze adwokata

Korporacje nie chcą doradców prawnych w sądach. Prawników bez aplikacji chętnie zatrudniają kancelarie. Są tańsi od tych z uprawnieniami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akcyza na smary bez zmian

Ministerstwo Finansów podtrzymuje stanowisko, że opodatkowanie olejów smarowych jest zgodne z prawem UE. Wynika tak z odpowiedzi MF na pytanie poselskie nr 9286... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lipca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 108/10

Dopiero bowiem wydanie przez właściwego starostę decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu spowoduje, iż z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania pojazdu, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowanie pojazdu i - w konsekwencji - nie zostanie wydana decyzja o jego wyrejestrowaniu, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych...

Postanowienie NSA - II FSK 1166/11

Wstąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego profesjonalnego pełnomocnika, przyznanego z urzędu w ramach prawa pomocy na mocy art. 245 § 1 i 2 w związku z art. 246 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), nie jest równoznaczne z konwalidowaniem wcześniejszych czynności procesowych strony, do których prawo wymaga działania profesjonalnego pełnomocnika, a które strona pozostająca wcześniej bez reprezentacji działała samodzielnie...

Przegląd prasy

Akcyza ogranicza polskich producentów win

Ministerstwo Finansów nie wydało przepisów precyzujących sposób opodatkowania działalności prowadzonej przez drobnych producentów wina... Gazeta Prawna

Swoje dane adresowe zmienisz na infolinii podatkowej

Za dwa dni minie 5 lat funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej. Resort finansów chce, aby podatnicy mogli telefonicznie uzyskać informacje o swoich rozliczeniach, a także modyfikować dane adresowe... Gazeta Prawna

Towar księguje się w dacie faktury

Towar kupiony w Chinach trzeba ująć w księdze podatkowej w dniu wystawienia faktury, a nie w momencie jego otrzymania... Gazeta Prawna

Od dzisiaj zmiany w VAT związane z dostosowaniem polskich przepisów do prawa UE

Od dziś obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Modyfikacje były związane z dostosowaniem naszych regulacji do prawa UE... Gazeta Prawna

Wyjazdy kontrahentów mogą być kosztem

Spółka, która w celu zwiększenia przychodów organizuje i finansuje prezentacje dla klientów połączone z ich wyżywieniem i zakwaterowaniem, ma prawo uwzględnić poniesione wydatki w rozliczeniach CIT, ale tylko gdy nie jest to reprezentacja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana formy prawnej nie powoduje ustania bytu istniejącej dotychczas firmy

Spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki poprzedniczki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepodzielone zyski to przychód wspólników

Wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w razie przekształcenia ich w spółki osobowe generuje przychód z udziału w zyskach osób prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekształcając spółkę z o.o. w jawną, można zaoszczędzić na podatku

Zmiana spółki kapitałowej w osobową pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe. Nie tylko dzięki wyeliminowaniu podatku od dywidendy, ale też zaliczeniu do kosztów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku wniesionych aportem do spółki kapitałowej, których wartość w części przekazano na kapitał zapasowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama