Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 czerwca 2011

Informacje NetTAX

Egzamin Doradcy Podatkowego

Informujemy, że wprowadziliśmy nowe opcje dostępu do programu Egzamin Doradcy Podatkowego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1247/10

W stwierdzonych ponad wszelką wątpliwość okolicznościach sprawy, w której doszło do wydania zaskarżonej decyzji, istniały pełne podstawy do tego, aby uznać, że umowa darowizny sporządzona w formie aktu notarialnego, zawierająca oświadczenie obdarowanego o ustanowieniu służebności, potwierdzała dokonanie właśnie tej transakcji, o czym organ podatkowy został powiadomiony wskutek przesłania mu przez notariusza wymienionego aktu notarialnego...

Wyrok WSA - III SA/Po 179/11

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie w postępowaniu podatkowym nie może wobec tego być jedynie zwykłym wyrazem niezadowolenia z danej decyzji, ale powinno zawierać obligatoryjnie powyżej wskazane elementy formalne...

Przegląd prasy

Przy przekształceniu spółki osoby fizycznej w kapitałową trzeba wcześniej zamknąć księgi

Od lipca osoba fizyczna będzie mogła przekształcić działalność w spółkę kapitałową. Zmiana formy prawnej wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zarejestrowanie przekształconej spółki... Gazeta Prawna

Dotacje na scalanie gruntów będą obejmować VAT

Nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów przewiduje, że starostowie otrzymają na prace scaleniowe dotacje z budżetu państwa wraz z VAT... Gazeta Prawna

Fundacje i stowarzyszenia bez ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zostać zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Odszkodowanie za odwołany urlop bez podatku dochodowego

Przyznane sądownie odszkodowanie za odwołane wczasy lub zgubiony bagaż jest zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Czynsz inicjalny rozliczamy już w chwili zapłaty

Kwoty zapłacone w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego są kosztem podatkowym w całości w momencie ich poniesienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak są opodatkowane e-usługi

Coraz więcej usług wykonywanych jest przez Internet. Większość z nich rozliczana jest na specjalnych zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znika ograniczenie prawa do odliczenia

Z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego jako czynny podatnik będzie można odzyskać VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jutro wchodzą w życie kolejne zmiany w VAT

Podatek od obrotu wszystkimi surowcami wtórnymi będzie rozliczany przez nabywcę. Uściślone zostały zasady ustalania miejsca świadczenia usług przez osoby fizyczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Gl 151/11

Tym samym obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpłatnej służebności (mieszkania) z tytułu polecenia darczyńcy ciążącego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2). Z treści art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej nie wynika by nabycie, w sposób tam wskazany, dotyczyło wyłącznie stron umowy lub osób uczestniczących w akcie jej zawarcia. Okolicznością wystarczającą jest to, by umowa zawarta w formie aktu notarialnego stanowiła podstawę nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osobę wymienioną w art. 4a ust. 1 ustawy. Przepis art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej dotyczy również polecenia jako odrębnego tytułu nabycia rzeczy lub prawa majątkowego i podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn beneficjenta, na rzecz którego polecenie zostało wykonane, o ile jego podstawę stanowiła umowa zawarta w formie aktu notarialnego...

Wyrok WSA - III SA/Po 127/11

Wobec tak przyjętego momentu powstania zobowiązania podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej zasadnie przyjął upływ terminu przedawnienia przedmiotowego zobowiązania zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej dopiero z dniem 31 grudnia 2014 r. (albowiem zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli od końca roku 2009)...

Przegląd prasy

Ustalanie różnic kursowych przez firmy zostanie doprecyzowane

Do ustalania różnic kursowych przyjmowany będzie kurs średni NBP, gdy nie dojdzie do faktycznej wymiany waluty... Gazeta Prawna

Podatek akcyzowy wystarczy zapłacić raz

Podatnik, który nabył paliwo już objęte akcyzą i wykorzystuje je na własne potrzeby, nie musi płacić podatku... Gazeta Prawna

Właściciele lokali mogą odliczyć VAT od remontu

Właściciele lokali użytkowych, którzy są członkami wspólnoty mieszkaniowej, mogą odliczyć VAT od remontu budynku na podstawie refaktury... Gazeta Prawna

Księga rzetelna, a kosztu podatkowego nie ma

Urząd może kwestionować koszty podatkowe bez dowodzenia rzetelności ksiąg. NSA potwierdził, że nie trzeba badać ksiąg, by stwierdzić błędne odliczenia... Gazeta Prawna

Wniosek o umorzenie daniny może być pułapką

Nie wszystkie dochody osiągnięte za granicą w latach 2002 - 2007 podlegały abolicji podatkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sankcja dla jednej strony

Powołanie się na pożyczkę rodzi podatkowe skutki tylko dla pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca nie zapłaci podatku, nawet jeśli w chwili zawarcia umowy był odpowiedzialny za daninę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kompromis z samorządem

Ministerstwo Finansów łagodzi stanowisko - samorządy nie będą musiały tak mocno przykręcać śruby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Woda i ścieki rozliczane tak jak wynajem

Fiskus chce, aby właściciel lokalu, który przerzuca koszty mediów na najemcę, opodatkował je 23-proc. stawką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 868/11

Ponieważ w rozpatrywanym przypadku pełnomocnik skarżącego otrzymał zaskarżoną decyzję w dniu [...] r., a skargę do tut. Sądu nadał w urzędzie poczty [...] r., to tym samym uchybił trzydziestodniowemu terminowi przewidzianemu w art. 53 § 1 ustawy do jej wniesienia. Ten bowiem upłynął bezskutecznie w dniu [...] r. Stąd złożoną przez niego skargę - jako spóźnioną - należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1523/10

W niniejszej sprawie skarżący cofnął skargę, a Sąd nie uznał tej czynności procesowej za niedopuszczalną...

Przegląd prasy

Odsprzedaż usług lokatorom jest opodatkowana VAT

Jeśli wspólnota nabywa i odsprzedaje na rzecz poszczególnych lokatorów towary i usługi, musi wystawić fakturę VAT... Gazeta Prawna

Bezrobotny nie zapłaci PIT od dotacji na założenie firmy

Osoba, która otrzyma dotację na założenie firmy również ze środków unijnych, nie będzie musiała od tych pieniędzy płacić podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Za nierzetelną ewidencję przychodów grożą surowe sankcje

Fiskus może wymierzyć podatnikowi, który prowadził nierzetelną ewidencję przychodów, sankcję w postaci pięciokrotności podstawowej stawki ryczałtu... Gazeta Prawna

Prowizja za pozyskiwanie klientów z 23-proc. VAT

Pozyskiwanie klientów za prowizję jest usługą, która jest obciążona podstawową stawką VAT... Gazeta Prawna

Telefon w regulaminie

Szybki kontakt z pracownikiem jest bezcenny. Ale nie wtedy, gdy firma płaci za używaną przez niego służbową komórkę krocie. Lepiej się przed tym zabezpieczyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od wyremontowanego pałacu nie będzie wyższych odpisów

Do amortyzacji podatkowej składnika majątku trwałego wytworzonego przez przedsiębiorcę we własnym zakresie nie można przyjąć indywidualnej podwyższonej stawki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy międzynarodowy transport lotniczy korzysta z preferencji

Od 1 kwietnia 2011 oceniając, czy przedsiębiorca ma prawo do zastosowania zerowej stawki do dostaw i usług wykonywanych na rzecz przewoźników lotniczych, należy wziąć pod uwagę nowe kryteria wskazane w ustawie o VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Każdy nabywca rozlicza VAT od zakupu złomu

Także przedsiębiorca zwolniony z VAT ze względu na niewielkie obroty, kupując złom od podatnika czynnego, musi złożyć deklarację VAT-9M i odprowadzić do urzędu skarbowego wynikającą z niej kwotę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - I OPS 1/11

Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego...

Wyrok NSA - II FSK 1759/10

I. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa abolicyjna)) nie obejmuje dochodów wyłączonych z polskiego systemu podatkowego na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania...

Przegląd prasy

Nie stać nas na zagraniczne studia. Polscy studenci najmniej mobilni w UE

Na przestrzeni lat 2008 - 2011 w zagranicznych wymianach brało rocznie udział ledwie 2 proc. polskich studentów - wynika z najnowszych badań Eurostudent IV, poświęconych kondycji ekonomicznej studentów UE... Gazeta Prawna

Jakich towarów nie wolno wwozić do Polski

Wybierając się na wakacje do egzotycznego kraju, pamiętajmy, że jest wiele towarów, których nie można ze sobą przywozić w ogóle albo trzeba mieć stosowne zezwolenie... Gazeta Prawna

Kiedy trzeba zgłosić, że wywozimy pieniądze za granicę

Osoba, która wywozi za granicę lub przywozi do kraju środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro, jest zobowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć przychody z pracy wakacyjnej wykonywanej poza Polską

Podatnicy pracujący w 2011 roku za granicą, ale mający miejsce zamieszkania w Polsce, muszą z zagranicznych zarobków rozliczyć się w kraju... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca dzieli swój grunt

Nie ma szans na podział nieruchomości, jeżeli nowa parcela nie uzyska dostępu do drogi publicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólnik zapłaci podatek dwa razy

Przepisy przewidujące opodatkowanie niepodzielonych zysków spółek kapitałowych po ich przekształceniu w spółki osobowe dopuszczają podwójne obciążenie tego samego dochodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie jest jasne, które działania to leczenie lub profilaktyka

Opłaty za szkołę rodzenia są zwolnione z VAT, bo uczestniczenie w niej zapobiega komplikacjom przy porodzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-booki są obciążone 23-proc. VAT

Sprzedaż książki elektronicznej to usługa, nie dostawa towaru. Ani ustawa o VAT, ani unijna dyrektywa nie dają więc podstaw do zastosowania preferencyjnej stawki tego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 73/11

Powoływany przez podatnika art. 121 § 2 O.p. ustanawia ogólną zasadę informowania przez organ podatkowy w toku prowadzonego postępowania. Nie stanowi zatem podstawy do skutecznego domagania się przez podatnika, aby organy z urzędu, indywidualnie informowały o zmianach w przepisach, przysługujących ulgach czy zwolnieniach "uprawnienie do złożenia ww. oświadczenia o nabyciu prawa do zwolnienia wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawidłowo opublikowanego, stąd [...] rzeczą podatniczki było zapoznanie się z tym prawem, jeżeli dokonała czynności podlegających opodatkowaniu, bowiem to na podatniku zamierzającym skorzystać ze zwolnienia ciąży obowiązek śledzenia zmian w przepisach prawa podatkowego, a nieznajomość przepisów prawa nie może działać na korzyść strony"...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2778/10

Przyznanie prawa pomocy jest mianowicie możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji wyczerpującego przedstawienia informacji dotyczącej aktualnej sytuacji materialnej strony, zawierającej przede wszystkim dokładne dane dotyczące środków, którymi strona dysponuje. Jednak to obowiązkiem strony jest wykazanie zasadności złożonego wniosku w świetle ustawowych przesłanek przyznania prawa pomocy. Brak jest prawnych podstaw do prowadzenia z urzędu postępowania w sprawie sytuacji majątkowej wnioskodawcy, jeżeli on sam nie wykaże istnienia przesłanek uzasadniających uwzględnienie żądania prawa pomocy. Sąd nie jest wobec tego zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek dochodzeń w sytuacji, gdy przedstawione przez stronę dane uniemożliwiają pełną ocenę jej stanu majątkowego, albo gdy nie są one do końca jasne...

Przegląd prasy

Spółdzielnie chcą limitu przychodów w wysokości 1,2 mln euro

Spółdzielnie, które są podmiotem będących zrzeszeniem osób, a nie kapitału, powinny przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych podlegać limitowi przychodów 1,2 mln euro... Gazeta Prawna

Kara za zerwaną umowę sprzedaży akcji to koszt podatkowy

Karę pieniężną, która została zapłacona za zerwanie umowy sprzedaży akcji, można zaliczyć do kosztów podatkowych... Gazeta Prawna

Liniowy PIT ogranicza wykonywanie usług przez lekarza na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy

Pracownicy zakładu opieki zdrowotnej, którzy przejdą na samozatrudnienie, nie mogą w ramach działalności gospodarczej rozliczanej 19-proc. podatkiem liniowym świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy... Gazeta Prawna

Od lipca 2011 r. będą niższe zwroty VAT za materiały budowlane

Wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane warto złożyć przed końcem czerwca, gdyż od lipca limity zwrotu będą niższe... Gazeta Prawna

ePUAP to także bezpłatny podpis elektroniczny dla firm

Korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, założysz działalność gospodarczą a także załatwisz wiele urzędowych spraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Amortyzacja zwolniona, a potem przyspieszona

Jeżeli podatnik stosował obniżone stawki amortyzacyjne, może je podwyższyć nie tylko do wysokości wynikającej z wykazu, ale dodatkowo powiększyć o odpowiedni współczynnik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zysk niewypłacony = niepodzielony

Osiągnięty przed przekształceniem spółki kapitałowej zysk, przeniesiony na kapitał zakładowy bądź zapasowy, należy opodatkować, bo jako niepodzielony jest przychodem dla wspólnika nowo powstałej spółki osobowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porozumienia zwykle są opłacalne, ale niekoniecznie w podatkach

Fiskus patrzy nieprzychylnym okiem na ugody zawierane przez firmę i nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych na ich podstawie kwot... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 234/11

1. Przepis art. 8 updof wskazuje, że podatnikiem podatku dochodowego nie jest sama spółka, lecz wspólnik, który rozpoznaje przychody i koszty ich uzyskania generowane przez spółkę w takiej proporcji, w jakiej partycypuje w jej zyskach na podstawie umowy spółki. Późniejszy podział zysku między wspólników jest podatkowo neutralny"...

Wyrok WSA - I SA/Po 312/11

Reasumując należy stwierdzić, iż za przychody stanowiące nieodpłatne świadczenia, o których stanowi art. 12 ust. 1 pkt. 2 u.p.d.o.p. należy uznać także nadwyżki inwentaryzacyjne, które nie stanowią świadczenia otrzymanego od innego podmiotu...

Przegląd prasy

Kontrahenci muszą się zgodzić na e-faktury

Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania e-faktur drogą elektroniczną wymaga, by odbiorca faktur zgodził się na zastosowanie tej procedury... Gazeta Prawna

Błąd na paragonie nie zmusza do zapłaty VAT

Podatnik, który omyłkowo wykazał na paragonie fiskalnym stawkę VAT zamiast zwolnienia, nie musi płacić nienależnej kwoty zobowiązania... Gazeta Prawna

Wynajmujący lokal odzyska VAT za materiały budowlane

Właściciel mieszkania, który ponosi wydatki na remont przed oddaniem go w najem, zachowuje prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane... Gazeta Prawna

Fundusze inwestycyjne z Unii są dyskryminowane w Polsce

Komisja Europejska po raz kolejny wzywa Polskę do zmiany przepisów. Unijne fundusze wciąż nie mogą w pełni korzystać ze zwolnienia podatkowego... Gazeta Prawna

Garaż opodatkowany jak mieszkanie

Do sprzedaży miejsca parkingowego w budynku mieszkalnym należy stosować obniżoną 8-proc. stawkę podatku. Przemawia za tym orzecznictwo sądów administracyjnych, coraz więcej interpretacji organów podatkowych, a przede wszystkim brzmienie przepisów ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydatki na przystosowanie składnika majątku zwiększają jego wartość

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na remont własnego lokalu przed oddaniem go do ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy nieściągalne wierzytelności stają się kosztem firmy

W sytuacji gdy kontrahent długoterminowo nie reguluje należności, przedsiębiorca powinien utworzyć odpis aktualizujący ich wartość, a następnie odpowiednio go zakwalifikować w rozliczeniu podatkowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędówek nie trzeba dokumentować paragonem

Adwokat, który świadczy pomoc prawną z urzędu, nie ujmuje w kasie fiskalnej przyznanego mu przez sąd honorarium... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Po 160/11

Strata nie uzasadnia potrzeby kredytowania skarżącej należnych opłat sądowych, związanych z wniesioną przez nią skargą. Należy również zauważyć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ubiegająca się o prawo pomocy, może pokryć opłaty sądowe przez żądanie dopłat od wspólników. Natomiast z przedłożonych przez skarżącą informacji nie wynika, aby w związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej zwróciła się z takim żądaniem...

Wyrok WSA - I SA/Bd 185/11

Skoro udziały w częściach wspólnych budynku oraz udziały w gruncie są ściśle związane z lokalem, przez co stanowią części składowe lokalu będącego odrębną własnością, to ich wartość wraz z wartością lokalu stanowi zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o p.d.o.p. wartość początkową środka trwałego. W takim przypadku po myśli art. 16g ust. 13 ustawy o p.d.o.p. nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację części wspólnych (ocieplenie ścian), podnoszą według wielkości udziału wartość początkową środków trwałych w postaci wyodrębnionych lokali...

Przegląd prasy

Interes publiczny nie przesądza o zwolnieniu z VAT usług o charakterze edukacyjnym

Sam interes publiczny nie uzasadnia zwolnienia z VAT wszystkich usług o charakterze edukacyjnym... Gazeta Prawna

Kolejne podwyżki VAT nie są konieczne

Nie ma uzasadnienia dla kolejnych warunkowych podwyżek VAT, uważają posłowie PiS, którzy złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o VAT... Gazeta Prawna

Podpis małżonka pod wspólnym zeznaniem PIT można uzupełnić

Małżonek, który nie złożył podpisu pod wspólnym zeznaniem rocznym PIT, może ten brak uzupełnić później... Gazeta Prawna

PIT blokuje sprzedaż premiową

Sprzedaż premiowa pozwala zwiększyć wartość obrotów i zysk firmy. Nagrody w ramach promocji są zwolnione tylko dla klientów indywidualnych... Gazeta Prawna

Podatnik naruszający przepisy nie może być premiowany

Przedsiębiorca, który nie zgłosił we właściwym czasie utraty prawa do karty podatkowej, nie zamortyzuje środków trwałych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpisy umorzeniowe są kosztem

A co z amortyzacją odziedziczonych w spadku składników majątku?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spadkobierca kontynuuje rozliczenia VAT, ale jako nowy podatnik

Następca prawny musi wyrejestrować zmarłego z rejestru podatników. Nawet gdyby tego nie zrobił, naczelnik urzędu skarbowego sam go wykreśli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaokrąglenia w deklaracji VAT

Jak prawidłowo zaokrąglać podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego w deklaracji VAT?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 136/11

Obowiązek zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych. o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. w Dz.U. z 2004 r., nr 142, poz. 1514, zm.: nr 146, poz. 1546, nr 116, poz. 1205, nr 143, poz. 1199, nr 169, poz. 1418 z 2006 r., nr 222, poz. 1629, nr 222, poz. 1929 z 2007 roku, nr 203, poz. 1267 z 2008 r.), w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpłatnej służebności (mieszkania) z tytułu polecenia darczyńcy ciążącego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej)...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2716/10

Oznacza to, że organ podatkowy drugiej instancji dokonał prawidłowej wykładni przepisów u.p.s.d. oraz przepisów ustawy o podatku rolnym i prawidłowo wskazał, że dla wydania decyzji konieczne jest ustalenie, czy na dzień nabycia prawa własności nieruchomości, którym zgodnie z treścią art. 924 i 925 k.c. jest dzień otwarcia spadku czyli dzień zgonu spadkodawcy, nieruchomości objętej spadkiem stanowiły gospodarstwo rolne...

Przegląd prasy

Odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej nie podlega PIT

Wypłacone przez spółdzielnię z własnych środków odszkodowanie nie stanowi przychodu opodatkowanego PIT... Gazeta Prawna

Zawieszona firma nie musi przeprowadzać zwyczajnego zgromadzenia wspólników i składać sprawozdania finansowego

Nie trzeba przeprowadzać zwyczajnego zgromadzenia wspólników za rok, w którym działalność spółki była zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Błędne pozycje faktury należy skorygować

Pomyłka dotycząca jednej z pozycji faktury VAT, która odnosi się do ilości sprzedanych towarów może być poprawiona przez dostawcę fakturą korygującą... Gazeta Prawna

VAT zależy od podziału usług

Nie wszystkie prace związane z realizacją usługi głównej można rozliczyć łącznie. NSA podważa pogląd o stosowaniu jednolitej stawki VAT dla usług złożonych... Gazeta Prawna

Gminy nie muszą zwracać kosztów operatów

Przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminy nie mogą być obciążane kosztami sporządzania opinii rzeczoznawców majątkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kara za zerwany kontrakt nie zawsze zmniejszy przychód

Przedsiębiorca, który płaci rekompensatę za niewywiązanie się z warunków umowy, może mieć problemy z jej rozliczeniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pierwsze zasiedlenie przy sprzedaży mieszkania

Zbycie nowego lokalu mieszkalnego przez dewelopera spółce zajmującej się sprzedażą mieszkań spełnia przesłanki pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólnik otrzyma mienie spółki bez obciążenia VAT

Mogą być wątpliwości, czy przekazanie udziałowcowi - osobie prawnej - majątku likwidowanej spółki kapitałowej podlega podatkowi od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 200/11

Podsumowując, Minister Finansów powinien dokonać ponownej oceny wydatków wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, odnosząc tę ocenę - inaczej niż w interpretacji zaskarżonej - nie do wszystkich tych wydatków zbiorczo, lecz indywidualnie do każdej konkretnej pozycji wymienionej we wniosku. Musi zatem sklasyfikować poszczególne wydatki z uwzględnieniem sformułowanego w uchwale z dnia 24 stycznia 2011 r. kryterium stopnia intensywności związku kosztu z podwyższeniem kapitału zakładowego, biorąc pod uwagę kategoryzację kosztów przeprowadzoną w uchwale w sposób ogólny i przykładowy. Jeżeli związek ów jest bezpośredni, warunkując to podwyższenie i stanowiąc w tym zakresie warunek sine qua non, to wydatek nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu...

Wyrok WSA - I SA/Bd 146/11

Nie można przerzucać konsekwencji działania podmiotu, który jest profesjonalistą, na państwo i społeczeństwo. Także zadłużenie wobec innych niż organ podatkowy instytucji nie może stanowić uzasadnienia dla umorzenia zaległości podatkowych, bowiem takie działanie również byłoby równoznaczne z przerzuceniem ekonomicznego ryzyka działalności skarżącego na pozostałych podatników...

Przegląd prasy

Wypłacona dywidenda to przychód akcjonariusza

Dopiero w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną po stronie akcjonariusza powstaje opodatkowany przychód... Gazeta Prawna

Ryczałtem można rozliczyć tylko niektóre usługi

Podatnik, który prowadzi firmę opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie może rozszerzyć w dowolny sposób zakresu wykonywanych usług... Gazeta Prawna

Nie daj się oszukać. Bierz paragon na wakacjach

Wyjazdy urlopowe sprzyjają kupowaniu. Aby zakupy pozostały w pamięci jako przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto pamiętać o zabraniu paragonu za kupiony towar... Gazeta Prawna

Kas fiskalnych przybywa powoli

Liczba kas fiskalnych zgłoszonych w 2011 roku pozostaje na stałym poziomie. Tylko ponad 40 tys. nowych podatników zgłosiło kasy w urzędach skarbowych... Gazeta Prawna

Z bloków mieszkalnych znikną reklamy

Od niedzieli banery reklamowe mogą wisieć tylko na ślepych ścianach lub w oknach klatek schodowych. Kończy się definitywnie taryfa ulgowa dla reklam zasłaniających okna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O treści wyroku sąd zawiadomi telefonicznie

Łatwo sprawdzimy, co zrobiono w danej sprawie. W sieci znajdą się informacje o terminach rozpraw. Każdy wchodzący do sądu zostanie zarejestrowany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wniosek o zwrot akcyzy przed datą faktycznej wysyłki

Chwili rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej nie można utożsamiać z momentem wystawienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obsługa statków morskich z zerową stawką VAT

Skoro istotą środka transportu jest przewóz ładunków, to jego obsługa musi obejmować zarówno ładunek, jak i sam statek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 143/11

Sąd stwierdza, że zasadniczy wątek sprawy, odnoszący się do ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS od deputatu węglowego realizowanego w formie ekwiwalentu pieniężnego został, w realiach stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, ujęty w zaskarżonej interpretacji w formie zbyt ogólnikowej i na dodatek nieprzekonująco. Organ interpretacyjny w szczególności nie przeprowadził rzetelnej analizy art. 15 ustawy o pdop.Zgodnie z tym ostatnim przepisem składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone...

Wyrok WSA - I SA/Gd 353/11

W związku z tym, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest źródłem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), wbrew stanowisku organu, nie może ono stanowić podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Podatek liniowy nie wyłącza odliczenia strat podatkowych

Przedsiębiorca opodatkowany liniowo rozliczy stratę na takich samych zasadach jak osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, nawet jeśli zawiesił prowadzenie firmy... Gazeta Prawna

Składka ubezpieczenia w podróży służbowej podlega PIT

Wysokość składki wykupionego ubezpieczenia dla pracownika wyjeżdżającego w delegację stanowi przychód do opodatkowania... Gazeta Prawna

Rozliczenie środków trwałych: toner nie zwiększa wartości kserokopiarki

Wartości początkowej środka trwałego nie podwyższają materiały eksploatacyjne, które mogą stanowić bieżący koszt uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Wskaźnik amortyzacji lokali powinien być wyższy

Uproszczona amortyzacja mieszkań, jaką przewiduje ustawa o PIT, jest nieopłacalna dla przedsiębiorców prowadzących firmy w lokalu mieszkalnym... Gazeta Prawna

Czy i kiedy powinno się wdrażać normy ISO w przedsiębiorstwie

Sama decyzja o wprowadzeniu systemu to za mało, trzeba się jeszcze zastanowić, z kim i jak to zrobić. Często bez certyfikatu ISO firma nie jest w stanie funkcjonować na rynku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, a może usługa

Przy świadczeniu kompleksowym często trudno jest ustalić zdarzenie dominujące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewypłacalnemu dłużnikowi lepiej podarować długi

Gdy nie ma szans na odzyskanie wierzytelności, warto ją umorzyć, zanim dojdzie do przedawnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wydatki na wynajem auta podczas pobytu w delegacji

Pracownicy wysłani w zagraniczną podróż służbową często docierają na miejsce samolotem i dopiero tam wynajmują samochód... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 207/11

Za utrwalony bowiem należy uznać prezentowany w orzecznictwie sądowym pogląd, że uprawnienie do zaliczenia danego wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodów istnieje wtedy, gdy wystawiona faktura w rzeczywistości odpowiada faktowi zdarzenia gospodarczego. W ocenie Sądu organy podatkowe zasadnie wyłączyły zatem z kosztów uzyskania przychodu podatnika za 2004 r. kwotę 99.850 zł i w żaden sposób nie doszło do naruszenia przez nie przepisów prawa materialnego, to jest art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wyrok WSA - I SA/Wr 505/11

Zatem w świetle tego wyroku należy uznać, że wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego (w postaci przedsiębiorstwa) jest podatkowo obojętne. Wspólnik wnoszący udział do spółki osobowej nie uzyskuje przysporzenia majątkowego. Nabywa tylko całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym...

Przegląd prasy

Komandytariusz nie jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki

W spółce komandytowej za prowadzenie rachunkowości odpowiada komplementariusz, który podpisuje sprawozdanie finansowe... Gazeta Prawna

Przekazanie drogi dojazdowej z VAT

Zwolnienie z VAT nieodpłatnego przekazania gminom przez deweloperów dróg dojazdowych do osiedli stanowiłoby naruszenie zasady powszechności opodatkowania... Gazeta Prawna

Odsetki zapłacone w innym kraju stanowią podwójne opodatkowanie

Organ podatkowy nie może naliczyć odsetek od dochodów opodatkowanych w Norwegii osobie, która w Polsce zapłaciła PIT po terminie... Gazeta Prawna

Fiskus może się upomnieć o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który odliczył kwoty pieniężne związane z zakupem kasy fiskalnej, a następnie naruszył warunki ustawowe, musi zwrócić ulgę... Gazeta Prawna

Policja łatwiej prześwietli przestępcze majątki

307 mln zł mienia przestępczego zabezpieczono w 2010 r. W namierzaniu nielegalnych fortun pomogą nowe przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wąskotorówki nie ma, grunt do zwrotu

PKP uwłaszczone użytkowaniem wieczystym działek, na których była kolej wąskotorowa, muszą je zwrócić, bo wąskotorówka już tam nie jeździ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każde dofinansowanie wypoczynku pracownika pomniejszy przychód

Małe firmy nie powinny mieć problemów z zaliczeniem do kosztów podatkowych wypłacanych zatrudnionym świadczeń urlopowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż długu zwolniona z podatku od towarów i usług

Nabycie wierzytelności w drodze cesji, któremu nie towarzyszą żadne dodatkowe świadczenia na rzecz cedenta, nie jest usługą ściągania długów, więc korzysta ze zwolnienia z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 923/10

Twierdzenie, że wyrok zasądzający na rzecz spadkobierców wierzytelność spadkową w postaci zaległych rat renty potwierdzał jedynie i skonkretyzował wartość roszczenia, które było znane w chwili śmierci spadkodawcy pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa cywilnego regulującymi tego rodzaju świadczenie oraz przepisami procedury cywilnej dzielącymi orzeczenia sądowe na deklaratoryjne - stwierdzające istniejący już obiektywnie stan praw i stosunków prawnych oraz konstytutywne - kształtujące prawa i stosunki prawne między stronami. Wyrok zasądzający przedmiotowe świadczenie nie stwierdzał istnienia zaległych rat renty lecz raty te ustalał za określony czas (do dnia śmierci uprawnionego) w stosunku do określonej osoby (spadkodawcy)...

Postanowienie WSA - I SA/Po 219/11

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy...

Przegląd prasy

Spółka odliczy koszt spotkania integracyjnego

Wydatki na spotkania integracyjne dla pracowników spółki oraz podwykonawców firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Fiskus karze wyższą akcyzą sprzedawców, którzy spóźnili się z oświadczeniem o przeznaczeniu oleju na cele opałowe

Sprzedawcy mają obowiązek złożenia zestawień oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Fiskus i sądy nie są zgodni, jakie są skutki złożenia zestawień po terminie... Gazeta Prawna

Zarząd odpowie za brak sprawozdania finansowego

Zarząd jako organ odpowiedzialny za zwołanie zgromadzenia wspólników może zostać odwołany za niedopełnienie tego obowiązku... Gazeta Prawna

Karty rabatowe nie są opodatkowane podatkiem dochodowym

Supermarkety w celu pozyskania nowych klientów prześcigają się w promocjach i ofertach specjalnych. Jedną z takich akcji są programy, w ramach których osoby po 60. roku życia otrzymują karty rabatowe na zakupy w jednej z sieci handlowych... Gazeta Prawna

Usługa najmu może mieć charakter kompleksowy

Podatnik może tak ukształtować swoje stosunki gospodarcze, że cena najmu będzie obejmować także opłatę za media. Wówczas będzie to jedna usługa obejmująca czynsz i media, którą można udokumentować jedną fakturą VAT i zastosować do niej zwolnienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwestor musi pamiętać o przygotowaniu certyfikatu dla budowanego obiektu

Świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla nowych budynków oddawanych do użytkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które kursy i szkolenia korzystają ze zwolnienia z VAT

Przedsiębiorcy nie wiedzą, z jaką stawką wystawiać faktury za usługi edukacyjne. W rozwianiu wątpliwości mogą pomóc interpretacje indywidualne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dorosłych nie trzeba wychowywać

Kolejne zwolnienie skierowane jest do jednostek objętych systemem oświaty, które świadczą usługi w zakresie kształcenia i wychowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 192/11

Zdaniem Sądu ustalenia poczynione przez organy celne w zakresie obciążenia importera cłem antydumpingowym, w sposób bezpośredni wpłynęły na treść rozstrzygnięcia w sprawie podatkowej. Zatem dodatkowe cło wyliczone w decyzji celnej stanowi także element wchodzący w skład podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 546/10

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania...

Przegląd prasy

Liniowy PIT nie daje przedsiębiorcy prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Podatnik, który nie złożył rezygnacji o wyborze liniowego opodatkowania działalności gospodarczej, nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym... Gazeta Prawna

VAT: Zaliczki trzeba uwzględnić w fakturze końcowej

Przy płatności w zaliczkach na fakturze końcowej potwierdzającej wykonanie zamówienia trzeba uwzględnić wcześniej otrzymane zaliczki od nabywcy... Gazeta Prawna

Firma zewnętrzna może przechować dokumenty księgowe

Przekazanie dokumentów księgowych firmie zewnętrznej oszczędza czas i koszty prowadzenia działalności, ale nie zwalnia z odpowiedzialności za ich przechowywanie... Gazeta Prawna

Auta wynajęte za granicą bez akcyzy

Osoba wynajmująca lub biorąca w leasing auta od firmy z kraju UE nie musi ich rejestrować w kraju i płacić podatku akcyzowego... Gazeta Prawna

Nauczyciele informatyki mogą stracić etaty

Od 1 września 2012 r. uczniowie pierwszych klas liceów i techników zamiast dwóch będą mieli tylko jedną godzinę informatyki tygodniowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Administracja pod ścisłą kontrolą sądową

Gotowy jest już projekt zmian w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zwiększy się wpływ sądów na funkcjonowanie urzędów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynagrodzenie za odroczoną płatność zwolnione z VAT

Kwota odsetek z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, wyodrębniona na fakturze sprzedaży towarów dla polskiego klienta, jest wynagrodzeniem za odrębną usługę finansową podlegającą VAT, ale korzystającą ze zwolnienia od tego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek od importu usług potrącamy bez ograniczeń

Można odliczyć VAT z faktur dokumentujących import usług, które choć mają związek z prowadzonąprzez podatnika działalnością, nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 czerwca 2011

Informacje NetTAX

EDG odchodzi do lamusa...

Od 1 lipca dotychczasową Ewidencję Działalności Gospodarczej (EDG) ma zastąpić Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. Ponieważ nowa ewidencja prowadzona będzie (jak sama jej nazwa wskazuje) centralnie, powstanie jeden rejestr dla wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. O ile plany zostaną zrealizowane, już za kilka miesięcy każdy będzie mógł sprawdzić przez internet dane przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Do tego służyć będzie strona: firma.gov.pl Powszechnie udostępniony nie będzie jednak numer PESEL przedsiębiorcy, jego data urodzenia oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SO/Gl 1/11

Nie można więc wykluczyć, że po pokryciu egzekwowanych długów i kosztów postępowania egzekucyjnego skarżący uzyskał dochód ze sprzedaży, który pozwoli mu pokryć koszty postępowania we własnym zakresie, a jak to wyżej Sąd wskazał obowiązek wykazania wszystkich okoliczności mających wpływ na sytuację majątkową strony wnoszącej o przyznanie zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania obciąża skarżącego. Tymczasem orzekanie na podstawie niekompletnego materiału dowodowego nie jest możliwe ani dopuszczalne.Wobec powyższego Sąd przyjął, iż J. B. ubiegając się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym nie dołożył należytej staranności w wykazaniu, że nie jest w stanie ich ponieść. Przedłożony przez niego - w sposób wybiórczy - materiał dowodowy nie pozwolił bowiem na wolną od wątpliwości ocenę jego wniosku...

Postanowienie WSA - I SA/Sz 304/11

Wynik kontroli, który nie wykraczając poza granice ukształtowane przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 100, poz. 442 ze zm.), wskazuje wyłącznie określone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych, a tym samym nie dotyczy przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia bądź obowiązku wynikających z przepisów prawa, nie podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Przegląd prasy

Awaria kasy fiskalnej uniemożliwi sprzedaż

Przedsiębiorca, któremu zepsuło się urządzenie fiskalne, musi przerwać działalność, gdyż nie można prowadzić sprzedaży poza ewidencją kasową... Gazeta Prawna

Za opóźnienia zwrotu nadpłaty PIT przysługują odsetki

Podatnik, który nie otrzymał nadpłaty PIT w ciągu trzech miesięcy, powinien wyjaśnić przyczynę opóźnienia w urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Komisja Europejska grozi europodatkami. Część wpływów z CIT i VAT trafi do budżetu UE?

Komisja Europejska chce, aby państwa członkowskie płaciły m.in. podatek od emisji CO2, przelotów lotniczych i oddawały do budżetu Unii część wpływów z CIT i VAT. Już wiadomo, że propozycje te wywołają burzę... Gazeta Prawna

Kogo chronią nagrania KIP - podatników czy urzędników?

Od tygodnia Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) nagrywa rozmowy telefoniczne prowadzone z podatnikami. Mechanizm jest identyczny jak przy rozmowach z bankami czy firmami ubezpieczeniowymi... Gazeta Prawna

Kto i ile dorobi

Osoby uprawnione do emerytury, emerytury pomostowej lub świadczenia kompensacyjnego mogą dorabiać do swoich świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynagrodzenie za umorzone udziały finansowane kredytem

Ponieważ umorzenie udziałów nie ma na celu osiągnięcia przychodów ani zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, odsetki od kredytu, którego celem jest pokrycie kosztów tej operacji, nie są uwzględniane w rachunku podatkowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopotliwa stłuczka dla przedsiębiorcy i jego pracownika

Ubezpieczyciel może dochodzić regresu od sprawcy wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytury pomostowe dla zatrudnionych przy najcięższych pracach

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które odpowiednio długo pracowały przy najbardziej ryzykownych i odpowiedzialnych pracach, mają od 1 stycznia 2009 r. możliwość otrzymania świadczenia z tytułu wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 189/11

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż organ podatkowy w zaskarżonej interpretacji bezzasadnie uznał, że część wynagrodzenia wnioskodawcy otrzymana za realizację celów IW "INTERREG" III - jako refundowana, nie pochodzi z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Przyjęcie zapatrywania organu podatkowego oznaczałoby, że zwolnienie byłoby zależne od przyjętego w państwie członkowskim modelu dystrybucji środków pomocowych, który jest niezależny od podatnika i na ustanowienie którego nie ma on żadnego wpływu...

Wyrok WSA - I SA/Gl 214/11

W ocenie Sądu interpretacja organu podatkowego prowadzi do tego, że przepis art. 21 ust. 22 staje się zbędny. Pogląd organu interpretacyjnego oparty został bowiem na wniosku, że "łącznie dla obojga małżonków" oznacza "odrębnie przez każdego z małżonków", co niweczy treść przepisu art. 21 ust. 22 updof. Wyraźnie trzeba podkreślić, że nie można przyjmować za prawidłową takiej interpretacji, która uznawałaby jakieś sformułowanie tekstu za zbędne. Z założenia językowej racjonalności prawodawcy wyprowadzić można regułę interpretacyjną szczególnie istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej skargi, że każde słowo użyte w tekście prawnym jest potrzebne dla zrekonstruowania podatkowej normy postępowania...

Przegląd prasy

Aport działek do spółki podlega VAT

W przypadku wniesienia działek z majątku osobistego komandytariusza do spółki komandytowej dochodzi do odpłatnej dostawy towarów... Gazeta Prawna

Nowe przedsiębiorstwa rozliczą w PIT odsetki od pożyczki na uruchomienie biznesu

Rozliczenie podatkowe otrzymanej pożyczki na uruchomienie biznesu zależą od tego, czy jest ona oprocentowana oraz kto jest pożyczkodawcą... Gazeta Prawna

Dotacje nie są przychodem bezrobotnego zakładającego firmę

Bezrobotny, który chce założyć firmę, może uzyskać zwolnioną z PIT pomoc z urzędu pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego... Gazeta Prawna

Fiskus rozpoczyna wakacyjne kontrole

Początek wakacji to okres wytężonej pracy dla inspektorów kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Przy ustalaniu świadczenia liczą się opłacone składki

Zasadą jest, że określając podstawę wymiaru emerytury, ZUS wlicza te składniki przychodu, wynagrodzenia lub dochodu, które podlegały składce na ubezpieczenie społeczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obliczamy emeryturę na poprzednich zasadach

Pomimo reformy z 2009 r. część osób nadal ustala świadczenie według dotychczasowych reguł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emisja akcji ma związek z działalnością opodatkowaną

Czy można odliczyć VAT od wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Instalacja rolet bez preferencyjnej stawki

Zdaniem fiskusa montaż w oknach rolet nie jest ani remontem, ani modernizacją mieszkania. Powinien więc być opodatkowany 23-proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2223/09

Nie sposób w związku z tym wykluczyć, że tak jak to wyjaśnił R. N., czy zeznała W. P., firma "H." jednak część z zakwestionowanych usług marketingowo - reklamowych wykonała. Dlatego też nie do zaakceptowania jest pogląd, że sam fakt używania przez świadków czy podejrzanych na określenie wykonania usług wyrażeń niejasnych, czy prawdopodobnych, niestanowczych, istnienia wątpliwości dotyczących osób wystawiających i podpisujących faktury, mogą świadczyć o niewykonaniu usług i wystawianiu tylko samych "pustych faktur", skoro tak jednoznaczne wnioski nie wynikają z przeprowadzonych dowodów. Skoro firma "H." była firmą istniejącą, wykonującą usługi, zatrudniającą pracowników, posiadającą stosowne programy komputerowe, to logicznym może być, że wykonywała także dla firmy skarżącej choćby część zakwestionowanych usług, a jakie, to co do zasady pozostaje kwestią ustaleń faktycznych i dokładnej analizy zebranego materiału dowodowego. Okoliczności tych nie uwzględnił również sąd pierwszej instancji mimo, że co do zasady te korzystne okoliczności w przyjętym stanie faktycznym podniósł i dostrzegł...

Postanowienie WSA - I SA/Po 239/11

Powyższe pytanie dotyczy tożsamego problemu prawnego, który zaistniał w niniejszej sprawie, zaś wykładnia przepisów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny będzie miała wpływ na jej rozstrzygnięcie...

Przegląd prasy

Darmowa porada doradcy podatkowego bez VAT

Doradcy podatkowi, jeśli będą udzielać bezpłatnych porad podatnikom, nie zapłacą VAT - potwierdza "DGP" Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Fiskus może wystąpić o okazanie dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg w PIT

Organ podatkowy może podczas czynności sprawdzających wezwać podatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg... Gazeta Prawna

Interpretacje indywidualne mogą dotyczyć dyrektyw unijnych

Przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być przepisy dyrektyw unijnych w sprawach podatkowych... Gazeta Prawna

Przekształcenia formy działalności wpłyną na odpis amortyzacyjny

Prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przysługuje nowym podatnikom PIT lub CIT w pierwszym roku ich działalności oraz tzw. małym podatnikom... Gazeta Prawna

Cel publiczny uświęca środki

Podczas ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego zasada dobrego sąsiedztwa nie może być samodzielną podstawą odmowy wydania pozytywnej decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędy medyczne będą opisywane w sieci

Ruszył portal internetowy, na którym lekarze rodzinni mogą anonimowo zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem pacjenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana jednoosobowej firmy w spółkę kapitałową nadal podatkowo nie bardzo się opłaci

Od 1 lipca 2011 możliwe będzie przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę z o.o. lub akcyjną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kwoty zapłacone za pożyczkę pod zastaw bez VAT

Pobierana przez lombard opłata za przechowanie rzeczy jest zwolniona z podatku. Potwierdziła to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 kwietnia 2011 (ILPP1/443-132/11-2/BD)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1747/10

Uściślenie przez ustawodawcę polskiego warunku posiadania udziału poprzez dodanie słowa "bezpośrednio" nie tworzy zatem dodatkowych ograniczeń w stosunku do przepisów Dyrektywy. Nakaz posiadania udziałów bezpośrednio oznacza zaś, że wniesienie ich do spółki osobowej prawa handlowego (komandytowo-akcyjnej) przez spółkę akcyjną (Skarżącą), wyłącza zastosowanie zwolnienia podatkowego w stosunku do dywidendy, której faktycznym beneficjentem jest spółka akcyjna (Skarżąca). Przerwany jest bowiem związek prawny między spółką dominującą i zależną...

Wyrok WSA - I SA/Po 207/11

Skarżąca nabyła w drodze spadku (dziedziczenie) w 2003 i 2005 r. udział w nieruchomości. W 2008 r. w wyniku działu spadku skarżąca nabyła w całości własność nieruchomości. W dniu (...) sierpnia 2008 r. skarżąca sprzedała lokal mieszkalny...

Przegląd prasy

Urząd może zwolnić z zaliczek CIT zawieszoną firmę

Podatnicy CIT, którzy zawieszą działalność gospodarczą, mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku... Gazeta Prawna

Spóźnioną fakturę należy ująć w księdze podatkowej

Przedsiębiorca, który otrzymuje fakturę później niż towar lub usługę, musi to odnotować w księdze podatkowej... Gazeta Prawna

Niewyrejestrowany samochód nadal podlega podatkowi od środków transportowych

Porzucenie pojazdu, jego złomowanie lub utrata w wyniku kradzieży nie zwalniają właściciela z płacenia podatku od środków transportowych... Gazeta Prawna

Fiskusa interesuje praca wakacyjna

Każdą zarobioną w wakacje kwotę pieniężną trzeba rozliczyć z fiskusem. Rozliczenia podatkowe dotyczą zarówno pracy wakacyjnej, jak i firmy sezonowej... Gazeta Prawna

Nie każdy efekt twórczy to utwór

Ochrona obejmuje wyłącznie sposób wyrażenia, a nie samą treść dzieła. Mimo to wysiłek i wkład merytoryczny nie pozostają zupełnie poza nią... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma waloryzacji kosztów procesu

Odsetki od zasądzonego przez sąd zwrotu kosztów procesu się nie należą. W razie opóźnienia dłużnika z zapłatą kosztów procesu nie można dochodzić w odrębnym procesie odsetek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na uczelnię firmowym samochodem

Nie tylko opłaty za czesne zwiększą koszty podatkowe. Odliczyć wolno również wydatki związane z dojazdami na studia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydatki na kształcenie zmniejszą zobowiązania firmy wobec fiskusa

Przedsiębiorca inwestujący w edukację własną lub załogi zaliczy ponoszone opłaty do kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 76/10

Naczelny Sąd Administracyjny za oczywiście nietrafny uznał również zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. przepisu art. 4a ust. 2 u.p.d.o.p. poprzez jego nieprawidłową wykładnię - wadliwość tę ujęto operując zwrotem braku zastosowania definicji "długów funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą" (pkt 10 petitum skargi kasacyjnej). Okoliczność, że nie mogły - jak wykazano w toku postępowania - powstać żadne zobowiązania pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem, wobec istnienia jednej (a nie dwóch stron stosunku obligacyjnego) prowadzi do konkluzji zgodnej z ustaleniami organów podatkowych, potwierdzonej oceną sądu administracyjnego pierwszej instancji...

Wyrok WSA - I SA/Gd 244/11

Należy zauwarzyć, że - wbrew stanowisku spółki - w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało wyczerpujące postępowanie dowodowe, zbadna została struktura kapitałowa spółki , przeanalizowana została treść obu umów współpracy, ustalono wartość zakupionych w brytyjskiej firmie maszyn, urządzeń oraz wyposarzenia itp., a także ustalono, ze przez okres kilku lat spółka nie spłacała swoich zobowiązań z tytułu tegp zakupu nie ponosząc w związku z tym żadnych finansowych konsekwencji (np. odsetek). W świetle powyższego , z uwagi na tak zgromadzony materiał dowodowy w ocenie sądu nie było potrzeby przeprowadzenia kolejnych dowodów . Z dotychczas zgromadzonego materiału bezspornie bowiem wynikało, że w badanym roku spółka uzyskała przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia...

Przegląd prasy

Od zasiedzenia nieruchomości jest 7-proc. podatek od spadków i darowizn

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, gdyż przynosi wymierną korzyść dotychczasowemu posiadaczowi... Gazeta Prawna

Gminy stracą na opłacie targowej

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych spowoduje, że wpływy gmin z opłaty targowej będą mniejsze... Gazeta Prawna

Podatnik wynajmujący budynek od samorządu zapłaci podatek od nieruchomości

Podatnik, który wynajmie budynek, będzie musiał zapłacić podatek, o ile właścicielem nieruchomości jest gmina lub Skarb Państwa... Gazeta Prawna

PIT skorygujesz podczas czynności sprawdzających

Jeśli urząd skarbowy w ramach czynności sprawdzających bada poprawność rozliczeń podatnika, a ten zauważył błąd, może złożyć korektę deklaracji... Gazeta Prawna

Mniej osób będzie miało prawo do renty

Niezdolnym do pracy trudniej o świadczenie. Będą musieli przepracować co najmniej 30 lat. Dziś konieczny okres zatrudnienia jest o 10 lat krótszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bliski koniec rajskiego biznesu na Cyprze

Od przyszłego roku ma się zmienić umowa podatkowa z Cyprem. Zostaną z niej wykreślone korzystne zasady opodatkowania dywidend i pensji menedżerów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obiady w szkołach bez VAT

Posiłki dla nauczycieli i pracowników wydawane przez szkoły nie będą obłożone VAT, podobnie jak ma to miejsce w przypadku posiłków dla dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy sprzątanie szpitala przez firmę zewnętrzną jest obciążone VAT

Od 1 kwietnia weszły w życie ograniczenia w stosowaniu zwolnień do usług związanych ze świadczeniami medycznymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1461/10

Nie mogą wprost skutkować obowiązkiem umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Prowadzący działalność gospodarczą, powinien podejmować decyzje w sposób przemyślany i zgodny z prawem. Nie można przerzucać konsekwencji działania podmiotu, który jest gospodarczym profesjonalistą, na państwo i społeczeństwo. Nie jest uzasadnione również przerzucanie odpowiedzialności na organy ścigania, ponieważ podatnik posiadał organy kontrolne, w postaci choćby rady nadzorczej, które miały kompetencje do przeciwdziałania zaistniałym nadużyciom. Argumentacja przedstawiona przez podatnika zmierza w rzeczywistości do uznania, że brak szybkiej reakcji organów ścigania może uzasadniać przerzucanie ekonomicznego ryzyka działalności skarżącego na pozostałych podatników...

Wyrok WSA - I SA/Lu 57/11

Reasumując, Sąd ponownie podkreśla, że z brzmienia art. 67b Ordynacji podatkowej wynika jasno, że organ może, a nie musi udzielać ulg w spłacie zobowiązań, co oznacza, że decyzja organu w sprawie ulgi, nawet w przypadku spełnienia przez podatnika szczególnych warunków odnoszących się do przedsiębiorców nie obliguje organu do pozytywnego uwzględnienia jego wniosku...

Przegląd prasy

Zawieszona firma nie musi składać sprawozdania finansowego

Od dziś przepisy umożliwią rezygnację ze sporządzania sprawozdania w czasie zawieszenia. Decyzja ta nie wymaga udokumentowania... Gazeta Prawna

Opieszałość sądu nie pozbawi spadkobierców zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Osoba, która nie zgłosiła spadku w urzędzie skarbowym, może być zwolniona z podatku, gdy wykaże, że niedochowanie terminu było spowodowane przyczyną niezależną od niej... Gazeta Prawna

Ewidencję z kasy fisklanej trzeba wpisać do księgi podatkowej

Przedsiębiorcy dokonują zapisów w księdze podatkowej na podstawie ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących... Gazeta Prawna

Firmowe auto na własne potrzeby bez VAT

Podatnicy, którzy wykorzystują firmowe auta osobowe do prywatnych celów, nie będą naliczać VAT, jeśli przy ich zakupie mogli odliczyć tylko część podatku... Gazeta Prawna

Z promocyjną sprzedażą w sieci mogą być kłopoty

Portale internetowe zajmujące się pośrednictwem w grupowych zakupach muszą odprowadzić podatek niezależnie od tego, czy klient zrealizował swój kupon... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus może opodatkować zakupy przez internet

Zakupy przez Internet są monitorowane przez fiskusa. Transakcje do 1000 zł są zwolnione z opodatkowania. Podatek zależy nie od ceny, ale od wartości rzeczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy dowóz do pracy to przychód

Sfinansowany przez pracodawcę transport pracowników może być ich przychodem, jeśli da się przypisać określonej osobie konkretną wartość nieodpłatnego świadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umorzenie udziałów spółki bez kosztów w CIT

Wartość nominalna udziałów a także wszystkie kwoty, w tym wynagrodzenie, związane z ich umorzeniem nie mogą być kosztami uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 czerwca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 745/10

W konsekwencji organy opierając się na dostępnych w sprawie dowodach, trafnie uznały, że sytuacja finansowa nie jest na tyle wyjątkowa, aby można był uznać, że w sprawie wystąpił ważny interes podatnika...

Wyrok WSA - I SA/Łd 262/11

Reasumując organ dokonujący interpretacji słusznie zauważył, że to kontrahenci podatniczki, byli rzeczywistymi nabywcami towarów (paneli) i to oni, nie zaś podatniczka, byli uprawniony do otrzymania faktury VAT potwierdzającej dokonaną transakcję (ewentualnie żądania jej wystawienia na podstawie otrzymanego uprzednio paragonu). Oceny tej nie może zmieniać fakt, że kontrahenci podatniczki przekazywali jej otrzymane paragony i na tej podstawie skarżąca uzyskiwała faktury VAT, w których figurowała jako nabywca towaru. Działania te, podyktowane jak można przypuszczać wyłącznie względami podatkowymi, nie mogą mieć wpływu na rzeczywiście podjęte czynności...

Przegląd prasy

PJN chce likwidacji opłaty skarbowej za potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT

Likwidacja opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika VAT to nowe przedwyborcze propozycje PJN... Gazeta Prawna

PIT 2010: Urząd skarbowy musi wydać postanowienie o niezwróceniu nadpłaty

Jeśli urząd skarbowy nadpłatę PIT za 2010 rok zaliczy na poczet zaległości podatkowych, będzie musiał wydać postanowienie... Gazeta Prawna

Za brak rejestracji działalności dla celów VAT można odpowiadać karnie

Brak rejestracji dla celów VAT mimo takiego obowiązku może skutkować nie tylko naliczeniem odsetek od zaległości, ale też odpowiedzialnością karną skarbową... Gazeta Prawna

Likwidacja działalności gospodarczej nie zwalnia z przechowywania dokumentów

Przepisy podatkowe nakazują przechowywanie dokumentacji podatkowej do upływu okresu przedawnienia. Obowiązków tych nie zmieni likwidacja firmy... Gazeta Prawna

ZUS zapłaci za swoje spóźnienie

Gdy organ rentowy nieterminowo przyzna lub wypłaci świadczenie, będzie musiał doliczyć do niego odsetki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej osób dostanie pomoc społeczną

Świadczenia będą podnoszone o wskaźnik inflacji. Wzrosną też progi uprawniające do wsparcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przygotowania do budowy zwiększają koszty inwestycji

Działania wstępne i prace przygotowawcze są nakładami inwestycyjnymi i składają się na wartość początkową powstającego środka trwałego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy rehabilitant to zawód medyczny

Usługi fizjoterapii, które umożliwiają przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych następstw choroby oraz stymulują proces leczniczy, są zwolnione z podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama