Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 kwietnia 2011

Informacje NetTAX

Egzamin Doradcy Podatkowego

Dostępny jest już zaktualizowany program - Egzamin Doradcy Podatkowego - pytania testowe i otwarte zgodne z Uchwałą Nr 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1511/10

Sąd w konsekwencji uznał, że wykładnia przedstawiona przez Ministra Finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, co do sposobu wykładni normy wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.f. nie jest prawidłowa. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.f. wskazuje na dwie przesłanki zwolnienia, które muszą zaistnieć łącznie. Drugą przesłanką zwolnienia, jest "bezpośrednie realizowanie celu programu przez podatnika ze środków bezzwrotnej pomocy"...

Wyrok WSA - I SA/Ol 825/10

Wnioskodawca ma bowiem prawo oczekiwać, że przedstawiając uzasadnienie oceny prawnej jego stanowiska organ odniesie się również do argumentacji wywiedzionej z orzecznictwa. Całkowite pominięcie tej części argumentacji wnioskodawcy nie pozwala ocenić czy powołane przez stronę orzeczenia organ uznał za nieadekwatne do rozważnych problemów czy pominął je be żadnego uzasadnienia, co z kolei nie pozwala stwierdzić czy miało wpływ na wynik sprawy. Zdaniem Sądu wskazany w przepisach Ordynacji podatkowej obowiązek uwzględniania przy wydawaniu interpretacji oraz ich zmianie orzecznictwa sądów administracyjnych, nie może być odczytywany jako nakaz zajmowania stanowiska takiego, jakie zajął sąd administracyjny. Obowiązek ten należy odczytywać łącznie z celem, jakiemu ma służyć, tj. zapewnienie przez Ministra Finansów jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej...

Przegląd prasy

Handel w sieci podlega VAT

Osoba zatrudniona na etacie oraz sprzedająca w sposób systematyczny, zorganizowany i ciągły towary na portalu aukcyjnym jest objęta VAT-em... Gazeta Prawna

Opłata sądowa może być kosztem podatkowym

Opłaty sądowe będą stanowić koszty podatkowe, jeżeli udowodnimy, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów... Gazeta Prawna

Wydatki na rzeczoznawcę majątkowego można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów

Wydatki na usługę rzeczoznawcy majątkowego można zakwalifikować do kosztów nabycia nieruchomości i podwyższyć jej wartość początkową dla rozliczenia amortyzacji... Gazeta Prawna

Korepetytor nie musi mieć kasy fiskalnej

Osoby udzielające korepetycji od 1 maja nie będą musiały bezwzględnie stosować kas fiskalnych. Skorzystają z odpowiednich zwolnień... Gazeta Prawna

Koszty pogrzebu obniżą podatek

Wydatki związane z pogrzebem spadkodawcy pomniejszają wartość schedy do opodatkowania. Spadkobiercy muszą je jednak udokumentować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie można się ograniczać do wywiadu

Wywiad środowiskowy nie powinien być jedynym dopuszczalnym dowodem przy ustalaniu prawa do świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacja dobrem osobistym

Przepisy stawiają ostre wymagania osobom wykonującym zawody prawnicze. Dotyczy to również aplikantów ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wniosek o emeryturę złożymy przez Internet

ZUS wdraża elektroniczną platformę swoich usług. Umożliwi ona wystąpienie o świadczenia poprzez sieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1854/09

W myśl art. 10 ust 1 u.p.d.o.p. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (z wyjątkami nieistotnymi dla udzielenia żądanej interpretacji) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Jeżeli zatem wspólnik (osoba prawna) spółki komandytowo-akcyjnej (przekształconej) otrzymałby w 2008 r. opisaną we wniosku wypłatę to nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, że stanowiłaby ona dochód (przychód) tego wspólnika, o którym mowa w tym przepisie. Definicja tego dochodu jest bardzo "pojemna" a przy tym nie można jej interpretować w oderwaniu od art. 7 ust 1 cytowanej ustawy określającego przedmiot opodatkowania. Jest nim dochód bez względu na rodzaj przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty. Wyłączenie takiej, jak opisana w pytaniu, wypłaty na rzecz wspólników musiałoby wynikać wprost z przepisu ustawy wprowadzającego wyjątek od zasady. Takiego przepisu ustawa nie zawiera...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1488/10

Oznacza to z punktu widzenia przepisów podatkowych, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego...

Przegląd prasy

Usługi pogrzebowe z kasami fiskalnymi

Do 30 kwietnia świadczenie usług pogrzebowych jest zwolnione z ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej... Gazeta Prawna

Odmierzacz paliw decyduje o akcyzie

Jeśli olej opałowy jest sprzedawany za pomocą odmierzacza paliw, to niezależnie od sposobu wykorzystania oleju jest on opodatkowany sankcyjną stawką akcyzy... Gazeta Prawna

Złożenie deklaracji VAT możliwe w czasie kontroli

Przepisy podatkowe nie wyłączają prawa do złożenia spóźnionej deklaracji VAT w trakcie trwania kontroli czy postępowania podatkowego... Gazeta Prawna

Zatajone dochody podatnicy tłumaczą pożyczką i spadkiem

Prostytucja nie jest już najpopularniejszym wyjaśnieniem pochodzenia dodatkowych dochodów podatników - wynika z sondy "DGP" przeprowadzonej w izbach skarbowych... Gazeta Prawna

Nie wysyłaj PIT w ostatniej chwili

Data stempla pocztowego, czyli nadania na poczcie, dotyczy tylko zeznań podatkowych wysłanych w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczać transakcje na koncie walutowym

Faktycznie zastosowany kurs waluty to taki, po jakim podatnik rzeczywiści ją sprzedał lub kupił... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ze sprzedaży udziałów lub akcji trzeba rozliczyć się z fiskusem

Podatnicy, którzy w 2010 r. osiągnęli dochody z tzw. kapitałów pieniężnych, muszą złożyć w urzędzie skarbowym odrębne zeznanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenia dla księgowych jednak zwolnione z VAT

Kurs, który ma na celu tylko kształcenie uczestników, a nie wychowywanie, może być nieopodatkowany - to nowe stanowisko fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 22/11

Dyrektor Izby Skarbowej prawidłowo uznał, wskazując na treść art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, że wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej przeprowadzenie kampanii promocyjnej...

Wyrok WSA - I SA/Kr 148/11

Organ podatkowy powinien uzasadnić stawianą tezę przy użyciu argumentacji prawnej, w sposób, który pozwalałby wnioskodawcy, a w razie wniesienia skargi na indywidualną interpretację do sądu administracyjnego, także i temu sądowi, poznać przyczyny, dla których stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe. A zatem interpretacja indywidualna winna być kompletna, czyli powinna zawierać wyczerpującą ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, czego nie można powiedzieć o zaskarżonych interpretacjach indywidualnych. Podkreślić także należy, że w interpretacji indywidualnej Minister Finansów nie ocenia stanowiska wnioskodawcy "co do zasady". Ocenia osobno każdą z kwestii przedstawionych we wniosku o interpretację, co do których wnioskodawca zajął stanowisko. Rzeczą organu jest wskazać, dlaczego w świetle zacytowanych przepisów pogląd wnioskodawcy jest wadliwy. Wymaga to odniesienia się do istoty argumentacji wnioskodawcy. Brak uzasadnienia prawnego, w rozumieniu art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, może polegać nie tylko na całkowitym braku argumentacji prawnej, ale również na przytoczeniu w interpretacji jedynie ogólnych tez dotyczących wykładni analizowanego przepisu lub na braku stanowiska co do całości przedstawionego we wniosku problemu...

Przegląd prasy

Usługi ochrony zdrowia są zwolnione z VAT

Z opodatkowania VAT zwolnione są usługi medyczne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne, a także podwykonawców w ZOZ... Gazeta Prawna

Wypłata z funduszu emerytalnego z USA bez PIT

Pieniądze wypłacone z pracowniczego funduszu emerytalnego w Stanach Zjednoczonych po zmarłym mężu były zwolnione z PIT w Polsce... Gazeta Prawna

Podatnik ma prawo do odliczenia straty podatkowej

Urząd skarbowy powinien informować podatnika w trakcie postępowania o możliwości odliczenia straty... Gazeta Prawna

Motywację pozapłacową pracowników ograniczają przepisy PIT

Wypłata pracownicza w pieniądzu, naturze czy innej formie jest opodatkowana, ale zmiany w PIT pozwolą dogonić Europę i USA w benefitach pozapłacowych... Gazeta Prawna

Ojcostwo podważane po latach

Sąd Najwyższy odpowiedzią na pytanie prawne nie może wyręczać sądu II instancji w ocenie dowodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z odsetek od belgijskich obligacji trzeba rozliczyć się w Polsce

Zasadniczo dochód z odsetek jest opodatkowany tylko w państwie miejsca zamieszkania osoby, która je uzyskuje. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak wycenić stary samochód lub nieruchomość wprowadzone do firmy

Przedsiębiorca ma prawo używać składnika majątku nabytego/wytworzonego na użytek prywatny i go amortyzować, zaliczając odpisy do kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaka stawka VAT na usługi budowlane

Podniesienie podstawowej stawki z 22 do 23 proc. spowodowało problem z rozliczeniem transakcji wykonywanych na przełomie lat 2010 i 2011, i tych, które rozpoczęły się w roku ubiegłym i kontynuowane są w bieżącym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 659/10)

Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w spółce jawnej będą zatem wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostaną w celu uzyskania przychodu i mają związek ze źródłem tego przychodu. Wśród nich znajdą się oczywiście wydatki poniesione na wniesienie przez wspólnika udziału do spółki,. Nie będą to jednak jedyne wydatki, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce jawnej...

Wyrok NSA - II FSK 1533/09

Zagadnienie prefinansowania, czy też pierwotnego albo tymczasowego wykładania przez budżet państwa środków publicznych do czasu rozliczenia ich środkami pomocowymi w istocie rzeczy jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla nabycia prawa do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a u.p.d.o.f. w sytuacji, gdy cel realizacji programu, pomocy, finansowany jest ostatecznie z wartości wskazanych w wymienionym przepisie prawa...

Przegląd prasy

Dla rzeczoznawcy przenośne kasy fiskalne

Osoby świadczące usługi rzeczoznawstwa będą musiały od 1 maja stosować kasy fiskalne. Najwygodniejsze będą dla nich urządzenia przenośne... Gazeta Prawna

Nie można zastąpić faktury paragonem

Zastąpienie obowiązku fakturowania niektórych usług paragonami fiskalnymi nie spełni celów znowelizowanej dyrektywy VAT... Gazeta Prawna

Dług w VAT do umorzenia

Jeśli podatnik posiada zaległości w podatku od towarów i usług, może poprosić urząd skarbowy o ich umorzenie. W tym celu trzeba napisać wniosek... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdza ulgę mieszkaniową z 2006 r.

Urzędy skarbowe kontrolują osoby, które skorzystały ze starej ulgi mieszkaniowej. Teraz sprawdzane są transakcje zbycia nieruchomości dokonane w 2006 roku... Gazeta Prawna

Spory o dobra kościelne powinny kończyć ugody

Były właściciel nieruchomości przekazanej Kościołowi katolickiemu może się domagać wszczęcia postępowania o unieważnienie tej decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handlujesz w Internecie - uważaj na fiskusa

Osoby, które sprzedają różne rzeczy na portalach internetowych, to łatwy i łakomy kąsek dla urzędu skarbowego. Często nie wiedzą, że muszą płacić podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kosztów prac rozwojowych nie trzeba bezwzględnie amortyzować

W 2009 r. do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono dość rewolucyjną, w porównaniu z poprzednio obowiązującą, zasadę zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatników na tzw. prace rozwojowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darowaną pożyczką podwładny dzieli się z fiskusem i ZUS

Nie ma jednego sposobu oskładkowania i opodatkowania kwoty udzielonej pracownikowi pożyczki, która później została umorzona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1602/09

Należy wskazać, że spółka w pismach kierowanych do organów oraz we wniesionym odwołaniu oraz w skardze, ubiegała się o zwolnienie w związku z dokonaniem zasadniczych zmian produkcji przez poniesienie wydatków na środki trwałe - zakup maszyn i urządzeń...

Wyrok WSA - I SA/Kr 95/11

Nie budzi zatem wątpliwości, że wskazani wyżej pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych brali udział zarówno w czynnościach poprzedzających rozstrzygnięcie wniosku skarżącego o umorzenie jego należności, jak i później w czynnościach poprzedzających wydanie decyzji w wyniku wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Takie działanie, zdaniem Sądu, niewątpliwie w istotny sposób narusza reguły postępowania administracyjnego...

Przegląd prasy

Dochody zagraniczne przelicza się na złote w rocznym zeznaniu PIT za 2010 rok

Inwestor, który w zeszłym roku osiągnął zyski z zagranicznych giełd, musi w zeznaniu rocznym PIT 2010 wykazać dochód zagraniczny przeliczony na złote polskie... Gazeta Prawna

Podatnik na karcie z kasą fiskalną

Część małych przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej, będzie od 1 maja ewidencjonować sprzedaż w kasach fiskalnych... Gazeta Prawna

Lekarzy czekają kolejne zmiany przepisów o VAT

Pierwsza nowelizacja VAT w zakresie usług medycznych weszła w życie 1 stycznia. Kolejna obowiązuje od 1 marca. Następna będzie miała miejsce 1 lipca... Gazeta Prawna

Bez regulaminu ZFŚS pracownik zapłaci PIT

Na 70 tys. pracodawców prawie u 3 proc. stwierdzono brak regulaminu ZFŚS. Firma, która nie ma regulaminu, może być pozbawiona preferencji podatkowych w PIT... Gazeta Prawna

Ponowna modernizacja cudzego lokalu oznacza stratę

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym, zlikwidowana w związku z podjęciem ponownych prac modernizacyjnych, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba znać granice promocji

Zachwalając towar czy usługi, przedsiębiorca musi zachować umiar. Przekonało się o tym wiele firm ukaranych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niezarejestrowany też ma prawo do obniżenia VAT

Fiskus nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, nawet jeśli ten nie wywiązał się z obowiązku formalnej rejestracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy naliczyć VAT od importu usług

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, świadczonych w sposób ciągły, wobec braku odmiennych postanowień stron co do okresów rozliczeń powinien być wykazany z upływem każdego roku, do chwili zaprzestania świadczenia tych usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 kwietnia 2011

Przegląd prasy

PIT-38: W dochodach za 2010 rok można ująć stratę z roku 2009

Podatnik wykazując dochód w zeznaniu PIT-38 za 2010 rok, może ująć stratę z 2009 roku... Gazeta Prawna

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek przedawni się po 5 latach

Po okresie pięciu lat płatnik nie może żądać wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Zwrot wkładu mieszkaniowego wolny od podatku

Wypłata wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego prawa lokatorskiego jest zwolniona z PIT do wysokości wniesionego wkładu... Gazeta Prawna

Prezenty dla pracowników z VAT

Pracodawcy powinni zweryfikować, jakiego rodzaju towary lub usługi przekazują swoim pracownikom, gdyż część z nich jest opodatkowana VAT... Gazeta Prawna

Potrzebna uchwała NSA w sprawie olejów smarowych

Niewykorzystywane do celów opałowych lub napędowych oleje smarowe i smary oznaczone kodami CN 2710 197 - 2710 19 19 nie mogą być opodatkowane zharmonizowanym podatkiem akcyzowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak można wpaść w pułapkę z kasą fiskalną

Obrót zwalniający z obowiązku stosowania kas obejmuje każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, także firmowego auta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rabat trzeba powiązać z określoną sprzedażą

Sklepy, które przyjmują darmowe bony towarowe, do celów korekty VAT muszą przyporządkowywać konkretne bony do konkretnych paragonów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak otrzymać ulgę za kasę fiskalną

Od 1 maja wielu przedsiębiorców dotychczas zwolnionych z tego obowiązku musi zacząć wydawać paragony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 29/11

Bez wątpienia słuszne co do istoty żądanie strony wydania przez organ rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia ewentualnej nadpłaty w podatku dochodowym nie może być skierowane (skutecznie) do organu w trybie przepisu art. 213 Ordynacji podatkowej, t.j. w trybie uzupełnienia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

Wyrok WSA - I SA/Gl 18/11

Reasumując Sąd uznał, że zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą dokonaną przez Spółkę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a w konsekwencji Spółka nie będzie mogła zakwalifikować odsetek zapłaconych przez gwaranta do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłacenia przez gwaranta...

Przegląd prasy

Zmienią się zasady badania sprawozdań finansowych

Polscy biegli rewidenci będą badali sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami międzynarodowymi. Ta zasada ma obowiązywać już od jesieni tego roku... Gazeta Prawna

Przy dokumentowaniu ulgi internetowej fiskus akceptuje faktury tradycyjne i eko

Urzędy skarbowe pozwalają odliczać wydatki na internet zarówno na podstawie ekofaktury, jak i faktury papierowej... Gazeta Prawna

Za trzy lata firmy zapłacą o 70 proc. więcej podatku CIT niż w tym roku

Firmy za trzy lata zapłacą o 70 proc. więcej podatku CIT niż w tym roku - planuje resort finansów. Zapewnia, że nie będzie to efektem wzrostu stawek podatkowych... Gazeta Prawna

Rząd zgodził się na zniesienie NIP. Będziemy posługiwać się tylko numerem PESEL

W kontaktach ze skabrbówką osoby fizyczne będą posługiwać się tylko numerem PESEL. Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw... Gazeta Prawna

Wydatki na modernizację biura trzeba amortyzować

Gdy w budynku będącym własnością przedsiębiorcy i przez niego użytkowanym prowadzone są prace budowlane, trzeba określić, które z nich mają charakter remontowy, a które ulepszający... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć się z zagranicznej dywidendy

Osoba fizyczna, która otrzyma wypłatę z zysku od polskiej spółki, nie opodatkowuje jej w zeznaniu rocznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Usuwanie odpadów i dzierżawa to dwie niezależne usługi

Dwa świadczenia można uznać za usługę kompleksową, gdy nie da się ich wydzielić lub podział miałby charakter sztuczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszyscy podatnicy VAT znaleźli się w gorszej sytuacji

Naruszenie zasady stałości nie oznacza automatycznie, że nie obowiązują żadne ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od aut firmowych i paliwa do nich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 kwietnia 2011

Informacje NetTAX

Kasy fiskalne po 1 maja

1 maja to nie tylko data, gdy otwiera się dla Polaków rynek pracy w Niemczech i Austrii. To także o czym nie można zapomnieć data, gdy powstaną nowe obowiązki dla części podatników prowadzących swoje interesy w kraju...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1233/10

Nie znajduje uzasadnienia prawnego twierdzenie, że treść umowy łączącej organ podatkowy i biegłego, w której określono wynagrodzenie za opinię dotyczącą kilku przedmiotów danej czynności decyduje o obowiązku ponoszenia przez strony pełnych kosztów takiej opinii tylko z tego powodu, że wartość jednego z wycenionych rzeczy lub praw majątkowych (lub ich suma) przekroczyła wskaźnik z art. 6 ust. 4 ustawy podatkowej. Na podatniku (podatnikach) nie ciąży koszt opinii określającej wartość rzeczy lub prawa majątkowego co do przedmiotu, którego wartość nie przekroczyła wskazanego wskaźnika, bez względu na umowę stanowiąc podstawę jej sporządzenia i ustalającą wysokość wynagrodzenia biegłego...

Postanowienie WSA - III SA/Po 162/11

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Wynika z tego przepisu, że postępowanie przed sądem administracyjnym może być wszczęte jedynie na żądanie pochodzące od legitymowanego podmiotu. Legitymacja do wniesienia skargi jest związana z posiadaniem interesu prawnego. Kryterium interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja, ma zatem charakter materialnoprawny i wymaga stwierdzenia związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków wnoszącego skargę a zaskarżonym aktem. Interes prawny istnieje wtedy, kiedy można wskazać przepis prawa materialnego, z którego można wywieść dla danego podmiotu określone prawa i obowiązki...

Przegląd prasy

Zeznanie trzeba złożyć mimo braku informacji PIT-11

Warto poinformować urząd skarbowy, że zeznanie podatkowe zostało sporządzone bez informacji PIT-11... Gazeta Prawna

Pojazdy specjalne są zwolnione z podatku od środków transportowych

Właściciele ciężarówek nie mają obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych, jeśli pojazd jest zwolniony z podatku... Gazeta Prawna

NSA: Otrzymanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu to przychód

Wniesienie akcji czy udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne powoduje powstanie przychodu dla podatnika wnoszącego taki wkład... Gazeta Prawna

Brak NIP może przysporzyć problemów przedsiębiorcom

Od 1 lipca zniknie numer identyfikacji podatkowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (NIP). Stanie się tak, jeśli dziś zdecyduje tak rząd... Gazeta Prawna

Specjalne przepisy w sektorze budowlanym

Branża budowlana ma własny układ zbiorowy, który określa minimalne warunki zatrudniania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniądze będą transferowane

Bezrobotny z prawem do polskiego zasiłku, który chce wyjechać do Niemiec lub Austrii w poszukiwaniu pracy, może postarać się o jego wypłatę, także po wyjeździe z Polski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie w każdej branży znajdziemy sezonowe zajęcie

Pracownicy zatrudniani na maksymalnie sześć tygodni przy zbiorach plonów nie podlegają ani ubezpieczeniu emerytalnemu, ani zdrowotnemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bolesne zderzenie z fiskusem

Niezależnie od tego czy zatrudnimy się w Niemczech dzięki pomocy agencji pośrednictwa czy sami, o tym gdzie zapłacimy podatki, rozstrzygnie rezydencja podatkowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FNP 1/11

Doradca podatkowy nie jest osobą uprawnioną do sporządzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia...

Wyrok WSA - I SA/Po 872/10

Organ odwoławczy w sposób niewystarczający odniósł się do kryterium "interesu publicznego", ograniczając się w zasadzie do przytoczenia zasady powszechności ponoszenia ciężarów publicznoprawnych oraz zasad sprawiedliwości społecznej i podatkowej. Niemożność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia "interesu publicznego" powoduje, iż w każdym indywidualnym przypadku jego znaczenie może uwzględniać różne aspekty wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej . Demokratyczne państwo prawne winno troszczyć się zarówno o prawa większości, jak i o zabezpieczenie praw mniejszości, w tym także osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zaś instytucja rozłożenia zapłaty zaległości podatkowej na raty umożliwia taką realizację obowiązku zapłaty podatku, aby nie była naruszona naczelna zasada równości obywateli, polegająca na uwzględnieniu wszelkich dóbr chronionych przez ogół społeczeństwa...

Przegląd prasy

Odliczenia w PIT na cele kultu religijnego z 6-procentowym limitem

Darowizny na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywną kościoła podlegają odliczeniu od dochodu na odmiennych zasadach... Gazeta Prawna

Darowiznę w PIT stanowi też oddana krew

Honorowi krwiodawcy mogą odliczyć w zeznaniu PIT przekazaną w roku podatkowym darowiznę stanowiącą wartość oddanej krwi... Gazeta Prawna

PIT 2010: nadpłata podatku pokryje dopłatę dla rozliczającego się na dwóch formularzach

Rozliczając dochody w dwóch PIT, można złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet podatku z innego zeznania. Wielu podatników w tym roku złoży do urzędu skarbowego więcej niż jedno zeznanie PIT... Gazeta Prawna

Na zapłatę podatku za 2010 rok warto wziąć kredyt bankowy

Podatnik, który przewiduje, że nie będzie go stać na zapłatę podatku, może wystąpić do urzędu skarbowego o odpowiednią ulgę lub wziąć kredyt na spłatę PIT... Gazeta Prawna

Czy z faktur przesyłanych e-mailem odliczymy podatek

Niektóre interpretacje podatkowe dotyczące faktur elektronicznych, otrzymane przez przedsiębiorców, mogą nie zapewnić im ochrony, jakiej się spodziewają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konsekwencje zmiany planów w trakcie prowadzenia budowy

Często przedsiębiorca w trakcie budowy koryguje swoje plany i zamiast obiektu czteropiętrowego decyduje się na trzypiętrowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Próbką może być nawet muzyka

Firma może przekazywać egzemplarze pokazowe nie tylko bezpośrednim odbiorcom, ale także osobom, których ocena wpływa na ich decyzję o zakupie danego towaru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polska definicja niezgodna z prawem UE

Producent klejów może wręczyć próbkę pokazującą efekt ich działania, a importer farb wzorniki pomalowane sprzedawanymi przez niego towarami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 123/11

O rodzaju pojazdu nie decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym, a wyłącznie to, czy mieści się on w definicji pojazdu specjalnego zamieszczonej w art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem za pojazd specjalny uważa się pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji...

Wyrok WSA - I SA/Sz 585/10

O wygaśnięciu obowiązku podatkowego przesądza art. 9 ust. 5 ustawy podatkowej, zgodnie z którym obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Oznacza to, że dopiero wydanie przez właściwego starostę decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu spowoduje, iż z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania pojazdu, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego...

Przegląd prasy

Emitenci akcji mogą wystąpić o nadpłaty

Firmy, które nie zaliczyły wydatków związanych z emisją akcji do kosztów, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku CIT. Firmy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego, związanych z emisją nowych akcji... Gazeta Prawna

Fiskus musi rozstrzygać sprawy niezwłocznie

Organy podatkowe powinny rozstrzygać sprawy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest skomplikowana, w ciągu dwóch miesięcy. U podatnika urząd skarbowy rozpoczął postępowanie podatkowe... Gazeta Prawna

Paragon za taksówkę traktowany jak faktura

Wydatki na nabycie usług taksówek, gastronomicznych i parkowania będą dokumentowane paragonem, a nie fakturą VAT. Po prawie dwuletniej przerwie posłowie powrócili do prac nad projektem ustawy umożliwiającym dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych określonych wydatków bezpośrednio na podstawie paragonów zamiast faktur VAT... Gazeta Prawna

Zamiast kas fiskalnych stoją atrapy

Jednym z priorytetów kontroli skarbowej jest sprawdzanie sprzedaży w kasach. Podatnicy mają wiele pomysłów, którymi chcą usprawiedliwić brak ewidencji. Najczęstsze tłumaczenia to brak czasu na ewidencję i zepsute urządzenie... Gazeta Prawna

Remanent opłat i kosztów sądowych

Nie będzie opłat podstawowych wynoszących 30 zł. O 300 zł tańsze będą rozwody i separacje. Świadek dostanie zwrot kosztów za przejazd autem. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Praca za granicą nie popłaca w Polsce

Im dłuższy zagraniczny staż pracy, tym niższa emerytura z polskiego ZUS. Tak wynika z wczorajszego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak upoważnienia do podpisu wyklucza wspólne rozliczenie

Małżonek, który samodzielnie podpisał łączne zeznanie, musi wykazać, że miał do tego prawo. Inaczej grozi mu odpowiedzialność karna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez podwójnej podwyżki

Dodatkowe środki na wynagrodzenia w szpitalach przyznane z budżetu na lata 2006 - 2007 nie wpłynęły na koszt leczenia pacjentów nieubezpieczonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 2712/10

Tylko transakcje, w wyniku których następuje ostateczne przeniesienie własności w sensie cywilnoprawnym, będą podlegać opodatkowaniu jako dostawa towarów. W sytuacji zatem, gdy w art. 5 ust. 4 lit. a VI Dyrektywy posłużono się sformułowaniem "płatność odszkodowania" (ang. payment of compensation), co ma zapewnić otrzymanie stosownej rekompensaty za przyjętą nieruchomość, zaś użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 określenie "odszkodowanie", ma charakter ogólny, zatem uznać należy, iż ta regulacja jest zgodna z art. 5 ust. 4 lit. A VI Dyrektywy VAT bowiem ta ostatnia nie dyskwalifikuje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT innych, niż wyrażonych w pieniądzu form odszkodowania. W świetle powyższych rozważań Sąd uznał, że zaskarżona interpretacja prawa podatkowego jest zgodna z prawem...

Wyrok WSA - I SA/Po 908/10

Opodatkowanie - jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru - nabycia określonej ilości towaru, prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz, jako sprzedaży u dostawcy (dostawy towaru), drugi raz jako usługi wykonanej na rzecz dostawcy przez nabywcę...

Przegląd prasy

Pracodawca ma prawo przekazać PIT e-mailem

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, w jaki sposób płatnicy mogą przekazywać podatnikom roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11... Gazeta Prawna

Ważny jest moment nabycia, a nie sprzedaży

Zasady rozliczeń, wysokość podatku oraz możliwość skorzystania z ulg w PIT za 2010 rok przy sprzedaży nieruchomości zależą od tego, kiedy mieszkanie lub dom zostały nabyte... Gazeta Prawna

Po wszystkich zmianach, VAT stał się zbyt trudny nawet dla Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia do zmian w VAT, które obowiązują od 1 kwietnia. Analizując tę publikację, można odnieść wrażenie, że minister pogubił się w przepisach, które zmienił... Gazeta Prawna

Samochód osobowy nie może być amortyzowany jednorazowo

Samochód oddany w leasing operacyjny można amortyzować tylko okresowo, gdyż podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem rozliczanym rocznie... Gazeta Prawna

Trybunał Konstytucyjny zbada procedury eksmisyjne

Uregulowanie, które zmusza komornika do sprawdzenia, czy eksmitowanemu przysługuje prawo do innego lokalu, a tym samym - czy jest gdzie go eksmitować, może naruszać konstytucję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa proporcja w VAT

Od 1 kwietnia 2011 r. prowadzący jednocześnie działalność zwolnioną i opodatkowaną inaczej liczą proporcję rozliczenia VAT naliczonego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Meldunek bez podatku

Sprzedaż nieruchomości nabytej w latach 2007 - 2008 trzeba rozliczyć na obowiązujących wówczas zasadach. Osoba sprzedająca dom czy mieszkanie płaci co do zasady 19 proc. PIT od uzyskanego dochodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy nie chcą się dzielić informacjami z załogą

Związkom zawodowym i radom pracowników trudno wydostać dane o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i planach pracodawcy na przyszłość. Przedstawiciele pracowników szukają pomocy w sądach i inspekcji pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gd 27/11

Odnosząc powyższe do okoliczności nin. sprawy należy stwierdzić, że organy podatkowe mimo braku wniosku syndyka, tylko na podstawie wniosku upadłego, wszczęły i następnie przeprowadziły postępowanie o umorzenie zaległości podatkowej, a zatem postępowanie niewątpliwie dotyczące masy upadłości oraz przeprowadziły postępowanie w obu instancjach bez udziału syndyka. Tym samym, zd. Sądu, organy obu instancji naruszyły zasadę z art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 144 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a naruszenie to miało charakter rażącego naruszenia prawa z art. 247§1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Gd 17/10

Wbrew zapatrywaniom skarżącego, działalność polegająca na udzielaniu pożyczek może być przedmiotem działalności gospodarczej. Okoliczność ta znajduje bowiem potwierdzenie w treści art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f., który stanowi, że od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Udzielenie pożyczki nie jest przychodem

Pożyczka sama w sobie nie jest przychodem. W przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nie należy doliczać jej do przychodów ze stosunku pracy. Podatnik otrzymał z firmy pożyczkę... Gazeta Prawna

Jak prawidłowo rozliczyć dochody z samozatrudnienia

Samozatrudniony, który zarejestrował działalność gospodarczą, rozlicza się z urzędem skarbowym w zależności od wybranej formy opodatkowania... Gazeta Prawna

Na przedłużane kontrole skarbowe przysługuje sprzeciw

W 2010 roku urzędy skarbowe przedłużyły czas trwania kontroli w 2781 przypadkach. Podatnicy złożyli tylko 10 sprzeciwów na takie postępowanie. Okres, przez który kontrola może być prowadzona u przedsiębiorcy, zależy od wielkości kontrolowanego... Gazeta Prawna

Firmy nie opodatkowują e-handlu

Fiskus kontroluje transakcje w internecie. Większość sprzedawców nie płaci podatków. Wiele osób sprzedaje produkty za pośrednictwem serwisów internetowych, nie rejestrując działalności gospodarczej i nie płacąc podatków... Gazeta Prawna

Można dostać dwie kary za ukrywanie dochodów

Karanie tej samej osoby za nieujawnienie dochodów albo źródeł ich uzyskania 75-proc. podatkiem, a także grzywną za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe jest zgodne z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klient musi wiedzieć, na co się zgadza

Portal nie może zmuszać swych użytkowników, by podczas zakładania konta jednocześnie zgadzali się na przetwarzanie danych osobowych w innych celach. Niektóre serwisy internetowe wymagają rejestracji, zanim pozwolą skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Informacje o opcjach przekazywane bez zwłoki

Spółka giełdowa ma zawiadamiać o wystawionych opcjach już w chwili zawarcia transakcji. Informacja o wystawionych opcjach nie może być przekazana w momencie ich rozliczenia ani też wówczas, gdy pojawiło się ryzyko nieograniczonej straty, ale gdy wystawione opcje przewyższają spodziewane wpływy walutowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą kary dla firm za cudzoziemców

Za zatrudnienie pracownika z zagranicy przebywającego w Polsce bez pozwolenia przedsiębiorca zostanie wykluczony z przetargów.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 96/11

Odnosząc powyższe do okoliczności nin. sprawy należy stwierdzić, że organy podatkowe mimo braku wniosku syndyka, tylko na podstawie wniosku upadłego, wszczęły i następnie przeprowadziły postępowanie o umorzenie zaległości podatkowej, a zatem postępowanie niewątpliwie dotyczące masy upadłości oraz przeprowadziły postępowanie w obu instancjach bez udziału syndyka. Tym samym, zd. Sądu, organy obu instancji naruszyły zasadę z art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 144 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a naruszenie to miało charakter rażącego naruszenia prawa z art. 247§1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Po 882/10

Wskazano, że spółka znajduje się w procesie likwidacji, nie prowadzi działalności produkcyjnej i uzyskuje przychody jedynie z wydzierżawionych powierzchni. Ograniczone przychody pozwalają na częściowe regulowanie zobowiązań w postaci miesięcznych rat. Nadto spółka wskazała, że negatywna decyzja uniemożliwi jej realizowanie innych zobowiązań. W dniu 21 lipca 2010r. spółka zawarła ugodę z "X" S.A. w W., na podstawie której zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w miesięcznych ratach w kwocie [...]. Nadto spółka, w celu zawarcia układu ratalnego z ZUS zobowiązana jest do zapłacenia części składek nie podlegających rozłożeniu na raty, natomiast po zawarciu układu do realizowania miesięcznych należności. Ze względu na ograniczone ale stałe wpływy, Likwidator zmierza do zawarcia podobnych układów i porozumień z pozostałymi wierzycielami...

Przegląd prasy

Niepotrzebne nowe upoważnienie do kontroli tego samego rodzaju zobowiązań podatkowych w spółce

Kontrolujący nie muszą mieć kolejnych upoważnień do kontroli w kilku postępowaniach, jeśli biorą udział w całym procesie kontroli podatnika... Gazeta Prawna

Imienne bilety autobusowe można uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT

Jeśli podatnik ponosił duże wydatki na dojazdy do pracy, może wykazać je w zeznaniu podatkowym. Musi tylko posiadać imienne bilety, potwierdzające wysokość opłat... Gazeta Prawna

Egzaminy na doradcę podatkowego mogą być trudniejsze

W trakcie egzaminu pisemnego kandydaci na doradców podatkowych będą mogli korzystać z ustaw i rozporządzeń, mimo nowych regulacji przyjętych przez komisję... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa: sprzedający dom musi zadbać o wycenę gruntu

Z ulgi meldunkowej wyłączona jest wartość sprzedawanego z lokalem gruntu. Podatnik musi ustalić wartość gruntu do opodatkowania PIT... Gazeta Prawna

Gdy brakuje zgody, dług będzie trudniej odzyskać

Wierzyciel, aby mógł prowadzić egzekucję nie tylko z majątku osobistego małżonka, który jest dłużnikiem, lecz także z całego jego majątku i jego małżonka, musi mieć klauzulę wykonalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Informacja o koncie bankowym od ręki

Dłużnikowi trudniej ukryć pieniądze przed egzekucją. Bank odpowie komornikowi drogą elektroniczną. Nowa usługa została już uruchomiona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy od zagranicznej licencji trzeba zapłacić podatek

Czy programy komputerowe należy traktować jako należności licencyjne na gruncie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składki ZUS odliczysz na dwa sposoby

Nawet przedsiębiorca, którego firma ponosi straty, może czasem uwzględnić w zeznaniu rocznym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 kwietnia 2011

Przegląd prasy

Ustawa o lekach może trafić do Trybunału Konstytucyjnego

Pracodawcy uważają, że ustawa o refundacji leków łamie konstytucję. Chcą, aby prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego... Gazeta Prawna

Usługodawcy uiszczą opłatę targową. Do gminnej kasy wpłynie więcej środków

Opłatę targową mogą zapłacić zarówno sprzedający towary na targowiskach, jak i świadczący tam usługi. Do gminnej kasy wpłynie więcej środków... Gazeta Prawna

Dłużnik celny sam wyliczy odsetki podatkowe

Odsetki za zwlokę od niezapłaconego cła powinny być liczone od dnia powstania długu celnego. Podatnik zaniżył wartość towaru w zgłoszeniu celnym, które zostało zakwestionowane przez organy celne... Gazeta Prawna

Zagraniczne zarobki nie wykluczają wspólnego PIT małżonków

Wspólne zeznanie podatkowe może złożyć para małżeńska, która uzyskiwała dochody z zagranicy... Gazeta Prawna

Jak przedsiębiorca może skutecznie zalegalizować samowolę budowlaną

Inwestor, który wybudował magazyn, obiekt handlowy lub budynek gospodarczy z naruszeniem prawa, może to naprawić. Uda się to zrobić pod pewnymi warunkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak udowodnić eksport towarów, by skorzystać z zerowej stawki

Preferencyjne rozliczenie eksportu jest możliwe po spełnieniu wymogów dokumentacyjnych. Potwierdzeniem wywozu jest elektroniczny komunikat IE-599... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno określić moment rozpoczęcia unijnej dostawy

Dniem rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy, dla celów zwrotu akcyzy, jest data wskazana w dokumencie CMR, a nie w dokumencie UDT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Importer złoży deklaracje VAT dwa razy

Ustanowienie zabezpieczenia zapłaty podatku nie jest już warunkiem neutralnego rozliczenia importu. Zamiast niego firma musi przedstawić dokumenty potwierdzające ujęcie VAT należnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1536/10

Nieprawidłowa jest bowiem argumentacja organu podatkowego, że w niniejszej sprawie dochodzi do zbycia prawa majątkowego, które uregulowane zostało w art. 18 u.p.d.o.f. Faktycznie w przepisie tym jest mowa o powstaniu przychodu w przypadku zbycia prawa majątkowego. Nie można jednak pojęcia "zbycie" interpretować w art. 18 inaczej, aniżeli tego samego pojęcia użytego w art. 17 ust. 1 pkt 6a). Nie istnieje możliwość racjonalnego wytłumaczenia, że w przypadku, gdy przedmiotem wkładu do spółki osobowej są udziały spółki kapitałowej, nie dochodzi do ich odpłatnego zbycia - choć analogiczny przepis do art. 18 obowiązuje, zaś w przypadku wniesienia prawa majątkowego, jest to odpłatne zbycie. Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli prawo majątkowe zostaje wniesione do spółki kapitałowej, to wówczas zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. przychodem podlegającym opodatkowaniu jest nominalna wartość udziałów bądź akcji otrzymanych w zamian za to prawo - jako wkład niepieniężny. Z kolei w przypadku, jeżeli prawo takie zostaje wniesione, jako wkład do spółki osobowej, brak jest przepisu prawnego z którego można by wyprowadzić powstanie przychodu po stronie wnoszącego aport. Skoro zaś brak jest przychodu, brak jest możliwości dokonania opodatkowania operacji polegającej na wniesieniu prawa majątkowego do spółki osobowej, jako aportu, w zamian za udziały takiej spółki...

Postanowienie WSA - I SA/Po 84/11

Sąd uznał, że cofnięcie skargi nastąpiło ze skutkiem prawnym. Rozporządzenie skargą (poprzez jej cofnięcie) nie zmierza do obejścia prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności. Ponadto w sprawie brak jest bezwzględnych przesłanek procesowych, tzn. zdarzeń, które istniały przed wszczęciem postępowania przed sądem, stanowiących o odrzuceniu skargi...

Przegląd prasy

Urząd celny naliczy odsetki od różnicy między podatkami

Organ celny dokona poboru odsetek od różnicy pomiędzy podatkiem wykazanym przez podatnika w zgłoszeniu celnym a podatkiem należnym określonym na podstawie wydanej decyzji... Gazeta Prawna

Zwolnienie z podatku od nieruchomości uchwalone przez gminę niezgodne z prawem

Uchwała gminy wprowadzająca zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych podmiotów jest niezgodna z prawem... Gazeta Prawna

Faktur na zakup materiałów budowlanych nie przechowujemy 5 lat

Podatnik nie ma obowiązku przechowywania faktur na zakup materiałów budowlanych, na podstawie których uzyskał zwrot części VAT... Gazeta Prawna

Bon na święta to przychód pracownika. Gotówka zwolniona z PIT

Za dwa tygodnie święta wielkanocne. To dobra okazja na obdarowanie pracowników. Z takiego założenia wychodzi wielu pracodawców, którzy kupują już prezenty dla swoich podwładnych... Gazeta Prawna

Bank nie musi wobec firm stosować dodatkowych rygorów

Po wyroku o niekonstytucyjności uprzywilejowania ksiąg bankowych zmieniła się sytuacja przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniądze trafiające do USA zawsze opodatkowane w Polsce

Od wszystkich dywidend wypłaconych przez polskie spółki odbiorcom w Stanach Zjednoczonych pobierany jest u nas podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Karuzela ze stawkami dla ciastek

Od 1 kwietnia znów zmieniła się wysokość VAT na wybrane produkty żywnościowe, w tym na ciastka. To efekt kolejnej noweli do ustawy o VAT (z 18 marca 2011), która weszła w życie tego dnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z faktur przesłanych e-mailem odliczymy VAT

Podatnicy mają prawo do przesłania faktury sprzedaży i korekty w formie plików PDF oraz skorzystania na ich podstawie z prawa do odliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 1043/10

Skoro wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej nie ma charakteru odpłatnego, to zastosowania w sprawie nie znajduje art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f...

Wyrok WSA - I SA/Po 101/11

Trafny jest także zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT poprzez przyjęcie, iż - jako element transakcji - opodatkowaniu VAT podlega wynagrodzenie za umarzane udziały w formie rzeczowej. Umorzenie udziałów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, a więc czynność przekazania wynagrodzenia udziałowcom nie będzie czynnością opodatkowaną VAT. Niekonsekwencją jest uznanie , że czynność nabycia od wspólnika udziałów własnych w celu ich umorzenia w zamian za wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie uznanie , że wynagrodzenie za umorzone udziały w formie rzeczowej stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przegląd prasy

Kandydaci na doradców podatkowych dostali nowe pytania

Komisja egzaminacyjna do spraw doradztwa podatkowego uchwaliła nowe pytania egzaminacyjne. Będą one obowiązywały na najbliższym egzaminie pisemnym... Gazeta Prawna

Zagraniczni kontrahenci trudniej odzyskają VAT

Podstawowym miejscem świadczenia usług, czyli miejscem ich opodatkowania, na gruncie VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności... Gazeta Prawna

Interpretacji podatkowej nie można zmienić po jej zaskarżeniu

Minister finansów nie może zmienić swojej interpretacji podatkowej, gdy wpłynęła ona do sądu administracyjnego... Gazeta Prawna

Małżonkowie mogą odliczyć ulgę internetową w podwójnej wysokości

Mąż i żona mogą odliczyć od dochodu ulgę internetową w podwójnej wysokości, tj. 1520 zł, gdy nastąpi zapłata za fakturę VAT... Gazeta Prawna

Wielka tablica nie na małym samochodzie

Reklamowanie na pojazdach drogowych także ma swoje ograniczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólnicy spółki osobowej nie muszą dzielić zysku co miesiąc

Uzależnienie wysokości zysku od uchwały podejmowanej po zakończeniu roku powoduje, że wspólnicy płacą zaliczki na podatek dochodowy w tej samej wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wkład niepieniężny nie podlegał PIT

Do 31 grudnia 2010 wniesienie aportu do spółki jawnej nie powodowało u wspólnika powstania przychodu z odpłatnego zbycia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy dla celów podatkowych mamy samochód osobowy

Osoby importujące pojazdy samochodowe i dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia muszą pamiętać, że mogą być one w różny sposób traktowane dla celów podatku od towarów i usług oraz akcyzowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 47/11

Jak to już wyżej podkreślono, czyniąc określoną w umowie cenę, wyrażającą wartość zbywanej nieruchomości, miernikiem wysokości przychodu ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej, ustawodawca nie przewiduje, poza przychodem z zamiany rzeczy lub praw, innego miernika tego przychodu w sytuacji, gdy z istoty samej umowy wynika, że świadczenie wzajemne otrzymywane przez zbywcę nie daje się wycenić, jak ma to właśnie miejsce w przypadku umowy dożywocia. Za nieuprawnioną zatem, w świetle regulacji zawartej w art. 19 ustawy, uznać należy leżącą u podstaw zaskarżonej interpretacji tezę, że wynikający z istoty dożywocia brak możliwości określenia w umowie ceny, za jaką zbywana jest nieruchomość, pozwala na określenie przychodu z tytułu tego zbycia na podstawie wartości rynkowej zbywanej nieruchomości, co w konsekwencji prowadzić musi do wniosku, iż stanowiącym źródło przychodu odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy jest tylko takie zbycie, przy którym określono w umowie wartość zbywanej rzeczy wyrażoną w cenie (za wyjątkiem zamiany rzeczy lub praw, gdzie istotą tej czynności jest jej odpłatność rozumiana jako ekwiwalentność świadczeń i gdzie przychód osiągany jest przez obie strony tej czynności)...

Wyrok WSA - I SA/Kr 15/11

Abstrahując już od prawidłowości samego założenia organów (iż jedyną możliwością w tym przypadku zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zapłaconego wynagrodzenia za ustanowienie służebności jest wykazanie przez podatniczkę zobowiązania się do jej ustanowienia na własny koszt wobec nabywcy sprzedanego prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków) zauważyć należy, iż organy ponownie "oderwały" się od przedstawionego przez wnioskodawczynię we wniosku stanu faktycznego i na podstawie własnej oceny przedłożonych przez nią dowodów ustaliły w sposób odmienny niż to przedstawiła Spółka stan faktyczny. Strona skarżąca bowiem od początku w stanie faktycznym konsekwentnie podawała, że zbycie użytkowania wieczystego i prawa własności budynków było możliwe tylko w momencie pokrycia przez nią kosztów ustanowienia spornej służebności, gdyż takie ustalenia zostały zawarte między stronami omawianej transakcji. Na dowód tego przedłożyła szereg już wyżej przywołanych dokumentów. Organy zaś w oparciu o te dokumenty, uznając je za niewystarczające, nie dały wiary twierdzeniom Spółki w omawianym zakresie. Tyle że kwestie dowodowe nie należą do postępowań w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego...

Przegląd prasy

Firma sezonowa płaci podatek od nieruchomości przez cały rok

Osoba prowadząca działalność sezonową musi płacić podatek od nieruchomości za cały rok według najwyższych stawek, nawet jeśli zawiesiła prowadzenie biznesu... Gazeta Prawna

VAT: Importerzy nie mają już obowiązku składania zabezpieczeń

Importerzy zostali zwolnieni z obowiązku składania zabezpieczeń, ale będą musieli przedstawiać organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie VAT w deklaracji... Gazeta Prawna

Uwaga na programy do przesyłania e-PIT

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że oprogramowanie do wysyłania e-PIT dostarczane przez komercyjne firmy może zawierać błędy... Gazeta Prawna

Ulga rehabilitacyjna: Można odliczyć wydatek tylko ponad 100 zł

Osoby niepełnosprawne lub te, na których utrzymaniu są niepełnosprawni członkowie rodziny, mogą od dochodu odliczyć wydatki na leki... Gazeta Prawna

Tylko czynny podatnik ma obowiązek wystawić fakturę za usługę

Aby świadczenie podlegało VAT, musi odpowiadać ustawowej definicji działalności gospodarczej. Nie zawsze łatwo stwierdzić, czy warunek ten jest spełniony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak udaremnić taktykę faktów dokonanych

Wnosząc powództwo zmierzające do podważenia bezprawnych uchwał organów spółki, można skutecznie zapobiec powstaniu dalszych negatywnych skutków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strata na środku trwałym nie zwiększy kosztów inwestycji

Jeśli budowa nowego obiektu wymaga likwidacji starego środka trwałego, niezamortyzowaną część jego wartości można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od usług na rzecz pracowników czasem trzeba naliczyć VAT

Nieodpłatne świadczenia na rzecz zatrudnionych będą opodatkowane, jeśli zostaną uznane za niezwiązane z działalnością gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 238/11

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu ze względu na treść art. 87 § 1, 2 i 4 wskazanej ustawy wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie...

Wyrok WSA - I SA/Po 102/11

Z powyższej analizy art. 12 do art. 14 updop wynika, że wypłata wynagrodzenia za umarzane udziały jest neutralna podatkowo. Dlatego organ podatkowy nie spełnił wymogu z art. 14c § 2 O.p. wskazania w uzasadnieniu prawnym interpretacji przepisu prawnego, który miałaby stanowić podstawę uznania za niezgodne z prawem stanowisko spółki. Bez oparcia w konkretnym przepisie prawa, brak jest podstaw do różnicowania skutków związanych z jego wypłatą w zależności od formy tego wynagrodzenia. Skoro wprost z przepisów prawa nie wynika, aby zapłata za umarzane udziały w formie niepieniężnej powodowało powstanie po stronie spółki obowiązku podatkowego, to nie można rozszerzać katalogu źródeł przychodu dla celów podatku. Taka interpretacja przepisów prawa podatkowego narusza zasadę in dubio pro tributario...

Przegląd prasy

Decyzje o odpowiedzialności za zaległości podatkowe trzeba doręczyć całemu zarządowi

Organ podatkowy nie może przenieść odpowiedzialności na członków zarządu, którym nie doręczył decyzji o odpowiedzialności za zaległości podatkowe... Gazeta Prawna

VAT: Od 1 kwietnia firma inaczej rozlicza darmową dostawę

Zaczęły już obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi nieodpłatne wydanie towaru na cele prowadzonej działalności jest czynnością, która podlega VAT... Gazeta Prawna

Pakiety medyczne pracowników bez VAT

Przyznanie abonamentów medycznych pracownikom firmy jest zwolnione z VAT... Gazeta Prawna

PIT 2010: Nienależne ulgi trzeba oddać

Podatnik, który bezprawnie skorzystał z ulg w zeznaniu rocznym, będzie musiał skorygować PIT. Podatnicy mogą odliczać od dochodu darowizny oraz np. wydatki na internet i cele rehabilitacyjne... Gazeta Prawna

Kontakty dziadków z dzieckiem wymusi grzywna

Rodzicowi, pod którego pieczą dziecko się znajduje, nie wolno przeszkadzać w kontaktach z nim ustalonych sądownie - pisze Izabela Lewandowska dziennikarka "Rzeczpospolitej”... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakładanie i zawieszanie firmy

Nawet jeżeli chcemy prowadzić biznes na kółkach albo stragan tylko sezonowo, niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie Krajowego Rejestru Sądowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sporne zaliczki na poczet akcyzy od energii elektrycznej

Podatnik nie był zobowiązany do miesięcznych wpłat akcyzy, jedynie gdy faktura dotyczyła okresu rozliczeniowego krótszego niż dwa miesiące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składowanie towarów opodatkowane jak najem powierzchni

Usługi logistyki magazynowej świadczone przez spółkę posiadającą powierzchnie magazynowe w Polsce na rzecz podatników nieposiadających tu stałego miejsca prowadzenia działalności podlegają VAT w naszym kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 kwietnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 2077/10

Bez znaczenia dla sprawy jest akcentowana przezeń okoliczność, że sama wypłata dywidendy nie generuje kosztów uzyskania przychodów. Wprawdzie - co do zasady -słuszne jest stanowisko, że pochodne wydatku nie stanowiącego kosztów uzyskania przychodów również do kosztów tych nie są zaliczane, tj. nie są kosztem podatkowym wydatki służące sfinansowaniu kosztu nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu. Odwołując się do przywołanego już wyroku NSA z dnia 10 czerwca 2009 r. nie można tej reguły stosować automatycznie, a zatem każdy tego rodzaju wydatek wymaga indywidualnej oceny. Oceniając możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych opisanych przez Skarżącą wydatków, także pod kątem ich związku z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów, Minister Finansów nie mógł zatem poprzestać na ich związku z sama tylko wypłatą dywidendy...

Wyrok WSA - I SA/Gd 93/11

Przepis art. 11 ust. 1 umowy przewiduje brak opodatkowania odsetek w państwie źródła, jeżeli odsetki wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, a ponadto nie uzależnia braku opodatkowania odsetek od faktu, żeby osoba mająca siedzibę w Norwegii na której rzecz są wypłacane odsetki była ich "rzeczywistym odbiorcą" - "uprawnionym właścicielem", "osoba uprawnioną". W konwencji polsko-norweskiej brak jest bowiem odwołania do przesłanki tożsamości odbiorcy odsetek i podmiotu uprawnionego (klauzuli "beneficial owner"), a więc dla skorzystania art. 11 ust. 1 konwencji polsko-norweskiej wystarczy w związku z powyższym aby odsetki były wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Warunkiem zastosowania opisanego powyżej zwolnienia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego, że skarżąca jest podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w Królestwie Norwegii...

Przegląd prasy

VAT 2011: Import usług rozlicza polski podatnik

Zagraniczny usługodawca nie musi rejestrować się w Polsce dla celów VAT i rozliczać polskiego podatku... Gazeta Prawna

Terminów rachunkowych nie można przesunąć

Nawet jeżeli termin sporządzenia lub zatwierdzenia sprawozdania finansowego przypada w sobotę lub niedzielę, nie ulega on przesunięciu na poniedziałek... Gazeta Prawna

Będzie nowa definicja samochodu dla rozliczenia podatku dochodowego

Od 2013 roku obowiązywać będzie zmodyfikowana definicja samochodu osobowego dla rozliczenia podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Zakres zwolnienia z opłaty targowej będzie większy

Opłacie targowej nie będzie podlegać sprzedaż lub świadczenie usług dokonywane w budynkach lub ich częściach... Gazeta Prawna

Firma zaczyna korzystać z lokalu, który był używany do celów mieszkaniowych

Można prowadzić biuro w mieszkaniu a w garażu założyć sklep, wcześniej trzeba jednak dopełnić formalności budowlanych, inaczej przedsiębiorca narusza prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rower, skuter lub motocykl może być firmowym pojazdem

Przedsiębiorca, który chce dojeżdżać do klientów na dwóch kółkach, najczęściej może jednorazowo zaliczyć wartość jednośladu do kosztów firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premia nie jest zapłatą za usługę

Wypłacenie premii pieniężnej (premii za obrót) jest obojętne z punktu widzenia VAT. Wystarczy więc, że zostanie ona udokumentowana notą księgową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Izba potwierdza zwolnienie dla kursów prawa jazdy

Kursy na prawo jazdy oraz kursy na instruktorów są zwolnione z VAT. To stanowisko Ministerstwa Finansów znajduje odzwierciedlenie w najnowszych indywidualnych interpretacjach przepisów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 kwietnia 2011

Informacje NetTAX

Kolejne zmiany w VAT

Od 1 kwietnia wchodzą w życie większość z zapowiadanych zmian w ustawie o VAT. Wypada zauważyć, że nową niezbyt dobrą tradycją staje się nie zachowywanie odpowiedniego "vacatio legis” przy wprowadzaniu przepisów podatkowych. Biorąc pod uwagę stopień ich skomplikowania i starą paremię "ignorantia iuris nocet” wydaje się, że nową tradycją staje się ratowanie budżetu kosztem nieuświadomionego prawnie obywatela. Kolejne wprowadzane zmiany w ustawie o VAT opublikowano 28 marca 2011 w Dzienniku Ustaw nr 64 pod pozycją 332. Większość z nich obowiązywać będzie już od 1 kwietnia i niestety nie jest to "prima aprilis” fiskusa. Jakie to zmiany...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 87/11

Sąd administracyjny powinien udzielać stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań (art. 6 p.p.s.a.). Wezwanie, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a. ma wskazywać brak, jakim dotknięte jest pismo, sposób i termin jego uzupełnienia oraz skutki niezachowania terminu i niewykonania wezwania. Wezwanie do usunięcia braków skargi kasacyjnej, które wysłano do pełnomocnika skarżącego było prawidłowe. Wezwanie to wskazywało, iż istnieją braki formalne przy skardze kasacyjnej z dnia 12 listopada 2010 r., które zostaną usunięte, jeśli w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, zostałoby złożone pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania strony skarżącej. Poza tym, jeśli pełnomocnik miał jakiekolwiek wątpliwości co do otrzymanego wezwania, to powinien je wyjaśnić przed upływem wskazanego terminu...

Postabowienie NSA - II FSK 111/11

W niniejszej sprawie pismo dotyczące uzupełnienia braków fiskalnych było skarżącemu doręczone prawidłowo przy przyjęciu wynikającej z art. 73 § 4 p.p.s.a. fikcji doręczenia. Dla wywołania skutku, o którym mowa w tym przepisie znaczenie ma tylko sposób doręczenia - prawidłowość zawiadomienia o nadaniu przesyłki, pozostawienie jej w placówce pocztowej na określony w ustawie okres. Argumenty podnoszone przez skarżącego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej odnoszące się do braku winy i niemożności odbioru przesyłki, możnaby co najwyżej rozważać przy przywróceniu terminu...

Przegląd prasy

W e-PIT trzeba wypełnić obowiązkowe pola

Podatnik, który zamierza wysłać e-PIT, musi wypełnić obowiązkowe, zaznaczone na czerwono, pola formularza... Gazeta Prawna

Kumulacja pochodzenia pozwala obniżyć należności celne

Kumulacja pochodzenia pomaga określić, jakie jest pochodzenie towaru, który powstał z różnych półproduktów w celu zastosowania obniżonych lub zerowych stawek celnych... Gazeta Prawna

Zapłacone przez pracodawcę składki ZUS pracowników są kosztem uzyskania przychodu

Przedsiębiorca może zaliczyć składki ZUS do kosztów podatkowych, gdy zostały one zapłacone... Gazeta Prawna

Odsetki z pożyczki trzeba opodatkować

Odsetki od pieniędzy pożyczonych osobie prywatnej lub firmie są opodatkowane. Pożyczkobiorca, który nie jest przedsiębiorcą, nie odprowadzi PIT jako płatnik... Gazeta Prawna

Rekompensata bez utraconych korzyści

W budżecie trzeba znaleźć środki na wypłaty dla pokrzywdzonych bezprawnymi decyzjami nacjonalizacyjnymi, którzy ich do tej pory nie dostali... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany głównie w zwolnieniach

Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podrabiana wódka też z podatkiem

Jeżeli właściciel baru serwuje alkohol odzyskany z podpałki do grilla, ale zdatny do celów spożywczych, to nie ma podstaw do kwestionowania prawnej skuteczności takiej sprzedaży. Jest więc obciążona VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy transakcje z miesiąca potwierdzi jedna faktura

Sprzedaż ciągła, uprawniająca do zbiorczego fakturowania, to takie świadczenie, które jest procesem nieustannym, ciągłym, powtarzającym się i niepozwalającym na wyodrębnienie pojedynczych czynności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama