Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1009/10

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FPS 1/06, sąd administracyjny sprawując na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne wydane na podstawie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Bd 1044/10

Ponieważ system VAT obejmuje jedynie działalność gospodarczą, przypadki czynności niebędących elementem takiej działalności nie są objęte podatkiem VAT. Dotyczy to zarówno strony podatku należnego, jak i naliczonego. Podmiot dokonujący zakupów, które nie mają być wykorzystane do działalności gospodarczej, nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego bezpośrednio z nimi związanego. Skoro Wspólnota wynajmuję tylko cześć powierzchni dachu oraz elewacji znajdujących się w części wspólnej, to organ był w pełni uprawniony do stwierdzenia, iż tylko w tej części, w jakiej usługi dotyczącej remontu elewacji (termomodernizacji) nieruchomości są powiązane z opodatkowanymi czynnościami wynajmu powierzchni budynku będzie przysługiwało prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących usługi termomodernizacji...

30 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienia WSA - I SA/Gl 188/11

Okoliczność powyższa umknęła uwadze organu interpretacyjnego, który udzielił wnioskodawcy odpowiedzi na nieskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (dodatkowo pouczając przy tym błędnie stronę o prawie do wniesienia skargi do WSA w Krakowie a nie do WSA w Gliwicach). Wskazać w tym miejscu należy, iż aby wezwanie do usunięcia naruszenia prawa było skuteczne, złożone musi zostać w terminie przewidzianym w art. 52 § 3 P.p.s.a. tj. złożone winno zostać w terminie 14 dni od doręczenia interpretacji w organie podatkowym wydającym tę interpretację bądź nadane w tym terminie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (por. postanowienie NSA z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 1123/09)...

Wyrok WSA - I SA/Rz 115/11

Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-222/09 orzeczono, że świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim, powinno być kwalifikowane jako "usługi inżynierów" w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. e) VI Dyrektywy...

29 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 50/11

W świetle powyższych ustaleń i rozważań Sąd nie podziela zarzutu skarżącej, że w rezultacie pełnej implementacji Dyrektywy pojęcie oddziału spółki kapitałowej, obejmowałoby również wniesienie do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa, które nie stanowiło spółki kapitałowej w rozumieniu k.s.h. W związku z tym Sąd nie podzielił też poglądu, że w ustalonym stanie faktycznym wystąpiły działania restrukturyzacyjne w rozumieniu przepisu art. 4 Dyrektywy. W konsekwencji Sąd nie podzielił też poglądu, że podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem), w postaci - stanowiącego własność i prowadzonego przez M.K. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, pod firmą "D." M.K. stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, podlegało zwolnieniu od podatku pośredniego, na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Dyrektywy...

Wyrok WSA - I SA/Wr 138/11

W przedmiotowej sprawie przepisy podatkowe prawa krajowego zgodnie z Dyrektywą 69/335/EWG uznają za opodatkowaną czynność wniesienia do spółki kapitałowej wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki (ar.1 ust.3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - tj. Dz.u. z 2005 r. Nr 41, poz.399 ze zm.). W tych okolicznościach Sąd uznaje ten zarzut za całkowicie nieuzasadniony...

28 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 2/11

Fakt, iż Spółdzielnia obciąża ZUS czynszem uwzględniającym wysokość opłacanego podatku od nieruchomości nie czyni z ZUS-u stroną stosunku prawno-podatkowego. Ten stosunek istnieje jedynie między Spółdzielnią jako podatnikiem tego podatku, a Burmistrzem Gminy H. jako właściwym w tej sprawie organem podatkowym. Przedstawiony we wniosku o udzielenie interpretacji problem nie dotyczył więc zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przez ZUS, tylko przez Spółdzielnię Mieszkaniową w H. Zatem w tej sprawie to Spółdzielnia, a nie ZUS, była podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Oczywiście podniesiony we wniosku problem opodatkowania przedmiotowej nieruchomości przekłada się na obowiązki ZUS, co do wysokości opłacanego czynszu, ale - co należy podkreślić - nie są to obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, a tylko tych obowiązków (ewentualnie uprawnień) może dotyczy instytucja indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego...

Wyrok NSA - I FPS 5/10

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, wprowadzonym w art. 52 § 3 P.p.s.a., w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia, stanowiącym surogat środka zaskarżenia wynikającego z przepisów ustaw procesowych, w tym Ordynacji podatkowej. Adresatem, do którego ten środek jest kierowany, na mocy wymienionego przepisu P.p.s.a., uczyniono organ, który wydał akt lub dokonał czynności, przeciwko którym ma być wniesiona skarga...

25 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 761/10

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można mówić na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o innych przychodach niż te, które zostały wymienione w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Konstrukcja tego przepisu powoduje, że gdyby nie wyłączenie z przychodów w art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy wpłaty na kapitał zakładowy, również w przypadku jego podwyższenia stanowiłyby przychód spółki kapitałowej. Na zasadzie wyrażonej w art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. przychód ten brany byłby w rachunku wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tego rodzaju przychód, a "nie- przychód" z mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy jest pomijany dla celów podatkowych. Jeden ze skutków tej regulacji stanowi to, że wydatki bezpośrednio powiązane tym przychodem i warunkujące jego wystąpienie w postaci wniesienia podwyższonego kapitału nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Ocena ta nie może jednak zostać rozciągnięta na tę część wydatków ogólnych spółki kapitałowej, których poniesienie tego rodzaju związku już nie cechuje tzw. koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie wykazujące związku z konkretnym przychodem. Zgodzić należy się zatem z oceną, że wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są one typowymi kosztami pośrednimi związanymi z prowadzona działalnością gospodarczą, której efekty podlegają opodatkowaniu...

Uchwała NSA - II FPS 8/10

Uwzględniając powyższe uwagi oraz wcześniejszy wywód argumentacyjny (pkt 5.3. - 5.6.) oraz mając na względzie konsekwentnie wymogi Konstytucji RP, należy więc przy ocenie skutków omawianej nowelizacji przyjąć, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawodawca wyeksponował wymiar majątkowy udziałów otrzymywanych w zamian za wkład niepieniężny, co pozostaje w zgodzie z konstatacją, że udział w spółce osobowej posiada także wymiar niemajątkowy - całokształt praw i obowiązków wspólnika (por. pkt 5.5.). Jednocześnie ustawodawca potwierdził, że przychód uzyskany w ten sposób jest zwolniony od podatku, co niweluje problem poszukiwania podstaw prawnych określenia wielkości tego przychodu. Nie można jednak bez naruszenia wymogów konstytucyjnych stwierdzić, że w stanie prawnym sprzed dnia 1 stycznia 2011 r. aport do spółki osobowej był czynnością tworzącą przychód po stronie wnoszącego wkład niepieniężny...

24 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 404/10

W ocenie Sądu analizowany przepis nie daje podstaw do umarzania kwoty podatku, lecz jedynie zaległości podatkowej. Podatnicy, którzy wnoszą o umorzenie podatku (przed upływem jego terminu płatności), nie mogą skutecznie tego uzyskać. Ewentualna możliwość umorzenia zaległości podatkowej, jeżeli wniosek o umorzenie podatku wpłynął przed upływem terminu płatności istnieje jedynie w sytuacji, gdy decyzja jest wydana po terminie płatności. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie miała jednak miejsca...

Wyrok WSA - I SA/Ol 758/10

W ocenie Sądu organy podatkowe słusznie również zauważyły, że z jednej strony argumenty podnoszone przez skarżącego wskazują na jego ważny interes. Z drugiej strony, z materiału dowodowego wynika, że zaległość podatkowa, której dotyczy żądanie strony, nie jest wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby niezależne od ich działania. Powstała zaległość podatkowa powstała w związku z nieuiszczeniem należnego podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Skarżący uzyskał środki finansowe ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, z których część - 10% mógł przeznaczyć na należny podatek. Zasadnie organ odwoławczy podał, że nie wykazał żadnych nadzwyczajnych losowych zdarzeń, które uniemożliwiłyby jej rozliczenie się z Budżetem Państwa...

23 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 2142/10

Importowany towar - pokarm dla ryb, żywe larwy ochotki, nie może być utożsamiany z pojęciem: "produkt pochodzenia zwierzęcego", gdyż larwa stanowi formę stadialną żywego owada. Ponadto sama strona skarżąca wskazała, że przedmiotem importu były larwy, które z racji przeznaczenia nigdy nie dożywają postaci dorosłej owada, gdyż w postaci larwalnej stanowią żywy pokarm dla ryb oraz przedstawiła opinię, z której wynika, że z próbki 1250 osobników partii z dnia [...] r. aż 430 osobników było martwych, co stanowi 34,4%. To nie oznacza, że w dacie zgłoszenia 100% było żywych. Dowodzi, wbrew twierdzeniom importera, że przedmiotem importu była ochotka żywa i czyni powoływanie biegłego celem rozstrzygnięcia tej kwestii zbędnym. Prawidłowo zatem organ celny pierwszej instancji, biorąc pod uwagę nowe dane, podjął działania w celu uregulowania sytuacji, co skutkowało wydaniem na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług decyzji określającej należny podatek z tytułu importu towarów dokonanego w dniu ….zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego było prawnie niedopuszczalne z uwagi na upływ 3-letniego terminu przedawnienia, ale istniała podstawa do zweryfikowania należności podatkowych, które przedawniają się po upływie lat 5 od daty zgłoszenia celnego...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 251/10

Wezwanie z dnia 8 listopada 2010 r. było bowiem jedynie czynnością materialno-techniczną wynikającą z prawomocnego zakończenia postępowania, w którym doszło do oddalenia zażalenia w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy. Tym samym ponowne złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nawet dokonane w terminie określonym w kolejnym wezwaniu nie mogło uchylić skutków prawomocności wydanego wcześniej rozstrzygnięcia, jako że nie ma ono wpływu na bieg terminu określonego w art. 220 § 1 ustawy. Dopiero wydanie i uprawomocnienie się postanowienia odmiennej treści w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych powoduje utratę mocy pierwszego postanowienia...

22 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 69/11

Prawidłowo organ zarzucił podatnikowi nierzetelność ewidencji skoro, co szczegółowo omówił w zaskarżonej decyzji, podatnik w swoim sklepie prowadził drugą nieformalną ewidencje. Na okoliczność tej prowadzonej w specjalnym zeszycie ewidencji organ przesłuchał w charakterze świadków osoby dokonujące w nim zapisów a także omówił merytoryczną zawartość zeszytu. Wyciągnięte w oparciu o całość przeprowadzonego postępowania dowodowego wnioski są logiczne, spójne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Oznacza to, że postępowanie dowodowe i w tym zakresie organ przeprowadził w zgodzie z podstawowymi zasadami normującymi jego przebieg a wymienionymi w skardze. Prawidłowo nie dał wiary podatnikowi, który za pomocą swego pełnomocnika złożył oświadczenie, że zeszyt obrazował jedynie zamówienia klientów. Jak słusznie organ wskazał, tezie tej przeczy merytoryczna zawartość zapisów, gdyż np. zapisane przychody pomniejszano o poniesione koszty własne. Podatnik swojej tezy nie poparł żadnym dowodem mimo, że w sytuacji gdy kwestionuje ustalenia organów podatkowych to na nim ciąży obowiązek wykazania przemawiających na jego korzyć faktów...

Wyrok WSA - I SA/Bk 21/11

"W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2001 r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 24a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie dotyczy podatników uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 3), bez względu na wielkość tych przychodów, o ile podatnicy ci nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg w trybie określonym w art. 24a ust. 2 pkt 2 i art. 15 zdanie drugie tej ustawy. W świetle art. 24 ust. 4 zdanie drugie i art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej uzyskiwanych przez podatników, którzy nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg, mają zastosowanie wyłącznie normy szacunkowe dochodu określone w załączniku Nr 2 do tej ustawy"...

21 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Ol 1066/10

W świetle powołanych okoliczności nie może budzić wątpliwości, że w wyniku postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej może dojść do zmiany przeznaczenia części działki o nr "[...]", położonej w K. w sposób mogący mieć istotny wpływ na możliwość uwzględnienia wniosku skarżącej z dnia 29 lipca 2010r. o wydanie koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego na tej działce. Wbrew twierdzeniu skarżącej, istnieje zatem rzeczywisty związek przyczynowy pomiędzy załatwieniem sprawy udzielenia koncesji a ostatecznym zakończeniem sprawy udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - "budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku "[...]"", która stanowi w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne. Wskazać przy tym należy, że sprawa ta spełnia także pozostałe przesłanki, od których wystąpienia uzależnione jest zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa...

Wyrok WSA - III SA/Po 262/10

Polska stając się z dniem 1 maja 2004 r. członkiem Unii Europejskiej, zobowiązała się do implementacji Dyrektywy nr 69/335/EWG, w brzmieniu wynikającym z Dyrektywy nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., w taki sposób, który zapewniłby jej skutek, jakim jest całkowite zwolnienie od podatku kapitałowego czynności zmiany umowy spółki kapitałowej, polegającej na takim podwyższeniu jej kapitału zakładowego, z którym związane jest wniesienie, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części...

18 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 891/10

Konkludując, organy podatkowe, zarówno pierwszej instancji, jak i organ odwoławczy, trafnie oceniły, że sytuacja B.S. bez wątpienia jest trudna. Przyznaniu jednak ulgi, o którą wystąpił we wniosku z dnia [...] stycznia 2010 r., sprzeciwia się określony w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej "interes publiczny". Skarżący, poza próbą przeniesienia odpowiedzialności za niepowodzenia w życiu zawodowym, jak i prywatnym na Skarb Państwa, nie zrobił nic, co mogłoby przyczynić się do poprawy jego sytuacji...

Wyrok WSA - I SA/Łd 1218/10

W myśl Wytycznych wspólnotowych, przedsiębiorstwo jest zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko - lub średnioterminowej. Dalej w powołanych wyrokach Sąd stwierdził, że fakt znajdowania się podatnika M. B. w takiej trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych wspólnotowych był poza sporem i właśnie z tego względu udzielenie pomocy de minimis nie byłoby możliwe, gdyż naruszałoby warunki określone w przepisach wspólnotowych. Okoliczność ta została powołana jedynie dodatkowo, gdyż skarżący nie zarzucił naruszenia przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, a ponadto, skoro organy prawidłowo oceniły, że nie zostały spełnione podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi, określone w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, to nie było potrzeby rozważania, czy podatnik spełniałby przesłanki do udzielenia pomocy de minimis określone w prawie wspólnotowym...

17 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 633/10

Reasumując powyższe rozważania z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy, uznać należało, że warunek umożliwiający umorzenie należności z tytułu składek określony w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie został wykazany. Zgodzić należy się więc z orzekającymi organami, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki, które po myśli przedstawionych przepisów umożliwiłby im umorzenie przedmiotowych należności w ramach wspomnianego uznania administracyjnego. Rozstrzygnięcie w postaci umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może zapaść jedynie wówczas, gdy spełniona zostanie co najmniej jedna z przesłanek (warunków) określonych przepisami prawa. W tej sprawie sytuacja skarżącej - co wyżej zostało wykazane - nie odpowiadała żadnej z przewidzianych w przepisach prawa przesłanek warunkujących udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1755/10

Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Prawo obywatela do wniesienia odwołania oznacza, według tej zasady, jego prawo do ponownego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy. Z kolei "sprawiedliwość" wymusza między innymi takie cechy procesowe, jak obiektywizm w orzekaniu oraz związaną z tym niezależność osób wydających decyzje administracyjne. Trybunał wskazał też, że ratio legis przepisu dot. wyłączenia pracownika organu oraz członka organu kolegialnego było uniknięcie sytuacji , w której pracownik ten czy też członek organu kolegialnego raz już uczestniczy w czynnościach postępowania administracyjnego i może mieć przez to ugruntowany pogląd na stan faktyczny sprawy czy też na sposób rozstrzygnięcia przez swoje wcześniejsze doświadczenia związane z udziałem w postępowaniu...

16 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-489/09

Wykładni art. 11 część C ust. 1 i art. 27 ust. 1 i 5 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy dokonywać w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak rozpatrywane w sprawie przed sądem krajowym, które przewidują, w celu uproszczenia poboru podatku od wartości dodanej, zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, jednokrotny pobór tego podatku za pomocą banderol u źródła, od producenta lub importera tych produktów, z wyłączeniem prawa dostawców będących pośrednikami - którzy występują później w łańcuchu kolejnych dostaw - do uzyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w razie braku zapłaty ceny za rzeczone produkty przez nabywcę...

Wyrok ETS - C-25/10

Artykuł 63 TFUE sprzeciwia się przepisom państwa członkowskiego stanowiącym, że z możliwości opodatkowania obniżoną stawką podatku spadkowego mogą skorzystać jedynie podmioty niemające celu zarobkowego, których siedziba operacyjna położona jest albo w tym państwie członkowskim, albo w państwie członkowskim, w którym spadkodawca, w chwili śmierci lub w okresie wcześniejszym, rzeczywiście zamieszkiwał lub pracował...

15 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Po 106/11

W świetle tej okoliczności należy wskazać, że przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie to wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności...

Wyrok WSA - I SA/Bk 605/10

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy organy stwierdziły, że stan zdrowia Skarżącego - 100 % uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej, konieczność stałej opieki, nie może stanowić jedynego kryterium istnienia ważnego interesu strony. Skarżący posiada bowiem środki na uregulowanie zobowiązania (stałe źródło dochodów oraz środki pieniężne na lokatach, które przynoszą dochód w postaci odsetek), stąd też zapłata zaległości nie spowoduje ani utraty źródła dochodu, ani uszczerbku na majątku skutkującego zagrożeniem egzystencji...

14 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 46/11

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zwrócił uwagę, że przepisy podatkowe ( w tym przypadku art. 16 ust.1 pkt8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o podobnym brzmieniu jak omawiany art. 23 ust.1 pkt38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak ustalić koszt nabycia certyfikatów w funduszu inwestycyjnym, które zostały objęte za udziały wnoszone do funduszu...

Wyrok WSA - I SA/Bk 740/10

Podsumowując, w przypadku zwrotu udziału wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jedynie różnica pomiędzy wartością wypłaconego wspólnikowi udziału kapitałowego a wartością wniesionego przez niego do spółki wkładu powiększonego o przypadający na danego wspólnika udział w zwiększonej wartości majątku spółki, powstały w wyniku pozostawienia w spółce zysków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz będącego następstwem wzrostu wartości składników majątku osobowej spółki handlowej...

11 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1133/10

Dokonana wpłata nie pokrywała zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zatem zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej organ wpłaty zaliczył proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwot odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Marginalnie należy wskazać, że próba wykazania innych niż z wynikające z ustawy okresów zaległości w związku z twierdzeniem o zaniechaniu pracownika organu nie może być uwzględniona w postępowaniu w przedmiocie zaliczenia wpłaty mającym charakter materialno - techniczny...

Wyrok WSA - I SA/Gd 92/11

Sezonowość działalności ani wykonywanie jej za pośrednictwem podmiotu trzeciego nie ma wpływu na uznanie, że jest to działalność gospodarcza wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany...

10 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 17/11

Ostatecznie trafne było stanowisko organu, że importowane przez skarżącą samochody stanowiły towary akcyzowe, a zatem ich import rodził obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym (art. 34 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o VAT), co w konsekwencji rodziło również konieczność określenia odpowiednio wyższego od deklarowanego przez stronę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...

Wyrok WSA - I SA/Łd 1481/10

Sąd w niniejszym składzie podziela powyższy pogląd, wskazując, iż sama Dyrektywa 112 faktycznie nie uzależnia obowiązku przechowywania kopii faktur w takiej samej formie, w jakiej są wysyłane, gdyż jedynie uprawnia ona same państwa członkowskie do wprowadzenia w prawie krajowym takich obostrzeń, co do uzależnienia formy przechowywania faktury od tego w jakiej została ona wysłana lub udostępniona...

09 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1457/10

Odnosząc się do uzasadnienia organu trudno uznać, że zarówno księgi podatkowe jak i zeznanie za 2008 r. nie odzwierciedlały istniejącego wówczas stanu faktycznego skoro Spółka ujęła w kosztach otrzymane od dostawcy energii elektrycznej faktury. Dopiero po upływie dwóch lat od zakupu po podpisaniu pomiędzy stronami porozumienia dostawca podwyższył cenę i zobowiązał się wystawić stosowne faktury korygujące. Są to zdarzenia zaistniałe po dokonaniu transakcji i wystawieniu faktur pierwotnych i nie są wynikiem błędu Spółki. Przepisy updop nie regulują wprost zasad zaliczania do kosztów bezpośrednich podwyższonych kwot wynikających z faktur korygujących. Skoro jednak ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnej specjalnej regulacji zdaniem Sądu uzasadniony jest pogląd, że w przedmiotowej sprawie podwyższone kwoty wynikające z faktur korygujących powinny być zaliczane w koszty podatkowe na ogólnych zasadach określonych w art.15 ust.4, 4b i 4c updop...

Postanowienie NSA - II FSK 2627/10

Z akt sprawy wynika, że w dniu 3 sierpnia 2010 r. przewodniczący wydał dwa zarządzenia: jedno dotyczące uzupełnienia braków formalnych (dotyczących pełnomocnictwa i wykazania reprezentacji skarżącej) i drugie dotyczące uiszczenia wpisu sądowego. Odpisy obu zarządzeń zostały wysłane do pełnomocnika strony skarżącej, na wskazany przez niego adres w jednej przesyłce sądowej z dnia 4 sierpnia 2010 r. Fakt ten wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, w którym określono rodzaj przesyłki jako "wezwanie o wpis + wezwanie o pełnomocnictwo i KRS". Osoba upoważniona do odbioru korespondencji (faktu doręczenia przesyłki osobie uprawnionej do odbioru korespondencji pełnomocnik strony skarżącej nie podważa) kwitując odbiór przesyłki potwierdziła tym samym fakt otrzymania obu wezwań, nie kwestionowała bowiem zawartości przesyłki po jej odbiorze. Z tych względów uznać należy, że pełnomocnikowi skarżącej doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w dniu 11 sierpnia 2010 r...

08 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1050/10

Reasumując, złożenie odwołania od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, podpisanego przez radcę prawnego G.C. bez dołączenia dokumentu pełnomocnictwa do akt postępowania w sprawie określenia spółce zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, nakładało na odwoławczy organ podatkowy obowiązek wezwania radcy prawnego do złożenia dokumentu pełnomocnictwa stosownie do art. 137 § 3, art. 169 § 1, art. 235 O.p. Brak złożenia z wraz odwołaniem dokumentu pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu przez skarżącą wykluczał możliwość jego rozpatrzenia. Następnie, w przypadku niezłożenia stosownego dokumentu pełnomocnictwa w zakreślonym terminie, pomimo prawidłowego wezwania, odwoławczy organ podatkowy powinien wezwać samą Spółkę do podpisania odwołania w ustawowym terminie z pouczeniem o rygorze na wypadek niewykonania tego obowiązku. Dopiero, jeżeli ani rzekomy pełnomocnik, ani strona nie zastosują się do wezwania organu, organ podatkowy powinien pozostawić sprawę bez rozpatrzenia, wydając stosowne postanowienie...

Postanowienie WSA - III SA/Po 100/11

Z woli ustawodawcy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (o czym skarżąca została właściwie pouczona), organ zaś, za pośrednictwem którego skargę wniesiono, ma obowiązek przekazać ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia, co reguluje przepis art. 54 § 1 i 2 wskazanej ustawy...

07 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1700/10

Zatem niezależnie od dalszego trybu postępowania w sprawie wniosku skarżącej, którą to procedurę objaśniono powyżej (po zajęciu stanowiska przez organ jednostki samorządu terytorialnego właściwy organ podatkowy winien rozpatrzyć sprawę i wydać decyzję w tym przedmiocie), stwierdzić należy, iż SKO powinno było wydać postanowienie stwierdzające niedopuszczalność zażalenia, o którym mowa w art. 228 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Bk 513/10

W wyniku zmiany zasad ubiegania się przedsiębiorców o udzielenie pomocy publicznej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w szczególności wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych, gruntownej zmianie uległ tryb ubiegania się przedsiębiorców i rozpatrywania wniosków o restrukturyzację zaległości podatkowych...

04 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 911/10

Sąd zwraca jednocześnie uwagę, iż wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych może być ponawiany i każdorazowo podlega ocenie organu podatkowego. W szczególności w przypadku zmiany stanu faktycznego lub uzyskaniu nowych dowodów, skarżąca może ponownie wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty należności i wówczas ponownie sprawa ta będzie rozstrzygana przez organ. Wydanie, bowiem decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty należności nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej...

Wyrok WSA - I SA/Gl 697/2010

Nie sposób zatem zgodzić się z poglądem zaprezentowanym w skardze, iż sytuacja Skarżącej obligowała organ do umorzenia zaległości podatkowej z wraz z odsetkami za zwłokę. Jak już podkreślono, stwierdzenie istnienia przesłanki określonej w treści art. 67 a § 1 Ordynacji podatkowej nie nakłada na ten organ obowiązku uwzględnienia żądania strony, organ bowiem zgodnie z tym przepisem "może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę", co oznacza że organowi przysługuje prawo uznania, a więc prawo do wydania zarówno negatywnej decyzji, jak i decyzji przyznającej częściową ulgę bądź też decyzji uwzględniającej w całości wniosek strony, a więc umarzającej zarówno zaległość podatkową jak i odsetki...

03 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1235/08

Celem postępowania dowodowego, o którym mowa w cytowanym przepisie, nie jest ponowne ustalenie stanu faktycznego w sprawie administracyjnej, lecz wyłącznie ocena, czy organy administracji ustaliły ten stan zgodnie z regułami procedury administracyjnej, a następnie, czy dokonały prawidłowej subsumcji ustalonego stanu faktycznego do dyspozycji określonych przepisów prawa materialnego. Sąd administracyjny nie jest zatem uprawniony do dokonywania ustaleń, które miałyby służyć merytorycznemu rozstrzyganiu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją. Może on dokonywać jedynie takich ustaleń, które będą stanowiły podstawę oceny zgodności z prawem tejże decyzji...

Wyrok NSA - II FSK 1428/09

Prawem do umorzenia zaległości podatkowych dysponuje organ podatkowy na zasadzie uznania administracyjnego. Jeżeli zatem wystąpią zdarzenia lub okoliczności nadzwyczajne, to organ podatkowy jest władny do ich oceny w aspekcie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego i może, ale nie musi, umorzyć zaległość podatkową. Zatem, wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, organ podatkowy nie miał obowiązku umorzenia zaległości podatkowych. Prawidłowe jest zatem stanowisko Sądu pierwszej instancji, że ustawodawca pozostawił organowi wybór rozstrzygnięcia i nawet przy zaistnieniu wskazanych w art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ord. pod. przesłanek może wydać decyzję negatywną dla podatnika...

02 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 97/11

W niniejszej sprawie skarżący cofnął skargę, a Sąd nie uznał tej czynności procesowej za niedopuszczalną. Należy bowiem zauważyć, że skarga strony została wniesiona na postanowienie utrzymujące w mocy orzeczenie odmawiające zawieszenia postępowania odwoławczego, a organ odwoławczy uchylił decyzje organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, co wywołało ten skutek, że postępowanie odwoławcze zostało zakończone, a więc per facta concludentia postępowanie sądowe w zakresie objętym skargą stało się bezprzedmiotowe...

Wyrok WSA - I SA/Rz 655/10

W niniejszej sprawie - jak wskazano wyżej - wszystkie organy podejmujące rozstrzygnięcia w sprawie /tj. organ samorządowy oraz organy skarbowe/ nie analizowały w pełnym zakresie przesłanek z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej - ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. W szczególności organ samorządowy nie odniósł się do sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika, a w szczególności do przytoczonych przez niego okoliczności we wniosku oraz w załączonym oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym...

01 marca 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 546/10

Należy zauważyć ponadto, że art. 14l Ordynacji podatkowej stanowi, że w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku...

Postanowienie NSA - II FZ 45/11

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wskazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ograniczał się do stwierdzenia: "wysokość zaległości podatkowej wynikającej z zaskarżonej decyzji ostatecznej przekracza możliwości płatnicze skarżącego". Tak sformułowany wniosek nie zawierał żadnego uzasadnienia. Tym samym sąd pierwszej instancji nie miał możliwości oceny zasadności tego wniosku i prawidłowo odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Nie jest rolą sądu domniemywanie, gdzie skarżący upatruje niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama