Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 845/10

Zestawienie wartości nieruchomości przyjętych przez strony umowy z dnia 30 kwietnia 2004 r. z wartościami podanymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego miejscowo dla dzielnicy [...], nie pozwala przyjąć jak to uczynił organ podatkowy, że cena podana w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości. Również analiza znajdującego się w aktach sprawy wydruku z aplikacji CzM (k. 386-395) dot. cen określonych w aktach notarialnych za okres 2003 -2004 r. nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie [...] ([...]) oraz [...] nie pozwala stwierdzić, że cena przyjęta przez strony w umowie z dnia 30 kwietnia 2004 r. znacząco odbiega od wartości rynkowej sprzedanych nieruchomości...

Wyrok WSA - I SA/Po 780/10

Zdaniem Sądu kolejnym błędem organu podatkowego było nierozważnie czy w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8b updop. Zgodnie z powołanym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych...

Przegląd prasy

Odszkodowanie za wadliwy towar jest opodatkowane

Odszkodowanie za kupno wadliwej rzeczy, które nie wynika z odpowiednich przepisów, będzie objęte opodatkowaniem... Gazeta Prawna

Dochody ze sprzedaży złota są opodatkowane PIT

Skutki podatkowe związane ze sprzedażą sztabek złota lub złotych monet zależą od tego, czy wcześniejszy ich zakup miał charakter inwestycyjny czy kolekcjonerski... Gazeta Prawna

Radca zatrudniony w kancelarii nie musi płacić VAT od pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Radca prawny, który prowadzi praktykę tylko w ramach spółki osobowej, nie musi sam płacić VAT od spraw z urzędu. Płatnikiem VAT jest w tym przypadku kancelaria... Gazeta Prawna

PIT 2010: Drugi lokal na kredyt bez ulgi odsetkowej

Podatnik, który korzysta z ulgi odsetkowej, ma prawo do odliczenia odsetek nawet od kilku kredytów, ale pod warunkiem że dotyczą one tylko jednej inwestycji związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych... Gazeta Prawna

Nie dołączaj UPL-1 do każdego PIT-11

Nie ma potrzeby dołączania pełnomocnictwa udzielonego biuru rachunkowemu do każdej informacji składanej w imieniu płatnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak wyceniać rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Należności i zobowiązania w momencie ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Natomiast na dzień bilansowy należy je wycenić w kwocie wymagającej zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd sprawdzi kwalifikację przyjętą przez śledczych

Orzekając w postępowaniu przygotowawczym o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztu, sąd musi ocenić trafność przyjętej kwalifikacji prawnej czynu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy inwestorzy giełdowi dostaną informacje o transakcjach

Z ustawy o PIT nie wynika, że biura maklerskie muszą wysyłać klientom PIT-8C. Przepisy powinny zostać doprecyzowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 567/10

W ocenie Sądu błąd organu podatkowego polegał na niewyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, co doprowadziło w efekcie do dokonania dowolnej, a nie swobodnej oceny tego materiału. Przez wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego należy bowiem rozumieć ustosunkowanie się przez organ podatkowy do każdego dowodu bądź grupy dowodów jednorodnych i dokonanie ich oceny we wzajemnym ze sobą powiązaniu...

Postanowienie NSA - II FSK 2489/10

Zarządzenie z dnia 6 lipca 2010 r., wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego – nadane w dniu 7 lipca 2010 r. - zostało awizowane w dniu 9 lipca 2010 r. ze względu na nieobecność adresata pod wskazanym adresem...

Informacje NetTAX

Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku od towarów i usług?

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane...

Doradcy podatkowi zbierajcie punkty!

1 stycznia 2011 r. przyniósł rewolucyjne zmiany nie tylko w podatku VAT, ale także w zasadach etyki doradców podatkowych. Otóż, dotychczas obowiązujące enigmatyczne określenie obowiązku każdego doradcy ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zostało zastąpione systemem punktowym, z którego co najmniej raz w roku każdy będzie się musiał rozliczyć! Jednym ze sposobów na wypełnienie nowego obowiązku jest publikowanie artykułów w różnych środkach masowego przekazu. Jedną z możliwości stwarza Biuletyn Prawno-Podatkowy NetTAX...

Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. (paliwa)

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, na tle lektury broszury Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r., Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje...

Księga przychodów i rozchodów w 2011r.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą czuć się wyróżnieni. Ich forma rozliczenia jest najczęściej stosowaną w kontaktach z urzędem skarbowym....

Przegląd prasy

Pracownik rzadziej przejdzie badania lekarskie

Firma nie będzie musiała kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę... Gazeta Prawna

W praktyce najwięcej kłopotów sprawia VAT

Największe trudności na linii podatnik - organy skarbowe sprawiają VAT i CIT - wynika z ankiety "DGP" i Deloitte. Ocena taka nie dziwi, gdyż są to dwa podatki, które przedsiębiorcy rozliczają najczęściej... Gazeta Prawna

Za wyłudzenie pozwolenia celnego nawet 2 lata więzienia

Jeżeli przedsiębiorca wyłudzi od organu celnego pozwolenie i będzie go używał, popełni przestępstwo. Przedsiębiorca zamierza zajmować się eksportem. Znajomy podpowiedział mu, jak najszybciej uzyskać pozwolenie celne... Gazeta Prawna

Nianie dostaną wyższe koszty uzyskania przychodu

Nianie zajmujące się zarobkowo opieką nad dziećmi do lat 3 będą mogły określić koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. Senat przyjął poprawki do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która została uchwalona przez Sejm 5 stycznia 2011 r... Gazeta Prawna

Przed wnioskiem do ZUS trzeba rozwiązać umowę

Ponad 100 tys. osób musi wybrać: dalsze zatrudnienie albo emerytura. Od 1 stycznia tego roku do regulacji emerytalnych wrócił przepis zakazujący przechodzenia na emeryturę bez wcześniejszego rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy taśmociąg to budowla

Trybunał rozstrzygnie, czy obiekty i urządzenia w wyrobisku mają być opodatkowane. Na odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego czeka bowiem pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (P 33/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowa obrona przed zamknięciem portalu

Administrator internetowej przeglądarki nie będzie odpowiadał za treści, jakie użytkownik sieci znajdzie za jej pomocą. Dziś nie jest to oczywiste... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aporty znaków towarowych ciągle opłacalne podatkowo

Można przenieść część majątku do zagranicznej spółki, nadal z niego korzystać i oszczędzać na różnicy w stawkach podatku między poszczególnymi krajami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 694/10

Trudna sytuacja majątkowa skarżącej, na którą wskazuje ona w zażaleniu, nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości wpisu sądowego. Dlatego też argumenty podniesione przez nią w zażaleniu i dotyczące braku środków na opłaty sądowe nie mogą w żadnym wypadku spowodować uchylenia ani zmiany zaskarżonego zarządzenia. Zostały one natomiast uwzględnione przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy. Przyznanie tego prawa oznacza, że strona nie jest obecnie obowiązana do uiszczenia wpisu wynikającego z zaskarżonego zarządzenia, brak opłaty nie będzie też skutkował odrzuceniem skargi...

Wyrok WSA - III SA/Gl 1548/10

W przypadku decyzji uznaniowych, a do takich zaliczają się decyzje w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek, uzasadnienie decyzji stanowi tę jej część, która ma szczególne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Przy działaniu w ramach uznania administracyjnego przepis prawa materialnego przyznaje organowi prawo wyboru rozstrzygnięcia sprawy spośród przynajmniej dwóch możliwych rozstrzygnięć...

Informacje NetTAX

Strata w środkach obrotowych, a rozliczenie podatkowe

Podatnicy często zastanawiają się jak rozliczyć stratę jaką ponoszą na skutek kradzieży dokonanej w firmie. Otóż przy spełnieniu pewnych określonych warunków będą mogli ją zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej....

Przegląd prasy

Firmy szukają sposobu na stałe umowy

W drugim półroczu 2011 r. wiele czasowych umów może się przekształcić w stałe umowy o pracę. Firmy mogą przerywać zatrudnienie na trzy miesiące, aby uniknąć umów na czas nieokreślony... Gazeta Prawna

Samozatrudniony otrzyma zasiłek dla bezrobotnych

Samozatrudniony, który zawiesi działalność gospodarczą albo odroczy termin jej rozpoczęcia, będzie miała od lutego prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych... Gazeta Prawna

Amortyzacja pozwala regulować dochód

Firmy mogą okresowo zmniejszyć wysokość stawek amortyzacji środków trwałych, by uzyskać dochód, od którego odliczą straty z lat poprzednich Spółka zaangażowała duże środki na projekt, którego harmonogram realizacji jest rozłożony na kilka lat... Gazeta Prawna

Darowizna spółce rodziców podlega podatkowi

Przekazanie rzeczy spółce handlowej lub cywilnej, w której wspólnikami są rodzice darczyńcy, będzie podlegało podatkowi dochodowemu lub podatkowi od darowizn. W ustawie o PIT i ustawie o podatku od spadków i darowizn przewidziano preferencje podatkowe, z których mogą korzystać członkowie najbliższej rodziny... Gazeta Prawna

Stawka zależy od sposobu korzystania

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 1 proc., gdy na gruncie prowadzona jest działalność rolnicza. Choć grunt figuruje w ewidencji gruntów i budynków jako rolny, od użytkownika wieczystego należy się opłata roczna wedle stawki 3 proc., bo nie jest wykorzystywany rolniczo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe emerytury mundurowe już w przyszłym roku

Rząd zapewnił związkowców, że nowe świadczenia dostaną funkcjonariusze nowo zatrudniani. Pracujący obecnie sami zadecydują, kiedy skończyć służbę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcesz odliczyć podatek, zarejestruj umowę

Najpóźniej do poniedziałku trzeba poinformować urząd o leasingu auta z kratką. Rejestracja umowy to warunek odliczenia całego VAT od rat leasingowych, gdy przedsiębiorca podpisał umowę do końca 2010 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez licencji umowa pośrednictwa jest nieważna

Pośrednik w obrocie nieruchomościami musi mieć licencję potwierdzającą jego kwalifikacje merytoryczne i etyczne. Sąd Najwyższy w wyroku potwierdził, że umowa, której istotą jest pośredniczenie w tym obrocie, zawarta przez osobę niemającą licencji, jest nieważna i nie wiąże stron... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 703/10

Przepisy nie przewidują umniejszenia dochodu uzyskanego w Polsce o stratę zakładu przedsiębiorstwa położonego poza granicami, który podlega opodatkowaniu w państwie położenia, przepisy stanowią zasadę odrębnego opodatkowania przedsiębiorstwa i zakładu, przeciwdziałając jednocześnie podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku oraz zabezpieczając jednocześnie wpływ podatku do budżetu poprzez ograniczenie, że odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie...

Wyrok WSA - I SA/Rz 690/10

Ponadto zgodnie z art. 9b ust. 3 u.p.d.o.p. w przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody...

Przegląd prasy

Trzeba się odwołać, żeby zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę

Pracownik nie może podważyć trybu rozwiązania z nim umowy o pracę w ramach postępowania o sprostowanie świadectwa pracy, jeżeli uprzednio nie zakwestionował decyzji pracodawcy... Gazeta Prawna

PIT-8AR składa się do końca stycznia

Podmioty, które wypłaciły osobom fizycznym w zeszłym roku należności od dywidend, odsetek, wygranych w konkursach, muszą złożyć deklarację roczną PIT-8AR... Gazeta Prawna

Jak uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane

Podatnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy składają wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane, stosują nowe wskaźniki do wyliczenia kwoty i limitu zwrotu... Gazeta Prawna

Za egzamin księgowy trzeba zapłacić w terminie

Opłatę za egzamin księgowy wnosi osoba, która została do niego zakwalifikowana. Niedokonanie wpłaty w terminie stanowi odstąpienie od egzaminu. Czytelnik chce przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę kandydatów ubiegających się o certyfikat księgowy... Gazeta Prawna

Ogłoszenia mogą być dowodem

Oferujący w sieci towary w ilości wskazującej na prowadzenie biznesu nie są już anonimowi. Obowiązujące przepisy ustawy o kontroli skarbowej pozwalające na sprawdzanie, kto stoi za konkretnym ogłoszeniem, otworzyły przed skarbówką olbrzymie możliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Malowanie i sprzątanie formą zapłaty za lokal

Gminy szukają różnych sposobów na zmniejszenie czynszowych długów. W Gdańsku bardzo popularne jest odpracowywanie zaległego komornego. Zaległości czynszowe za mieszkania komunalne to zmora każdego miasta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak jest bezpiecznie, to szef pokaże badania

Inspektor pracy nakaże wykonanie pomiarów szkodliwych czynników. W ocenie Mariana Liwy, zastępcy głównego inspektora pracy, łatwiej będzie egzekwować obowiązki nałożone na pracodawców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma rozlicza PIT bez przekazania 1 proc.

Ministerstwo Finansów nie zmieni przepisów utrudniających dobroczynność. Wynika tak z opublikowanej w tym tygodniu odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 19 600... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1164/10

Skoro zatem przepisy ustawy podatkowej jako zasadę statuują powinność rozliczania się ze źródła przychodów o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.do.f. "zaliczkowo", tj. poprzez wprowadzenie obowiązku uiszczania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy, to ten ogólny obowiązek "zaliczkowego", comiesięcznego rozliczania się wspólników spółek osobowych należy odnieść to wszystkich wspólników tego rodzaju spółek, bez względu na ich status prawny, o ile tylko należą" do kręgu osób fizycznych bo tylko takie podlegają reżimowi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wyrok NSA - II FSK 1415/09

Metody oszacowania podstawy opodatkowania zawarte w art. 23 § 3 O.p. nie znajdują zastosowania m.in. z uwagi na fakt, że w tym przypadku wysokość uzyskanych przez Skarżącego w 2002 r. przychodów została wyliczona na podstawie dokumentów zebranych w trakcie kontroli podatkowej i nie było potrzeby oszacowania tych wielkości. Oszacowano natomiast tylko dwa elementy składające się na koszty uzyskania przychodu, tj. wydatki z tytułu diet wypłaconych kierowcom i właścicielowi firmy z tytułu podróży służbowych oraz wydatki związane z wyjazdami do Moskwy w styczniu i lutym 2002 r...

Przegląd prasy

Podatnik zgłosi miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych na formularzu NIP

Przekazanie ksiąg rachunkowych do prowadzenia firmie zewnętrznej trzeba zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu NIP w ciągu 15 dni... Gazeta Prawna

PIT 2010: Właściciel portalu internetowego musi rozliczyć dobrowolne wpłaty

Rozliczenie przez właściciela portalu internetowego dobrowolnych wpłat od osób fizycznych zależy od tego, czy stanowią one darowizny, czy nieodpłatne świadczenia... Gazeta Prawna

Zastrzeżenia na fakturze nie wpłyną na VAT

Zastrzeżenie na fakturze prawa własności towaru do czasu zapłaty nie ma wpływu na VAT... Gazeta Prawna

Ryczałt z najmu nie pozbawia wspólnego rozliczenia PIT za 2010 rok

PIT 2010: Opłacanie ryczałtu od przychodów z najmu nie pozbawia małżonków wspólnego rozliczenia dochodów uzyskanych ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Jak ewidencjonować usługi ciągłe

Dość często przepisy nakazują w dwóch różnych terminach rozliczyć kwoty wynikające z wystawionej faktury, odmiennie dla celów VAT i podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co decyduje o wysokości stawek

Jeśli prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przeszło na nabywcę jeszcze w 2010 roku, to sprzedaż opodatkowana jest według stawek VAT wtedy obowiązujących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofiary wypadków dostaną szybką pomoc

Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i rehabilitacji. O pieniądze będzie mógł wystąpić sąd lub prokurator... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PIT od pakietów wciąż nierozstrzygnięty

To, czy pakiety medyczne są opodatkowane, rozstrzygnie dopiero pełny skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 931/10

Reasumując, w ocenie tutejszego Sądu dokonana przez Ministra Finansów ocena stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku o udzielenie interpretacji była prawidłowa i doprowadziła do trafnej konkluzji, że dla celu obliczenia wielkości "zadłużenia" określonego w art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p. należy wliczać nie tylko kwoty długów z tytułu pożyczek (kredytów) na podstawie art. 16 ust. 7b tej ustawy, ale również wszelkie inne długi względem udziałowca, bez względu na tytuł prawny ich powstania, w tym naliczone odsetki, jak również z tytułu transakcji handlowych z tym udziałowcem (w tym z tytułu zakupu środków trwałych, towarów handlowych, zapłaty za usługi itp.)...

Wyrok WSA - I SA/Op 574/10

W obecnym stanie prawnym do społecznego programu budownictwa mieszkaniowego nie zalicza się infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Czynności mające za przedmiot budowę, remont, modernizację i tym podobne czynności dotyczące tej infrastruktury będą opodatkowane stawką podstawową. Prace dotyczące infrastruktury towarzyszącej nie są bowiem pracami dotyczącymi obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym...

Przegląd prasy

Do zeznania PIT za 2010 rok potrzebny jest NIP

Podatnicy wypełniający zeznania PIT za 2010 rok muszą podawać w poz. 1 formularzy swój numer identyfikacji podatkowej... Gazeta Prawna

Uniewinnienie od zarzutu firmanctwa nie wpływa na odliczenie VAT

Jeśli kontrahent zostanie prawomocnie uniewinniony w procesie karnym od zarzutu firmanctwa, i tak nie będzie mógł odliczyć VAT... Gazeta Prawna

Czynny żal można złożyć przez pełnomocnika

Podatnik może złożyć czynny żal na podstawie kodeksu karnego skarbowego za pośrednictwem pełnomocnika... Gazeta Prawna

Kara umowna jest opodatkowana

Wypłacona kara umowna czy też jej ekwiwalent powodują powstanie przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Wyniki badań lekarskich kierowcy były rozbieżne

Ostateczne orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kierowania pojazdami może być podstawą cofnięcia prawa jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak ewidencjonować usługi ciągłe

Dość często przepisy nakazują w dwóch różnych terminach rozliczyć kwoty wynikające z wystawionej faktury, odmiennie dla celów VAT i podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy wydatki dewelopera zmniejszają jego przychody

Koszty usług zarządzania procesem realizacji projektu inwestycyjnego powinny zostać rozpoznane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno zmienić zasady rozliczania po 20 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy dopiero w trakcie roku się zorientują, że wybrana forma opodatkowania jest nieopłacalna, mają twardy orzech do zgryzienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 stycznia 2011

Przegląd prasy

Za dług celny podatnik odpowiada solidarnie

W przypadku kiedy istnieje kilku dłużników jednego długu celnego, to odpowiadają oni solidarnie. Podatniczka, która kupiła towar usunięty spod dozoru celnego, stała się dłużnikiem solidarnym długu celnego wraz z osobą, która usunęła towar spod dozoru... Gazeta Prawna

Numer rejestracyjny auta nie jest wymagany na fakturze

Przepisy wymagają podawania numeru rejestracyjnego firmowego auta na fakturze na zakup paliwa. Jest to niezgodne z przepisami unijnymi. Dyrektywa wprost stanowi, jakie dane muszą być zawarte na fakturze, aby była ona prawidłowa... Gazeta Prawna

Amortyzacja aportu mniej korzystna

Od 2011 roku obowiązują mniej korzystne zasady amortyzacji aportów. Spółki z innym rokiem podatkowym rozliczają się na starych zasadach. Przepisy przejściowe nie gwarantują ochrony praw wszystkim podmiotom... Gazeta Prawna

Za błędy urzędnik odda państwu nawet swoją roczną pensję

Urzędnik zapłaci z własnej kieszeni nawet równowartość swojej rocznej pensji za zaniechanie lub za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Co zrobić, aby urzędnik odpowiedział za swój błąd W sprawę zostanie zaangażowany prokurator... Gazeta Prawna

Nowela z kontrowersyjnym przepisem przejściowym

Spółki przedłużające rok podatkowy nie wiedzą, do kiedy stosować stare przepisy. Od 1 stycznia 2011 r. na niekorzyść zmieniły się przepisy dotyczące wnoszenia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kupujesz, powinieneś zapłacić żądaną cenę

Zasadą jest jednoczesność świadczeń wzajemnych, chyba że strony umowy ustaliły inaczej. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 stycznia 2011 r. uznał, że ze względu na tę zasadę, jeśli w dniu wyznaczonym na podpisanie definitywnej umowy sprzedaży nabywca nieruchomości nie miał pieniędzy na zapłatę ceny, nie może, powołując się na umowę przedwstępną, żądać sprzedaży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-sąd oczekuje wsparcia i usprawnienia procedury

Lubelski sąd potrzebuje zmian i kadrowego wzmocnienia, bo nie zdoła rozpatrzyć rekordowo rosnącej liczby spraw. W zeszłym roku e-sąd przyjął 700 tys. spraw, dwa razy więcej, niż planowano, w styczniu tempo nie ustało... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak kolejnej umowy nie musi dyskryminować

Nie każde niekorzystne działanie wobec związkowców oznacza złamanie zasady równego traktowania. Na przełomie lat 2010 i 2011 dobiegło końca ok. 4 tys. umów zawartych na czas określony z pracownikami Biedronki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 625/10

W analizowanej sprawie następuje przekazanie środków pieniężnych które wynika z realizacji umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą, i umowa ta zawierana jest na podstawie art.16 ust.2 ustawy o drogach. Zatem przekazanie środków pieniężnych stanowi zapłatę za zwolnienie inwestora, ze spoczywającego na nim w świetle ustawy o drogach publicznych, obowiązku budowy lub przebudowy drogi publicznej, która to budowa lub przebudowa zostanie wykonana nie przez inwestora lecz Gminę. A zatem, mamy do czynienia z zapłatą bezpośrednio związana z wykonywanym świadczeniem, a nie przekazaniem środków pieniężnych nie związanych z jakąkolwiek usługą lub dostawą towarów...

Wyrok WSA - I SA/Ke 596/10

Reasumując stwierdzić należy, że Minister Finansów dokonał błędnej interpretacji prawa materialnego uznając, że czynności polegające na nieodpłatnym przekazaniu partnerom wytworzonych w ramach realizacji projektu produktów stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów: art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Organ w konsekwencji błędnie przyjął, że wnioskodawca ma prawo na mocy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu pn. "Budowa hali sportowej przy zespole Szkół Nr 8 i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w N. S." w części, w jakiej są one związane ze świadczeniem na rzecz Powiatu, bowiem w tej części wystąpi u wnioskodawcy czynność opodatkowana podatkiem VAT (odsprzedaż usług dla Powiatu - współwłaściciela hali sportowej)...

Przegląd prasy

Po zawieszeniu firmy też trzeba złożyć zeznanie

Zawieszenie działalności gospodarczej, nawet jeśli trwało cały 2010 r., nie wyłącza obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego... Gazeta Prawna

Nadpłata PIT z 2004 roku może być jeszcze wypłacona

Podatnik, który zapłacił za wysoki PIT w rozliczeniu za 2004 r., najpóźniej 31 grudnia 2010 r. musiał złożyć wniosek o zwrot nadpłaty... Gazeta Prawna

Pomyłki popełnione w 2010 roku można korygować w księgach za ubiegły rok

Błąd wykryty przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2010 r. można korygować w księgach dotyczących tego roku, w którym powstał błąd... Gazeta Prawna

Za przedawnioną fakturę się nie płaci

Podatnik nie musi płacić za fakturę, jeśli należności z niej wynikające się przedawniły... Gazeta Prawna

Działania w ramach konsorcjum nie są opodatkowane VAT

Rozliczenia trzech uczelni współpracujących przy wydawaniu książek naukowych powinny być dokumentowane notą księgową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opodatkowanie dobrowolnego umorzenia udziałów budzi wątpliwości

Brak przepisu przejściowego spowodował, że nie wiadomo, jak opodatkować wynagrodzenie wypłacone przez spółkę w styczniu 2011 r. wspólnikowi, który w grudniu 2010 r. zbył jej swoje udziały lub akcje w celu ich umorzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Termin wypłaty wpływa na pobory byłego pracownika

eśli pensja za ostatni miesiąc zatrudnienia trafi do rąk pracownika już po rozwiązaniu umowy, to płatnik nie uwzględnia ulgi zmniejszającej podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcesz zamknąć interes, szybko przejdź na kartę

Można nie zapłacić dodatkowego podatku od wyprzedaży firmowego majątku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 494/10

Skoro organy podatkowe wykazały, że faktury nie dokumentują rzeczywistych transakcji, to w świetle definicji kosztów uzyskania przychodu zawartej w art. 15 u.p.d.p., dokument ten nie może być podstawą księgowania wydatków w kosztach uzyskania przychodu...

Wyrok WSA - I SA/Gd 1058/10

W ocenie Sąd orzekającego w niniejszej sprawie organ zasadnie przyjął, że zarówno poręczenie, jak i gwarancja stanowią formy zabezpieczenia zobowiązań, polegające na wprowadzeniu odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika. Udzielenie poręczenia lub gwarancji niesie za sobą ryzyko gospodarcze związane ze spłatą zobowiązań dłużnika. Świadczenie takie jest usługą która na rynku finansowym ma określoną wartość...

Przegląd prasy

Od maja polscy księgowi będą mogli legalnie pracować w Niemczech

Za trzy miesiące polscy księgowi będą mogli znaleźć pracę w Niemczech. Może to osłabić polskie centra księgowe... Gazeta Prawna

Firma wliczy w koszty podatkowe opłaty za grunt

Zapłacony podatek od nieruchomości może być kosztem firmy, gdy grunt nie jest wykorzystywany w danej chwili w działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Posiłek dla pracownika zwiększy jego przychód

Wartość posiłków, które pracodawca zapewnia pracownikom, jest ich przychodem podlegającym PIT. Jednak niekiedy pracownik może skorzystać ze zwolnienia z podatku... Gazeta Prawna

Jutro mija czas na wybór formy opodatkowania

Do 20 stycznia przedsiębiorcy muszą zgłosić formę opodatkowania. Podatnicy mogą wybrać liniowy PIT, ryczałt lub kartę podatkową... Gazeta Prawna

Kiedy podatnik zwolniony musi mieć NIP-UE

Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo od VAT, którzy świadczą usługi dla kontrahentów z zagranicy, muszą składać deklaracje podsumowujące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aby unieważnić dokument sprzedaży, trzeba mieć oryginał

Podatnik może anulować fakturę, jeśli spełnione są dwa warunki: nie doszło do zawarcia transakcji i nie została ona wprowadzona do obrotu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-fakturowanie stało się łatwiejsze, ale odbiorca musi być ostrożny

Nie ma już wymogu, aby e-faktury zaopatrzone były w bezpieczny podpis elektroniczny bądź sporządzone w formacie EDI. To z pewnością zwiększy zainteresowanie tą formą dokumentowania obrotu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rolnik nie musi zakładać ksiąg rachunkowych

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą się rozliczać na podstawie norm szacunkowych niezależnie od wysokości przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 72/10

Odczytanie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, dokonane przez autora skargi, że każde przekazanie nieodpłatne podlega opodatkowaniu tą daniną publicznoprawną, nie da się uzasadnić żadnymi regułami wykładni językowej i jest w istocie wykładnią contra legem. Skoro zaś wyniki wykładni gramatycznej są jednoznaczne, niedopuszczalne jest sięganie do pozostałych rodzajów wykładni...

Wyrok WSA - I SA/Rz 766/10

W przypadku nabycia paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, ograniczenie prawa do odliczenia w stosunku do nabywanych paliw wykorzystywanych do ich napędu, o jakim mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT z 2004r. stanowi kontynuację istniejącego w prawie krajowym przed wejściem w życie VI Dyrektywy wyłączenia z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy VAT z 1993r., który stanowił, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg...

Przegląd prasy

Odliczający VAT od aut nie muszą składać zaświadczeń

Podatnicy odliczający VAT m.in. od leasingowanych aut nie muszą już składać do urzędu skarbowego zaświadczeń ze stacji kontroli pojazdów... Gazeta Prawna

Nie sumuje się wynagrodzeń z umów o pracę i zlecenia

Pracownik, którego wynagrodzenie za pracę jest objęte PIT w wysokości 32 proc., a pracodawca podpisuje z nim dodatkowo umowę-zlecenie, od tej umowy zapłaci 18-proc. podatek... Gazeta Prawna

Od zakupu opon zimowych można odliczyć VAT

Rozliczenie VAT naliczonego od zakupu opon zimowych do firmowego samochodu nie jest ograniczone. Przedsiębiorca kupił do swoich samochodów firmowych komplety opon zimowych... Gazeta Prawna

PIT od zbycia nieruchomości: za rok rozliczenia będą prostsze

PIT od zbycia nieruchomości zależy od momentu nabycia mieszkania lub domu... Gazeta Prawna

Dokument z czipem

Od 1 lipca wydawane będą nowe, darmowe dowody. Wniosek można złożyć przez Internet. Wystarczy zdjęcie takie jak do paszportu. MSWiA zapowiada wymianę latem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Procedury in vitro nadal bez VAT

Zakres zwolnienia z podatku dla usług medycznych może budzić wątpliwości. Wszystko przez nieprecyzyjne brzmienie znowelizowanych przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy zwolnione z VAT

Usługi kształcenia zawodowego są nieopodatkowane. Zalicza się do nich szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umorzenie dobrowolne bez obciążeń w Polsce

Od 2011 roku dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest tylko dochód z umorzenia przymusowego bądź automatycznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 582/10

W niniejszym postępowaniu Sąd stwierdza, że ponownie rozpoznając sprawę organy nie zrealizowały wskazań Sądu, co do dalszego postępowania. Przyjęta do porównania transakcja pomiędzy podmiotami niepowiązanymi miała bowiem być porównywalną transakcją, tj. jak wskazał WSA w wyroku z 19 września 2009r. transakcją dotyczącą wynajmu nieruchomości wraz z urządzeniem diagnostycznym. Sąd we wskazaniach jednoznacznie stwierdził brak podstaw dla ustalenia wysokości przychodu z tytułu najmu urządzenia diagnostycznego w wysokości rocznych rat leasingowych, określonych w umowie leasingu operacyjnego. Organy natomiast w sposób niedopuszczalny ponownie uznały tę wartość za składającą się na przychód z wynajmu i dokonały zsumowania czynszu wynajmu obiektu stacji diagnostycznej i rat leasingowych za urządzenie diagnostyczne...

Wyrok WSA - I SA/Gd 1069/10

Ustawodawca w sposób wyczerpujący określił zakres przedmiotowy zwolnienia w przypadku przychodów uzyskanych w drodze zamiany, przy czym zakres ten jest węższy, niż w przypadku przychodów uzyskanych w drodze sprzedaży. Z treści art. 21 ust. 1 pkt 32a lit c) wynika wprost, że zwolnieniem objęte jest nabycie w drodze zamiany jedynie gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanego z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a). Użycie w omawianym przepisie pojęcia "związanego" wskazuje wprost, że chodzi o istniejący budynek lub lokal. Jest oczywiste, że grunt niezabudowany stanowi odrębną nieruchomość gruntową i same plany budowy tego nie zmieniają...

Przegląd prasy

Handlowcy nie mają prawa do zwolnienia przy darowiznach

Ze zwolnienia z VAT żywności przekazywanej nieodpłatnie na cele charytatywne korzystają wyłącznie jej producenci... Gazeta Prawna

Nie trzeba aktualizować VAT-R po każdej zmianie danych

Podatnik nie musi aktualizować zgłoszenia VAT-R, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o NIP... Gazeta Prawna

Wydatki na niewykorzystywany sprzęt są kosztem podatkowym

Przedsiębiorca, który chce odliczyć wydatki na niewykorzystywany sprzęt, musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny w prowadzonej działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Za dobrowolną korektę deklaracji niższe odsetki

Osoba, która dobrowolnie złoży korektę deklaracji, zapłaci 75 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych... Gazeta Prawna

Jeszcze tylko dziś można wybrać zwolnienie

Do 17 stycznia włącznie przedsiębiorcy, których obrót w ubiegłym roku przekroczył 100 tys. zł, ale nie był wyższy niż 150 tys. zł, mogą zawiadomić urząd skarbowy, że zdecydowali się na zwolnienie podmiotowe od VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie warto wpisywać zbyt małych kwot

Przedsiębiorcy, sprzedając używane rzeczy, które były wcześniej wykorzystywane w działalności gospodarczej, często zaniżają wartość transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aport do spółki kapitałowej generuje przychód

Przychód związany z objęciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny jest opodatkowany zarówno w sytuacji objęcia nowych udziałów, jak i podwyższenia wartości udziałów istniejących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odsetki od kredytu na dywidendę zmniejszają dochód

Spółka, która ponosi wydatki na zaciągnięcie i obsługę kredytu finansującego wypłatę dywidendy, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 565/10

Zgodnie z art. 158 k.c., co podnosi organ odwoławczy, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, zaś według art. 73 § 2 k.c. czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Rzeczywiście sporna umowa została zawarta w formie ustnej i, jeżeli traktować ją jako umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości, jest ona z powodu niezachowania formy aktu notarialnego nieważna. Z powodu swej nieważności zawarta umowa "zobowiązująca do przeniesienia własności" nie rodzi zatem zamierzonego przez strony skutku prawnego tzn. żadna ze stron nie jest zobowiązana do spełnienia swego świadczenia. W konsekwencji zapłata ceny za nieruchomość byłaby tu spełnieniem świadczenia nienależnego - Rozważania te prowadzą do wniosku, że także w przypadku stwierdzenia, że strony zawarły umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości, która jest nieważna, to obecne żądanie przez J. G. zwrotu spełnionego przez nią w wykonaniu tej umowy świadczenia jest żądaniem zwrotu świadczenia nienależnego. Świadczenie to niewątpliwie nie zostało spełnione w wykonaniu umowy pożyczki. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że żądanie jego zwrotu powoduje przekształcenie pierwotnej czynności prawnej w umowę pożyczki...

Wyrok WSA - I SA/Rz 697/10

Celem wyjaśnienia skarżącym istoty solidarności i jej wagi dla uwolnienia się od zobowiązania podatkowego poprzez zapłatę podatku należy wskazać że gdyby ustawodawca nie przyjął reżimu odpowiedzialności solidarnej to możliwym byłoby takie konstruowanie odpowiedzialności, że każdy z podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku (małżonków) byłby zobowiązany do zapłaty całego podatku lub połowy podatku. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie zostało wyraźnie, co Sąd już podkreślał "wskazane w art. 5 ust. 2 ustawy z 2000r., a konsekwencją tego jest, że obowiązkiem organu podatkowego jest jednoznaczne określenie tej solidarnej odpowiedzialności w sentencji (części dyspozytywnej) rozstrzygnięcia. W zaskarżonej decyzji, jak również w utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji - w sentencjach - nie wskazano że adresaci decyzji są solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku. Podkreślić należy, że przytoczenie w uzasadnieniu decyzji wydanej przez organ I instancji treści art. 5 ust. 2 ustawy z 2000r. i to bez żadnego odniesienia się do realiów sprawy nie konwaliduje braków decyzji w zakresie części dyspozytywnej. Uzasadnienie decyzji ma rolę motywacyjną, wyjaśniającą rozstrzygnięcie; w żadnym razie uzasadnienie nie może uzupełniać, zmieniać rozstrzygnięcia decyzji. Solidarna odpowiedzialność nie może być domniemywana, czy też nie można dokonywać wywiedzenia takiej właśnie odpowiedzialności, gdy nie zostało to określone w sentencji (rozstrzygnięciu) decyzji...

Przegląd prasy

Nie wszystkie usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT

Od 1 stycznia większość usług akwizycji czy dystrybucji produktów finansowych jest zwolniona z VAT. Jednak niektóre elementy pomocnicze usług pośrednictwa są opodatkowane... Gazeta Prawna

Zmiana wierzyciela pozwala zaliczyć odsetki do kosztów

Jeśli wspólnik, który udzielił pożyczki spółce, dokona zbycia tej wierzytelności w wysokości należnych mu odsetek, to w momencie spłaty spółka może zaliczyć odsetki do kosztów... Gazeta Prawna

Firmom najtrudniej dokumentować ceny transferowe

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych od jego wprowadzenia w 2001 roku był traktowany jako dodatkowe obciążenie podatników... Gazeta Prawna

Dzieci niepełnosprawne z ulgą prorodzinną, bez względu na wiek

Dorosłe dziecko niepełnosprawne objęte jest ulgą prorodzinną bez względu na wiek, o ile otrzymywało dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną... Gazeta Prawna

Lokum z ogródkiem do własnej dyspozycji

Właściciel mieszkania może w formie służebności gruntowej uzyskać prawo do wyłącznego korzystania z przydomowej zieleni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bilety na targi są rozliczane inaczej niż opłaty dla wystawców

Od 1 stycznia 2011 r. VAT od usługi organizacji targów, co do zasady, rozlicza jej nabywca. Podatek od opłat za wstęp trafia natomiast do kraju, gdzie odbywa się impreza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy przejściowe mogą być podatkową pułapką

Nowe spółki kapitałowe, które wydłużyły swój pierwszy rok podatkowy, mogą mieć kłopoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieściągalny dług może spowodować powstanie straty

Strata powstała w związku ze sprzedażą wierzytelności w wysokości różnicy między wartością nominalną wierzytelności a ceną uzyskaną od nabywcy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 stycznia 2011

Informacje NetTAX

Ostatni dzwonek na zakończenie remanentu

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury, zwanego potocznie remanentem, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności...

Inwentaryzacja do 15 stycznia

Inwentaryzacja polega na ustaleniu rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów firmy, a jej celem jest wyjaśnienie różnic pomiędzy tym stanem, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 468/10

Organ właściwie uznał, że stan jej zdrowia nie pozbawia jej możliwości osiągania dochodu. Podkreślenia wymaga fakt, że przedłożona przez Skarżącą dokumentacja lekarska nie potwierdza braku możliwości zarobkowania przez Skarżącą, a jedynie wskazuje, że Skarżąca wymaga kontynuacji leczenia. Nadto organ słusznie zauważył, iż fakt zatrudnienia Skarżącej świadczy o tym, że jej stan zdrowia nie jest na tyle trudny, aby uniemożliwiał jej osiąganie dochodu oraz spłatę zobowiązań wobec ZUS. Skarżąca nie przedstawiła również orzeczenia stwierdzającego wobec niej całkowitą niezdolność do pracy lub orzekającego stopień niepełnosprawności. Ponadto Skarżąca nie jest również zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Należy również podkreślić, że jakiekolwiek zmiany w tej sytuacji mogą być podstawą ponownego ubiegania się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości wobec ZUS...

Wyrok WSA - I SA/Ol 671/10

Sprzedaż działek i przeznaczenie uzyskanych środków na zakup nowych działek i wybudowanie na nich domu oznacza, że realizowane są cele osobiste podatnika i jego rodziny. Nie spełnia kryteriów uznania za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ( handlu) gruntami sprzedaż ograniczonej co do ilości ( w tym przypadku trzech a po podziale czterech) liczby działek, dokonana w celu spożytkowania pozyskanych środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego rodziny...

Informacje NetTAX

Zmiany dotyczące samochodów

Szanowni Państwo przypominamy, że 1 styczeń 2011 roku przyniósł bardzo istotne zmiany dotyczące możliwości odliczania podatku od towarów i usług od zakupionych samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu...

Przegląd prasy

Były prezes odpowie za długi podatkowe spółki

Były członek zarządu spółki nie może się uwolnić od odpowiedzialności za jej długi podatkowe, twierdząc, że w czasie jego zarządu spółka była w dobrej kondycji finansowej... Gazeta Prawna

Dochody rozliczane skalą podatkową decydują o zasiłku rodzinnym

Na potrzeby ustalania zasiłku rodzinnego należy brać pod uwagę dochody opodatkowane na ogólnych zasadach, a zatem tylko według skali podatkowej... Gazeta Prawna

Sąd zastosuje niższy wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Jeżeli w czasie popełniania wykroczenia lub przestępstwa skarbowego obowiązywały niższe stawki grzywny, to sąd zastosuje je przy wymiarze kary... Gazeta Prawna

Konferencja dla lekarzy nie jest kosztem podatkowym dla firmy, która ją organizuje

Fiskus nie pozwala zaliczać w koszty podatkowe wydatków na konferencje dla lekarzy. Zdaniem urzędników organizacja kongresów jest formą darowizny... Gazeta Prawna

Będą surowsze mandaty za wykroczenia

Za zakłócanie spoczynku nocą można będzie zapłacić nawet 500 złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cena papierosów może być wyższa niż na opakowaniu

Do końca lutego 2011 r. można sprzedawać papierosy wyprodukowane w poprzednim roku powyżej ceny wydrukowanej na paczce, doliczając do niej 1 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większość szkoleń zawodowych nadal będzie wolna od VAT

Likwidacja szerokiego zwolnienia dla usług w zakresie edukacji miała istotnie zmienić zasady opodatkowania szkoleń. Analiza nowych przepisów, które były poddawane wielu korektom, wskazuje, że te zapowiedzi się nie sprawdziły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z decyzji wolno się wycofać, ale trzeba zrobić to w porę

Podatnik, który złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, może zmienić zdanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 869/10

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W ustępie 2 § 21 w/w rozporządzenia zastrzeżono, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Minister Finansów w rozporządzeniu tym zastrzegł obowiązek przechowywania oryginałów i kopii faktur "w oryginalnej postaci", bez jednoczesnego zastrzeżenia, że chodzi o postać, w jakiej dokumenty zostały przesłane lub udostępnione. Nie została też zastrzeżona w tym przepisie forma przechowywania faktur: papierowa lub elektroniczna...

Wyrok WSA - I SA/Sz 834/10

Tak więc, skoro w rozpatrywanej sprawie zaskarżona decyzja ostateczna, orzekająca o odpowiedzialności jednego z dwóch pozostałych przy życiu wspólników za zaległości podatkowe nie istniejącej już spółki cywilnej, nie zawiera określenia wysokości zobowiązań podatkowych, z których zaległości te wynikają, a jedynie odwołuje się do określenia wysokości tych zobowiązań zawartego w decyzjach skierowanych do samej spółki, wydanych chociażby przed jej rozwiązaniem, możliwości kwestionowania wysokości których to zobowiązań skarżący wspólnik został pozbawiony na skutek umorzenia postępowania odwoławczego z powodu śmierci drugiego wspólnika i ustania prawnego bytu spółki jako podatnika podatku od towarów i usług, to decyzja taka uznaną być musi za wydaną z naruszeniem przepisów art. 115 § 4 i 5 Ordynacji podatkowej, niezależnie bowiem od tego, że pomimo ich bezprzedmiotowości decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...]r. nie zostały, jak na to wskazuje materiał dowodowy sprawy, wycofane z obrotu zgodnie z art. 258 § 1 pkt 1 tejże Ordynacji, nie mogły one stanowić podstawy do orzekania o odpowiedzialności podatkowej wspólników (wspólnika) za zobowiązania decyzjami tymi określone...

Przegląd prasy

Rekompensata wydatków na materiały budowlane: wyższa cena towarów, ten sam zwrot

Nowe wskaźniki procentowe do zwrotu VAT obowiązują te osoby, które zakupiły materiały budowlane ze stawką 23 proc. Ustawa regulująca zasady zwrotu VAT na materiały budowlane została skonstruowana w odniesieniu do 22-proc. stawki podatku... Gazeta Prawna

Pierwsi podatnicy przesłali e-PIT za 2010 rok

Podatnicy złożyli już 303 zeznania roczne PIT przez internet - poinformowało Ministerstwo Finansów. Rozliczający się za 2010 r. natrafiają na pewne problemy techniczne... Gazeta Prawna

Ulgę prorodzinną nalicza się miesięcznie

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnicy oraz ich dzieci spełniali warunki do skorzystania z odliczenia... Gazeta Prawna

Przelewy pomiędzy najbliższą rodziną bez podatku

Przelewy bankowe między najbliższą rodziną to powszechna praktyka, ale fiskus każdy taki przelew może potraktować jak darowiznę lub pożyczkę... Gazeta Prawna

Trudno rozliczyć VAT od nieruchomości używanej na różne cele

Przedsiębiorca, który kupi grunt lub budynek z zamiarem wykorzystania do prowadzenia działalności opodatkowanej tylko połowy jej powierzchni, może odliczyć jedynie 50 proc. podatku naliczonego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy podatnik ma kłopoty z wyliczeniami, wyręczy go fiskus

Jeśli brak jest danych niezbędnych do ustalenia rzeczywistej wielkości podstawy opodatkowania, urząd skarbowy może określić ją sam poprzez oszacowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik z zagranicy płaci od pensji PIT według skali

Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców, do końca stycznia następnego roku muszą przesłać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika PIT-4R... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zniszczenie ulepszeń nieruchomości nie jest warunkiem rozliczenia kosztów

Po wygaśnięciu umowy najemca może pozostawić nakłady właścicielowi i o ich niezamortyzowaną część pomniejszyć przychody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 stycznia 2011

Informacje NetTAX

Już wiadomo, jak inspektorzy skarbowi będą używać pałki...

Kolejną nowością w Nowym Roku są jasno określone zasady użycia środków przymusu przez inspektorów i pracowników skarbowych. 07 stycznia 2011 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1624, dalej: rozporządzenie)...

Wybór zwolnienia z VAT - termin do 15 stycznia!

Mimo iż Nowy Rok przyniósł nam wiele nowych zmian w podatku VAT, nie można zapominać o wcześniej wprowadzonych nowelizacjach...

Różnice kursowe (art. 9b) - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych mogą wybrać dwa sposoby ustalania różnic kursowych...

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o rachunkowości[1] osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, art. 2 ust. 1 pkt 2 - 3 i ust. 2 ustawy o rachunkowości...

Książka przychodów i rozchodów

1. Na mocy § 10. ust. 1. Rozporządzania Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów[1], podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego...

FORMA OPODATKOWANIA - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Początek roku kalendarzowego wiąże się z koniecznością dokonania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, lub w spółkach nie posiadających osobowości prawnej, wyboru formy opodatkowania...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1127/10

Środki oferowane przez skarżącego mogłyby być przedmiotem legalnego obrotu rynkowego, gdyby podatnik dochował warunków formalnych dotyczących dopuszczenia do obrotu i sprzedaży na podstawie recept. Skoro skarżący dokonywał sprzedaży nieopodatkowanej, to naruszył zasady równości praw i swobody konkurencji w działalności gospodarczej, co skutkowało decyzyjnym określeniem zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy...

Wyrok WSA - I SA/Bk 483/10

Brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, czyli uwzględnienia w rozliczeniu podatku wystawionej korekty, ze względu na nieotrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, skutkuje tym, iż podatek jest nieproporcjonalny w stosunku do obniżonej w rzeczywistości ceny. Podatnicy, którzy z różnych względów nie uzyskali potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, znajdują się w gorszej sytuacji - obciąża ich bowiem wyższy podatek od wartości dodanej niż przewidziany w przepisach prawa - od tych podmiotów, które dokonując takich samych transakcji, otrzymały potwierdzenie odbioru faktur korygujących od swoich kontrahentów. Brak posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje, iż ma on obowiązek odprowadzić do Skarbu Państwa kwotę podatku wyższą niż powinien...

Przegląd prasy

PIT 2010: Przedsiębiorca może rozliczyć dochody kapitałowe

Rozliczenie dochodów kapitałowych w sposób właściwy dla działalności gospodarczej jest możliwe, gdy przedsiębiorca udowodni ich związek z prowadzeniem firmy... Gazeta Prawna

Pracodawca potwierdzi NIP pracownika

Pracodawca może w urzędzie skarbowym potwierdzić NIP pracownika. Gdy płatnik nie zna tego numeru, urząd skarbowy nie udzieli informacji w tym zakresie... Gazeta Prawna

Inwentaryzację trzeba skończyć do 15 stycznia

Prace inwentaryzacyjne trzeba zakończyć do 15 stycznia, a rozliczenie ujawnionych różnic przed 25 marca. Do 14 dni od sporządzenia inwentaryzacji organy podatkowe mogą dokonać kontroli... Gazeta Prawna

PIT 2010: Ustawa określa katalog wydatków do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Podatnik, który ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, nie może odliczyć od dochodu każdego wydatku poniesionego w danym roku... Gazeta Prawna

Policz, co ci się bardziej opłaca

Na wybór formy rozliczania w 2011 r. zysku z najmu zostało kilka dni. Płacić można według skali lub 8,5-proc. ryczałtem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie doprecyzują przepisy o e-fakturach

Przedsiębiorcy mogą przechowywać dokumenty elektroniczne w dowolnej formie, np. na płycie CD. Łatwiej też będzie potwierdzić odbiór korekty e-faktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dokumentacja spółki matki to za mało, by wygrać spór z fiskusem

Jeśli firma zależna chce wykorzystać przygotowaną centralnie dokumentację cen transferowych, to powinna ją nie tylko przetłumaczyć, ale również dostosować do wymogów wynikających z przepisów kraju, gdzie ma siedzibę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Auto casco odliczamy nie zawsze w całości

Przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych wydatki na ubezpieczenie auta. Musi jednak pamiętać o limicie 20 tys. euro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 stycznia 2011

Informacje NetTAX

Zmiany w zakresie stawek podatku VAT

Od 01.01.2011 wszedł w życie szereg zmian dotyczących podatku od towarów i usług, w tym jedna z najistotniejszych, dotycząca zmiany stawek VAT....

Ostatnia chwila na PIT-12

Nie każdy musi samodzielnie wypełniać właściwy PIT. Jeśli pracownik nie ma ochoty na samodzielne wypełnienie formularza, może ten obowiązek przerzucić na pracodawcę...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 572/10

Skoro świadczone przez spółkę usługi kompleksowej obsługi logistycznej, nie mogą zostać zakwalifikowane do żadnej z kategorii wynikających z art. 28e ustawy VAT (odpowiednio, art. 47 Dyrektywy 112), usługi te powinny zatem podlegać opodatkowaniu w miejscu określonym zgodnie z regułą wynikającą z art. 28b ust.1 albo 2 ustawy VAT (odpowiednio art. 44 Dyrektywy 112)tj. w miejscu, w którym - w zależności od ustaleń w zakresie wyznaczonym hipotezą tych przepisów - podatnik ma siedzibę ( stałe miejsce zamieszkania) albo stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku świadczenia przez Spółkę takich usług na rzecz klientów zagranicznych (tj. mających siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju niż Polska), usługi takie nie podlegają zatem opodatkowaniu w Polsce...

Wyrok WSA - I SA/Wr 639/10

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie można przypisać charakteru odpłatnego zbycia umowie o dożywocie, umowa ta nie stanowi źródła przychodu wymienionego w tym przepisie, podlegającego opodatkowaniu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że nie jest możliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f., w którym przy ustalaniu podstawy opodatkowania bierze się wartość wyrażoną w umowie (lub wartość rynkową), która w przypadku umowy o dożywocie nie występuje...

Przegląd prasy

PIT 2010: Dochody dzieci nie mają wpływu na ulgę prorodzinną

Dochody pełnoletnich dzieci zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają wpływu na ulgę prorodzinną, z wyjątkiem dochodów z zagranicy... Gazeta Prawna

Do 15 stycznia trzeba złożyć informację o nieruchomościach

Skończyły się wakacje podatkowe dla właścicieli nieruchomości wybudowanych w zeszłym roku. Podatek od nieruchomości będą oni musieli zapłacić, licząc od początku 2011 r... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne: Zwolnienie obejmie nowych podatników

Podatnicy, którzy wcześniej nie stosowali kas fiskalnych, będą korzystać ze zwolnienia w przypadku niewielkiej liczby transakcji... Gazeta Prawna

Fiskus może kontrolować zeznania przez prawie sześć lat

Urzędy skarbowe mogą kontrolować rozliczenia PIT tylko do momentu przedawnienia się wynikającego ze złożonego zeznania zobowiązania podatkowego... Gazeta Prawna

Nie każdy PDF zabezpieczy fakturę

Bez określenia warunków, jakie muszą spełniać pliki, w których będą przesyłane e-faktury, może być niebezpiecznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie zawsze trzeba czekać rok, aby wybrać 19-proc. stawkę

Przedsiębiorcy, którzy zaczęli prowadzić działalność w 2010 r. lub wcześniej, mogą wybrać podatek liniowy, nawet jeśli zamierzają współpracować z byłym pracodawcą i wykonywać dla niego te same usługi, jakie świadczyli w ramach umowy o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W 2011 r. trudniej o ryczałt

Niektórzy przedsiębiorcy stracili prawo do opłacania podatku od przychodów. To dlatego że obniżył się ich próg, po przekroczeniu którego trzeba prowadzić księgę przychodów i rozchodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas na wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorca wybiera zasady rozliczeń do 20 stycznia. Stawka liniowa dobra dla singli o wysokich dochodach. Ryczałt i karta ograniczają formalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 734/10

W ocenie Sądu wobec bezspornego faktu powstania obowiązku podatkowego i istnienia ww. zaległości podatkowych, zasadnie organy podatkowe uznały, że bez znaczenia dla odpowiedzialności skarżącego jako płatnika pozostają argumenty strony, że nie prowadził działalność gospodarczą w spornym okresie, nie posiadał i nie prowadził i nie dysponował on dokumentacją księgową, że w tym okresie zgromadzone były środki finansowe na zapłatę należnych zaliczek i to syndyk ponosi odpowiedzialność za nieodprowadzenie zaliczek na podatek albowiem stosownie do art. 30 § 5 O.p. organ podatkowy nie orzeka o odpowiedzialności płatnika jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. Z takim przypadkiem nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie...

Wyrok NSA - II FSK 1386/09

Z wykładni prawa zaprezentowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny wynika bowiem, że Sąd pierwszej instancji wadliwie interpretując art. 20 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. niewłaściwie określił zasady postępowania dowodowego, przez co uznał, że Organy podatkowe powinny uzupełnić postępowanie dowodowe. To prowadzić musi do wniosku, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego postępowanie dowodowe było prawidłowe i nie wymagało uzupełnienia - co zresztą w treści wyroku z 6 stycznia 2009 r. także wprost stwierdzono. Powyższa konstatacja NSA nie jest, wbrew twierdzeniu autora skargi kasacyjnej, oceną stanu faktycznego sprawy, lecz wykładnią prawa w zakresie sposobu zastosowania art. 20 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. w niniejszej sprawie...

Przegląd prasy

W zeznaniu rocznym PIT za 2010 rok można odliczyć stratę z giełdy

Inwestorzy giełdowi, którzy w 2010 roku uzyskali zyski, mogą zapłacić mniejszy podatek, gdy uwzględnią straty... Gazeta Prawna

Odliczane od PIT darowizny muszą być właściwie dokumentowane

Osoby fizyczne rozliczające się z fiskusem za 2010 rok mogą odliczyć przekazane w ciągu roku darowizny na cele określone w ustawie o PIT... Gazeta Prawna

W PIT za 2010 rok ulgę na internet odliczymy po staremu

Wydatki na internet odliczane w PIT za 2010 rok po raz ostatni będzie trzeba dokumentować fakturami... Gazeta Prawna

Umorzone odsetki od kredytu to przychód

Bank wystawi PIT-8C za umorzone odsetki od kredytu, a klient obliczy podatek. Spółka, która zawrze ugodę i zostanie zwolniona z długu, nie zapłaci CIT... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie założyć i prowadzić żłobek

Aby zorganizować opiekę nad dziećmi, wystarczy dysponować jednym lub dwoma pomieszczeniami. Można to zrobić we własnym mieszkaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Faktura z bonusem uprawnia do odliczenia

Można odzyskać podatek wynikający z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej wypłacaną mu premię pieniężną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każde używane auto będzie można sprzedać bez VAT

Od 1 stycznia 2011 r., wskutek błędu prawodawcy, przedsiębiorcy muszą stosować 23-proc. stawkę VAT do samochodów, przy zakupie których odliczyli tylko część podatku naliczonego, nie więcej niż 5 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy PCC od zmiany umowy spółki rozliczymy w kosztach

Zwolnienie z PIT dla aportów do spółek osobowych może oznaczać, że spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków związanych z ich pozyskaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 stycznia 2011

Informacje NetTAX

Uwaga leasing wart pośpiechu

Szanowni Państwo jak wiadomo 1 styczeń roku 2011 przyniósł ogromną ilość istotnych zmian w ustawie od podatku towarów i usług. Jednymi z istotniejszych, a będących kolejnym odcinkiem telenoweli pod nazwą „Magoora i prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów, a polski fiskus” są zmiany zawarte w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1325/09

Wątpliwości związane z dokonaną przez organy podatkowe oceną zdarzeń wydają się tym bardziej uzasadnione, że z załączonych do skargi pism firm współpracujących ze skarżącą Spółką wynika, że nie świadczyła ona na rzecz firm farmaceutycznych usług marketingowych a udzielone rabaty dotyczyły tylko upustów cenowych z tytułu sprzedaży leków...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1104/10

Sąd podziela wyrażony w skarżonej decyzji pogląd, iż ujęcie kwestionowanego wydatku, w oparciu o wyrok Sądu, w ciężar kosztów uzyskania przychodów 2006 r. sprzeciwia się treści art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. Wydatek ten dotyczył bowiem 2002 r., stanowiąc koszt przychodu uzyskanego w tym właśnie roku podatkowym...

Przegląd prasy

Od maja 2011 będzie 5-proc. stawka VAT na książki

Przepisy przejściowe umożliwiły stosowanie obniżonej do 0 proc. stawki VAT do 30 kwietnia 2011 r. dla dostaw książek drukowanych... Gazeta Prawna

Korektę PIT 2010 będzie można przesłać elektronicznie

Nowością w rozliczeniach elektronicznych za 2010 rok jest wprowadzenie możliwości korygowania e-PIT tą samą drogą, czyli przez internet... Gazeta Prawna

Małżonkowie złożą wspólne zeznanie za 2010 rok bez upoważnienia

Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie za 2010 rok przez internet, nie muszą składać dodatkowego upoważnienia do podpisywania e-PIT... Gazeta Prawna

e-PIT-y będzie można wysyłać od 10 stycznia

Zeznania roczne bez e-podpisu będzie można przesyłać przez internet od poniedziałku 10 stycznia - poinformowało „DGP” Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Poprawki w punktach za brawurę

Dziesięć punktów karnych przewidział szef MSWiA dla tych, którzy prowadząc pojazd, nie stosują się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Auto z kratką warto zatankować za zachodnią granicą

Niemiecki fiskus zezwala na odliczenie VAT od paliwa do wszystkich typów samochodów służących działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Straty w środkach obrotowych nie zawsze zmniejszą dochód przedsiębiorcy

Ubytki towarów na skutek kradzieży w firmie obciążają koszty działalności gospodarczej. Jednak pod pewnymi warunkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólnik ze starym samochodem pomoże wygenerować koszty

Mimo zmiany przepisów dotyczących aportów do spółki osobowej nadal łatwo można będzie w ten sposób uzyskać spore oszczędności podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 stycznia 2011

Informacje NetTAX

Zmiany w VAT związane z PKWiU 2008

Nowy rok przyniósł ze sobą rewolucyjne zmiany w podatkach, a zwłaszcza w podatku VAT. Istotną nowelizacją, która nie może ujść uwagi przedsiębiorcy jest konieczność uwzględnienia nowej klasyfikacji PKWiU 2008...

Najważniejsze zmiany w VAT 2011 - akty prawne

Obszerne zmiany w podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. wynikają przede wszystkim z następujących ustaw...

FISKUS jednak czasem nowoczesny?

Szanowni Państwo dobra nowina dla wszystkich podatników używających w swojej pracy sieci Internet. Wychodząc wam naprzeciw Minister Finansów (po uprzednim porozumieniu się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji) podpisał 17 grudnia od dawna oczekiwane rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249 poz. 1661)...

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1409/09

Sam podatnik powinien - w analizowanej sytuacji - podjąć starania zmierzające do przybliżenia wysokości poniesionych kosztów, a przede wszystkim - związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym przychodem. Związek ten nie poddawał się uchwytnej, wykazującej znamiona poprawnej metodologii, ocenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Jak przyznano w nim, zaakceptowanie oszacowania w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jakichkolwiek wiarygodnych dowodów na poniesienie wydatków pomimo osiągania wysokich przychodów byłoby równoznaczne z przyjęciem fikcji utożsamianej z operowaniem wielkościami nie poddającymi się weryfikacji. Mówiąc inaczej, oczekiwane przez podatnika "szacowanie" dotyczyłoby elementu wydatków ponoszonych na nabycie części samochodowych pochodzących z niewiadomego źródła i byłoby próbą dokumentowania przez same organy podatkowe niejasnych, wyłamujących się z ram poprawnych metodologicznie ocen, transakcji handlowych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 753/10

Reasumując Sąd podziela stanowisko skarżącego, że z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że spełnienie warunków do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w wyżej wymienionym przepisie przez jednego z małżonków powoduje, że z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie...

Przegląd prasy

Sprzedaż akcji w PIT: strata pomniejsza dochód z tego samego źródła

Możliwość obniżenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji o stratę z lat poprzednich przysługuje wyłącznie temu podatnikowi, który dochód ten uzyskał... Gazeta Prawna

VAT 2011: Od zakupu kasy fiskalnej można odliczyć do 175 zł miesięcznie

Podatnicy którzy ewidencjonują sprzedaż w kasie fiskalnej mogą odliczyć część wydatków na ich zakup... Gazeta Prawna

Wydatki związane z ugodą stanowią koszt podatkowy

Wydatki na polubowne zakończenie sporu mogą zostać zaliczone do kosztów niezależnie od tego, czy podatnik wykaże, że ryzyko przegranej sprawy było istotne... Gazeta Prawna

Fiskus szybciej przekaże potrzebującym 1 proc. podatku

Naczelnik urzędu skarbowego, który przekazuje organizacjom pożytku publicznego wpłaty z 1 proc. w rozliczeniu za 2010 rok, zrobi to szybciej niż dotychczas... Gazeta Prawna

Podatek Belki częściowo do likwidacji

Posłowie chcą zniesienia podatku od odsetek od oszczędności zgromadzonych przez osoby fizyczne na rachunkach i lokatach bankowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co z nieodpłatnym przekazaniem i refakturowaniem usług medycznych

Zamiana zwolnienia z VAT w dziedzinie ochrony zdrowia z przedmiotowego na podmiotowo-przedmiotowe rodzi wątpliwości, czy pracodawcy powinni naliczać 23-proc. podatek od pakietów fundowanych pracownikom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienie dla aportów nie oznacza, że wcześniej były opodatkowane

Od nowego roku wniesienie przez osobę fizyczną wkładu niepieniężnego do spółki osobowej skutkuje powstaniem przychodu, tyle że wolnego od PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tydzień na rozliczenie PIT przez pracodawcę

Zeznanie roczne za pracownika może wypełnić firma. Do następnego poniedziałku trzeba złożyć PIT-12. Nie dotyczy to osób, które chcą skorzystać z ulg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 stycznia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 746/10

Podejmując się realizacji przedmiotowych projektów, spółka jako podmiot prawny musiała wykonać wiele czynności o charakterze organizacyjnym, technicznym, logistycznym, koordynacyjnym, finansowym itd., a - jak wyżej wskazano - musiały one być wykonane przez określone osoby fizyczne. Wykonanie tych czynności składa się na realizację projektu, a skoro na tę właśnie realizację spółka otrzymała w określonej wysokości środki unijne, to koniecznym było przygotowanie, gromadzenie i kontrola prawidłowości dokumentacji finansowej, niezbędnej do " rozliczenia się " przez spółkę z instytucją wdrażającą i finansową. Na realizację projektu składają się wszystkie czynności prowadzące w konsekwencji do osiągnięcia założonego celu projektu, zaś skutek ten może być osiągnięty poprzez wykonanie zadań przez pracowników zaangażowanych przez spółkę. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla różnych grup osób, w różnych miejscowościach i o różnej tematyce, możliwe jest przez zapewnienie koniecznych warunków techniczno-organizacyjnych oraz zapewnienie zaplecza finansowego. W konsekwencji, w ocenie sądu, nie jest zasadne stanowisko organów, że czynności wykonywane przez skarżącą przy realizowaniu przez zatrudniającą ją spółkę, wymienionych wyżej projektów nie mieszczą się w pojęciu "bezpośredniej realizacji celu programu" ; tym samym wyłączenie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 46 updof jest nieuzasadnione...

Wyrok WSA - I SA/Bk 433/10

Momentem nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., w części obejmującej udział spadkowy będzie moment nabycia spadku, w pozostałym zaś zakresie - moment działu spadku...

Przegląd prasy

ZUS pobierze składki od służbowych samochodów

Przedsiębiorcy umożliwiający pracownikom nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych po pracy będą musieli wpłacić do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne... Gazeta Prawna

Zbycie domu trzeba wykazać w zeznaniu PIT za 2010 rok

Podatnik, który w 2010 roku osiągnął przychód ze zbycia mieszkania lub domu, musi ten fakt wykazać w zeznaniu PIT... Gazeta Prawna

Będzie zwolnienie w PIT dla umorzonego przez gminę czynszu

Wartość umorzonego przez gminę czynszu wraz z odsetkami może zostać zwolniona z podatku dochodowego PIT... Gazeta Prawna

Można jednorazowo amortyzować motocykl

Przedsiębiorca jako mały podatnik może jednorazowo amortyzować zakup motocykla zaliczonego do środków trwałych... Gazeta Prawna

Bez mandatów za jazdę dzieci na nartach bez kasku

Policja karze za szusowanie na nartach bez kasku. Problem polega na tym, że robi to bez podstawy prawnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakup świadectw pochodzenia energii jest rozliczany od razu

Wydatki na świadectwa pochodzenia energii to koszt pośredni. To dlatego że nie powodują powstania przychodu ze sprzedaży energii, a podatnik nie ma obowiązku ich poniesienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak opodatkować sprzedaż majątku po likwidacji firmy

W ustawie o PIT na nowo uregulowano konsekwencje zakończenia indywidualnej działalności gospodarczej i rozwiązania spółki osobowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak obliczać zadłużenie na potrzeby cienkiej kapitalizacji

Określając wartość zadłużenia wobec udziałowców, należy brać pod uwagę wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, a nie z wszelkich tytułów prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama