Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - grudzień 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 750/10

Stwierdzić należy, iż dywidenda jest związana z działalnością spółki i w zasadzie jest elementem koniecznym jej działalności, jednakże wypłacenie dywidendy powoduje drenaż środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej i aby zapewnić dostateczną ilość środków, koniecznym może być ich uzyskanie z innych źródeł, a więc np. z kredytu bankowego udzielonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Można również zauważyć, iż kredyty zaciągnięte na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem kredytu na wypłatę dywidendy), jak i kredyt na wypłatę dywidendy są w swym celu podobne, oba służą zapewnieniu płynności finansowej lub jej zwiększeniu w celu rozwoju gospodarczego spółki...

Wyrok WSA - I SA/Rz 638/10

W świetle ustawy p.w.p., prawo z dokonanego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne, jest zbywalne, o czym stanowi art. 162 ust. 6 tej ustawy. W wyniku zbycia tego prawa dochodzi do zmiany podmiotu ubiegającego się o uzyskanie prawa ochronnego. Należy zauważyć, ze przedmiotem takiego przeniesienia nie jest prawo ochronne na znak towarowy, ale ekspektatywa takiego prawa, a przepis art.16b ust.1 pkt 6 ustawy p.d.p. nie przewiduje możliwości amortyzowania ekspektatywy prawa...

Przegląd prasy

Będzie więcej szkoleń dla samozatrudnionych

Osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła zarejestrować się jako bezrobotna i korzystać z opłacanych przez Fundusz Pracy szkoleń czy staży... Gazeta Prawna

Nie przybywa korzystających ze zwolnienia w VAT

Mimo podniesienia od 2010 roku limitu zwolnienia VAT z 50 tys. zł do 100 tys. zł, liczba podatników zwolnionych nie wzrosła znacząco - wynika z sondy „DGP”... Gazeta Prawna

Podatników przeraża wzrost stawek VAT od 2011 roku

Prawie 75 proc. przedsiębiorców, którzy wypełnili ankietę „DGP” i Deloitte, najbardziej obawia się podwyżek stawek VAT, akcyzy oraz CIT... Gazeta Prawna

Zwolnienie z VAT od 1 stycznia 2011 wrośnie do 150 tys. zł

Od 1 stycznia limit zwolnienia podmiotowego w VAT wyniesie 150 tys. zł. Do końca tego roku obowiązujący próg jest niższy i wynosi 100 tys. zł... Gazeta Prawna

Rewolucja w zatrudnianiu niepełnosprawnych

W czterech turach będą wchodzić w życie nowe regulacje dotyczące firm, które mają w swoich załogach osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy opłaca się obniżyć amortyzację

Przedsiębiorca, który ma nierozliczoną stratę z lat ubiegłych, powinien rozważyć, czy nie warto zmniejszyć stawek amortyzacyjnych. Dzięki temu może przesunąć ujęcie części kosztów na kolejne lata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownicy i emeryci: zmiana zasad rozliczeń

Osoba, której pracodawca opłaci zakwaterowanie, skorzysta ze zwolnienia z podatku do 500 zł miesięcznie, niezależne od jego miejsca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aport do spółki osobowej nie wygeneruje dodatkowych zysków

Wnosząc wkład do spółki jawnej czy komandytowej, nie wykażemy dochodu do opodatkowania. Ale też nie będziemy mieli możliwości przeszacowania wartości wnoszonych aktywów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 626/10

Sąd podziela tę linię orzecznictwa i doktryny , według której do wydatków objętych limitem określonym w treści art. 16 ust. 1 pkt 51 updop zalicza się wszystkie wydatki ponoszone z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu nie stanowiącego własności podatnika, w tym także czynsz, paliwo, części zamienne, opłaty parkingowe, autostradowe itp...

Wyrok WSA - I SA/Po 589/10

Reasumując Sąd stwierdza, że nie jest dopuszczalne zaliczenie przez podatnika wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów na podstawie protokołu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 updop, zawierającego stwierdzenia , że wskutek postawy dłużnika nie jest możliwe ani doręczenie wezwania dłużnika przed arbitraż, ani ukonstytuowanie arbitrażu ad hoc kompetentnego do rozstrzygnięcia o roszczeniach wierzyciela , jak również wtedy, gdy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne nie są możliwe do oszacowania. Elementem koniecznym treści protokołu jest sprawdzalne a więc wiarygodne kwotowe zestawienie spodziewanych kosztów sądowych i egzekucyjnych z sumą dochodzonej wierzytelności. Nie mają natomiast istotnego znaczenie wnioski wypływające z treści protokołu...

Przegląd prasy

NIP zniknie 1 lipca, a nie 1 stycznia

Od 1 lipca 2011 r. zniknie NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób, które nie są podatnikami VAT... Gazeta Prawna

VAT: Przepisy nie określają zasad korekt e-faktur

VAT 2011 - Nowe rozporządzenie nie rozstrzyga, czy fakturę papierową można skorygować e-fakturą. O tym, czy jest to możliwe, rozstrzygną praktyka i sądy... Gazeta Prawna

Wypłacone odszkodowanie jest kosztem podatkowym

Kwota odszkodowania wypłacona klientowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek oblodzonego wejścia do siedziby firmy, może stanowić koszt podatkowy... Gazeta Prawna

Odliczenie VAT od aut jest ograniczone na dwa lata

Przez najbliższe dwa lata od zakupu auta będzie można odliczyć 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. zł... Gazeta Prawna

Więcej zleceń objętych ryczałtem

Od każdej umowy do 200 zł płatnik pobierze 18 proc. podatku, nawet gdy będzie ich kilka w miesiącu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wniosek o przerwę wędruje za skazanym

Przenoszenie więźniów do zakładów w różnych okręgach blokuje rozpatrzenie wniosku o przerwę w karze i podjęcie leczenia na wolności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszyscy muszą kupić kasę fiskalną

Nowy obowiązek dotyczy lekarzy, prawników i księgowych, których obroty detaliczne przekraczają 40 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wizyta u pacjenta z kasą fiskalną

Lekarz wezwany do domu musi wydać paragon. W tzw. nagłych przypadkach można prosić o fakturę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 556/10

Sąd nie podziela oceny prawnej Ministra Finansów przedstawionej w odpowiedzi z dnia 31 sierpnia 2009r. na interpelację poselską z dnia 13 sierpnia 2009r. nr 10877, iż wyceny środków zgromadzonych na rachunku walutowym nie należy wiązać z kursem kupna - sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki, a z kursem średnim NBP...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2158/10

Mając zatem na uwadze brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 p.d.o.p. oraz uwzględniając treść powołanych przepisów "k.s.h." należy stwierdzić, że w przypadku wniesienia do spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego, niebędącego zorganizowanym przedsiębiorstwem, ani jego częścią, przychód powstanie także w sytuacji, podwyższenia wartości nominalnej już istniejących akcji. Przy czym przychodem będzie wówczas różnica pomiędzy kwotą pierwotnej wartości nominalnej akcji a wartością nominalną tej akcji po jej podwyższeniu...

Przegląd prasy

Książki czasowo objęte 0-proc. VAT

Książki i wydawnictwa oraz usługi związane z budownictwem społecznym zostaną objęte niższymi stawkami VAT... Gazeta Prawna

Przeliczenia walut na złote będą prostsze

Od nowego roku będą obowiązywały jednolite zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote... Gazeta Prawna

Rachunki dochodów w jednostkach budżetowych zostaną zlikwidowane

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych od 1 stycznia 2011 r. jednostka budżetowa będzie mogła przeznaczyć na dotychczasowe cele... Gazeta Prawna

Przy kupnie kasy fiskalnej jest ulga podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy muszą kupić i stosować w prowadzonej firmie kasę fiskalną mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej przy jej kupnie - przypomina w specjalnej broszurze resort finansów... Gazeta Prawna

Znika odliczenie dla producentów biokomponentów

Od 1 maja 2011 r. wytwórcy biokomponentów stracą prawo do ulgi w CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wkłady do spółek osobowych przestaną budzić wątpliwości

Od nowego roku wejdą w życie długo oczekiwane przepisy, które powinny uporządkować podatkowe skutki aportów wnoszonych do spółek niemających osobowości prawnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łapówki nie do potrącenia

Ze znowelizowanych przepisów będzie wyraźnie wynikać, że korzyści majątkowej wręczonej osobom pełniącym funkcje publiczne nie można potraktować jako kosztu uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniejsze pole do optymalizacji

Nowelizacja ustawy o CIT znacząco ogranicza możliwość stosowania przez polskie spółki rozwiązań pozwalających na obniżenie wysokości opodatkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 648/10

W ocenie Sądu prawidłowo organ uznał, że nawet jeśli posiłki w restauracjach, tak jak wskazuje to Spółka, nie będą miały charakteru wystawności czy okazałości, to i tak wydatki z nimi związane poniesione będą na reprezentację...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1191/10

Oznacza to, że nie tworzy kosztów uzyskania przychodów, w jakiejkolwiek postaci w tym jako odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, kwota odsetek wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updp...

Przegląd prasy

Euro 2012: zarobki obcokrajowców bez PIT

Obcokrajowcy, którzy zostaną oddelegowani przez UEFA do pracy w Polsce przy organizacji Euro 2012, będą zwolnieni z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Fiskus ściągnie zaległy podatek z wynagrodzenia uzyskanego za granicą

Organ podatkowy może egzekwować zaległości z wynagrodzenia uzyskiwanego od pracodawcy z siedzibą za granicą... Gazeta Prawna

Firmy uzyskają nowe uprawnienia przy przechowywaniu faktur

Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przechowywać faktury w dowolny sposób, pod warunkiem zapewnienia ich autentyczności oraz integralności treści... Gazeta Prawna

VAT 2011: Przesyłki z zagranicy z 23-proc.

Jeżeli odprawa celna odbędzie się w roku 2011, VAT zostanie wymierzony według nowej, 23-proc. stawki. Od 1 stycznia 2011 r. wzrastają stawki podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Będą nowe zasady rozliczania stypendiów

Zwolniona z podatku będzie pomoc nieprzekraczająca 3800 zł rocznie. Dotyczy to stypendiów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT, a wypłacanych np. przez organizację pożytku publicznego lub jednostkę samorządu terytorialnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy odsetki od pożyczki od udziałowca nie są kosztem

Ustalając „wartość zadłużenia” podatnika na potrzeby przepisów o cienkiej kapitalizacji, nie należy uwzględniać zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług, kredytu kupieckiego, pochodnych instrumentów zabezpieczających i innych podobnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sfinalizowanie kontraktu warunkiem odliczenia podatku

W przypadku umowy rezultatu brak efektu końcowego oznacza, że nie została ona w całości wykonana. Faktury z nią związane, dokumentujące wynagrodzenie kontrahenta, nie dają podstawy do odliczenia wykazanego w nich VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto musi prowadzić pełną księgowość

W 2011 roku przedsiębiorcy i spółki osobowe będą musieli stosować ustawę o rachunkowości, jeśli ich tegoroczne obroty wyniosą 4 mln 784 tys. 400 zł lub więcej. Limit będzie o 280 tys. zł niższy niż obecny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 225/10

1. Dokonując oceny tego zasadniczego dla rozstrzygnięcia sprawy aspektu sporu należy jeszcze raz podkreślić, iż pozbawienie Spółki prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie faktur dokumentujących dostawy gazu, byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby ze zgromadzonego materiału dowodowego istotnie wynikało, iż podmiot wskazany na tych fakturach jako sprzedawca gazu - firma L. LLC, nie istnieje...

Wyrok WSA - I SA/Łd 935/10

Umorzenie udziałów w swej ekonomicznej treści można porównać do procesu likwidacji spółki w zakresie umarzanych udziałów. W ramach likwidacji spółki dokonuje się bowiem operacji umorzenia wszystkich udziałów. Jeżeli więc nie ma wątpliwości, co do tego, iż przy likwidacji spółki nie dochodzi do powstania przychodu po stronie spółki likwidowanej w związku z wydaniem majątku udziałowcom w wyniku likwidacji, to analogicznie taka czynność nie powinna powodować powstania przychodu po stronie spółki, w przypadku której tylko cześć udziałów podlega umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów nie może być zrównana z czynnością odpłatnego zbycia, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym po stronie Spółki nie powstanie przychód z tego tytułu...

Przegląd prasy

Także w PIT decyduje cena nabycia środków trwałych

Od 2011 roku wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem umowy zamiany należy określić według cen nabycia... Gazeta Prawna

Przychody ze źródeł położonych za granicą: Będzie jednolita metoda przeliczania walut

Od nowego roku podatnicy uzyskujący przychody ze źródeł położonych za granicą będą stosować jedną metodę przeliczania ich na złote... Gazeta Prawna

Będzie mniej zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej

Ze zwolnień w podatku od nieruchomości będą korzystały tylko te zakłady pracy chronionej, które zatrudniają co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych... Gazeta Prawna

Firmy kredytują się opóźniając podatek

Podatnicy znaleźli nowy sposób na oszczędności przy płaceniu podatków. Zamiast terminowo wpłacać należne fiskusowi kwoty, czekają na kontrolę... Gazeta Prawna

Preferencje dla małżonków i samotnych rodziców

Wniosek małżonków o wspólne opodatkowanie może na formularzu PIT podpisać tylko jeden z nich. Dotyczy to już zeznania za 2010 rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dobrowolne umorzenie przestanie być opłacalne

Zysk ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w celu ich umorzenia nie będzie już dochodem z kapitałów pieniężnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wymiana udziałów bez podatku

Wniesienie aportem udziałów lub akcji do spółki kapitałowej wiązało się dotąd z powstaniem przychodu do opodatkowania PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe skutki aportu przedsiębiorstwa

Jedną z najczęściej wykorzystywanych w ostatnich latach dróg optymalizacji podatkowej było wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 930/10

Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że w odróżnieniu od wymogów przewidzianych w § 2 rozporządzenia o zwrocie VAT warunki określone w § 5 cyt. rozporządzenia dotyczą strony formalnej postępowania o zwrot podatku od towarów i usług na rzecz podmiotów zagranicznych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 691/10

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (art. 19 ust.7 ustawy). Stosownie do postanowień art. 33 ust.1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.1 i 2 są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek...

Przegląd prasy

Otrzymana odprawa jest opodatkowana PIT

Pracownik, który otrzyma od pracodawcy odprawę, będzie musiał zapłacić od niej PIT... Gazeta Prawna

PIT 2010: Akcje rozlicza się dopiero po zbyciu

Inwestorzy, którzy w tym roku kupili akcje spółek, nie muszą ich rozliczać w PIT, jeśli do końca roku ich nie sprzedadzą. W tym roku inwestorzy mogli uczestniczyć w kilku ofertach publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie... Gazeta Prawna

Usługodawca wystawi dla Google’a fakturę bez VAT

Wystawiając fakturę dla Google’a związaną z uczestnictwem w programie reklamowym, trzeba się zarejestrować jako podatnik VAT UE, który świadczy usługi na rzecz podmiotów z innego kraju Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Fiskus bezprawnie żąda odpisów z KRS

Organy podatkowe wymagają od pełnomocników, aby składali do akt sprawy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w celu potwierdzenia, że osoba - zwłaszcza spółka udzielając pełnomocnictwa była do tego uprawniona... Gazeta Prawna

Nowe formularze PIT w rozliczeniu za 2010 rok

By wykazać dochody z pracy, najmu i działalności gospodarczej, nie można skorzystać ze starych wzorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żeby skorygować, trzeba mieć potwierdzenie

Ze zmniejszeniem podatku należy się wstrzymać do momentu otrzymania od kontrahenta potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Tak wynika z przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Słono płaci ten, kto ignoruje fiskusa

Nawet 2600 zł może wynieść kara porządkowa, jaką urzędnicy mają prawo nałożyć na podatnika, który pomimo wezwania nie pojawi się w urzędzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które programy akcyjne będą zwolnione z PIT

Zasady opodatkowania akcji menedżerskich są dosyć rygorystyczne, a ich interpretacja sprawia problem i podatnikom, i fiskusowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1188/09

W omawianym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b) u.p.d.o.f. użyto sformułowania "zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - (podkreślenie Sądu) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym programem"...

Wyrok WSA - I SA/Op 488/10

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że zapłata kary umownej celem uniknięcia konieczności poniesienia jeszcze większych wydatków, które miałyby miejsce, gdyby Spółka kupiła drugą maszynę, nie może zostać uznana za działanie w celu zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Wprawdzie chęć zapobieżenia większemu wydatkowi niż kara umowna, nie przesądza o tym, że jest to działanie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to jednak pozostałe okoliczności podnoszone przez Spółkę niewątpliwie mogą świadczyć o tym, że wycofanie się z zawartej umowy było dla spółki bardziej korzystne niż kontynuacja umowy oraz zakup drugiej maszyny...

Przegląd prasy

PIT 2010: podpisanie aktu notarialnego uprawnia do ulgi odsetkowej

Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi odsetkowej, pierwszy raz korzystają z niej za rok, w którym nastąpiło podpisanie ostatecznej umowy zakupu mieszkania... Gazeta Prawna

Faktura wewnętrzna umożliwi odliczenie VAT

Na podstawie faktury wewnętrznej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu dokonanej czynności wewnątrzwspólnotowej... Gazeta Prawna

Zmianę nazwiska zgłaszamy do urzędu skarbowego

Podatnik, który zmienił nazwisko, musi to zgłosić do urzędu skarbowego w ramach aktualizacji danych podanych w NIP... Gazeta Prawna

Odsprzedaż używanych aut bez preferencji w VAT

Firmy handlujące używanymi autami kupionymi od podatników, którzy przy ich zakupie odliczyli VAT, a sprzedali je ze zwolnieniem, nie mogą opodatkować samej marży... Gazeta Prawna

Bonifikata nie do zwrotu

SN ułatwił obrót lokalami między osobami bliskimi Spadkobierców nie obowiązuje okres karencji. Gmina nie może żądać od nich oddania ulgi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wypłatę kary umownej trzeba udokumentować

Nasza spółka z o.o. zajmuje się działalnością deweloperską. Niestety, część mieszkań i lokali użytkowych przekazaliśmy z opóźnieniem. W związku z tym w 2010 r. musieliśmy kilkunastu klientom wypłacić kary umowne. Czy po zakończeniu roku trzeba im przesłać PIT-8C? - pyta czytelnik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Środki trwałe trudniej będzie od razu zaliczyć do kosztów

W przyszłym roku limit jednorazowej amortyzacji będzie ponaddwukrotnie niższy niż w obecnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Instrukcję obsługi kasy znajdź jeszcze w tym roku

Najwięcej problemów z wprowadzeniem nowych stawek będą miały sklepy spożywcze. Muszą uwzględnić pojawienie się 5-proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1002/10

Reasumując Sąd stwierdza, iż warunek skorzystania przez podatnika z ulgi odsetkowej ustanowionej w przepisie art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga poniesienia przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na zakup nowo wybudowanego czyli niedawno, dopiero co wzniesionego budynku - obiektu zakończonego w domyśle "budynku, w którym można zamieszkać", co nie odnosi się do formalnych wymagań przewidzianych prawem budowlanym odnośnie pozwolenia na użytkowanie czy zgłoszenia do użytkowania...

Wyrok WSA - I SA/Go 1011/10

Należy zauważyć, że zgodnie z judykaturą, przy ponownym rozpoznaniu sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny, "granice sprawy", o których mowa w art. 134 § 1 i art. 135 cyt. ustawy p.p.s.a. podlegają zawężeniu do granic w jakich rozpoznał skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny i wydał orzeczenie na podstawie art. 185 § 1 tej ustawy (por. wyrok NSA W-wa z dnia 20 września 2006 r. sygn. akt II OSK 1117/05 LEX nr 238489). Oznacza, że wojewódzki sąd administracyjny ponownie rozpoznając sprawę, nie może stosować postanowień art. 134 § 1 i art. 135 bez uwzględnienia brzmienia przepisów art. 168 § 3, art. 183 § 1 oraz art. 190 powołanej ustawy...

Przegląd prasy

Zmiany stawek podatku VAT nie trzeba wykazywać w książce kasy

Jeśli podatnik samodzielnie zmienia w kasie fiskalnej stawki podatku VAT, nie musi tego odnotowywać w książce kasy... Gazeta Prawna

Fiskus może dokonać zastawu skarbowego na koniu rasowym

Organy podatkowe mogą dokonać zastawu skarbowego na koniu rasowym, którego wartość będzie przekraczać 11,3 tys. zł... Gazeta Prawna

Korekta nie przerywa okresu przedawnienia

Zarówno podatnik, jak i organ podatkowy mogą korygować pierwotne rozliczenie podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia... Gazeta Prawna

Będzie łatwiej odwołać się od interpretacji podatkowych

Resort finansów zapowiada, że wprowadzi nową procedurę odwoławczą od interpretacji podatkowych. Ma być ona mniej uciążliwa dla podatników... Gazeta Prawna

Kto powinien decydować o odebraniu dziecka

Pracownik socjalny może mieć za duże uprawnienia. Jego decyzje mogą krzywdzić najmłodszych. Rzecznik praw dziecka chce, by je konsultował... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oskarżony nie zawsze sam na sam z obrońcą

Ograniczenie kontaktu podejrzanego z adwokatem budzi zastrzeżenia. Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz podaje w wątpliwość zgodność z konstytucją art. 73 kodeksu postępowania karnego i prosi o interwencję ministra sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wymiana i naprawa wadliwego towaru bez VAT

Świadczenia gwarancyjne wykonywane przez producenta czy sprzedawcę nie podlegają opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy wydanie mieszkania w 2010 roku pozwala zastosować 7 proc. VAT

Podwyżka stawki o 1 proc. dla nabywców domów i mieszkań może oznaczać dopłatę kilku tysięcy złotych. Sposobem jej uniknięcie jest odbiór nieruchomości w tym roku, nawet gdy zapłata nastąpi w przyszłym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 538/10

Jak wynika z treści art. 11 ust.2a pkt 4 u.p.d.f wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Nieodpłatnym świadczeniem w ocenie organów w rozpatrywanym przypadku jest brak oprocentowania pożyczki w kwocie [...]...

Wyrok WSA - III SA/Wa 253/10

Z postanowienia tego wynika, że na Skarżącym ciążyły zaległości w podatku opłacanym w formie karty podatkowej także za rok 2003. W tym Stanie rzeczy Sąd uznał, że brak było przesłanej do uznania że w niniejszej sprawie organy dokonały zaliczenia nadpłaty podatku na poczet zobowiązania podatkowego, które wcześniej wygasło wskutek zapłaty...

Przegląd prasy

Gminy powinny ściągać podatki lokalne

Wszystkie gminy powinny mieć uprawnienia organów egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych... Gazeta Prawna

Import: zagraniczni celnicy mogą zniszczyć legalny towar

Polski importer, który sprowadza towar przez inne państwo UE, może go stracić, gdy towar ten będzie wyłączony z obrotu... Gazeta Prawna

Wzrost długu publicznego będzie oznaczał kolejne podwyżki VAT

Wzrost długu publicznego będzie oznaczał kolejne podwyżki stawek podatku VAT... Gazeta Prawna

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok: w raporcie dane za dwa okresy

Podmiot, który przeszedł na księgi rachunkowe w pierwszym sprawozdaniu, musi wykazać dane za bieżący i poprzedni rok... Gazeta Prawna

Trzeba przeprogramować kasy fiskalne

Wprowadzenie nowych stawek i zmiana klasyfikacji statystycznej wymaga dostosowania systemów finansowo-księgowych, sprzedażowych, fakturowania i kas rejestrujących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej podatników zapłaci VAT

Od nowego roku ubędzie firm zobowiązanych do rozliczania podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które transakcje nie będą opodatkowane

Przedsiębiorcy muszą zapoznać się z nowym katalogiem zwolnień z VAT i nowymi zasadami ich stosowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Auto z kratką przestanie się opłacać

Nabywcy samochodów z kratką przynajmniej na dwa lata stracą prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie i leasingu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1202/10

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego, bądź leasingodawcę (finansującego) - a więc w sytuacjach nieprzewidzianych na początku okresu umowy - koncepcja rozliczenia tych opłat proporcjonalnie do czasu trwania umowy nie ma racji bytu. Przepis art. 15 ust. 4d nakazuje bowiem rozliczenie kosztów pośrednich proporcjonalnie, nie normuje jednak kwestii, jak rozliczyć pozostałą część poniesionych już kosztów, gdy okres, którego miałyby dotyczyć, ulega skróceniu z przyczyn, których nie można było przewidzieć...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1048/10

Koszty prac pokrywane są z dotacji, otrzymanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskiwanie tych dotacji przez Spółdzielnię na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych mieści się w pojęciu "gospodarowania zasobami mieszkaniowymi" i w konsekwencji dotacje te należy uznać za dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem otrzymane przez Spółdzielnię dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych...

Przegląd prasy

Podatnicy odliczą wyższy VAT do końca 2013 roku

Podatnicy VAT otrzymają większe odliczenie w związku z transakcjami zawartymi z rolnikami ryczałtowymi... Gazeta Prawna

Fiskusowi nie zgłasza się zmiany siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

Przedsiębiorca nie musi powiadamiać urzędu skarbowego o zmianie siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Wystarczy zgłoszenie do organu ewidencyjnego... Gazeta Prawna

Strój służbowy noszony prywatnie z PIT

Jeśli strój służbowy pracownik może wykorzystywać prywatnie, jego wartość będzie opodatkowanym przychodem... Gazeta Prawna

Termin złożenia VAT-7 jest nieprzywracalny

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu na złożenie deklaracji VAT-7 nie jest możliwe. Przepisy nie przewidują takiej procedury... Gazeta Prawna

Dochód osiągnięty z agroturystyki może być wolny od podatku

Zyskiem z wynajmu pokoi turystom trzeba dzielić się z fiskusem, chyba że spełniamy warunki stawiane przez przepisy ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeszcze można odliczać VAT od samochodów z kratką

Jeśli przepisy obowiązujące 30 kwietnia 2004 r. lub od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. przewidywały prawo do pełnego odliczania VAT przy nabyciu określonego typu pojazdu i paliwa do niego, to firma, która dziś zawiera umowę leasingu takiego auta, może rozliczyć cały VAT zawarty w płaconym co miesiąc czynszu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

EMCS wystartuje w styczniu

Od nowego roku zacznie działać elektroniczny system przemieszczania wyrobów akcyzowych. Na razie będzie w ten sposób dokumentowany tylko obrót z zagranicą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany w proporcji odliczania

Od początku lutego będzie można pomniejszyć podatek należny o naliczony, nawet gdy prowadzi się głównie działalność zwolnioną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1038/10

1/ organ podatkowy narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i w równym stopniu wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2215/10

W przypadku instytucji zwrotu nadpłaty, określonej w art. 79 Ordynacji podatkowej, gdzie w § 2 stwierdzono, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. A contrario wynika z tego, że w przypadku wniosku o nadpłatę złożonego przed upływem terminu przedawnienia, należy orzec również po jego upływie, gdyż postępowanie w takim przypadku nie staje się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej. Podkreśla to dodatkowo pogląd, że termin przedawnienia jest zastrzeżony dla podatników, których roszczenia, wynikające z ich interesu prawnego - o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia - powinny zostać rozpatrzone nawet po jego upływie...

Przegląd prasy

Urzędnicy skarbowi nie mogą pomijać prawidłowo ustanowionego pełnomocnika

Urząd skarbowy powinien przesyłać pisma podatkowe pełnomocnikowi, gdy zostanie poinformowany o jego powołaniu. Podatnik ustanowił pełnomocnika do spraw podatkowych... Gazeta Prawna

Podatnik musi być informowany o przesłuchaniu świadka

Jeżeli podatnik został poinformowany o terminie przesłuchania świadków, nie można zarzucać, że został pozbawiony czynnego udziału w postępowaniu podatkowym... Gazeta Prawna

Szkolenie na zlecenie pracodawcy zwolnione z PIT

Wszystkie szkolenia z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych pracowników, są zwolnione z PIT... Gazeta Prawna

Ulga mieszkaniowa wydłuża przedawnienie zobowiązania

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od zakupu jest opodatkowana. Nie płaci się PIT, gdy pieniądze ze sprzedaży wydamy na inne cele mieszkaniowe... Gazeta Prawna

Więcej osób złoży PIT za 2010 rok online

Będzie można przekazać kolejne druki bez e-podpisu. Rozliczający najem prześlą przez Internet PIT-28. Ci, którzy chcą opłacać kartę podatkową, złożą PIT-16... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zatankuj ostatni raz jeszcze w sylwestra

Od 1 stycznia 2011 r. posiadanie auta z kratką nic już nie da firmom. Nie będą już mogły odliczyć VAT od paliwa do nich. Tak będzie do końca 2012 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inspektor skarbówki wchodzi do sieci

Fiskus coraz skuteczniejszy w wirtualnym świecie. Zaległości podatkowe liczone są w milionach złotych. Kontrole nie omijają drobnych handlarzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każda porada prawna lub konsultacja lekarska z paragonem

Od 1 maja 2011 r. usługi świadczone przez prawników, lekarzy i księgowych nie będą już zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 862/10

W pewnych sytuacjach odbiorca faktury może powoływać się na brak świadomości otrzymania faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Jednakże w będącej przedmiotem kontroli Sądu sprawie sytuacje takie nie wystąpiły. Z okoliczności sprawy wynika, że strona skarżąca miała świadomość fikcyjności faktur...

Wyrok NSA - II FSK 297/10

Jak prawidłowo stwierdził WSA możliwość zastosowania ulgi podatkowej w postaci umorzenia odsetek od zaległości podatkowej mieści się w ramach uznania administracyjnego. Przesłanki umorzenia zostały określone w sposób nieostry: "ważny interes podatnika" bądź mają charakter niedookreślony: "interes publiczny". Sąd jednoznacznie wskazał, że analiza spełnienia przesłanki "interesu publicznego" winna być zrelatywizowana do okoliczności danej sprawy. Takiej relatywizacji organy podatkowe dokonały; rozważyły obie przesłanki wymienione w przepisie chociaż skarżąca jako podstawę wniosku o przyznanie ulgi konsekwentnie wskazywała wyłącznie na istnienie interesu publicznego w pozytywnym załatwieniu jej wniosku...

Przegląd prasy

Rząd: odzież dziecięca objęta 23-proc. VAT

Rząd zgodził się na wzrost w przyszłym roku stawki VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz buciki dziecięce do 23 proc... Gazeta Prawna

W 2011 roku importerzy uzyskają uproszczenia w VAT

VAT 2011 - Polscy przedsiębiorcy mają coraz więcej możliwości optymalizacji swoich rozliczeń podatkowych, również dokonując importu towarów na terytorium kraju... Gazeta Prawna

Ważna jest data ewidencji kosztu uzyskania przychodu w księgach rachunkowych

Dla rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych wydatek uznaje się za poniesiony w dniu ujęcia go w systemie księgowym spółki... Gazeta Prawna

Darmowe zakwaterowanie jest przychodem pracownika

Wydatki na zakwaterowanie pracowników za granicą związane z realizacją kontraktu spółki stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie... Gazeta Prawna

Kłopoty biznesowe będą większe niż podatkowe

Przepisy przejściowe nie rozwiążą problemów wszystkich firm, których dotyczy przewidziana na 1 stycznia 2011 r. podwyżka VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak jest opodatkowany handel w sieci

Osoba, która sprzedaje na aukcjach internetowych niepotrzebne już jej przedmioty, zwykle nie musi rozliczać się z fiskusem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Problemy z korektami się nie skończą

Przedsiębiorca, który udzielił rabatu i chce obniżyć podatek, musi czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warto przyspieszyć z aportem

Wspólnicy, którzy wniosą wkład do końca grudnia, w 2011 r. korzystniej rozliczą jego sprzedaż i amortyzację. Takie wnioski wynikają z nowelizacji ustawy o PIT i CIT, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 846/10

Prawidłowym było objęcie jedną decyzją wszystkich stron tej czynności cywilnoprawnej a więc w tej sytuacji czterech osób) zgodnie z zasadą solidarnego zobowiązania podatkowego, wynikającą z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy...

Wyrok WSA - I SA/Gd 889/10

Rozpoznając złożony przez Skarżącą wniosek o zwrot podatku organy podatkowe stanęły bowiem przed sytuacją, w której nastąpiło włączenie czynności cywilnoprawnej do podatkowego stanu faktycznego - cywilistyczna klasyfikacja zdarzenia poprzedzić musiała klasyfikację podatkową, która jest jej obiektywnym następstwem. Norma podatkowoprawna dokonuje kwalifikacji z zewnątrz pewnego zastanego stanu, na który - o ile ustawodawca wyraźnie nie zastrzeże inaczej - składają się okoliczności faktyczne oraz regulujące go wcześniej normy cywilnoprawne. Aby można bowiem prawidłowo zastosować art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i stwierdzić czy wystąpiły przesłanki do zwrotu podatku w trybie tego przepisu należy najpierw w oparciu o przepisy prawa cywilnego ocenić, czy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych podjętej czynności było prawnie skutecznie...

Przegląd prasy

Nowy limit ulgi odsetkowej w 2011 roku

W 2011 roku limit odliczenia w ramach ulgi odsetkowej wyniesie 325 990 zł... Gazeta Prawna

Złożymy dziewięć PIT-ów przez internet

Do przesłania zeznań rocznych za 2010 rok podatnicy nie będą potrzebowali podpisu elektronicznego... Gazeta Prawna

NSA: spóźniona faktura to nie dowód w sądzie

Złożony dopiero w trakcie rozprawy oryginał faktury VAT jest nieistotny w sprawie, jeżeli sąd nie dopuścił go jako dowodu... Gazeta Prawna

Karty przedpłacone zastąpią bony

Firmy zamiast bonów i talonów przekazują pracownikom karty przedpłacone, na których znajdują się środki pieniężne uprawniające do zakupów lub rabatów... Gazeta Prawna

Szybsza wpłata oznacza niższy podatek

Osoby, które chcą mniej zapłacić za mieszkanie kupowane w przyszłym roku, powinny do końca grudnia wpłacić zaliczkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tysiące pracowników bez dofinansowań PFRON

Urzędnicy funduszu wstrzymali dofinansowania do wynagrodzeń kilku tysięcy niepełnosprawnych. Będą zwolnienia i upadłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie można odliczyć Internet bez faktury

Do skorzystania z ulgi internetowej od przyszłego roku wystarczy dowód wpłaty. Zakłada tak nowelizacja ustawy o PIT, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zły przepis przejściowy nie ułatwi życia biznesowi

Firmy nie wiedzą, jak na fakturze wykazać sprzedaż i korektę stawki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1484/10

Skoro podatnik uznał, że korzystniejsze i bardziej racjonalne z punktu widzenia prowadzonej przezeń działalności gospodarczej będzie uzyskanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w relacji do przychodu z najmu, to brak jest uzasadnionych podstaw do kwestionowania celowości podejmowanych przez niego działań mających na względzie doprowadzenie do realizacji umowy sprzedaży nieruchomości...

Wyrok WSA - III SA/Wa 928/10

Zobowiązania nie stanowią istotnego elementu definicji przedsiębiorstwa, gdyż nie zostały wymienione w art. 551 k.c. Z treści tego przepisu wynika, że wskazane w nim składniki majątkowe muszą pozostawać w związku funkcjonalnym, którego istotą jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w oparciu o te składniki majątkowe...

Przegląd prasy

Małżonkowie prześlą e-PIT za 2010 rok bez upoważnienia

Mąż i żona, którzy będą chcieli złożyć e-PIT za 2010 rok, nie będą musieli składać specjalnego upoważnienia... Gazeta Prawna

Bony świąteczne od szefa z podatkiem, a gotówka już bez PIT

Podatnik, który otrzymuje od pracodawcy bon na święta, musi od jego wartości zapłacić PIT. Podatku nie trzeba płacić, gdy szef da pracownikom gotówkę... Gazeta Prawna

VAT: Przez rok zastosujemy wyższe wskaźniki

VAT: Od nowego roku rosną stawki służące wyliczeniu podatku należnego zawartego w cenie brutto usług świadczonych przez podatników... Gazeta Prawna

Doradca podatkowy z kasą fiskalną

Od 1 maja 2011 r. doradcy podatkowi będą stosować kasy fiskalne. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów, które wejdzie w życie 1 stycznia... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy samodzielnie ustalą stawkę

Firmy będą musiały ocenić, według jakiej stawki - starej czy nowej - opodatkować towary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szersze zwolnienia i mniejsze obciążenia

Łatwiej będzie rozliczyć import towarów, więcej usług będzie zwolnionych z podatku. Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

2011: wiele firm będzie miało kłopoty

Zmiana PKWiU do celów VAT będzie dla niektórych równoznaczna ze wzrostem stawki z 7 do 23 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy likwidacji firmy lub wystąpieniu ze spółki łatwiej unikniemy podatku

Przedsiębiorcy, którzy chcą zakończyć działalność lub rozwiązać spółkę osobową, powinni zaczekać do stycznia. Dzięki temu mogą zmniejszyć obciążenia fiskalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 230/10

Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, określając podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia wybór metody oszacowania (§ 5)...

Wyrok WSA - I SA/Ol 645/10

Zdaniem Sądu niezasadne jest uznanie, że skarżącej zwolnienie nie przysługuje, tylko z tego względu, że kwotę stanowiącą cenę sprzedaży mieszkania otrzymała od pośrednika a nie od przyszłego nabywcy. Należy tu wskazać na bliski związek czasowy między poszczególnymi transakcjami i nie budzący wątpliwości fakt zakupu nowego mieszkania ze środków otrzymanych na poczet sprzedaży dotychczasowego lokalu mieszkalnego. Słusznie podniesiono w skardze, że przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. należy interpretować przy zastosowaniu wykładni celowościowej i systemowej. Z wykładni systemowej wynika, że przychód w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.f. w kwocie 190 tys. zł, który skarżąca otrzymała w czerwcu 2009r. nie może być zakwalifikowany do żadnego innego źródła przychodów niż wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. Natomiast wykładnia celowa nakazuje uznać, że jeżeli ten przychód został wydatkowany na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych to korzysta ze zwolnienia, mimo, że z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż, co do zasady chodzi o przychód osiągnięty w momencie sprzedaży, który to moment wyznacza rozpoczęcie biegu 2- letniego terminu na jego wydatkowanie na cele mieszkaniowe...

Przegląd prasy

VAT 2011: Podatnicy rozliczający się kwartalnie nie mogą być dyskryminowani przy zmianach stawek

Zmiany w VAT mogą być wprowadzane w trakcie roku, bo jest to podatek rozliczany miesięcznie, a nie rocznie. Jednak część osób, które rozliczają się kwartalnie, nie powinna ponosić niekorzystnych skutków nowelizacji... Gazeta Prawna

Zaliczkę otrzymaną na sprzedaż akcji trzeba wykazać w PIT

Otrzymana zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży akcji jest przychodem, który trzeba wykazać w PIT dopiero po faktycznym przeniesieniu własności akcji... Gazeta Prawna

Opiekunka do dziecka zapłaci PIT

Sposób opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego opiekunce do dziecka zależy od stosunku prawnego łączącego opiekunkę i osobę ją zatrudniającą... Gazeta Prawna

Polacy oczekują uproszczeń w systemie podatkowym

Polski system podatkowy jest skomplikowany. Najwięcej problemów pojawia się w zakresie CIT... Gazeta Prawna

Matki mogą żądać alimentów

Do 6 stycznia 2011 r. uczące się matki mogą dochodzić zaległych świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polscy przedsiębiorcy rezygnują z ZUS

Firmy fikcyjnie zatrudniają przedsiębiorców na część etatu za granicą. Umożliwia to opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zaksięgować zamianę towaru na usługę i inne podobne transakcje

Firma, na rzecz której kontrahent dostarczył towar w ramach umowy barteru, nie traktuje takiego zdarzenia jako otrzymania zaliczki. Nie wystawia więc faktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie lubi zmiany pełnomocnika

Przedsiębiorcę może przed organami podatkowymi reprezentować doradca podatkowy lub radca prawny. Problemy zaczynają się jednak, gdy podatnik postanowi go odwołać i to wtedy, gdy organ ma już gotową decyzję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 921/10

Nabyta przez podatnika nieruchomość w S., zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta S., przeznaczona została pod zabudowę usługową i mieszkaniową, zatem nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy przychód podatnika w części wydatkowanej na nabycie tej nieruchomości wolny jest od podatku dochodowego. O nabyciu prawa do zwolnienia od podatku nie decyduje bowiem ani faktyczny sposób korzystania z nieruchomości, ani też rzeczywiste rozpoczęcie działań faktycznych, ani prawnych, zmierzających do rozpoczęcia budowy. Decydująca jest jedynie treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązująca w dacie nabycia gruntu...

Wyrok NSA - II FSK 912/09

Niedopuszczalne - niezgodne z prawem jest zaś usiłowanie zaskarżenia ustaleń i ocen faktycznych za pomocą przepisów prawa materialnego, które są punktem odniesienia procesu subsumcji prawa, ale nie regulacją prawną odtwarzania ocenianego w relacji do prawa materialnego stanu faktycznego...

Przegląd prasy

Ograniczenia w odliczaniu VAT od aut z kratką wejdą w życie 1 stycznia

Podatnicy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian w odliczaniu VAT od aut z kratką. Termin wejścia w życie tych przepisów nie będzie przesunięty... Gazeta Prawna

Kandydaci na doradców podatkowych odbędą dłuższe praktyki

Minister finansów zdecydował, że kandydaci na doradców podatkowych odbędą krótszą praktykę w organach podatkowych i dłuższą w firmie doradczej lub u doradcy podatkowego... Gazeta Prawna

Do 15 grudnia firmy wpłacają ostatnią ratę podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy muszą do 15 grudnia, zapłacić ostatnią ratę podatku od nieruchomości za 2010 rok... Gazeta Prawna

VAT na usługi turystyczne: Greckie wakacje będą droższe

Od 2011 r. z 9 do 13 proc. wzrośnie w Grecji VAT m.in. na usługi turystyczne. 1 stycznia nastąpi też podwyżka podatku od towarów i usług w Polsce... Gazeta Prawna

Podatek za udostępnienie nicka

Osoba, która sprzedaje czyjeś towary w Internecie, może mieć kłopoty z urzędem skarbowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z pustej faktury nie odliczysz podatku

Firma może pomniejszyć VAT, jeśli rzeczywiście kupiła towary lub usługi na potrzeby działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy opodatkować wigilijny poczęstunek

Minister finansów zastanawia się, czy nie uchylić interpretacji, według której już zaproszenie pracownika na spotkanie integracyjne jest przychodem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na zmianach zyskają sprzedawcy

Firmy i osoby, które w tym roku zapłacą za przyszłoroczne usługi czy dostawę towarów, zaoszczędzą na podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 424/10

1. Bezpośrednio związane z przychodami są takie koszty, gdy można wskazać konkretny przychód, do którego odnoszą się koszty mające na celu zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów a zatem w sytuacji, gdy zachodzi związek przyczynowo-skutkowym pomiędzy kosztami uzyskania przychodu a przychodami strony...

Wyrok WSA - I SA/Sz 579/10

Podstawę opodatkowania przy umowie zamiany, w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada powyższy podatek (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Wartość rynkowa akcji to cena, po której można sprzedać akcje na publicznym rynku papierów wartościowych. Ponieważ akcje spółek konsolidowanych , do których należy m.in. "D" S.A. z siedzibą w N. , jaki i akcje Spółki konsolidującej "E" S.A. z siedzibą w L. nie są notowane na rynku publicznym, stąd do ustalenia podstawy opodatkowania na dzień zawarcia umowy zamiany, organy podatkowe zasadnie przyjęły wartości nominale tj: 1 PLN za akcję. Sąd podziela stanowisko organów podatkowych, iż w rozpatrywanej sprawie brak jest realnych możliwości powołania biegłego do wyceny akcji nie będących w obiegu giełdowym. Spółki nie uczestniczą w transakcjach na rynku pozagiełdowym...

Przegląd prasy

Narkotyki: Celnik nie przeszuka na imprezach masowych

Służba Celna często chwali się swoimi osiągnięciami w wykrywaniu przestępstw związanych z narkotykami... Gazeta Prawna

Mały przedsiębiorca zostaje wspólnikiem

Osoba prowadząca jednoosobową działalność, która chce zmienić formę funkcjonowania, może założyć spółkę i wnieść swoje przedsiębiorstwo tytułem aportu w zamian za udziały... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prowizje bankowe zmniejszają dochód ze sprzedaży nieruchomości

Prowizje bankowe zmniejszają dochód ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy o PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potrącenie nie zwalnia z uiszczenia podatku u źródła

Od niektórych świadczeń wypłacanych zagranicznym kontrahentom trzeba pobrać zryczałtowaną daninę w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdzie działalność, tam księgi

Jeśli polska spółka ma przedstawicielstwo w innym kraju, to jego księgi rachunkowe powinna prowadzić na zasadach tam obowiązujących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 447/10

Rzecz w tym, że potrącalność podatku przez podatników wynika z faktu, iż pierwszy w łańcuchu dostaw podatnik wpłaca podatek należny do budżetu. W sytuacji gdy nie można ustalić pierwszego i rzeczywistego dostawcy, a "pośrednicy" ograniczają się do wystawiania faktur, w istocie odliczają podatek, który do budżetu nie wpłynął. Tak więc, wbrew argumentacji skargi organy podatkowe prawidłowo ustaliły, że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez przedmiotowych kontrahentów. Podkreślić należy, że organy nie były zobowiązane do poszukiwania z urzędu dowodów, takich jak: umowy, faksy, korespondencja między kontrahentami, której strona w toku postępowania nie przedłożyła. Zgromadzone dowody były wystarczające do wyprowadzenia z nich skutków prawnych przedstawionych w decyzji...

Wyrok WSA - I SA/Rz 552/10

Organy dokonały opodatkowania na zasadach ogólnych - art. 29 ust. 1 u.p.t.u., przyjmując za podstawę opodatkowania obrót jako kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Natomiast w przypadku dostawy towarów kolekcjonerskich czy używanych podstawą opodatkowania jest zgodnie z art. 120 ust. 4 marża. Zgodnie z treścią art. 120 ust. 4 u.p.t.u. w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku...

Przegląd prasy

Wywiad skarbowy bez większych uprawnień

Rząd wycofał się z pomysłu, aby urzędy skarbowe mogły swobodniej podsłuchiwać przedsiębiorców niż policja przestępców... Gazeta Prawna

VAT 2011: przy przekazaniu towaru faktura wewnętrzna

Korekta faktury bez VAT może być rozliczona, nawet gdy wystawca nie ma potwierdzenia odbioru... Gazeta Prawna

Udziałowcy łatwiej zaliczą odsetki do kosztów podatkowych

Ustalając wartość zadłużenia wobec udziałowca, który udzielił pożyczki, nie należy uwzględniać wszystkich zobowiązań wobec tego udziałowca... Gazeta Prawna

Fiskus zaufa podatnikom: zaświadczenia zostaną zastąpione oświadczeniami

W połowie przyszłego roku zaświadczenia zostaną zastąpione oświadczeniami. Podatnicy nie będą musieli m.in. potwierdzać wysokości dochodu czy długu... Gazeta Prawna

Reaktywacja kas budowlanych

Będzie można oszczędzać w kasie budowlanej, a po kilku latach dostanie się kredyt na niski procent. To na razie projekt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Małżonek może się nie zgodzić na rozwód

Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest jego prawem. Korzystając z niego, czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gadżety, prezenty i nagrody staną się droższe o VAT

Planując wydatki marketingowe na przyszły rok, trzeba wziąć pod uwagę, że mogą być wyższe o należny podatek od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kartka na święta to koszt firmy

Wysyłanie życzeń gwiazdkowych jest powszechną tradycją i wydatki na nie można odliczyć od przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 672/10

W sytuacji w której podatnik sam nie wskazał ponoszonych w tym okresie wydatków na swoje utrzymanie i nie przedstawił żadnych dowodów w tym zakresie organy oparły się na przeprowadzonym z urzędu dowodzie z rocznika statystycznego z tabeli "przeciętne miesięczne rozchody na jedną osobę w gospodarstwie domowym osób pracujących na własny rachunek" w latach 1998-2002. Postępowanie takie uznać należy za prawidłowe...

Wyrok WSA - I SA/Wr 982/10

Nie do zaakceptowania jest stanowisko, że sumy wydatkowane przez skarżącą (na cele mieszkaniowe) już po dacie powstania przychodu ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego a przed ich faktycznym otrzymaniem od nabywcy nie mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Zakup aut z kratką bez pełnego odliczenia VAT

Przez dwa lata będą obowiązywały ograniczenia w odliczaniu VAT naliczonego od nabywanych aut z kratką... Gazeta Prawna

Przeładunek towaru pozbawia 0-proc. stawki VAT

Organy podatkowe twierdzą, że przedsiębiorcy nie mogą stosować zerowej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, jeśli towar jest przeładowywany w kraju... Gazeta Prawna

Księgi przychodów i rozchodów będą dostosowane do PKWiU i limitów VAT

Minister finansów dostosował przepisy o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów do nowej PKWiU oraz wyższego limitu zwolnienia w VAT, który będzie obowiązywał od 2011 roku... Gazeta Prawna

Sprzedaż gruntu z PIT, ale i z kosztami zakupu

Ulga meldunkowa nie obejmuje sprzedanego gruntu, ale można w rozliczeniu podatkowym uwzględnić jego cenę zakupu... Gazeta Prawna

Napiwki płacone kartą nie podlegają VAT

Dobrowolna gratyfikacja przekazywana bezgotówkowo w ramach płatności za usługę nie jest opodatkowana... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Auto lepiej sprzedać na początku roku

Firma, która chce się pozbyć używanego samochodu osobowego, powinna poczekać do stycznia. Dzięki temu ograniczy korektę VAT odliczonego przy jego zakupie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składowanie towaru przez firmę z innego kraju budzi wątpliwości

Nie ma zgody co do tego, gdzie powinny być opodatkowane VAT usługi magazynowe świadczone dla zagranicznych kontrahentów bądź od nich kupowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mało czasu na skorzystanie z odliczeń VAT od aut

Aby skorzystać z preferencyjnych zasad odliczania podatku naliczonego przy zakupie i leasingu samochodów firmowych, trzeba podpisać umowę do końca roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 64/10

Skarżący miał świadomość ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży lokalu. W dniu 19 kwietnia 2006 r. złożył bowiem w Urzędzie Skarbowym w P., oświadczenie o przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści skargi wynika także, że składając wymienione oświadczenie, podatnik miał świadomość, że nie wywiąże się z tego zobowiązania, bowiem pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytu. Z załączonego do akt sprawy zaświadczenia "A." S.A. z dnia 10 marca 2008 r. (kart 34 akt adm.) wynika, że kredyt został spłacony kilka dni przed złożeniem powyższego oświadczenia, tj. 14 kwietnia 2006 r. Tym samym skarżący o dwa lata "odroczył" termin zapłaty podatku z tytułu sprzedaży mieszkania. Tym bardziej konieczność zapłaty zobowiązania nie mogła być dla skarżącego zaskoczeniem. Skarżący mógł i powinien poczynić starania by zgromadzić w tym czasie środki na zapłatę zobowiązania podatkowego. Należy podzielić stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym podatnik powinien prowadzić bieg swoich spraw w taki sposób, aby zgromadzić środki finansowe na spłatę zobowiązań podatkowych...

Wyrok NSA - II FSK 1166/09

W doktrynie oraz utrwalonym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie budzi wątpliwości, że ocena, czy przesłanki umorzenia istnieją w konkretnej sprawie, może być dokonana tylko po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego, a poprzedzać ją powinno wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego oraz dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2002 r., sygn. akt III SA 2302/00). Obowiązki te bezpośrednio wynikają z treści art. 191, 187 § 1 i 122 O.p. Po uwzględnieniu całokształtu materiału dowodowego i po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych organ winien zatem jednoznacznie stwierdzić, czy zachodzą przesłanki wskazane w art. 67a § 1 pkt 3 O.p. Jeżeli mimo istnienia przesłanek z art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy, podejmuje się decyzję polegającą na odmowie umorzenia zobowiązania podatkowego (odsetek za zwłokę), winny zostać szczegółowo określone motywy takiego rozstrzygnięcia (art. 210 § 4 O.p.)...

Przegląd prasy

Wydatki na pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca są kosztem podatkowym

Przedsiębiorca, który poniósł wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

VAT od odśnieżania ulic wzrośnie do 8 proc.

Od przyszłego roku świadczenie usług w zakresie odśnieżania ulic czy usuwania śniegu będzie opodatkowane 8-proc. VAT... Gazeta Prawna

VAT 2011: faktury prognozowe nie będą korygowane

Firmy, które wystawią w 2010 roku faktury prognozowe, np. za dostawę energii, obejmujące 2011 rok, z obecnymi stawkami VAT nie będą musiały korygować tych dokumentów... Gazeta Prawna

Podatek od czynności cywilnoprawnych: Fiskus opodatkuje przelewy bankowe?

Przelewy bankowe między członkami rodziny fiskus może potraktować jak pożyczkę i żądać podatku od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Ulga prorodzinna pozostanie

Rząd zrezygnował z likwidacji ulgi prorodzinnej. Poprzedni projekt ustawy o finansach publicznych przewidywał, że jeśli relacja długu publicznego do PKB przekroczy 55 proc., nie będzie można stosować tego odliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy zamianie z gminą pamiętaj o podatku

Przedsiębiorca, który planuje zamienić swoją działkę na należącą do gminy lub Skarbu Państwa, może zastrzec obowiązek zapłaty VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tegoroczny sylwester będzie droższy po północy

Na balu noworocznym lepiej jeść i pić przed 24. Po tej godzinie ceny wzrosną. Od 1 stycznia 2011 r. stawka podstawowa VAT wyniesie 23 proc. (dziś 22 proc.), a stawki obniżone 5 proc. i 8 proc. (dziś 3 proc. i 7 proc.)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki będzie VAT w nowym roku

Jest już niemal pewne, że od 1 stycznia 2011 r. będziemy płacić wyższy podatek od towarów i usług. Czy stawki wzrosną w kolejnych latach?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 429/10

Sytuacja skarżącego jest istotnie trudna, nie mniej jednak skarżący prowadząc działalność gospodarczą musiał liczyć się z ryzykiem ponoszenia wszystkich konsekwencji z tego wynikających. Skarb Państwa nie może bowiem przejmować na siebie ryzyko związane z doborem partnerów gospodarczych...

Wyrok WSA - I SA/Ol 360/10

Nie zostało zatem kompleksowo rozważone zasadnicze zagadnienie, jakim jest przy analizowaniu rozliczenia dotacji, zrealizowanie jej celu. Sąd nie akceptuje takiej interpretacji, która realizacji celu dotacji upatruje wyłącznie w aspektach rachunkowo- księgowych. Na wadliwość takiego podejścia wskazuje choćby brzmienie art. art.144 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona , albo w przypadku gdy przepisy odrębne stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach...

Przegląd prasy

Niższa stawka VAT obejmie tylko budownictwo społeczne

Od przyszłego roku obniżoną 8-proc. stawkę VAT będzie można stosować do obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym... Gazeta Prawna

Koniec zwolnień w podatkach lokalnych dla zakladów pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej od nowego roku nie będą korzystały ze zwolnień w podatkach lokalnych. Zmiana ta oznacza, że do jednostek samorządowych trafią mniejsze środki z rekompensaty, które gminy otrzymywały za utracone dochody... Gazeta Prawna

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nie podlega opodatkowaniu

Czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie jest opodatkowane VAT. Jednostki samorządu terytorialnego nie są z tego tytułu podatnikami... Gazeta Prawna

Prezes Głównego Urzędu Miar dopuści kasy fiskalne na rynek

Od lipca przyszłego roku prezes Głównego Urzędu Miar będzie sprawdzał kasy fiskalne i odpłatnie wydawał potwierdzenia pozwalające na stosowanie tych urządzeń na rynku... Gazeta Prawna

Jak prawidłowo rozliczyć VAT od nieruchomości

Będzie proporcjonalne rozliczanie, ale tylko w części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-ZUS tylko dla wybranych

Bezpieczny podpis elektroniczny skutecznie zniechęca do kontaktu przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dług może być zamieniony na udziały

Zdarza się, że spółka zamiast spłacać pożyczkę, wydaje wierzycielowi własne udziały. Jakie są podatkowe skutki takiej operacji?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wadliwe oświadczenie nie zwolni z akcyzy

Zwolnienie podatkowe nie przysługuje, jeśli kupujący nie złoży oświadczenia o zużyciu gazu na cele inne niż napędowe lub wykorzysta go niezgodnie z treścią złożonego oświadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 grudnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 475/10

Kontrola legalności, a więc zgodności z prawem zaskarżonej decyzji sprowadza się zatem do oceny, czy organ odwoławczy mógł rozstrzygnąć sprawę merytorycznie na podstawie materiału dowodowego zebranego przez organ pierwszej instancji lub w ostateczności także na podstawie materiału zebranego dodatkowo po wniesieniu odwołania, czy też ustalenie istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności wymagało co najmniej przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części...

Wyrok WSA - I SA/Bd 854/10

Organ administracji, który nie ustosunkowuje się do twierdzeń uważanych przez stronę za istotne dla sposobu załatwienia sprawy lub czyni to ogólnikowo, uchybia swym obowiązkom wynikającym z art. 121 § 1 i art. 124 Ordynacji podatkowej w sposób, który ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż sprawa nie zostaje załatwiona zgodnie z wynikającymi z tych przepisów zasadami ogólnymi postępowania podatkowego...

Przegląd prasy

VAT 2011: wykonanie usługi ma wpływ na stawkę

Czynności wykonane w 2010 roku, dla których obowiązek podatkowy powstanie w nowym roku, będą opodatkowane starymi stawkami VAT... Gazeta Prawna

Zakres zwolnienia z podatku spadkowego bez zmian

Zwolnienie z podatku spadków nabytych przed 2007 r. niesłusznie premiowałoby spadkobierców, którzy zwlekali z przeprowadzeniem postępowania spadkowego... Gazeta Prawna

Fiskus może prowadzić tylko jedną kontrolę w firmie

U podatnika nie może być prowadzonych jednocześnie kilka kontroli. Gwarantuje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Zarabiasz na blogu, zapłać PIT

Podatnicy, którzy zarabiają na internetowych reklamach, muszą rozliczyć PIT... Gazeta Prawna

Komornik szybciej ściągnie alimenty

Od połowy czerwca przyszłego roku zapadające w Unii wyroki alimentacyjne będą egzekwowane bez procedury stwierdzania ich wykonalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To przedsiębiorca decyduje, od jakiej kwoty płaci składki

ZUS nie może kwestionować podstawy wymiaru należności na ubezpieczenia, wskazanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świąteczna atmosfera na koszt firmy

W grudniu w wielu firmach pojawiają się choinki, stroiki, lampki i inne dekoracje. Są one kosztem uzyskania przychodu, podobnie jak inne wydatki na wystrój wnętrza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za mało czasu na przestawienie kas

Wyższy VAT może wymusić kupno nowych urządzeń. Firmy muszą się liczyć z kosztami i przerwą w biznesie. Będą kłopoty z programami finansowo-księgowymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama