Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - listopad 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 567/10

Sąd podziela stanowisko skarżącej, że z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. wynika, iż spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (przesłanki zameldowania na okres stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie. Oznacza to tym samym, że zaskarżona interpretacja wydana została z naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f., co uzasadnia jej uchylenie na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a...

Wyrok WSA - I SA/Bd 696/10

W orzecznictwie sądowym ugruntował się pogląd, że niepodpisanie protokołu kontroli przez wszystkich kontrolujących nie stanowi wady. Wprawdzie art. 290 § 2 ord. pod. zawiera otwarty katalog tego co powinien zawierać protokół, to jednak nie oznacza to, że w tym wypadku ma zastosowanie art. 173 § 2 ord. Pod. Zdaniem Sądu nie stanowi także wady podpisanie protokołu przez M. Ś. Wprawdzie nie została ona wskazana w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli podatkowej, jednakże skarżąca nie neguje, że była ona upoważniona do wykonywania czynności w postępowaniu kontrolnym, co wynika z upoważnienia z dnia 13 lipca 2008 r. Podpis pod protokołem, osoby wykonujących czynności kontrolne, stanowi potwierdzenie przez tę osobę rzetelnego przebiegu protokołowanych czynności. Takie potwierdzenie podpisem stanowi jednocześnie swoiste wzięcie odpowiedzialności za treść tegoż protokołu, co do jego zgodności z rzeczywistością...

Przegląd prasy

Firmy dostaną pieniądze na rozwój z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przedsiębiorca, który ma kłopoty finansowe, nie otrzyma pomocy publicznej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju... Gazeta Prawna

Jakie sankcje grożą za nierzetelne księgi podatkowe

Sankcje za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych przewidują ustawa o rachunkowości oraz kodeks karny skarbowy... Gazeta Prawna

Można odliczyć cały VAT od naprawy auta wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Podatnikom przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących naprawę aut wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi firmę... Gazeta Prawna

Fiskus dyskryminuje spadkobierców spółki: ulga nie przechodzi ze spadkiem

Spadkobierca wspólnika, który występuje o zwrot wkładu do spółki, płaci PIT. Fiskus stosuje zwolnienie podatkowe tylko do wspólnika, który wnosił wkład. Eksperci uważają, że zwolnieni z podatku powinni być też następcy prawni... Gazeta Prawna

Nowe obowiązki miast dotyczące eksmisji

Nie ma eksmisji na bruk. Osobom, którym sąd nie przyznał w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego, trzeba dostarczyć pomieszczenie tymczasowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zły dług objęty ulgą można sprzedać

Warunek, że wierzytelność, w stosunku do której można skorzystać z ulgi w VAT, nie może być uregulowana ani zbyta, dotyczy tylko momentu do dnia korekty podatku należnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak prawidłowo rozliczyć VAT od nieruchomości

Będzie proporcjonalne rozliczanie, ale tylko w części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółkę po połączeniu nadal chroni interpretacja

Czy można skorzystać z indywidualnych wyjaśnień przepisów podatkowych wydanych poprzednikowi prawnemu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1092/09

Jak podniesiono w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, zebrany w sprawie rozstrzygniętej zakwestionowaną decyzją materiał dowodowy "był kompletny i umożliwiał organom podatkowym podjęcie merytorycznego rozstrzygnięcia". Stwierdzenie to uzupełniono spostrzeżeniem, iż z akt sprawy ewidentnie wynikał fakt uzyskiwania przez wnioskodawcę dochodów nie ze stosunku pracy, lecz ze stosunku służbowego, który stanowi odrębne źródło przychodów. Nie mógł on zatem - jak zaznaczono - "skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f." (s. 6 skargi kasacyjnej)...

Wyrok WSA - I SA/Gl 474/10

Jak już podniesiono z art. 180 § 1 Ord. pod. wypływa zasada, w świetle której jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem...

Przegląd prasy

Zmiany w sprawozdaniach będą kosztowne

Konieczność sporządzania sprawozdań w nowym układzie będzie wymagała zmian w systemach księgowych. W 2015 roku kształt sprawozdań ulegnie radykalnej zmianie... Gazeta Prawna

Zagraniczny dochód dziecka pozbawia ulgi prorodzinnej

Jeżeli zagraniczne dochody dziecka przekroczą limit ustawowy, rodzic traci ulgę prorodzinną bez względu na sposób rozliczeń... Gazeta Prawna

Trzeba wskazać konkretny majątek spółki aby nie odpowiadać za długi

ylko wskazanie konkretnego majątku spółki, z którego fiskus może zaspokoić swoje roszczenia, uwolni członka zarządu od odpowiedzialności za jej długi... Gazeta Prawna

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o zmianie VAT

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej... Gazeta Prawna

Ulga dla niewidomych i ułatwienia dla firm

Firmy świadczące tzw. usługi ciągłe, np. energetyczne czy telekomunikacyjne, nie będą musiały po 1 stycznia 2011 r., gdy zmieni się stawka VAT, od razu korygować tysięcy faktu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za gminny grunt płaci ten, kto korzysta

Jeśli użytkownik wieczysty sprzeda swe prawo do gruntu w trakcie roku, obciąża go opłata roczna za czas do dnia tej transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaty za użytkowanie wreszcie racjonalne

Sprzedaż gruntu uwalnia od opłaty rocznej. Od dnia transakcji obciąża ona nabywcę. Gmina musi rozliczyć ją proporcjonalnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pojawią się problemy z dużymi mieszkaniami

Po Nowym Roku pojawią się kłopoty z rozliczeniem należności za duże mieszkania i domy. Część powierzchni będzie opodatkowana 23-proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 596/10

1/ normodawca jako kryterium zwolnienia od opodatkowania dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze odwołał się do przeznaczenia terenu, a nie do sposobu aktualnego wykorzystania terenu...

Wyrok WSA - I SA/Gd 572/10

1/ opinie organów statystycznych, klasyfikujące towary czy usługi mają jedynie charakter dowodu podlegającym ocenie organu stosującego prawo...

Przegląd prasy

Senat: zleceniobiorcy mogą się domagać podwyżek

Pracujący na zlecenie będzie mógł zażądać podwyżki lub płatnego urlopu, jeśli otrzyma je inny zleceniobiorca... Gazeta Prawna

Nowo powstała spółka nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi być weryfikowane przez biegłego rewidenta... Gazeta Prawna

Zawieszona firma nie zawsze jest zwolniona z rozliczeń podatkowych

Podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, ale dokonał czynności objętej PIT, CIT lub VAT, będzie musiał rozliczyć się z fiskusem... Gazeta Prawna

Podatnicy łatwiej rozliczą PIT za 2010 rok

Podatnicy korzystniej rozliczą wydatki związane z użytkowaniem internetu, a osoby niepełnosprawne precyzyjniej będą dokumentować prawo do ulgi... Gazeta Prawna

Kontakt z urzędem bez specjalnego formularza

Większe możliwości komunikowania się z urzędami drogą elektroniczną stworzy obywatelom nowe rozporządzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rejent nie potrzebuje tłumaczenia dokumentu

Poświadczając własnoręczność podpisu na dokumencie, notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Coraz mniej czasu na dopełnienie obowiązków

Tylko do wtorku 30 listopada prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mają czas na złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedno zwolnienie można zastąpić drugim

o, że dane usługi zostaną w przyszłym roku objęte VAT, nie zawsze będzie oznaczać obowiązek zapłaty podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 509/10

W przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego naczelnik tego urzędu, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t., może umarzać zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę wyłącznie na wniosek lub za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku gminy: wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Brak zgody organu, do którego urząd skarbowy jest obowiązany wystąpić o zajęcie stanowiska, w myśl art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej oznacza, że urząd ten nie ma podstaw do zastosowania ulgi polegającej na umorzeniu zaległości lub odsetek. Taki wiążący charakter stanowiska organu współdziałającego powoduje, iż w rzeczywistości ciężar rozstrzygnięcia w sprawie, która jest przedmiotem postępowania podatkowego przed naczelnikiem urzędu skarbowego, przesuwa się na etap współdziałania...

Wyrok WSA - III SA/Wa 758/10

Cele fiskalne opodatkowania nie mogą zdominować systemu podatkowego. W procesie stosowania prawa należy uwzględniać zasadę sprawiedliwości opodatkowania, a stosowanie prawa to przede wszystkim określanie konsekwencji prawnych ustalonego stanu faktycznego - wiązanie jakiegoś stanu faktycznego z odpowiednią normą prawną. Jeżeli wiec powinność świadczenia pieniężnego wynika z ustaw podatkowych i w okolicznościach określonych w tych ustawach, to skoro art. 11 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. stanowi, że w określonych okolicznościach (nieważność względna),należy się zwrot uiszczonego świadczenia pieniężnego, z regulacji tej należy wywieźć niedopuszczalność takiej sytuacji jak odmowa zwrotu podatku byłym wspólnikom, którzy ten podatek faktycznie uiścili...

Przegląd prasy

Do 30 listopada trzeba złożyć deklarację PIT-6

Podatnicy uzyskujący dochody z niektórych rodzajów działalności rolniczej muszą do końca listopada poinformować urząd skarbowy o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2011 roku... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi rządzą w sieci

Blog, Facebook, strona www - to tylko przykładowe narzędzia, z których korzystają dziś doradcy podatkowi... Gazeta Prawna

Elektroniczny wyciąg bankowy może być dowodem księgowym

Elektroniczny wyciąg bankowy stanowi podstawę ewidencji księgowej, jeżeli zawiera odpowiednie dane, m.in. numer rachunku, dane identyfikacyjne banku... Gazeta Prawna

Stawka VAT na elektroniczne książki będzie zależeć od nośnika

Elektroniczne książki oznaczone symbolami ISBN będą od 2011 roku objęte 5-proc. stawką VAT. Jednak publikacje pobrane z internetu będą opodatkowane stawką 23-proc... Gazeta Prawna

Szybciej znajdą majątek mafii

Krajowe biura odzyskiwania mienia mają ułatwić wykrycie i identyfikację majątku przestępcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy leasingowe muszą doliczać VAT do ubezpieczeń

Już niedługo leasingobiorcy mogą się spodziewać faktur korygujących. Część będzie dotyczyć umów, o których zdążyli już zapomnieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie zwolnienie, ale dla kogo

Już wkrótce nieuczciwi podatnicy będą mogli prać pieniądze, inwestując w zagraniczne spółki kapitałowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wymagania formalne nie decydują o odliczeniu

Firma, która poniosła wydatki przed rejestracją, może odliczyć podatek z tego tytułu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1226/09

Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania. Analiza uzasadnienia zapadłego wyroku dowodzi, że sąd administracyjny pierwszej instancji nie dokonywał jakiejkolwiek oceny w granicach pierwszych czterech z wymienionych przepisów p.p.s.a., odnoszących się przecież do postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania administracyjnego (przed organami podatkowymi). Postawienie zarzutów naruszenia tych przepisów trzeba wobec tego zakwalifikować jako oczywiste nieporozumienie. Tezę, iż uchybiono przepisowi art. 141 § 4 p.p.s.a. wsparto jedynie enigmatycznym stwierdzeniem, że sąd dokonał "odmiennych ustaleń niż te, które wynikają z akt sprawy" (s. 5 skargi kasacyjnej). Nic nie wskazuje na to, aby istotnie doszło do popełnienia tak rozumianego błędu. Przeprowadzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ocena prawna znajduje pełne odzwierciedlenie w materiale dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy, samo zaś uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszystkie wymagane przez ów przepis elementy, w tym "zwięzłe przestawienie stanu sprawy"...

Wyrok NSA - II FSK 1065/09

Zamieszczone w skardze kasacyjnej rozważania nie stwarzają też podstaw dla wyjaśnienia, w jaki sposób w sensie technicznym dokonujący weryfikacji działań organów podatkowych sąd administracyjny naruszył prawo. Nie wyręczył on tych organów w wypełnieniu obowiązku zbadania stanu faktycznego sprawy, nie pominął również ich ustaleń, ani nie wyprowadził z nich konkluzji odbiegających od stanowiska zaprezentowanego w uzasadnieniach zapadłych w sprawie decyzji...

Przegląd prasy

Trzeba udowodnić, że sprzedaż na Allegro jest dokonywana prywatnie

Jeżeli podatnik utrzymuje, że część rzeczy sprzedanych na aukcji internetowej była prywatna, używana i nie była działalnością gospodarczą, to musi to udowodnić... Gazeta Prawna

Rewizja finansowa nie zapobiega upadkowi firmy

Rewident nie zawsze wykryje nieprawidłowości. Nawet gdy sprawozdanie zostało sporządzone w prawidłowy sposób może nie odzwierciedlać właściwej sytuacji firmy... Gazeta Prawna

Podatnikiem VAT jest powiat, a nie starostwo

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, ma zdolność prawną oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych... Gazeta Prawna

Minister finansów musi wziąć pod uwagę wyrok sądu

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, minister finansów wydający interpretację po wyroku sądu, może zająć stanowisko, które jest niezgodne z orzeczeniem... Gazeta Prawna

Rodzic też otrzyma alimenty

Pozbawienie prawa do alimentów osób uczących się i jednocześnie wychowujących dziecko narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak oskładkować menedżera

Osoba, która kieruje firmą, ale ma szerszy zakres działalności gospodarczej niż zarządzanie przedsiębiorstwem, może wybrać, od czego zapłaci należności ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy organ podatkowy może sam określić dochody przedsiębiorcy

Oszacowanie najczęściej wiąże się z koniecznością zapłacenia dodatkowego podatku. Warto więc tak prowadzić rozliczenia, aby nie dopuścić do ingerencji urzędników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczki udzielone za granicę wpływają na rozliczenie VAT

Bardziej opłaca się dać pożyczkę firmie z USA lub Rosji niż spółce niemieckiej. W tym pierwszym przypadku można odliczyć podatek związany z transakcją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 722/10

Pomimo tego, że przepisy polskie wprowadzają zwolnienie z podatku od towarów i usług dla czynności aportu, z uwagi na to, że na gruncie przepisów Dyrektywy 112 czynności te podlegają opodatkowaniu, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo takie wynika bowiem bezpośrednio z przepisu art. 168 Dyrektywy 112 (stanowiącego odpowiednik art. 17 (2) VI Dyrektywy), który w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny i bezwarunkowy przyznaje podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z towarami i usługami służącymi do wykonywania czynności opodatkowanych...

Wyrok WSA - I SA/Gd 533/10

"W przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi". Przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku, gdy podatnik zobowiązuje się na podstawie umowy do wykonania pewnego świadczenia, jednakże świadczenie to jest faktycznie wykonywane przez inny podmiot. W takim przypadku przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył usługę. W przypadku zatem, gdy podatnik działa we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej uważa się, iż nabył on usługę świadczoną przez podmiot faktycznie ją wykonujący, a następnie odsprzedał ją na rzecz jej rzeczywistego nabywcy...

Przegląd prasy

Fiskus: bony dla pracowników bez VAT

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „DGP” wyjaśnia, że bony towarowe, które pracodawcy przekazują pracownikom, nie podlegają opodatkowaniu VAT... Gazeta Prawna

Utrata wartości nabytych kredytów to nie koszt

W przypadku nabycia przez bank wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek bank nie uwzględni kosztów związanych z utratą wartości skupionych wierzytelności... Gazeta Prawna

Znaleźne trzeba opodatkować PIT i zgłosić do urzędu skarbowego

Wynagrodzenie znalazcy może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Wnioski o zwrot podatku VAT do końca marca 2011 r.

Unijne firmy, które nie mają w Polsce siedziby, a chciałyby odzyskać VAT od zakupów związanych z działalnością w Polsce, wnioski za 2009 r. będą mogły składać do końca marca 2011 r... Gazeta Prawna

Potrzeba co najmniej dwu lokali

W budynku, w którym znajduje się tylko jeden lokal, spółdzielnia nie może ustanowić odrębnej jego własności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Własność bez opłat tylko dla spadkobierców

Uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nie przechodzą na osobę, która kupiła nieruchomość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister już wie, jak PESEL zastąpi NIP

Wystarczy jeden numer identyfikacyjny. Będzie to duże uproszczenie dla wielu podatników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Częścią wypłaty może być honorarium

Pracownicy, których praca ma charakter twórczy, mogą korzystać z podwyższonych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1458/10

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z zasadnością twierdzenia, iż przepisy art. 137 § 2 i 3 O.p. należy tak rozumieć, że wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do organu podatkowego dopiero z chwilą uzyskania wiedzy o tym fakcie przez organ. Oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa powinno być przy tym złożone organowi w formie pisemnej lub zgłoszone ustnie do protokołu. Nie stanowi skutecznego powiadomienia organu podatkowego o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, telefoniczna rozmowa doręczyciela z naczelnikiem urzędu skarbowego, stanowiąca relację z czynności doręczenia przesyłki, w ramach której doręczyciel pozyskał od pełnomocnika informację o fakcie wygaśnięcia jego umocowania...

Wyrok WSA - I SA/Rz 621/10

Obowiązek uiszczania zaliczek przez członków wspólnoty - właścicieli poszczególnych lokali, nałożony został w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy i dotyczy wyłącznie pokrycia kosztów zarządu. W zakresie tych wydatków związanych z nieruchomością wspólną, pokrywanych przez członków wspólnoty poprzez opłacanie zaliczek, wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej musi w określonych sytuacjach faktycznych korzystać z usług i dostaw od podmiotów zewnętrznych, co związane jest z ponoszeniem określonych kosztów (wydatków), ale w tym zakresie - jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w omówionym wyżej wyroku - brak podstaw do refakturowania tych kwot na członków wspólnoty. Koszty te (wydatki) dotyczą bowiem nieruchomości wspólnej - a nie służącej wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali - i w tym zakresie wspólnota jako wskazana wyżej jednostka jest nabywcą i konsumentem...

Przegląd prasy

Ograniczenia w odliczaniu VAT od stycznia mało realne

Jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma wprowadzić na dwa lata ograniczenia w odliczaniu VAT od aut i paliwa... Gazeta Prawna

Sprawozdania finansowe mają być bardziej użyteczne i wiarygodne dla inwestorów

Po zmianach w przepisach międzynarodowych sprawozdania będą tworzone w taki sposób, że pozwolą inwestorom bardziej wiarygodnie oceniać efektywność wykorzystania zasobów... Gazeta Prawna

Po kradzieży towarów nie trzeba korygować odliczeń VAT

Podatnik, któremu skradziono towary, nie musi korygować VAT. Obowiązku korekty nie ma nawet wtedy, gdy wcześniej odliczono VAT... Gazeta Prawna

Nowela PIT i CIT znów na ostatnią chwilę

Parlament w ekspresowym tempie uchwala zmiany w PIT i CIT. Aby weszły w życie od 2011 roku, muszą być ogłoszone do 30 listopada... Gazeta Prawna

Opłaty za użytkowanie rosną bardzo szybko

Użytkownicy wieczyści skarżą się na podwyżki. Rząd proponuje, by były najwyżej raz na trzy lata. Zdaniem ekspertów nie rozwiąże to problemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewidomy pod ścisłą kontrolą

Osoba, która chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, będzie musiała ujawnić dane swojego przewodnika. Jeśli pomaga jej pies, urząd sprawdzi, czy ma uprawnienia do opieki nad niewidomymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przychodnie i szpitale zapłacą niższą daninę od nieruchomości

Placówki udzielające świadczeń zdrowotnych, mniej pieniędzy oddadzą gminom. To dlatego że preferencyjną stawkę zastosują nie tylko do pomieszczeń, gdzie leczą pacjentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie tylko podatnik VAT-UE może stosować zerową stawkę

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, która nastąpiła przed rejestracją podatnika VAT-UE, jest opodatkowana stawką 0 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 574/10

Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności (art. 127 o.p.), organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją organu pierwszej instancji. Nie może więc ograniczyć się do kontroli decyzji organu pierwszej instancji, ale obowiązany jest ponownie rozstrzygnąć sprawę. Istota administracyjnego toku instancji polega na 2-krotnym rozstrzygnięciu tej samej sprawy, nie zaś na kontroli zasadności argumentów postawionych w stosunku do orzeczenia organu pierwszej instancji. Dopuszczalne jest wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdy postępowanie przeprowadzone w pierwszej instancji wymaga znacznego poszerzenia materiału dowodowego w sprawie. Ma to miejsce wtedy, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub znacznej części. Jak wynika z powyższych ustaleń i rozważań w przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie zachodziła...

Wyrok WSA - I SA/Łd 390/10

Sąd w składzie niniejszym podziela bowiem ugruntowany w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że nie każde naruszenie prawa nosi znamiona naruszenia "rażącego", stanowiącego przyczynę wyeliminowania danego aktu z obrotu prawnego. Rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy treść aktu pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że postanowienie bądź decyzja nie mogą być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa...

Przegląd prasy

Firmowe palarnie nie będą musiały spełniać specjalnych wymogów

Powierzchnia pomieszczenia, w którym mogą palić pracownicy, nie będzie musiała wynosić co najmniej 4 mkw... Gazeta Prawna

PIT od aportu know-how będzie odroczony

Podmioty wnoszące know-how do spółek kapitałowych zapłacą podatek od objętych udziałów dopiero po pięciu latach... Gazeta Prawna

Będą niższe odliczenia VAT od aut

Są już gotowe przepisy dotyczące czasowego ograniczenia odliczenia VAT od samochodów osobowych oraz paliwa do nich... Gazeta Prawna

W 2011 roku wzrosną kary za błędy podatkowe

Od 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 69 zł. Wyższe będą też sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym... Gazeta Prawna

Prasa nie może naruszać godności

Tajemnica korespondencji pod ochroną. Insynuacje w prasie są niedopuszczalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólne zeznanie jeszcze za ten rok

Zmiany wykluczające rozliczenie konkubentów z dzieckiem nie obejmą tegorocznych PIT. Tak wynika z poprawki do nowelizacji ustawy o PIT i o CIT przyjętej wczoraj przez Senat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec podwójnych kar za zaległości do ZUS

Ustawodawca ma 18 miesięcy na zmianę kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które przewidują dwie kary dla niesumiennych przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Certyfikat rezydencji potwierdzi prawo do preferencyjnej stawki

Wypłacając niektóre należności na rzecz zagranicznych kontrahentów, polscy przedsiębiorcy muszą pobrać tzw. podatek u źródła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 313/10

Mając zatem na uwadze powyższą interpretację przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a także normę wyrażoną w ust. 2 tego artykułu, zgodnie z którą wystawca faktury ma obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze również wtedy, gdy jego kwota jest wyższa od rzeczywistej kwoty podatku należnego z tytułu danej transakcji, należy uznać, że organy podatkowe uprawnione były do zastosowania w sprawie tego sanacyjnego przepisu, tj. jego ust. 2, skoro skarżący podatnik wystawił faktury z wykazanym w nich podatkiem od towarów i usług, które potwierdzały transakcje niezgodnie z ich przebiegiem, tj. o wartości znacznie wyższej, niż rzeczywista wartość, a faktury te ponadto zostały wprowadzone do obrotu gospodarczego i stanowiły podstawę do odliczenia podatku w nich naliczonego przez spółkę "A" i firmę "H"...

Uchwała NSA - I FPS 3/10

Należy przy tym zauważyć, że ogólne unormowanie zawarte w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności w zdaniu trzecim tego przepisu, daje podstawę przy dokonywaniu wykładni funkcjonalnej, do uwzględnienia na jego gruncie koncepcji świadczeń pomocniczych. Z tego względu nie można podzielić stanowiska, że w tej ustawie nieprawidłowo wprowadzono unormowanie zawarte w art. 11(A)(1 i 2 lit. b) VI Dyrektywy i że brak było podstaw do uwzględniania tej części unormowania wspólnotowego w prawie krajowym...

Przegląd prasy

Koszt badania ujmuje się w księgach rachunkowych

Niezafakturowane koszty badania sprawozdania finansowego stanowią rozliczenie międzyokresowe bierne. Wartości ujęte w tej pozycji są kwotami nieobejmującymi VAT... Gazeta Prawna

Aport nieruchomości nie wymusza na podatniku korekty VAT

Wniesienie aportem nieruchomości nie powoduje konieczności dokonania korekty VAT naliczonego związanego z nabyciem tego środka trwałego... Gazeta Prawna

Stawki VAT wpłyną na już zawarte umowy

Zmiana stawek VAT nie wymaga ustawowej regulacji dla umów, w których ceny są zakontraktowane na kwotę brutto... Gazeta Prawna

Mobilny internet będzie odliczany od dochodu

Nowelizacja przepisów o PIT wprowadza preferencje dla małżonków rozliczających się wspólnie oraz podatników korzystających z ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Mniej czasu na podpisanie protokołu

Skróci się czas załatwiania formalności przy wykupie mieszkań wojskowych będących w gestii MSWiA. Chodzi o mieszkania Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagraniczne transakcje nie są objęte polskim VAT

Obrót towarem poza granicami kraju, przed jego importem, nie podlega opodatkowaniu, nawet jeżeli obaj kontrahenci są polskimi firmami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od wywłaszczenia z prawa użytkowania wieczystego trzeba zapłacić VAT

Firmy pozbawiane nieruchomości muszą uiścić daninę od dostawy działek na cele publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne

Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy premię, płaci od niej podatek według skali oraz składki ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1079/09

W świetle art. 86 ust. 10 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszłej zaliczki nie może nastąpić za okres rozliczeniowy wcześniejszy od tego, w którym na podstawie art. 19 ust. 11 u.p.t.u. powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki...

Wyrok WSA - I SA/Bd 765/10

Zgodnie z przepisem art. 5 a pkt 6 powyższej ustawy pozarolnicza działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana q sposób zorganizowany i ciągły , prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z których uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł dochodów. Z powyższego wynika, że podatnikiem ww. podatku jest wyłącznie osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, tj. osoba, która rzeczywiście prowadzi tę działalność gospodarczą nie zaś osoba, która jedynie wyraziła zgodę na posługiwanie się nazwą jej przedsiębiorstwa lub nazwiskiem, nawet jeżeli dla pozorowania przez nią działalności podejmuje na zewnątrz pewne czynności. Stąd prawidłowo organ zauważył, że odbiór korespondencji przez skarżącą, czy treść zeznań np. S. B. nie obalają ustaleń i wniosków dokonanych przez organ...

Przegląd prasy

Kandydaci na doradcę podatkowego nie odbędą praktyki sądowej

Minister finansów ustalił nowe zasady egzaminów na doradcę podatkowego. Zmienią się też zasady praktyk, ale w dalszym ciągu nie będzie praktyki w sądzie administracyjnym... Gazeta Prawna

Jak uniknąć podatku od domu w spadku

Spadkobiercy z najbliższej rodziny nie płacą podatku od dziedziczonego domu, jeśli zgłoszą to fiskusowi... Gazeta Prawna

Firma powinna przechowywać protokoły z kontroli skarbowej

Podatnik, który otrzymał protokół po kontroli fiskusa, powinien zatrzymać go w dokumentacji. Pozwoli to w każdej chwili wrócić do zarzutów fiskusa... Gazeta Prawna

Impreza mikołajkowa powiększy przychód

Jeśli pracodawca potrafi określić, ilu pracowników wzięło udział w imprezie mikołajkowej i jaka kwota przypada na każdego z nich, wartość tę musi dopisać do przychodów... Gazeta Prawna

Liczba ubezpieczonych decyduje, kto płaci zasiłki

30 listopada to ważna data dla pracodawców. Bo jeśli na ten dzień zgłoszą do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, od 1 stycznia 2011 r. będą płatnikami m.in. świadczeń chorobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Listonosza z emeryturą zastąpi powoli bankomat

ZUS bada, jak może zachęcić emerytów do częstszego korzystania z pośrednictwa banków w przekazywaniu należnych pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od nowego roku zmieni się zakres zwolnienia dla usług finansowych

Działalność lombardów - dziś opodatkowana - od 1 stycznia 2011 r. nie będzie obciążona VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej wynająć auto, niż dostać zwrot wydatków

Pracownik, który używa prywatnego samochodu do celów służbowych, może podpisać z firmą umowę najmu i płacić 8,5-proc. zryczałtowany podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 1184/09

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. - co należy podkreślić - jest postępowaniem szczególnym uzasadniającym, w przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe nadwyżki wydatków nad zasobami finansowymi, przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, twierdzącego, że ujawnił wszystkie źródła przychodów. W tym zakresie organ podatkowy nie może wyręczać podatnika i poszukiwać dowodów, o których istnieniu nie wie. Z przedstawionej w skardze kasacyjnej argumentacji wynika, że podatnik korzystał z pomocy prawnej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezrozumiałym jest więc podnoszenie przez autorkę skargi kasacyjnej "niefrasobliwości" skarżącego w zakresie dokumentowania zdarzeń podatkowych z życia prywatnego...

Wyrok WSA - I SA/Po 468/10

Reasumując, po zakończeniu umów najmu oraz zmiany lokalizacji Spółki, nie będzie ona mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym z uwagi na fakt, że wartości te nie spełniają generalnej zasady wynikającej z treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. istnienia racjonalnego związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami, a uzyskanymi przychodami, gdyż te powierzchnie biurowe nie będą już wykorzystywane w Jej działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Za korzystanie z telefonu komórkowego w szpitalu pacjent nie płaci

Szpitale nie mogą od pacjentów pobierać opłat za to, że ci w trakcie pobytu tam korzystają z energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Pracownik nie zapłaci PIT za mikołajkową paczkę dla dzieci

Jeśli paczki mikołajkowe dla dzieci pracowników są finansowane przez pracodawców z funduszu socjalnego lub związkowego, ich wartość będzie zwolniona z podatku... Gazeta Prawna

Sprawozdania finansowe: biegli rewidenci wskażą zastrzeżenia

Biegli rewidenci wystawią po zbadaniu sprawozdania finansowego opinię z zastrzeżeniem, gdy istnieje różnica zdań pomiędzy kierownikiem jednostki a rewidentem... Gazeta Prawna

Usługi edukacyjne są zwolnione z VAT

Usługi edukacyjne świadczone przez nauczycieli indywidualnych są zwolnione z podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Komunikat o rencie za dom narusza dobre obyczaje

Reklamy w formie neutralnego czy urzędowego przekazu kierowane do osób starszych można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obroże powoli, ale zyskują na popularności

Złamanie zasad odbywania kary z obrożą to powrót do więzienia. Jeszcze pod koniec czerwca w aresztach domowych przebywało zaledwie 48 skazanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepełnosprawni padli ofiarą działania urzędów

Organy administracji muszą służyć obywatelom. Brak takiej pomocy narusza godność człowieka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus szybciej ściągnie to, co jego

Trudniej będzie uniknąć egzekucji podatków i opłat. Fiskus pobierze zaległość od obojga małżonków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 563/10

Zbiorcza faktura korygująca wystawiona z powodu obniżenia lub podwyższenia ceny, powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży towaru...

Wyrok WSA - I SA/Łd 387/10

Ponieważ w rozpatrywanej sprawie pojawia się konstrukcja tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego należy zwrócić uwagę na art. 92 § 1 i § 2 O.p., w którym określone zostały zasady odpowiedzialności solidarnej. Stosownie do art. 92 § 1 O.p. odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania powstające w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 są tylko ci podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Jednak od tej reguły ustawodawca wprowadził wyjątki. Zasady przewidzianej w § 1 art. 92 nie stosuje się do podatników ponoszących solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe powstałe w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2, jeżeli pobierane są one w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (art. 92 § 2 O.p.). W tym przypadku zasady odpowiedzialności solidarnej stosuje się z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą zgodnie z odrębnymi przepisami wystawia się decyzję (nakaz płatniczy). Taką sytuację reguluje powoływany już art. 6c u.p.r...

Przegląd prasy

Uprawnienia rodzicielskie: niepełny etat chroni przed zwolnieniem

Pracownikom, którzy obniżają swój wymiar czasu pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, przysługuje taka sama ochrona przed zwolnieniem jak w trakcie urlopu wychowawczego... Gazeta Prawna

Sprzedaż lokalu użytkowego jest przychodem wspólników

Jeśli lokal jest wykorzystywany do działalności spółki cywilnej, to jego sprzedaż stanowi przychód dla wspólników... Gazeta Prawna

Ulga prorodzinna bez zmian

W rozliczeniu podatkowym za 2010 rok podatnicy będą stosować te same zasady odliczenia ulgi prorodzinnej co za rok ubiegły... Gazeta Prawna

Allegrowicze ukrywają konta przed fiskusem

Podatnicy dokonujący transakcji w portalach aukcyjnych nie podają numerów kont bankowych. Nie uchroni ich to jednak przed kontrolą skarbówki... Gazeta Prawna

Jawność ksiąg wieczystych tak, ale...

Ograniczaniu anonimowości podczas przeglądania ksiąg wieczystych w sieci mógłby posłużyć wymóg zalogowania się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Różne są orzeczenia o ważności walnych w częściach

Jakie zasady mają obowiązywać w spółdzielniach podczas podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu odbywającym się w częściach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cały zarząd odpowiada za długi wobec fiskusa

Członkowie nawet bardzo licznego zarządu stowarzyszenia w postępowaniu dotyczącym orzeczenia ich odpowiedzialności za jego zaległości podatkowe nie mogą powoływać się na brak wpływu na podejmowanie decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fundusz: sposób na fiskusa

Chcesz zapłacić niższą zaliczkę na podatek za listopad i grudzień? Utwórz fundusz szkoleniowy. Czasu jest niewiele, ale na to wystarczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 709/10

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało wyjaśnione w słowniczku zamieszczonym w art. 4 ust. 1 pkt 12 u.z.p.d.o.f. W myśl tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza to pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. pojęcie to oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9...

Wyrok WSA - I SA/Rz 568/10

Wniesienie udziałów w spółce z o.o. jako wkład niepieniężny co spółki osobowej nie wiąże się z otrzymaniem przez niego jakiejkolwiek odpłatności...

Przegląd prasy

Minister sprecyzował zasady egzaminowania na doradców podatkowych

Zasady przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego zmienią się nieznacznie. Kandydaci będą nadal musieli rozwiązać 100 zadań testowych, zadanie praktyczne oraz odpowiedzieć na 10 pytań... Gazeta Prawna

Do limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych wlicza się wszystkie przychody

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych oblicza się, sumując wszystkie osiągnięte przychody związane z prowadzeniem działalności... Gazeta Prawna

Odśnieżanie można rozliczyć ryczałtem

Przedsiębiorca profesjonalnie oferujący usługi odśnieżania może wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według skali lub stawką liniową... Gazeta Prawna

Gminy stracą na preferencyjnych stawkach podatku od nieruchomości dla sanatoriów

Szpitale i sanatoria będą mogły opodatkować niższą stawką podatku od nieruchomości nie tylko sale operacyjne, ale też stołówki, kuchnie i inne pomieszczenia pomocnicze... Gazeta Prawna

Narodziny w domu pod znakiem zapytaniaNarodziny w domu pod znakiem zapytania

W 2011 roku kobiety uzyskają prawo do bezpłatnych porodów w domu. Nie wiadomo jednak, czy sfinansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż nieruchomości za bezcen do podważenia

Umowa sprzedaży po znacznie zaniżonej cenie nieruchomości spółki z o.o. członkowi jej organu lub prokurentowi jest nieważna bez uprzedniej akceptacji zgromadzenia wspólników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak sprzedać, ale być właścicielem

Przedsiębiorca, który nie jest do końca pewny, czy kontrahent zapłaci za towar, może zastrzec jego własność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec beztroskiej jazdy właścicieli quadów

Sejm jest gotowy do uchwalenia nowych przepisów. Będzie nowa kategoria prawa jazdy od 14 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 300/10

Spółka jako pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do świadczeń, które sama przekazała, czy też pokryła za pracownika/byłego pracownika - z tytułu opłacania składki inwestowanej w fundusze kapitałowe. W związku z czym płatnikiem w przedmiotowej sprawie nie jest ani ubezpieczony, czyli pracownik/były pracownik, ani też Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Płatnikiem, w świetle art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 8 Ordynacji podatkowej jest skarżąca Spółka - ubezpieczający. To na skarżącej Spółce jako płatniku a nie na Towarzystwie Ubezpieczeniowym ciąży obowiązek pobrania stosownej zaliczki tytułem wyżej określonego przychodu...

Wyrok WSA - I SA/Wr 810/10

Ponadto, skoro przedmiotowe czynności zawierają cechy usługi windykacji, pozostają poza zakresem zwolnienia od podatku od wartości dodanej, na mocy powołanego w zaskarżonej interpretacji art. 135(1)(d) Dyrektywy 112...

Przegląd prasy

Firmy będą częściej karane za błędy w szkoleniach finansowanych przez UE

Od stycznia urzędy zaostrzą kontrole zarządzania unijnymi projektami szkoleniowymi. Urzędnicy będzie mogli obniżyć wynagrodzenie osobom zatrudnionym przy jego realizacji... Gazeta Prawna

Podatki zagrażają wysypiskom śmieci

Problemy ze składowaniem śmieci dotykają nie tylko mieszkańców i duże aglomeracje miejskie, ale również firmy prowadzących wysypiska. Dużym utrudnieniem jest dla nich podatek od nieruchomości... Gazeta Prawna

Zamiana mieszkań bez PIT

Zwolniona z podatku dochodowego była tylko zamiana nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a nie działek i budynków magazynowo-produkcyjnych... Gazeta Prawna

Błędne zapisy w księdze przychodów i rozchodów trzeba skorygować

Podatnik może poprawiać błędne zapisy w księdze, pod warunkiem że zachowa czytelną treść korygowanych księgowań... Gazeta Prawna

Posłowie otworzyli furtkę dla piratów

Zwiększenie dopuszczalnej prędkości i wprowadzenie dozwolonej granicy błędu może się okazać niewychowawcze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie nowe zwolnienie w PIT dla rolników

Producenci rolni będą mogli sprzedawać przetworzone przez siebie produkty rolne w niewielkim zakresie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prenumerata to koszt

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają kłopoty z rozliczeniem wydatków na zakup prasy na przyszły rok. Listopad to czas, w którym wiele firm podejmuje decyzję o prenumeracie czasopism... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus podważa opinie statystyczne

Indywidualna opinia GUS o symbolu PKWiU, od której zależy prawidłowość stawki VAT, nie jest wiążąca ani dla przedsiębiorcy, ani dla organów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 listopada 2010

Nowości

UWAGA ODSETKI ZNÓW WYŻSZE

Od 9 listopada obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 420/10

Samo zatem nabycie wskazanych towarów powoduje powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w w.w. wysokości. Stwierdzenie to implikuje również brak konieczności posiadania pojazdu nabytego przez podatnika przez określony czas, byleby towar ten został mu wydany, a następnie by był przezeń wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (arg. z art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 86 ust. 1 u.p.t.u.)...

Wyrok WSA - I SA/Po 458/10

W związku z brzmieniem tej definicji legalnej oraz w.w. przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podkreślić należy, iż wnioskodawczyni - jako strona umowy partnerstwa, nie zaś strona umowy o dofinansowanie projektu - nie jest adresatem żadnej dotacji w rozumieniu cytowanego przepisu. Konkluzji tej nie zmienia fakt, iż finalnie środki z dotacji - w ramach wykonania wskazanej umowy - przeznaczone są na realizację projektu "I.B.", w którym uczestniczy strona skarżąca. W niniejszej sprawie bowiem w sposób wyraźny adresatem dotacji jest Spółka z o.o. "S. C.", tym samym to w jej przypadku zastosowanie znajdzie norma z art. 21 ust. 1 pkt. 129 u.p.d.o.f., obejmująca zwolnieniem dochody uzyskane w ramach dotacji z budżetu Państwa...

Przegląd prasy

Ulga na dzieci pozostanie bez zmian

Ulgę prorodzinną tak jak dotychczas będzie można odliczać na każde dziecko w takiej samej wysokości... Gazeta Prawna

Dwa dni więcej na złożenie PIT za 2010 rok

Podatnicy na złożenie zeznania rocznego PIT za obecny rok mają dwa dni więcej, bo termin mija dopiero 2 maja 2011 r. Na rozliczenie podatkowe za 2010 rok jest jeszcze czas, bo około pół roku... Gazeta Prawna

Firma może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem

Podatnik, którego przychody przekroczą 150 tys. euro lub rozpocznie prowadzenie określonego rodzaju działalności, straci prawo do opodatkowania ryczałtem... Gazeta Prawna

Czy można odliczyć faktury za ciastka i kawę

Wydatki poniesione na artykuły spożywcze zużyte jako poczęstunek dla kontrahentów można przypisać do ogólnych kosztów związanych z działalnością opodatkowaną... Gazeta Prawna

PIT wspólny z dzieckiem nie dla konkubentów

Osoby żyjące w związkach partnerskich nie rozliczą z dziećmi dochodów uzyskanych w 2011 r. Nie uczynią tego, albowiem nie będą już osobami samotnie wychowującymi swe pociechy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Paczka ze środków funduszu bez podatku dla pracownika

Pracodawcy często wykorzystują zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aby sfinansować świadczenia okolicznościowe, udzielić nisko oprocentowanej pożyczki lub zapomogi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aby szybciej odzyskać VAT, trzeba uregulować całą kwotę

rzyspieszony zwrot jest możliwy, gdy podatek naliczony wynika z faktury, która dokumentuje należność zapłaconą w całości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie płacisz VAT, ale kasę mieć musisz

Wzrost limitu zwolnienia od VAT spowodował, że więcej przedsiębiorców nie ma obowiązku rozliczać tego podatku. Nie znaczy to jednak, że nie dotyczą ich przepisy zobowiązujące do instalacji urządzeń fiskalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 496/10

Reasumując, sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy pdof. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1678/10

Skoro z literalnego brzmienia przepisu art.12 ust 3 u.p.d.o.p. nie wynika zakaz pomniejszenia przychodu o udzielane bonifikaty lub skonta osobom nie związanym z podatnikiem bezpośrednią umową handlową, a przepis w tym przypadku przyjmuje przychód do opodatkowania w wartościach rzeczywistych, brak jest przeszkód prawnych do uznania, że noty rabatowe pomniejszają przychód podatnika...

Przegląd prasy

Gdy nie było mobbingu, firmie należy się odszkodowanie

W razie rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia z powodu nieistniejącego mobbingu firmie przysługuje odszkodowanie... Gazeta Prawna

Krótka sprzedaż będzie wykazana w PIT-8C

Biura maklerskie w rozliczeniu krótkiej sprzedaży w drukach PIT-8C wykażą tylko przychód pożyczkobiorcy... Gazeta Prawna

Fiskus skontrolował parafie i podatników: darowizny kościelne są nadużywane

Umowy darowizny zawierali duchowni, którzy nie posiadali upoważnienia do reprezentowania kościelnej osoby prawnej... Gazeta Prawna

Wygrana za granicą, podatek w Polsce

Jeżeli podatnik osiągnął dochody z wygranej w kasynach, konkursach, grach i zakładach wzajemnych prowadzonych za granicą, musi je rozliczyć przed polskim urzędem skarbowym... Gazeta Prawna

Brak adresu pozwanego ogranicza prawo do sądu

Jeśli powód nie zna adresu swojego przeciwnika, nie złoży pozwu. Od lat nie ma pomysłu, jak naprawić tę wadę procedury sądowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowy wzór formularza PIT-28

Właściciele mieszkań rozliczą przychody z najmu za 2010 r. na nowym druku PIT-28, według stawki 8,5 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zabytkowe auto nie traci na wartości, ale jest amortyzowane

Firma, która kupi wyprodukowany wiele lat temu pojazd, nalicza od jego wartości początkowej odpisy umorzeniowe. Jednak tylko dla celów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za zaległość zapłacimy więcej niż za kredyt

Od jutra będą wyższe odsetki za zwłokę. Mają dyscyplinować podatników do regulowania zobowiązań w odpowiednim czasie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 592/10

Skonstatować wobec powyższego należy, iż za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. W konsekwencji przyjąć należy, że zdarzenie to nie rodzi obowiązku wystawienia faktury VAT...

Wyrok WSA - III SA/Wa 926/10

Zdaniem Sądu takie stwierdzenie wyklucza możliwość wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zdaniem Sądu w sytuacji, gdy wnioskodawca stwierdzi, że nie wie czy w stanie faktycznym wystąpi jeden z jego elementów wskazanych we wniosku organ nie może ocenić skutków prawnopodatkowych stanu faktycznego w nim opisanego, zgodnie z treścią art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej. W myśl art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wnioskodawca ma obowiązek we wniosku o wydanie interpretacji przedstawić w sposób wyczerpujący stan faktyczny w oparciu o który ma być wydana interpretacja. Skoro zgodnie z treścią art. 14c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ma zawierać ocenę prawną stanowiska wnioskodawcy przedstawionego w zakresie stanu faktycznego opisanego we wniosku, to nie może się ona odnosić do sytuacji co do których sam podatnik nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy wystąpią w stanie faktycznym czy też nie. Zdaniem Sądu wynikający z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego wyklucza możliwość stwierdzenia we wniosku, że być może pewne elementy stanu faktycznego wskazanego we wniosku wystąpią lub też nie wystąpią...

Przegląd prasy

Akcje pracownicze rozlicza się, nie uwzględniając kosztów zakupu

Pracownicy sprywatyzowanych spółek muszą rozliczyć podatek ze sprzedaży otrzymanych nieodpłatnie akcji... Gazeta Prawna

Bony od pracodawcy są przychodem pracownika

Równowartość bonów dla pracownika podlega doliczeniu do przychodów ze stosunku pracy i opodatkowaniu PIT... Gazeta Prawna

Wystawienie przez pracodawcę druku PIT-40 pozostanie nieobowiązkowe

Roczne obliczenie podatku pracodawcy będą musieli sporządzić, jeśli pracownicy złożą im przed 10 stycznia 2011 r. druk PIT-12... Gazeta Prawna

Ulgowy przewóz pracowników to usługa podlegająca VAT

Wykonywanie bezpłatnych przewozów przez przedsiębiorstwo komunikacyjne na rzecz swoich pracowników jest świadczeniem, które podlega VAT... Gazeta Prawna

Parlament ma rok na usprawnienie eksmisji

Brakuje zasad dostarczania pomieszczeń dla osób eksmitowanych. To sedno wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 19/06)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pensje szkoleniowe według starych zasad

Płacę za wolne na naukę liczymy jak za urlop, gdy podwładny zaczął podnosić kwalifikacje zawodowe przed 16 lipca. Tak uważa inspekcja pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jednorazowy odpis możliwy tylko od ciężarówki

Przed końcem roku warto jeszcze zainwestować np. w nowy samochód i skorzystać z prawa do zaliczenia całej jego wartości od razu do kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolno zadać fiskusowi jeszcze raz to samo pytanie

Przepisy nie zabraniają podatnikowi, który otrzymał niekorzystną dla siebie interpretację, ponownej prośby o odpowiedź w tej kwestii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 618/10

Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Lukę w tym zakresie wypełniło orzecznictwo, w którym przyjmuje się, że termin ten obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansow...

Wyrok NSA - I FSK 1564/09

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy...

Przegląd prasy

12 listopada szkoły nie mogą być zamknięte

Dyrektor szkoły, który ogłosi dzień wolny od zajęć, musi zapewnić uczniom opiekę. Nie może zmuszać rodziców, aby w tym czasie nie przysyłali dzieci do szkoły... Gazeta Prawna

Służba celna może wezwać do poddania odprawie czasowej drogich samochodów

Osoby często przekraczające granicę UE nie muszą stosować pisemnej procedury odprawy czasowej. Jednak jeśli będą się poruszać drogimi samochodami, celnicy będą mogli tego zażądać... Gazeta Prawna

Wydatki na wywóz śmieci są kosztem

Firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na wywóz nieczystości oraz zakup worków i koszy na śmieci... Gazeta Prawna

Fiskus: Odrębnie rozlicza się zyski kapitałowe

Zdaniem fiskusa nie można rozliczać zysków kapitałowych w ramach firmy. Przychodem z działalności może być tylko dochód z podstawowego rachunku... Gazeta Prawna

Coraz mniej czasu na odzyskanie pieniędzy z niezapłaconych faktur

Jeszcze tylko do końca grudnia można skorzystać z ulgi na złe długi w odniesieniu do nieuregulowanych faktur wystawionych w 2008 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Telewizor można wrzucić w koszty wynajmu

W czasach, gdy koniunktura na rynku najmu nie rozpieszcza, wynajmujący szukają oszczędności na podatku. Warto pod tym kątem przeanalizować koszty ponoszone po to, by lokal przynosił zysk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za co odpowiada twój pełnomocnik

Adwokat czy radca prawny nie może gwarantować wyniku sprawy. Wolno nam jednak żądać odszkodowania, jeśli przegrana jest skutkiem jego zaniedbań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Piratom będzie trudniej pozbyć się punktów

Kurs reedukacyjne dla kierowców ma być dłuższy i droższy niż dziś. Posłowie zakończyli prace nad projektem ustawy o kierujących pojazdami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 473/10

Zwolnienie wskazane w art.21 ust.1 pkt.46 jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym. Źródłem przychodu są "środki pomocowe" pochodzące od wskazanych w w/w przepisie podmiotów...

Wyrok WSA - I SA/Gd 479/10

Ustalenie podstawy obliczenia podatku w drodze szacunku polega na dokonywaniu ustaleń zbliżonych do stanu rzeczywistego, ale nie tożsamego. Ryzyko konsekwencji szacowania obciąża podatnika, bowiem ponosi on negatywne konsekwencje zaniedbań w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych. Z samej istoty szacunku wynika, iż przyjęte dane są jedynie zbliżone do rzeczywistych, co wynika z konieczności opierania się na danych wyjściowych uśrednionych i typowych dla danej działalności. Sąd nie dopatrzył się w tym zakresie uchybień w zakresie prawidłowości gromadzenia materiału dowodowego i jego oceny...

Przegląd prasy

Tylko do końca grudnia fiskus może żądać podatku za 2004 rok

Za dwa miesiące, 31 grudnia 2010 r., przedawnią się zobowiązania podatkowe 2004 roku. Fiskus nie będzie mógł żądać od nas zapłaty podatku za ten rok ani odsetek od niego... Gazeta Prawna

Dobrowolne alimenty bez podatku

Alimenty, które są płacone dobrowolnie, bez wyroku sądu, przez jednego z rodziców na dziecko z nieformalnego związku, nie podlegają PIT... Gazeta Prawna

Niepełnosprawni odliczą ulgę w PIT

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą od swojego dochodu odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki związane z rehabilitacją... Gazeta Prawna

Usuwając kratkę ze służbowego auta, trzeba skorygować VAT

Wymontowanie kratki z samochodu spowoduje obowiązek korekty deklaracji VAT i zwrot podatku... Gazeta Prawna

Oszczędności trzeba udokumentować

Osoby planujące duże wydatki powinny zachować dokumenty, które pomogą, gdy fiskus kiedyś zechce sprawdzić, skąd miały środki na ten cel... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus może podważyć darowiznę podatnika

Nie wolno wyzbyć się majątku z krzywdą wierzyciela. Dotyczy to i osób fizycznych, i Skarbu Państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Służebność przesyłu do poprawki

Po ponad dwóch latach od wprowadzenia służebności przesyłu rząd przyjął projekt noweli poprawiającej zasady usytuowania instalacji na prywatnym gruncie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwie umowy przedwstępne

Temu, kto dał zadatek, należy się zwrot sumy dwukrotnie wyższej, gdy kontrahent zrezygnował ze sprzedaży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 listopada 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1047/09

Trzeba również zdawać sobie sprawę z prawnopodatkowych konsekwencji zaaprobowania stanowiska Ministra Finansów, podtrzymanego w skardze kasacyjnej poprzez wysunięcie zarzutów naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 4a oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p...

Wyrok WSA - I SA/Rz 227/10

Z uwagi na przysługujące podatnikom odliczenia, podatek należny nie wystąpił - nie powstało zobowiązanie podatkowe (art. 21b pkt 1 Ordynacji). Kwota nadpłaty w podatku za 2005r. objęła zatem całość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatników i wyniosła 4.709,50 zł. W pierwotnie złożonym zeznaniu podatnicy wykazywali nadpłatę w takiej samej wysokości Zwrotu nadpłaty (przekazania w związku z zajęciem wierzytelności z tytułu nadpłaty) w tej wysokości dokonano w dniu 14 kwietnia 2006r. W korekcie zeznania podatnicy wykazywali nadpłatę w wysokości 4.708,70zł...

Przegląd prasy

Mniej zakładów pracy chronionej. Niepełnosprawni będą dłużej pracować

Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, która ogranicza przywileje zakładów pracy chronionej. Już od przyszłego roku stopniowo będzie zmniejszać się pomoc, jaką otrzymują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne... Gazeta Prawna

Podatnicy nie muszą płacić akcyzy od olejów smarowych

Podatnicy mogą nie płacić akcyzy od olejów smarowych. Ci, którzy ją zapłacili, mogą wnioskować o zwrot nadpłaty... Gazeta Prawna

Wykonawcy zamówień publicznych stracą na zmianie stawek VAT

Wzrost stawek podatku od towarów i usług nie oznacza, że od 1 stycznia 2011 r. wykonawcy zamówień publicznych otrzymają automatycznie wyższe wynagrodzenie... Gazeta Prawna

Fiskus tropi ukryte dochody z 2004 roku

Koniec roku podatkowego wiąże się ze wzmożonymi kontrolami fiskusa. Urzędnicy ruszają na łowy tuż przed wygaśnięciem zobowiązań podatkowych... Gazeta Prawna

Radcowie chcą być jak adwokaci

„Nie” dla doradców prawnych w sądach, „tak” dla radców w procesach karnych - chce powiedzieć najwyższa władza korporacji radcowskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy o spółkach do przemyślenia

Projektowane przepisy oparte są na naiwnym założeniu, że może się zdarzyć sytuacja wyjścia wspólnika ze spółki, a tę zlikwiduje jej założyciel... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie powinno być wątpliwości, kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości

Firma, która w trakcie roku kupiła nowo wybudowany budynek, zapłaci podatek dopiero w następnym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie trzeba korygować VAT za auta testowe

Firmy zajmujące się sprzedażą nowych samochodów mogą odliczać podatek naliczony za auto do jazd próbnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama