Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - październik 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 532/10

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że skoro przepis art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje, iż zobowiązanie podatkowe (powstające z dniem zaistnienia z zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania - art. 21 § 1 pkt 1) przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a za podatek uważa się także - zgodnie z art. 3 pkt 3 lit. a Ordynacji podatkowej - zaliczkę na podatek, to dla odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2001 r., termin przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności zaliczki, a więc w sprawie rozpoczął swój bieg w dniu 31 grudnia 2001 r. Zatem, odsetki od tej zaliczki przedawniły się z upływem 5 lat, tj. w dniu 31 grudnia 2006 r...

Wyrok WSA - I SA/Go 535/10

Normy zawierające ulgi czy zwolnienia są tzw. normami celu społecznego. Cel społeczny tych norm polega na realizacji polityki w dziedzinie nauki, ochrony zdrowia, zatrudnienia, inwestycji itp. Mają służyć stymulacji określonych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. W sytuacji, gdy normy celu społecznego skierowane są na rozwój określonych obszarów życia społecznego, zamiar ten nie zostanie osiągnięty, gdy nie zostanie w sposób właściwy rozpoznany cel regulacji prawnej, którym in casu było nie tylko zmniejszenie obciążeń podatkowych, lecz w pierwszej kolejności stworzenie warunków rozwoju budownictwa. Wykładnia prawa oferowana przez organy podatkowe prowadziłaby do niezrealizowania założenia normy prawnej. Przy interpretacji tego typu norm wykładnia celowościowa powinna być stosowana w ścisłym powiązaniu z wykładnią językową i systemową...

Przegląd prasy

ZUS poinformuje firmę o nadpłacie składek

Firma, która wpłaci do ZUS za dużo składek, zostanie o tym poinformowana... Gazeta Prawna

Wyroby akcyzowe: zamówienia na banderole do 30 października

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do oznaczenia wyrobów akcyzowych banderolami, powinni zgłosić zapotrzebowanie na znaki akcyzy do 30 października... Gazeta Prawna

O rozliczeniu cichego wspólnika decyduje umowa

Opodatkowanie dochodu otrzymanego przez cichego wspólnika jest uzależnione od treści indywidualnej umowy cywilnoprawnej oraz statusu wspólnika... Gazeta Prawna

W 2011 r. wzrosną stawki podatku od domów

Od 1 stycznia 2011 r. wzrosną stawki maksymalne podatku od nieruchomości. W poszczególnych gminach i miastach wzrosty mogą być nawet kilkunastoprocentowe... Gazeta Prawna

Za krzywdę po stracie żony

Więź rodzinna jest dobrem osobistym. Za jej zerwanie wskutek śmierci osoby bliskiej wywołanej przestępstwem członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Miliony dla chcących się modernizować

Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą sięgnąć po unijne granty. Warunkiem jest realizacja nowej inwestycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rodzice zapłacą więcej za ubranka dla dzieci

Stawka VAT 7 proc. jest niezgodna z prawem UE. Wzrośnie najprawdopodobniej do 23 proc. Efektem będzie podwyżka cen artykułów dla dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ogrzewający gazem dom zapłacą daninę

Zbiorniki z propanem-butanem obejmuje podatek od nieruchomości. Od przydomowych zbiorników z gazem właściciel musi zapłacić podatek od nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwał NSA - I FPS 1/10

W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla zastosowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju...

Postanowienie NSA - II FSK 1479/10

Skoro przepisy art. 4 ust. 1 - 4b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu przewidują wydanie z Rejestru tylko odpisów pełnych lub aktualnych, to sąd administracyjny wzywając pełnomocnika strony o przedłożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia, nie może nałożyć na niego obowiązku nie przewidzianego tymi przepisami...

Przegląd prasy

CIT-7 przesyła się także do podatników

Spółki, które wypłaciły swoim udziałowcom dywidendy albo inne przychody z tytułu udziału w zysku, przekazują informację CIT-7 o wysokości pobranego podatku od tych wypłat... Gazeta Prawna

Unia Europejska będzie upraszczać rachunkowość firm

Resort finansów rozważy uproszczenie przepisów o rachunkowości dla małych i średnich firm po zakończeniu prac na poziomie Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Biuro rachunkowe będzie zwolnione z podatku VAT

Biuro rachunkowe, które nie będzie świadczyć usług doradztwa podatkowego, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT... Gazeta Prawna

Sprzedawcy prasy zapłacą za wyższy VAT

Od przyszłego roku z 7 do 8 proc. wzrośnie VAT na gazety i czasopisma. Nie wiadomo, jak będzie sprzedawana prasa po 1 stycznia z nadrukowanym starym VAT... Gazeta Prawna

Stare samowole bez grubej kreski

Nie będzie abolicji dla samowoli sprzed 1995 roku. Trybunał nie zajął się przepisami w ich sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posiłki i dojazdy to koszty funkcjonowania rady nadzorczej

Wydatki związane z obsługą organów spółki akcyjnej można uwzględnić przy rozliczeniu podatkowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Faktury za energię do korekty

Zmiana stawek najwięcej problemów przysporzy dostawcom prądu, bo oni już dziś wystawiają faktury za 2011 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zostaną ulgi i wyższe koszy

Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla autorów, twórców, dziennikarzy pozostaną, nawet jeśli dług publiczny przekroczyłby 55 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 407/10

Umorzenie odsetek od kredytu nie stanowi przychodu poręczyciela z tytułu nieodpłatnego świadczenia, ponieważ u poręczyciela nie następuje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia. Organy uzasadniając stanowisko wskazują, że bank nie wykonał na rzecz poręczyciela nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie korzystał on ze środków finansowych pochodzących z udzielonej pożyczki kredytobiorcy...

Wyrok WSA - I SA/Gd 922/10

Analiza akt sprawy wskazuje, że zawiadomienie o terminie przeprowadzenia tego dowodu zostało pełnomocnikom strony doręczone już po dokonaniu czynności dowodowej. Strona nie została bowiem zawiadomiona o przesłuchaniu z odpowiednim wyprzedzeniem (art. 190 § 1 o.p.), nie miała też możliwości zadawania świadkowi pytań podczas przesłuchania...

Przegląd prasy

Rząd: gminy odbiorą prawo jazdy dłużnikom

Starosta nie odbierze prawa jazdy dłużnikowi, który chociaż częściowo płaci alimenty na dzieci. Nie może to być mniej niż 30 proc. zasądzonej kwoty przez co najmniej sześć miesięcy... Gazeta Prawna

Odsetki za zwłokę nie należą się, gdy fiskus nie stracił dochodów

Nie nalicza się odsetek, gdy Skarb Państwa nie doznał uszczerbku finansowego w wyniku powstania zaległości podatkowej... Gazeta Prawna

Wpłata na konto bankowe nie wystarczy do odliczenia VAT

Podstawą odliczenia VAT nie jest posiadanie faktury lub zapłata należności na konto, ale faktyczne wykonanie czynności... Gazeta Prawna

Montaż sprzętu AGD z 22-proc. podatkiem VAT

Podatnik, który montuje AGD w stałej zabudowie, musi do takiej usługi stosować 22-proc. stawkę podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Reklama w blogu to kłopoty z fiskusem

Właściciel strony musi opodatkować wynagrodzenie za promocyjne ogłoszenia. To jedyny pewnik. Dalej są już same wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższy VAT za urodę

Nie wszystkie usługi medyczne pozostaną zwolnione. Operacje plastyczne zdrożeją o 23 proc. Może to też dotyczyć opłat pobieranych od rodzących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy mogą się ubiegać o zwrot nadpłaty

Do 31 grudnia 2009 r. Polska łamała prawo, pobierając opłatę paliwową niższą od wymaganej przez UE i od innej podstawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korzystając ze służbowego auta, możesz mieć przychód

Gdy pracownik używa firmowego pojazdu na cele prywatne, nic za to nie płacąc pracodawcy, powinien uiścić od tego podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-385/09

Wykładni dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, by podatnik podatku od wartości dodanej, który spełnia materialnoprawne przesłanki odliczenia tego podatku, zgodnie z przepisami tej dyrektywy, i uzyskał identyfikację dla celów podatku od wartości dodanej w rozsądnym terminie od wykonania czynności uprawniających go do odliczenia, mógł zostać pozbawiony możliwości wykonywania tego prawa przez ustawodawstwo krajowe, które zakazuje odliczania podatku od wartości dodanej zapłaconego przy nabyciu towarów z tego względu, że podatnik ten nie uzyskał identyfikacji dla celów podatku od wartości dodanej przed ich wykorzystaniem w ramach swej działalności podlegającej opodatkowaniu...

Wyrok WSA - I SA/Bk 143/10

Możliwość nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności z powodu wystąpienia jednego z warunków z art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej uzależnione jest dodatkowo od uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane (239b § 2 Ordynacji podatkowej)...

Przegląd prasy

Lekarze i prawnicy z ulgą na zakup kasy fiskalnej

Wszystkie nowe podmioty, które w przyszłym roku stracą zwolnienie dotyczące stosowania kas fiskalnych, skorzystają z częściowej refundacji kosztów ich zakupu... Gazeta Prawna

Nowe limity do zwolnienia VAT to mniej oszustw

Od 2010 r. limit do zwolnienia VAT jest wyższy i znów zwiększy się on w 2011 r. Nowe limity pozwoliły zmniejszyć skalę popełnianych oszustw... Gazeta Prawna

Tylko część długów będzie umorzona

Agencja Nieruchomości Rolnych rozpatrzy wniosek wniesiony po terminie o rozłożenie na raty należności za nieruchomość. Taka zmiana wchodzi dziś w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czas na negocjacje

Przedsiębiorcy, dla których podwyżka VAT oznaczać będzie zmianę warunków umowy, powinni przede wszystkim podjąć rozmowy z kontrahentem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie chcesz być zwolniony z podatku, lepiej zawiadom urząd

Przedsiębiorca, którego obroty w tym roku nie przekroczą 100 tys. zł, "wpadnie" w 2011 r. w zwolnienie z VAT. Jeśli to przeoczy i nadal będzie wystawiać faktury, może narazić swoich kontrahentów na poważne kłopoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy zasady wyceny można zmieniać w trakcie roku

Przyjęte przez rząd zmiany podatków dochodowych na 2011 r. nie zawierają przepisów przejściowych dla firm, których rok podatkowy nie zaczyna się 1 stycznia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 742/10

Wspólnota mieszkaniowa, nabywając usługi w ramach zarządu nieruchomością wspólną, działa we własnym imieniu i na swoją rzecz - jako "osoba ustawowa", w rozumieniu art. 33(1) k.c., będąca jednostką organizacyjną, odrębną od właścicieli, co oznacza, że nie świadczy w tym zakresie usług na rzecz właścicieli lokali w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie ma podstaw do refakturowania ponoszonych przez wspólnotę wydatków na rzecz właścicieli lokali...

Wyrok NSA - I FSK 449/09

W stanie prawnym i faktycznym istniejącym po dniu 1 maja 2004 r. „rażące naruszenie prawa” w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną w oparciu o przepis prawa krajowego, która to norma prawna, poprzez proste zestawienie, pozostaje w oczywistej sprzeczności z prawem wspólnotowym...

Przegląd prasy

Przyszli emeryci dostaną wybór, ale niewielki

Michał Boni proponuje, aby zamiast jednego typu OFE były trzy rodzaje subfunduszy. Jego zespół skończył prace nad założeniami do zmian w ustawie o OFE... Gazeta Prawna

Urzędniczki lepiej chronione przed zwolnieniem

Szef urzędu nie będzie mógł zwolnić urzędniczki mianowanej tylko dlatego, że ma 60 lat i mogłaby pójść na emeryturę... Gazeta Prawna

NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez faktury

Pracodawca, który udziela pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie wykonuje usługi i nie staje się z tego tytułu podatnikiem VAT... Gazeta Prawna

Podatnik zaskarży odwlekanie sprawy

Na nieuzasadnione przedłużanie postępowania będzie można złożyć skargę do sądu administracyjnego... Gazeta Prawna

Przymusowa sprzedaż działki to problem z VAT

Osoby zbywające grunty pod drogi i otrzymujące odszkodowania za wywłaszczenie nie mają świadomości, że fiskus może zażądać od nich podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każda sieć to budowla

ieci techniczne, uzbrojenia terenu jako budowle podlegają podatkowi od nieruchomości. Ta na pozór prosta zasada wywołuje w praktyce wiele wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie trzeba drukować kopii wystawionych faktur

Podatnik VAT może przechowywać kopie faktur w formie elektronicznej w swojej komputerowej bazie danych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zachęcić klienta do zakupu i nie mieć kłopotów z fiskusem

Wspierając sprzedaż, np. poprzez rabaty, gratisy, bony towarowe, premie pieniężne, trzeba pamiętać, że ma to wpływ także na rozliczenie VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 317/10

Pojęcie „znacznego” odstępstwa od średniej wartości rynkowej, do której odwołuje się przepis art. 104 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku akcyzowym, tym samym przy ustalaniu jego znaczenia sięgnąć należało do jego znaczenia językowego. Według Słownika języka polskiego „znaczny” to dość duży pod względem liczby, natężenia, pokaźny, niemały. Tym samym znacznym odstępstwem od średniej wartości rynkowej będzie tylko takie odstępstwo, które jest dość duże (istotne)...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 października 2010 r., sygn. ILPP1/443-794/10-4/AW

1. Skoro dostawa przedmiotowych budynków będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, to również dostawa gruntu, na którym budynki te posadowiono, będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Aport: kosztem podatkowym przy zbyciu udziałów w spółce będzie wartość podatkowa firmy

Przy zbyciu udziałów lub akcji w spółce objętych w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa kosztem będzie podatkowa wartość jego składników... Gazeta Prawna

Cło: przedsiębiorcy kupują pochodzenie towaru

Przedsiębiorcy starają się, by importowane przez nich towary miały preferencyjne pochodzenie, ponieważ pozwala im to na stosowanie niższego cła... Gazeta Prawna

Unia nie chce obniżenia VAT na książki

Rada Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości nie będzie powracać do kwestii obniżonych stawek VAT, w tym polskiej stawki podatku na książki... Gazeta Prawna

Spadek z nieujawnionymi dochodami grozi karą

Przyjmując spadek można narazić się na odpowiedzialność za nieujawnianie dochodów. Bogaty wuj czy dziadek, który cały swój majątek zapisuje w testamencie ukochanemu członkowi rodziny, to nie tylko filmowa fikcja... Gazeta Prawna

Płacą tylko ci, którzy korzystają z utworów

Opłaty na rzecz twórców ukryte w cenie każdej płyty CDR czy DVDR nie mogą obciążać przedsiębiorców tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pensję za czas nauki liczymy po staremu

Jeśli firma podpisała z pracownikiem umowę szkoleniową przed 16 lipca lub przed tym dniem zaczął on podnosić kwalifikacje bez skierowania, ale za jej wiedzą, to płaci mu za wolne jak za urlop... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienie w specjalnej strefie ekonomicznej ściśle limitowane

By skorzystać ze zwolnienia z podatku, trzeba dokładnie wyodrębnić dochody uzyskiwane na terenie uprzywilejowanym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O stawki VAT trzeba zapytać ponownie

Od 1 stycznia 2011 r. VAT będzie wyższy. Zmienią się także odesłania do PKWiU. Wiele interpretacji przestanie więc chronić firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 268/09

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najpóźniejszym terminem płatności podatku jest następny dzień po dniu, w którym upłynęły dwa lata od dnia sprzedaży. Tym samym pięcioletni termin przedawnienia, w myśl postanowień art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym upłynął ów termin płatności...

Wyrok WSA - I SA/Bk 69/10

Oświadczenia nabywców o przeznaczeniu oleju na cele opałowe w momencie sprzedaży muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 89 ust. 6-8 Ustawy o podatku akcyzowym, a w przypadku nabywców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej złożenie takiego oświadczenia połączone jest z obowiązkiem okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość...

Przegląd prasy

Pomysły na zmiany podatkowe w Unii Europejskiej

Od 1 stycznia na Węgrzech ma obowiązywać podatek liniowy. Polska stanie się jedynym krajem regionu, który utrzymuje progresywne stawki PIT... Gazeta Prawna

Firmy skorzystają z systemu akcyzowego

Z elektronicznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy krajami unijnymi skorzystają przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek do naczelnika urzędu celnego... Gazeta Prawna

Podatek podwyższy amortyzację

Podatek od czynności cywilnoprawnych podwyższy wartość początkową zakupionego urządzenia wniesionego do firmy jako środek trwały... Gazeta Prawna

Interpretację podatkową otrzyma jedna osoba

Wniosku o wydanie interpretacji podatkowej nie może złożyć grupa osób fizycznych lub prawnych... Gazeta Prawna

Za kopiowanie map zapłacisz wysoką karę

Firmy zamieszczające na swoich stronach internetowych cudze mapy muszą zapłacić odszkodowanie sięgające najczęściej kilku tysięcy złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagrożone etaty niepełnosprawnych

PFRON masowo wstrzymuje dofinansowania do płac pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umorzyłeś dług, możesz zaliczyć go do kosztów firmy

Po spełnieniu kilku warunków wartość umorzonych wierzytelności powiększy koszty uzyskania przychodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przygotuj się do podwyżki VAT

Podniesienie stawek to nie tylko wyższe koszty dla firm i konsumentów, ale i nowe problemy. Zmiana stawek VAT wydaje się nieunikniona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 384/10

Brak podpisu spadkobiercy, bądź jego pełnomocnika na złożonym zgłoszeniu nie powinien zostać potraktowany jako uchybienie formalne, które można uzupełnić w trybie art. 169 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1345/10

W opinii Sądu błędne jest powiązanie terminu do złożenia wniosku dla podatnika z terminem wszczęcia postępowania podatkowego, wywołanego takim wnioskiem. Odmienni są bowiem w tych sytuacjach zarówno adresaci norm jak i cele omawianych regulacji. Artykuł 12 § 6 Ordynacji podatkowej ( w tym mający zastosowanie w sprawie art.12 §6 pkt 2) stanowi ochronę i ułatwienie dla czynności podatnika, natomiast art. 165 § 3 tej ustawy chroni organy przed zarzutem, iż mimo, że nie otrzymały jeszcze fizycznie danego wniosku (bo podatnik wysłał go właśnie pocztą), już biegną w stosunku do ich działań ustawowe terminy...

Przegląd prasy

Administracja pod większą kontrolą

Praca urzędników administracji rządowej będzie kontrolowana bez wcześniejszej zapowiedzi. Szkoleniem kontrolerów ma się zająć Krajowa Szkoła Administracji Publicznej... Gazeta Prawna

Rozliczenia w prowadzonej działalności: Koszty w listopadzie wpłyną na zaliczki w grudniu

Środki trwałe warto zakupić i wprowadzić do ewidencji już w październiku. Od tego roku wbrew pierwotnym założeniom nie została zlikwidowana zaliczka w podwójnej wysokości... Gazeta Prawna

Zagraniczne fundusze inwestycyjne bez CIT w Polsce

Zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne, które działają na takich samych zasadach jak fundusze polskie, będą zwolnione z CIT... Gazeta Prawna

Powrót do niższego limitu amortyzacji

Zwiększony w 2009 roku z kwoty 50 tys. do 100 tys. euro limit jednorazowej amortyzacji znacznej części środków trwałych będzie obowiązywał jeszcze tylko nieco ponad dwa miesiące, bo do końca 2010 roku... Gazeta Prawna

Firma rozliczy wydatki, gdy rezygnacja będzie definitywna

Fiskus pozwala wrzucić w koszty działalności to wszystko, co przedsiębiorca wydał na inwestycję, z której następnie rezygnuje. Stawia jednak pewne warunki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy handlujące z UE mogą mieć problemy

Grozi paraliż w obrocie wyrobami akcyzowymi. Nie jest gotowy odpowiedni system elektroniczny. Istnieje ryzyko, że nie zadziała od nowego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszystkie wygrane w konkursach są zwolnione od PIT

Aby wygrana mogła być zwolniona od podatku dochodowego, konkurs nie tylko powinien być organizowany, ale i ogłaszany za pomocą środków masowego przekazu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ciągle nie wiadomo, jak uwzględnić korekty

Przedsiębiorca, który udzielił rabatu i chce obniżyć podatek, musi czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 517/09

I. Powierzenie innym podmiotom w ramach realizowanego programu wykonania poszczególnych czynności składających się na pewną całość nie można utożsamiać z bezpośrednią realizacją programu przez te podmioty, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie: u.p.d.o.f.). W konsekwencji uzyskany przez nie z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w ww. przepisie...

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 października 2010 r., sygn. ILPP1/443-486/07/10-S/AK

1. Premia pieniężna, którą Spółka wypłaca kontrahentowi z tytułu zrealizowania określonego poziomu zakupów w przyjętym okresie rozliczeniowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u kontrahenta Spółki, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Akcyza na wyroby energetyczne nie zostanie zmieniona

Regulacje dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze są zgodne z prawem wspólnotowym... Gazeta Prawna

Odsetki z firmowego konta są przychodem z działalności

Emigrant, który założył firmę, ze środków zgromadzonych na zagranicznym koncie odsetki może zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Zamieszanie z podwyżką VAT

Na przełomie roku grozi nam podatkowy chaos. Te same usługi w zależności od dnia rozliczenia będą opodatkowane różną stawką VAT - alarmują przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Podatnik ma mniej czasu na korektę deklaracji

Przed 30 lipca na skorygowanie deklaracji było 14 dni od otrzymania protokołu. Obecnie na korektę podatnicy mają 7 dni od zapoznania się ze sprawą... Gazeta Prawna

Firmy ustalą opłaty za korzystanie z utworów

Szersze konsultowanie wysokości tantiem może obniżyć ich wysokość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy szef nie chce zatrudnić, z pomocą przyjdzie sąd

Wolno żądać odszkodowania za niezawarcie przyrzeczonej umowy o pracę. Uprawnienie to podlega jednak przedawnieniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak ograniczyć ryzyko kursowe

Brak wiedzy na temat opcji walutowych doprowadził wiele spółek na skraj bankructwa. Dlatego firmy powinny szkolić pracowników z instrumentów pochodnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do końca 2010 roku jednorazowy odpis może być wyższy

Podatnicy mają ostatni moment na skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w wyższej wysokości, bo do 100 tys. euro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 października 2010

Nowości

IX FORUM ADO/ABI NOWELIZACJA 2010 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W imieniu Centrum Promocji Informatyki, serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Forum ADO/ABI...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 473/10

Artykuł 29 ust. 4a ustawy o VAT, wymagający uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury, jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, zasadą proporcjonalności i neutralności podatku od towarów i usług...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1174/10

1. W przypadku usług o charakterze ciągłym, innych niż wymienione w art. 19 ust. 13-15 ustawy o VAT w stosunku do których strony ustaliły terminy rozliczeń, zasady przyjęte przez strony determinują również kwestie rozliczenia z budżetem państwa, o ile ich następstwem nie jest uniknięcie uiszczenia należności publicznoprawnych...

Przegląd prasy

Premia pieniężna za polecenie pracownika do pracy jest przychodem objętym PIT

Wynagrodzenie przyznane pracownikowi za rekomendację do pracy kandydata stanowi przychód ze stosunku pracy, który rozlicza pracodawca... Gazeta Prawna

Nie ma odsetek przy przedłużaniu kontroli podatkowej

W przypadku przedłużającego się postępowania kontrolnego nie są podatnikowi naliczane odsetki za zwłokę bez względu na to, czy prowadzi je organ podatkowy, czy kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Fałszywego doradcę podatkowego można pozwać o odszkodowanie

Podatnik, którego przed sądem administracyjnym reprezentował fałszywy adwokat czy doradca podatkowy, może żądać wznowienia postępowania... Gazeta Prawna

Maszyna w remoncie może być amortyzowana

Środki trwałe, które podlegają amortyzacji, mogą dalej być amortyzowane, gdy przerwa w używaniu występuje np. z powodu awarii czy też remontu... Gazeta Prawna

Brak podpisu może drogo kosztować podatnika

Zgłoszenie nabycia spadku musi podpisać osoba, która go otrzymała... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy e-fakturę można uznać za wystawioną

Ustalenie momentu wystawienia faktury ma duże znaczenie, bo z reguły pozwala wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Leasing zwrotny daje korzyści podatkowe

awarcie umowy leasingu może być podatkowo opłacalne. Zwłaszcza gdy jego przedmiotem będzie rzecz wcześniej zaliczona do środków trwałych leasingobiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma CIT od zapłaty za program komputerowy

Należności z tytułu użytkowania programu komputerowego nie mieszczą się w definicji należności licencyjnych, określonej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią i USA, a tym samym nie mogą być opodatkowane w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 października 2010

Przegląd prasy

NSA: Polska akcyza na oleje smarowe niezgodna z unijną dyrektywą

Polskie przepisy, które opodatkowują akcyzą oleje smarowe, są niezgodne z dyrektywą i naruszają zasadę swobodnej wymiany towarowej między państwami UE... Gazeta Prawna

Grunt kupiony na sprzedaż jest towarem handlowym

Zakup gruntów oraz materiałów budowlanych, które stanowią towary handlowe przedsiębiorca powinien wykazać w pozycji 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów... Gazeta Prawna

Spółka informuje fiskusa, gdy zatrudnia pracowników w różnych gminach

Spółka zatrudniająca pracowników, którzy wykonują pracę poza jej siedzibą w innej gminie, powinna składać informacje CIT-ST... Gazeta Prawna

Fiskus bezprawnie wystawia warunkowe protokoły

Urzędnicy skarbowi po zakończeniu czynności kontrolnych doręczają protokół, natomiast ważność wystawionego protokołu uzależniają od kontroli krzyżowych... Gazeta Prawna

Wiążące interpretacje dostaniemy nie tylko w zakresie podatków

Przedsiębiorca może złożyć do właściwej instytucji wniosek o wydanie pisemnego wyjaśnienia tylko w jego indywidualnej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus ocenia decyzje biznesowe

Niektóre urzędy odmawiają odliczenia podatku od tzw. zaniechanych inwestycji. Takie sygnały docierają do nas od czytelników. Urzędy skarbowe nie mają do tego podstaw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopoty z nowelizacją ustawy o CIT

1 stycznia 2011 r. ma wejść w życie istotna zmiana ustawy o CIT. Zabrakło w niej jednak ważnych przepisów przejściowych. Dla firm, których rok podatkowy nie zaczyna się 1 stycznia, oznacza to kłopoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamawiający mogą się zgodzić na wyższe ceny

Decyzja rządu o podwyższeniu VAT o 1 proc. zaskoczyła i zamawiających, i wykonawców. Ci drudzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, jeśli realizują umowy długoterminowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1100/09

Obowiązek podatkowy na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) powstaje jedynie wówczas, gdy zapłata dokonana przed wykonaniem dostawy lub świadczeniem usług, następuje w sytuacji, gdy wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy lub świadczenia usług, są jednoznacznie i niezmiennie określone pod względem podmiotowym i przedmiotowym, a nie ma ona jedynie charakteru zabezpieczającego wykonanie nie do końca jeszcze sprecyzowanej czynności opodatkowanej...

Wyrok WSA - I SA/Bk 132/10

Odpowiedzialność osób trzecich powstaje po doręczeniu konstytutywnej decyzji orzekającej o ich odpowiedzialności. Tym samym, obowiązkiem organu II instancji jest ustalenie stanu faktycznego jak i prawnego obowiązującego na dzień wydania zaskarżonej decyzji a nie decyzji organu I instancji. Zmiana okoliczności faktycznych w trakcie postępowania odwoławczego, zgłaszana przez osobę trzecią organowi, powinna zostać zweryfikowana przez organ II instancji w ramach dodatkowego postępowania dowodowego i uwzględniona przez organ odwoławczy w treści wydanej decyzji...

Przegląd prasy

Firmy nie muszą płacić składek od ubrania roboczego

Przedsiębiorca nie musi płacić składek na Fundusz Emerytur Pomostowych m.in. od ubrań służbowych, których noszenie w pracy jest obowiązkowe... Gazeta Prawna

Wiek emerytalny może być przyczyną zwolnienia

Pracodawcy mogą automatycznie zwalniać pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jeśli tak stanowi wewnętrzne prawo państwa członkowskiego UE... Gazeta Prawna

Koszty nabycia zawieszonych akcji można rozliczyć

Inwestor może rozliczyć koszty nabycia akcji spółki, której notowania zostały zawieszone, jeśli sprzeda te akcje na podstawie umowy kupna-sprzedaży... Gazeta Prawna

Celnicy polują na oszustów w sieci

Funkcjonariusze celni wykorzystują dane znalezione w internecie jako źródło informacji, kogo należy skontrolować. Na internetowych unikach i szarej e-strefie Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty... Gazeta Prawna

Czy wydatki na fuzję spółek można zaliczyć do kosztów

Połączenie spółek jest procesem dość kosztownym. Zwykle wiąże się z poniesieniem wydatków na doradztwo strategiczne, prawne i podatkowe, wykonanie analiz finansowych, opłaty notarialne, sądowe itp... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zanim do firmy przyjdą urzędnicy, uprzedzą o planowanej wizycie

Inspektor może zapukać do drzwi przedsiębiorcy, gdy uprzedził go o tym z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie zawsze jednak zasada ta jest w praktyce stosowana... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy wraca limit odliczenia VAT od samochodów

Unia Europejska upoważniła Polskę do wprowadzenia ograniczeń w odliczaniu podatku od samochodów i paliwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pilnuj terminów, bo drugiej szansy możesz już nie mieć

Przedsiębiorcy są słabszą stroną w relacjach z fiskusem. Podczas gdy organ podatkowy ma na dokonanie niektórych czynności czas liczony w miesiącach, podatnik musi się zmieścić w kilku dniach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-395/09

Artykuł 17 ust. 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r., którego treść została zasadniczo przejęta przez art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że przepis ten nie zezwala na utrzymanie w mocy przepisów krajowych - mających zastosowanie w chwili wejścia w życie szóstej dyrektywy 77/388 w danym państwie członkowskim - które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego w przypadku nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę na obszarze jednego z krajów lub terytoriów określonych w tych przepisach jako „raje podatkowe”...

Wyrok ETS - C-222/09

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim, powinno być kwalifikowane jako „usługi inżynierów” w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. e) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r...

Przegląd prasy

ZUS uprości wypłaty zasiłków pogrzebowych

ZUS szybciej będzie wypłacał zasiłki pogrzebowe rodzinom, które poniosły koszty pogrzebu... Gazeta Prawna

Drobne pożyczki bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Pożyczając od znajomych drobne kwoty pieniędzy, nie musimy obawiać się negatywnych skutków podatkowych. Pożyczki do 5 tys. zł są zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Zapłacone odszkodowanie może być kosztem podatkowym

Kara zapłacona kontrahentowi za wyrządzoną szkodę może być uznana w firmie za pośredni koszt uzyskania przychodów do celów rozliczeń podatkowych... Gazeta Prawna

Fiskus pomija niewygodne dla siebie wyroki sądów

Urzędnicy w rozstrzygnięciach powołują się na korzystne dla siebie wyroki. Orzeczenia sądów potwierdzające tezy podatników są nagminnie pomijane... Gazeta Prawna

Emerytura lub etat. Rząd mówi: wybieraj

Emeryci bez dodatkowej pensji, ZUS liczy na oszczędności. Każda osoba, która zechce w przyszłym roku przejść na emeryturę (z ZUS lub z OFE), będzie musiała zrezygnować z zatrudnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ten, kto korzystał z zysków, odpowie również za zaległości

Ten, kto korzystał z zysków, odpowie również za zaległości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus domaga się podatku również od dywidendy rzeczowej

Organy podatkowe twierdzą, że odpłatne zbycie majątku przekazanego w formie dywidendy skutkuje po stronie spółki powstaniem przychodu odpowiadającego jego wartości rynkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakazy nie dla każdego menedżera

Tylko osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, nie może korzystać z podatku liniowego i odliczać kosztów działalności. Fiskus próbuje się jednak dobrać do skóry także menedżerom sportowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-581/08

1) „Próbką” w rozumieniu art. 5 ust. 6 zdanie drugie szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. jest egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Prawo krajowe nie może ograniczać tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględniania charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych...

Wyrok WSA - I SA/Bk 302/10

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę towarów obrotów w określonej wysokości i dokonywanie terminowych płatności za dostawę towarów...

Przegląd prasy

Doradcy podatkowi korzystają z nowych przepisów

Doradcy podatkowi tworzą spółki multidyscyplinarne i udzielają dalszych pełnomocnictw. Zmiany, które 7 sierpnia wprowadziła nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, przyniosły poprawę statusu doradców w postępowaniach sądowych... Gazeta Prawna

Darowizna dla szkoły z dokumentacją VAT

Rozliczenie w VAT nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół zależy od przedmiotu darowizny... Gazeta Prawna

VAT będzie rósł, jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB

Jeśli w 2011 r. dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55 proc., to w 2012 r. stawki VAT wzrosną o 1 pkt proc. - do 24 proc., 9 proc. i 6 proc., a w 2013 r. - o kolejny punkt proc... Gazeta Prawna

Kontrola skarbowa: brak protokołu może utrudniać korektę

Z ustawy o kontroli skarbowej po nowelizacji zniknęły przepisy o sporządzaniu protokołu z kontroli. Przez tę zmianę podatnicy mogą mieć kłopoty ze złożeniem korekty deklaracji zakwestionowanych przez urzędy kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Konkubentom będzie trudno o ulgę

Osoby żyjące w nieformalnych związkach mogą mieć problem z preferencyjnym rozliczeniem z dzieckiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef zapłaci ZUS, ale nie za cały czas

W razie skrócenia okresu wypowiedzenia pracownik podlega ubezpieczeniom tylko do daty rozwiązania umowy o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw wyrok NSA, potem wniosek o odszkodowanie

Podatnik, który uzyska pozytywne rozstrzygnięcie po wniesieniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, zyskuje prawo do wystąpienia do Skarbu Państwa z powództwem cywilnym o odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W sporze z fiskusem swoje racje trzeba udowodnić

Żaden urząd skarbowy nie da wiary ustnym twierdzeniom podatnika. Nie musi zresztą, bo przepisy zobowiązują podatników do tego, aby wszelkie ulgi, odliczenia czy inne zdarzenia potwierdzali odpowiednimi dokumentami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 584/09

Okoliczność dostarczania paliwa skarżącemu i rzekomych płatności z tym zawiązanych została należycie i dogłębnie udokumentowana innymi dowodami w sprawie, które wykazały, że ani płatności, ani dostawy paliwa, które rzekomo dokumentowały sporne faktury, nie miały miejsca. Organy trafnie przy tym wskazały, że nie kwestionują, że dostawy paliwa mogły mieć miejsce, ale nie były one udokumentowane zakwestionowanymi fakturami. Oznacza to w konsekwencji, że zarzut naruszenia przepisów postępowania nie może odnieść skutku, a stanowisko Sądu i organów podatkowych co do rzeczywistości transakcji obrotu paliwem jest trafne. W tym zakresie, co do niezasadności tych zarzutów, Naczelny Sąd Administracyjny nadto podkreśla, że podstawą stanowiska Sądu I instancji i organów podatkowych co do istnienia transakcji sprzedaży paliwa skarżącemu były zasadnie uznane za wiarygodne zeznania M. Z. podającego, że wystawiał faktury VAT, które nie potwierdzały faktycznych transakcji gospodarczych, zeznania K. S. potwierdzającego powyższe okoliczności oraz zeznania N. A. złożone w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, potwierdzone później w wyroku Sądu Rejonowego w L., sygn. akt II K 349/06...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1194/10

Niewątpliwie sytuacja skarżącej należy do szczególnych , a podnoszone przez nią argumenty nawiązujące do poczucia sprawiedliwości , a w istocie do właściwie pojętego "interesu publicznego" zasługują na aprobatę. Skarżąca wszak własnym sumptem , zdolnościami i ciężką pracą , a przy tym bez jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa zdobyła specjalistyczne wykształcenie poza granicami kraju . Środki stypendialne były przy tym w wyłącznej gestii gestii uczelni zagranicznej i zostały w całości wykorzystane na edukację skarżącej. Po ukończeniu nauki i zdobyciu tak pożądanych i potrzebnych obecnie w Polsce kwalifikacji nauczyciela anglisty powróciła skarżąca do kraju , gdzie w S. naucza młodzież licealną języka. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w obcowaniu z żywym językiem w kraju anglosaskim jest szczególnie predestynowana do wykonywania tej pracy. W tym kontekście nakładanie obowiązku podatkowego od kwot stypendium zagranicznego uzyskanego przez skarżącą kłóci się z elementarnym pojęciem i poczuciem sprawiedliwości , a tym samym narusz interes publiczny , skoro w tym interesie leży popieranie podobnych inicjatyw , motywacji i determinacji młodych ludzi...

Przegląd prasy

Dochody z 2010 roku rozliczymy na nowych drukach deklaracji

Minister finansów opublikował nowe wzory formularzy PIT, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2010 roku... Gazeta Prawna

Gminy nie dostaną bezpośrednich wpłat z PIT

Jednostki samorządowe nie dostaną dodatkowych kompetencji, z którymi wiąże się zwiększenie udziału w PIT... Gazeta Prawna

Od 1 stycznia 2011 r. faktury prześlemy e-mailem lub faksem

Ministerstwo Finansów zgadza się, aby faktury można było przesyłać od 1 stycznia 2011 r. w pliku PDF e-mailem lub faksem. Rewolucja w fakturowaniu ma nastąpić już od nowego roku... Gazeta Prawna

Błędna egzekucja przedawnia podatek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, które zawiera błędy, umożliwia podatnikowi uchylenie się od zapłaty zaległego podatku... Gazeta Prawna

Unia chce lepiej chronić matki

Po powrocie z macierzyńskiego przez sześć miesięcy nie trzeba się będzie bać zwolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele firmy bez VAT

Nieodpłatne wydanie kontrahentom towarów, które są przedmiotem zwykłych dostaw, służące celom promocji, jest związane z działalnością spółki, a co za tym idzie nie podlega VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy rozliczamy VAT od aportu

Powstanie obowiązku rozliczenia VAT od wkładów niepieniężnych do spółek osobowych uzależnione jest z reguły od momentu wydania lub chwili otrzymania zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wraca sprawa faktur korygujących

Firma udzielająca rabatu mogłaby odliczyć VAT na podstawie korekty, nawet jeśli nie ma potwierdzenia jej odbioru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 410/10

W sprawie będącej przedmiotem rozpatrzenia wskazać należy, iż poprawne są ustalenia organ podatkowych, że Z.K. faktycznie dysponował nieruchomością od stycznia 2008r. Począwszy od tego terminu to on był stroną umów najmu lokali znajdujących się w centrum handlowym, regulował należności za dostarczane media, zatrudniał firmę ochroniarską oraz sprzątającą jak również konserwatora. Również on ponosił zobowiązania podatkowe związane z nieruchomością, a zatem zasadnie organ I instancji wskazał, iż podatnik miał władztwo nad nieruchomością jak właściciel już od stycznia 2008r. Okoliczności te potwierdzały wspólnie podpisane przez strony umowy sprzedaży nieruchomości pisma informujące najemców oraz współpracujące dotąd z M firmy o zaszłych na podstawie umowy z [...] grudnia 2008r. zmianach właścicielskich jak i w zarządzaniu nieruchomością. Również potwierdzały to zeznania J.M., będącego jednoosobowym zarządem skarżącej spółki jak i zeznania nabywcy tj. Z.K.. Organy w tej mierze przeprowadziły rzetelne postępowanie dowodowe, w tym także czynności sprawdzające w firmie N, które następnie oceniły we wzajemnym ich powiązaniu i wyprowadziły na ich podstawie logiczny wniosek co do terminu, od którego Z.K. rozporządzał nieruchomością jak właściciel...

Wyrok WSA - I SA/Wr 828/10

Zarówno opinia organów statystycznych, jak i opinia powołanego w sprawie biegłego (art. 197 Ordynacji podatkowej), mają tę samą moc dowodową i podlegają ocenie przez organy podatkowe na takich samych zasadach...

Przegląd prasy

Auto osobowe może być opodatkowane akcyzą tylko raz

Sprowadzony z zagranicy samochód osobowy, od którego powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub sprzedaży i nastąpiła zapłata podatku, nie może być ponownie objęty akcyzą na terenie kraju... Gazeta Prawna

Zamiana mieszkania jest objęta PIT

Osoba, która dokonuje zamiany nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami, musi pamiętać o zapłacie PIT... Gazeta Prawna

Służby skarbowe na wojnie z dopalaczami

Liczba smartshopów w Polsce rosła w zastraszającym tempie. Zdaniem ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w ciągu wakacji otworzono około 800 sklepów... Gazeta Prawna

Fiskus bezprawnie przedłuża kontrole skarbowe

Najdłuższa kontrola może trwać 48 dni roboczych w największych firmach, natomiast praktyka fiskusa wskazuje, że 48 dni może być rozciągnięte nawet na rok... Gazeta Prawna

Trybunał zdecyduje, co dalej z uwłaszczeniem

Spółdzielnie mają problemy z zasiedzeniem gruntów, na których stoją bloki. To spadek po PRL. W latach głównie 70. i 80... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja nie powinna umywać rąk

Samodzielne ustalenie sprawcy pomówienia w Internecie jest zazwyczaj trudne, jeśli w ogóle możliwe. Pomóc mogą organy ścigania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy sprzedaż nieruchomości może być zwolniona z VAT

Zasady opodatkowania sprzedaży zabudowanych działek zależą od tego, czy doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Wątpliwości jest wiele, a orzecznictwo nie zawsze pomaga w ich wyjaśnieniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister zapomniał o blankietach weksli

W sejfie BRE Banku wciąż leżą blankiety urzędowe weksli, w których zawarte jest pół miliona zł opłaty skarbowej. Nie dostanie on jednak zwrotu nadpłaty podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 457/09

Z uwagi na stwierdzone zaniżenie zaliczek wydano decyzję określającą odsetki od tych zaległości podatkowych na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek...

Wyrok WSA - I SA/Gd 564/10

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych faktura stanowi dowód księgowy będący podstawą ujmowania w księgach rachunkowych przychodu należnego oraz wskazuje na wielkość i wartość sprzedaży. Faktura powinna określać wartość transakcji, natomiast faktura korygująca wartość tę koryguje, czyli zmienia. Należny przychód wykazany w fakturze może być korygowany ("in plus" lub "in minus") poprzez wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca winna odnosić się do konkretnej faktury sprzedaży bez względu na to czy mamy do czynienia z fakturą VAT, czy z inna fakturą bądź rachunkiem, o którym mowa w art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Lepsza ochrona dla zleceniobiorców

Firmy nie będą dowolnie ustalać warunków zatrudnienia zleceniobiorców. Zyskają oni prawo do odszkodowania za nierówne traktowanie... Gazeta Prawna

Dywidenda z giełdowego funduszu ETF będzie nieopodatkowana

Dywidenda, która zostanie wypłacona przez luksemburski fundusz ETF notowany na giełdzie, może być zwolniona z podatku... Gazeta Prawna

Mieszkanie pracownicze przychodem w PIT

Pracownik, który przez okres trzech miesięcy po ustaniu zatrudnienia korzysta bezpłatnie z lokalu mieszkalnego, uzyskuje przychód ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Z ustawy o PIT znika ulga na nowe technologie

Podatnicy PIT zostali pozbawieni odliczenia wydatków na nowe technologie. Od 1 października zmieniły się przepisy potrzebne do skorzystania z tej ulgi... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie rozliczyć Internet i zagraniczną pensję

Osoby korzystające z ulgi internetowej nie będą już potrzebować faktur VAT. Wystarczy przelew bankowy lub dowód opłaty na poczcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-handel pod ściślejszym nadzorem

Skarbówka skuteczniej ściga przekręty w sieci. Rekordzista, UKS w Białymstoku, ujawnił je na kwotę 2,3 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy sprzedaż nieruchomości może być zwolniona z VAT

Zasady opodatkowania sprzedaży zabudowanych działek zależą od tego, czy doszło do ich pierwszego zasiedlenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pobieranie plików z Internetu nie jest przestępstwem

Ściąganie filmów z sieci jest zupełnie czymś innym niż ich umieszczanie. Tylko za to drugie można trafić do więzienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 130/10

Nabywcy przedstawili też szczegółowo sposób dokonania zapłaty za samochody. G. P. podał, że gotówką zapłacił 3.000 zł, zaś pozostałą kwotę 40.000 zł uregulował zaciągając kredyt w I.-Banku. Podnoszone przez stronę wątpliwości dotyczące kwoty udzielonego kredytu wyjaśniło pismo banku, z którego wynika, że w ramach udzielonego kredytu kwotę 22.500 zł przelano na rachunek firmy "D", a kwotę 20.500 zł na eksploatację i utrzymanie samochodu wypłacono gotówką G. P. W połączeniu ze spójnymi zeznaniami nabywcy nie budzi zatem wątpliwości, że środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu A. Zasadnie też organ nie dał wiary wyjaśnieniom skarżącego, że z tytułu tej transakcji otrzymał on jedynie wynagrodzenie w kwocie 500 zł za wykonane pośrednictwo. Skarżący niewątpliwie dokonał sprzedaży przedmiotowego samochodu na rzecz G. P., czego dowodzi wystawiona przez niego faktura VAT, nie stosował natomiast procedury marży...

Wyrok WSA - I SA/Rz 338/10

Sąd nie znajduje podstaw do zakwestionowania tych ustaleń, a w związku z tym, skoro organ należycie ustalił, że skarżący nie poczynił takich oszczędności, to za bezprzedmiotowe należy uznać argumenty w kwestii przechowywania tych oszczędności przez skarżącego w mieszkaniu...

Przegląd prasy

Ustawa o kredytach wymaga poprawek

Konsument nie może być zmuszany do ponoszenia kosztów, które musiałby zapłacić za okres po przedterminowej spłacie kredytu, na przykład odsetek naliczonych za tenże okres czy kosztów obowiązkowych usług dodatkowych po spłacie kredytu... Gazeta Prawna

Fiskus nie musi sprawdzać umów osoby występującej o interpretację

Organ podatkowy może wezwać do uzupełnienia stanu faktycznego wniosku o interpretację. Jednak nie musi sprawdzać umów, do których odnosi się wniosek... Gazeta Prawna

Niezapłacony w nowym terminie podatek z odsetkami od pierwotnego terminu

Podatnik, który nie zapłacił podatku w nowym, odroczonym przez fiskusa terminie, musi go zapłacić razem z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty... Gazeta Prawna

Wydatki na mobilny internet będą odliczane w zeznaniu

Podpis jednego małżonka na wspólnym zeznaniu czy ulga na mobilny internet to tylko niektóre z propozycji komisji Przyjazne Państwo, z którymi dziś zapoznają się posłowie... Gazeta Prawna

O zwolnieniu decyduje indywidualny wpis do ewidencji zabytków

Jeżeli wpisem objęte są tylko i wyłącznie budynki, to nie ma podstawy, aby ulga dotyczyła również gruntu, na którym one stoją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż mieszkania z garażem objęta jest tą samą stawką VAT

Transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami niemieszkalnymi - komórką piwniczną i garażem - znajdującymi się w budynku wielorodzinnym podlega 7-proc. stawce VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od emisji obligacji nie ma ani VAT, ani PCC

Spółka proponująca nabycie obligacji swojemu kontrahentowi nie zapłaci od ich emisji VAT. Czynność ta nie spowoduje również obowiązku uiszczenia PCC... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie nowa uchwała o pakietach medycznych

Mamy kolejny zwrot akcji w sporze o rozliczenie abonamentów zdrowotnych. 5 października 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 541/09) ponownie skierował pytanie do siedmioosobowego składu sędziowskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 417/10

W przypadku wniosku dowodowego z zeznań świadka wskazać należy dokładne personalia świadka i jego miejsce zamieszkania. Tymczasem wniosek dowodowy strony o przesłuchanie świadków nie wskazywał konkretnych osób, które miałaby zostać przesłuchane. Wskazanie tak szerokiego kręgu podmiotów, świadczy o tym, że strona przerzuca na organ podatkowy obowiązek nieograniczonego poszukiwania dowodów, co jest niedopuszczalne. Ponadto, co najistotniejsze, postępowanie dowodowe ma zmierzać do wykazania konkretnych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia z punktu widzenia mających zastosowanie norm prawa materialnego. Przydatność (zdatność) środka dowodowego dla udowodnienia okoliczności, która ma znaczenie dla sprawy, podlega zawsze ocenie organu prowadzącego postępowanie, to do niego należy ocena, czy w świetle przeprowadzonych już dowodów żądanie strony przeprowadzenia dowodu kolejnego należy uwzględnić, czy też nie. Wnioski dowodowe strony, zmierzające do wykazania, że określone podmioty nie wykonały wskazanych przez organ pierwszej instancji prac pokrywających się z pracami zleconymi "B" Sp. z o.o. miały dla rozstrzygnięcia znaczenie marginalne, zwłaszcza że organ dysponował materiałem dowodowym wystarczającym do poczynienia miarodajnych ustaleń faktycznych. Przepis art. 188 Ordynacji podatkowej pełni niewątpliwą funkcję gwarancyjną dla strony, zapewniając jej czynny udział w postępowaniu, nie można jednak tracić z oczu względów ekonomiki procesowej, które legły u podstaw unormowania zawartego w końcowej części powołanego artykułu...

Wyrok WSA - I SA/Ol 465/10

W sprawie niniejszej istotnym dla wyniku sprawy jest ustalenie, kiedy A.O. dowiedziała się o otrzymanej darowiźnie od syna R.O.. Od ustalenia tego faktu zależy, zastosowanie właściwego przepisu prawa materialnego. Przeprowadzone dotychczas postępowanie dowodowe nie daje - w przekonaniu Sądu - podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, iż Skarżąca nie dochowała terminu jednomiesięcznego do zgłoszenia otrzymanej darowizny...

Przegląd prasy

Rząd zdecyduje o płacy minimalnej

Płaca minimalna w 2011 roku na pewno nie będzie niższa od 1386 zł. Wątpliwe, aby rząd przystał na propozycję partnerów i podniósł ją do 1408 zł... Gazeta Prawna

Brak oświadczenia nie zamyka drogi do niższej akcyzy na olej opałowy

Podatnicy, przeciwko którym toczą się postępowania podatkowe, ponieważ nie posiadali oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, muszą czekać na rozstrzygnięcia sądów... Gazeta Prawna

Opodatkowanie usług pocztowych VAT: operatorzy prywatni bez zwolnienia

Usługi pocztowe świadczone przez operatorów prywatnych podlegają opodatkowaniu 22-proc. stawką VAT... Gazeta Prawna

TFI pobierają od premii 10 proc. podatku. Fiskus żąda 19 proc.

Towarzystwa zarządzające funduszami opodatkowują przyznawane klientom nagrody korzystną dla nich, niższą stawką. Fiskus uważa, że to niezgodne z prawem... Gazeta Prawna

Spółdzielnie staną wreszcie na swoim

Lokatorskie mieszkania będzie można sprzedawać. Własnościowe prawa przekształcą się we własność. Nastąpi uregulowanie stanu prawnego gruntów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Układy zbiorowe pod nadzorem

Spada liczba niezgodnych z prawem postanowień przekazanych do rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podpis kwalifikowany odstrasza od nowych form dokumentowania sprzedaży

Nie ma żadnych przeszkód technicznych. Koszty też nie są wygórowane. Podstawową barierą w upowszechnieniu e-faktur są kwestie prawne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z powodu luki w prawie przedsiębiorcy bici po kieszeni

Przekształcane firmy spóźniają się z ostatnią zaliczką, przez co płacą wysokie odsetki. Wszystko przez lukę w przepisach ustawy o CIT oraz niedopasowanie przepisów podatkowych, księgowych i handlowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 508/10

Zbyte przez skarżącą działki wykorzystywane były w celu zaspokojenia jej potrzeb osobistych. Skarżąca w złożonym wniosku wskazała bowiem, że nie była podatnikiem podatku VAT, opłacała wyłącznie "podatki od nieruchomości". Ponadto zbycie wyodrębnionych działek miało na celu uzyskanie środków finansowych na poczet opłat związanych z rentą planistyczną i opłatą adiacyjną. W wezwaniu do usunięcia prawa skarżąca wyjaśniła, że grunt, z którego zostały wydzielone działki, wykorzystywany był do upraw służących wyłącznie własnym potrzebom oraz, że nie prowadziła na posiadanej nieruchomości żadnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji sam fakt wydzielenia przez skarżącą działek oraz ich sprzedaż nie przesądza o uznaniu jej za podatnika podatku od towarów i usług...

Wyrok WSA - I SA/Bk 413/10

Zabronionym podatkiem obrotowym będzie jedynie taki podatek, który posiada fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej, takie jak: powszechność, proporcjonalność, stosowanie na wszystkich etapach obrotu towarami i usługami, obciążenie wartości dodanej, możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty podatku zapłaconego w poprzednich etapach obrotu, czy też faktyczne obciążenie konsumenta. Takich cech nie posiada dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od wartości dodanej, mimo iż zostało uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie obciąża konsumpcji. Nie istnieje możliwość przerzucenia tego zobowiązania na nabywcę towaru lub usługi. Nie ustala się go również proporcjonalnie do ceny towarów i usług. Nie jest podatkiem wielofazowym i nie obciąża wartości dodanej. Zatem w świetle przepisu art. 33 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady, takiej konstrukcji podatkowej nie przeciwstawia się powyższa Dyrektywa. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe samo w sobie nie jest podatkiem obrotowym i nie prowadzi też do powstawania formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między Państwami Członkowskimi UE ...

Przegląd prasy

Przedsiębiorca szybciej dostanie zasiłek chorobowy

Osoba, która wznowi działalność firmy po okresie jej zawieszenia, uzyska zasiłek chorobowy już po 30 dniach, a nie jak dotąd po 90 - zakłada projekt resortu gospodarki... Gazeta Prawna

Wartość poczęstunku ma wpływ na stawkę VAT

Oceniając skutki podatkowe w VAT poczęstunku dla klientów podatnika, należy sprawdzić, czy nie jest to przekazanie prezentów o małej wartości lub świadczenie usługi... Gazeta Prawna

Sytuacja rodzinna może stanowić podstawę umorzenia opłaty prolongacyjne

Podatnik, który ze względu na trudną sytuację finansową i rodzinną nie jest w stanie zapłacić opłaty prolongacyjnej, może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o jej umorzenie... Gazeta Prawna

W księgach rachunkowych nie tworzy się rezerw na skutki powodzi

Rezerwę w księgach rachunkowych tworzy się, gdy termin wymagalności przyszłego wydatku jest w dużym stopniu prawdopodobny i jego wartość można oszacować... Gazeta Prawna

Podatnicy zapłacą za rządowe cięcia

Od 1 maja 2011 r. znikną ulgi dla biopaliw i biodiesla, który według ekspertów może podrożeć nawet o 1 zł na litrze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komitet VAT interpretuje unijne reguły opodatkowania usług

Od 1 stycznia 2010 r. w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, obowiązują nowe reguły opodatkowania usług transgranicznych. Budzą jednak pewne wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można podnieść kwalifikacje pracowników i skorzystać na podatku

Pracodawcy często finansują szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i umiejętności zawodowe. To pociąga za sobą także określone konsekwencje podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej firm skorzysta z ułatwień fiskalnych

Część przedsiębiorców straci prawo do ryczałtu. Zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji. Spadnie liczba wpłacających VAT co kwartał... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 października 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 169/10

Chcąc zastosować przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit.a u.p.t.u. należy wykazać, że faktura zawierająca podatek naliczony dokumentuje czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która jednak w rzeczywistości nie została dokonana. Ważny jest tu aspekt ekonomiczny czynności, a nie cywilnoprawny...

Wyrok WSA - I SA/Rz 434/10

1. Przy bardzo nieostrych granicach podlegającego wykładni pojęcia incydentalnych (pomocniczych) transakcji finansowych nie powinien decydować jeden wskaźnik, punkt odniesienia, czy też jedno tylko kryterium, ale ich całokształt wyznaczający miejsce, znaczenie i zakres danych transakcji w całokształcie działalności gospodarczej podatnika. Chodzi więc zasadniczo o to, aby tego rodzaju transakcje (przy obliczaniu proporcji stosowanej do odliczenia podatku naliczonego) nie zniekształcały obrazu i istoty działalności danego podmiotu (czynności opodatkowane i zwolnione) rzutujących na zakres prawa do odliczania podatku naliczonego ...

Przegląd prasy

UE zgadza się na limity w odliczaniu VAT od samochodów

Rada Unii Europejskiej zezwoliła Polsce na stosowanie ograniczenia w odliczaniu VAT z tytułu zakupów niektórych pojazdów, w tym samochodów z kratką... Gazeta Prawna

Od dziś można inwentaryzować majątek

Inwentaryzację magazynu można rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, czyli już 1 października... Gazeta Prawna

Podatnik nie może się zrzec towarów z importu

Towar niedopuszczony do obrotu Służba Celna może sprzedać, zniszczyć lub wystąpić o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa... Gazeta Prawna

Od 2011 r. zapłacimy więcej za papierosy

Znowelizowane przepisy ustawy o akcyzie nie tylko zwiększą stawki podatku na wyroby tytoniowe, ale wprowadzą regulacje uniemożliwiające unikanie opodatkowania... Gazeta Prawna

O nieruchomości dowiesz się przez Internet

Zdobycie danych o działce jest teraz dużo prostsze. Od niedawna można je uzyskać online, nie ruszając się z domu. Coraz więcej ksiąg wieczystych prowadzonych jest bowiem w systemie informatycznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szczęśliwy los przedsiębiorcy to ból głowy dla księgowego

Osoba, który zdobywa nagrodę w loterii przeznaczonej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, powinna zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekstrazapłata za pracę po godzinach

Nie ignoruj pracownika, który został w pracy dłużej niż osiem godzin albo przyszedł w wolną sobotę. Wypłać mu dodatki albo oddaj dzień wolny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS może obniżyć emeryturę

Nie zawsze warto składać wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Emeryci często występują do ZUS o przeliczenie świadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama