Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 421/10

Ustawodawca krajowy w art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy VAT ustanowił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7. Analiza tego przepisu w porównaniu z przepisami art. 86 i art. 113, przy uwzględnieniu omówionych powyżej przepisów wspólnotowych, w tym art. 281 Dyrektywy 112 prowadzi do wniosku, że w ten sposób ustawodawca nie naruszył fundamentalnej zasady neutralności podatku od towarów i usług. Przypomnieć bowiem należy, że zwolnienie o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 nie może prowadzić do zmniejszenia podatku (art. 281 Dyrektywy 112). Zasadą jest, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku przypadającego do zapłaty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium kraju od towarów lub usług dostarczonych lub które mają być dostarczone podatnikowi przez innego podatnika - w zakresie jakim towary i usług wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych. Natomiast zasadą jest w okresie trwania zwolnienia z art. 113 ust. 1, że w stosunku do czynności wykonywanych przez siebie podatnik nie dolicza podatku (a jednocześnie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług). Konsekwencją tego jest art. 113 ust. 5, który stanowi, że za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakupy przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem m.in. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1...

Wyrok WSA - I SA/Rz 461/10

Na podstawie tego studium organ stwierdził, że wobec braku miejscowego planu zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy, nabytą przez skarżącego nieruchomość, należy zakwalifikować jako położoną na terenach przeznaczonych pod zabudowę, gdyż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wiążące dla organów gminy, sporządzających miejscowy plan zagospodarowania, co wynika brzmienia z art. 9 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego też legalnym będzie tylko takie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które będzie zgodne ze studium...

Przegląd prasy

Więcej firm ubiega się o ulgi w opłacaniu składek

W tym roku znacznie więcej firm niż w poprzednim ubiega się w ZUS o ulgi w opłacaniu składek. Chcą je rozkładać na raty albo płacić w późniejszym terminie... Gazeta Prawna

NSA: fiskus zachował się skandalicznie naliczając podatek od renty więźnia obozu koncentracyjnego

Za skandal uznał Naczelny Sąd Administracyjny żądanie przez fiskusa podatku od 33 euro renty przyznanej więźniowi obozu koncentracyjnego za niewolniczą pracę w Austrii podczas wojny... Gazeta Prawna

Podatnik zostanie ukarany gdy nie ujawni faktur

Kontrahent podatnika, który w ramach kontroli krzyżowej utrudnia fiskusowi prowadzenie czynności, może być ukarany grzywną z kodeksu karnego skarbowego... Gazeta Prawna

Do budżetu państwa trafi 4,5 mld zł mniej z PIT i CIT

Wpływy z CIT będą na koniec roku niższe o 4,4 mld zł, a z PIT o 85 mln zł. Rząd zakłada, że wpływy podatkowe wzrosną dopiero w przyszłym roku... Gazeta Prawna

Spóźniony PIT pozbawia preferencyjnego rozliczenia

Złożenie deklaracji po terminie to jeden z kosztowniejszych błędów, jaki może popełnić osoba, która chce się rozliczyć z małżonkiem lub dzieckiem. Takie konsekwencje wynikają z art. 6 ustawy o PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O możliwość skorzystania z ulgi trzeba się postarać

Jeśli nie będziemy przestrzegać terminów i dochowywać formalności, bezpowrotnie stracimy prawo do ulg w podatku od spadków i darowizn... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy leasingu szybciej zaliczysz wartość pojazdu do kosztów

Aby umowa leasingu samochodu odniosła pożądane skutki podatkowe, nie wystarczy, że nosi taką nazwę. Musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla leasingu w ustawach podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik ma prawo do tego, aby jego sprawą zajęła się II instancja

Organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać i orzec w sprawie rozstrzygniętej decyzją organu I instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 385/10

Należy zauważyć, że stosownie do treści art.5 ust.1 ustawy p.c.c. obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach będących stronami czynności cywilnoprawnej. W rozstrzygnięciach zaskarżonych decyzji organy wymieniły obie strony transakcji, ale nie wskazały, że są to podatnicy solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku. W ocenie Sądu okoliczność, że przedmiotowe zobowiązanie ma charakter solidarny oznacza, że każda ze stron czynności cywilnoprawnej jest jednocześnie stroną postępowania podatkowego w sprawie wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych, a organ ma obowiązek w decyzji zaznaczyć solidarny charakter tego zobowiązania...

Wyrok WSA - I SA/Gd 396/10

Skoro zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. dochód spółki podlegający podziałowi ustala się w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, o ile majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątku przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to a contrario, dochodu się nie ustala jeżeli jednocześnie majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce po jej podziale stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa (por. zasadę lege non distinquende)...

Przegląd prasy

Pracodawcy postulują ograniczenie przywilejów niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni nie powinni mieć prawa do krótszej pracy, jeśli ich firmy będą otrzymywać mniejsze dopłaty do ich pensji - uważają pracodawcy... Gazeta Prawna

Zwrot akcyzy za olej napędowy: rolnicy mają dwa dni na złożenie wniosku

Podatnicy, którzy chcą odzyskać akcyzę za olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej, pozostały tylko dwa dni na złożenie wniosku... Gazeta Prawna

Celnicy kontrolują bazary i targowiska bez uprzedzenia

Funkcjonariusze celni w mundurach mogą kontrolować targowiska bez uprzedzenia, a legitymacje okażą tylko na żądanie kontrolowanych... Gazeta Prawna

Wycieczka od firmy jest przychodem pracownika

Wartość wycieczki, którą finansuje firma, jest dla pracowników przychodem... Gazeta Prawna

Prokuratorzy coraz rzadziej chcą aresztów

Sądy uwzględniają prawie 91 proc. wniosków o zastosowanie aresztu tymczasowego. Z roku na rok spada liczba prokuratorskich wniosków o areszty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma dnia bez bomby

Będą wyższe kary za fałszywe alarmy. Policja łatwiej zidentyfikuje sprawcę. Winni zapłacą za akcję ewakuacyjną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef zapłaci, gdy odwoła z zarządu

Odprawa pieniężna przysługuje pracownikom zatrudnionym jako członkowie zarządu spółki, gdy wypowiedzenie umowy o pracę następuje z powodu odwołania z zajmowanego stanowiska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawet gdy PIT pójdzie z dymem, nie wszystko stracone

Utrata dokumentacji podatkowej to spory kłopot. Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Ważne, by jak najszybciej zawiadomić o tym urząd skarbowy i podjąć próbę jej odtworzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 106/09

1. Art. 21 w ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przesądza komu powinny być przekazane środki, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie. W świetle treści analizowanego przepisu istotne jest, aby środki tworzące dochód podatnika pochodziły z bezzwrotnej pomocy rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych...

Wyrok NSA - II FSK 2187/08

Zasadnym jest natomiast twierdzenie, że w wolnym od nauki czasie pomagał w tej pracy rodzicom i dziadkom na zasadach przyjętych na wsi. Również trafnie przyjęto, że skarżący nie miał doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego bowiem sam fakt zamieszkiwania na wsi takich doświadczeń nie daje...

Przegląd prasy

Rejestracja spółki z o.o. w 24 godz.

Wspólnicy będą mogli założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza i zarejestrować ją przez internet w ciągu 24 godzin... Gazeta Prawna

Od dodatku stażowego za chorobę nie ma składek

Dodatek stażowy wypłacany za okres choroby pracownika nie może być traktowany jako wynagrodzenie chorobowe... Gazeta Prawna

Egzamin na doradcę podatkowego będzie kosztował 900 zł

Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli zapłacić za egzamin 900 zł, a w razie niepowodzenia dodatkowo 600 zł za egzamin poprawkowy... Gazeta Prawna

Fiskus nie ściga za oszustwa, choć może

Od 30 lipca obowiązują nowe przepisy o kontroli skarbowej. Urzędnicy nie wykorzystują dodatkowych uprawnień do walki z szarą strefą. Oszuści podatkowi nie muszą się więc obawiać odpowiedzialności... Gazeta Prawna

Trzeba lepiej zabezpieczyć dzierżawców

Podmioty, które mają grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie, mogą wymówić umowy najmu i dzierżawy bez powodu. Pozwalają im na to przepisy. Ma to się zmienić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Matki wracające do pracy - do zwolnienia?

Przez lukę w przepisach nie ma rocznej ochrony przed redukcją dla pracowników dużych firm. Od roku obowiązują przepisy chroniące przed zwolnieniem rodziców, którzy nie idą na urlop wychowawczy, lecz wracają do pracy na część etatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeśli wydana decyzja wygasła, postępowanie trzeba umorzyć

Gdy rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych wygasa, organ podatkowy musi umorzyć postępowanie odwoławcze, bo decyzja nie występuje już w obrocie prawnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy o rozprawie są martwe

Niemal nikt nie korzysta z rozwiązań, które pozwalałyby rozstrzygać spory z fiskusem, zanim sprawa trafi do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 563/09

Organ podatkowy rozważając wartość poszczególnych dowodów, jak również formułując wnioski na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie, nie jest związany żadnymi sztywnymi regułami określającymi wartość poszczególnych dowodów, ale kieruje się własnym przekonaniem, uwzględniając wiedzę, doświadczenie życiowe, prawa logiki, informacje wynikające z wzajemnych relacji między poszczególnymi dowodami. W tym względzie realizacja zasady swobodnej oceny dowodów wymaga uwzględnienia określonych reguł tej oceny, a także norm procesowych dotyczących środków dowodowych, tak by nie przekształciła się w ocenę dowolną, niedającą się logicznie uzasadnić w świetle całości materiałów zebranych w sprawie...

Wyrok WSA - II SA/Gl 533/10

Sąd administracyjny nie jest władny do rozpatrzenia roszczenia cywilnoprawnego, a mianowicie do ustalenia, czy skarżący jest uprawniony do zwrotu świadczenia jako nienależnego w rozumieniu art. 410 kc i czy nastąpiło przedawnienie roszczenia z tego tytułu. Nie jest co prawda wykluczone dochodzenie przez stronę należności z tytułu uiszczonej opłaty za wydanie karty pojazdu, o ile organ administracji nie dokona zwrotu nadpłaty ( vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 r. sygn. akt III CZP 35/07, OSNC 2008/7-8/72), a wówczas powództwo winno być rozpatrzone przez sąd powszechny, to jednak nie ma to znaczenia dla wyniku sprawy administracyjnej, o czym przesądzono z mocy wyżej powołanej uchwały NSA, mającej walor wiążący. Jeżeli zatem w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzony zostanie brak obowiązku o charakterze administracyjnym, zaś organ nie wykona świadczenia, to nie jest wykluczone dochodzenie roszczenia o zapłatę...

Przegląd prasy

Szpitale kliniczne staną się spółkami

Ministerstwo Zdrowia proponuje, by szpitale kliniczne oraz resortowe mogły się przekształcać w spółki prawa handlowego. Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o działalności leczniczej wchodzący w skład pakietu zdrowotnego... Gazeta Prawna

Stawka podatku VAT zależy od rodzaju samochodu

Opodatkowanie VAT sprzedaży samochodu ciężarowego będzie zależne od rodzaju takiego samochodu. Przedsiębiorca planuje sprzedać dwa samochody ciężarowe, które wykorzystywał w swojej firmie... Gazeta Prawna

Zwolnienie z VAT dla wszystkich szkół językowych

Szkoły językowe, a także usługi udzielania kredytów i poręczeń pozostają zwolnione z podatku od towarów i usług. Z obniżonej stawki skorzysta pieczywo z terminem ważności do dwóch tygodni... Gazeta Prawna

5 tys. zł kary za kasę rejestrującą, która nie spełnia wymogów fiskusa

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje zmianę zasad uzyskiwania pozwoleń, które musi otrzymać producent lub importer kas fiskalnych... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa obejmuje dom, ale nie działkę

Zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie sprzedaży nieruchomości, nie odnosi się do gruntu, na którym ona stoi. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17 409... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odwoływać można się tylko od decyzji, która została doręczona

Organ podatkowy może odrzucić odwołanie wniesione w terminie, jeśli stwierdzi, że podatnik kwestionuje decyzję, która nie została prawidłowo doręczona, bo dostała ją osoba, która nie jest pełnomocnikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nakłady poniesione na cudze składniki majątkowe też amortyzujemy

Jeżeli przedsiębiorca użytkujący obce środki trwałe (np. budynki, lokale, samochody) dostosuje je do własnych potrzeb, to wydatki na ten cel zaliczy do kosztów firmy tylko poprzez odpisy amortyzacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowy podatek od aportów

Urzędy twierdzą, że VAT od wkładu do spółki powinien być obciążony podatkiem dochodowym. Brzmi niewiarygodnie, ale tak wynika z interpretacji izb skarbowych w Warszawie i Bydgoszczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 944/10

I. Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny, o którym mowa w art. 14 b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej w skrócie: O.p.) to taki, na podstawie którego można w sposób pewny i nie uzasadniający żadnych przedmiotowych wątpliwości udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie...

Wyrok NSA - II FSK 542/09

Majątek otrzymany przez wspólnika spółki jawnej w przypadku jej likwidacji nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości wniesionego do spółki wkładu (art. 21 ust. pkt 50 u.p.d.o.f.), w tym wkładu podwyższonego z już opodatkowanych zysków spółki; nadwyżka otrzymana przez wspólnika ponad wartość wkładu podlega opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych (art. 18 u.p.d.o.f.)...

Przegląd prasy

Szkolenie właściciela firmy opłaci urząd pracy

Zatrudnienie - Właściciele firm otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w okresie zawieszonej działalności. Tym, którzy skończyli 45 lat, za szkolenie i studia podyplomowe zapłaci Fundusz Pracy... Gazeta Prawna

Limity w przywozie paliwa spoza UE pozostaną

Zniesienie ograniczeń ilościowych w przywozie paliwa skutkowałoby nadużyciami związanymi z przywozem do Polski nieopodatkowanego paliwa i późniejszą jego sprzedażą... Gazeta Prawna

Spółki kapitałowe: Umorzenie udziałów bez podatku

Wynagrodzenie za przymusowe umorzenie udziału w innej wysokości niż wartość rynkowa nie wywoła skutków podatkowych. Spółki kapitałowe mogą umorzyć udziały bez zgody wspólnika... Gazeta Prawna

Stawka podatku VAT zależy od rodzaju samochodu

Opodatkowanie VAT sprzedaży samochodu ciężarowego będzie zależne od rodzaju takiego samochodu... Gazeta Prawna

Jeśli urząd pominie pełnomocnika, zajmie się sprawą jeszcze raz

Postępowanie administracyjne może być wznowione wtedy, gdy organ administracji pominie pełnomocnika strony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od rozstrzygnięcia ZUS lepiej się odwołać

Jeżeli ubezpieczony nie odwołał się od decyzji do sądu, to stanie się ona prawomocna. A to oznacza, że w razie kolejnego sporu sąd będzie musiał uwzględniać wynikający z niej stan prawny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus musi dostać papier

Strona może działać przez pełnomocnika. Musi jednak pamiętać, aby organ podatkowy otrzymał dokument, z którego takie umocowanie będzie wynikało... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższy VAT ułatwi zmianę operatora?

Abonenci zyskają pretekst, by bez uzasadnienia rozwiązywać umowy. Operatorzy telekomunikacyjni już dziś powinni kupować tony ryz papieru i miliony kopert... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1575/09

Zauważyć przy tym należy, że umorzenie zaległości podatkowych jest instytucją nadzwyczajną, skoro zasadą jest płacenie podatków, a nie zwalnianie podatników z tego obowiązku. Ważnego interesu podatnika, będącego jedną z przesłanek udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej (z odsetkami za zwłokę), nie można zatem utożsamiać z subiektywnym przekonaniem podatnika o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej. Przeciwnie, przyjmuje się, że przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika oraz, że umorzenie zaległości podatkowych (odsetek) uzasadnione będzie jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu, i które są niezależne od sposobu jego postępowania...

Wyrok WSA - III SA/Po 318/10

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach...

Przegląd prasy

Urlop na żądanie: Pracownik musi liczyć się z interesem firmy

Podwładny ma prawo korzystać z urlopu na żądanie w wybranym przez siebie dniu. Przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z niego powinien jednak uwzględnić potrzeby i interes pracodawcy... Gazeta Prawna

Zła numeracja faktury nie pozbawi VAT

Spółki, które wystawiają faktury VAT, muszą nadawać im kolejne numery. Jednak numeracja nieprawidłowa, nie wpływa na prawo do odliczenia VAT... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości: Po sezonie też trzeba płacić podatek za budynek

Właściciel nieruchomości, który okresowo prowadzi działalność gospodarczą w lokalu użytkowym, opłaca podatek od nieruchomości przez cały rok... Gazeta Prawna

Obowiązują różne zasady odliczania VAT od samochodów

Ministerstwo Finansów zgadza się, że skutkiem wyroku w sprawie Magoora jest możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabywanych lub leasingowanych aut na różnych zasadach... Gazeta Prawna

Nie każda zawodowa pauza jest stracona dla uprawnień pracowniczych

Choć niekiedy podwładny ma przerwy w zatrudnieniu, niektóre zalicza się mu do stażu. Takie okresy mogą ważyć przy przyznawaniu konkretnych świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na przekazanie danych do ZUS jest siedem dni

Szef zgłasza pracownika do ubezpieczeń społecznych. Do niego należy również obowiązek przekazania informacji np. o nowym adresie podwładnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Otrzymałeś przedpłatę, możesz mieć przychód z działalności gospodarczej

Wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów i usług nie powodują powstania przychodu z działalności gospodarczej. Tak wynika z ustawy o CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od aukcji charytatywnej fundacja ma zapłacić VAT

Przekazanie obrazów w ramach aukcji charytatywnej jest odpłatną dostawą towarów i w związku z tym podlega VAT na zasadach ogólnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 592/10

Na uwadze należy mieć okoliczność, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu prowadzone było postępowanie dotyczące skarg wniesionych przez spółkę na decyzje Izby Skarbowej z grudnia 2000r. Orzeczenia w tym zakresie nie są prawomocne. Oznacza to, że w obecnie rozpoznawanej sprawie Sąd nie może rozstrzygać kwestii dotyczącej istnienia czy też braku decyzji z grudnia 2000r...

Wyrok WSA - I SA/Go 531/10

Art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 533 ze zm.) - zwanej dalej " ustawą VAT" - ustanawia ogólną zasadę potrącalności od podatku należnego podatku naliczonego celem realizacji zasady neutralności podatku VAT i spowodowania by podatek ten w ostatecznym rachunku obciążył konsumenta...

Przegląd prasy

Transport nie stanowi usługi ciągłej

Obowiązek podatkowy od usług transportowych i spedycyjnych powstaje z chwilą wykonania usługi, nawet jeśli jest to fragment realizacji kontraktu... Gazeta Prawna

Spółka kapitałowa może zmienić rok podatkowy

Rok podatkowy spółki kapitałowej nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. O wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Zobowiązania podatkowe: Decyzja może być natychmiast wykonalna

Jeżeli okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż trzy miesiące, decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności... Gazeta Prawna

Sprzedaż egzekucyjna: Naczelnik odpowie za VAT

Naczelnik urzędu skarbowego powinien rozliczyć sprzedaż egzekucyjną. Niespełnienie tego obowiązku przez płatnika skutkuje powstaniem zaległości... Gazeta Prawna

Mobbingowany u lekarza traci zadośćuczynienie

Zła dokumentacja medyczna nie pomaga ofiarom nękania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenia po zmianie etatu w trakcie miesiąca

Przesunięcie zatrudnionego od 13 września z pełnej posady na połówkę lub odwrotnie dokłada szefowi obowiązków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy urząd nie wyegzekwuje podatku

Jeśli ostateczna decyzja organu podatkowego dotycząca umorzenia zaległości podatkowych zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego, to postępowanie egzekucyjne trzeba zawiesić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczać wydatki na reprezentację

Firma, która zaprasza kontrahenta do swojej siedziby, może zaliczyć poczęstunek do kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 376/10

Nadto wskazać należy, że okoliczność, iż kwotę podatku akcyzowego definitywnie ponosi końcowy odbiorca energii jest z urzędu znana organowi, co dodatkowo przemawia za tym, że okoliczność ta dowodu nie wymaga zgodnie z dyspozycją art. 187 § 3 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że prowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie jest zbędne...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1040/10

Co istotne, zgodnie z delegacją zawartą w ust. 2 i ust. 3 art. 37 tej ustawy Minister Finansów został upoważniony do obniżenia stawek akcyzy wymienionych w ust. 1, przy czym owe obniżone stawki akcyzy mogły być wyrażone w różny sposób, w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, między innymi w kwocie na jednostkę wyrobu. Bez względu jednak na sposób wyrażenia stawki podatku akcyzowego zamieszczone w rozporządzeniu wykonawczym mogły tylko i wyłącznie obniżać wysokość określoną w ustawie, w przeciwnym razie należałoby uznać, że wskutek przekroczenia delegacji ustawowej z art. 37 ust. 2 ustawy o VAT doszło do naruszenia przez Ministra Finansów art. 217 Konstytucji, dlatego dla nadania omawianym tu przepisom znaczenia zgodnego z Konstytucją należy uznać, że stawki podatku akcyzowego zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów znajdą zastosowanie w sprawie, o ile ustalona z ich zastosowaniem kwota podatku akcyzowego nie będzie wyższa niż ta, która będzie wynikiem zastosowania stawki ustawowej z art. 37 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Od 1 stycznia taksówkarze zapłacą wyższy ryczałt w VAT

Taksówkarze, którzy rozliczają podatek od towarów i usług w sposób ryczałtowy, zapłacą od 2011 roku podatek według wyższej stawki... Gazeta Prawna

Z błędnej faktury także odliczysz VAT

Pomyłki w numeracji faktur są błędami technicznymi i nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego... Gazeta Prawna

Wartość karnetów to przychód pracowników

Wartość karnetów na zajęcia rekreacyjno-sportowe otrzymanych od pracodawcy jest przychodem pracowników. Trzeba ją wykazać w rocznym PIT i opodatkować... Gazeta Prawna

Darowizna gospodarstwa rolnego bez VAT

Przekazanie w darowiźnie gospodarstwa rolnego nie jest objęte podatkiem od towarów i usług. Ojciec chce przekazać synowi gospodarstwo rolne w formie darowizny... Gazeta Prawna

Najpierw wezwanie do zapłaty, dopiero potem zajęcie

Zanim komornik zajmie nam dom czy działkę, przyśle pismo, w którym wezwie nas do zapłaty. Wyznaczy nam w tym celu termin - dwa tygodnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowa o dzieło na wymuszoną prośbę

Rośnie liczba firm niechętnych umowom etatowym. O prawa pracownicze nie dbają instytucje publiczne. Przetargi wygrywają ci, którzy zatrudnią bez ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mieszkanie lub działkę można stracić i jeszcze do tego dołożyć

Jeśli dojdzie do licytacji np. domu, dłużnik musi się liczyć z kosztami egzekucji. A te są spore... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy firmy mogą płacić niższy podatek

Fiskus coraz częściej zgadza się na objęcie świadczeń złożonych jedną stawką. W praktyce gospodarczej coraz częściej występują transakcje złożone z kilku elementów opodatkowanych według różnych stawek 7 i 22 proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 375/10

Odwołanie się przez organy podatkowe do unormowania zawartego w art. 25 ust.3 w związku z art. 9 ust.4 cyt. ustawy z 8 stycznia 1993r. nie może być uznane za zasadne, skoro unormowania te dotyczyły w istocie także skutków rozwiązania spółki cywilnej jako podatnika /o czym spółka poinformowała organy podatkowej tj. poinformowała o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu/ dla byłych wspólników tejże spółki. Okoliczność, że będąca przedmiotem sporu kwota nie jest zobowiązaniem podatkowym, nie ma przesądzającego znaczenia, w rzeczywistości chodzi bowiem o możliwość odzyskania kwoty, którą spółka zapłaciła przy dokonywaniu czynności opodatkowanych...

Wyrok WSA - I SA/Wr 453/10

Z punktu widzenia zasady standstill, możliwe jest utrzymanie ograniczeń odliczenia podatku naliczonego bez względu na rodzaj źródeł prawa, które przed akcesją przewidywały określone obostrzenia. Jednakże problematyki zakazu odliczenia podatku z pustej faktury nie należy rozpatrywać z punktu widzenia kontynuacji wyłączeń w odliczeniu przed i po przyjęciu Dyrektywy (akcesji), ile ze względu na immanentną cechę prawa do odliczenia, które odnosi się do faktycznego nabycia, a inaczej mówiąc obrotu towarami (usługami), nie zaś - fakturami...

Przegląd prasy

Jak powinien być skonstruowany regulamin pracy i co grozi za jego nieprzestrzeganie

Pracownik musi zapoznać się z regulaminem pracy. Fakt ten powinien pisemnie potwierdzić. Pracodawca może zapisać w nim te obowiązki podwładnego, które mają dla firmy szczególne znaczenie... Gazeta Prawna

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza elastyczny czas pracy

Firmy wydłużające czas pracy nie zapewniają pracownikom odpoczynku, a za łamanie praw pracowniczych pracodawcom grożą mandat lub grzywna... Gazeta Prawna

Nie każdą darowiznę dla szkoły można odliczyć

Odliczeniu od dochodu nie podlega darowizna, która jest przekazana na rzecz szkół, które są finansowane ze środków publicznych... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa: fiskus dzieli małżonków

Mąż i żona przy zbyciu nieruchomości mogą skorzystać z ulgi meldunkowej, jednak resort finansów każe obojgu małżonkom spełnić warunki do zwolnienia... Gazeta Prawna

Oświadczenie wysłane e-mailem też będzie skuteczne

Wypowiedzenie przez przedsiębiorcę w formie elektronicznej umowy pożyczki zawartej na piśmie jest ważne. Nie ma konieczności zamieszczania podpisu elektronicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Również ujemną marżę można uwzględnić przy rozliczaniu VAT

Ustawa o VAT nie wyłącza możliwości wliczania marż ujemnych do podstawy opodatkowania usług turystycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Azbest: co z podatkiem

Usunięcie szkodliwych materiałów wiąże się z daniną. Dotacje z funduszy środowiskowych interesują fiskusa. Wątpliwości rozwiązać może dopiero NSA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Coraz trudniej o łaskawość fiskusa

Urzędy niechętnie umarzają podatki, nawet osobom w ciężkiej sytuacji. Kwota umorzeń zaległości podatkowych maleje z roku na rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Sz 459/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wymienione wyżej postanowienia, uznając między innymi, za całkowicie chybione poglądy strony skarżącej, zaakceptowane przez organy obu instancji, co do wystąpienia zagadnienia wstępnego, uzasadniającego zawieszenie postępowania w sprawie...

Wyrok WSA - II SA/Go 550/10

Decyzję w zakresie ustalania punktów sprzedaży alkoholu przekazał ustawodawca gminom, które to mają określić ich maksymalną liczbę i wydać w tym zakresie stosowne zezwolenia. Nie ma bowiem prostego związku pomiędzy liczbą ww. punktów a ilością spożywanego alkoholu. Przyjęcie odmiennego założenia prowadziłoby do wniosku, iż każde zwiększenie liczby miejsc sprzedaży alkoholu powodowały naruszenie przepisów omawianej ustawy (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2004 r, sygn. akt II SA/Wr 2964/2001, LexPolonica nr 2095253)...

Przegląd prasy

Nagroda za jubileusz firmy oskładkowana

Pracodawca wypłacający swoim pracownikom nagrody jubileuszowe nie płaci od nich składek na ubezpieczenia. Zwolnione od składek są nagrody jubileuszowe, które przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat... Gazeta Prawna

Urząd pracy sprawdzi bezrobotnego w ZUS

Powiatowe urzędy pracy, zanim przyznają bezrobotnym zasiłek, będą mogły sprawdzić w ZUS, czy były pracodawca opłacał za nich składki do Funduszu Pracy... Gazeta Prawna

Celnik może zabrać nam samochód

Funkcjonariusze celni mogą zabezpieczyć samochód, gdy ma on nieuregulowany status celny albo gdy przemycano nim towary... Gazeta Prawna

Dorabiający emeryt od dodatkowego zarobku zapłaci PIT

Od umów o dzieło zawartych z emerytem płatnik musi pobrać zaliczkę na PIT w wysokości 18 proc. Może przy tym uwzględnić 20- lub 50-proc. koszty... Gazeta Prawna

Kiedy sprzedaż krzywdzi wierzyciela

Sprzedaż majątku dłużnika krzywdzi wierzycieli, jeśli powoduje jego niewypłacalność albo ją pogłębia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Materiały promocyjne nie mogą wprowadzać w błąd

Nawet oprogramowanie może być uznane za wyrób medyczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie przysługiwało zwolnienie, decyzja jest więc ważna

Fiskus mógł opodatkować osobę, która wynajmowała pokoje gościnne i nie ewidencjonowała obrotu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O rozliczaniu korekt zdecydują w Luksemburgu

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy podatnik może ująć w ewidencji fakturę korygującą, nie czekając na potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1498/10

Podatek od towarów i usług jako rodzaj podatku obrotowego obejmuje swoim przedmiotem obrót cywilnoprawny oparty na autonomii woli stron (swobodzie umów cywilnoprawnych). Tym samym wydanie towarów (świadczenie usług) na podstawie przepisów o charakterze publicznoprawnym oraz prawa pracy nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Zdaniem Sądu, trafnie zwrócono uwagę, że przekazanie pracownikom towarów na podstawie przepisów prawa (dotyczy to, m.in. przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, postanowień porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy) nie jest objęte omawianą regulacją. Identyczne stanowisko zaprezentował także NSA w wyroku z dnia 22 stycznia 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 2356/00. Wprawdzie w przedstawionych wyżej wyrokach chodziło o świadczenia rzeczowe (deputaty węglowe), których odbiorcami (beneficjentami) byli pracownicy, a nie jak w rozpoznawanej sprawie - byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin, niemniej podstawa prawna tych świadczeń jest tożsama. W obu tych sytuacjach, tj. zarówno w przypadku świadczeń (deputatów węglowych) dokonywanych przez pracodawców na rzecz swoich pracowników, jak i wówczas, gdy świadczenia te dokonywane były na rzecz byłych pracowników i członków ich rodzin, obowiązek ich realizacji wynikał z postanowień stosownego Układu Zbiorowego Pracy oraz cytowanych już wyżej przepisów Karty Górnika ( § 19 ust. 1 i 2)...

Wyrok WSA - III SA/Gl 602/10

1. Postępowanie podatkowe musi mieć swe ramy czasowe. Nie może być prowadzone bez zważania na upływ czasu, ponieważ upływ czasu oznacza bieg różnorodnych terminów, w tym terminu przedawnienia zobowiązania, co organ podatkowy musi mieć na względzie a ten upływał 31 grudnia 2009 r. Ponadto, brak ostatecznego uregulowania otwartej kwestii prawnej samo w sobie stwarza stan niepewności w obrocie prawnym, którego należy unikać. Stąd ustawodawca sformułował w art. 125 O.p. zasadę szybkości postępowania stanowiąc, że organy podatkowe powinny działać w sprawie szybko, po czym w art. 139 O.p. wyznaczył terminy, w jakich sprawy mają być załatwione (nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy)...

Przegląd prasy

W ZUS brakuje coraz więcej pieniędzy. W 2011 roku zabraknie 57 mld zł

Zadłużenie ZUS na koniec w 2011 roku wyniesie ponad 15 mld zł. Mimo deficytu FUS pieniędzy na wypłaty rent i emerytur nie zabraknie... Gazeta Prawna

Niezapłacony VAT można odzyskać

Gdy kontrahent nie zapłaci za fakturę, podatnik, który ją wystawi, może odzyskać VAT od fiskusa. Firma posiada dużą ilość wierzytelności, których nie może odzyskać od kontrahentów... Gazeta Prawna

Opodatkowanie spadków w UE trzeba uregulować

Do 22 września Komisja Europejska czeka na opinie państw Unii Europejskiej, organów podatkowych i doradców podatkowych na temat problemów i ich rozwiązywania w zakresie transgranicznego opodatkowania spadków... Gazeta Prawna

NSA o nieważności decyzji podatkowych: Można różnie interpretować przepis

Jeżeli dany przepis może prowadzić do różnych koncepcji, które da się uzasadnić, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa podatkowego... Gazeta Prawna

Życie wymusza surowsze kary dla kierowców

Pięć punktów za nieuzasadnione parkowanie na kopercie jest już przesądzone. Nie wystarczył wysoki mandat 500 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepodpisanie listy może być powodem rozwiązania umowy

Jeśli firma nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie sposobu potwierdzania nieobecności następuje w drodze poleceń pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O uznaniu za małego podatnika decyduje wielkość przychodów

Osoba fizyczna, u której wartość przychodu ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym określonego poziomu, jest małym podatnikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczamy podróże służbowe

Wzrosną stawki, ale można zdążyć przed podwyżką. Przepis przejściowy zachęca do transakcji w grudniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 392/10

1. Żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe; ponadto żadne Państwo Członkowskie nie nakłada na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty. Budziło natomiast wątpliwości w rozpoznawanej sprawie to, czy opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 stanowi obciążenie podatkowe w rozumieniu art. 90 TWE, jak to przyjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w decyzji z dnia 3 lipca 2009 r. Oceny zgodności z prawem takiego stanowiska winny zatem dotyczyć obie zaskarżone decyzje, w których zresztą wskazano, że "przedmiotem rozpatrzenia w niniejszej sprawie jest kwestia, czy opłata skarbowa od zaświadczeń VAT-25, dotyczących podatku od towarów i usług jest opłatą za czynności administracyjne, czy też stanowi dyskryminujący podatek wewnętrzny zakazany przez art. 90 TWE...

Wyrok NSA - II FSK 879/09

W dniu 14 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej Izby Finansowej podjął uchwałę następującej treści: "W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie niewydanie interpretacji, użyte w art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14 powołanej ustawy" (uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., II FPS 7/09, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http:// orzeczenia nsa.gov.pl; więcej na ten temat: J. Brolik: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2010 r., str.108 - 140)...

Przegląd prasy

Firma nie może kazać pracownikowi założyć konta

Pracodawca musi poinformować pracownika o przyjętej częstotliwości wypłacania pensji... Gazeta Prawna

Inwestor nie zaliczy do kosztów opłat za studia

Opłaty za studia o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym mają charakter ogólny i nie można powiązać ich z przychodami osiąganymi z inwestycji giełdowych... Gazeta Prawna

Po przyjęciu spadku można zapłacić sankcyjny podatek

Jeżeli przed śmiercią podatnika fiskus prowadził przeciwko niemu postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł, to sankcyjny podatek zapłacą jego spadkobiercy... Gazeta Prawna

Nie trzeba płacić podatku od kieszonkowego otrzymanego od dziadków

Wypłata kieszonkowego dla wnuków od dziadków jest zwolniona do 9637 zł w ciągu pięciu lat... Gazeta Prawna

Minister finansów chce zweryfikować ulgi

Ulga rodzinna powinna promować osoby mające co najmniej troje dzieci. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział wczoraj w Radiu RMF, że ani ulga rodzinna, ani becikowe nie przyczyniają się do zwiększenia dzietności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy adwokat musi wydawać paragony

Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących zlikwidują zwolnienie dla lekarzy, prawników i księgowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z zakupem auta z kratką lepiej się pospieszyć

Przedsiębiorca, który kupi lub weźmie w leasing samochód z kratką jeszcze przed zmianą przepisów planowaną na 1 stycznia 2011 r., odliczy cały VAT na dotychczasowych zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczamy podróże służbowe

Inaczej zapłacimy pracownikowi, któremu polecamy wykonanie zadań w Polsce, inaczej gdy pojedzie do Holandii lub Francji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 471/09

Sąd nie jest uprawniony do badania merytorycznej zasadności (celowości) decyzji podatkowej, opartej na uznaniu administracyjnym. Sąd administracyjny nie może rozstrzygać (jednoznacznie sugerować) o tym, czy zaległość podatkowa (wraz z odsetkami) powinna, czy tez nie powinna być umorzona. Takie rozstrzygnięcie należeć powinno wyłącznie do organów podatkowych...

Wyrok WSA - I SA/Go 459/10

Sąd w żadnym razie nie badał, gdyż nie był uprawniony do badania, okoliczności co do ewentualnego przyznania ulg dotyczących aktualnej sytuacji finansowej Skarżącego. Nie jest to bowiem przedmiotem tego postępowania. Takie działanie Sądu byłoby zdecydowanie przedwczesne i doprowadziłoby wręcz do wyręczenia organów administracji z przypisanych im obowiązków....

Przegląd prasy

Godziny nadliczbowe: Firma sama da wolne

Za każdą godzinę pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dodatek w wysokości 50 albo 100 proc... Gazeta Prawna

Najem pokoi korzystał ze zwolnienia z PIT

Ze zwolnienia z podatku dochodowego od najmu pokoi w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim może skorzystać osoba, która ma prawo do dysponowania gospodarstwem... Gazeta Prawna

Państwo przejmie pieniądze z banków

Agencje rządowe będą musiały lokować swoje środki na kontach Ministerstwa Finansów. One stracą, budżet zaoszczędzą... Gazeta Prawna

Zwrot VAT za materiały budowlane: Małżonkowie dzielą się limitem zwrotu

Osoby, które były lub są w związku małżeńskim, muszą pamiętać o szczególnych zasadach składania wniosków o zwrot VAT na materiały budowlane... Gazeta Prawna

Redukujesz zatrudnienie? Wystąp o pomoc dla załogi

Zwalniani pracownicy nie muszą być pozostawieni sami sobie. Dzięki dotacjom unijnym pracodawca może ich wesprzeć, nie wydając z własnej kasy nawet złotówki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieodpłatna pożyczka podlega opodatkowaniu

Firma otrzymująca nieodpłatną pomoc finansową uzyskuje przychód... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej zwolnień podatkowych

Kwatera dla zatrudnionego bez podatku. Korzystniejsze rozliczenie świadczeń dla rencistów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O co należy zadbać, kupując domenę internetową

Adresy WWW mogą być przedmiotem obrotu. Warto jednak pamiętać, że umowy ich dotyczące powinny uwzględniać specyfikę takich transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 610/10

Obowiązek składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn określa art. 17 a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania...

Wyrok WSA - I SA/Gd 437/10

Skoro podatnikiem jest każdy z małżonków odrębnie, to w braku regulacji zawartej w art. 21 ust. 22 nie budziłoby wątpliwości, że powyższe zwolnienie podatkowe ma zastosowanie jedynie do tego z nich, który był zameldowany w lokalu mieszkalnym na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed odpłatnym zbyciem i że warunkiem skorzystania ze zwolnienia przez obydwu małżonków jest zameldowanie każdego z nich na wskazany wyżej okres. Jeżeli jednak w art. 21 ust. 22 stanowi się, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to w ocenie Sądu, mimo że warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Tylko wtedy zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie łącznie do obojga małżonków....

Przegląd prasy

Pomimo wzrostu stawki VAT zwrot za materiały budowlane taki sam

Pomimo wzrostu stawki VAT na materiały budowlane do 23 proc. podatnik będzie otrzymywał taki sam zwrot jak przy stawce obecnej... Gazeta Prawna

Koszty podwyżki VAT poniosą obywatele i firmy

Wzrost VAT negatywnie odczują przedsiębiorcy. Nieunikniony jest również wzrost cen żywności, mimo objęcia produktów podstawowych stawką preferencyjną... Gazeta Prawna

Zapłata za używanie prywatnego auta z PIT

Jeśli pracodawca wypłaca pracownikowi kilometrówkę lub ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, powinien pobrać zaliczkę na podatek... Gazeta Prawna

NIP zlikwidują, ale pozostanie

Od lipca 2011 r. osoby fizyczne nie będą musiały posługiwać się NIP-em. Numer podatkowy będzie im nadawany w momencie otrzymania PESEL-u... Gazeta Prawna

Aby korzystać z ulg i przywilejów, inwalida musi przejść weryfikację

Dotyczy to także niepełnosprawnych dzieci, którym stosowne orzeczenie wydaje się na czas określony, maksymalnie do ukończenia przez nie 16. roku życia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Apartamenty na poddaszu nie do zamieszkania

Wspólnota mieszkaniowa może żądać wydania zaświadczenia, że lokal mieszkalny nie jest lokalem samodzielnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Startuje wielu, jeden ma doświadczenie

Firma może użyczyć swego potencjału wszystkim przedsiębiorcom startującym w przetargu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowelizacja VAT do dopracowania

Od 2011 r. nie tylko będą wyższe stawki, ale także trudniej będzie je znaleźć. Firmy mogą mieć przez to kłopoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1357/08

1. Ocena sądu, pod jaki typ umowy - spośród wymienionych w Kodeksie cywilnym - podpadają umowy o bezspornej treści, zawarte przez podatnika, nie mieści się w pojęciu ustalania ani przyjmowania faktów (art. 141 § 4 w zw. z art. 188 zd. drugie p.p.s.a.), lecz stanowi subsumcję ustalonego stanu faktycznego pod określoną normę prawną. Zwalczanie wspomnianej oceny możliwe jest poprzez postawienie sądowi zarzutu naruszenia prawa materialnego wskutek jego błędnego zastosowania, a nie poprzez zarzut naruszenia prawa procesowego...

Wyrok WSA - I SA/Bk 239/10

Pod pojęciem wydatku na budowę własnego budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) u.p.d.o.f.), należy rozumieć taki rodzaj wydatku, który w sposób nie budzący wątpliwości jest konieczny i niezbędny do funkcjonowania tegoż budynku mieszkalnego. Wydatek ów powinien być nierozerwalnie związany z zaspakajaniem funkcji mieszkalnej danego obiektu....

Przegląd prasy

Ponad 15 mld zł dotacji do KRUS

W przyszłorocznym budżecie dotacja do funduszu emerytalno-rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie 15,1 mld zł... Gazeta Prawna

Nie wolno naruszać godności podwładnego

Pracodawca nie może podejmować działań niezgodnych z prawem, godzących w dobre imię pracownika... Gazeta Prawna

Protokołu z kontroli nie można zaskarżyć do sądu

Sąd administracyjny odrzuci skargę wniesioną na protokół kontroli podatkowej. Protokół nie jest decyzją ani postanowieniem, które podlegają zaskarżeniu... Gazeta Prawna

Za opieszałość fiskusa będzie odszkodowanie

Przewlekłość postępowania może być podstawą dochodzenia odszkodowania na podstawie prawa cywilnego... Gazeta Prawna

Wyższy zasiłek w UE dla mamy z firmą

Samozatrudnione kobiety z Unii Europejskiej otrzymają co najmniej 14-tygodniowy zasiłek macierzyński. Ma stanowić uśredniony dochód z ich działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes odpowie za zaległości składkowe firmy, którą zarządza

W przypadku gdy spółka nie regulowała swoich zobowiązań składkowych, ZUS może pociągnąć do odpowiedzialności zarówno obecnych, jak i byłych członków zarządu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców na generalne porządki w firmie

Jeśli pracodawca chce wejść w nowy rok ze zmienioną strukturą zakładu, zmniejszoną załogą i zmodyfikowanymi regułami wewnętrznymi, czeka go gorąca jesień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki będzie nowy VAT

Ministerstwo Finansów ujawniło szczegóły zmian. Wzrosną stawki na większość towarów. Będą mechanizmy uniemożliwiające wyłudzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 241/10

Zgodnie zaś z art. 88 ust.1 ustawy akcyzowej, podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów napędowych jest ich ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu. Istotnie zatem "jednostki miary" były odmienne, jednakże podstawa opodatkowania w istocie rzeczy była taka sama, albowiem tak przy opłacie paliwowej, jaki podatku akcyzowym była nią "ilość paliw". Wyrażenie tej ilości w różnych jednostkach pomiarowych poprzez regulacje w zakresie stawek opłaty paliwowej i stawek podatku akcyzowego, w ocenie Sądu, nie narusza art. 3 ust. 2 Dyrektywy horyzontalnej w zw. z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP. Wskazany przepis Dyrektywy wprost daje uprawnienie państwom członkowskim do nakładania na wyroby akcyzowe innych podatków pośrednich niż akcyza, w przypadku, gdy mają one charakter celowy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 92/10

Zgodnie z tym przepisem art. 15 ust. 4 u.p.s.d. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się na fakt nabycia po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy....

Przegląd prasy

Renciści zostaną w OFE

Resort pracy podtrzymuje propozycję likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy. Równocześnie chce znieść limity dorabiania dla rencistów... Gazeta Prawna

Fiskus może dokonać zabezpieczenia długu

Unikanie kontaktu z fiskusem, nieprzedstawianie dokumentów lub zaleganie z podatkami stanowi podstawę do zabezpieczenia przyszłych długów podatkowych... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów darowany budynek

Przedsiębiorca, który budynek otrzymany w drodze darowizny wprowadzi do majątku firmy, może dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych... Gazeta Prawna

Odsetki z konta bankowego są przychodem firmy

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych utrzymywanych przez przedsiębiorców w związku z wykonywaną działalnością są przychodem... Gazeta Prawna

Komornik nie musi brać sprawy z daleka

Wolny rynek w egzekucji komorniczej został ograniczony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urlop rodzicielski zatrzyma ojca w domu

UE wprowadza minimalny okres wychowawczego. Rodzice spędzą z dzieckiem co najmniej cztery miesiące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zapłacić mniej za nieruchomość

Dla wielu przedsiębiorców podatek od nieruchomości jest istotnym kosztem działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowa dożywocia jak sprzedaż

Osoba, która oddaje swoje mieszkanie w zamian za dożywotnią opiekę, może zapłacić podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 319/10

Niezależnie jednak od powyższego Sąd podkreśla, iż organ po otrzymaniu odwołania z [...] 2009 r. do którego załączono kserokopię pełnomocnictwa nie upoważniającego do reprezentowania strony przed organem II instancji winien był najpierw wezwać pełnomocnika do usunięcia tego braku, a nie poprzestać na stwierdzeniu, iż wcześniej (w piśmie z dnia [...] 2009 r.) pouczał stronę o konsekwencjach braków formalnych i na tej podstawie uznać, iż nie uzupełniono braków odwołania i że nie spełnia ono wymogów z art.222 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1423/09

A zatem faktury dokumentujące usługi, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez podmiot wystawiający, nie posiadają cech dowodu księgowego albowiem nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Udokumentowanych nimi wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. (vide wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 lipca 2009r. sygn. akt: I SA/Kr 675/08 LEX nr 515042). W sytuacji gdy kontrahent nie istniał w dacie wystawienia dokumentu, to transakcji nie można u niego potwierdzić, a tym samym wykazać, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Operacja gospodarcza i jej przebieg nie mogą odbywać się przecież między podmiotami nieistniejącymi....

Przegląd prasy

Wypłaty dla emerytów bez podatku

Świadczenia pieniężne wypłacone emerytowanym pracownikom przez pracodawcę i związki zawodowe będą zwolnione z podatku dochodowego do 2280 zł rocznie... Gazeta Prawna

Sprzedając auto, trzeba oddać VAT

Sprzedając samochód firmowy, przedsiębiorca musi zastosować właściwą stawkę VAT oraz ewentualnie dokonać korekty podatku... Gazeta Prawna

Kontrole paliw u przewoźników

Działania kontrolne w obszarze obrotu paliwami dotyczą różnych podmiotów uczestniczących w obrocie, w tym firm transportowych... Gazeta Prawna

Ulga na złe długi może dobić firmę

Z ulgi na złe długi skorzysta firma, której dłużnik nie zapłacił przez 180 dni. Dłużnicy toczą spory z fiskusem o to, czy wierzyciele mogą korzystać z ulgi... Gazeta Prawna

Opłaty za mieszkanie prezesa mogą być kosztem

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności ponoszone na wynajem mieszkania dla prezesa zarządu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akcyza na olej zgodna z konstytucją

Przepisy, które pozwalały sprzedawcy stosować niższą stawkę akcyzy tylko wtedy, gdy miał oświadczenie nabywcy oleju o przeznaczeniu go na opał, są zgodne z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatnia wola czasem może nie wystarczyć

Jeśli przedsiębiorca chce, aby np. sklep lub plantację odziedziczyła po jego śmierci konkretna osoba, powinien o to zadbać jeszcze za swojego życia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na osiedlowych drogach na razie bez mandatów

Mało zgłoszeń o wykroczeniach, kierowcy traktowani łagodnie. Nowe przepisy weszły w życie 4 września... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1036/09

Oświadczenie w sprawie poniesionych wydatków i źródeł dochodu za rok 2004 w punkcie V. informacja w sprawie źródeł dochodu w 2004 r. podała, iż nie uzyskiwała żadnych dochodów, także za granicą, a jedynie otrzymała darowiznę od matki U. W. w wysokości [...] zł. Nie ma zatem racji pełnomocnik skarżącej gdy twierdzi, iż strona nie miała żadnych dochodów w 2004 r. w Polsce...

Wyrok WSA - I SA/Kr 86/09

Jeśli więc podatnik przez własne postępowanie doprowadził do sytuacji, że dane wynikające z prowadzonych przez niego ksiąg podatkowych (rejestrów) nie pozwalają na określenie rzeczywistej podstawy opodatkowania (tak się stało w sprawie poddanej osądowi) a chce doprowadzić do sytuacji, gdy przy pomocy dowodów uzupełniających, można określić rzeczywistą podstawę opodatkowania (art. 23§2 O.p.), musi wskazać organowi podatkowemu dowody, przy pomocy których ustalenie takich danych jest możliwe. (vide wyrok NSA z dnia 13 maja 2008r. sygn. akt: I FSK 525/07 LEX nr 469724)....

Przegląd prasy

Cichy sponsoring nie jest kosztem firmy

Firmy, które przyznają nagrody uczestnikom konkursów lub zawodów sportowych bez wcześniejszej umowy, dokonują darowizny i nie rozliczają wartości tych nagród w kosztach... Gazeta Prawna

Na fakturach osób fizycznych będzie PESEL

Gdy osoby fizyczne przestaną posługiwać się NIP na fakturach, które będą im służyć np. do odzyskania VAT za materiały budowlane, będzie wpisywany ich PESEL... Gazeta Prawna

Fiskus może prowadzić kontrole krzyżowe

Urząd skarbowy może prowadzić kontrole krzyżowe. Sprawdza wtedy nie tylko rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, ale także jego kontrahentów... Gazeta Prawna

Podatnicy celowo zaniżają ceny pojazdów, aby zapłacić niższą akcyzę

Na 40 sprawdzonych ofert sprzedaży aut w każdej zaniżano ceny. Niższa kwota na umowie pozwoli zapłacić niższy podatek akcyzowy... Gazeta Prawna

Niezamortyzowanej wartości możemy już nie rozliczyć

Zawarcie umowy, w której strony postanawiają, że przedsiębiorca zrzeka się wynagrodzenia za nakłady poczynione na obcy środek trwały, może mieć przykre konsekwencje, gdy rozwiążą ją przed terminem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prywatny kredyt w firmie to koszt

Przedsiębiorca, który przeznacza pożyczkę konsumpcyjną na potrzeby działalności, może obniżyć przychód o odsetki i prowizje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ten, kto prowadzi działalność, musi się rozliczać z urzędem

Podatnik, który nie ma sprzedaży agencyjnej, obowiązany jest rejestrować w ewidencji VAT i deklaracjach VAT 7 całość obrotu i kwot podatku należnego związanego ze sprzedażą towarów w systemie ratalnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poszkodowani pracodawcy obawiają się pożyczek

Przepisy nie pozwalają na refundację wypłaconego wynagrodzenia. Wnioski o nieoprocentowaną pożyczkę na wynagrodzenia dla pracowników złożyło sześciu przedsiębiorców: po dwóch z Tarnobrzega, Dębicy i Sędziszowa Małopolskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 576/10

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że nabycie użytkowania wieczystego w postępowaniu egzekucyjnym, na gruncie ustawy o p.c.c. kwalifikowane jest jako sprzedaż prawa majątkowego, a nie jako sprzedaż rzeczy i z tej przyczyny podlega temu podatkowi na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o p.c.c...

Wyrok WSA - I SA/Ke 404/10

Z poglądem tym zgodzić się nie można. Prawidłowo wskazał organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że na gruncie ustawy VAT dla celów podatkowych nie mogą być traktowane rozłącznie grunt i przynależne do niego budynki. Wskazał, że taka interpretacja wynika wprost z wyroku ETS C-400/98. Wywody zatem skargi, że na gruncie ustawy VAT z uwagi na występujące w prawie cywilnym różnice miedzy własnością gruntu a jego wieczystym użytkowaniem należy różnie traktować prawo wieczystego użytkowania gruntu i własność posadowionych na nim budowli nie są zasadne....

Przegląd prasy

Podatnik zdecyduje o sposobie przesłania kontrahentowi e-faktur

Dzięki zmianom w przepisach o fakturach elektronicznych, nad którymi pracuje resort finansów, to podatnik będzie decydował o formie przesyłu i przechowywania faktur... Gazeta Prawna

Darowizna nie powiększy straty podatkowej

Darowizny przekazane na cele społecznie użyteczne lub kultu religijnego nie mogą być odliczone, gdy podatnik poniósł stratę... Gazeta Prawna

Urzędy wyłudzają opłatę za NIP

Pracownicy niektórych urzędów skarbowych znaleźli świetny sposób na dodatkowe wpływy z opłaty skarbowej. Sprawa dotyczy wydawania duplikatów decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)... Gazeta Prawna

Sąsiedzi lotnisk bez odszkodowań

Właściciele nieruchomości sąsiadujących z lotniskiem Okęcie są na razie bez szans na odszkodowania za spadek wartości działek. Warszawski sąd okręgowy oddalił już ok. 50 takich powództw... Gazeta Prawna

Przyjąłeś zaliczkę w walucie obcej, sprawdź, jak prawidłowo ją wycenić

Sprzedawcy towarów i usług często dostają zaliczki i przedpłaty na poczet przyszłych świadczeń. Jeśli są to kwoty w walucie obcej, trzeba je przeliczyć na złote, dla celów wyliczenia podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie warto kłamać w dokumentach

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie zorganizował przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu jednego z etapów budowy mostu Północnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy kontrahent jest w upadłości

Firma, której nabywca nie zapłacił za towar, może skorzystać z ulgi na złe długi. Musi jednak spełnić wiele warunków. To wcale nie jest łatwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uwaga na podstawione strony internetowe

Klienci banków są w Polsce gorzej chronieni niż w innych krajach UE. Jeśli haker przechwyci nasz numer karty i inne dane potrzebne do zakupów online, bank może odmówić wyrównania strat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1453/09

Okoliczność, że Spółka uzyskała zapłatę za wykonanie robót budowlanych opisanych we wniosku, w wyniku zawarcia ugody Sądowej zawartej, która została zawarta wskutek powództwa wniesionego na podstawie art. 405 k.c. nie ma znaczenia dla opodatkowania tych robót podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają uznania określonych czynności podatnika za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu, od sposobu uzyskania przez podatnika zapłaty za tę czynność. Zatem w ocenie Sądu należało stwierdzić, że sposób uzyskania przez Skarżąca Spółkę wynagrodzenia od inwestora za wykonane roboty budowlane nie miał znaczenia dla uznania tych robót za czynności opodatkowane, w ocenie sądu dla tej oceny najważniejsze było to, że roboty te Skarżącą wykonała jako podatnik podatku VAT oraz okoliczność, że roboty tego rodzaju generalnie na gruncie ustawy o VAT są usługami...

Wyrok WSA - I SA/Gl 297/10

Art. 29 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie może stanowić podstawy zwrotu tytułu wykonawczego wierzycielowi, w sytuacji, gdy konkretny organ nie jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, czy to z powodu właściwości rzeczowej, czy miejscowej....

Przegląd prasy

Zakup szczepionek przeciw grypie szef wliczy sobie w koszty

Firma, która kupuje dla pracowników szczepionki przeciw grypie, może wydatek na ten cel zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Dzierżawiąc lokal użytkowy trzeba zapłacić VAT

Dzierżawa nieruchomości komercyjnych (użytkowych) podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, 22-proc... Gazeta Prawna

W dowodach księgowych błędy trzeba skreślać

Pomyłki można poprawiać tylko w dowodach księgowych wewnętrznych, przez skreślenie błędnej treści lub kwoty. Podatnik pomylił się, wystawiając dowód księgowy wewnętrzny... Gazeta Prawna

Student powinien sprawdzić w regulaminie, czy jego stypendium jest wolne od podatku

Osoby rozpoczynające studia na kierunkach zamawianych powinny dowiedzieć się, czy przyznane im naukowe stypendium motywacyjne jest zwolnione z PIT... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy mają trudności z rozliczaniem opłat i prowizji bankowych

W firmach prowadzących księgi rachunkowe o momencie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji i opłat bankowych decyduje prawo bilansowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za studia zapłaci kolejna firma

Nowy pracodawca może pokryć zadłużenie podwładnego z racji nauki, ale od wydanych na niego pieniędzy nie zawsze odliczy składki i podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż poniżej wartości nie zawsze jest pozorna

Późniejsze uchylenie orzeczenia sądu pozwalającego kuratorowi na sprzedaż majątku osoby nieobecnej nie powoduje nieważności tej transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpieczniej nie tylko na ruchliwych ulicach

Pracodawca, który wypuści w trasę pijanego kierowcę, odpowie karnie. Od jutra (4 września) obowiązują spore zmiany na drogach, i to niemal wszystkich (DzU nr 152, poz. 1018)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 627/09

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), przedmiotem amortyzacji podatkowej nie może być znak towarowy i korzystanie ze znaku towarowego, na który nie zostało udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.)...

Wyrok NSA - II FSK 450/09

1) Zwolnieniem z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. objęte zostały wyłącznie grunty i budynki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków....

Przegląd prasy

Do szpitala w brudnych ochraniaczach na buty

Nie chronią przed bakteriami i zarazkami, ale część szpitali wciąż zmusza osoby odwiedzające tam swoich bliskich do kupowania foliowych nakładek na buty... Gazeta Prawna

Dłużnicy alimentacyjni nie boją się czarnych list

Aż 2,5 mld zł wynoszą długi alimentacyjne wpisane do Krajowego Rejestru Długów. Prawie połowa rodziców niepłacących alimentów ma też inne długi, a tylko nieliczne działania gmin są skuteczne w odzyskiwaniu alimentów... Gazeta Prawna

Fundusze pobierają podatek od premii

Fundusze inwestycyjne traktują premie za długoterminowe uczestnictwo jak nagrodę, która jest opodatkowana 10-proc. stawką... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne dopuści do obrotu Główny Urząd Miar

Producenci i importerzy kas fiskalnych muszą uzyskać pozwolenie ministra, a w przyszłym roku takie potwierdzenia ma wydawać Główny Urząd Miar... Gazeta Prawna

Od przekształcenia spółki trzeba zapłacić daninę

Niepodzielony zysk jest przychodem wspólników przy zmianie spółki kapitałowej w osobową, nawet gdy powstał przed 1 stycznia 2009 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczny system zastąpi papierową dokumentację przemieszczenia

System EMCS i elektroniczny komunikat e-AD w miejsce dotychczasowych dokumentów ADT mają ułatwić transport wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik płaci podatek od niewypitego piwa

Każdy zatrudniony, którego firma zaprosiła na imprezę integracyjną, osiąga przychód. Nie ma znaczenia, czy brał w niej udział... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kurier nie przyniesie do domu leków na receptę

Resort zdrowia chce ukrócić sprzedaż silnych lekarstw przez Internet. - Dziś jest tak, że firmy, które prowadzą aptekę, tłumaczą, że wydają lek na receptę kurierowi, który działa jako pełnomocnik pacjenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 września 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 767/2009

W dniu 14 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej Izby Finansowej podjął uchwałę następującej treści: "W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie niewydanie interpretacji, użyte w art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14 powołanej ustawy" (uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., II FPS 7/09, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http:// orzeczenia nsa.gov.pl; więcej na ten temat: J. Brolik: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2010 r., str.108 - 140)...

Wyrok WSA - I SA/Wr 216/10

Momentem uzyskania przychodu nie mógłby być moment, gdy - w oparciu o wykupiony przez Skarżącą abonament - pracownikowi wyświadczona zostaje konkretna usługa medyczna, a tym bardziej moment przekazania Skarżącej przez placówkę medyczną listy osób, które z usług skorzystały. Świadczenie Skarżącej nie jest świadczeniem jedynie postawionym do dyspozycji pracownika, skoro skutek tego świadczenia rzeczywiście powstaje, a jest nim faktyczne umożliwienie korzystania z usług medycznych czyli objęcie pracownika dodatkową opieką medyczną....

Przegląd prasy

Za spóźnienie z PCC-3 można zapłacić karę

Niezłożenie deklaracji PCC-3 z zamiarem uszczuplenia należności podatkowych może być potraktowane jako przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości: Zmierz mieszkanie, zapłacisz mniej

Podatek od nieruchomości zależy od powierzchni użytkowej. Jeśli jest ona w rzeczywistości mniejsza, niż wynika z dokumentów, to niższy jest też podatek... Gazeta Prawna

Kandydaci do skarbówki będą kontrolowani

Osoba ubiegająca się o pracę w kontroli skarbowej lub wywiadzie skarbowym, która odpadła podczas naboru, kolejną aplikację będzie mogła złożyć dopiero po roku... Gazeta Prawna

Meldunek trzeba udowodnić

Podatnik, który sprzedaje mieszkanie lub dom, kupione w latach 2007-2008, może po spełnieniu ustawowych warunków skorzystać z ulgi meldunkowej... Gazeta Prawna

Własność zabytku sąd przyzna bez konserwatora

Jeśli nieruchomość należała do wspólników spółki cywilnej, po jej rozwiązaniu konieczne staje się definitywne uregulowanie praw do niej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektronizacja sądów wieczystoksięgowych

Kolejne 24 sądy będą zakładać i prowadzić księgi wieczyste w systemie informatycznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowy Internet na gminnych ulicach

Władze samorządowe nie muszą pytać prezesa UKE o zgodę na zorganizowanie dostępu do Internetu w miejscach publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepewny zwrot VAT w budownictwie

Inwestorzy mogą otrzymać wyższą rekompensatę. Resort finansów musi jednak szybko zmienić ustawę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama