Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 160/10

Wobec powyższego Sąd zauważa, iż gdy z mocy prawa następuje zaliczenie nadpłaty na istniejące zaległości poczynając od najstarszych, to postanowienie wydane w tym przedmiocie rachunkowo przedstawia stronie na poczet których zaległości nadpłatę tę zaliczono. Jeżeli zatem rozliczenia wykazanej przez skarżącego nadpłaty podatku oraz stwierdzonej zaległości organy podatkowe dokonały zgodnie z przepisami prawa, w tym art. 76 § 1 w zw. art. 76b Ordynacji podatkowej i brak było podstaw do uwzględnienia zarzutów skargi, to zaskarżone postanowienie nie mogło być wyeliminowane z obrotu prawnego....

Wyrok NSA - II FSK 495/09

Analiza treści postawionego zarzutu wskazuje, że strona błędnie zakwalifikowała powyższe przepisy do podstawy kasacyjnej, o której mowa w art.174 pkt 1 p.p.s.a. Powyższe przepisy cyt. ustawy Ordynacji podatkowej nie są przepisami prawa materialnego, a przepisami postępowania podatkowego. Wskazuje na to już samo umiejscowienie tych przepisów w Dziale IV cyt. ustawy – Ordynacja podatkowa, zatytułowanym "Postępowanie podatkowe". Ewentualne błędy zatem, o których wywodzi wnoszący skargę kasacyjną, utożsamiane nieprawidłowo z naruszeniem prawa materialnego przez "błędną wykładnię" i "zastosowanie" odpowiadają, podstawie kasacyjnej z art. 174 pkt 2 p.p.s.a...

Przegląd prasy

Podatnik ma 7 dni na dostarczenie danych przy transkcjach z kontrahentami z rajów podatkowych

Spółki powinny prowadzić specjalną dokumentację przy transakcjach z kontrahentami mającymi siedzibę w rajach podatkowych. Spółka ABC działa w grupie kapitałowej. W ramach ekspansji rynkowej na kraje Azji Południowo-Wschodniej spółka będzie transferować swoje produkty do spółki w Makau... Gazeta Prawna

Lepszy dostęp do sieci zwiększa ulgę na internet

PIT Ponad 425 tys. podatników więcej skorzystało w PIT za 2009 rok z ulgi internetowej niż w rozliczeniu za 2008 rok. To skutek m.in. lepszego dostępu do internetu... Gazeta Prawna

Fiskus w wakacje zarobił na kasach

Urzędnicy kończą wakacyjne kontrole kas fiskalnych. Jak zaobserwowano, podatnicy najczęściej nie rejestrują w kasach całej sprzedaży. Wakacyjna akcja Ministerstwa Finansów "Weź paragon" dobiega końca. Dziś jej ostatni dzień... Gazeta Prawna

Pracujesz na zlecenie? Dostaniesz odszkodowanie

Zatrudniony na umowę-zlecenie będzie się mógł domagać podwyżki, jeśli inni zleceniobiorcy w jego firmie zarabiają więcej - wynika z projektu ustawy o równym traktowaniu Już niedługo zniknie dowolność ustalania warunków pracy i płacy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Przejrzyj umowy, aby nie stracić na podwyżce VAT

Kupujący więcej zapłaci albo sprzedawca mniej zarobi - takie mogą być skutki podniesienia stawki podatku dla długoterminowych kontraktów. Dlatego warto już dzisiaj - chociaż nie znamy jeszcze szczegółów nowych rozwiązań - zweryfikować zawarte na dłuższy czas umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto rejestruje auto, ten płaci akcyzę

Uchylona w 2009 r. ustawa o podatku akcyzowym także nakazywała zapłatę podatku przez podmiot dokonujący rejestracji wynajętego w Niemczech samochodu osobowego. Tak wynika z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedno pozwolenie na drogę i na zjazd

Wystarczy jedno pozwolenie na budowę drogi oraz zjazdów z niej. Musi to być jednak ta sama inwestycja. Tak uważa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Na swojej stronie internetowej zamieścił interpretację prawną w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwestujący w fundusze przegrywają z fiskusem

Zamiana udziałów na certyfikaty przestaje być atrakcyjnym sposobem na opóźnienie momentu zapłaty podatku. Trzeba bowiem przy niej wykazać przychód. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 178/10

Odnosząc się kolejnej przesłanki z art. 162 § 2 ordynacji podatkowej tj. zachowania 7- dniowego terminu od ustania przyczyny uchybienia do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, Sąd uznał, że stanowisko organu w tej kwestii jest prawidłowe. W świetle całokształtu materiału dowodowego bezspornym jest, że pełnomocnik wróciła od miejsca zamieszkania w Ż. w dniu [...] 2009 r. i wtedy to powzięła informację o awizowanej przesyłce poleconej z Urzędu Skarbowego, co zostało potwierdzone treścią pisma z dnia [...] 2009 r. i oświadczeniami pełnomocnika...

Wyrok NSA - II FSK 412/09

W podjętej już po wydaniu wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchwale pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. (II FPS 7/09) stwierdzono, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji", użyte w art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Elektroniczne rozliczenia dopiero od 2011 r.

Już 1 września wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy akcyzowej. Jednak system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych EMCS zacznie działać 1 stycznia 2011 r... Gazeta Prawna

Motocykle firmowe można amortyzować

Wydatki na nabycie motocykla zaliczonego do środków trwałych, którego wartość początkowa przekracza 3,5 tys. zł, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych... Gazeta Prawna

Celnik zatrzyma za szybką jazdę, ale nie może ukarać mandatem

Rząd dał funkcjonariuszom służby celnej uprawnienia do kontroli kierowców. Ale w świetle ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia uprawnienia do wystawiania mandatów ma tylko policja. Jadący z nadmierną prędkością czytelnik "DGP" został zatrzymany przez funkcjonariuszy celnych... Gazeta Prawna

Fiskus zatrzymał kościelne ulgi

O 30 proc. spadła liczba osób odpisujących od podatków darowizny. Wystarczyły drobna zmiana przepisów i gorliwość urzędników, żeby 8 tys. Polaków, którzy do niedawna czuli wewnętrzną potrzebę wspierania Kościoła, straciło cały zapał... Gazeta Prawna

Zakaz reklamy poza ustawą

Doradcy podatkowi nadal nie mogą informować o jakości świadczonych usług. Od 7 sierpnia 2010 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o doradztwie podatkowym (DzU z 2010 r. nr 122, poz. 826), a wraz z nimi zmiana polegająca na wykreśleniu z dotychczasowego brzmienia ustawy zakazu reklamy, czyli ust. 1 w art. 38... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po odwołaniu darowizny nakłady do rozliczenia

Osoba, która otrzymała nieruchomość, a następnie została jej pozbawiona, może się domagać zwrotu tego, co w nią włożyła, ale dopiero po oddaniu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku kończącym rozliczenia po odwołaniu darowizny gospodarstwa rolnego przekazanego w 1991 r. córce Agnieszce P. przez jej rodziców - Zofię i Stanisława W... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć sprzedaż działki

Przedsiębiorca nie zalicza do działalności gospodarczej dochodu ze zbycia ziemi, jeśli nie używał jej na potrzeby firmy. Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB1/415-529/10-2/JB z 5 sierpnia br... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cena czystego sumienia

Coraz częściej firmy zamiast wprowadzać drastyczne zwolnienia grupowe, proponują załogom programy dobrowolnych odejść. Tauron, PZL Świdnik, Telekomunikacja, Katowicki Holding Węglowy to tylko kilka firm, które w ostatnim czasie zdecydowały się wprowadzić program dobrowolnych odejść... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 221/10

Oznacza to, że przepis art. 17 ust.1 pkt 6 i 9 u.p.d.o.f. dotyczy tylko i wyłącznie nominalnej wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nominalnej wartości akcji w spółce akcyjnej...

Wyrok WSA - I SA/Rz 371/10

Stosownie do treści art.22k ust.11 u.p.d.o.f. przepis ust.7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie mającej osobowości prawnej (...). Zdaniem Sądu spełnione zostały przesłanki wyłączenia jednorazowej amortyzacji w stosunku do wspólnika Rafała Dziedzica, który wprawdzie rozpoczął w 2008r. prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej, ale zarówno w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że wspólnik ten prowadzi indywidualną działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1998r. Nie ma on zatem prawa do jednorazowej amortyzacji, a skoro tak, to i spółka komandytowa, której jest wspólnikiem, nie może takiej amortyzacji zaksięgować w księgach rachunkowych. Jak bowiem wyżej wskazano nie jest możliwe różnicowanie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przez spółkę w stosunku do poszczególnych wspólników tej spółki...

Przegląd prasy

Pełnomocnictwo z kontroli nie daje prawa do wniesienia odwołania

Osoba, która reprezentuje podatnika podczas kontroli, musi mieć nowe pełnomocnictwo, gdy chce wnieść odwołanie od decyzji... Gazeta Prawna

W Polsce nie ma miejsca na podatek od śmierci

Rząd Zjednoczonego Królestwa bierze pod uwagę wprowadzenie podatku od śmierci. Eksperci uważają, że w Polsce byłoby to niemożliwe... Gazeta Prawna

Celnik zdecyduje o okazjonalności przywozu

Celnik oceni, czy przywóz towarów z zagranicy ma charakter niehandlowy i zdecyduje o poborze cła. Towary w bagażu osobistym są zwolnione z należności celno-przywozowych, jeżeli przywożone są w celach niehandlowych... Gazeta Prawna

Ubywa podatników PIT

W rozliczeniu za 2009 rok było o prawie 7 tys. mniej podatników PIT niż w 2008 roku. Eksperci upatrują przyczyn w ucieczce w szarą strefę oraz zagranicznej migracji zarobkowej... Gazeta Prawna

W punkcie szybciej załatwisz sprawę

Obok istniejących dziś 85 punktów pomagających interesantom w sądach zacznie pracę 90 nowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie łatwiej niepełnosprawnym

Firmy transportowe, handlowe, kina i urzędy będą musiały zainwestować w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na miejsce zmarłego w sprawie wstępują jego następcy

Jeżeli w trakcie postępowania administracyjnego strona zmarła, to organ zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu ustalenie kręgu osób, które należy wezwać do udziału w sprawie jako następców prawnych zmarłej strony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porwanie po ujawnieniu tajemnicy bankowej

Bank może odpowiadać za czyny swojego byłego pracownika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 540/09

W dniu 14 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej Izby Finansowej podjął uchwałę następującej treści: "W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie niewydanie interpretacji, użyte w art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14 powołanej ustawy" (uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., II FPS 7/09, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http:// orzeczenia nsa.gov.pl; więcej na ten temat: J. Brolik: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2010 r., str.108 - 140)...

Wyrok NSA - II FSK 824/09

W języku potocznym słowo wydać ma wiele znaczeń, w języku prawnym, w szczególności w odniesieniu do orzeczeń, zarządzeń czy innych aktów indywidualnych oznacza przede wszystkim sporządzić (wystawić) dokument. Podkreślono, że wykładni art. 14o O.p. nie można dokonywać w oderwaniu od pozostałych przepisów tego rozdziału, w tym przede wszystkim art. 14b § 1 O.p. Skoro z przepisu tego wynika, że interpretację indywidualną Minister Finansów wydaje (określenie kompetencji organu), a czyni to wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu, to przez podmiot, któremu interpretacja została wydana (art. 14e § 2O.p.), należy rozumieć adresata, do którego akt ten został skierowany. Przypisanie pojęciu wydanie znaczenia szerszego (obejmującego również doręczenie) niż powszechnie przyjęte w języku prawnym skutkowałoby rozluźnieniem dyscypliny terminologiczno-pojęciowej i w konsekwencji zmianą treści przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał też, że za tak szerokim pojmowaniem wyrażenia "wydanie interpretacji" nie mogą przemawiać względy wykładni celowościowej, gwarancyjny charakter tego przepisu i autonomiczność regulacji dotyczącej interpretacji...

Przegląd prasy

W odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego muszą być zarzuty

W odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego muszą się znaleźć zarzuty stawiane decyzji oraz żądanie wnoszącego odwołanie... Gazeta Prawna

Nie od wszystkich budowli jest podatek od nieruchomości

Podatkiem od nieruchomości objęte są wyłącznie budowle zajęte na prowadzenie firmy, nawet gdy przedsiębiorca ich nie wykorzystuje... Gazeta Prawna

Sprzedawcy olejów są karani za nie swoje błędy

Sprzedawcy olejów opałowych są karani przez fiskusa za błędy kupujących popełniane w oświadczeniach o przeznaczeniu olejów... Gazeta Prawna

Firmy nie korzystają z ulgi podatkowej na nowe technologie

Przedsiębiorcy nie chcą korzystać z ulgi na nowe technologie. W 2009 roku skorzystało z niej zaledwie 15 podatników PIT... Gazeta Prawna

Gminy nie pomagają obcym

Choć mniejszości mają zagwarantowane prawa, samorządy niewystarczająco je wspierają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niższy podatek od kreatywnej pracy

Prawnicy, ekonomiści i specjaliści od marketingu mogą, podobnie jak artyści, płacić daninę od połowy przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ochotnik wskaże jednostkę, w której chce odbyć służbę

Jutro wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady ochotniczego zgłaszania się do służby, a także obowiązki mundurowych przeniesionych do rezerwy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pryska mit pozwów zbiorowych

Miały być batem na urzędników i nieuczciwe firmy. Dochodzenie roszczeń okazuje się trudne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 514/10

Zasadne jest również stanowisko organu celnego w kwestii braku podstaw do dokonania przez organ celny zwrotu uiszczonych należności celnych . W tym miejscu należy ponownie odwołać się do wyroku ETS-u z dnia 11 grudnia 2007r. W pkt 59 wskazanego orzeczenia Trybunał podniósł, iż okoliczność , że nie można powołać się na rozporządzenie wobec jednostek w państwie członkowskim, w języku którego nie zostało ono opublikowane, nie wpływa w żaden sposób na fakt, że stanowiąc część dorobku wspólnotowego, przepisy tego rozporządzenia wiążą zainteresowane państwo członkowskie od dnia przystąpienia...

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-412/10-6/IB

Na podstawie art. 14b §1 i §6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2010 r. (data wpływu 04.05.2010 r.) uzupełnionego w dniu 22.06.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 11.06.2010 r. i w dniu 02.08.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 21.07.2010 r, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur za usługi księgowe świadczone dla przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego - jest nieprawidłowe...

Przegląd prasy

Udziałowiec spółki nie powinien być podwójnie opodatkowany

Wspólnicy spółek kapitałowych powinni korzystać z preferencji w opodatkowaniu dywidend na takich samych zasadach jak podatnicy CIT... Gazeta Prawna

Opodatkowanie nieruchomości: wójt może zlecić ustalenie wartości budowli

Jeśli właściciel budowli zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej nie ustali jej wartości, zrobi to rzeczoznawca powołany przez organ podatkowy... Gazeta Prawna

Firma odliczy VAT od wynajętego biura

Firma wynajmująca mieszkanie na prowadzenie biura może odliczyć VAT wynikający z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, który jest właścicielem mieszkania... Gazeta Prawna

Usługi dla byłego szefa ograniczą korzyści z samozatrudnienia

Korzyści w rozliczeniu składek ZUS i podatku wynikające z przejścia na samozatrudnienie mogą być ograniczone, gdy usługi świadczone są na rzecz byłego pracodawcy... Gazeta Prawna

Nie każdy użytkownik nabędzie własność działki

Jeżeli osoba fizyczna nabyła prawo wieczystego użytkowania od osoby prawnej, to gmina nie ma obowiązku przekształcać go we własność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez wizyty u inspektora nadzoru nie uruchomimy działalności

Nie można korzystać z budynku, gdy nie załatwi się formalności końcowych. Inwestor, który to zrobi, naraża się na surowe kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niezadowolony obywatel sam skarży się do sądu

Rośnie liczba prywatnych aktów oskarżenia, głównie o pomówienia. W 2009 r. np. skazano na ich podstawie ponad 100 osób (z czego 83 w sądach rejonowych), rok 74. Samych aktów oskarżenia było ponad 200... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do rejenta bez odpisu z księgi wieczystej

Nie będzie potrzebna wizyta w sądzie wieczystym. Notariusz sam sprawdzi mieszkanie w Internecie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 539/09

Zdaniem organu podatkowego, "wydanie" i "doręczenie" są różnymi pojęciami normatywnymi. Nie można zatem "wydania" interpretacji utożsamiać z jej "doręczeniem". Wydanie interpretacji jest czynnością procesową organu administracji publicznej polegającą na podpisaniu przez osobę upoważnioną interpretacji zawierającej wymagane prawem elementy. W niniejszej sprawie interpretacja została sporządzona, podpisana a nawet wyekspediowana w ustawowym trzymiesięcznym terminie, o którym stanowi art. 14d Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Ke 344/10

A zatem należy uznać, że przedmiotem dostawy objętej przedmiotowym wnioskiem jest lokal mieszkalny wraz z udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali (do których zalicza się podziemną część budynku z halą garażową), i ustaleniem sposobu korzystania z poszczególnych miejsc postojowych na parkingu w ramach podziału quoad usum. W takim przypadku przedmiotem sprzedaży w ramach jednej nieruchomości jest samodzielny lokal mieszkalny wraz z przynależnym mu udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń - tutaj - w parkingu podziemnym. W świetle art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali nie jest możliwe zbycie własności lokalu bez udziału we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we własności gruntu. W takim przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą odrębnej własności lokalu mieszkalnego jako rzeczy głównej oraz towarzyszącego mu udziału we współwłasności wspólnych części nieruchomości. Jest to jednolite świadczenie, na które składają się dostawa towaru - samodzielnego, wyodrębnionego na własność lokalu mieszkalnego oraz świadczenie usługi - sprzedaż związanego z tym lokalem udziału w nieruchomości jako wartości niematerialnej, tworzących w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie w aspekcie cywilistycznym jest niedopuszczalne, a z punktu widzenia podatkowego miałoby sztuczny charakter. Przydzielenie natomiast właścicielowi lokalu mieszkalnego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym następuje w ramach określenia sposobu korzystania z udziału w częściach wspólnych budynku, tzn. podziału quoad usum...

Przegląd prasy

Dziecko może być wspólnikiem spółki kapitałowej i rozliczać się z fiskusem

Małoletni – w wieku 13 – 18 lat – będący udziałowcami spółki kapitałowej w drodze spadku stają się pełnoprawnymi wspólnikami takiej spółki... Gazeta Prawna

Odsetki są opodatkowane w jednym kraju

Odsetki od obligacji wypłacane na rzecz niemieckiej instytucji kredytowej należy opodatkować w państwie, w którym odbiorca odsetek ma siedzibę... Gazeta Prawna

To zła kondycja firm obniżyła wpływy z podatku giełdowego

Podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych w 2009 roku wyniósł 723 mln zł. W 2008 roku było to 1,1 mld zł. Powodem mogą być m.in. unikanie podatku Belki, a także zła kondycja finansowa firm... Gazeta Prawna

Małżonek sam podpisze wspólne zeznanie PIT

Podpis tylko jednego z małżonków na zeznaniu to propozycja komisji Przyjazne Państwo. Samodzielne zeznanie wyeliminuje skuteczność wspólnego PIT wbrew woli małżonka... Gazeta Prawna

Żądający zabezpieczenia musi liczyć się z ryzykiem przegranej

Wszczynający proces może się domagać, z myślą o przyszłej wygranej, np. zakazu oznaczania towarów spornym znakiem towarowym albo zakazu sprzedaży rzeczy objętej sporem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z byle jaką fotografią nie wyrobisz paszportu

Kolorowe zdjęcie musi być tak ostre, by dobrze widoczne były na nim nie tylko oczy, ale i źrenice... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewielkie firmy dostaną wsparcie na odbudowę

Poszkodowani przez żywioł przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mogą liczyć na 50 tys. zł w formie umarzalnych pożyczek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy sąd może przywrócić termin

rzegapienie czasu, jaki mamy na wniesienie apelacji, zażalenia czy sprzeciwu, może bezpowrotnie zniweczyć szanse na wygranie sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Kr 610/10

W niniejszej sprawie organy powołały się na decyzje wydane w przedmiocie długu celnego, które istotnie nie były jeszcze wówczas doręczone skarżącej , skoro decyzje "celne" organu I instancji , a także decyzje podatkowe tego samego organu , zostały wydane w tej samej dacie...

Wyrok WSA - I SA/Wr 625/10

Podejmowanie działalności gospodarczej zakłada pewnego rodzaju aktywność gospodarczą podmiotu oraz ponoszenie ryzyka w związku z tą działalnością. Lokowanie zaś na rachunku bankowych wolnych środków finansowych pochodzących z zasobu mieszkaniowego jest jedynie korzystaniem przez skarżącą, w ramach gospodarowania (zarządzania) tymi środkami, z usług świadczonych przez bank i nie może być uznane za podjęcie innej działalności gospodarczej. Fakt uzyskiwania przychodów klasyfikowanych jako przychody z kapitałów pieniężnych (odsetki od lokat na rachunku bankowym) nie oznacza, że przychody te nie zostały uzyskane w ramach podstawowej działalności spółdzielni, jaką jest gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Uzyskane zatem z lokat terminowych odsetki od środków pochodzących z zasobu mieszkaniowego, jako dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą zwolnione z opodatkowania, jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Jednocześnie należy podkreślić, że w zaskarżonej interpretacji nie wykazano, odwołując się do obowiązujących regulacji prawnych, aby lokowanie wolnych środków na rachunku bankowym miało charakter innej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię niż jej działalność w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym...

Przegląd prasy

Zagraniczny tłumacz przysięgły musi odbyć staż

Osoby, które nabyły uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach i chcą wykonywać ten zawód w Polsce, będą musiały odbyć staż adaptacyjny oraz zdać test umiejętności... Gazeta Prawna

ZUS ma 10 lat na ściągnięcie długów od nierzetelnych firm

Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres sprzed 2003 roku przedawniają się po upływie dziesięciu lat... Gazeta Prawna

Opłata środowiskowa stanowi koszt firmy

Opłata za korzystanie ze środowiska, którą firmy muszą obowiązkowo zapłacić, stanowi koszt prowadzonej działalności... Gazeta Prawna

Urzędnicy pobierają PIT za stypendia unijne dla bezrobotnych

Stypendia dla osób bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy są opodatkowane. Od 2010 roku PIT nie pobiera się od kwot finansowanych ze środków europejskich... Gazeta Prawna

Abonamenty do przychodni wciąż budzą wątpliwości

Firma nie może bez zgody pracownika pobrać z pensji zaległego podatku od pakietów medycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrowersyjna kumulacja punktów karnych

Rozporządzenie o postępowaniu z kierowcami łamiącymi przepisy ruchu drogowego nie uwzględnia zbiegu przepisów przewidzianego w kodeksie wykroczeń – zauważa adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ w Krakowie, adwokat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nakaz zapłaty: dogodniejszy zwykły czy elektroniczny

Mimo pewnych niedogodności zalety elektronicznego postępowania upominawczego wyraźnie przeważają – uważa przewodniczący Wydziału Gospodarczego SR w Koszalinie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wykup gruntu w rękach władz samorządowych

Skończy się obowiązkowe przekształcanie użytkowania wieczystego we własność. Przewłaszczenie będzie możliwe, tylko gdy zgodzi się na to gmina... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 sierpnia 2010

Informacje NetTAX

Zmiany w akcyzie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym opracowaną w związku z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. jak również wprowadzenia zmian uwzględniających potrzeby praktyki stosowania prawa w zakresie akcyzy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 659/09

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każdy podmiot wnoszący skargę kasacyjną jest zobowiązany do uzasadnienia podniesionych w niej zarzutów. Nie wywiązanie się z tego obowiązku czyni niemożliwym ocenie przez Naczelny Sąd Administracyjnym zasadności skargi kasacyjnej w zakresie nieuzasadnionych zarzutów...

Wyrok NSA - II FSK 320/09

Nie powinno być najmniejszych wątpliwości co do tego, iż udzielając pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, właściwy organ nie wkracza w sferę ustaleń faktycznych, przyjmując stan określony we wniosku podmiotu występującego o interpretację. W rozważanym stanie faktycznym i prawnym, zasadnicze znaczenie dla oceny zgodności z prawem wydanej interpretacji miała okoliczność braku jakichkolwiek danych, które pozwalałyby uznać, że w wyniku dokonanej transakcji utrzymano dotychczasowy sposób użytkowania gruntów. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że o braku utraty rolnego charakteru zbywanych gruntów miałaby świadczyć treść zapisów w ewidencji gruntów i budynków - s. 6. Z tą częścią ustaleń sądu w przedmiocie rozumienia art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. kłóci się inny, wyraźnie wskazany we wniosku fakt, a mianowicie nieznajomość przez wnioskodawcę zamiaru nabywców co do sposobu wykorzystania działek...

Przegląd prasy

W 2011 r. bez dotacji UE na szkolenia

Przedsiębiorcy chcą, by było więcej pieniędzy na szkolenia dla pracowników. Problem w tym, że w 2011 roku PARP nie zamierza ogłaszać konkursu na projekty standardowych szkoleń... Gazeta Prawna

Jedna stawka na transport międzynarodowy

Firma transportowa świadcząca usługi przewozowe w kraju i za granicą na rzecz kontrahenta spoza Polski nie może zastosować 0-proc. stawki VAT... Gazeta Prawna

Okazja! Drogie auto bez akcyzy

Limuzyna sprowadzona z zagranicy może kosztować nawet sto tysięcy złotych mniej niż w polskim salonie. Przez granicę przejeżdżają już co miesiąc tysiące samochodów, za które importerzy nie zapłacili dotąd ani grosza z tytułu akcyzy... Gazeta Prawna

Sprawca da odszkodowanie, poszkodowany zapłaci PIT

Osoba, która otrzyma odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wypłacone na podstawie ugody pozasądowej, musi zapłacić podatek... Gazeta Prawna

Szef może mieć problem z udzieleniem wolnego

Obowiązujące od ponad miesiąca przepisy dotyczące urlopów szkoleniowych są krytykowane w środowiskach pracodawców z powodu niejasnych zasad stosowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy ciągle nierówno wydają wyroki

Skrócił się czas trwania procesów karnych. W rejonach na orzeczenie czeka się trzy miesiące. W tyle pozostają sądy z Mazowsza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konsumenci i pracownicy muszą rozumieć umowy

Ustawa o języku polskim nie zabrania stosowania obcojęzycznych nazw, określeń i wyrażeń, jeśli jednocześnie umieszczone są stosowne oznaczenia w języku polskim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uważaj, z kim kupujesz mieszkanie

Rośnie liczba pośredników nieruchomości, którzy oszukują klientów. W ubiegłym roku Komisja Odpowiedzialności Zawodowej działająca przy ministrze infrastruktury ukarała aż 108 pośredników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 309/10

Przepis art. 108 u.p.t.u. stanowi, że w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty...

Wyrok NSA - I FSK 1246/09

1. Przekazanie po dniu 1 czerwca 2005 r. przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem nie stanowi dostawy towarów w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów...

Przegląd prasy

Sukcesja podatkowa nie obejmuje aportu przedsiębiorstwa

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem nie powoduje przeniesienia praw i obowiązków podatkowych, ale nabywca musi korygować podatek od towarów i usług... Gazeta Prawna

Sprzedawcy olejów muszą kontrolować oświadczenia

Najmniejszy błąd w złożonym oświadczeniu o przeznaczeniu lekkiego oleju opałowego może pozbawić sprzedawców prawa do niższej akcyzy... Gazeta Prawna

Zwrot za okulary korekcyjne zwolniony jest z podatku

Zwrot wydatków za okulary, które nie mają cech korygujących, otrzymany od pracodawcy stanowi przychód pracownika... Gazeta Prawna

Rodzic w konkubinacie nie skorzysta z ulgi podatkowej

Podatnik, który chce skorzystać z rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, musi faktycznie samodzielnie wychowywać dziecko... Gazeta Prawna

Przemoc w rodzinie

- Nawet niewielkie obrażenia ciała spowodowane u domownika są ścigane z urzędu – zauważa prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zaplanować transakcję, by podatek nie zjadł zysku

Planując zawarcie istotnych kontraktów czy wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, warto mieć na uwadze skutki podatkowe, które mogą wpłynąć na opłacalność przedsięwzięcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieobecność trzeba usprawiedliwić

Niestawienie się w organie zatrudnienia w wyznaczonym terminie i niepowiadomienie o przyczynie tego niestawiennictwa uzasadnia pozbawienie statusu bezrobotnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PIT: więcej podatników odliczy Internet

Ulgę będą miały osoby korzystające z sieci za pomocą komórki lub laptopa. Wystarczy dowód opłacenia rachunku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 475/10

1. Fakt wystawienia faktury przez podmiot, który nie dysponuje uprawnieniem do przeniesienia własności towaru na nabywcę, a jedynie firmuje przekazanie towaru nabywcy z niewiadomego źródła, nie skutkuje u jej wystawcy obowiązkiem podatkowym w tym podatku, a tym samym nie daje odbiorcy tej faktury prawa do odliczenia podatku w niej wykazanego. Gdy zapis faktury dotyczący tak ważnego elementu transakcji jak strony umowy - sprzedawca rozumiany jako podmiot uprawniony do rozporządzeniem towarem jak właściciel - nie odpowiada rzeczywistości, to faktura taka dokumentuje czynność, która nie została dokonana pomiędzy wskazanymi w niej podmiotami w sposób w niej opisany, a to wyczerpuje hipotezę § 48 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Powyższe powoduje, iż nieuzasadnionym jest twierdzenie skargowe pełnomocnika, iż w sprawie dokonano błędnej subsumcji stanu faktycznego pod stan prawny, gdzie zdaniem pełnomocnika w sprawie miała miejsce sprzedaż towaru udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący co, w jego ocenie, wyczerpuje dyspozycję normy 48 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego...

Wyrok WSA - I SA/Go 472/10

Nadto wbrew twierdzeniom Rady określenie § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały zawierając w swojej treści sformułowanie " mienie komunalne wykorzystywane" wskazuje na podmiot opodatkowania. Rada wskazując na mienie komunalne wskazała bowiem na podmiot opodatkowania jakim jest gmina. Nie może bowiem ulegać wątpliwości iż posiadaczem mienia komunalnego jest określony podmiot - gmina...

Przegląd prasy

Podatnik, który przeniósł produkcję w inne miejsce, musi skorygować VAT

Podatnik, który nie zamortyzował w całości inwestycji w obcym środku trwałym, bo przeniósł produkcję w inne miejsce, jest zobowiązany skorygować VAT... Gazeta Prawna

Skarbówka musi przejść gruntowną reformę

Polska administracja skarbowa musi ograniczyć koszty, przejść modernizację organizacyjną oraz poprawić ściągalność podatków, jakość obsługi podatników i współpracę z innymi urzędami... Gazeta Prawna

Stan techniczny budynku nie wpływa na stawkę podatku VAT

Sprzedaż nieruchomości, na której usytuowany jest budynek do rozbiórki, jest zwolniona z VAT... Gazeta Prawna

Strata z giełdy pozbawia statusu bezrobotnego

Urzędnicy niekorzystnie dla osób bezrobotnych interpretują pojęcie przychodu. Podatnik, który wykaże stratę na giełdzie, może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego... Gazeta Prawna

Od czego zleceniobiorcy nie zapłacą składek

Lista zwolnień z obciążeń na rzecz ZUS jest długa. I mimo że od 1 sierpnia możemy ją stosować do osób wykonujących umowy cywilnoprawne, to nie każde świadczenie w niej wymienione dotyczy tej grupy zatrudnionych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reguła wydatkowa budzi niepokój gmin

Rozwiązania zawarte w przygotowanej noweli ustawy o finansach publicznych mogą jedynie przesunąć deficyt z budżetu państwa na budżety lokalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerstwo o regulacjach szkoleniowych

Resort nie ma wątpliwości: przepisy kodeksu pracy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie dotyczą zdobywania wiedzy ogólnej, ale obejmują studia podyplomowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skazani chcą od państwa ponad pół miliarda złotych

Ciasna cela, wspólna odsiadka z recydywistami i palaczami lub złe leczenie to najczęstsze powody skarg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 743/09

Akta podatkowe, które stanowiły podstawę do wydania decyzji przez Prezydenta W. oraz SKO, w oparciu o które Sąd wydaje wyrok, zgodnie z powoływanym już art. 133 § 1 ab initio u.p.p.s.a., nie zawierają dokumentu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Nie zawierają także jakichkolwiek informacji o jego istnieniu, czy doręczeniu upoważnienia kontrolowanemu. Co więcej, ta okoliczność w ogóle nie była przedmiotem zainteresowania organów orzekających, które w tym zakresie nie poczyniły jakichkolwiek ustaleń. Skoro takich ustaleń faktycznych zabrakło, to brak było podstaw do przyjęcia przedmiotowych protokołów kontroli jako dowodów w sprawie. Ich zaliczenie do materiału dowodowego wymagało uprzedniego wykazania, iż nie wystąpił żaden z zakazów wyżej omówionych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 140/10

Na marginesie podkreślić należy również, iż użyty przez organ argument, iż "Skarb Państwa nie może być obciążany skutkami jakie niesie podejmowanie przez podatnika błędnych i ryzykownych decyzji" dowodzi schematycznego i pozbawionego indywidualnej analizy merytorycznej, podejścia organu do badania przedmiotowej sprawy. Nie można bowiem nie zauważyć, iż gdyby nie owy błąd podatników, polegający na zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu jedynie w zwykłej formie pisemnej, nie doszłoby do powstania należności publicznoprawnej, gdyż podatnicy, którzy jak wskazuje stan faktyczny sprawy, rzeczywiście przeznaczyli znaczną część uzyskanych ze sprzedaży mieszania funduszy na własne potrzeby mieszkaniowe, mogliby dochodzić przed sądem wykonania umowy przyrzeczonej, a tym samym byliby w stanie wykazać, iż spełnili ustawowe przesłanki zwolnienia podatkowego. Innymi słowy, przedmiotowy błąd podatników nie może być postrzegany w kategorii doprowadzenia do uszczuplenia należności Skarbu Państwa, a zasada powszechności opodatkowania, na którą zwykle słusznie powołują się organy podatkowe, ma w przedmiotowej sprawie nieco inne przełożenie...

Przegląd prasy

Miejsce w przedszkolu dla dziecka tylko tam gdzie podatki płaci rodzic

Chcesz, żeby dziecko miało szanse na miejsce w przedszkolu? Płać podatki tam, gdzie znajduje się placówka... Gazeta Prawna

Włoski podatek lokalny da 26 mld euro dochodu

Nowy podatek lokalny od usług, który jest częścią reformy podatkowej we Włoszech, może przynieść dochody w wysokości 26 mld euro rocznie... Gazeta Prawna

Od domku letniskowego podatek płacimy według wyższej stawki

Domek letniskowy nie zaspokajający podstawowych potrzeb mieszkalnych jest objęty podatkiem od nieruchomości według stawki dla budynków pozostałych, a nie mieszkalnych... Gazeta Prawna

Niepełnosprawny zwróci ulgę rehabilitacyjną jeśli odzyska VAT za materiały budowlane

Odzyskanie VAT w związku z remontem może skutkować zwrotem ulgi rehabilitacyjnej. Dziś odliczenie ulgi w PIT przed uzyskaniem zwrotu pozwala na podwójną preferencję... Gazeta Prawna

Trudno zastosować zwolnienie dla charytatywnych SMS

Jeszcze przez kilka miesięcy, pomagając potrzebującym za pośrednictwem telefonu, będziemy też wspierać fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy celnik ma pilnować wykonania wyroku

Zakaz wstępu do kasyn będzie w praktyce przepisem martwym. Szkopuł w tym, że ustawa o grach hazardowych, która miała ograniczyć hazard, także przez wzrost opodatkowania, jest nieprecyzyjna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd wyśle wezwanie Internetem

Elektroniczna korespondencja znacznie przyspieszy proces karny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej wyroków zapadnie bez procesu

Nawet oskarżeni o cięższe przestępstwa zaproponują karę, jaką powinien im wymierzyć sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 357/10

Obiekty objęte opodatkowaniem nie są w rozumieniu prawa budowlanego budynkami, ponieważ nie mają dachów, a w kilku przypadkach nie posiadają również przegród budowlanych i de facto stanowią ruinę a nie obiekt budowlany". Organ winien zatem ocenić nie tylko prawidłowość zastosowanej przez organ I instancji stawki – tak jak uczynił to w odniesieniu do budynków, objętymi decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – ale zasadności opodatkowania kwestionowanych przez stronę budynków, w świetle regulacji zawartej w art. 1 a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 3 ust. 2 Prawa budowlanego...

Wyrok WSA - I SA/Sz 301/08

I tak, oczywistym wydaje się stwierdzenie, iż u podłoża zróżnicowania przez ustawodawcę momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do obiektów nowo wybudowanych, leży zamiar preferencyjnego, ulgowego potraktowania takich nowo powstałych przedmiotów opodatkowania. Skoro zatem celem ustawodawcy było wykorzystanie przepisu art. 6 ust. 2 do szczególnego traktowania nowych budowli i budynków, to nie może też budzić zastrzeżeń teza o konieczności takiego traktowania wszystkich budynków i budowli charakteryzujących się tymi samymi cechami (zakończenie budowy lub wcześniejsze rozpoczęcie użytkowania)...

Przegląd prasy

Biurokracja zniechęca do szkoleń

Małe firmy niechętnie wysyłają pracowników na unijne szkolenia, ponieważ nie chcą ujawniać swoich danych finansowych innym podmiotom... Gazeta Prawna

Zabytki wpisane do rejestru są zwolnione z podatku od nieruchomości

Jeżeli tylko budynek jest wpisany do rejestru zabytków, to grunt pod nim nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Sprzedaż jedzenia z gospodarstwa jest objęta VAT

Sprzedaż produktów spożywczych wyprodukowanych w gospodarstwie agroturystycznym podlega VAT... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy narzekają na trudne kontakty z fiskusem

Przedsiębiorcy woleliby unikać kontaktów z fiskusem. Gdy już do nich dochodzi, starają się, aby wzajemne relacje miały co najmniej poprawny charakter... Gazeta Prawna

Kazusy znów zbyt trudne dla kandydatów

W sobotę w Krakowie odbył się drugi etap konkursu na aplikację ogólną. Z rozwiązaniem prawniczych kazusów zmierzyło się 586 młodych prawników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O przyznaniu prawa do dodatku decyduje metraż lokum

Przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy powiększenie normatywnej powierzchni mieszkania o 15 mkw. dotyczy osoby niepełnosprawnej tylko wtedy, gdy mieszka ona z rodziną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdza małżeństwo

Aby udowodnić zawarcie za granicą małżeństwa, należy – w braku aktu polskiego – posłużyć się wypisem aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą jako wyłącznym dowodem tego zdarzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakup mieszkania to nie koszt podatkowy

Przechowywanie w mieszkaniu dokumentacji to za mało, by odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego od przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 774/09

W sprawie niniejszej Sąd pierwszej instancji ocenił, że termin do załatwienia sprawy interpretacyjnej (wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego) obejmuje doręczenie interpretacji, która doręczona została zainteresowanemu po trzymiesięcznym terminie, o którym mowa w unormowaniach wynikających z art. 14d i art. 14o § 1 O.p. Pogląd ten i jego zastosowanie - w świetle przytoczonej uchwały całej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego - nie są zgodne z prawem...

Wyrok WSA - I SA/Wr 570/10

Poczynione ustalenia należy czynić mając na względzie treść art. 22 ust. 3 u.p.d.o.p. Zgodnie z ww. przepisem za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodami należnymi, które to określenie nie zostało zdefiniowane w ustawie, są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Oznacza to, że opodatkowanie rozszerzone zostaje także na przychody, które zgodnie z ich zaksięgowaniem, powinny wpłynąć do przedsiębiorstwa, lecz jeszcze to nie nastąpiło, co jest konsekwencją oparcia opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej na tzw. zasadzie memoriałowej...

Przegląd prasy

Mało kobiet domaga się w ZUS umorzenia składek

Przedsiębiorcze matki mają tylko nieco ponad dwa tygodnie, żeby złożyć wniosek do ZUS o umorzenie składek ubezpieczeniowych od prowadzonego przez nie biznesu... Gazeta Prawna

Kontrakty szpitali z NFZ mogą być opóźnione

Do niedzieli Ewa Kopacz, minister zdrowia, ma czas na podpisanie planu finansowego NFZ na przyszły rok. Jeżeli go nie zaakceptuje, będzie musiała przygotować własny. To może opóźnić zawieranie kontraktów NFZ ze szpitalami na 2011 rok... Gazeta Prawna

Energia zużywana na własne potrzeby będzie opodatkowana

Energia elektryczna zużywana na własne potrzeby przez podmioty, które uzyskały na nią koncesję, będzie objęta akcyzą... Gazeta Prawna

Drogie wakacje i liczne lokaty interesują fiskusa

Organizacje, które chcą otrzymać 1 proc. PIT, będą musiały okresowo aktualizować dane. Niedopełnienie tego obowiązku w ustawowym terminie pozbawi organizację wpłat z 1 proc... Gazeta Prawna

Chcesz dotację, musisz się spieszyć

To może być ostatni konkurs o europejskie dotacje dla firm działających w branży turystycznej. Wszystko dlatego, że pula środków programu regionalnego jest już na wyczerpaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo do urlopu o niczym jeszcze nie przesądza

Osoba zatrudniona do obsługi maszyny może pracować na umowę-zlecenie. Nie musi mieć etatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O kolizji z prawem UE Sąd Najwyższy nie orzeka

Rozstrzyganie w tej kwestii należy wyłącznie do Trybunału w Luksemburgu. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że do wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE o takie rozstrzygnięcie uprawniony i zobowiązany jest wyłącznie sąd II instancji, który taką kolizję dostrzegł (sygn. III CZP 3/ 10)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szturmu na aplikacje w tym roku nie będzie

Do egzaminów zgłosiło się niespełna 8 tys. osób. To o 40 proc. mniej niż w zeszłym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 sierpnia 2010

Informacje NetTAX

Zalegasz z podatkami? Zapłacisz więcej!

Na 72. posiedzeniu Sejm przyjął w całości projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Finansów Publicznych (nr druku projektu 2923, 3106), w której podwyższone zostały odsetki za zwłokę. Projekt ten został dopiero przekazany do Senatu, jednak jeśli wejdzie w życie w obecnym kształcie, wówczas odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) wzrosną - będą równe sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie będzie mogła być niższa niż 8%...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 432/09

Postępowanie zmierzające do wydania decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego, jest postępowaniem odrębnym od postępowania kontrolnego, czy postępowania wymiarowego zmierzającego do określenia stronie zobowiązania podatkowego. Zabezpieczenie jest instytucją, mającą za zadanie ochronę przyszłych interesów wierzyciela. Ma ono zagwarantować wykonanie przez zobowiązanego (podatnika) ciążącego na nim obowiązku...

Wyrok WSA - I SA/Ol 84/10

Nie można utożsamiać odpowiedzialności solidarnej podatników za zobowiązania solidarne z solidarną odpowiedzialnością osób trzecich za zaległości podatkowe podmiotu (podmiotów), który obciążało niezaspokojone zobowiązanie podatkowe. Są to dwie różne instytucje prawne, odmiennie uregulowane. Zauważyć przy tym należy, iż odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe jest wynikiem solidarnego charakteru tego zobowiązania i obciąża podatnika . I tylko do takiej odpowiedzialności stosuje się prawo cywilne poprzez odesłanie z art. 91 Ord. pod. Nie odnosi się do zobowiązań podatkowych niemających (jak w niniejszej sprawie) charakteru solidarnego. Do zaistnienia solidarnej odpowiedzialności za cudzą zaległość podatkową konieczne jest zaś wydanie decyzji...

Przegląd prasy

Nowe przepisy o emeryturach dotyczą także osób już pobierających to świadczenie

50 tys. emerytów będzie musiało w 2011 roku choćby na jeden dzień zwolnić się z pracy, aby dalej otrzymywać emeryturę z ZUS... Gazeta Prawna

Za niewydanie paragonu grozi grzywna

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej albo niewydanie paragonu stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, nawet jeśli sprzedawca nie uzyskał zapłaty... Gazeta Prawna

Będzie dłuższy termin na zwrot VAT za 2009 rok

Komisja Europejska chce przedłużyć termin ubiegania się o zwrot VAT za 2009 rok w krajach UE... Gazeta Prawna

Organizacje będą musiały starać się o 1 proc.

Organizacje, które chcą otrzymać 1 proc. PIT, będą musiały okresowo aktualizować dane. Niedopełnienie tego obowiązku w ustawowym terminie pozbawi organizację wpłat z 1 proc... Gazeta Prawna

Czy wszystkie zapomogi dla powodzian są wolne od PIT

Poszkodowanym w powodzi firmy wypłacają pieniądze. Nie wiedzą jednak, czy ich wartość jest zwolniona z podatku, a jeśli tak, to czy zwolnienie jest limitowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skoro nie ma przychodu nie będzie też kosztów

Na skutek zawarcia umowy wydłużającej termin spłaty zobowiązania z wykupu weksla inwestycyjnego i zmieniającej w związku z tym cenę, nie dochodzi do realizacji dyskonta przez inwestora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Organ nie ma prawa skarżyć do sądu własnego rozstrzygnięcia

Nawet jeśli prezydent miasta wykonuje dwie różne funkcje, jest jednym organem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak jakiegokolwiek działania świadczy o bezczynności

Skoro burmistrz po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia nie podjął żadnych czynności zmierzających do jej zakończenia ani też nie wykazał, że sprawa nie może się toczyć, pozostaje w bezczynności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 317/09

Wprawdzie jak zaznaczył sąd, do zakładów opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej, jednak nie znaczy to, że działalność tych zakładów nie może być – w określonym zakresie – utożsamiana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na ewentualne naruszenie tego przepisu nie wskazano zresztą w skardze kasacyjnej. Tymczasem jeśli zważyć, iż niebędący jednostką budżetową, samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi – odpłatnie i na własny rachunek – działalność usługową w zakresie świadczenia usług medycznych, istnieją podstawy prawne aby kwalifikować ją jako działalność gospodarczą...

Wyrok WSA - I SA/Gl 368/10

Uprawdopodobnienie jest surogatem dowodu i nie oznacza konieczności udowodnienia danej okoliczności. Sprowadza się zaś do uzyskania przekonania o istnieniu określonych okoliczności faktycznych w nieskrępowanym regułami dowodowymi procesie myślowym. Stąd też przesłanka uprawdopodobnienia niewykonania zobowiązania (art. 269b § 2 Ordynacji podatkowej) nie może być utożsamiana z udowodnieniem tej okoliczności, a jedynie sprowadza się do wykazania stosowną argumentacją istnienia uzasadnionej obawy (przypuszczenia), że zobowiązanie to wygaśnie wskutek upływu terminu przedawnienia. Rezultat ustalenia przez organ podatkowy istnienia takiego prawdopodobieństwa musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...

Przegląd prasy

Podatek za nowy budynek trzeba zapłacić od 1 stycznia

Obowiązek podatkowy od nowych budynków powstaje 1 stycznia następnego roku. Jeśli podatnik nie zgłasza zakończenia budowy, istotne będą zapisy w dzienniku budowy... Gazeta Prawna

Minister finansów powinien interpretować dyrektywy unijne

Od momentu przystąpienia Polski do Unii prawo stanowione przez tę organizację jest też częścią krajowego porządku prawnego. Dlatego minister finansów powinien wydawać interpretacje przepisów dyrektywy... Gazeta Prawna

Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego podlega PIT

Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za jednostki uczestnictwa stanowi opodatkowany przychód dla wnoszącego... Gazeta Prawna

Opodatkowanie drobnych zleceń: limit 200 zł dla jednej umowy

Limit wynagrodzenia do opodatkowania drobnych umów zryczałtowanym PIT powinien być stosowany do pojedynczej umowy zamiast miesięcznie – uważa komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca może sam zmienić stawki w kasie

Podwyżka podatku będzie kłopotliwa dla pracujących w noc sylwestrową. Zapowiedź podwyżki VAT zaniepokoiła przedsiębiorców nie tylko dlatego, że sprzedawane towary i świadczone usługi będą droższe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatki dochodowe zgodne z prawem UE

Dochody zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych będą w Polsce zwolnione z CIT. Tak zdecydował wczoraj rząd, przyjmując założenia do projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i od osób fizycznych (updof)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po śmierci pracownika zasiłek odbiera rodzina

Niewypłacone świadczenie chorobowe trzeba przekazać małżonkowi zmarłego i innym osobom bliskim, które spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nierealny plan rządu

Jest wykaz przepisów do opracowania do końca roku. Na liście: 98 projektów ustaw i 62 założenia do ustaw. Wiele aktów jest na bardzo wczesnym etapie prac... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 344/2010

Brzmienie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. wskazuje, że osobą prawną, z rachunku której dokonuje się wypłat należności za akcje nabyte w celu ich umorzenia jest w każdym przypadku spółka, której akcje są skupowane. Potwierdza to użyty przez ustawodawcę zwrot "dokonywać wypłaty", który - w opinii Sądu - stanowi, że ustawodawca miał na myśli podmiot, który realizuje ciążące na nim zobowiązanie z tytułu zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia, nie zaś podmiot pośredniczący, fizycznie tylko przekazujący należność zbywcy akcji. Zauważyć bowiem trzeba, że podmiot maklerski nie dokonuje wypłaty na własny rachunek (to nie on wykupuje akcje własne w celu ich umorzenia)...

Wyrok WSA - I SA/Ke 289/2010

Sąd podziela stanowisko organów obu instancji, że postępowanie podatkowe nie wykazało, by M. T. uzyskała tytułem darowizny w latach 1984 -1994 od dziadków B. i T. M. środki pieniężne w kwocie 50 000 zł oraz w latach 1997-2002 od rodziców D. i M. M. w kwocie 35 000 zł. Po pierwsze wskazana jako darczyńca B. M. w zeznaniach złożonych w dniu 15.09.2006r. przed organem I instancji, zaprzeczyła by mogła z mężem T. M. dokonać na rzecz wnuczki darowizn w kwocie 50 000zł. Przyznała, że fakt darowizn miał miejsce jednak były to tylko drobne kwoty pieniężne, które mogłyby najwyżej wystarczyć na zakup słodyczy lub drobnego upominku (...). Stwierdzić zatem należy, że były to darowizny niewielkie, okazjonalne. Należy zgodzić się z oceną organu opierającego ustalenia co do możliwości otrzymania darowizn na kwotę 50 000 zł na zeznaniach świadka B. M.. Dlatego, że zeznania świadka są logiczne, wzajemnie spójne jak również spójne z pozostałym materiałem dowodowym...

Przegląd prasy

Dotacja dla niepełnosprawnych jest wolna od podatku dochodowego

Otrzymana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych nie podlega opodatkowaniu ani wykazaniu w PIT... Gazeta Prawna

Błąd na fakturze może pozbawić ryczałtu

Tylko wybrane formy działalności mogą być opodatkowane ryczałtem, a przedsiębiorcy powinni sprawdzać, jakie dane wpisują na fakturze, aby nie stracić ryczałtu... Gazeta Prawna

Jakie obowiązki podatkowe mają firmy opłacające pakiety medyczne

Wartość pakietu medycznego otrzymanego przez pracownika od pracodawcy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy objęty PIT. Jeśli pracodawca nie opodatkował takiego świadczenia, musi skorygować swoje rozliczenia... Gazeta Prawna

NIP dla Kowalskiego zniknie w lipcu 2011 roku

Od 1 lipca 2011 r. zniknie NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób, które nie są podatnikami VAT. Minister finansów podpisał założenia do nowelizacji ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw... Gazeta Prawna

Prokuratura musi mocno zacisnąć pasa

Brakuje 45 mln zł i konieczne są oszczędności. Cięte będą wydatki na telefony, Internet i paliwo. Trzeba nawet negocjować z biegłym cenę za opinię. Na cięciach wydatków prokuratura zamierza oszczędzić 18 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełnomocnik nie mógł sprzedać

Ten, kto zawarł umowę, widząc, że pełnomocnictwo go do tego nie upoważnia, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które wskutek tego wyrządzono drugiej stronie umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nabywca nowego lokalu powinien być chroniony

Trybunał Konstytucyjny chce, by Sejm wprowadził odrębne przepisy regulujące zakup mieszkań u deweloperów. Eksperci mają już swój projekt. Obecnie w prawie jest luka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy informatyzacja administracji odciąży obywateli

Jeśli nie zmienią się przepisy szczególne nakładające obowiązek przedstawiania zaświadczeń, to słuszna zmiana kodeksu postępowania administracyjnego nie spełni swojej roli - zwraca uwagę doktor prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 380/2010

Jeżeli zatem odliczenie straty od dochodu możliwe jest w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych – jak przewidziano to w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) lub w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. – to organy podatkowe mogą określić wysokość straty w takim terminie, w jakim są uprawnione do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym, co wiąże się z koniecznością ustalenia podstawy faktycznej takiego rozstrzygnięcia. Ponieważ elementem takiej podstawy faktycznej jest także strata, zasadniczo będzie to więc pięć lat po upływie roku kalendarzowego, w którym upłynął pięcioletni okres, w którym odliczenie straty było możliwe – o ile podatnik stratę powstałą w tym właśnie roku podatkowym rozlicza w pięciu następnych latach...

Wyrok WSA - I SA/Bk 172/2010

Spółka "M" była najemcą nieruchomości wniesionej aportem do Spółki "MB" w okresie od 30 maja do 31 grudnia 2008 r.". Spółka nie zgodziła się jedynie z ustaleniami dotyczącymi ceny najmu metra kwadratowego powierzchni w 2008 r. Także w odwołaniu od decyzji organu I instancji spółka wskazywała wielokrotnie na fakt wynajmowania w 2008 r. pomieszczeń firmie "M", podnosząc jedynie przyczyny, które wpłynęły na cenę wynajmu. Powyższe okoliczności potwierdzają jednoznacznie, że skarżąca spółka traktowała umowę zawartą z firmą "M", tak jak to ustaliły organy podatkowe, a zatem jako umowę najmu...

Przegląd prasy

Spadkobierca nie odziedziczy prawa do rozliczania kosztów

Spadkobierca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu, które poniósł spadkodawca... Gazeta Prawna

Nowe uprawnienia i ułatwienia dla doradców podatkowych

Doradcy podatkowi mogą zostać zatrudnieni w firmie oraz prowadzić działalność gospodarczą. Zakres usług doradczych powiększył się o postępowania celne i egzekucji administracyjnej. Wzrosła też ochrona klientów... Gazeta Prawna

Zerowy VAT na książki mało realny

Polska ma niewielkie szanse na utrzymanie zerowej stawki VAT na książki. Nie należy też liczyć na to, że resort finansów zgodzi się na preferencyjną stawkę na audiobooki. Już 31 grudnia 2010 r. kończy się okres obowiązywania w Polsce zerowej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne... Gazeta Prawna

Chcesz skorzystać na VAT, kup auto w tym roku

Od 2011 roku zmienią się zasady odliczania VAT od aut i paliwa. Kupując auto, będzie można odliczyć tylko 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. zł. Podatnicy VAT mogą w całości odliczać podatek naliczony przy zakupie samochodów z kratką oraz paliwa do nich... Gazeta Prawna

Napiwki otrzymywane w kasynie są opodatkowane

Podatnik ma obowiązek wykazywać napiwki wynikające ze stosunku pracy w rocznym zeznaniu podatkowym, nawet jeśli pracodawca nie potrącił od nich zaliczek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po co celnikom specuprawnienia

Funkcjonariusze Służby Celnej mogą inwigilować podatników w miejscach publicznych. Szkopuł w tym, że przyznane im specjalne uprawnienia znacząco wykraczają poza ściganie hazardu, cła i akcyzy, które pozostaje w ich kompetencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na platformie i giełdzie więcej energii elektrycznej

Będzie alternatywa dla umów dwustronnych sprzedaży prądu. Dziś wytwórcy energii nie kwapią się do sprzedaży energii elektrycznej na platformie internetowej lub giełdzie towarowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są zasady przywracania terminu

Prawo własności przemysłowej posiłkuje się kodeksem postępowania administracyjnego, jednak czasem zachodzi wątpliwość, którą ustawę zastosować. W 2006 r. Sławomir R. z Warszawy zgłosił dwa znaki dla oznaczania alkoholi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 235/2010

1. Zwrócić trzeba uwagę, że już samo umiejscowienie terminu zakończenia całości inwestycji na dzień 31.12.2009 r. nie pozwala na wykluczenie tego, w okresie od sierpnia do listopada 2008 r., Gmina dokonywała nakładów na środki trwałe, które zostały oddane do użytku w okresie dzierżawy (związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Organ podatkowy w uzasadnieniu decyzji powołał się na pismo Gminy Miejskiej B. z dnia 9.02.2009 r., sporządzone w związku ze sprawami za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, podnosząc, że wobec zastąpienia kanalizacji istniejącej, zmodernizowaną lub nowo wybudowaną, praktycznie była ona już użytkowana, gdyż nie istniała inna możliwość techniczna. Przedstawione obok stanowisko podatnika (akta odwoławcze, k. - 6) nie precyzowało jednak o jakie konkretnie elementy sieci chodziło i dlatego nie można było w sposób pewny uznać, że dotyczyło środków trwałych, na które nakłady poczyniono w przedmiotowych okresach rozliczeniowych...

Wyrok WSA - I SA/Po 324/10

W oparciu o to orzeczenie podkreślenia wymaga to, iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy także spór w niniejszej sprawie nie posiada czterech charakterystycznych cech podatku VAT jak : 1) generalny sposób stosowania podatku do czynności, których przedmiotem są towary lub usługi (powszechność); 2) ustalenie jego kwoty w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub świadczone usługi (proporcjonalność); 3) pobór podatku na każdym etapie procesu produkcji lub dystrybucji, niezależnie od ilości wcześniejszych transakcji (wielofazowość); 4) odliczenie od podatku przypadającego do zapłaty od podatnika kwot zapłaconych na poprzednich etapach procesu z tym skutkiem, że podatek na danym etapie stosuje się wyłącznie do wartości dodanej na tym etapie oraz że końcowe obciążenie podatkowe ponosi ostatecznie konsument (neutralność)...

Przegląd prasy

Spadek ceny nie wpływa na limit zwrotu VAT za materiały budowlane

W przypadku obniżenia ceny 1 metra kwadratowego mieszkania podatnik, który składa kolejny wniosek o zwrot VAT, korzysta z limitu, który nabył przy pierwszym wniosku... Gazeta Prawna

Fiskusa mogą zainteresować nasze roczne wydatki

Organy podatkowe, które będą u podatnika prowadzić postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, zainteresują się szczególnie jego wydatkami... Gazeta Prawna

Sklepy internetowe zwracają cło i VAT

Zwrot należności celno-przywozowych za towary sprowadzane spoza Unii podlega opodatkowaniu PIT... Gazeta Prawna

Podatek od środków transportowych: właściciele ciężarówek wybierają przyjazne miasta

Podatek od samochodów ciężarowych trzeba płacić w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy, ale podatnicy rejestrują jednak nowe samochody tam, gdzie są niskie stawki podatku... Gazeta Prawna

Teraz już bez należnej daniny

Od 4 sierpnia br. z VAT zwolnione są esemesy, z których dochód przeznaczony będzie na cele organizacji pożytku publicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rzadziej pojadą do sanatorium

Ministerstwo Zdrowia chce zmniejszyć liczbę oczekujących na pobyt w sanatorium, wydłużając przerwy między kolejnymi wizytami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mieszkańcy chcą spać, a turyści się bawić

Nie ma w prawie definicji ciszy nocnej. Miasta próbują narzucać swoje zasady. Sądy uważają, że mają do tego prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudniej będzie pozbyć się punktów

Więcej kierowców może stracić prawo jazdy za punkty karne. Taki będzie efekt nowych, surowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 316/09

W rozpatrywanej sprawie mimo prawidłowego wezwania skarżącej do uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego już w pierwszym wezwaniu z dnia 16 kwietnia 2009 r. - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania ponownego wezwania, tj. od dnia 19 stycznia 2010 r. wpisu nie zapłacono. Zaś nowy wniosek o przyznane prawa pomocy, jako, że nie był oparty na nowych okolicznościach, nie przerwał biegu terminu, który swój bieg rozpoczął, jak wyżej wskazano od dnia 19 stycznia 2010 r...

Wyrok WSA - I SA/Wr 674/10

Nie ma żadnych podstaw, aby tylko z uwagi na fakt niepowiązania przez dostawcę z poszczególnymi transakcjami przekazywanej nabywcy premii jedynie za osiągniętą wartość zakupów, dopatrywać się u tegoż ostatniego świadczenia usługi na rzecz dostawcy. Z samego tylko określenia przez sprzedawcę tytułu płatności wynagrodzenia (premii) nie można wywodzić, że podmiot je otrzymujący świadczy usługę na rzecz płacącego. Wobec powyższego należy skonstatować, że osiąganie określonego poziomu obrotów w określonym czasie skutkujące otrzymaniem premii pieniężnej przez nabywcę towarów, a z drugiej strony udzielenie tej premii przez sprzedawcę (dostawcę) nie podlega opodatkowaniu VAT...

Przegląd prasy

Zmiany w OFE: konkurencyjne projekty Boniego i Fedak

Minister Fedak chce znieść obowiązek oszczędzania w II filarze i zmniejszyć składkę do OFE. Michałowi Boniemu pomysł się nie podoba i zlecił opracowanie konkurencyjnej ustawy... Gazeta Prawna

Stypendia zwolnione do 3,8 tys. zł rocznie

Miesięczny limit zwolnienia z PIT stypendiów dla uczniów i studentów należy zastąpić limitem rocznym... Gazeta Prawna

Francja utrzyma obniżony VAT na gastronomię

Mimo planów związanych z likwidacją istniejących ulg we Francji utrzymana zostanie obniżona 5,5-proc. stawka VAT dla branży gastronomicznej... Gazeta Prawna

Podatek od gruntu może wzrosnąć nawet o 800 proc.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków może powodować znaczny wzrost obciążeń podatników. Nawet o kilkaset procent. Winni są starostowie i przepisy... Gazeta Prawna

Google już nie będzie zastrzegał znanych marek

Znana wyszukiwarka przestanie blokować możliwość powiązania słów kluczowych z reklamami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedawnienie biegnie od publikacji

Skierowanie po latach prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie w środkach masowego przekazu nie gwarantuje rozprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem wolno się wyręczyć pełnomocnikiem

Nie masz czasu szukać nieruchomości, a chcesz jakąś kupić? Udziel pełnomocnictwa innej osobie. Pamiętaj tylko, aby dać je w odpowiedniej formie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeśli ZOZ prowadzi działalność, zapłaci wyższy podatek

Jeśli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi odpłatnie i na własny rachunek działalność usługową w zakresie świadczenia usług medycznych, można zakwalifikować ją jako działalność gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 913/09

Datą powstania nadpłaty jest w przypadku zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji data dokonania zapłaty. Aby podatnik mógł powoływać się na nadpłatę powinien wykazać, że nadpłacił podatek lub uiścił go nienależnie. Jak podkreślono w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podatnik wskazał, że uiszczał nienależnie podatek od 8 arów. Prawidłowo organ wyjaśnił, iż ustalenie wysokości nienależnie płaconego podatku czyli nadpłaty mogłoby nastąpić tylko na podstawie zmiany ostatecznych decyzji wymiarowych ustalających podatek rolny w latach 1981-1997. W niniejszej sprawie jednak takie decyzje nie zapadły i nie zapadną. Zgodnie bowiem z art.7 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, jeśli od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, upłynęły trzy lata...

Wyrok WSA - III SA/Po 218/10

Wątpliwości co do kompetencji do samodzielnego reprezentowania spółki pozostały aktualne na dzień złożenia wniosku o nadpłatę. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000.94.1037 ze zm.) - Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, z kolei jej art. 204 §1 stanowi, iż prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Dalej przepisy kodeksu spółek handlowych pomimo szczegółowego określenia sposobu reprezentacji spółki nie wyłączają możliwości działania jej prokurenta (art. 205 §1 i §3). Niemniej z zebranego materiału dowodowego nie wynika, czy i jaka funkcje pełnił we władzach spółki P. W., bądź czy był jej prokurentem, brak w aktach sprawy dokumentów pozwalających na ocenę jego legitymacji do samodzielnego reprezentowania spółki...

Przegląd prasy

Ulga na dzieci skurczyła się o 410 mln złotych

Ministerstwo Finansów podsumowało akcję rozliczeń PIT za 2009 rok: w ubiegłym roku więcej rodziców skorzystało z ulgi na dziecko i odliczyło ponad 5 mld zł... Gazeta Prawna

Pożyczka ochroni podatnika przed wyższą sankcją

Podatnik, który w czasie postępowania o nieujawnione źródła przychodów powoła się na pożyczkę wcześniej nieopodatkowaną, zapłaci 20-proc. sankcyjny PCC zamiast 75-proc. PIT... Gazeta Prawna

Biedny hazard nie płaci fiskusowi

Ostro spadają obroty branży hazardowej. W pierwszym kwartale tego roku Polacy wydali na tę formę rozrywki o blisko 20 proc. mniej... Gazeta Prawna

Podatników CIT przybyło 14 tys., a ich dochody spadły

Firmy w 2009 roku wykazały dochód w wysokości 181,5 mld zł i jest on o 31,4 mld niższy niż w 2008 roku... Gazeta Prawna

Wyższe zarobki, ale mniej pracy dla skazanych

Minimalna pensja więźnia nie będzie już wynosić połowy, tylko pełne najniższe wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zleceniobiorcy skorzystają z wielu zwolnień składkowych

Od 1 sierpnia nie zapłacą ZUS od diet i innych należności, jakie otrzymali z racji podróży służbowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powaga sądu ważna, ale sprawność ważniejsza

Projekt obowiązkowej obecności na wyrokach budzi niepokój adwokatów. Niemcy np. nie mają tego problemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

NIP tylko w biznesie

Szykują się zmiany w identyfikacji podatkowej. Osoby fizyczne będą się posługiwały jedynie PESEL... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 100/2010

Niestety żadna z obowiązujących regulacji prawnych przewidziana w art. 201 o.p., nie daje również możliwości organowi podatkowemu, zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty, do czasu rozstrzygnięcia sprawy określenia wysokości zobowiązania podatkowego prowadzonej przez ten sam organ. Podstawa prawna do zawieszenia sprawy nadpłaty, mogłaby zaistnieć dopiero wówczas, gdyby strona wniosła odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 201 § 1 pkt 2 o.p.). W takiej sytuacji organ podatkowy I instancji, odpowiednio przed upływem terminu załatwienia sprawy nadpłaty, powinien w formie postanowienia (art. 216 o.p.), przedłużyć termin załatwienia tejże sprawy podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Gl 385/2010

Stwierdzenie nieważności decyzji może nastąpić w przypadkach określonych w Ordynacji podatkowej, a więc w wymienionym art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej oraz w ustawach podatkowych. Strona skarżąca nie wnosząc zatem odwołania od wymienionej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta G., ani też wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania sama pozbawiła się możliwości przeprowadzenia przez organ odwoławczy kontroli prawidłowości dokonanych rozstrzygnięć...

Informacje NetTAX

Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej od 1 lipca 2010 r.

Miesiąc przed mało jeszcze znanym dniem skarbowości w życie weszła ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 76, poz. 492). Dzięki wprowadzonym przepisom prawa podatnika zostają zrównane z prawami organów podatkowych.przedewszystkim w kwestii naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych...

Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej od 30 lipca 2010 r.

Dzień przed 31 lipca 2010r. czyli mało jeszcze znanym dniem skarbowości w życie weszły zmiany do ustawy o kontroli skarbowej zapisane w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858)...

Przegląd prasy

Wydatki na lunch w restauracji nie będą kosztem podatkowym

Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów w siedzibie firmy będą kosztem podatkowym. Z kolei wydatki na lunch w restauracji takim kosztem już nie będą... Gazeta Prawna

Urzędy wciąż uważają, że mają za mało pracowników

Od stycznia administracja rządowa ma pełną swobodę zarządzania kadrami - o co walczyła od lat. Ma władzę, ale z niej nie korzysta. Urzędy nie zwalniają słabych, nie nagradzają najlepszych, nie zlecają firmom zewnętrznym zadań... Gazeta Prawna

Ponad 50 tys. osób prosi o ulgi w zapłacie podatków

Podatnicy chętnie występują do fiskusa o przyznanie ulg w zapłacie podatków, a swoje wnioski popierają m.in. trudną sytuacją materialną, rodzinną lub zdrowotną... Gazeta Prawna

Łatwiej o współpracę gminy z prywatną firmą

Gmina musi do wspólnych inwestycji z biznesem stosować partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesje, ale gdy przedsięwzięcie nie ma cech PPP, współpracę można oprzeć na zasadach ogólnych. Samorządy łatwiej wyłonią przedsiębiorcę do partnerskiego projektu... Gazeta Prawna

Nie opłaca się przekazywać sprzętu kontrahentowi

Firmy nie mogą amortyzować środków trwałych, które nieodpłatnie przekazały w trakcie współpracy innym przedsiębiorcom - uznał NSA. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko fiskusa potwierdził niedawno Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Luki w przepisach o najmie pomieszczeń

Gminy będą musiały dostarczać eksmitowanym pomieszczenie tymczasowe. Mają je przydzielać najwyżej na rok. To na razie projekt, który powstał w Senacie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będzie rekompensata za zmarnowany urlop

Biuro zapłaciło turystom, ale tylko za nienależyte wykonanie usługi. Sąd Najwyższy ma wyjaśnić, czy rekompensata należy się także za szkodę niematerialną w postaci "zmarnowanego urlopu"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budowlańcy do kontroli

Inspekcja Pracy zwróci więcej uwagi na warunki panujące na placach budów. Lato to szczyt sezonu budowlanego, więc wielu ludzi szuka w tej branży zatrudnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 sierpnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 156/2010

W ramach przysługującego uznania administracyjnego organ ten uznał, że pomimo istnienia ważnego interesu podatnika przyznaniu ulgi sprzeciwia się interes publiczny. Organ odwołał się przy tym do okoliczności powstania zobowiązania podatkowego Skarżącej. Przypomnieć więc trzeba, że zaległość podatkowa strony powstała z tytułu nieuregulowania zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości, w związku z niespełnieniem warunków do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Świadomie nie przeznaczając środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe Skarżąca utraciła prawo do zwolnienia podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Bd 230/2010

Uznanie administracyjne sprowadza się do tego, że organ podatkowy jest zobligowany ustalić, czy w danej sprawie mają miejsce przesłanki uzasadniające umorzenie zaległości podatkowej. Organ zatem musi wszechstronnie wyjaśnić okoliczności faktyczne sprawy po to, aby na tej podstawie stwierdzić czy występuje "ważny interes podatnika" lub "interes publiczny". W literaturze i orzecznictwie sądowym wskazuje się, że uznanie administracyjne wyraża się nie w swobodzie oceny istnienia w stanie faktycznym przesłanek, ale w możliwości negatywnego dla podatnika rozstrzygnięcia nawet w sytuacji ich występowania...

Przegląd prasy

Od 2011 r. grzywny za przestępstwa skarbowe będą wyższe

W przyszłym roku maksymalny mandat karny za wykroczenie skarbowe wzrośnie o co najmniej 138 zł. To skutek podwyżki minimalnego wynagrodzenia.... Gazeta Prawna

Zwrot za jazdę autem z podatkiem

Zwrot kosztów za jazdę własnym autem w celach służbowych jest opodatkowany. Zwracane podatnikowi koszty za używanie w jazdach lokalnych samochodu prywatnego do celów służbowych podlegają opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Podatnik nie może być pewny wykładni przepisów

Wojewódzkie sądy administracyjne w wielu sprawach prezentują różne stanowisk, a podatnicy, którzy skarżą podobne decyzje podatkowe, mogą uzyskać odmienne wyroki... Gazeta Prawna

Wzrosną pensje i kary za błędy podatkowe

Rząd chce podwyższyć w przyszłym roku płacę minimalną z 1317 do 1386 zł. Firmy będą musiały wypłacać wyższe dodatki za pracę w nocy i odszkodowania za dyskryminację... Gazeta Prawna

Pozwy zbiorowe nie w każdej sprawie

Ustawa ma szanse przyczynić się do większego poszanowania prawa przez uczestników stosunków cywilnoprawnych oraz jego egzekwowania - uważa adwokat z kancelarii Wardyński i Wspólnicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Garaż w pakiecie oznacza niższą stawkę

Osoba kupująca mieszkanie z miejscem postojowym zapłaci 7 proc. podatku. Stawkę obniżoną można stosować, jeśli w umowie sprzedaży nie wyodrębniono własności garażu, nie ma on własnej księgi wieczystej, lecz stanowi element nieruchomości wspólnej, podobnie jak np. klatka schodowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus mało zyska na pieczarkarzach

Minister finansów określił normy szacunkowe dochodu na rok 2011 dla rolników zajmujących się hodowlą drobiu, pieczarek, kwiatów i warzyw. Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Branża turystyczna bije rekordy złych klauzul

Firma nie może odwołać imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników ani ustalać procentowych potrąceń z ceny w razie rezygnacji z wyjazdu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama