Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-86/09

1) Jeżeli czynności polegające na wysyłce zestawu do poboru krwi pępowinowej noworodka oraz na analizie i przetwarzaniu tej krwi, a także, w odpowiednim przypadku, na konserwacji komórek macierzystych zawartych w tej krwi w celu ewentualnego przyszłego wykorzystania jej w celach terapeutycznych, mają jedynie zagwarantować, że szczególny środek będzie dostępny w celu leczenia medycznego w hipotetycznej sytuacji, gdy stanie się on niezbędny, a nie służą, jako takie, diagnozowaniu, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia, to takie czynności, niezależnie od tego, czy będą rozpatrywane łącznie, czy też oddzielnie, nie są objęte zakresem pojęcia „opieka szpitalna i medyczna”, znajdującego się w art. 132 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, ani zakresem pojęcia „świadczenie opieki medycznej”, znajdującego się w art. 132 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy. Inaczej by było, gdyby analiza krwi pępowinowej rzeczywiście miałaby na celu umożliwienie dokonania diagnozy lekarskiej, którą to okoliczność w razie potrzeby powinien ustalić sąd krajowy...

Wyrok WSA - I SA/Ke 295/10

Dla rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. istotne jest, co zauważa organ odwoławczy i daje temu wyraz w zaskarżonej decyzji, wyjaśnienie czy Spółka prawidłowo ustaliła kwoty podatku należnego VAT do sprzedanego w 2005r. sprzętu...

Przegląd prasy

Podatnicy łatwiej rozliczą akcyzę w deklaracji

Od 1 sierpnia zmieni się wzór formularza w podatku akcyzowym AKC-4/D, który ułatwi rozliczenia paliw z dodatkiem biokomponentów... Gazeta Prawna

Zwrot dotacji wymaga korekty deklaracji podatkowej

Podatnicy, którzy zwrócili przyznaną dotację, powinni skorygować przychody oraz koszty amortyzacji związane z zakupem środków trwałych z tej dotacji... Gazeta Prawna

Stawka VAT na żywność może wzrosnąć o co najmniej 2 proc.

Resort finansów chce podwyższyć VAT o 1 pkt proc. Stawka tego podatku na żywność nieprzetworzoną może wzrosnąć o co najmniej 2 pkt. proc., jeżeli rząd nie dojdzie do porozumienia z UE... Gazeta Prawna

Zarobki wakacyjne należy rozliczyć w zeznaniu PIT

Podatnicy, którzy w wakacje zarabiają na występach ulicznych lub w restauracjach, gdzie otrzymują napiwki, powinni wszystkie kwoty wykazać w zeznaniu podatkowym... Gazeta Prawna

Zmniejszyć opłaty za wpis na listę radców

Osoby ubiegające się o przyjęcie do korporacji radcowskiej, które nie odbyły aplikacji, skarżą się na wysokie opłaty, jakie pobiera samorząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za zniewagę szef da zadośćuczynienie

Pracodawca nie może bezkarnie naruszać dóbr osobistych swoich pracowników. Mają oni bowiem możliwość wystąpienia z roszczeniami do sądu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Już niedługo renciści dorobią bez limitów

Od 2011 r. zaczną maleć świadczenia przyznawane przez ZUS z powodu niezdolności do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieujawnione dochody czekają w Trybunale

Na rozpoznanie czeka skarga na zbyt wysoki podatek. Sądy już zawieszają rozpoznawanie takich spraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 368/09

1. Skoro zgodnie z art. 413 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347 poz. 1 ze zm.) weszła ona w życie 1 stycznia 2007 r., jej przepisy znajdują zastosowanie w sprawach dotyczących okresów rozliczeniowych począwszy od stycznia 2007 r...

Wyrok NSA - I FSK 635/09

Uchwały abstrakcyjne posiadają w innych sprawach sądowoadministracyjnych także ogólną moc wiążącą, na co wskazuje art. 269 P.p.s.a. Stosownie do powołanego przepisu, jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i 2 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio. Ogólna moc wiążąca uchwały powoduje, iż wiąże ona sądy administracyjne we wszystkich sprawach, w których miałby być stosowany interpretowany przepis (por. A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004, s. 221 i nast.)...

Przegląd prasy

Opodatkowanie biopaliw: ulgi w akcyzie pozostaną

Ministerstwo Finansów nie zamierza rezygnować z ulg akcyzowych dla paliw z udziałem biokomponentów oraz biopaliw, ale rozważa ich modyfikację... Gazeta Prawna

Transport autobusami z innych krajów unijnych z 7-proc. stawką

Minister finansów zastąpi ryczałtowe rozliczenie VAT od usług transportu autobusami zarejestrowanymi w innych krajach UE rozliczeniem według zasad ogólnych... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca bez wpisu może być podatnikiem VAT

Urząd skarbowy nie może odmówić rejestracji dla celów VAT podatnika, który nie został jeszcze wpisany do ewidencji działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa nie obejmuje gruntu

W ustawie o PIT brak jest definicji gruntu, nieruchomości bądź budynku. Każda osoba, która kupiła w latach 2007–2008 mieszkanie lub dom i była w nim zameldowana przez co najmniej 12 miesięcy, może przy zbyciu tych nieruchomości skorzystać z ulgi meldunkowej... Gazeta Prawna

Należy rozróżniać informację i reklamę

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny może informować na swoim portalu internetowym o środkach antykoncepcyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tajemnica adwokacka bez ustalonych granic

Dla jednych to świętość, dla innych przeszkoda w wykonywaniu zawodu. Prawo nie wyznacza jasnych granic, a praktyka wskazuje wręcz na absurdy rygorystycznej ochrony tajemnicy adwokackiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nianie z umowami i z ubezpieczeniem

Ministerstwo Pracy wprowadziło ostatnie zmiany do ustawy żłobkowej, która niebawem trafi pod obrady rządu, a później do Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pochopny kontrakt można podważyć

Umowa podpisana przez osobę w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażenie woli jest nieważna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SA/Bk 210/10

Przyznanie jednostce samorządu terytorialnego pozycji strony najpierw w postępowaniu administracyjnym, a następnie w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sytuacji, gdy w pierwszej instancji rozstrzygał jej organ, nie daje się pogodzić z definicją strony postępowania zawartą w przepisach ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i przepisach ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)...

Wyrok WSA - IV SA/Po 860/09

Zapewnienie przez Gminę P. monopolu jednemu przedsiębiorcy na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu tej gminy należy ocenić zdecydowanie negatywnie, jako całkowite zaprzeczenie zasady wolności gospodarczej opartej na konkurencji. Działania Gminy P. prowadzą, bowiem do całkowitego uniemożliwienia powstania konkurencji na rynku świadczenia ww. usług...

Przegląd prasy

Urząd skarbowy zapłaci odsetki od spóźnionego zwrotu VAT

Organ podatkowy, który zwraca nierezydentowi VAT po terminie, musi zapłacić odsetki... Gazeta Prawna

Sędzia nie musi się zamęczać czytaniem

W "Pruszkowie II" sąd odczytuje 220 tomów akt. Odbywa się to przy pustej sali i potrwa trzy miesiące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reorganizacja urzędów i izb skarbowych

Powstaną komórki zajmujące się bezpośrednią obsługą podatników, ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych i odpowiedzialnością za nie oraz analizą i planowaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adresy e-mail to też dane osobowe podlegające ochronie

Jeśli dany podmiot przetwarza adresy e-mail i decyduje o sposobach dalszego ich wykorzystania, to może być uznany za administratora danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Certyfikaty dla lekarzy zmniejszą kolejki

Medycy, zamiast kończyć kilkuletnią specjalizację, będą mogli szybko zdobyć nowe umiejętności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wr 889/09

Całkowite zwolnienie od podatku następuje pod warunkiem zgłoszenia przez obdarowanego faktu nabycia majątku organowi podatkowemu na formularzu SD-Z1 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego i udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy. Obowiązek ten nie obejmuje zaś przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego...

Wyrok WSA - III SA/Po 63/10

1. Organy podatkowe słusznie przyjęły, że w sprawie znalazł zastosowanie wskazany wyżej art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc obowiązek podatkowy powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Przedmiotowe postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 29 grudnia 2008 r. włączone do akt administracyjnych zostało opatrzone stwierdzeniem prawomocności, jednak bez podania daty uprawomocnienia się orzeczenia. Uwidoczniona data 27 lutego 2009 r. jest datą stwierdzenia, że postanowienie jest prawomocne, a nie uprawomocnienia się tego orzeczenia. W związku z powyższym organ samodzielnie określił datę uprawomocnienia się tego postanowienia na dzień 20 stycznia 2009 r., zaś ewentualny błąd w tym zakresie nie mógł mieć wpływu na wynik sprawy, skoro postanowienie to mogło się uprawomocnić najpóźniej w dniu 27 lutego 2009 r...

Informacje NetTAX

Kasy fiskalne w końcu dla prawników i lekarzy

Pragniemy przypomnieć, że 26 lipca 2010r. minister Jacek Rostowski podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.......

Przegląd prasy

Niższe dopłaty od 2011 roku

Z powodu ubiegłorocznego wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych o ponad 40 tys. osób w kasie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zabraknąć 135 mln zł w tym roku i ponad 500 mln zł w 2011 r... Gazeta Prawna

Podatnicy mają 10 miesięcy na zakup kas fiskalnych

Minister finansów podpisał rozporządzenie o kasach fiskalnych. Od maja 2011 r. na jego podstawie ok. 150 tys. nowych podatników będzie musiało stosować te urządzenia... Gazeta Prawna

Niemcy wprowadzą wyższy podatek dochodowy od osób fizycznych dla najbogatszych obywateli

Niemieckie ministerstwo finansów pracuje nad zmianami w PIT, które wprowadzą wyższą stawkę podatku dla najbogatszych. Szczegóły niemieckiej reformy podatkowej mamy poznać jesienią... Gazeta Prawna

Fiskus nie chce oświadczeń o uldze meldunkowej

Niektóre urzędy skarbowe nie przyjmują od podatników oświadczeń o uldze meldunkowej... Gazeta Prawna

Droga do odszkodowania może być długa

Aby uzyskać świadczenie z tytułu wypadku przy pracy, pracownik musi przejść przez wieloetapowe postępowanie, które toczy się przed pracodawcą, ZUS, a często finał znajduje dopiero w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ważne są zarobki nie tylko podatnika, ale i jego małżonka

Wykazanie sytuacji materialnej obojga małżonków jest niezbędne przy przyznaniu prawa pomocy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki podatek po podpisaniu intercyzy

Osoba, która sprzedaje działkę otrzymaną w wyniku podziału majątku małżeńskiego, nie traci prawa do zwolnienia z PIT, jeżeli wartość nieruchomości nie przekracza połowy wspólnego dorobku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie proponują szybsze procesy karne

Zwrot sprawy do ponownego rozpoznania ma być wyjątkiem. To jedna ze zmian procedury karnej, które zaproponowali członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 287/10

1. Sąd administracyjny, rozpatrując skargę na interpretację indywidualną, winien wytknąć organowi interpretacyjnemu błąd w wykładni przepisu podatkowego, ale tylko wówczas, gdy organ ten wykładnię taką przeprowadził. Zadaniem sądów administracyjnych nie jest natomiast zastępowanie organów administracji publicznej, w wykonywaniu przez nie obowiązków określonych ustawą, w tym wydawanie interpretacji indywidualnych. W rozpatrywanym przypadku, jak już zaznaczono, w odniesieniu do analizowanego zagadnienia, wydana interpretacja pozbawiona jest praktycznie uzasadnienia, które zawierałoby wykładnię stosownego przepisu podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Op 260/10

1. Trzymając się wyłącznie stanu faktycznego zakreślonego we wniosku, oraz stanowisk skarżącej wyrażonych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, wynika jedynie, że dokonała ona błędnego opodatkowania podatkiem VAT czynności nie podlegających w ogóle opodatkowaniu tym podatkiem ,a następnie dokonała jego rozliczenia w ramach złożonych deklaracji VAT 7 za poszczególne okresy rozliczeniowe. Przy takim ujęciu zagadnienia rozliczenia podatku od towarów i usług, rodzi się wątpliwość, powstała nie tyle na samym tle zagadnień, czy faktycznie czynności te niepodległy opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym, czy prawidłowo podatek ten był rozliczany w ramach składnych deklaracji podatkowych VAT-7, gdyż te kwestie organ winien rozpoznać w odrębnym postępowaniu interpretacyjnym dotyczącym pozostałych pytań zawartych we wniosku z dnia 20.10.2009r., ale czy fakt błędnego opodatkowania podatkiem VAT czynności nie podlegających opodatkowaniu, automatycznie znosi sam obowiązek uiszczenia tak naliczonego podatku...

Przegląd prasy

Świadczenia dla pracowników bez względu na datę wpłaty do ZUS

Samozatrudnieni z zalanych terenów, którzy przesuną na koniec września wpłatę składek do ZUS, otrzymają zasiłek chorobowy po tym terminie... Gazeta Prawna

Będzie nowa minimalna stawka podatku

Obok obecnej kwotowo-procentowej akcyzy na papierosy wprowadzona zostanie nowa minimalna stawka podatku... Gazeta Prawna

E-sklepy omijają odprawę celną

Internetowi sprzedawcy pomagają nabywcom towarów nie płacić cła i VAT, zaniżając wartość celną tych towarów... Gazeta Prawna

UE zezwala na wysyłkę faktur e-mailem

Do końca 2012 roku Polska musi wprowadzić przepisy pozwalające na przesyłanie e-faktur w dowolny sposób, np. pocztą elektroniczną. Jednak może to zrobić dużo wcześniej... Gazeta Prawna

Zagraniczni przewoźnicy będą podatnikami

Firmy zajmujące się okazjonalnym przewozem osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium naszego kraju mają obowiązek zarejestrować się w Polsce jako podatnicy podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie masz na czynsz, nie zapłacisz też PIT

Jest szansa na ulgę dla tych, których nie stać na opłaty. Teraz płacą daninę od umorzonego przez gminę długu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem mimo nadpłaty podatnik nie otrzyma zwrotu

Fiskus, co do zasady, ma obowiązek naliczyć i wypłacić odsetki od nadpłat zwracanych po terminie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrahentów pogodzą dodatkowe reguły

Umowy cywilne rodzą rozliczne spory o interpretację. Ich rozstrzyganie powinny ułatwić zasady kodeksowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 757/09

Przekonanie skarżącego, że zmiana ustawy i przedłużenie terminu do złożenia zgłoszenia SD-21 do 6 miesięcy powinny być elementem oceny w niniejszej sprawie nie jest uzasadnione, gdyż przepis ten nie został wprowadzony z mocą wsteczną. Postulaty legislacyjne nie mogą być uwzględnione przez Sąd dokonujący oceny wyłącznie na podstawie kryterium legalności...

Wyrok WSA - I SA/Gl 750/09

Z powodów wyżej wskazanych, Sąd podziela stanowisko organów podatkowych w kwestii zakwalifikowania terminu określonego w art. 4a ust. 1 u.p.s.d. jako terminu prawa materialnego. Oznacza to, że podatnik, po upływie określonego w tym przepisie terminu, nie może skutecznie domagać się ukształtowania stosunku prawnego, w którym nabędzie prawo do zwolnienia z podatku. Niedopełnienie bowiem obowiązku zgłoszenia - jeśli nie ma zastosowania wyjątek z art. 4a ust. 4 - skutkuje utratą prawa do zwolnienia. Należy też wskazać, że przywrócenie terminu prawa materialnego jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli taką możliwość przewiduje przepis ustawowy określający dany termin. Nie ulega wątpliwości, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn nie przewiduje takiej możliwości dla terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. Mając na uwadze powyższe rozważania, należy przyznać rację organom podatkowym, że termin określony w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy nie może być przywrócony z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 162 § 4 ustawy Ordynacji podatkowej instytucję przywrócenia terminu stosuje się tylko do terminów procesowych...

Przegląd prasy

Firmy nie chcą uproszczeń

Wpłacanie uproszczonych zaliczek czy stosowanie podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych to tylko niektóre z możliwych do zastosowania uproszczeń... Gazeta Prawna

Użytkownik ma obowiązek zapłacić podatek

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, w przeciwieństwie do umowy najmu czy użyczenia, skutkuje koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Ani dyrektywa, ani ustawa nie wykluczają szacowania

Organy podatkowe mogą dokonywać szacowania w VAT pod warunkiem uwzględnienia specyfiki tego podatku... Gazeta Prawna

Coraz mniej dzieci otrzymuje zasiłki rodzinne

Ponad 2,5 mln dzieci straciło w ciągu ostatnich sześciu lat prawo do zasiłku rodzinnego... Gazeta Prawna

Ofiary wielkiej powodzi mogą wystąpić o pomoc do różnych urzędów

Chodzi o pieniądze na usuwanie szlamu, remont domów, ale i utrzymanie miejsc pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Stratę z giełdy odliczamy na raty

Dwa lata - tyle czasu potrzebujemy na rozliczenie podatkowej straty. Nie można tego zrobić za jednym zamachem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniędzy starczy tylko na program pilotażowy

Ustawa o darmowym poradnictwie prawnym na razie nie powstanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej się starać o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii

Prawie 500 zł więcej otrzyma Polak wracający po kilkuletnim zatrudnieniu w Anglii, jeśli tam dostanie świadczenie dla osób niemających zajęcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 331/10

Wbrew stanowisku organu, który skupił się na zwrocie "jeżeli podatnik był zameldowany" i zbudował swoją koncepcję, opierając się w istocie wyłącznie na nim, przeprowadzony zabieg interpretacyjny był daleko niewystarczający. Nie wyjaśnił on bowiem, w jakim celu ustawodawca w art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. dodał, że powyższe zwolnienie odnosi się łącznie do obojga małżonków. Jeśli bowiem z wywodów organu płynie wniosek, że warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia przychodu od opodatkowania jest spełnienie przez podatnika warunku zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.do.f., to całkowicie zbędne byłoby wprowadzenie zapisu, że zwolnienie dotyczy łącznie obojga małżonków. W udzielonej interpretacji zabrakło zatem najistotniejszego elementu, jakim na tle pytania strony powinna być analiza zapisu art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. Ten brak powoduje, że interpretacja jest wadliwa, bo nie odnosi się we właściwy sposób do przejrzyście przedstawionego stanowiska wnioskodawczyni...

Wyrok WSA - I SA/Ol 306/10

Opierając się jedynie na zeznaniach innych nabywców samochodów, zgodnie z którymi w przypadkach transakcji finansowanych kredytem skarżąca zaniżała w fakturach wartość sprzedawanych samochodów, organ stwierdził, że również w tych dwóch przypadkach nastąpiło zaniżenie wartości transakcji...

Przegląd prasy

Nie można pobierać opłaty od każdego zaświadczenia

Organy podatkowe żądają opłaty skarbowej od każdego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika VAT... Gazeta Prawna

Auto z loterii nie jest przychodem z działalności

Uzyskana przez przedsiębiorcę wygrana w loterii promocyjnej nie zalicza się do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Ryczałtowiec zapłaci 3 proc. od odsetek bankowych

Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskane odsetki bankowe ujmują w ewidencji pod datą ich otrzymania... Gazeta Prawna

Pracodawcy zapłacą za korekty PIT od pakietów medycznych dla byłych pracowników

Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzali podatku od pakietów medycznych, muszą korygować PIT. Niestety, firmy nie wiedzą, jak poprawić rozliczenia z osobami, które nie są już pracownikami... Gazeta Prawna

Kiedy trzeba, sąd cywilny zablokuje rejestrowy

Skarżący uchwałę w spółce może żądać zawieszenia jej rejestracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatkowe przepisy mają pasować do statystycznych

Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o VAT, który dostosowuje jej przepisy do symboli PKWiU z 2008 r. Ma to zapewnić jednolite zasady ewidencji dla potrzeb VAT, a także dokumentacji statystycznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec rozbieżności w orzeczeniach

Przepis odmawiający podatnikom prawa do oprocentowania odsetek od nieistniejącej zaległości jest niekonstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasądzone przeprosiny rujnują przegrywającego

Wyroki nie liczące się z kosztami przeprosin zapadają w Polsce nie pierwszy raz i nikt nie chce przyjąć za nie odpowiedzialności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-237/09

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. d) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zwalniający z podatku VAT „dostarczanie [dostawę] organów ludzkich, krwi i mleka ludzkiego” należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zastosowania do działalności gospodarczej polegającej na przewozie organów i próbek pochodzących od ludzi do szpitali i laboratoriów...

Wyrok ETS - C-2/09

1) Artykuł 3 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania nie znajduje zastosowania w sprawie takiej jak ta przed sądem krajowym, a zatem nie sprzeciwia się ustanowieniu przez państwo członkowskie systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym używanych pojazdów samochodowych przy ich wprowadzeniu na terytorium państwa członkowskiego, który to podatek nie jest bezpośrednio należny przy kolejnym nabyciu pojazdów samochodowych znajdujących się już na terytorium tego państwa członkowskiego i przy których pierwszym wprowadzeniu na terytorium państwa członkowskiego zapłacono już taki podatek akcyzowy, bowiem system taki nie powoduje zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi...

Przegląd prasy

Rodzinne zbieranie jagód na sprzedaż bez podatku

Osoby, które latem sprzedają własnoręcznie zebrane w lesie grzyby czy jagody, nie muszą płacić podatku dochodowego... Gazeta Prawna

PIT od sprzedaży wygranej zależy od terminu transakcji

Jeśli podatnik chce sprzedać np. samochód wygrany w konkursie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty PIT. Podatku uniknie tylko wtedy, gdy ze sprzedażą wstrzyma się co najmniej pół roku... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy nie może ograniczać wglądu do akt sprawy

Fiskus nie może pozbawić lub ograniczyć podatnikowi prawa wglądu do akt sprawy podczas prowadzonego postępowania. Istnieje więc ryzyko, że podatnik może wpływać na zeznania świadka... Gazeta Prawna

W PIT-39 przeważała ulga

Podatnicy złożyli ponad 10 tys. zeznań PIT-39 w rozliczeniu za 2009 rok. Deklaracje te składały po raz pierwszy osoby, które w 2009 roku kupiły nieruchomość i w tym samym roku ją sprzedały... Gazeta Prawna

Język przestaje być barierą dla prawa

Polacy, ale też inni Europejczycy, dostali łatwy dostęp do podstawowych i praktycznych informacji o prawie poszczególnych krajów Unii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aby wydać decyzję odmowną, muszą istnieć ważne przesłanki

Organ powinien zebrać materiał dowodowy, który wykaże, czy wnioskodawca zasługuje na udzielenie pomocy, mimo wejścia w konflikt z prawem, tj. czy jego działanie odpowiada deklarowanej chęci zdobywania wykształcenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sama informacja nie wystarczy, musi być rozstrzygnięcie

W razie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy pozostającej w kompetencji organu powinien on zakończyć ją aktem administracyjnym. Tylko taki sposób otwiera drogę do zweryfikowania podjętego rozstrzygnięcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Popowodziowy biznes nie musi iść na dno

Umorzone pożyczki, środki na wypłaty pensji oraz refundacja wynagrodzeń i składek ZUS to tylko niektóre udogodnienia dla pracodawców i pracowników dotkniętych wielką falą w maju i czerwcu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-368/09

Artykuły 167, 178 lit. a), 220 pkt 1 i 226 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej powinny być interpretowane w ten sposób, iż sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, na podstawie których organy krajowe odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia od należnej od niego kwoty podatku VAT kwoty podatku należnego lub zapłaconego w związku z usługami, które zostały wyświadczone na jego rzecz, z tego powodu, iż pierwotna faktura, znajdująca się w posiadaniu podatnika w chwili dokonywania odliczenia, zawierała błędną datę wykonania usług, oraz że brak było ciągłości numeracji na następnie skorygowanej fakturze i nocie korygującej unieważniającej pierwotną fakturę, jeżeli zostały spełnione przesłanki materialne odliczenia oraz przed podjęciem decyzji przez dany organ podatnik dostarczył mu skorygowaną fakturę, wskazującą prawidłową datę wykonania usług, nawet jeżeli brak jest ciągłości numeracji tej faktury i noty korygującej unieważniającej pierwotną fakturę, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Baranya Megyei Bíróság (Węgry) postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 14 września 2009 r., w postępowaniu...

Wyrok WSA - I SA/Gd 429/10

1. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek...

Przegląd prasy

Dojazdy na zabiegi nie swoim samochodem są odliczane

Dojazdy na zabiegi lecznicze autem innej osoby są odliczane od dochodu, ale urząd skarbowy może żądać dokumentów potwierdzających wydatki... Gazeta Prawna

Fiskus nie przekaże 1 proc. podatku z korekty złożonej po 30 czerwca

Skorygowanie zeznania po 30 czerwca nie stanowi podstawy do przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej w korekcie – wyjaśnia „DGP” resort finansów... Gazeta Prawna

Za skradziony towar można odzyskać cło i VAT

Jeżeli od przesyłki zapłacone zostaną cło i VAT, a później okaże się, że towar został skradziony, można domagać się zwrotu podatku... Gazeta Prawna

Zakaz naliczania odsetek - bałagan w nowelizacjach nie pozbawi uprawnień

Od 1 lipca obowiązują przepisy wyłączające odsetki podatkowe przy długotrwałych kontrolach. W tym samym zakresie przepisy ulegną zmianie 30 lipca, jednak bez wpływu na prawa podatników... Gazeta Prawna

Odpowiedzialność za słowo obowiązuje mimo zaczepki

Wypowiedzi w imieniu firmy nie zwalniają ich szefów z personalnej odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma ma obowiązek wydać zaświadczenie

Pracownik może żądać od pracodawcy dokumentu ZUS Rp-7, a ten powinien go wystawić. Bezczynność zakładu pracy można zaskarżyć do sądu, przed którym wolno dochodzić także odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większość przeszkód została usunięta

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą ubiegać się o dotacje unijne na podobnych zasadach jak zaciągający kredyt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeśli urząd odmawia umorzenia zaległości, powinien to dobrze uzasadnić

Nieprawdą jest, że organ ma obowiązek odmówić umorzenia zaległości, jeżeli stwierdza brak szczególnych wydarzeń o charakterze klęsk żywiołowych, które obniżają zdolność płatniczą strony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 257/10

Reasumując należy stwierdzić, że jeśli umowa spółki komandytowo – akcyjnej pomiędzy H S a H Sp. z o.o w organizacji została zawarta z naruszeniem art. 210 § 1 k.s.h., to spowodowało jej bezwzględną nieważność na podstawie art. 58 § 1 kodeksu cywilnego (zob. wyrok SN z dnia 23 lipca 2009r., sygn. akt II PK 36/09, Lex 533075; wyrok NSA z dnia 16 września 2009r., sygn akt. II FSK 527/08, Lex nr 526497). Przy czym nieważność bezwzględna istnieje ex lege, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń lub wydawania orzeczeń sądowych. Polega ona na tym, że czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych od samego początku (ex tunc), a więc zamierzona czynność w ogóle nie dochodzi do skutku, traktuje się ją jakby nie została dokonana. Oznacza to również w aspekcie podatkowym, że w stosunku do takiej czynności w ogóle nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wyrok WSA - I SA/Gd 255/10

1. W przepisie art. 22 ust. 11 ustawy w sposób wyczerpujący zostały wymienione środki transportu, korzystanie z których w dojazdach do pracy i z pracy uprawnia podatnika - przy spełnieniu pozostałych warunków - do odliczenia w rozliczeniu rocznym wydatków faktycznie poniesionych na ten cel w pełnej wysokości. Ustawodawca nie posłużył się w tym przepisie zwrotem „w szczególności” czy „inne”, co pozwoliłoby przyznać rację podatnikowi, że również korzystanie z transportu lotniczego w drodze do pracy i z pracy umożliwia odliczenie poniesionych w tym celu wydatków w pełnej wysokości. Zatem, wymienione w art. 22 ust. 11 ustawy środki transportu stanowią katalog zamknięty, co oznacza, że nie istnieje możliwość, wykazania w rozliczeniu rocznym wydatków w wysokości faktycznie poniesionej na dojazd do zakładu pracy środkami transportu innymi aniżeli enumeratywnie wymienione w tym przepisie...

Przegląd prasy

Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot VAT

Komisja Europejska wydłużyła do marca 2011 r. termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w 2009 roku przez przedsiębiorców w innych krajach unijnych... Gazeta Prawna

Wydłuży się okres przedawnienia zobowiązań podatkowych

Nierozpoczęcie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia skutkuje przesunięciem dnia upływu przedawnienia... Gazeta Prawna

Nowe firmy mają korzyści w PIT

Kredyt podatkowy, zaliczki kwartalne i jednorazowa przyspieszona amortyzacja to najważniejsze przywileje dla nowych firm... Gazeta Prawna

Miasta walczą o podatników

Mieszkańcy dużych miast rozliczają się z fiskusem w innych gminach, gdzie są zameldowani... Gazeta Prawna

Budowlani pod lupą

Skarbówka sprawdziła firmy deweloperskie. Inspektorzy ujawnili wyłudzenia VAT i fikcyjne koszty. Kolejne branże mogą się spodziewać kontroli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus oddaje coraz mniej za wychowanie dzieci

Niespełna 5,4 mld zł wyniosły w ubiegłym roku odpisy na wychowanie dzieci. Ulga prorodzinna nadal jest najpopularniejsza, jednak kwota, jaką fiskus musiał z tego tytułu oddać podatnikom, wyraźnie zmalała... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handlujesz na Allegro, możesz być podatnikiem

Nie tylko zarejestrowane firmy są zobligowane do rozliczenia VAT od sprzedaży internetowej. Ten obowiązek może też ciążyć na osobie, która formalnie nie prowadzi działalności gospodarczej, za to jest aktywnym sprzedawcą na Allegro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw do komisji, potem do sądu

Pracodawca i podwładny powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 742/09

Niedopełnienie obowiązku rejestracji w rejestrze sądowym nie stanowi podstawy zwrotu uiszczonego podatku, bowiem jak to już zostało powiedziane obowiązek podatkowy powstaje już z chwilą samego zwarcia umowy, a to czy wspólnicy osiągnęli zamierzony rezultat z punktu widzenia obowiązku uiszczenia podatku jak i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jest kwestią obojętną...

Wyrok NSA - I FSK 955/08

Dla oceny, czy sprzedaż przez osobę fizyczną działek budowlanych jest opodatkowaną działalnością gospodarczą, w ramach której sprzedawca działa w charakterze podatnika, należy kierować się poniższymi kryteriami...

Przegląd prasy

Kobieta w ciąży nie straci statusu bezrobotnego

Kobieta w ciąży lub po porodzie nie będzie mogła zostać skreślona z rejestru urzędu pracy... Gazeta Prawna

Celnicy prowadzą własne rejestry długów

Służba Celna nie korzysta z krajowego rejestru dłużników, gdyż ma własne bazy osób zadłużonych... Gazeta Prawna

Książki i żywność mogą być objęte 5-proc. podatkiem od towarów i usług

Jeżeli Polska nie uzyska zgody na przedłużenie stosowania 0-proc. i 3-proc. VAT dla książek i produktów spożywczych, możliwe będzie wprowadzenie stawki 5 proc... Gazeta Prawna

Minister finansów ma problem z własnymi interpretacjami

Minister finansów po raz kolejny znalazł się na czele stawki organów centralnych, którym sądy administracyjne uchyliły najwięcej decyzji... Gazeta Prawna

Różny wiek emerytalny jeszcze konstytucyjny

Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę przez kobiety nie narusza zasady równości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy umiera projekt połączenia korporacji

Adwokaci i radcowie rozmawiają o reformie swoich zawodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Internet zapewni mieszkańcom wójt

Jest wiele miejsc, gdzie firmom prywatnym nie opłaca się budować sieci telekomunikacyjnych. W konsekwencji mieszkańcy nie mogą liczyć na dostęp do szybkiego Internetu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej nie czekać na wyrok i dogadać się z pracownikiem

Pracodawca i podwładny powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 239/10

Należy podkreślić, że podatek VAT, o którego umorzenie strona skarżąca wnosi, jest podatkiem konsumpcyjnym, którego zapłata nie jest uzależniona od osiąganych dochodów. Podatek VAT obciąża bowiem ostatecznego konsumenta. Skarżący zaś pobierał należność za usługę wraz z podatkiem VAT, przy czym nie odprowadzał go na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego, ale rozdysponował na inne potrzeby...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1458/09

Wobec czego trudna sytuacja finansowa i osobista podatnika stanowi niewątpliwie ważny interes podatnika w rozumieniu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, co zresztą pozostaje w zgodzie z powszechnym odczuciem interpretacji ważnego interesu jednostki. Nie oznacza to jednak automatycznie obowiązku zastosowania określonej ulgi, albowiem mogą zaistnieć powody, w świetle których zastosowanie ulgi nie będzie właściwą decyzję, a może okazać się nawet niesprawiedliwą społecznie...

Przegląd prasy

VAT utrudnia firmom prowadzenie działalności

VAT jest oceniany przez przedsiębiorców jako zbyt skomplikowany i utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej. Sytuacji nie poprawiają częste zmiany przepisów... Gazeta Prawna

Świadczenie pomocy prawnej z urzędu nie nakłada na pełnomocnika obowiązku zapłaty VAT

Radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi, którzy świadczą pomoc prawną z urzędu, jako wspólnicy spółek osobowych, nie są podatnikami VAT... Gazeta Prawna

Dzisiaj ostatni dzień na złożenie sprawozdania finansowego

Za niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego sąd rejestrowy może nałożyć 1 tys. zł grzywny. Z ważnych powodów może też orzec o rozwiązaniu spółki... Gazeta Prawna

NSA: organ podatkowy może wysłać dwie decyzje w jednej przesyłce

Organ podatkowy ma prawo doręczyć dwie decyzje w jednej kopercie... Gazeta Prawna

Miasto na prawach powiatu nie skorzysta z ochrony

Interes gminy, której organ rozstrzygał sprawę w pierwszej instancji, nie może być uwzględniony w aspekcie ochrony tymczasowej polegającej na wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus łaskawy dla poszkodowanych firm

Wszelka pomoc, jaką od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. otrzymają przedsiębiorcy na usuwanie skutków tegorocznej wielkiej wody, będzie wolna od podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Postępowanie może dotyczyć różnych rozstrzygnięć

Przedmiotem postanowienia o wstrzymaniu wykonania jest akt zaskarżony do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy pan i pani powinni pracować równie długo

Niższy wiek emerytalny kobiet skutkuje tym, że należne im świadczenia w nowym systemie są niższe niż przysługujące mężczyznom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 467/2010

Stwierdzić należy, że sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. W tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny źródła pochodzenia tych środków ma ustalenie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy...

Wyrok WSA - I SA/Rz 324/2010

Jak wyżej wskazano, skoro przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako przedmiot opodatkowania wskazują budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i w zakresie definicji odsyłają do przepisów prawa budowlanego, to decydujące znaczenia mają regulacje zawarte w art. tegoż prawa budowlanego...

Przegląd prasy

Opłata prolongacyjna może być kosztem podatkowym

Opłata prolongacyjna, którą płaci podatnik uzyskujący przesunięcie zapłaty należności podatkowych, może stanowić koszt uzyskania przychodu. Definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 22 ustawy o PIT oraz art. 15 ustawy o CIT... Gazeta Prawna

Fiskus nie może żądać dokumentów po 5 latach

Przy sprawach o nieujawnione źródła fiskus żąda dokumentów, nie zważając na okres przedawnienia. Zdaniem WSA w Białymstoku takie działania organów podatkowych są bezprawne. Eksperci radzą, aby podatnicy podczas kontroli powoływali się na argumenty z wyroku sądu... Gazeta Prawna

Eksport pośredni bez 0-proc. stawki VAT

Stosowanie zerowego VAT w eksporcie będzie możliwe, gdy towar jest wywożony z kraju poza UE z pominięciem przystanków pośrednich. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej w sprawie dotyczącej wywozu towarów poza granice Polski... Gazeta Prawna

E-ustawy i rozporządzenia będą bezpieczne w sieci

Rocznie notuje się kilkanaście ataków hakerów na rządowe witryny internetowe. Ataki są możliwe m.in. dlatego, że w wielu instytucjach rządowych używa się np. zdezaktualizowanego oprogramowania... Gazeta Prawna

Miliony złotych na etaty na wsi

Producent rolny, który da pracę bezrobotnemu, dostanie nawet 20 tys. zł dofinansowania. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjętej wczoraj przez rząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Likwidacja spółki bez daniny

Nie można opodatkować rozwiązujących firmę wspólników, którzy już wcześniej na bieżąco rozliczali się z fiskusem. Podkreślił to we wczorajszym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ile czasu ma gmina na odzyskanie długu

Roszczenie z umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy kanalizacji przedawnia się po dziesięciu latach. Gmina Potok Górny pozwała mieszkańca Leszka C. do sądu o zapłatę brakującego wkładu w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie łatwiej stawiać maszty komórkowe

Prostsze przepis o infrastrukturze telekomunikacyjnej. Gminy muszą zlikwidować zakazy budowy stacji. Pojawią się nowe przekaźniki w miastach i wsiach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2086/2009

Odpowiedzialność osób trzecich, wynikająca z przepisów rozdziału 15 w dziale III Ordynacji podatkowej, jako niezwiązana z obowiązkiem podatkowym i podatkowoprawnym stanem faktycznym, ma charakter odpowiedzialności wyjątkowej (uchwała NSA z 8 grudnia 2008 r., sygn. akt II FPS 6/08, ONSAiWSA 2009/2/19). Cechą charakteryzującą odpowiedzialność osób trzecich jest to, że odpowiadają one za cudzy dług, albowiem jest to odpowiedzialność gwarancyjna i zabezpieczająca należności publicznoprawne przed unikaniem odpowiedzialności przez podatników, płatników, inkasentów...

Wyrok WSA - I SA/Op 129/2010

Skoro w przytoczonym wyżej orzecznictwie i piśmiennictwie jednolicie i stanowczo artykułuje się obowiązek zrozumiałego, precyzyjnego i wyczerpującego sformułowania osnowy decyzji i jej spójność z treścią uzasadnienia, to mając na uwadze wytknięte powyżej wewnętrzne sprzeczności w samej sentencji decyzji jak i rozbieżność między treścią rozstrzygnięcia a treścią uzasadnienia stwierdzić należy, że zaskarżone rozstrzygnięcie narusza wymogi zawarte w art. 210 § 1 pkt 4 i 5 i § 4 o.p. w sposób, który uniemożliwia poznanie istoty i sensu rozstrzygnięcia. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że wyłącznie miarodajna jest treść uzasadnienia...

Przegląd prasy

Zadośćuczynienie także za zmarnowany urlop

Osoba, która wykupiła drogie wczasy, a zakwaterowano ją w obskurnym pokoju, ma prawo domagać się nie tylko zwrotu pieniędzy zapłaconych za taki wyjazd, ale również może dochodzić zadośćuczynienia za zmarnowany urlop... Gazeta Prawna

Rząd zamrozi pensje urzędników

Rada Ministrów zablokuje dziś podwyżki dla pół miliona urzędników. Policjanci, żołnierze, urzędnicy służby cywilnej nie dostaną ani grosza więcej w 2011 roku... Gazeta Prawna

Fiskus nadużywa uprawnień przy przedawnieniu

Zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie ponad pięciu lat, ale żeby przerwać bieg terminu przedawnienia, fiskus wszczyna postępowanie karne skarbowe. Natomiast sądy umarzają sprawy karne skarbowe, gdyż są one prowadzone bezpodstawnie... Gazeta Prawna

Wyższe gwarancje dla klientów banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie zwracał dwa razy większe depozyty w razie upadku banku. Obecnie kwota gwarantowana wynosi 50 tys. euro... Gazeta Prawna

Kodeks spółek handlowych: po pierwsze nie szkodzić

O projektowanej zmianie kodeksu spółek handlowych można powiedzieć wiele, ale nic dobrego - uważa adwokat. Pod koniec czerwca Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego otrzymała do zaopiniowania projekt zmian kodeksu spółek handlowych w wersji z 8 czerwca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy dieta będzie kosztem kierowcy

Jeśli podróże zagraniczne wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, to w koszty można zaliczyć diety, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dywidenda w naturze jak odrębna transakcja

Fiskus wykorzystuje lukę w prawie, aby zmuszać firmy do płacenia 19 proc. podatku od dywidend niepieniężnych, np. przekazywanej nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dłuższe oddelegowanie za granicę

Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w Polsce, nie może wysłać na korzystnych zasadach pracowników za granicę. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, który zajął się sprawą spółki Numen Group... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 327/2010

Skoro przedmiotowy towar jest żywy, to do jego opisania właściwy jest kod CN 0106 w taryfie celnej. Objęte są nim pozostałe zwierzęta żywe i do takich należy zaliczyć żywe larwy owadów ochotki. Natomiast do podawanego przez skarżącą kodu CN 0511 zaliczane są zwierzęta martwe, co powoduje, że nie dotyczy on importowanego towaru...

Wyrok WSA - I SA/Lu 116/2010

Jakkolwiek więc, w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wywodzono, że kwoty te ustalano w oparciu o dowody dotyczące konkretnych transakcji, nie zaś w oparciu o znamiona zewnętrzne, pozwalające za pomocą logicznych wniosków oszacować wysokość ceny, to jednak, według Sądu, nie zmienia to faktu, że w istocie rzeczy podstawa opodatkowania ustalona została na podstawie szacowania...

Przegląd prasy

Certyfikat z niemiecką rezydencją zwalnia z PIT w Polsce

Podatnik, który przedstawił polskiemu pracodawcy certyfikat potwierdzający niemiecką rezydencję ze światowych dochodów - również polskich - musi się rozliczać tylko w Niemczech... Gazeta Prawna

Nie trzeba płacić podatku z błędnej faktury

Organ podatkowy, który stwierdzi, że podatnik błędnie uznał czynność za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, musi skorygować podatek naliczony oraz należny.... Gazeta Prawna

Brak daty na wystawionej rolnikowi fakturze nie pozbawi odliczenia

Nabywca towarów zwiększy podatek naliczony, jeśli na dokumencie zapłaty za fakturę VAT RR rolnikowi ryczałtowemu brak jest daty jej wystawienia, ale spełnione są pozostałe warunki z ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Ulga za podwójny meldunek

Podatnik, który podzielił mieszkanie na dwa i przy ich sprzedaży chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi być zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy w obu podzielonych mieszkaniach... Gazeta Prawna

Niemiec nie ma numeru, Polak ma kłopot

Polskie firmy nie mogą wypełnić druku VAT-UE, bo Niemcy nie dostosowały swoich przepisów do dyrektywy. Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady opodatkowania usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Karę zbada tylko sąd

Pracodawcy chcą uprościć procedurę nakładania kar na pracowników. Jest więc szansa, że łamiący przepisy o organizacji pracy czy BHP nie będą od razu zwalniani dyscyplinarnie, bo pracodawcy chcą uprościć procedurę nakładania nagan, upomnień czy kar porządkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak usprawnić egzekucję

Obowiązująca konstrukcja zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej wymaga poważnych zmian – uważają sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie oraz asystentka sędziego w tym sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd w planie bywa bardzo kosztowny

Każde naruszenie zasad procedury planistycznej jest istotnym naruszeniem prawa - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewoda oraz spółka z o.o. Beskidzkie Ustronie zaskarżyli do sądu uchwałę rady miasta Ustronie o planie zagospodarowania przestrzennego tego miasta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lipca 2010

Informacje NetTAX

Duże zmiany ustawy o doradztwie podatkowym

W 122. Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Dziennik ten został opublikowany 7 lipca, a to oznacza, że wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać 6 sierpnia 2010 r. (ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).......

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 273/10

Zgodnie z art. 216 p.p.s.a. jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, stanowi ona wartość przedmiotu zaskarżenia...

Wyrok WSA - I SA/Ke 325/10

Zgodnie z art. 190 ustawy p.p.s.a. Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny mógłby odstąpić od zawartej w orzeczeniu NSA wykładni prawa jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy stan faktyczny sprawy ustalony w wyniku ponownego jej rozpoznania uległ tak zasadniczej zmianie, że do nowo ustalonego stanu faktycznego należy stosować przepisy odmienne od wyjaśnionych przez Sąd II instancji, jak również w przypadku, gdy przy niezmienionym stanie faktycznym sprawy, po wydaniu orzeczenia zmienił się stan prawny. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zaistniała...

Przegląd prasy

Rząd zaostrzy kontrolę dotacji z UE dla firm

Firmy korzystające z dotacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) mają być ostrzej rozliczane zarówno z tego, ile z tych pieniędzy przeznaczają na koszty administracyjne, jak i z efektów swojej działalności... Gazeta Prawna

Wspólny PIT małżonków pozwoli na odliczenie składek ZUS

Składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne małżonka, który nie pracuje, powinny być odliczane we wspólnym PIT męża i żony... Gazeta Prawna

Zagraniczne odszkodowanie jest zwolnione z podatku

Podatnik, który otrzymał odszkodowanie zasądzone przez sąd z innego kraju unijnego, nie musi płacić podatku w Polsce... Gazeta Prawna

Fiskus zarabia na pełnomocnictwach

Podatnik wyznaczył pełnomocnika, aby ten reprezentował go przed organami podatkowymi w różnych sprawach, ustanawiając pełnomocnictwo ogólne... Gazeta Prawna

Adwokat również ma prawo do obrony

Minister sprawiedliwości nie może nakazywać wszczęcia postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi i radcy prawnemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pijany rowerzysta nie będzie surowiej karany

Nietrzeźwy kierowca i rowerzysta będą mogli dostać jednocześnie zakaz prowadzenia aut i rowerów. To już kolejny projekt zmian w kodeksie karnym, który ma ulżyć doli nietrzeźwych rowerzystów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polski sąd dopasuje zagraniczny wyrok

Kilkadziesiąt osób wydanych w drodze europejskiego nakazu aresztowania i skazanych przez zagraniczne sądy ma szansę usłyszeć nowe wyroki w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowoczesne kancelarie mają przewagę

Innowacyjne metody ułatwiają kontakt z prawnikiem. Technologia pozwala śledzić cały czas przebieg sprawy. Zmieniają się sposoby świadczenia doradztwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 340/10

Od dnia 1 stycznia 2003r. (por. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw; opubl. Dz. U. z 2002, nr 200, poz. 1679), sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą stanowi przychód z działalności gospodarczej i to niezależnie od tego czy następuje w wykonaniu działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - III SA/Wr 105/10

Dla obciążenia strony skarżącej kosztami opinii biegłego na gruncie art. 4 ust. 7 u.p.o.l. należy spełnić wymagane przytoczonymi normami prawa przesłanki, przy czym nie wystarczy tylko stwierdzenie, że miała miejsce czynność w postaci sporządzenia opinii oraz, że "wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33 % od wartości określonej przez podatnika." Postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania ma charakter wprawdzie odrębny, ale jednak incydentalny i nie może w żadnym wypadku służyć dokonywaniu istotnych ustaleń faktycznych w sprawie i przesądzać w kwestii zasadniczej, jakim jest przedmiot opodatkowania, który ma być dopiero ustalany w toku prowadzonego postępowania podatkowego (tzn. prowadzonego w jego ramach postępowania wyjaśniająco - dowodowego) oraz co do którego winna rozstrzygnąć decyzja podatkowa. Dopiero po dokonaniu właściwych ustaleń w postępowaniu podatkowym i podjęciu decyzji możliwe będzie określenie odpowiedzialności podatnika za zaistniałe koszty postępowania z omawianego tytułu...

Przegląd prasy

20 tys. zł kary za brak raportu

Sąd rejestrowy może nałożyć na zarząd spółki karę grzywny, gdy zgromadzenie wspólników nie zatwierdziło do 30 czerwca sprawozdania finansowego... Gazeta Prawna

Import usług z rajów podatkowych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Podatnicy, którzy rozliczają import usług z rajów podatkowych, nie mogą odliczyć VAT. Polskimi przepisami przewidującymi taką regułę zajął się Trybunał Sprawiedliwości UE... Gazeta Prawna

Uchylenie decyzji umarza egzekucję

Jeżeli uchylono decyzję, która była podstawą wystawienia tytułów wykonawczych, postępowanie egzekucyjne należy umorzyć... Gazeta Prawna

Unia może na nas wymusić wprowadzenie ekopodatku

W 17 krajach UE obowiązuje już podatek od aut uzależniony od emisji spalin, natomiast polskie Ministerstwo Finansów nie pracuje nad podatkiem ekologicznym... Gazeta Prawna

Nie będzie komisji konkursowej

Specjalne zespoły mają oceniać kandydatów na wolne etaty sędziowskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pięć hektarów bez prawa pierwokupu dla Agencji

Od dziś kupujący działkę rolną nie zawsze musi mieć zgodę ANR. Przepis rzadko wykorzystywany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy minie pięć lat, nie trzeba już płacić podatku

Mieszkanie można sprzedać bez podatku po upływie pięciu lat od czasu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy pożyczkodawca jest przedsiębiorcą

Osoba udzielająca pożyczek w Internecie powinna zarejestrować działalność gospodarczą i płacić w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 421/2010

Zgodność krajowych regulacji prawnych odnoszących się do opłat za wydanie karty pojazdu z powołanym przepisem TWE stała się przedmiotem postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie C-134/07, wydanego w związku z pytaniem prejudycjalnym Sądu Rejonowego w Jaworznie...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1809/09

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Konstytucji, postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Poza sporem jest natomiast, że postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest jednoinstancyjne – nie może być więc jako takie postępowaniem sądowym, gdyż w przeciwnym wypadku należałoby przyjąć, iż ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim ustanawia tylko jedną instancję rozpoznającą sprawy, jest niekonstytucyjna...

Przegląd prasy

Dłużnik alimentacyjny straci prawo jazdy

Jednym z najskuteczniejszych sposobów mobilizowania rodzica do płacenia alimentów jest odebranie mu prawa jazdy. Dzieje się tak na wniosek gminy, gdy dłużnik np. odmówił przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub podjęcia pracy... Gazeta Prawna

Sankcje dla ukrywających dochody

Podatnik, który w trakcie postępowania o nieujawnione źródła przychodów powoła się na pożyczki, od których nie uiścił podatku od czynności cywilnoprawnych, zapłaci 20-proc. podatek... Gazeta Prawna

Część wydatków na remont można odzyskać

Warto zbierać faktury na materiały budowlane, dzięki temu można odzyskać część VAT zapłaconego w cenie zakupów. Lato to sezon, w którym wiele osób buduje lub remontuje nieruchomości mieszkalne... Gazeta Prawna

Fiskus otrzymał niższe dopłaty od podatników

Urzędy skarbowe kończą wprowadzanie do systemu Poltax zeznań podatników. Ze wstępnego podsumowania wynika, że w rozliczeniach za 2009 rok mniej dopłaciliśmy podatku w porównaniu z rozliczeniami za 2008 rok... Gazeta Prawna

Normy szacunkowe czy rzeczywisty dochód

Skarbówka ściga rolników zajmujących się hodowlą drobiu, pieczarek, kwiatów i warzyw, płacących podatek dochodowy według norm szacunkowych. Coraz więcej sporów z fiskusem osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej trafia do sądów administracyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgi i rejestry rozstają się z papierem

Sądy dostaną szybki wgląd do publicznych danych. Obywatele nie będą musieli przynosić zaświadczeń. Wydruk z Internetu wiarygodny jak dokument... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konkursy do zaskarżenia

Precedensowe postanowienia dotyczące uczestników konkursów NFZ na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ogłosił Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacja sędziowska ma być niebawem krótsza

Prawnicy szkolący się na sędziów będą mieć praktyki tylko u referendarzy. Zamiast 54 miesięcy tylko 48 ma trwać aplikacja dla sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 221/2010

W konsekwencji powyższego, analiza uzasadnienia stanowiska organu odwoławczego w kwestii omawianej opinii, nie może prowadzić do wniosku, że mogła ona stanowić w postępowaniu podatkowym dowód będący podstawą wydania decyzji w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji, gdy jakkolwiek wskazywała ona wartość rynkową nieruchomości, to jednak nie można jej - w ocenie Sądu przypisać przymiotu wypowiedzi jednoznacznych i precyzyjnych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 281/2010

Organy podatkowe dokonując ustaleń odnośnie charakteru warunków zastrzeżonego w umowie z dnia 30.12.2008r. powinny też uwzględnić treść art. 199a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa tj. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm. Powyższy przepis stanowi, iż organ podatkowy dokonując ustaleń treści czynności prawnej, uwzględnia zamiar stron i cel czynności a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności...

Przegląd prasy

Dostaniemy zwrot ceny biletu za opóźniony rejs statkiem i podróż autokarem

Firmy zajmujące się transportem morskim będą zobowiązane zwrócić cenę biletu bądź zapewnić podróż innym rejsem pasażerom, których statek opóźnił się więcej niż 90 minut... Gazeta Prawna

Planowana droga nie wstrzyma budowy domu

Wójt nie może odmówić wydania warunków zabudowy działki, przez którą ma przebiegać droga. Właściciele działek, przez które mają przebiegać autostrady, drogi krajowe czy obwodnice, nie mają łatwej sytuacji... Gazeta Prawna

Za chomikowanie do sądu

Prawnicy Polskiej Izby Książki przygotowują pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl. PWN już wystąpiło na drogę sądową przeciwko serwisowi... Gazeta Prawna

Zwrot na kartę to przychód

Banki za określone zakupy na karty kredytowe oferują zwrot części środków. MF uważa, że taki bonus od banku jest przychodem z innych źródeł opodatkowanym PIT, natomiast eksperci przekonują, że jeśli zwrot będzie sprzedażą premiową, może być zwolniony z podatku... Gazeta Prawna

Niższy podatek dla właścicieli stron www

Korzystny wyrok dla posiadaczy stron w Internecie. 8,5 proc. podatku od wynajęcia miejsca pod reklamę. Udostępnienie powierzchni w sieci to dzierżawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Importer jest przedsiębiorcą

Osoby sprzedające bez podatku sprowadzane auta narażają się na kłopoty z fiskusem. Dotyczy to sytuacji, w których ktoś kupuje za granicą np. kilka samochodów i w niedługim czasie sprzedaje je z zyskiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czarna lista dłużników bez nierzetelnych danych

Konsument może zakwestionować wpis o swoich zobowiązaniach. Konsument albo przedsiębiorca, który trafił do rejestru dłużników biura informacji gospodarczej, ma możliwości obrony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikanci adwokaccy ważni dla korporacji

Naczelna Rada Adwokacka chce mocniej włączyć ich do działalności samorządowej. W podjętej uchwale NRA zaleciła radom okręgowym zapraszanie przedstawicieli aplikantów do udziału w ich posiedzeniach oraz zgromadzeniach izb, zwłaszcza na obrady dotyczące ich spraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lipca 2010

Przegląd prasy

Obowiązki podatkowe przy pracy sezonowej

Każda osoba, która uzyskuje dochody tylko w czasie wakacji, musi rozliczyć je podatkowo. Konieczna będzie m.in. zapłata podatku, a także złożenie zeznania podatkowego po zakończeniu roku... Gazeta Prawna

Zagraniczny przedsiębiorca może prowadzić zakład w Polsce

Polski fiskus uważa, że zagraniczny przedsiębiorca może posiadać zakład w Polsce, gdy prowadzi działalność za pośrednictwem przedstawiciela lub zależnego agenta... Gazeta Prawna

Pracownika, który nie chce się leczyć, można wysłać na badania

Jeśli pracodawca podejrzewa, że pracownik jest chory i nie powinien wykonywać pracy, może skierować go na badania. Nawet jeśli ma on ważne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy... Gazeta Prawna

Abonament medyczny nie zawsze jest przychodem pracownika

Choć Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wartość abonamentu medycznego od pracodawcy to przychód pracownika, trudno określić przychód, gdy pakiety medyczne opłacane są ryczałtem... Gazeta Prawna

Ustawy tylko w sieci

Koniec ery papierowych Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich. Szybciej dowiemy się o najnowszych przepisach. Raz do roku będzie ujednolicona każda zmieniona ustawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawca z zagranicy, odpowiada biuro

Jeśli sprawcą szkody jest pojazd zarejestrowany za granicą, pozwanym powinno być Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Krystyna S. została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, którego sprawca ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej w TU Generali Lloyd Versicherung w Niemczech... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec ze stawianiem budynków tuż nad rzeką

Nie będzie można budować nowych domów na terenach zalewowych. Stare będzie można wprawdzie odbudować, ale też obowiązkowo ubezpieczyć. Straty po tegorocznej powodzi są olbrzymie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dieta zwykle bez podatku, ale fiskus chce formularz

Po wyborach trzeba przesłać 200 tys. druków PIT-R, większość niepotrzebnie. Każda osoba zasiadająca w komisji wyborczej musi otrzymać PIT-R, mimo że najczęściej od diety nie płaci podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-262/08

1) Wykładni pojęcia działalności „ściśle związanej” z „opieką szpitalną i medyczną” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy dokonywać w ten sposób, iż nie obejmuje ono działalności takiej jak będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, polegającej na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych zawartych w tej krwi, jeżeli opieka medyczna udzielana w warunkach szpitalnych, z którą działalność ta powiązana jest wyłącznie potencjalnie, nie jest przeprowadzona, rozpoczęta bądź też planowana...

Wyrok NSA - II FSK 1502/08

Przepis art. 193 § 6 i § 7 Ordynacji podatkowej, dotyczy obowiązku organu określenia w protokóle badania ksiąg podatkowych, w przypadku stwierdzenia przez ten organ, że prowadzone są one w sposób nierzetelny lub wadliwy, za jaki okres i w jakiej części nie uznaje ksiąg za dowód tego, co wynika z zawartych w nich przepisów. Odpis tego protokółu organ doręcza stronie, co wynika z art. 193 § 7 Ordynacji podatkowej. Tymczasem ustalony przez organy podatkowe stan faktyczny sprawy oraz przyjęty przez Sąd administracyjny za ustalony prawidłowo, który nie został w skardze kasacyjnej podważony, wskazywał właśnie na brak zgodności dokonywanych przez podatnika w księdze podatkowej zapisów ze stanem rzeczywistym. Z tej przyczyny nie można było, przy tak postawionych zarzutach skargi kasacyjnej, a więc bezskutecznego kwestionowania ustaleń faktycznych przyjętych przez Sąd pierwszej instancji za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia stwierdzić, że zasługują na uwzględnienie podniesione w niej zarzuty uchybienia art. 193 § 6 i § 7 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Wpis do księgi wieczystej wpływa na opodatkowanie nieruchomości

Nabywca użytkowania wieczystego zapłaci podatek od nieruchomości dopiero, gdy zostanie wpisany do księgi wieczystej... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy nie chcą prowadzić archiwum

Podmioty gospodarcze oczekują zmian prawa podatkowego w zakresie minimalizacji dokumentacji, rejestrów, dowodów transakcji, których gromadzenie komplikuje prowadzenie biznesu... Gazeta Prawna

Dane podatkowe będą w jednym rejestrze

Ministerstwo Finansów proponuje utworzyć centralny rejestr podatników, w którym zgromadzone zostaną dane z deklaracji podatkowych... Gazeta Prawna

Odszkodowanie za kradzież rzeczy w hotelu nie zawsze bez podatku

Odszkodowanie za kradzież rzeczy w hotelu czy odwołany wyjazd na wakacje jest zwolnione z podatku, chyba że pieniądze zostały wypłacone w wyniku pozasądowej ugody... Gazeta Prawna

Biegły jest uczestnikiem procesu

Nie każdy biegły musi płacić VAT. Niektórzy eksperci jednak twierdzą, że nawet ci, co powinni, też nie muszą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapowiada się niewielki wzrost świadczeń

W marcu przyszłego roku emerytury i renty będą zwiększone o około 2,46 proc. Taki wskaźnik waloryzacji przewiduje rząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rodzic musi sam wychowywać dziecko

Czy za osoby samotnie wychowujące dzieci powinny być uznane również te, które mieszkają z drugim rodzicem?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy zbiorowe nie tylko za powódź

Sandomierzanie zapowiadają grupowy proces. Chcą go też zarażeni żółtaczką oraz Izba Książki. Nowa procedura rusza 19 lipca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lipca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1798/08

Część wstępna art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne, niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznacza, iż przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika, które zostało dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem przez niego prowadzonym. Ustęp 3 tego przepisu po nowelizacji określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ustępie 2, czyli na inne cele niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania...

Wyrok WSA - I SA/Bd 331/10

„To czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą zależne jest od obiektywnej oceny - dokonanej na gruncie obowiązujących przepisów prawa - wykonywanych przez niego czynności, a nie od subiektywnych przekonań osoby wykonującej te czynności" (.....). Nie do podatnika należy decyzja, czy uzyskiwane przez niego przychody będą stanowiły przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej uzależniona jest od obiektywnej oceny zaistniałych w stanie faktycznym sprawy przesłanek ustawowych, określonych przez normodawcę w powołanym przepisie...

Przegląd prasy

Zapalisz w firmie i szef nic ci nie zrobi

Firmy nie mogą zabronić pracownikom korzystania z e-papierosów w czasie pracy. Wprowadzenie takiego zakazu ograniczyłoby ich prawa... Gazeta Prawna

Kontrole podatkowe według wskaźnika ryzyka

Urzędy skarbowe typują do kontroli podatników, u których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniu transakcji unijnych jest największe... Gazeta Prawna

Wygaśnięcie zobowiązań nie powoduje powstania przychodu

Wygaśnięcie z mocy prawa zobowiązań podatnika wobec przejmowanej spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu u tego podatnika... Gazeta Prawna

Ulga na złe długi działa

Gdy kontrahent nie płaci za fakturę, jej wystawca może odzyskać VAT od fiskusa. Taką możliwość daje ulga na złe długi w VAT, z której podatnicy coraz chętniej korzystają... Gazeta Prawna

Pas drogi publicznej bez zasiedzenia

Właścicielem takiej drogi może być wyłącznie Skarb Państwa, albo samorząd województwa, powiatu lub gminy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dożywocie i renta hipoteczna za przekazane mieszkanie

Odwrócona hipoteka ma zapewnić emerytom dodatkowe źródło dochodu. Jeśli wypłata renty hipotecznej opóźni się o 31 dni, to klient będzie miał prawo rozwiązać umowę dożywocia opartą na odwróconej hipotece... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus łagodniejszy dla wynajmujących

Wynajem nawet 11 lokali to nie działalność gospodarcza. Są pierwsze interpretacje korzystne dla podatników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dane podatników trafią do ministerstwa

Minister finansów chce przetwarzać dane z PIT. Projekt zmian w ordynacji jest już w Sejmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama