Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 344/10

Twierdzenie, że zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego w odniesieniu do strony skarżącej nastąpiła z dniem 1 stycznia 2005 r. ma istotne znaczenie dla oceny właściwości organów wydających rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Postępowanie bowiem w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 11 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 13a ustawy o kontroli skarbowej przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Przepis ten stanowił podstawę prawną wszczęcia postępowania przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w stosunku do podmiotu, wobec którego na podstawie art. 5 ust.9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników. Podstawą prawną zaś wydania decyzji pierwszej instancji był art. 24a ustawy o kontroli skarbowej. Przepis ten w brzmieniu obowiązującym w chwili postępowania kontrolnego upoważniał dyrektora urzędu kontroli skarbowej do wydania decyzji w przypadkach określonych w art. 10 ust. 2 pkt 7 w/w ustawy. Dotyczyło to upoważnienia inspektorów i pracowników zatrudnionych w urzędach kontroli skarbowej do przeprowadzania czynności kontrolnych poza obszarem terytorialnego zasięgu działania danego urzędu lub w podmiocie, wobec którego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy o urzędach i izbach skarbowych, nastąpiła miana właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Powołane przepisy nie mogły mieć zastosowania, ponieważ w momencie wszczęcia postępowania skarżąca nie była objęta właściwością tzw. "dużych urzędów skarbowych". Zgodnie z art. 9a ust.4 ustawy o kontroli skarbowej organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy miejscowo aż do dnia jego zakończenia, chociażby w toku postępowania zmieniły się podstawy właściwości...

Wyrok WSA - I Sa/Wr 495/10

Reasumując powyższe, za wartość początkową nieruchomości wniesionych przez Spółkę do spółki osobowej nie może być uznana wartość tych nieruchomości określona przez wspólników spółki osobowej w akcie notarialnym, na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej nieruchomości z dnia wniesienia wkładu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest w tym zakresie nieprawidłowe. Wartość początkowa musi bowiem odpowiadać wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie nieruchomości przez Spółkę, które następnie zostały wniesione do spółki osobowej...

Przegląd prasy

Nie będzie 0-proc. VAT dla powodzian

Do 30 września obowiązuje zwolnienie z VAT dla materiałów budowlanych darowanych powodzianom. Resort finansów nie planuje wprowadzenie 0-proc. stawki VAT w tym zakresie... Gazeta Prawna

Faktury papierowej nie można przechowywać w formie elektronicznej

Nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania kopii tej faktury w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Nie każda pożyczka zawierana między przedsiębiorcami podlega PCC

Opodatkowanie umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych zależy od tego, czy czynność ta podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z VAT... Gazeta Prawna

Mobilny internet z ulgą podatkową

Komisja Przyjazne Państwo likwiduje ograniczenia w stosowaniu ulgi na internet. Chce zniesienia warunku korzystania z sieci w miejscu zamieszkania... Gazeta Prawna

Aplikant i radca nie wykonują tych samych czynności

Czy jeśli rozpocząłem działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową, mogę w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą, dla którego pracowałem jako aplikant radcowski, kontynuować opodatkowanie przychodów w ten sposób, jeśli będę w ramach tej działalności świadczył na rzecz dotychczasowego pracodawcy czynności odpowiadające wykonywaniu zawodu radcy prawnego?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd nad immunitetem sędziów stanu wojennego

Dlaczego wyroki bez podstawy prawnej mają nie obciążać sędziów. Pełny skład Trybunału Konstytucyjnego zajmie się jutro uchwałą Sądu Najwyższego, która mówi, że wyroki wydawane na podstawie działającego wstecz dekretu o stanie wojennym nie obciążają sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwa tysiące osób zdaje na adwokata i radcę

Od testów z wiedzy prawniczej rozpoczęły się wczoraj egzaminy adwokacki i radcowski. Zdają je zarówno aplikanci, jak i osoby, które nie odbyły odpowiedniej aplikacji, lecz mają wymaganą praktykę w stosowaniu prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do usunięcia naruszenia prawa organ wolno wezwać raz

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przysługuje konkretnemu podmiotowi w stosunku do określonej uchwały jednokrotnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 357/10

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, które powstaje wskutek zaistnienia określonego przepisami prawa zdarzenia wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Termin ten biegnie i wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, niezależnie od tego czy i jakiej treści decyzja zostanie wydana. Konsekwencją deklaratoryjnego charakteru decyzji jest to, iż stwierdza jedynie okoliczności podatkowo istotne i nie modyfikuje kształtu materialnych praw i obowiązków podatnika. Co więcej, upływ terminu przedawnienia może skutkować także na etapie postępowania egzekucyjnego - wówczas zachodzi konieczność umorzenia tego postępowania...

Wyrok WSA - I SA/Rz 268/10

W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Przytoczony przepis kreuje zasadę prawdy materialnej, jako jedną z wiodących zasad postępowania podatkowego, a której urzeczywistnienie, poprzez podjęcie i odpowiednie przeprowadzenie konkretnych czynności procesowych, jest obowiązkiem organu. To na nim bowiem spoczywa bowiem ciężar dowodu, co do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy...

Przegląd prasy

ZUS: W 15 minut zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami

Prawie 40 tys. płatników składek otrzymało już od ręki zaświadczenie o niezaleganiu w terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne... Gazeta Prawna

Minister Finansów rozstrzygnie, czy od przerobionych automatów można pobrać podatek

Celnicy spierają się ze skarbówką, czy od przerobionych jednorękich bandytów można pobierać podatek. Ci pierwsi uważają, że państwo nie może czerpać zysków z przestępstwa... Gazeta Prawna

Pracownik nie zapłaci podatku od akcji

Objęcie akcji zakładu pracy przez pracownika nie jest opodatkowane, jeśli przyznanie takich akcji spełnia określone warunki... Gazeta Prawna

Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe przez internet złożymy po wakacjach

Brak stosownych rozporządzeń opóźni składanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe przez internet co najmniej o trzy miesiące... Gazeta Prawna

Egzaminy na doradców aż do listopada

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy pozytywnie zaliczyli część pisemną sprawdzianu, mają do wyboru aż 31 terminów egzaminów ustnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie zgadza się na rozliczenie strat z funduszów

Osoby, które zarobiły na akcjach, nie mogą pomniejszyć dochodu o stratę z udziału w funduszach inwestycyjnych. Płacą bowiem od niego zryczałtowany podatek, a to wyklucza rozliczanie straty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od zażalenia opłata jest taka sama

Opłata od zażalenia na postanowienie sądu odrzucające wniosek o pisemne uzasadnienie orzeczenia wynosi 30 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rewolucja w lokalach dla wojskowych

Wchodzą w życie nowe zasady wykupu mieszkań. Jednakowe prawo do kwater dla wszystkich żołnierzy. Więcej pieniędzy dla odchodzących ze służby. Armię czekają zmiany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 231/10

Nie można też zgodzić się ze skarżącym, że to wyłącznie organ winien gromadzić dowody dla ustalenia stanu faktycznego. To strona ma bowiem interes faktyczny i prawny, aby przedstawić dowody dla poparcia korzystnych dla siebie twierdzeń. Wyrazem tego jest też przysługująca podatnikowi w każdym stadium postępowania inicjatywa dowodowa...

Wyrok NSA - I GSK 1090/09

1. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest podstaw ku temu, aby za każdym razem, kiedy występuje rozbieżność co do klasyfikacji towarów między organem a stroną, dopuszczać dowód z opinii biegłego. W sytuacji kiedy znany jest skład surowcowy towarów podlegających klasyfikacji - tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie - Sąd I instancji trafnie uznał, że organy mogły dokonać tej czynności samodzielnie, albowiem w sprawie nie są wymagane wiadomości specjalne. Tym samym nie można podzielić zarzutu skarżącego, co do naruszenia art. 197, jak też powiązanych z tym przepisem pozostałych artykułów Ordynacji podatkowej wskazanych w petitum skargi kasacyjnej...

Przegląd prasy

Reklama usług doradców podatkowych spowoduje wzrost konkurencji

Możliwość reklamy doradców podatkowych spowoduje, że małe firmy doradcze będą mogły zabiegać o klientów biur rachunkowych. Likwidacja zakazu reklamy zliberalizuje rynek doradztwa podatkowego... Gazeta Prawna

Dodatki do paliw są opodatkowane

Uszlachetniacze, które poprawiają jakość paliw silnikowych podlegają podatkowi akcyzowemu... Gazeta Prawna

Prezent za 200 zł bez PIT

Podatnik, który otrzyma prezent reklamowy do wartości 200 zł, nie zapłaci podatku. W ramach obowiązującego limitu mogą być również przekazywane kwoty pieniężne... Gazeta Prawna

Radca nie będzie podatnikiem VAT

Pomoc prawna wykonywana przez radcę prawnego z urzędu nie jest zleceniem udzielonym przez sąd. Dlatego radca prawny będący wspólnikiem spółki osobowej nie staje się podatnikiem VAT z tego powodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie becikowego bez trzech wizyt u lekarza

Na początku ciąży zgłasza się do kontroli tylko co druga kobieta. Tak wynika z informacji, które podało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia nakazującego co najmniej trzy wizyty u lekarza w kolejnych trymestrach ciąży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kogo wiąże umowa przedwstępna

Zbycie w toku sprawy sądowej rzeczy lub prawa objętego sporem nie ma wpływu na dalszy jej bieg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie przebacza

Wezwanie do zapłaty przerwie bieg przedawnienia. Wystarczy, że urząd skarbowy zażąda 10 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 79/10

Celem uregulowania w ordynacji podatkowej instytucji następstwa prawnego było, z jednej strony, zapewnienie wierzycielom podatkowym możliwości egzekwowania należności podatkowych ciążących na poprzednikach od ich następców, z drugiej - umożliwienie następcom korzystania z praw poprzedników. Ordynacja podatkowa zakreśla bardzo szerokie granice sukcesji podatkowej. Następca przejmuje po poprzedniku wszelkie jego obowiązki (np. zapłaty podatku, złożenia deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych), ale i prawa (np. do zwrotu nadpłaty, prawo złożenia odwołania od decyzji). Zdarzenia gospodarczego w postaci wydatku podatnika w związku z zapłaceniem odsetek od zobowiązań innego podmiotu (wnoszącego przedsiębiorstwo aportem lub też sprzedającego przedsiębiorstwo) nie sposób oceniać przez pryzmat następstwa prawnego...

Wyrok WSA - I SA/Rz 250/10

Ustawa o rachunkowości nie może mieć wprost zastosowania do wykładania przepisów prawa podatkowego i przepisy tej ustawy nie są przepisami prawa podatkowego, niemniej jednak podatnik w swojej działalności gospodarczej obowiązany jest stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości przewiduje w art. 6 tzw. metodę memoriałową, która pozwalałaby przyjąć, że momentem poniesienia spornych wydatków jest kwota należna, zarachowana, pomniejszająca aktywa Spółki, choćby jeszcze niezapłacone. Metoda kasowa to taka z kolei, wedle której momentem poniesienia wydatków jest faktyczne ich zrealizowanie. Przepisy ustawy o rachunkowości mają znaczenie o tyle dla wykładani omawianych przepisów, że pozwalają podatnikowi na właściwe księgowanie wydatków przy przyjęciu, że dla ustalania momentu poniesienia kosztów inwestycyjnych, decydującym jest moment zarachowania tego kosztu w urządzeniach rachunkowych Spółki i nie sprzeciwiają się tym samym wykładni dokonanej przez Sąd. Dodać należy, że taka wykładnia przepisów powoduje spójność przepisów podatkowych z przepisami ustawy o rachunkowości...

Przegląd prasy

Podatek od samochodu ciężarowego zapłaci właściciel

Podatek od środków transportowych płacić się w gminie, w której mieszka właściciel, na którego został zarejestrowany samochód ciężarowy... Gazeta Prawna

Podatnicy chcą niższych podatków i jasnych interpretacji

Obniżenie stawek podatkowych oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii w formie interpretacji ogólnych - to główne postulaty osób, które oceniały system podatkowy w ankiecie „DGP” i Deloitte... Gazeta Prawna

Do 30 czerwca trzeba zatwierdzić sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane za 2009 rok powinny być zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego... Gazeta Prawna

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Komisja Europejska będzie decydować o ulgach na szkolenie

Podatkowe ulgi na zatrudnienie oraz szkolenia będą przyznawane tylko jako pomoc indywidualna. W Sejmie ruszyły prace nad rządową nowelizacją Ordynacji podatkowej... Gazeta Prawna

Nie wystarczy, że podatnik jest kawalerem z dzieckiem

Fiskus twierdzi, że za osobę samotnie wychowującą dziecko nie można uznać kawalera, który zajmuje się wychowaniem swojego dziecka razem z jego matką i zamieszkuje z nią pod jednym dachem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Decyzję można doręczyć także e-mailem

Obowiązująca od 17 czerwca nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła - obok pisemnej i ustnej - elektroniczną formę załatwiania spraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rodzinne działy nie mogą krzywdzić wierzycieli

Dłużnik nie może się wyzbyć majątku w wyniku postępowania o jego podział po to, by uniemożliwić wierzycielowi ściągnięcie długu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok zapadł bez obecności oskarżonego

Musi się liczyć z konsekwencjami oskarżony, który nie przychodzi na rozprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 313/10

Nie można uznać za majątek osobisty, prywatny podatnika budynku magazynowo - biurowego położonego w R. Jak wynika bowiem z akt sprawy i sposobu postępowania skarżącego budynek ten nie był przewidziany dla zaspokojenia jego własnych, prywatnych potrzeb, ale zamiarem skarżącego było jego przystosowanie i przeznaczenie na wynajem innemu podmiotowi gospodarczemu, który użytkował budynek dla celów działalności gospodarczej. Przy czym podkreślić należy, że stwierdzenie czy przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest konsekwencją oceny prawnej, a nie elementem stanu faktycznego (por. cytowany wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1387/07). Zatem przyjęcie, że przedmiot najmu przeznaczony został na potrzeby związane z działalnością gospodarczą rozumianą w sposób określony w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie na spożytkowanie na własne potrzeby, determinuje stwierdzenie, że usługa najmu podlega opodatkowaniu w/w podatkiem...

Wyrok WSA - I SA/Kr 298/10

Podsumowując, skoro zapisy umowy najmu dowodziły, iż to skarżący był zobowiązany do dostarczenia usług mediów (czyli dokonywał w imieniu własnym ich zakupu), zaś najemca ponosił związane z tym rzeczywiste koszty (a więc płacił skarżącemu za nabyte media) organy podatkowe zasadnie włączyły te opłaty do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Przegląd prasy

Pracownicy naukowi: Karą za plagiat będzie zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Minowany pracownik naukowy zatrudniony w instytucie badawczym, który dopuści się plagiatu lub sfałszuje wyniki badań, zostanie zwolniony z pracy bez wypowiedzenia... Gazeta Prawna

USA blokuje inwestycje w rajach podatkowych

Do amerykańskiej Izby Reprezentantów wpłynął projekt ustawy wymierzonej przeciwko rajom podatkowym, który ma zlikwidować zachęty do inwestowania przez amerykańskich przedsiębiorców za granicą... Gazeta Prawna

Rozliczenia spółek osobowych: Wspólnik składa sprawozdanie finansowe

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkiem wspólnika spółki osobowej... Gazeta Prawna

Podatnik przeliczy obce waluty jednym sposobem

Komisja Przyjazne Państwo proponuje w PIT jedną zasadę przeliczania walut obcych. Do wszystkich przychodów właściwa ma być metoda określona dla przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Adwokat nie odpowiada za wyrok

Można żądać od pełnomocnika zrekompensowania szkody, tylko gdy nie dochował należytej staranności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiarygodny musi być też małżonek

Bank sprawdzi małżonka osoby aplikującej o kredyt oraz poręczyciela. Dziś Kowalski ubiegający się o kredyt konsumpcyjny nie musi mieć zgody współmałżonka na podpisanie umowy kredytowej umożliwiającej kupno np. samochodu czy sprzętu AGD... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne obroże za darmo dla skazanego

Ponad 11 tys. osób może trafić do aresztów domowych. Dziś jest ich 48... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czyja nieruchomość po rozwodzie

Przez zasiedzenie można stać się właścicielem wydzielonej części większej nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 226/2010

W ocenie Sądu, skoro stanowisko wnioskodawcy nie było skonstruowane warunkowo, a organ uznał je za prawidłowe, to niedopuszczalnym było w uzasadnieniu prawnym oceny tego stanowiska wprowadzać warunków. Organ wskazał, że dodatkowe ograniczenia, bądź warunki jakie spełniać musi podatnik, aby móc prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w danym zakresie, mogą wynikać także z innych przepisów prawa, nie będących przepisami prawa podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Wr 409/2010

W orzecznictwie administracyjnym przeważa pogląd, że "z rażącym naruszeniem prawa nie można utożsamiać każdego naruszenia prawa. Naruszenie prawa ma cechę rażącego, gdy decyzja nim dotknięta wywołuje skutki prawa nie dające się pogodzić z wymaganiami praworządności, którą należy chronić nawet kosztem obalenia ostatecznej decyzji...

Przegląd prasy

Aby odzyskać nadpłacone cło, trzeba udowodnić błąd

Podatnik, który nadpłacił cło, może je odzyskać. Musi tylko udowodnić organowi celnemu, że zapłacił za wysoki podatek, np. w wyniku złej klasyfikacji towarów. Importerzy toczą spory z administracją celną dotyczące klasyfikacji taryfowej tytoniu, aromatów spożywczych, leków, węgla, odzieży i tekstyliów... Gazeta Prawna

Fiskus w sieci też cię dopadnie

Skarbówka w internecie lepsza niż w rzeczywistości, gdzie skuteczność jej kontroli wynosi 60 proc. W sieci aż 90 proc. Handlując w sieci, też musisz płacić podatki... Gazeta Prawna

PIP bez zapowiedzi w firmie

Ustawa o swobodzie gospodarczej nie ogranicza kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy nie musi zapowiadać swojej wizyty w przedsiębiorstwie. Firmy nie mogą zgłaszać sprzeciwów od decyzji inspektorów na dotychczasowych zasadach... Gazeta Prawna

Skreślenie z listy aplikantów za zmianę patrona

Dla wyższych zarobków aplikanci zmieniają kancelarie, w których pracują, i patronów. O możliwości zmiany patrona nie decyduje aplikant, ale rada, w której się on kształci... Gazeta Prawna

Wysyp pomysłów na nowe e-podpisy

Przez wiele lat kontakt z administracją przez Internet mógł się odbywać tylko za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interes wierzyciela spółki jawnej musi być chroniony

Wspólnik, który wszedł do spółki jawnej, odpowiada za jej długi, jakie powstały, jeszcze zanim do niej przystąpił... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy radzą sobie bez prawników

Dwóch na pięciu ankietowanych przedsiębiorców odpowiedziało, że nie korzysta z usług prawnika. Gdyby badana grupa odpowiadała przekrojowi firm pod względem wielkości, a więc liczbie samozatrudniających się, małych, średnich i dużych, te proporcje byłyby zapewne jeszcze gorsze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dotacje na kolektory i ekopiece mogą wrócić

Likwidacja samorządowych funduszy ochrony środowiska pozbawiła np. osoby fizyczne możliwości ubiegania się o dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 831/09

Wskazane kryteria przeprowadzanych w tym przedmiocie ustaleń, określone przepisem art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mają bowiem charakter komplementarny, co skutkuje obowiązkiem uwzględniania obydwu z nich jednocześnie. Na gruncie przepisów art. 6 ust. 2 - 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca określił bowiem w pełni racjonalne, zobiektywizowane i obligatoryjne kryteria ustalania wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej stanowiącego podstawę wymiaru należnego podatku. W tym względzie zaś, Dyrektor Izby Skarbowej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji - podobnie jak pierwotnie - powielił i odtworzył treść stanowiska biegłej zawartego w pisemnych uzupełnianych do opinii oraz w "drugim" operacie szacunkowym, bez ich analizy i przekonującej oceny, do której był zobowiązany, zwłaszcza że treść opinii biegłego nie ma dla organu podatkowego wiążącego charakteru...

Wyrok WSA - I SA/Sz 271/10

A wobec tego, iż umowy sprzedaży - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podlegają temu podatkowi, a - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwila dokonania czynności cywilnoprawnej, zaś - zgodnie z przepisem art. 4 pkt 1 ustawy - obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym i, dodatkowo - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy - obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku, to zobowiązanie podatkowe z tytułu ww. umowy sprzedaży akcji ciążyło na stronie skarżącej, zaś zapłacony przez Spółkę podatek był należny, bowiem istniał ustawowy obowiązek jego zapłacenia...

Przegląd prasy

Firmy mniej płacą na Fundusz Emerytur Pomostowych

Firmy nie płacą składek do Funduszu Emerytur Pomostowych, bo ich pracownicy nie skorzystają ze zgromadzonych tam pieniędzy. W ten sposób obniżają swoje koszty... Gazeta Prawna

NSA: wniosek o wydanie interpretacji podatkowej musi spełniać wymogi formalne

Jeżeli podatnik składa wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, a nie spełnia on wymogów formalnych, organy podatkowe muszą rozstrzygnąć, czy rzeczywiście chodzi o wykładnię przepisów... Gazeta Prawna

Rozliczanie różnic kursowych: niestabilny złoty może przynosić straty w firmach

Wahania kursów walutowych mogą być przyczyną znacznych strat dla przedsiębiorców. Rozmiar strat może być uzależniony od wartości danej transakcji oraz długości okresu między datą jej zawarcia a terminem płatności... Gazeta Prawna

Dyskoteki, stragany i parki wodne w wakcje pod lupą fiskusa

Urzędy kontroli skarbowej rozpoczęły już kontrole w miejscowościach turystycznych. Pod lupą fiskusa znajdą się m.in. punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne i rozrywkowe... Gazeta Prawna

Dzierżawca też może wybudować sklep

Nie trzeba być właścicielem gruntu, żeby na nim budować. Inwestor musi jednak wykazać, że posiada prawo do dysponowania nim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej o ubezpieczeniach w kodeksie cywilnym

Firmy ubezpieczeniowe chcą mieć możliwość odstąpienia od umowy z klientem lub podwyższenia składki w trakcie trwania polisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka ma płacić bez decyzji

Opłaty dodatkowe za nieopłacony parking muszą ponosić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostęp do szosy publicznej kosztuje

Utrzymanie drogi koniecznej obciąża właściciela nieruchomości sąsiedniej, który z niej korzysta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1057/09

"nie ulega żadnej wątpliwości, że powiększanie liczby bezrobotnych nawet w bardzo małej ilości nie leży w interesie publicznym szczególnie, jeżeli bezrobotni będą narażeni na długoterminowe bezrobocie (...) 4 osoby to konieczność wypłaty zasiłku. W przypadku nie znalezienia pracy, co przy osobach po 50 - tym roku życia spowoduje zapewne konieczność wypłaty zasiłków z pomocy społecznej. Koszty te na pewno przekroczyłyby kwotę jednorazowej pomocy, o którą skarżąca wnioskuje. Nie bez znaczenia jest fakt, że w przypadku przeprowadzenia windykacji nastąpi upadek firmy, a co za tym idzie poniesie dodatkowe straty"...

Wyrok WSA - III SA/Wr 22/10

1. W rozpatrywanej sprawie w wyniku zawarcia umowy forfaitingu pomiędzy bankiem a wykonawcą, wykonawca otrzymuje od banku pełną zapłatę za fakturę przed datą jej wymagalności. Gmina stanie się dłużnikiem forfaitingowym banku. W toku postępowania wyłaniającego wykonawcę prac w ramach zadania "Budowa i modernizacja dróg lokalnych-powiatowych i gminnych" gmina ma wyłonić wykonawcę oraz podmiot finansujący, biorąc pod uwagę wartość prac oraz oprocentowania długu. Według wymogów SIWZ oraz umowy o roboty budowlane wykonawca jest obowiązany do zapewnienia, że bank nie zażąda zapłaty faktur w terminie ich wymagalności. Zmieni termin wymagalności zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. Ustalenie terminów płatności ma natomiast być dokonane w ramach stosunku zobowiązaniowego: forfaiter (bank) - dłużnik forfaitingowy, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przeciwnym przypadku powiat ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury dopiero po odebraniu robót przez osoby upoważnione przez powiat...

Przegląd prasy

Objaśnienia do księgi podatkowej są błędne

Objaśnienia do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są niezgodne z przepisami o VAT w zakresie korekty kosztów po utracie zwolnienia podmiotowego... Gazeta Prawna

Powiększenie kapitału zakładowego nie jest kosztem

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie są kosztem uzyskania przychodów - uznał WSA w Warszawie... Gazeta Prawna

Fundacja zapłaci podatek od zakupionych akcji

Fundacje, które nabywają papiery wartościowe lub udziały w spółkach, zapłacą podatek od dochodu odpowiadającego wysokości dokonanych wydatków... Gazeta Prawna

Rodzice coraz chętniej korzystają z ulgi na dzieci

Z rozliczenia PIT za 2009 rok wynika, że więcej osób skorzystało z ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Aplikacja ogólna cieszy się mniejszym zainteresowaniem

Do drugiego naboru zgłosiło się na razie 900 osób. Tylu było chętnych do ostatniego piątku, kiedy to upłynął termin składania aplikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przywileje płacowe pozostają

Zobowiązanie gmin do stosowania przepisów Karty nauczyciela w zakresie wynagradzania pracowników dydaktycznych zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie narusza konstytucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wpis mimo sprzeczności w dokumentach

Nawet jeśli powierzchnia nieruchomości w księdze wieczystej jest inna niż podana w wykazie ewidencji gruntów, to i tak można założyć księgę wydzielanej z niej działki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opiekunowi ciągle trudno uzyskać wsparcie

TK wzywa Sejm do zmian przepisów o świadczeniu pielęgnacyjnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 czerwca 2010

Przegląd prasy

Poszkodowani przez powódź nie zapłacą składek ubezpieczeniowych

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w czasie powodzi, zapłacą składki ubezpieczeniowe za kwiecień, maj i czerwiec dopiero w sierpniu... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy potrzebują stabilnych podatków

Zbyt częste nowelizacje przepisów podatkowych nie sprzyjają pewności prawa i utrudniają planowanie działalności przedsiębiorcom... Gazeta Prawna

Limit ulgi odsetkowej nie może się zmniejszyć

Przysługujący podatnikowi limit w ramach ulgi odsetkowej jest dla niego stały przez cały okres korzystania z odliczenia... Gazeta Prawna

Fiskus chętnie zatrudnia stażystów

Obecnie w administracji skarbowej pracuje ponad 3 tys. stażystów. Osoby te wykonują proste prace, np. tworzą archiwa, wprowadzają dane do systemów... Gazeta Prawna

Jest wymierna korzyść majątkowa, jest i podatek

Osoba uczestnicząca w badaniach leku powinna zapłacić podatek od rekompensaty za koszty poniesione w związku z udziałem w tych badaniach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd nie zawsze pomoże, gdy dom ma usterki

Wspólnocie trudno wywalczyć u dewelopera usunięcie wad budynku. Dziesięć minut się czeka, aż woda zacznie płynąć z kranu. Nie chodzi przy tym o stary budynek, w którym instalacje pamiętają czasy sprzed II wojny światowej, lecz o nowy apartamentowiec w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kierowca musi sam zliczać punkty z mandatów

Możliwość sprawdzenia liczby punktów w ewidencji kierowców naruszających przepisy o ruchu drogowym nie zwalnia od samodzielnego ich kontrolowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na zwolnienie od kosztów mogą liczyć tylko osoby w trudnej sytuacji

Zasada jest taka, że koszty sądowe pokrywa strona dochodząca swoich roszczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Wa 1490/09

Sąd nie podziela zarzutu, co do naruszenia art. 122 ord. pod. poprzez nie rozważenie ważnego interesu skarżącej i ważnego interesu publicznego. Wskazany przepis stanowi o obowiązku organu podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Nie bez znaczenia w sprawie jest, że postępowanie w sprawie o rozłożenie na raty zaległości toczy się na skutek złożenia przez stronę wniosku, w którym strona uzasadnia zaistnienie przesłanek zastosowania ww. ulgi. A zatem w sprawie nie chodziło o ustalenie stanu faktycznego, bowiem stan ten nie był kwestionowany przez organy podatkowe. W sprawie chodziło o ocenę tego stanu faktycznego pod kątem istnienia przesłanek zawartych w art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Należy zauważyć również, iż postępowanie w sprawie umorzenia zaległości nakłada na podatnika obowiązek wykazania przesłanek koniecznych do zastosowania instytucji umorzenia, ponieważ jest ono prowadzone na wniosek podatnika a nie z urzędu. Rolą organu podatkowego jest zweryfikowanie stwierdzeń strony podanych we wniosku, jeżeli istnieją wątpliwości, co do ich prawdziwości. Natomiast rolą podatnika ubiegającego się o ulgę w spłacie jest właściwe udokumentowanie wniosku oraz wskazanie przesłanek...

Wyrok WSA - I SA/Bk 46/10

Sąd uznał, że podatkowy organ odwoławczy stwierdzając w zaskarżonej decyzji, że sytuacja Pani I. W. upoważniała do uznania wystąpienia "przesłanki ważnego interesu podatnika", nie uzasadnił w sposób wyczerpujący (pełny) powodów odmowy umorzenia wyżej opisywanej kwoty zaległości podatkowej. Organ ten nie rozważył także wszechstronnie okoliczności sytuacji Skarżącej w kontekście przesłanki "interesu publicznego". Powyższe uchybia postanowieniom art. 121 § 1, art. 191 i art. 210 § 4 o.p...

Przegląd prasy

Od lipca towar odprawimy elektronicznie

Firmy spedycyjne odetchną. Od lipca będą mogły dokonywać odpraw bezpapierowo w imporcie... Gazeta Prawna

Liniowa stawka PIT nadal nie dla wszystkich

Do podatników świadczących usługi na rzecz byłego pracodawcy w dalszym ciągu mają zastosowanie ograniczenia dotyczące wyboru uproszczonych form opodatkowania... Gazeta Prawna

Bezprawne korzystanie z liniowego PIT grozi grzywną

Podatnik, który bezprawnie płacił liniowy PIT, będzie musiał skorygować swoje rozliczenia oraz w niektórych sytuacjach zapłacić odsetki... Gazeta Prawna

Umorzony kredyt to przychód

Wartość umorzonego kredytu stanowi dla osoby prywatnej przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym... Gazeta Prawna

Asesorzy złapani w ustawową pułapkę

Trzy miesiące przed końcem asesury tracą umowy o pracę. Asesorzy prokuratorscy w całym kraju, a jest ich blisko 700, mają nie lada problem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rewolucja w dostępie do ksiąg wieczystych

Ich czytanie możliwe jest od wczoraj przez Internet. Wystarczy znać numer księgi. System obejmuje blisko 12 mln nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest bat na niepłacących zobowiązań wobec gmin

W jaki sposób samorządy mogą egzekwować należności? Od 14 czerwca mogą wpisywać niesolidnych dłużników do rejestru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Start e-administracji znów został przesunięty

Wbrew zapowiedziom spraw urzędowych na razie nie uda się załatwić przez Internet bez podpisu elektronicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 276/10

Organy podatkowe powinny zatem domagać się od Strony spełnienia przesłanek prawnych określonych w nowych realiach prawnych, gdyż wszczęte w 2002 r. wnioskiem Strony postępowanie restrukturyzacyjne nie było jeszcze zakończone, a organy restrukturyzacyjne były zobowiązane do uwzględnienia (1) przepisów prawa wspólnotowego, które stały się częścią krajowego porządku prawnego w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, (2) zmiany przepisów krajowych, w postaci uchwalenia przez ustawodawcę ustawy o pomocy publicznej oraz wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 3 w.w. ustawy. Postępując inaczej organy restrukturyzacyjne naruszyły nie tylko art.1 ust.2 ustawy o restrukturyzacji, ale także art. 2 i art. 9 Konstytucji, co stanowiło pogwałcenie zasady praworządności...

Wyrok WSA - I SA/Gl 227/10

Jeszcze raz trzeba podkreślić, iż dyrektywą wiodącą przepisu jest stwierdzenie istnienia bądź braku przesłanki ważnego interesu podatnika, interesu publicznego lub obu tych przesłanek łącznie . Jeżeli w wypadku stwierdzenia istnienia w/w przesłanek organ podtrzyma swoje stanowisko o odmowie umorzenia zobowiązania podatkowego, winny zostać również podane faktyczne motywy takiego rozstrzygnięcia. Pamiętać również należy o tym, iż wprowadzenie przez ustawodawcę - m.in. w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej - pewnych wyjątków od zasady powszechności opodatkowania powoduje, iż czasami interes publiczny realizowany jest mimo odstąpienia od dochodzenia należności publicznoprawnych...

Przegląd prasy

Minister finansów nie ma uprawnień GUS-u

Dokonując interpretacji przepisów podatkowych, minister finansów nie musi wskazywać podatnikowi, jak należy zakwalifikować wykonywane przez niego usługi... Gazeta Prawna

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne bez ulgi w PIT

Podatnicy nie będą mieli możliwości odliczenia od podatku kwoty wydanej na dodatkową opiekę zdrowotną... Gazeta Prawna

Pieniądze z dotacji UE są zwolnione z podatku

Wydatki firmy pokryte z dotacji UE nie mogą stanowić kosztów, bo zwolnieniu z CIT podlega cały przychód z dofinansowania... Gazeta Prawna

Bazy danych online z 8,5-proc. stawką ryczałtu

Podatnik, który prowadzi firmę zajmującą się usługami baz danych online podlega opodatkowaniu 8,5-proc. stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych... Gazeta Prawna

Sąd Najwyższy kolejny raz uchylił uchwały samorządu notarialnego

Sąd Najwyższy rozpoznał 9 czerwca 2010 r. kolejne skargi ministra sprawiedliwości i uchylił uchwały Rady Izby Notarialnej w Poznaniu i we Wrocławiu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Specjalne przepisy dotyczące szybkiej budowy wałów

Będzie można szybciej załatwić formalności związane z budową wałów i polderów. Na razie jest projekt „0 szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych”... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał w Strasburgu: polskie szkoły naruszają prawo

Brak możliwości wyboru w polskich szkołach etyki zamiast religii narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawna luka pozwala wyłudzić polisę OC

Oszuści wykorzystują przepisy konsumenckie. Pozwalają one na rezygnację z umowy w ciągu 30 dni. Proceder może uderzyć w uczciwych kierowców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 243/10

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżone postanowienie odpowiada prawu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 594/10

Zdaniem Sądu, lakoniczne i wadliwe postanowienie Prezydenta W. zasadniczo uchyla się spod kontroli jego legalności. Za dowolne należy bowiem uznać stanowisko tego organu, iż w sprawie rozpoznawanej nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Podobnie należy potraktować stanowisko tego organu, który powiązał udzielenie zgody na umorzenie zaległości od kalkulacji finansowych skarżącej, pomijając jednocześnie okoliczności dotyczące obiektywnie trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącej nie tylko w dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi, ale także w dniu powstania zaległości podatkowych. Skoro przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie wyraził swego stanowiska w sposób zgodny z przepisami Ordynacji podatkowej a brak zgody na udzielenie ulgi uniemożliwiało organom podatkowym udzielenie skarżącej ulgi w spłacie zaległości podatkowych, to obowiązkiem Sądu było wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich aktów wydanych w granicach rozpoznawanej sprawy. Organy nie wyjaśniły bowiem należycie, dlaczego odmawiają skarżącej umorzenia zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę...

Przegląd prasy

Sądy wciąż bez e-protokołów

Tylko nieliczne rozprawy cywilne po 1 lipca będą nagrywane przez kamery i mikrofony. Większość z 4 tys. sal sądowych nie jest dostosowana do rejestracji dźwięku... Gazeta Prawna

Firmy łatwiej wprowadzą elastyczny czas pracy

Unia na nowo określi zasady stosowania klauzuli opt-out. Łatwiej będzie dostosować czas pracy do wielkości produkcji. Złagodzenie przepisów może pogorszyć sytuację pracowników... Gazeta Prawna

Straty z opcji walutowych nie pomniejszą przychodu z działalności gospodarczej

Strat z opcji walutowych nie można skompensować z przychodem z działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

MF: Lunch to nie koszt podatkowy

Wydatki na lunche z kontrahentami mogą być kosztem, jeśli nie są wytworne - uważają sądy. Zdaniem MF wydatki restauracyjne wiążą się z reprezentacją i nie mogą być kosztem... Gazeta Prawna

Specgrupy na tropie afer w akcyzie

Celnicy chcą mieć regionalne zespoły do wykrywania i zwalczania oszustw w obrocie paliwami i papierosami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można miarkować opłaty komornicze

Dłużnik złoży wniosek o obniżenie kosztów. Ostateczną decyzję podejmie sąd. Zmiany spowolnią egzekucje - twierdzą komornicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wiedzą, że zostaną bez zasiłku

Gmina powinna informować osoby ubiegające się o wsparcie, że nie otrzymają go na następny okres, jeśli nie złożą kolejnego wniosku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy kursant odpowie na drodze tak jak kierowca

Łamiąc przepisy, uniknie punktów karnych, ale nie mandatu. Każdego miesiąca tysiące młodych ludzi rozpoczynają naukę jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 565/08

Nie można powoływać się znajomość okoliczności faktycznych istotnych dla sprawy przez poszczególnych pracowników organu, ale na wiedzę oficjalną, znaną z urzędu jaką posiada organ, czyli Wójt Gminy. Zarówno urzędnicy zatrudnieni na stanowisku do spraw podatków i opłat lokalnych, jak i urzędnicy zatrudnieni na stanowisku do spraw rolnictwa i ochrony środowiska wykonują powierzone im obowiązki w imieniu tego samego organu - w niniejszej sprawie Wójta Gminy. Nadmienić również należy, iż w decyzji z dnia "[...]". organ I instancji stwierdził: "Gmina brała udział we wszystkich wszczętych postępowaniach administracyjnych i ma szczególny wkład w gromadzeniu dowodów i udzielaniu wyjaśnień w związku z pracami wykonywanymi w tym gospodarstwie." Powyższe potwierdza zdaniem Sądu fakt, iż okoliczności powołane w decyzji były znane organowi przed wydaniem ostatecznej decyzji wymiarowej, nie były to zatem nowe okoliczności faktyczne istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który decyzję wydał. Tym samym nie mogły stanowić podstawy do wznowienia postępowania w niniejszej sprawie...

Wyrok WSA - I SA/Rz 693/09

W rozpoznawanej sprawie zarówno organ I jak i II instancji oparł swoje rozstrzygnięcie jedynie na danych zawartych w ewidencji budynków i gruntów z której wynika, iż współwłaścicielami gospodarstwa rolnego stanowiącego przedmiot opodatkowania są I. S. oraz J. G. Organ I instancji dokonując ustaleń w sprawie nie badał w ogóle tego kto prowadzi gospodarstwo rolne stanowiące przedmiot opodatkowania. Z kolei organ II instancji pomimo wskazywania na tą okoliczność przez skarżącego w złożonym odwołaniu utrzymał decyzję organu I instancji w mocy. Konkretyzację zasady prawdy materialnej przewidzianej w tym przepisie stanowi art. 187 §1 Ordynacji podatkowej wprowadzający dyrektywę zupełności postępowania dowodowego. Norma ta z jednej strony obliguje organy podatkowe do podejmowania działań mających na celu zgromadzenie kompletnego materiału dowodowego, niezbędnego do wyjaśniania wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy...

Przegląd prasy

Lokata firmy może być różnie opodatkowana

Przedsiębiorca, który lokuje środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym, powinien zgłosić w urzędzie skarbowym ten rachunek jako związany z wykonywaną działalnością... Gazeta Prawna

Dyscyplina wydatków budżetowych zostanie zwiększona

Ministerstwo Finansów zakłada wzmocnienie kontroli wydatków państwa poprzez wprowadzenie limitów, których przekroczenie uruchomi mechanizm korygujący... Gazeta Prawna

Interpretacja podatkowa musi być zgodna z prawem UE

Interpretacja przepisu, która jest sprzeczna z regulacjami unijnymi, stanowi rażące naruszenie prawa i podstawę unieważnienia decyzji... Gazeta Prawna

Polacy sami rozliczają podatek i korzystają z ulg podatkowych

W rozliczeniu za 2009 rok o 2 proc. więcej podatników samodzielnie wypełniło swój PIT niż za rok 2008... Gazeta Prawna

Unia zmusi do posiadania certyfikatu energetycznego

Brak świadectwa zużycia energii może unieważnić zakup mieszkania. Dziś certyfikat energetyczny, który służy poznaniu zużycia energii w mieszkaniu, domu, budynku, jest nieczytelny dla Kowalskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wątpliwa pomoc dla powodzian

Zwolnienie z VAT materiałów budowlanych przekazywanych powodzianom może przyhamować wsparcie dla nich. Wszystko za sprawą wprowadzonego przez Ministerstwo Finansów rozwiązania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo tylko w wersji online

W 2012 r. znikną papierowe wersje Dziennika Ustaw, a przepisy będą publikowane tylko w formie elektronicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za koszulki z Che dwa lata

Nie będzie już można bezkarnie rozpowszechniać symboli komunistycznych. Produkcja i sprzedaż symboli komunistycznych będzie ścigana, tak jak faszystowskich czy antysemickich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 czerwca 2010

Informacja

Informacja

W związku z pracami modernizacyjnymi dnia 17 czerwca w godzinach od 10 do 13 mogą nastąpiś przerwy w dostępie do usług NetTAX . Za wynikłe problemy uprzejmie przepraszamy.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 233/10

W świetle powyższych uwag prawidłowo uznał Minister Finansów, że nawet jeśli posiłki w restauracjach, tak jak wskazywała spółka, nie będą miały charakteru wystawności czy okazałości, to i tak wydatki z nimi związane poniesione będą na reprezentację. Reprezentacją jest bowiem kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, stwarzanie jej dobrego obrazu. Reprezentacją są wszelkie działania, u podłoża których leży ułatwianie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów handlowych, także poprzez budowanie osobistych relacji i których zasadniczym celem jest kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy jako godnego zaufania partnera biznesowego. Za takie działania należy też uznać spotkania biznesowe w restauracji, objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej...

Wyrok WSA - I SA/Ke 224/10

Organ, mogąc się kierować własnym przekonaniem co do wiarygodności konkretnego dowodu, nie może z dowodów wyciągać wniosków, jakich zgodnie z regułami poznawczymi i logiki wysnuć nie można. Motywy, jakie kierowały organem przy daniu wiary jednym dowodom i odmowie wiary innym, powinny być podane w uzasadnieniu rozstrzygnięcia w sposób na tyle jasny, aby można je było poddać kontroli (art. 210 § 4 i art. 124 Ordynacji podatkowej)...

Przegląd prasy

Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności, nie odliczy podatku

Podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów lub usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych... Gazeta Prawna

Rezerwy celowe zaliczone do kosztów są przychodem

Ostateczne rozliczenie rezerw celowych i odpisów aktualizacyjnych w bankach jest neutralne podatkowo... Gazeta Prawna

Będzie można odliczać mobilny internet

Odliczanie wydatków na internet bezprzewodowy oraz likwidację obowiązku dokumentowania wydatków na sieć fakturą proponuje komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Fiskus kontroluje darmowe używanie cudzego gruntu

Korzystanie nieodpłatnie z cudzego gruntu kreuje przychód u korzystającego. Urzędy kontroli skarbowej sprawdzają, czy został zapłacony podatek od takiego przychodu... Gazeta Prawna

Fiskus ma kłopot z prokuratorami

Badanie prawdziwości oświadczeń majątkowych śledczych pozostaje poza kompetencją skarbówki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawy takie same, wyroki różne

Sądy są związane prawomocnymi orzeczeniami wydanymi w innych sprawach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczy się to, kto wysłuchał świadka i biegłego

Jeśli właściwy skład sądu przeprowadził dowody, to proces jest ważny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełniejsze rekompensaty za sądowe błędy

Także odmowa przyznania adwokata może uzasadnić odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 105/10

Z przepisu art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jednoznacznie wynika, że podatek od nieruchomości płacony przez przedsiębiorcę nie nawiązuje do efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez jej wykorzystywanie. Decydujące znaczenie ma okoliczność, że podstawą opodatkowania nieruchomości stanowi to czemu służy, jej przeznaczenie, a nie jest istotne z punktu widzenia opodatkowania jak intensywnie jest wykorzystywana i jakie przynosi to efekty gospodarcze (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 października 2004 r., I SA/Bd 232/04)...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1412/09

Ustawodawca zasadnie nie wprowadził zakazu wszczęcia postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego, w przypadku, gdy już został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopóki bowiem zobowiązanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy może ocenić prawidłowość dołączonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego określenia w nim zobowiązania podatkowego wydać, po uprzednim wszczęciu postępowania podatkowego, decyzję określającą inną wysokość należnego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p...

Przegląd prasy

Pracownik nie zapłaci podatku od dofinansowanej nauki

Osoby, które między 11 kwietnia tego roku a wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoczęły podnoszenie kwalifikacji zawodowych, będą za ten okres zwolnione z PIT z tytułu świadczeń otrzymanych na dokształcanie... Gazeta Prawna

Odliczenie podatku od zakupu auta osobowego jest ograniczone

Od aut osobowych nabytych po akcesji Polski do UE nie przysługuje odliczenie całego VAT... Gazeta Prawna

Jak fiskus może zarobić na internetowych serwisach

Gdy wydawcy przypierają do muru serwisy internetowe, by płaciły za treści prasowe, które zamieszczają, ich właściciele bronią się, że korzystają z nieodpłatnych licencji na takie publikacje... Gazeta Prawna

Kontrola krzyżowa zbada łańcuch dostaw

Zwiększy się zakres uprawnień wykonywanych przez urzędników w ramach kontroli krzyżowych. Inspektor skarbowy zweryfikuje nie tylko bezpośredniego kontrahenta podatnika... Gazeta Prawna

Zatrudnienie zależy od rodzaju szkoły

Uprawnień gminy nie narusza obowiązek stosowania Karty nauczyciela. Rada Gminy Stoszowice złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zasad zatrudniania nauczycieli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędzia oceniany tak jak w szkole

Cztery stopnie - taką skalę ocen proponuje resort sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla sędziów kolejną wersję przepisów regulujących kwestie okresowej oceny pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd przywróci termin, gdy doręczenie było nieprawidłowe

O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej kar: potrzeba czy zaśmiecany kodeks

Pojawiło się kilkanaście nowych przestępstw. Prawnicy zapowiadają kolejne nowości. Ciągłe zmiany w prawie karnym budzą kontrowersje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 897/09

Wystąpienie klęski żywiołowej, nawet w rozumieniu omawianej tu legalnej definicji, wcale nie musi pociągać za sobą ogłaszania przez władze publiczne "stanu klęski żywiołowej". Oznacza to, iż dla potrzeb omawianej ulgi w podatku rolnym należy kłaść większy nacisk na zaistnienie skutków wystąpienia klęski żywiołowej, czyli istotnej szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie...

Wyrok WSA - I SA/Ol 184/10

Umowa pożyczki uregulowanej w art. 720 kodeksu cywilnego, dochodzi do skutku przez samo już zgodne porozumienie stron. Ani wydanie przedmiotu pożyczki, ani prawo dochodzenia jego wydania nie zmienia konsensualnego charakteru czynności. Umowa ta jest ważna i podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezależnie od wydania pieniędzy. Natomiast stawka sanacyjną określoną w art. 7 ust. 5 pkt 1 w wysokości 20 % pobiera się w sytuacji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c..c, to jest z chwilą powtórnego powstania obowiązku podatkowego...

Przegląd prasy

Sprzedaż działki po pięciu latach od jej nabycia bez PIT

Podatnik, który sprzedaje działkę po upływie pięciu lat od jej nabycia, nie zapłaci PIT od takiej transakcji. Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak należy rozliczyć podatkowo sprzedaż nieruchomości... Gazeta Prawna

Umowa o pracę nie przesądza o przychodzie

Sam fakt pozostawania w stosunku pracy ze spółką niemiecką obywatela Niemiec, który był członkiem zarządu w polskiej spółce, nie przesądza o sposobie opodatkowania... Gazeta Prawna

Gminy muszą płacić VAT

Tylko zmiany w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego mogą zrekompensować gminom konieczność płacenia VAT... Gazeta Prawna

Akredytacja da szkołom językowym zwolnienie z podatku

Nowela VAT dotycząca usług edukacyjnych od trzech miesięcy czeka na rozpatrzenie przez Sejm Szkoły językowe po uchwaleniu noweli nie będą musiały automatycznie płacić VAT... Gazeta Prawna

Mniej obowiązków dla sprzedawców

Koniec z określaniem przez przedsiębiorców szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi przy uzgadnianiu ceny umownej i przy stosowaniu urzędowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak pomogą urzędy

Poszkodowani bez problemów ekspresowo wyrobią nowy dowód osobisty. Gorzej jest w przypadku praw jazdy i dokumentów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W przyszłym roku zarobimy więcej

Od 2011 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosić co najmniej 1386 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konsument wpisze dłużnika na czarną listę

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy będzie łatwiejsze. Wpis w ewidencji utrudni dostęp do kredytów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2113/08

I. Rozważając, czy została spełniona przesłanka rażącego naruszenia prawa, o której mowa w 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) w brzmieniu sprzed 1 lipca 2007 r., organ winien wykazać, że treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i że charakter tego naruszenia powoduje, że rozstrzygnięcie takie nie może być akceptowane jako akt wydany przez organ praworządnego państwa...

Wyrok WSA - I SA/Wr 145/10

Art. 15 ust. 1k pkt 1 u.p.d.o.p. nie może mieć zastosowania do wyliczenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Użyty w tym przepisie zwrot "udziałów (akcji)" odnosi się wyłącznie do spółek kapitałowych. Konglomerat praw i obowiązków, o jakim mowa w art. 10 § 1-3 K.s.h., pełni bowiem w spółce osobowej jaką jest spółka komandytowa inną rolę niż udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też akcje w spółkach akcyjnych...

Przegląd prasy

Związkowcy skarżą emerytury pomostowe do TK

Pracownicy i pracodawcy kwestionują nie tylko zasady przyznawania emerytur pomostowych, ale także obowiązek opłacania składek... Gazeta Prawna

Od 4 sierpnia charytatywny SMS będzie zwolniony z podatku

SMS przesyłany na cele charytatywne, który obecnie podlega 22-proc. podatkowi, zostanie zwolniony z VAT... Gazeta Prawna

Potrzebne uzasadnienie korekty

Złożone przez podatnika pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji usprawnia proces weryfikacji złożonej korekty... Gazeta Prawna

Pieniądze z odwróconej hipoteki bez podatku

Osoby, które zdecydują się skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego jako dodatku do emerytury, nie zapłacą podatku. Środki z takiego kredytu nie będą przychodem podlegającym PIT... Gazeta Prawna

Będzie wyprzedaż gruntów rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła odkupić grunt, który wcześniej sprzedała. Ruszy też na szerszą skalę sprzedaż ziemi rolnikom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skuteczniejsze narzędzia w rękach komorników

Internetowa lista licytacji nieruchomości ma usprawnić egzekucję. Wykazy licytowanych nieruchomości mają zawisnąć na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofiara może się bronić bezkarnie

Już prokurator na etapie śledztwa będzie mógł zdecydować, czy obrona była uzasadniona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekspresowe sądy tańsze i sprawniejsze

Radca prawny stanie w obronie pokrzywdzonego. Pijany rowerzysta nie zawsze z obrońcą. Chorych pedofili można chemicznie kastrować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - V SA/Wa 28/10

...Należy postawić zasadnicze pytanie, czy w ramach prowadzonego postępowania należy pozbawić skarżącą wszelkich środków finansowych oraz zmusić ją do zbycia posiadanych nieruchomości? Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Już starożytni rzymianie stwierdzili, że ius est ars boni et aeqni (prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne). Faktem jest, że dopuszczono się samowoli budowlanej, za którą należy ponieść konsekwencje. Wydana w tej sprawie decyzja - w zakresie orzeczonej kwoty ... zł - ma charakter związany; wyliczona została poprzez zastosowanie sztywnych reguł jej wyliczenia...

Wyrok WSA - I SA/Rz 97/09

Jeśli wiec organom celnym przy dokonywaniu zgłoszenia celnego przedstawiono certyfikat zdrowia wydany na podstawie przepisów cyt. Rozporządzenia nr 1774/2002 z zapisami o treści przytoczonej wyżej, zgłaszający określił towar jako nienadający się do spożycia a w toku postępowania uprawniony organ czyli lekarz weterynarii potwierdził, iż towar objęty takim świadectwem jest towarem nienadającym się do spożycia przez ludzi, to brak było podstaw do zmiany przez organy celne taryfikacji celnej /niezależnie od stanowiska granicznego lekarza weterynarii z dnia 29 października 2007r. i pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 11 kwietnia 2008r. i 5 czerwca 2008r., na taką ocenę służb weterynaryjnych powołało się też Ministerstwo Finansów w piśmie z 27 czerwca 2008r./. Ponadto, w ocenie Sądu, dla potwierdzenia prawidłowości zadeklarowanej klasyfikacji taryfowej, znaczenie mają też wyniki kontroli przeprowadzonej w importującej spółce przez organy celne, wskazujące na dysponowanie przedmiotowym towarem jako produktem niejadalnym przez ludzi...

Przegląd prasy

Podatnik ryczałtu nie uwzględni w rozliczeniach odsetek od kredytu

Podatnik, który opodatkowuje najem ryczałtem, nie ma prawa zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów... Gazeta Prawna

Zwolnienie można odziedziczyć

Spadkobierca zmarłego wspólnika spółki osobowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z wypłatą udziału kapitałowego wniesionego przez zmarłego... Gazeta Prawna

O zalanych dokumentach trzeba zawiadomić fiskusa

Przedsiębiorcy, którzy w czasie powodzi stracili dokumenty podatkowe, powinni o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy. Fiskus da podatnikowi czas na odtworzenie ewidencji... Gazeta Prawna

Opłata za użytkowanie garażu z 22-proc. stawką podatku od towarów i usług

Zwolnienie z VAT dotyczy opłat pobieranych od członków spółdzielni z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych, a zatem nie obejmuje garaży... Gazeta Prawna

E-samorząd Radcowski, czyli wszystko w sieci

Krajowa Rada Radców Prawnych podpisała największy w historii samorządu kontrakt z firmą informatyczną Confido... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ryzyko powinno obciążać przedsiębiorcę

Spółka musi zapewnić konsumentom realną możliwość zapoznania się z jej ofertą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konto ePUAP trzeba uwierzytelnić

Bez osobistego zweryfikowania danych osobowych prawo uproszczonego e-podpisu nie zostanie nadane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno zakwestionować pomostówki

Maleją szanse na podważenie konstytucyjności zasad przyznawania emerytur pomostowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 czerwca 2010

Przegląd prasy

ZUS: pozorni chałupnicy zalegają ze składkami

Przedsiębiorczy chałupnicy płacili niskie składki wynoszące na przykład kilkanaście złotych. ZUS twierdzi, że do końca lutego 2009 roku często zawierano pozorne umowy o pracę nakładczą... Gazeta Prawna

Sprzedaż nieruchomości bez podatku oznacza korektę wcześniejszych odliczeń

Spółka, która sprzedała nieruchomość zwolnioną z VAT, musi skorygować wcześniej odliczony podatek... Gazeta Prawna

Darowiznę dla niepublicznych szpitali można odliczyć

Darowizny przekazane na placówki ochrony zdrowia, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu... Gazeta Prawna

Unia Europejska chce wyższych podatków na węgiel, benzynę i olej napędowy

Unia Europejska chce podnieść podatki od tradycyjnych źródeł energii i jednocześnie obniżyć na biopaliwa... Gazeta Prawna

Świadczenie zamiast zasiłku

Po wsparcie zgłaszają się ci, co do których można wątpić, czy zajmują się niepełnosprawny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpisy z Internetu mają być jak papierowe

E-zaświadczenia z KRS będą miały moc dokumentów urzędowych. Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS) wydaje obecnie wyciągi, zaświadczenia oraz udziela informacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za długi spadkodawcy nie odpowie małżonek spadkobiercy

Nie jest możliwe zaliczenie nadpłaty wynikającej ze wspólnego zeznania małżonków, stanowiącej solidarną wierzytelność obu małżonków, na zaległości podatkowe obciążające tylko jednego z małżonków jako spadkobiercę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przywileje firm biją w bezrobotnych

Bez składek na Fundusz Pracy nie ma zasiłku. Tracą na tym matki powracające po urlopie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 341/10

Wykładnia prawa dotyczy zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Sąd, któremu sprawa została przekazana, może przeprowadzić postępowanie dowodowe wyłącznie w granicach wyznaczonych normą art. 106 § 3 p.p.s.a. W niniejszej sprawie wytyczne Naczelnego Sądu Administracyjnego uzasadniają stwierdzenie, że postępowanie dowodowe musi być uzupełnione przez organ podatkowy. Brak dokumentów dotyczących sposobu dokonywania przez skarżącą Spółkę spłaty kredytu w 2004 r. zostanie usunięty w ponownym postępowaniu podatkowym. Organ podatkowy podda ocenie zebrany materiał dowodowy w celu poczynienia ustaleń odnośnie otrzymania przez skarżącą pożyczki (kredytu) w walucie obcej i spłaty kredytu wraz z odsetkami w tej walucie. Ponownie rozpoznając sprawę organ podatkowy jednoznacznie ustali, czy spłata kredytu była dokonywana przez Spółkę ze środków gromadzonych na rachunku bieżącym oraz ustali, jakie kwoty, kiedy i w jakiej walucie zostały spłacone. Organy podatkowe są zobowiązane do przeprowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest wyjaśnienie istotnych elementów stanu faktycznego...

Wyrok WSA - I SA/Kr 173/10

Należy zatem uznać, że przepisy art. 29 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług są sprzeczne z dyrektywą 2006/112/WE, a w szczególności z jej art. 1 ust. 2 oraz art. 90. Warunek najpierw wystawienia, a następnie uzyskania dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania stanowi środek krajowy, naruszający w stopniu nadmiernym treść i cele dyrektywy. Przepisy prawa krajowego prowadziłyby zatem do obciążenia podatkiem od towarów i usług podatnika, a nie konsumenta, naruszając zasadę proporcjonalności i neutralności tego podatku. W tym zatem zakresie, w jakim strona skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a także samej dyrektywy, skarga okazała się uzasadniona. Interpretacja zatem nie mogła pozostać w obrocie prawnym i została przez Sąd uchylona...

Przegląd prasy

Nie zapłaciłeś PIT za pakiet medyczny, koryguj zeznanie roczne

Wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika. MF: Jeśli od abonamentów nie był zapłacony podatek, trzeba skorygować zeznanie pięć lat wstecz... Gazeta Prawna

Od zaległości podatkowej nie zawsze będą odsetki

Jeśli Skarb Państwa nie doznał uszczerbku finansowego w wyniku zaległości, to przedsiębiorca nie zapłaci odsetek podatkowych... Gazeta Prawna

Mamy jedną z najwyższych stawek VAT w Unii

Podstawowa 22-proc. stawka VAT w Polsce jest jedną z najwyższych wśród 27 krajów unijnych. Wyprzedzają nas tylko Szwecja, Dania i Węgry ze stawką 25-proc... Gazeta Prawna

Od lipca wzrosną limity zwrotu VAT za materiały budowlane

Składając w lipcu wniosek o zwrot VAT w związku z budową lub remontem domu, będzie można odzyskać o 3,5 tys. zł więcej... Gazeta Prawna

Rośnie zasiłek dla bezrobotnych

Z początkiem czerwca doszło do automatycznej waloryzacji kwot zasiłku dla bezrobotnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawcy zapłacą za powódź

Zatrudnieni dostaną pieniądze za czas, gdy ratowali swój dobytek i nie było ich w pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej wyroków wydanych bez procesów

Niemal 225 tys. spraw karnych udało się zakończyć na pierwszej rozprawie. Wkrótce szybko zakończonych spraw może być jeszcze więcej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus i urzędnicy łaskawsi dla powodzian

Darowizny w związku z wielką wodą bez podatku. Sądy i urzędy mają działać szybciej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 czerwca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 250/10

Skarżący zasadnie wskazał, że zawarta w art. 122 O.p. zasada prawdy obiektywnej oraz konkretyzujące ją przepisy Rozdziału 11 Działu IV O.p. nakazują organom podatkowym prowadzącym postępowanie zebrać cały materiał dowodowy konieczny do wydania rozstrzygnięcia podatkowego. Z kolei przepis art. 191 O.p., konstytuujący zasadę swobodnej oceny dowodów, daje organom podatkowym pewnego rodzaju swobodę przy ocenie wiarygodności zgromadzonych dowodów. Jednakże działania organów powinny prowadzić do ustalenia stanu rzeczywistego sprawy...

Uchwała NSA - II FPS 1/10

1. W rezultacie pakiety wykupione przez pracodawcę dla pracowników mieszczą się w zakresie pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Skoro analizowane świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia mu tych usług. Taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty identyfikacyjnej pacjenta. Nie jest nią natomiast sam moment skorzystania z danej usługi...

Przegląd prasy

Interpretacja podatkowa może dotyczyć nieaktualnych przepisów

Podstawą oceny, na podstawie których przepisów powinna być wydana interpretacja podatkowa, jest przedmiot wniosku oraz treść pytania... Gazeta Prawna

Sprawozdanie finansowe trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Osoba prawna składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą zatwierdzającą raport... Gazeta Prawna

Umorzonych świadczeń rodzinnych nie wykazuje się w PIT-8C

Umorzone świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT. W związku z tym nie trzeba ich wykazywać w PIT-8C... Gazeta Prawna

Odsetki od kredytu powinny być kosztem podatkowym

Podatnik, który rozlicza przychody z najmu według skali PIT, może uwzględniać koszty... Gazeta Prawna

ZUS nie zapłaci za wypadek w firmie, gdy poszkodowany był nietrzeźwy

Pracownik poszkodowany wskutek wypadku przy pracy otrzymuje świadczenia z ubezpieczenia społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej biurokracji ZUS dla duchownych

Ubezpieczeni dobrowolnie duchowni i eurodeputowani nie będą musieli składać do ZUS deklaracji rozliczeniowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Śledztwo to jedno, odszkodowania to drugie

Pozwy bliskich ofiar smoleńskiej tragedii to tylko kwestia czasu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzamin na prawnika to nie kopiuj-wklej

Aplikanci chcą pisać prace na komputerze i mieć notebooki. Ministerstwo Sprawiedliwości odrzuca jednak taką możliwość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama