Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 121/09

1. W konsekwencji ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki "interesu publicznego" wiąże się z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą - wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić (dokonać ważenia), co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi). Oczywiście bywają sytuacje, w których sam rachunek ekonomiczny przemawia za zastosowaniem ulgi podatkowej (np. ściągnięcie podatku w pełnej wysokości doprowadzi do likwidacji podatnika - zakładu pracy, a przez to jego dotychczasowi pracownicy korzystać będą musieli ze świadczeń dla bezrobotnych, stanowiących ciężar publiczny). Organ podatkowy, ustalając istnienie przesłanki "interesu publicznego" nie może jednak abstrahować od innych wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, jak sprawiedliwość, zasady etyki, zaufanie do organów państwa itp...

Wyrok NSA - II FSK 74/09

Wnioski płynące z analizy treści art. 112 § 1 Ord. pod. rozpatrywanego w związku z konstrukcją podatku od nieruchomości zdaje się potwierdzać jego porównanie z nieobowiązującym już przepisem art. 45 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. Jak trafnie zaznaczono w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, ustawodawca "utożsamił osobę podatnika z osobą zbywcy, stanowiąc o solidarnej odpowiedzialności podatnika i nabywcy majątku podatnika" (s. 5). Dokonując zmiany regulacji prawnej (modyfikując ją), ustawodawca kierował się - jak zasadnie przyjęto - wolą wprowadzenia "nowości normatywnej", czyli unormowania czegoś w sposób odmienny od dotychczas obowiązującego. Ten punkt widzenia spotkał się z aprobatą przedstawicieli doktryny, eksponujących normatywny charakter dokonywanych zmian ustawodawstwa - tak w szczególności A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor: Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym, "Państwo i Prawo" 2009, nr 9, s. 18 i nast. Nie bez znaczenia dla wyników wykładni art. 112 § 1 Ord. pod. jest wreszcie argument, że w początkowym okresie obowiązywania tej ustawy, osoba zalegającego z płatnościami podatnika była w pierwszej kolejności łączona z właścicielem nieruchomości (jedynym uprawnionym do jej zbycia podmiotem)...

Przegląd prasy

Kandydaci na doradcę podatkowego muszą znać prawo unijne

Rozszerzony skład komisji egzaminacyjnej sprawdzi wiedzę kandydatów na doradcę podatkowego, również z prawa unijnego i postępowania przed sądami... Gazeta Prawna

Zmiana unijnej dyrektywy pozwoli na niższe stawki VAT na żywność

Minister finansów wystąpił do Komisji Europejskiej o zmianę dyrektywy, która umożliwi stosowanie obniżonych stawek VAT na żywność, usługi budowlane i książki... Gazeta Prawna

Dopłata do szkolenia pracownika jest zwolniona z podatku

Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie kosztów nauki, może być zwolniony z PIT... Gazeta Prawna

Podatnicy uciekają przed fiskusem do dużych miast

Osoby rozliczające się w urzędach skarbowych w dużych miastach są rzadziej kontrolowane. Podatnicy decydują się na przeprowadzkę z prowincji do miasta, aby zmniejszyć liczbę kontroli... Gazeta Prawna

Firma zapłaci za błąd w świadectwie

Jeśli pracownik dostanie niższą emeryturę dlatego, że pracodawca wystawił mu niepoprawne świadectwo pracy, powinien wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy dłużnik nie płaci, nie czekaj, idź do sądu

eśli nasz kontrahent sukcesywnie wyzbywa się majątku, a jest nam winien pieniądze, nie powinniśmy stać z założonymi rękami. Możemy się temu przeciwstawić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Owoc przestępstwa nie dla tego, kto je popełnił

Postanowienie prokuratora o zakazie zbywania i obciążania nieruchomości przez podejrzanego jest podstawą wpisu do księgi wieczystej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żona w separacji nie płaci za męża

Po orzeczeniu separacji każdy z małżonków za swoje długi odpowiada samodzielnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1729/09

W sytuacji, gdy nie została zrealizowana umowa przedwstępna, to wygasło zobowiązanie podatkowe wynikające z otrzymania zaliczki na poczet dostawy wynikającej z niezrealizowanej ostatecznie umowy (zob. pogląd wyrażony w pkt 19 wyroku z 18 lipca 2007 r., C - 277/05, na tle dotychczasowego orzecznictwa ETS). Opodatkowaniu VAT co do zasady podlegają bowiem dostawy towarów i świadczenie usług, a nie płatności dokonane z tytułu tych transakcji. Z dniem zamknięcia systemu konsorcjum wystąpił obowiązek skorygowania faktur zaliczkowych,wygasła bowiem podstawa faktyczna do ich wystawienia. Obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, udokumentowany pierwotnymi fakturami zaliczkowymi, należało zatem skorygować...

Postanowienie NSA - II FZ 182/10

I. Trudne do odwrócenia skutki, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływana jako: p.p.s.a.), to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków...

Przegląd prasy

Ustanowienie dożywocia to nie cel mieszkaniowy

Służebność mieszkania nie stanowi nabycia lokalu. Ustanowienie dożywocia nie uprawnia do zwolnienia z podatku przy sprzedaży nieruchomości... Gazeta Prawna

Wyspecjalizowanye urzędy skarbowe: Duży urząd dla firm i oddziałów

Duży podatnik oraz jego oddziały, które dotychczas rozliczały się w innych urzędach, załatwią sprawy w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Adwokat lub radca prawny zastąpi doradcę podatkowego

Doradca podatkowy będzie mógł udzielić dalszego pełnomocnictwa innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu... Gazeta Prawna

Materiały budowlane dla powodzian będą zwolnione z VAT

Darowizny materiałów budowlanych przekazywane przez firmy na odbudowę obiektów zniszczonych przez powódź nie będą podlegały VAT... Gazeta Prawna

Notariat skarży przepisy o aplikacji

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej przepisy o organizacji aplikacji są niekonstytucyjne. Zaskarżyła je do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezwłasnowolnieni mogą trafić do rejestru

Kontrahent lub bank mają prawo wiedzieć, czy strona ma pełnię praw. Prawnicy proponujący zmiany w prawie rodzinnym chcą m.in. poprawić przepisy regulujące kwestie ubezwłasnowolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie zaskarżać decyzje o wywłaszczeniu

Niskie wpisy stałe zamiast wysokich wpisów stosunkowych. Od skargi do sądu administracyjnego na decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania pobiera się wpis stały, a nie stosunkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Właściciel kamienicy łatwiej dostanie premię

Przepisy o dopłatach dla kamieniczników są martwe. Polsce grożą unijne kary i fala odszkodowań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 maja 2010

Przegląd prasy

Rodzice zapłacą za wyżywienie dziecka w przedszkolu, a nie za naukę

Gminy będą mogły pobierać opłaty za wyżywienie dzieci oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową realizowaną przez pięć godzin dziennie w przedszkolu... Gazeta Prawna

Raje podatkowe istnieją mimo podpisanych umów

Kraje uznawane za raje podatkowe zawierają umowy w zakresie wymiany informacji. Nie oznacza to jednak końca terytoriów przyjaznych podatkowo... Gazeta Prawna

Od lipca miesięczne rozliczenie VAT na nowym formularzu

Nowy wzór deklaracji VAT pozwoli na prawidłowe rozliczenie podatku przedsiębiorcom nabywającym usługi transgraniczne... Gazeta Prawna

NSA musi naprawiać błędy ustawodawcy

Naczelny Sąd Administracyjny ma coraz częściej wątpliwości co do przepisów podatkowych. W 2009 roku podjął 20 uchwał tylko w sprawach dotyczących podatków... Gazeta Prawna

Propozycje uproszczeń dla firm starających się o dotacje

Eksperci postulują, aby regiony publikowały harmonogramy konkursów na dotacje dla firm do 2013 r., a nie tylko na bieżący rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nadpłacone składki do zwrotu po latach

ZUS nie może mieć więcej praw niż przedsiębiorcy - uznał Trybunał Konstytucyjny we wczorajszym wyroku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wielka woda utrudnia działanie sądów

Na zalanych terenach trudno wzywać na rozprawę. Tymczasem terminy sądowe biegną. Brak przepisów mówiących, co robić w takiej sytuacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dotowany kredyt jeszcze przez dwa lata

Tylko do końca 2012 r. będą udzielane kredyty "Rodzina na swoim". Potem państwo zamierza się wycofać z dotowania odsetek od tych kredytów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 124/10

Należy zatem uznać, iż skoro przyczyna straty, którą poniosła strona na skutek likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 pdop tj. nie jest zdeterminowana zmianą rodzaju działalności gospodarczej a co za tym idzie utratą przez likwidowany środek trwały jego przydatności gospodarczej, to z wnioskowania a contrario wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem treści art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy. Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy, oznacza to, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów...

Wyrok NSA - II FSK 61/09

Jak zasadnie podkreślono w uzasadnieniu zapadłego wyroku, skarżący zapomnieli o "swoim własnym oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2002 r. złożonym na potrzeby postępowania administracyjnego, tj. zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego" (s. 6). Jest ono całkowicie jednoznaczne w swej treści i w zestawieniu z innymi elementami materiału dowodowego, nie pozostawia wątpliwości co do stanu faktycznego rozpatrzonej przez organy podatkowe sprawy. Inwestor zawiadomił w nim o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego realizowaną w związku z decyzją nr 53/00 z dnia 9 lutego 2000 r., przedkładając inne dokumenty, a mianowicie oświadczenie kierownika budowy z dnia 14 czerwca 2002 r. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz dziennika budowy. Jest rzeczą oczywistą, że materiał ten podlega - na zasadach wynikających z przepisów Ord. pod. - swobodnej ocenie organów prowadzących postępowanie. W przekonaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, dokonując tej oceny, nie przekroczyły one dopuszczalnych prawnie granic owej swobody, a co najważniejsze - odniosły się do innych, istotnych dla wyniku postępowania okoliczności sprawy. Sąd wyraźnie podniósł, że w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, były podstawy by uznać "za niewiarygodny i sporządzony jedynie na potrzeby prowadzonej kontroli, przedłożony w 2006 r. protokół częściowego przekazania obiektu budowlanego" (s. 7). Nasuwa się zatem spostrzeżenie, że badając zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, sąd wywiązał się z obowiązków określonych powołanymi w skardze kasacyjnej przepisami art. 133 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. rozpatrywanymi w związku z odpowiednimi przepisami Ord. pod. (art. 121 § 1, 122 i 187 § 1)...

Przegląd prasy

Sprzedaż na krytych bazarach z opłatą targową

Opłacie targowej nie podlega tylko handel w sklepach. Opłata targowa pobierana będzie od sprzedaży na targowiskach, czyli wszelkich miejscach w których prowadzony jest handel... Gazeta Prawna

Jednorazowy prezent jest zwolniony z PIT

Podatnik, który w ramach akcji promocyjnych otrzymuje niedrogie prezenty, nie zapłaci od nich PIT, również, gdy będzie je dostawał kilka razy w miesiącu... Gazeta Prawna

Skup wierzytelności nie jest działalnością

Należności uzyskanie z obrotu wierzytelnościami nie są przychodem z działalności gospodarczej, ale z praw majątkowych... Gazeta Prawna

Jest szansa na niższą akcyzę od energii

W Polsce nie ma zwolnienia z akcyzy od energii zużywanej przez zakłady energochłonne. Jest to niezgodne z dyrektywą i sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE... Gazeta Prawna

Prawnicy krytykują i proponują trzysta zmian

Pośpiech, bylejakość, populizm i niestabilność to grzechy polskiego prawa. W Poznaniu zakończył się właśnie Pierwszy Kongres Prawników Wielkopolski (trwał dwa dni)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka wyrówna emeryturę

Gdy pracodawca ponosi winę za wystawienie złego świadectwa, płaci odszkodowanie. Takie wnioski płyną z wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego, który zapadł w sprawie byłego pracownika bełchatowskiej kopalni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozew w sprawie księgi musi być precyzyjny

Sąd nie orzeknie o tym, czego strona w procesie się nie domagała... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwrot wydatków trzeba ująć w PIT

Osoba, która odliczyła wydatki mieszkaniowe i później otrzymała ich zwrot, musi zwiększyć o odpowiednią kwotę podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 76/10

...dopiero wydanie przez właściwego starostę decyzji o wyrejestrowaniu powoduje, iż z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania pojazdu, następuje wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowaniu pojazdu i - w konsekwencji - nie zostanie wydana decyzja o jego wyrejestrowaniu, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie I SA/Gd 1878/01...

Wyrok WSA - I SA/Ol 171/10

Nadmienić należy, iż przepis art. 7 ust 5 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 ze zm) jest jednoznaczny. Stosownie do jego dyspozycji, stawka podatku wynosi 20 %, jeśli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony. Przepisem tym ustawodawca wprowadził zatem stawkę podatkową o charakterze sankcyjnym, która ma zastosowanie w razie powołania się przez podatnika na fakt dokonania określonej czynności cywilnoprawnej, z tytułu której nie dopełnił on ciążących na nim obowiązków. Powołanie to musi mieć miejsce przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, co oznacza, iż organ podatkowy może naliczyć podatek według sankcyjnej stawki, w sytuacji gdy otrzyma informację o zawartej umowie pożyczki, w postępowaniu podatkowym, w tym także postępowaniu w sprawie nie ujawnionych źródeł przychodów. W związku z powyższym uregulowaniem ustawodawca nie uzależnił możliwości naliczenia stawki sankcyjnej od zakończenia postępowania, w którym organ podatkowy powziął wiedzę o zawarciu umowy pożyczki. Obowiązku tego nie sposób też wywieźć z innych uregulowań ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przegląd prasy

Zagrożone dopłaty do płac dla niepełnosprawnych

W tym roku może zabraknąć 185 mln zł na dofinansowanie pensji niepełnosprawnych. Rośnie liczba niepełnosprawnych pracowników, więc mniej firm płaci kary do PFRON... Gazeta Prawna

Przepadek rzeczy w postępowaniu karnym skarbowym: podatnicy odzyskają utracony majątek

Podatnicy, którzy na podstawie kodeksu karnego skarbowego stracili majątek, dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego odzyskają go nawet po dwóch latach... Gazeta Prawna

Dodatkowe ubezpieczenie jest przychodem w PIT

Osoba prywatna, otrzymując od ubezpieczyciela świadczenie, które nie ma charakteru odszkodowawczego, musi je rozliczyć w zeznaniu podatkowym... Gazeta Prawna

Nowy portal ma zachęcić firmy do ulg na technologie

Przedsiębiorca, który inwestuje w nowe technologie, może skorzystać z ulgi w PIT i CIT. Resort gospodarki uruchamia portal z dostępem do wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach... Gazeta Prawna

Pomoc zwolniona, straty obniżą zyski

Wsparcie dla osób poszkodowanych wskutek powodzi jest nieopodatkowane, a firmy rozliczą szkody w kosztach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wspólną budowę na działce męża

Choć grunt należał do małżonka, to dom wybudowany za wspólne pieniądze może po podziale majątku dorobkowego przypaść żonie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Proste formalności sposobem na powódź

Spory nie zablokują budowy wałów i polderów. Jedna decyzja umożliwi rozpoczęcie inwestycji. „Rz” ma projekt specprzepisów przeciwpowodziowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornicy zaskarżą miarkowanie opłat

Zaskarżenie jeszcze przed wakacjami nowego rozwiązania: miarkowania opłat komorniczych zapowiedział Jarosław Świeczkowski, nowy prezes Krajowej Rady Komorniczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 220/10

W art. 84 Konstytucji zostało ustanowione, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, co odnosi się także do danin publicznych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei art. 217 Konstytucji określa, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy...

Wyrok WSA - I SA/Kr 355/10

Wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy zatem interpretować w taki sposób, aby udokumentowanie, o którym mowa, czyniło zadość celowi przepisu, jakim jest wyeliminowanie z zakresu zwolnienia darowizn fikcyjnych, które nie miały miejsca w rzeczywistości. Jednocześnie przepis ten winien być rozumiany w taki sposób, aby podatnik, który dokonał zgłoszenia w wymaganym terminie i jest w stanie wykazać, że przepływ środków pieniężnych miał miejsce w rzeczywistości, nie został pozbawiony prawa do zwolnienia od podatku. Zdaniem Sądu, w przypadku kiedy skarżąca nie posiada odrębnego konta bankowego, a przedkłada potwierdzenie przekazania środków pieniężnych na konto swojego męża, z którym pozostaje w związku małżeńskim, objętym wspólnością majątkową - trzeba przyjąć, że został zrealizowany wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Przegląd prasy

Świadczenia na dokształcanie pracownika bez podatku

Osoby, które podnoszą kwalifikacje zawodowe między 11 kwietnia tego roku a wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy, będą za ten okres zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Kontrola skarbowa: nowe uprawnienia inspektorów

Dostawcy internetu będą udzielać inspektorom kontroli skarbowej szczegółowych informacji o firmach zajmujących się e-handlem... Gazeta Prawna

Faktura w pliku pdf musi być wydrukowana

Firmy mogą wysyłać pocztą elektroniczną faktury w pliku pdf, ale ich przechowywanie musi odbywać się w formie papierowej... Gazeta Prawna

2011 rok: może wzrosnąć akcyza na papierosy i olej

Od kursu euro z 1 października będą zależały stawki podatku akcyzowego na 2011 rok. Wahania euro powodują, że w przyszłym roku możliwa będzie podwyżka akcyzy... Gazeta Prawna

Jak legalnie zaoszczędzić na podatku

Także inwestujący w nieruchomości mogą podjąć pewne działania optymalizacyjne, które pozwolą na bezpieczne i w pełni legalne obniżenie wysokości płaconego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Etyka może połączyć adwokatów z radcami

Warszawskie samorządy chcą jednego kodeksu etyki. Byłby w nim zakaz reklamy i akwizycji klientów. Projekt jest już gotowy i będzie konsultowany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczy się odrębne umocowanie

Sądy administracyjne nie uznają pełnomocnictw ogólnych. Żądają każdorazowej reprezentacji składanej do akt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rażąco niekorzystna zamiana lokalu to wyzysk

Umowa może zostać unieważniona przez sąd, jeśli jedna ze stron, wykorzystując np. trudną sytuację, wymusiła na drugiej cenę rażąco niską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 107/10

Nie ma znaczenia okoliczność, że decyzja z dnia 24 października 2002r. została uchylona przez organ odwoławczy. Uchylenie tej decyzji, a następnie wydawanie kolejnych decyzji w sprawie, jest konsekwencją stosowania przepisów procesowych i wywołuje jedynie skutki prawne procesowe (por. wskazany wyrok NSA sygn. akt GSK 8/05). Skutek materialno-prawny w postaci zarejestrowania należności nastąpił już w dniu wydania pierwszej decyzji w sprawie...

Wyrok NSA - I GSK 848/08

Sąd nie wskazał jakie inne niż ogólne zastosowanie może mieć ten produkt i nie wziął pod uwagę, że w powołanej opinii Centralnego Laboratorium Przemysłowego w Lublinie stwierdzono, że Bolifor 18 służy zaspokajaniu podstawowych, a nie szczególnych potrzeb żywieniowych zwierząt...

Przegląd prasy

Akcyza: pikap z homologacją jest samochodem ciężarowym

Podstawowym kryterium, które trzeba brać pod uwagę przy opodatkowaniu akcyzą samochodów, jest ich przeznaczenie. Dokonując tej oceny, organy muszą uwzględnić homologację... Gazeta Prawna

Sąd uchyli interpretację podatkową, gdy nie ma wyciągu z KRS

Występując o interpretację indywidualną, firma musi dołączyć wyciąg z KRS. Brak tego dokumentu na etapie postępowania sądowego spowoduje uchylenie interpretacji z przyczyn proceduralnych... Gazeta Prawna

Elektroniczna pieczęć ułatwi fakturowanie

Wprowadzenie pieczęci elektronicznej zmniejszy koszty firmom dzięki możliwości masowego wystawiania e-faktur... Gazeta Prawna

Nabywca firmy zwróci ulgi podatkowe

W ramach pomocy publicznej przedsiębiorcy mogą zostać przyznane ulgi podatkowe. Nabywca upadłej firmy będzie musiał zwrócić nieprawnie uzyskaną pomoc publiczną... Gazeta Prawna

Sądy gospodarcze można lepiej wykorzystać

Nie będzie odrębnej procedury gospodarczej, ale wydziały w sądach zostaną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chorzy i matki czekają na zasiłki

Lubelski ZUS z opóźnieniem wypłaca zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krajowy Rejestr Karny będzie bogatszy w informacje

Nowe zawiadomienie pojawi się wkrótce w ewidencji skazanych. Minister sprawiedliwości ma już gotowy projekt rozporządzenia, w którym planuje zmienić zawartość ewidencji obejmującej ludzi po wyrokach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Psycholog zbada kierowcę także po 30 dniach

Kierowca może być skierowany na badania psychologiczne także po 30 dniach od przekroczenia liczby 24 punktów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 683/08

1. Ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nie ujawnionych wymaga z jednej strony ustalenia wysokości poniesionych w roku podatkowym przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia, z drugiej zaś strony - ustalenia wielkości takiego mienia zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, które to mienie pochodzi z przychodów już opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania...

Wyrok NSA - II FSK 785/08

W Ordynacji podatkowej nie ma normy prawnej zakazującej uczestnictwa w postępowaniu organu pierwszoinstancyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy pracownika tego organu, który brał udział w wydaniu uchylonej decyzji (czy to w fazie opracowywania projektu decyzji, czy też przy jej podpisywaniu, podejmowaniu)...

Przegląd prasy

Podatnik zamiast u fiskusa zarejestruje się w gminie

Przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się dla potrzeb VAT w jednym okienku przy złożeniu wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Podatek pobierany jest od wszystkich funduszy

Inwestując w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, podstawę opodatkowania ustala się w odniesieniu do wszystkich funduszy łącznie, w których lokowana jest składka... Gazeta Prawna

Prezenty do 200 zł zwolnione z PIT

Limit zwolnienia z PIT dla nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą wynosi 200 złotych... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe rzadko korygują deklaracje

Urzędnicy skarbowi mogą korygować błędy w składanych deklaracjach podatników. Nie są to częste przypadki, bo większość pomyłek nie pozwala na korektę z urzędu... Gazeta Prawna

Sąd nie może podważyć ustaleń komisji

Pierwszą skargę na odmowę przyjęcia na aplikację ogólną rozstrzygnął wczoraj 17 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA /Wa 241/10)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą skargi na przewlekłość

Sejm ma się dziś zająć rządowym projektem zmiany kodeksu postępowania administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powódź nie usprawiedliwia dłużnika automatycznie

Trzeba wskazać konkretne przyczyny powstania szkody. Żaden prawnik nie ma wątpliwości, że ogromna powódź na południu Polski to tzw. siła wyższa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytowi więcej zostanie w kieszeni

Kwota wolna od potrąceń z emerytury jest zbyt niska. Po egzekucji zostaje niewiele ponad 350 zł. Posłowie chcą gwarancji, aby była to najniższa emerytura... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 290/09

Jeżeli "zagadnienie" wykazuje jedynie pośredni, luźny związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego. Mogą wiązać się z nim określone skutki procesowe, ale powstanie takiego "zagadnienia" nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania podatkowego (wyrok NSA z dnia 25 listopada 2003 r., I SA/Łd 970/03, niepubl.). Wobec powyższego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno rozważyć, czy orzeczenie jakie może zapaść w wyniku postępowania o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, będzie miało istotny wpływ na orzeczenie w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego za lata 2006, 2007 i 2008. Przede wszystkim na uwadze należy mieć cel postępowania o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Instytucja sprostowania ma bowiem zastosowanie w sytuacjach, gdy organ lub sąd wydał trafne orzeczenie pod względem merytorycznym i proceduralnym, jednakże w treści samego orzeczenia istnieje błąd, wynikający wyłącznie z omyłkowego zredagowania dokumentu orzeczenia (wyroku, decyzji bądź postanowienia)...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1287/09

Z powyższych przepisów wynika zatem, że organ podatkowy zobowiązany jest ustalić wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, nawet jeśli nakaz płatniczy wystawia na jednego ze współwłaścicieli. Wszyscy oni bowiem są solidarnie zobowiązani...

Przegląd prasy

Firmy masowo łamią prawo pracy

Pracodawcy nadal obchodzą prawo, bo chcą zaoszczędzić na kosztach zatrudnienia. Pracownicy zgadzają się na pracę w szarej strefie, aby korzystać ze świadczeń socjalnych... Gazeta Prawna

Tax free: Turysta otrzyma zwrot podatku na konto bankowe

Wprowadzenie bezgotówkowego przekazania VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej przyspieszy mechanizm zwrotu podatku... Gazeta Prawna

Spółka kapitałowa odpowie za długi przedsiębiorcy

Jednoosobowe firmy osób fizycznych będą mogły przekształcić się w spółki kapitałowe. Do czasu upływu przedawnienia spółka będzie odpowiadać za zaległości podatkowe przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Biuro rachunkowe odpowie za oszustwa klientów

Usługowo prowadzący księgi rachunkowe muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie zagrożone jest wysokimi karami finansowymi... Gazeta Prawna

Spadło tempo wprowadzania przepisów unijnych

Polska spóźnia się z dostosowywaniem prawa do postanowień dyrektyw UE. O przyczynach tego stanu rzeczy mówili wczoraj uczestnicy konferencji zorganizowanej przez firmę doradczą Ernst-Young, objętej programem "Sprawne Państwo"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rolniku, poinformuj o podatku

Jeśli prowadzisz dodatkową działalność gospodarczą, musisz do końca maja zawiadomić Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ile należy się fiskusowi za 2009 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarga na urzędnika w toku postępowania

Rada Powiatu nie mogła rozpatrywać skargi w sprawie, w której trwa postępowanie administracyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzięki wysokiej składce będzie wyższy zasiłek

Kobieta w ciąży, która założy firmę, może liczyć na więcej pieniędzy z ZUS po porodzie. Ale musi choć za jeden miesiąc odprowadzić daninę na ubezpieczenie chorobowe od maksymalnej podstawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 166/10

Skoro więc organ wydający interpretacje indywidualne może w ramach działania ex oficio zmienić wydaną już uprzednio interpretację z racji stwierdzenia jej wadliwości w świetle orzecznictwa sądowego, to tym bardziej ma obowiązek dokonywać analizy tego orzecznictwa w postępowaniu zmierzającym do wydania takiej interpretacji, a zwłaszcza w przypadku, gdy na takowe orzecznictwo powołuje się osoba składająca wniosek o jej wydanie. Nie można bowiem przyjąć takiej wykładni powyższych przepisów, że z jednej strony ustawodawca nie nakłada na organ wydający interpretacje indywidualne obowiązku analizowania orzecznictwa zapadłego w innych sprawach dotyczącego analogicznych sytuacji prawnopodatkowych, a z drugiej strony przyjmuje jednocześnie, że pominięcie takiego orzecznictwa może być przyczyną zmiany tak wydanej interpretacji. Obowiązujący od dnia 1 lipca 2007r. art. 14e § 1 ordynacji podatkowej wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych)...

Wyrok NSA - II FSK 2120/08

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu interpretacyjnego, sąd administracyjny pierwszej instancji miał obowiązek kierować się nie abstrakcyjnymi w swej treści i oderwanymi od przedmiotu badania pojęciami (ogólnymi ustaleniami odnoszącymi się do dwóch, wyróżnionych konstrukcji prawnych), lecz treścią stosownych uregulowań prawnych, w tym także wzmiankowanego już art. 12 ust. 3 lit. b umowy polsko-fińskiej, a z drugiej strony - zawartością wniosku o udzielenie interpretacji i dołączonego do niego opisu stanu faktycznego. Z tego ostatniego nie wynika, że firma fińska zobowiązała się do świadczenia usług doradztwa technicznego na rzecz Spółki, a tym bardziej, że świadczyła tego rodzaju usługi...

Przegląd prasy

Darowizny w nieformalnych związkach nie są zwolnione z podatku

Tylko darowizny między osobami z najbliższej rodziny, w tym między małżonkami, są zwolnione z podatku. Nie mają do niego prawa osoby żyjące w nieformalnym związku... Gazeta Prawna

Kartowicze będą mogli zwiększyć zatrudnienie

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową, którzy prowadzą handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, będą mogli zwiększyć zatrudnienie z trzech do pięciu pracowników... Gazeta Prawna

VAT dla aportów gmin wnoszonych do TBS-ów

Koszt VAT od wnoszonych przez jednostki samorządowe aportów ponoszą towarzystwa budownictwa społecznego... Gazeta Prawna

Za słup na prywatnej posesji należy się podatek

Nieodpłatne używanie cudzego gruntu to przychód u korzystającego. Przychód uzyskany z darmowego świadczenia podlega opodatkowaniu. Eksperci: lepiej w takiej sytuacji zapłacić za korzystanie z nieruchomości... Gazeta Prawna

Nowy system informacji gospodarczych

Jeśli kontrahent opóźnia się ze spełnieniem świadczenia o 60 dni, to zdarzenia tego nie należy kwalifikować jako informacji pozytywnej - uważa radca prawny w Związku Banków Polskich, oraz radca prawny prowadząca indywidualną kancelarię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powiadom ZUS o przychodach

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne muszą niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu i jego wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darowizna dla syna bez podatku

Wpłata pieniędzy bezpośrednio na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto nie wyda kierowcy, ten zapłaci grzywnę

Wysokość kary zależy od kwalifikacji odmowy. Sąd Najwyższy rozstrzygnie wątpliwości, czy jest to wprowadzenie organu w błąd czy złamanie reguł ruchu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 99/10

W świetle powyższego przyjąć należy, że ustawodawca przyznał prawo do ulgi jedynie małżonkom, czyli kobiecie i mężczyźnie pozostającym w związku określonym w art. 18 Konstytucji i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Brak jest zatem podstaw do wywodzenia prawa do ulgi przez osoby pozostające w związku partnerskim na zasadzie analogii, albowiem zasadą jest, że ulgi należy interpretować ściśle. Zastosowanie regulacji zawartej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest wyjątkiem od ogólnej zasady płacenia podatków. Przepisy stanowiące wyjątek od zasady należy natomiast interpretować w sposób ścisły. Należy zatem w szczególności korzystać z wykładni gramatycznej. Niedopuszczalna jest zatem wykładnia rozszerzająca, powodująca poszerzenie zakresu stosowania danego przepisu prawa podatkowego, który jest podstawą ustanowienia przywileju podatkowego...

Wyrok WSA - III SA/Wr 57/10

Z racji brzmienia art. 167 § 1 O.p. nie mogło dojść do skutecznego rozszerzenia żądania albowiem, jakkolwiek podniesiona przez skarżącą problematyka zachowku dotyczy podstawy wznowieniowej, o której mowa w pkt 5 § 1 art. 240 O.p., czyli tej samej podstawy prawnej analogicznie jak w przypadku zgłoszonych przez skarżącą kwestii wyroku sądu powszechnego oraz umowy przedwstępnej, jednakże jest to zupełnie nowa podstawa wznowienia, wynikająca z innej podstawy faktycznej, której skarżąca nie wskazała we wniosku o wznowienie postępowania...

Przegląd prasy

Samo bycie akcjonariuszem nie uprawnia do głosowania

Do końca czerwca spółki powinny zorganizować zwyczajne walne zgromadzenia. W spółce publicznej zagłosują tylko posiadacze akcji, którzy uzyskali zaświadczenie... Gazeta Prawna

Orzeczenie lekarskie jest niezbędne do podjęcia nauki

Uczniowie, którzy pobierają naukę w warunkach szkodliwych, muszą uzyskać orzeczenie lekarskie, które potwierdzi, że ich stan zdrowia pozwala na jej kontynuowanie... Gazeta Prawna

Państwo za mało pomaga dzieciom niepełnosprawnym

Część rodzin otrzymuje wsparcie nieadekwatne do ciężkości niepełnosprawności dziecka, które nie uwzględnia kosztów opieki. Spośród ponad 320 tys. rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci 203 tys. są uprawnione do świadczeń rodzinnych... Gazeta Prawna

Nowe zasady rozliczenia VAT od usług świadczonych między podmiotami z różnych państw

W związku ze zmianą zasad określenia miejsca świadczenia usług transgranicznych więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest do zarejestrowania się do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz składania informacji podsumowujących... Gazeta Prawna

Zdjęcie z fotoradaru nie oznacza mandatu

Nie można karać mandatem karnym zaocznym właściciela auta za przekroczenie prędkości zarejestrowane fotoradarem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Faktura tylko na męża, ulga także dla żony

Małżonkowie mają podwójny limit ulgi na Internet. Fiskus twierdzi, że tylko wtedy, gdy są oboje na fakturze. Sądy stają po stronie podatników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dochodzenie sprawiedliwości czasem sporo kosztuje

Osoby niezadowolone z decyzji wydanej przez urzędników mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spadkobiercy muszą spłacić pożyczki i kredyty

Bank może ściągnąć swoją wierzytelność od spadkobierców klienta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2112/08

Sporne w sprawie niniejszej w zakresie oceny prawnopodatkowej - transformatory - nie stanowią urządzeń budowlanych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i nie są też budowlami wchodzącymi w skład budowli jako całości techniczno-użytkowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 1 lit. b powołanej ustawy Prawo budowlane...

Wyrok NSA - II FSK 1383/08

I. Skarga na bezczynność organu - określona w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływana: p.p.s.a.) - jest dopuszczalna w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia oraz na akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa...

Przegląd prasy

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można otrzymać w ZUS w 15 minut

Przedsiębiorcy niechętnie korzystają z możliwości składania elektronicznych wniosków o ulgi w opłacaniu składek i o zaświadczenia o niezaleganiu w ich opłacaniu... Gazeta Prawna

Dochody z inwestycji w fundusze bez odliczania strat

Opodatkowanie dochodu z funduszy kapitałowych zryczałtowanym PIT nie daje możliwości rozliczenia strat poniesionych z tytułu inwestycji kapitałowych... Gazeta Prawna

Grunty i budynki z niższym podatkiem przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zawieszą działalność gospodarczą, będą płacić od gruntów, budynków lub ich części dwu- lub trzykrotnie niższy podatek od nieruchomości... Gazeta Prawna

Za wykończenie nowego mieszkania też jest zwrot VAT za materiały budowlane

Osoba ubiegająca się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych w związku z wykończeniem nowego mieszkania powinna stosować limit zwrotu dla remontu... Gazeta Prawna

Mieszkanie od gminy można kupić z bonifikatą

Lokale komunalne są sprzedawane przede wszystkim ich najemcom. Następuje to w trybie bezprzetargowym, co z kolei może mieć wpływ na obniżenie ceny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

KRS za utrzymaniem kar dla dziennikarzy

Rezygnacja z kary więzienia dla pracowników mediów za zniesławienie jest nieuzasadniona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielcy idą po pomoc do Brukseli i Strasburga

Tanie przekształcanie mieszkań spółdzielczych zostało zaskarżone do Komisji Europejskiej. Zrobiła to Krajowa Rada Spółdzielcza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dopalacze ostatecznie mają zniknąć z rynku

Minister zawiesi podejrzany środek na 18 miesięcy. W tym czasie zostanie zbadane, czy jest szkodliwy. Zakaz sprzedaży będzie możliwy bez zmiany ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 577/09

Przepis art. 14b §1 Ordynacji podatkowej wymaga istnienia pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, a wnioskodawcą związku wyrażającego się w tym, że przedstawiony we wniosku problem musi dotyczyć bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych wnioskodawcy...

Wyrok WSA - I SA/Gl 902/09

1. Dywidenda wypłacana akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowi przychodu z kapitału pieniężnego, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanego 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy...

Przegląd prasy

Polskie sądy muszą orzekać mimo błędnych tłumaczeń

Akty prawa unijnego i umowy międzynarodowe muszą być tłumaczone na język polski. W polskich wersjach językowych przepisów podatkowych zdarzają się błędy i nieścisłości... Gazeta Prawna

PIT dla samorządów bez zmian

Udział gminy w dochodach z PIT zależy od wysokości podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze jednostki samorządu terytorialnego... Gazeta Prawna

Hazard dzieli się z fiskusem

Bukmacherzy starają się, by Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie w sprawie hazardu w internecie... Gazeta Prawna

Od sprzedanych akcji PZU inwestor zapłaci podatek za rok

Inwestorzy, którzy zdecydowali się sprzedać akcje PZU w pierwszym dniu notowań na giełdzie, będą musieli rozliczyć się z tej transakcji w zeznaniu PIT za 2010 rok... Gazeta Prawna

Dobra wiadomość dla doradców

Doradcy podatkowi będą mogli zawiesić wykonywanie zawodu na czas nieograniczony. Skreśleni z listy za przekroczenie terminu wrócą na łono korporacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy rozstrzyga sąd cywilny

Jeśli właściciel zalewanej działki chce zgłosić inne roszczenie niż żądanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, to powinien się zwrócić z nim do sądu cywilnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można składać skargi na prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych

Od 10 kwietnia 2010 r. można wnieść skargę na prawomocne orzeczenie WSA, jeśli jego wydanie wyrządziło u skarżącego szkodę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy online nie będą dyskryminowani

Producenci i dystrybutorzy będą musieli ujednolicić ceny i warunki dostaw towarów dla handlu internetowego i tradycyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1896/09

Dla zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, koniecznym jest - obok ustalenia, że faktura pochodzi od podmiotu nieistniejącego - stwierdzenie, że z ogółu obiektywnych okoliczności wynika, że podatnik nabywając towar lub usługę od takiego podmiotu, przynajmniej mógł przewidywać, że transakcja stanowi nadużycie prawa...

Wyrok ETS - C-536/08 i C-539/08

Artykuły 17 ust. 2 i 3 oraz art. 28b część A ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r., w brzmieniu wynikającym z dyrektywy Rady 92/111/EWG z 14 grudnia 1992 r., powinny być interpretowane w ten sposób, iż podatnik, którego dotyczy sytuacja przewidziana w akapicie pierwszym ostatniego z wymienionych przepisów, nie ma prawa do bezpośredniego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym...

Przegląd prasy

Nowe firmy muszą kontrolować pomoc publiczną z UE

Środki, jakie otrzymują przedsiębiorcy z UE na założenie własnego biznesu, spełniają kryteria pomocy publicznej de minimis... Gazeta Prawna

Sporne składki za delegowanych pracowników do ZUS

Przedsiębiorca może opłacać przez dwa lata za delegowanego pracownika składki do ZUS. Firmom, którym ZUS odmawia prawa płacenia składek w Polsce, muszą to robić w innym kraju UE... Gazeta Prawna

Niższe wpływy z PIT zwiększą dług samorządów

Małżeństwo może skorzystać z podwójnego limitu ulgi internetowej - 1520 zł. Odliczenie pełnej kwoty należy się, gdy małżonkowie faktycznie poniosą taki wydatek... Gazeta Prawna

Podwójny limit ulgi internetowej sprawia problemy podatnikom

Małżeństwo może skorzystać z podwójnego limitu ulgi internetowej - 1520 zł. Odliczenie pełnej kwoty należy się, gdy małżonkowie faktycznie poniosą taki wydatek... Gazeta Prawna

Nie wiadomo, jak rozliczyć lokatorskie

Przed wytoczeniem procesu można podjąć próbę załatwienia sporu ugodą zawartą przed sądem w postępowaniu pojednawczym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej czasu na roszczenie

Osoba, która utraci własność rzeczy, ponieważ wobec poprzedniego właściciela sąd orzekł ich przepadek, ma dziesięć lat na dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sobota bezpłatnych porad adwokatów

W ponad 180 miastach w całym kraju można będzie za darmo uzyskać pomoc prawnika. To już trzecia edycja tej ogólnopolskiej akcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapis bankowy nie jest wliczany do spadku

Nie trzeba testamentu, aby w razie śmierci nasze oszczędności trafiły bezpośrednio do wybranej osoby. Wystarczy odpowiednia dyspozycja dla banku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - w sprawie C-311/09

Poprzez nałożenie podatku od wartości dodanej w sposób określony w rozdziale 13 § 35 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (nałożenie podatku za pomocą metody ryczałtowej na przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium krajowym) Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 73, 168 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej...

Wyrok ETS - C-538/08 i C-33/09

1) Artykuł 11 ust. 4 drugiej dyrektywy drugiej dyrektywy Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków oraz art. 17 ust 6 szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom podatkowym państwa członkowskiego, które wykluczają wyłączenia odliczenia podatku od wartości dodanej w odniesieniu do kategorii wydatków, które są określone jako dostarczanie „środka transportu w celach prywatnych”, „posiłków”, „napojów”, zapewnianie „mieszkania” oraz „zapewnianie rozrywki” pracownikom podatnika, a także dostarczanie „upominków handlowych” lub „innych podarunków”...

Przegląd prasy

Położna będzie wystawiać zaświadczenie do becikowego

Umożliwienie położnej wystawiania zaświadczenia potrzebnego do becikowego ma przyczynić się do tego, aby przyszłe matki częściej korzystały z jej opieki w trakcie ciąży... Gazeta Prawna

Kontrola skarbowa: Opóźnienie w wydaniu decyzji wstrzyma naliczanie odsetek

Podatnikowi, któremu w terminie 6 miesięcy od wszczęcia kontroli skarbowej nie zostanie doręczona decyzja podatkowa, nie będą naliczane odsetki za zwłokę... Gazeta Prawna

Zarządzanie spółką to działalność osobista

Pełnomocnik spółki osobowej reprezentujący jej interesy uzyskane wynagrodzenie za zarządzanie rozlicza w sposób właściwy dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście... Gazeta Prawna

Ryczałt z najmu płaciło o 24 tys. osób więcej

W 2009 roku liczba podatników ryczałtu wzrosła o prawie 20 tys. w porównaniu z rokiem 2008. Na popularności z roku na rok coraz bardziej zyskuje ryczałt płacony z tytułu najmu... Gazeta Prawna

Na zwrot wniosku o ugodę żalić się nie można

Przed wytoczeniem procesu można podjąć próbę załatwienia sporu ugodą zawartą przed sądem w postępowaniu pojednawczym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Licencjonowani syndycy przeciwni zmianom

Krajowa Izba Syndyków sprzeciwia się uproszczeniu egzaminów na syndyka licencjonowanego i przedłużeniu okresu przejściowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rekompensatą za rurociąg trzeba się podzielić z fiskusem

Osoba, która dostanie odszkodowanie np. za linię energetyczną albo rurociąg na swojej działce, musi zapłacić od tego podatek dochodowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatnią wolę czasem trudno ustalić

Testament należy tak tłumaczyć, żeby możliwie najpełniej urzeczywistnić postanowienia testatora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1298/08

Wprowadzenie w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego lub cywilnej jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, nie ma bowiem podstawy do takiego zwolnienia ani w Tytule X poprzednio obowiązującej VI Dyrektywy 77/388/EWG, ani w Tytule IX obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE...

Postanowienie NSA - II FSK 919/09

Systemowe odczytanie art. 28, art. 29, art. 46, art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zm.) prowadzi do konkluzji, że obowiązek przedkładania odpisu z Rejestru Przedsiębiorstw przez pełnomocnika spółki w celu wykazania swojego umocowania wynika z obowiązujących przepisów prawa...

Przegląd prasy

Właściciel samowoli łatwiej ją zalegalizuje

Nielegalnie budowane domy na działkach bez planów będzie można zatwierdzić i uzyskać warunki zabudowy, nawet jeżeli budowa domu już się zakończyła... Gazeta Prawna

Podatek zapłaci korzystający z nieruchomości

Podatnikiem podatku od nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych jest posiadacz zależny, który faktycznie korzysta z tej nieruchomości... Gazeta Prawna

Nie będzie ministerialnej listy audytorów

Prowadzenie wykazu osób, które mają uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze publicznym, byłoby obarczone dużymi kosztami... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi i ich klienci będą lepiej chronieni

Po roku prac parlamentarnych Sejm uchwalił nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym. Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd... Gazeta Prawna

ZUS ściga nieuczciwych chałupników

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, a ubezpieczały się tylko z pracy nakładczej, mają kłopoty z ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kary za zmowę na rynku paliw

Sąd potwierdził zasadność nałożenia kar na PKN Orlen i grupę Lotos za praktyki monopolistyczne. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2007 r. uznał porozumienie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku oraz grupy Lotos w Gdańsku w sprawie benzyny uniwersalnej U95 za praktykę ograniczającą konkurencję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interes fundacji jest zbieżny z publicznym

Za całkowicie chybioną sąd uznał argumentację ministra finansów w sprawie o aktualizację danych niezbędnych do przekazania fundacji 1 proc. podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwa nowe pomysły na dziedziczenie

Rząd chce zwiększyć swobodę spadkodawcy. Notariusze uważają, że propozycja ma wady. Wolą senacki projekt darowizny na wypadek śmierci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 138/10

Z redakcji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, iż warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego jest wydatkowanie przez podatnika wyłącznie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, a nie innych środków pieniężnych będących w jego posiadaniu, a jedynie cel tego wydatkowania i termin...

Uchwała NSA - II FPS 10/09

Przychody wspólników, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy...

Przegląd prasy

Komornicy nie mogą zajmować zasiłków

Niektórzy komornicy domagają się potrącania zasiłku stałego od dłużników, którzy mają przyznane świadczenia z pomocy społecznej, mimo że nie podlegają już one egzekucji... Gazeta Prawna

Likwidacja działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług

Sprzedaż składników majątku w związku z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej to dostawa podlegająca VAT... Gazeta Prawna

Udzielanie pożyczek w internecie z podatkiemUdzielanie pożyczek w internecie z podatkiem

Udzielanie pożyczek użytkownikom portalu społecznościowego należy opodatkować jak działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Giełdowa hossa nie uratuje tegorocznego budżetu

Resort finansów nie przewiduje wzrostu wpływów z podatku giełdowego. W 2009 roku inwestorzy ponieśli niższe straty niż te za kryzysowy 2008 rok... Gazeta Prawna

Czy można wykluczyć bankruta z Unii

Choć nie można wyrzucić kraju ze strefy euro, wystąpienie państwa z samej Unii jest możliwe, co dałoby naturalnie ten sam efekt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawet najbliższy nie zawsze zajrzy do akt

Sam status pokrzywdzonego nie gwarantuje jeszcze dostępu do informacji ze śledztwa na każdym jego etapie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zanim odłączą telefon muszą umożliwić zapłatę

Abonent musi dostać przypomnienie o rachunku. Natychmiastowe rozwiązanie umowy jest zakazane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak notariusz, to nie adwokat

Podjęcie przez notariusza dodatkowego zatrudnienia bez zgody samorządu notarialnego jest przewinieniem zawodowym stwierdził Sąd Najwyższy, oddalając kasację rejenta od orzeczenia sądu dyscyplinarnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Sz 252/10

Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego w świetle art. 205 § 2 P.p.s.a. zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Przez przepisy odrębne, o jakich mowa w zacytowanym przepisie należy rozumieć m.in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu...

Wyrok NSA - I OSK 102/10

W wersji pierwotnej przepis art. 145 ust. 2 u.g.n. stanowił, że w terminie do 3 lat od dnia urządzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej może nastąpić ustalenie opłaty adiacenckiej. Tak więc przepis ten wiązał termin wyraźnie z ustaleniem opłaty w tym terminie. Ustalenie zaś opłaty mogło być rozumiane, jako ustalenie tej opłaty w sposób wiążący, a więc wynikający z decyzji ostatecznej, którą mogła być decyzja organu pierwszej instancji, jeżeli nie zostało wniesione odwołanie albo także decyzja organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy...

Przegląd prasy

Pracownicy na podróże służbowe dostaną wyższe diety

O 30 proc. wzrośnie dieta oraz ryczałt za nocleg w czasie delegacji. Wyższe będą też diety przysługujące na służbową podróż zagraniczną... Gazeta Prawna

Wniosek o upadłość uchroni przed długami spółki

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pozwoli członkowi zarządu uniknąć odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi mogą reklamować swoje usługi

Doradcy podatkowi mogą reklamować swoje usługi, ale na zasadach określonych w zasadach etyki. Reklama musi być obiektywna, rzetelna i wyważona... Gazeta Prawna

Raport NIK: państwo traci na karuzeli podatkowej

Minister finansów i urzędy skarbowe za słabo przeciwdziałają oszustwom podatkowym - twierdzi NIK w najnowszym raporcie na temat podatku VAT w obrocie unijnym... Gazeta Prawna

Sędziowie są przeciwni skróceniu czasu egzaminu

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że test na aplikację ogólną jest trudniejszy niż na inne aplikacje i potrzeba więcej czasu, aby go rozwiązać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zabraknie syndyków?

Egzamin na syndyka ma być łatwiejszy. Zwiększy to liczbę osób przeprowadzających upadłość. Ma być więcej czasu na zdobycie licencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bałagan w spółdzielniach przez niejasne przepisy

Spółdzielniom mieszkaniowym coraz trudniej funkcjonować. Winne są niejasne przepisy i rozbieżne wyroki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odbiorca nie zapłaci za niezbędne formalności

Konsument musi przeanalizować oferty, później na tej podstawie może podjąć decyzję o wyborze nowego sprzedawcy prądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 804/09

1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku...

Wyrok NSA - I FSK 1846/08

Z wykładni art. 30 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, że w transakcjach obrotu walutami, w których żadne opłaty i prowizje nie są naliczane, podstawę opodatkowania stanowi zrealizowany wynik (zysk brutto), przy uwzględnieniu ceny nabycia walut przez podatnika od usługobiorcy w danym okresie...

Przegląd prasy

Rolnicy mogą zapłacić składki jak samozatrudnieni

Eksperci proponują, aby wielkość gospodarstwa nie była podstawą ustalania składek do KRUS. Rolnicy powinni płacić składki od faktycznego dochodu ze sprzedaży swoich towarów... Gazeta Prawna

Ulga na emeryturę: Do odliczenia 4,8 tys. zł rocznie

Dopiero po przekroczeniu 67 lat będzie można wykorzystać tę część środków z III filara, które są objęte ulgą podatkową... Gazeta Prawna

Pracownik zapłaci podatek od napiwków

Napiwki trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy. Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak należy rozliczać otrzymywane napiwki... Gazeta Prawna

Z e-PIT skorzystało ponad 355 tys. osób

Zeznanie roczne za 2009 rok przesłało przez internet ponad 355 tys. osób. Najchętniej z tej formy rozliczeń korzystali mieszkańcy Mazowsza... Gazeta Prawna

Fiskus nie podważy ustaleń z wyroku sądowego

Prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wykup mieszkań z TBS budzi kontrowersje

Posłowie chcą, aby najemca mieszkania w TBS mógł je wykupić na własność. W tej chwili nie jest to możliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żona nie dziedziczy zachowku męża

Jeśli uprawniony do zachowku zmarł, jego roszczenie przechodzi na bliskich jasno określonych w przepisach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przegrany płaci za proces z własnej kieszeni

Wygrywający proces cywilny może liczyć, że oprócz spornej kwoty, odszkodowania czy odsetek odzyska wydatki poniesione na prowadzenie sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 maja 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 175/10

Podsumowując trzeba tutaj wskazać, że w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji wyłącznie podatnik (albo płatnik lub inkasent) najpierw "wyczerpująco przedstawia stan faktyczny", a następnie, w stosunku do tak opisanego stanu faktycznego, wyraża własne stanowisko. Natomiast organ podatkowy dokonuje oceny prawnej stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Organ ten, co należy podkreślić, w postępowaniu zmierzającym do wydania interpretacji nie jest uprawniony do ingerencji (np. poprzez uzupełnianie) w stan faktyczny zawarty we wniosku o jej udzielenie. Jego rolą jest ocenić stanowisko wnioskodawcy przez pryzmat przedstawionego stanu faktycznego jako prawidłowe albo nieprawidłowe. Ewentualne dywagacje czy oceny prawne ze strony organu podatkowego, wykraczające poza zakres stanu faktycznego czy też wyrażone przez wnioskodawcę stanowisko w sprawie, nie oznaczają wydania w tym właśnie zakresie jakiejkolwiek interpretacji. Skoro bowiem, podatnik o coś nie pytał, to organ podatkowy nie mógł tego ocenić. Powyższe przekłada się także na zakres sądowej kontroli rozstrzygnięć organów podatkowych w przedmiocie interpretacji...

Wyrok WSA - I SA/Op 594/09

Prowadząc postępowanie w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości Spółki organ podatkowy powinien w pierwszej kolejności stwierdzić istnienie przesłanek pozytywnych tej odpowiedzialności a dopiero w przypadku ich stwierdzenia rozważyć, czy strona postępowania w sposób wiarygodny przedstawiła okoliczności egzoneracyjne (przesłanki negatywne). W przypadku braku którejkolwiek z przesłanek pozytywnych nie ma konieczności rozważania istnienia przesłanek negatywnych, gdyż orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu nie może nastąpić, lecz w rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. Organy nie wykazały bowiem bezskuteczności egzekucji...

Przegląd prasy

Mniejszościowy wspólnik skontroluje cały holding

Spółki działające w grupie będą musiały kierować się wspólnym interesem gospodarczym. Podmiot dominujący wyda wiążące polecenia zarządom spółek zależnych... Gazeta Prawna

Program księgowy nie musi być w języku polskim

Zbiory danych zawarte w systemie finansowo-księgowym muszą być prowadzone w języku polskim, ale oprogramowanie może być w innym języku... Gazeta Prawna

Pełnomocnictwa trzeba cofnąć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu

Cofnięcie pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym jest skuteczne, gdy zostało złożone na piśmie lub ustnie do protokołu... Gazeta Prawna

Firmy nie chcą ulgi podatkowej na nowe technologie

Przedsiębiorca, który inwestuje w nowe technologie, może skorzystać z ulgi w PIT. Zainteresowanie odliczeniem wydatków inwestycyjnych wśród podatników jest znikome... Gazeta Prawna

Zmiana kryterium dochodowego możliwa dopiero w 2012 r.

Weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów dochodowych odbywa się co trzy lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie oczekuj, że sąd ogłosi bankructwo

Konsumenci muszą spełnić wiele warunków, aby ogłosić upadłość, dlatego w ciągu roku z tej możliwości skorzystało zaledwie kilkanaście osób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej wziąć pożyczkę, niż ją spłacić w terminie

Kosztem wiążącym się z uzyskaniem pieniędzy, np. od banku, jest cena kredytu sięgająca często maksymalnych limitów określanych przez prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cyklista na gazie traktowany łagodniej

Rowerzyści nie mogą jeździć nawet po małym piwie. Tysiące osób ma wyroki za prowadzenie po alkoholu. Nowe przepisy miałyby zmienić tę sytuację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama