Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 kwietnia 2010

Informacje NetTAX

Koniec z dymkiem w pracy

29 kwietnia 2010 r. pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych1. Zgodnie z jednoznacznym brzmieniem nowych przepisów nie będzie już wątpliwości, czy trzeba tworzyć w zakładach pracy palarnie - pracodawcy mają możliwość ich wyznaczenia, a nie (jak do tej pory) domniemywany przez inspektorów pracy i sądy obowiązek. Zmiany te wejdą w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.......

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Bd 93/10

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 4 nie zawiera upoważnienia do uregulowania kwestii kontroli obowiązków określonych w regulaminie. Obowiązki organu wykonawczego gminy w odniesieniu do czystości i porządku w gminie wynikają wprost z tej ustawy, np. art. 7, art. 8 a, art. 8b. Natomiast § 16 ust. 3 i 4 wykracza poza delegację ustawową ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również stanowi powtórzenie sankcji zawartych w innych ustawach w związku z naruszeniem czystości i porządku (np. Kodeks wykroczeń)...

Wyrok WSA - IV SA/Wa 368/09

Nie jest nadto trafny pogląd Ministra, iż kwestia usytuowania nowej zabudowy bezpośrednio przy granicy działki nie pozostaje w jego gestii, a jedynie organu architektoniczno-budowlanego. Zabudowa bowiem w ostrej granicy, a faktycznie wzdłuż całego frontu działki inwestora (13 m) może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia zachowania ochrony przedmiotowego obszaru jako zabytku...

Przegląd prasy

Urząd skarbowy najpierw wezwie do złożenia wyjaśnień na piśmie

W postępowaniu podatkowym wyraźne pierwszeństwo może zostać przyznane zasadzie składania pisemnych wyjaśnień. W postępowaniu podatkowym ma zostać wzmocniona zasada pisemności... Gazeta Prawna

Emitent pobiera PIT przy wykupie obligacji

Inwestor z tytułu wykupu przez emitenta wcześniej nabytych obligacji strukturyzowanych otrzyma przychód pomniejszony o 19-proc. podatek... Gazeta Prawna

Lepsze zeznanie z błędem niż kara

Jeśli jeszcze nie złożyłeś zeznania, zostało ci niewiele czasu - tylko do północy 30 kwietnia... Gazeta Prawna

Fiskus ogranicza sposoby przechowywania faktur

NSA pozwala na przechowywanie faktur papierowych w wersji elektronicznej. Zdaniem fiskusa dokumentów papierowych nie można przechowywać elektronicznie... Gazeta Prawna

Odliczysz wydatki, choć nie ma najemcy

Osoby uzyskujące przychody z najmu nieruchomości i rozliczające się na zasadach ogólnych mogą zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki związane z jej utrzymaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Preferencje podatkowe dla konkubinatu nadal sporne

Gdzie się kończy rola sądu, a powinna zacząć ustawodawcy - pytają radca prawny i doradca podatkowy oraz prawnik z kancelarii welsyng.pl... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Protokolanta zastąpi w sądzie kamera

W połowie roku ruszy na dużą skalę w sądach instalowanie sprzętu do nagrywania rozpraw. Sejm przegłosował w czwartek nowela kodeksu postępowania cywilnego, która ma wejść w życie 1 lipca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Narkotyki: mała ilość dla siebie bez kary

Rząd zliberalizuje politykę narkotykową. Prokurator będzie mógł umorzyć postępowanie. Nieprecyzyjne przepisy budzą kontrowersje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 784/09

Nie potrącenie przez organ egzekucyjny kosztów egzekucyjnych z należności wyegzekwowanej w toku postępowania egzekucyjnego, a przekazanej w całości wierzycielowi, nie zwalnia organu egzekucyjnego z obowiązku obciążenia tymi kosztami wierzyciela, po umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Koszty te, po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego. Skoro tak, to stosownie do art. 64c par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji należy nimi obciążyć wierzyciela...

Wyrok WSA - I SA/Wr 138/10

Z redakcji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, iż warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego jest wydatkowanie przez podatnika wyłącznie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, a nie innych środków pieniężnych będących w jego posiadaniu, a jedynie cel tego wydatkowania i termin...

Przegląd prasy

Ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS

Firmy ubiegające się o kredyt w banku czy biorące udział w przetargu mogą już na miejscu w ZUS otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek... Gazeta Prawna

Ulgi podatkowe: rodzice bez ślubu są różnie traktowani przez sądy

Sądy administracyjne wydają rozbieżne wyroki dotyczące ulgi dla samotnie wychowujących dziecko. Rozbieżności dotyczą osób rozwiedzionych oraz żyjących bez ślubu... Gazeta Prawna

Po zmianie pracy można odliczyć wyższe koszty uzyskania przychodu

Pracownik, który zmieniał pracę w ciągu roku i w jednym miesiącu uzyskał dwa wynagrodzenia, może rozliczyć koszty uzyskania przychodu według zwiększonego limitu... Gazeta Prawna

PIT 2009: jutro mija termin

Najpóźniej jutro trzeba wysłać do urzędu skarbowego zeznanie PIT za 2009 rok. Za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku podatnik może zostać ukarany... Gazeta Prawna

Wskaż, który doradca podatkowy będzie cię reprezentował z urzędu

Od 10 kwietnia 2010 r. podatnicy spełniający warunki do ustanowienia z urzędu profesjonalnej reprezentacji przed sądami administracyjnymi mogą wskazać osobę, której chcą powierzyć poprowadzenie swojej sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za dwa lata koniec "Rodziny na swoim"

Tylko do końca 2012 r. państwo chce dopłacać do kredytu "Rodzina na swoim"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie skorzystać z ulgi na Internet

Osoby, które chcą odliczyć ulgę internetową, nie będą musiały mieć faktur VAT. Wystarczą inne dokumenty, np. poświadczające dokonanie przelewów bankowych lub pocztowe dowody wpłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik śledzony coraz wnikliwiej

Firmy tracą przez oszustów 7 proc. przychodu. Z tego powodu kwitnie elektroniczny monitoring. Prawo pracy nie nadąża za nowoczesnymi technikami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gd 571/09

Sąd zwraca uwagę, że na podstawie art. 21 ust. 2 w/w aktu prawnego organ zobowiązany jest uwzględniać "inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu". Nie sposób w rozważaniach tych pominąć aktów stanu cywilnego w których K.Z. jako nazwisko rodowe wpisane ma nazwisko osób ją adoptujących, co wynika z kolei z tłumaczenia przysięgłego świadectwa chrztu. Pomijając analizę organu odwoławczego odnoszącej się do wykładni przepisów odnośnie nadania przysięgłemu tłumaczeniu świadectwa chrztu waloru "urzędowego", jako bez znaczenia dla istoty sprawy, stwierdzić trzeba, że owo tłumaczenie stanowi dowód istnienia dokumentu w postaci orzeczenia sądu i fakt, że przedłożenie orzeczenia sądu może okazać się niemożliwe, nie oznacza, zdaniem Sądu automatycznie możliwości stwierdzenia przez organ administracji publicznej braku spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 21 ust. 2 ustawy...

Wyrok WSA - III SA/Łd 11/10

Jeśli na mocy decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego wpisano dane zgodnie z treścią transkrybowanego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, to nie istniały podstawy do sprostowania na podstawie art. 28 a.s.c. danych dotyczących imienia i nazwiska mężczyzny. Wniosek strony o sprostowanie danych w akcie małżeństwa nie powinien zostać uwzględniony przez organ administracji w trybie art. 28 a.s.c. Sprostowanie prowadziło bowiem do naruszenia zakazu wprowadzania zmian w transkrybowanym akcie zagranicznym...

Informacje NetTAX

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości przed 30 kwietnia - problemy

Zbliża się 30 kwietnia 2010r. Podatnicy, którzy jeszcze nie złożyli zeznania podatkowego powinni pamietać o ciągle istniejących problemach związanych z rozliczeniami podatkowymi sprzedanej nieruchomości. I choć dla osoby postronnej brzmi to niewiarygodnie nieruchomość można rozliczyć na trzy sposoby w związku z trzema możliwymi stanami faktycznymi.......

Przegląd prasy

Ulga prorodzinna: Limit dochodów to nie kwota wolna

Dziecko pełnoletnie objęte ulgą prorodzinną nie mogło w 2009 roku uzyskać dochodów przekraczających 3089 zł. Pełnoletnie dzieci, do ukończenia 25 lat, które uczą się lub studiują, są objęte ulgą prorodzinną, jeżeli nie przekroczyły ustawowego limitu dochodów... Gazeta Prawna

Zakup oprogramowania może być kosztem firmowym

Przedsiębiorca, który kupił program do analizy kursów giełdowych, może zaliczyć go do kosztów firmowych, jeśli transakcje giełdowe wpłynęły na przychody firmy... Gazeta Prawna

PIT 2009: Jest kilka sposobów na dostarczenie zeznania

Mamy jeszcze tylko trzy dni na rozliczenie PIT za 2009 rok. Najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. trzeba złożyć go w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą... Gazeta Prawna

Nie można przesłać VAT-24 i VAT-UEK przez internet

Do e-deklaracji VAT-UEK i VAT-24 nie można dołączyć niezbędnych załączników. Podatnicy nie przesyłają tych niekompletnych dokumentów przez internet... Gazeta Prawna

Współpraca nie podlega VAT

Wspólne działania marketingowe dwóch firm, które mają zachęcić klientów do zakupu towarów lub usług każdej z nich, nie są wzajemnym świadczeniem usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniądze mają wymusić kontakt z dzieckiem

Jeżeli jeden z rodziców czy inna osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, utrudnia kontakty z nim drugiemu z rodziców, sąd będzie zasądzał dla niego zadośćuczynienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie kilka rodzajów e-podpisu

Resort gospodarki ma nadzieję, że nowe przepisy ułatwią obieg dokumentów. Według ekspertów nic się jednak nie zmieni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej hektarów, mniej szans na świadczenia

Rolnik dostanie zasiłek rodzinny, jeśli jego dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy takiego samego limitu jak u wszystkich pozostałych świadczeniobiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Wa 1765/09

Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń powinno poprzedzać dokonane przez organ stwierdzenie, że w stosunku do osoby legitymującej się pozwoleniem na broń toczy się postępowanie karne. Poczynione w tym zakresie przez organ ustalenia nie dotyczą kwestii prawnych, a faktycznych postępowania administracyjnego i w związku z tym nie powinny być utożsamiane z zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym...

Wyrok WSA - II SA/Wa 87/10

Nie można zatem z faktu, iż kierunkowo przestępstwo popełnione przez skarżącą mogło doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego w procesie karnym, przyjąć, że jest to przestępstwo przeciwko mieniu, bowiem w tego rodzaju przestępstwach chodzi o zmianę posiadacza mienia lub jego zniszczenie. Przedmiotem ochrony w przypadku przestępstwa zarzucanego skarżącej jest natomiast ochrona rzetelności dokumentów w obrocie gospodarczym...

Przegląd prasy

Odliczenie ulgi prorodzinnej w PIT 2009: Dane dziecka w załączniku

Jeżeli dziecko, na które podatnik odlicza ulgę prorodzinną ma nadany numer PESEL, podatnik nie musi wpisywać jego imienia, nazwiska i daty urodzenia... Gazeta Prawna

Zwrot wydatków na internet jest przychodem pracownika

Otrzymany przez pracownika ekwiwalent za używanie łącza internetowego stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający PIT... Gazeta Prawna

Każdy menedżer musi płacić podatek według skali

Wszystkie usługi menedżerskie bez względu na formę ich świadczenia podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej... Gazeta Prawna

Darowizny: urzędnicy tworzą własne prawo

Najbliższa rodzina nie zapłaci podatku, gdy zgłosi darowiznę w urzędzie skarbowym. Urzędy skarbowe przy zgłoszeniu SD-Z2 żądają umów lub kopii dowodów osobistych... Gazeta Prawna

Przeciek na egzaminie dla komorników

Powodem wstrzymania egzaminu zawodowego dla komorników było nielegalne ujawnienie pytań. Ministerstwo Sprawiedliwości powiadomiło o sprawie prokuraturę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emeryt dostanie rentę, a bank przejmie lokal

Seniorzy będą mogli podreperować swoje budżety kredytem zaciągniętym pod hipotekę mieszkania. Po ich śmierci nieruchomość stanie się własnością banku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno skazać stadionowego chuligana

Tylko co trzeci zatrzymany pseudokibic dostał wyrok. Ich procesy nierzadko ciągną się latami. Zreformowane sądy 24-godzinne mogą to zmienić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy Polak musi składać zeznanie w kraju

Tylko certyfikat rezydencji podatkowej uzyskany poza Polską zwalnia z obowiązku składania PIT w urzędzie skarbowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 871/09

1. Uznaniowy charakter decyzji w sprawie zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa nie odnosi się do ustalania przesłanek udzielenia ulgi. W tym zakresie organ nie działa na podstawie uznania administracyjnego. Ustalając stan faktyczny sprawy w toku postępowania dowodowego i następnie porównując ten stan do hipotezy normy zezwalającej na zastosowanie ulgi organ jest związany zasadami określonymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej oraz regułami logiki. Postępowanie organu podatkowego w tym zakresie podlega ocenie sądu administracyjnego, a więc sąd ocenia, czy został w sprawie zebrany kompletny materiał dowodowy, czy w procesie oceny dowodów nie naruszono reguł logiki i czy zastosowano właściwe przepisy do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. Uznanie administracyjne odnosi się natomiast do wyboru konsekwencji prawnych (zastosować ulgę lub jej nie stosować) w razie prawidłowego ustalenia, że udzielenie ulgi jest możliwe, bowiem przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny...

Wyrok WSA - I SA/Op 521/09

I. Sprzedaż świadectw pochodzenia energii, które - stosownie do art. 9e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne - są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej, nie może być traktowana na równi z wytworzeniem produktu, jakim jest energia elektryczna...

Informacje NetTAX

Podatniku pamiętasz o uldze prorodzinnej?

Mowa o jednej z najpopularniejszych ulg uważanej za instrument w polityce prorodzinnej obecnie każdego rządu.......

Przegląd prasy

Właściciel firmy zapłaci za szkolenie z Unii Europejskiej

Urzędy marszałkowskie dyskryminują przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć w unijnych szkoleniach. Wymagają od nich wniesienia wkładu własnego w postaci pieniężnej... Gazeta Prawna

Tylko specjalna karta podatkowa pozwoli odzyskać zagraniczny podatek

Osoby pracujące za granicą, starające się o zwrot zapłaconego tam podatku, muszą posiadać odpowiednie karty podatkowe, potwierdzające m.in. dochody uzyskane w poszczególnych krajach... Gazeta Prawna

e-PIT też składa się do właściwego urzędu

Podatnik, który chce złożyć PIT drogą elektroniczną, musi w zeznaniu wpisać urząd skarbowy według miejsca zamieszkania. Gdy się pomyli, urzędnicy muszą ustalić właściwy urząd i przesłać e-PIT... Gazeta Prawna

Podarowanie wygranej zwalnia z PIT

Podatnik, który wygraną w konkursie przekaże w darowiźnie organizacji pożytku publicznego, nie zapłaci PIT od tej nagrody... Gazeta Prawna

Kiedy komornik sądowy jest płatnikiem daniny

Od sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji trzeba odprowadzić VAT. Według resortu finansów za jego zapłatę odpowiada komornik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niższe podatki w Polsce w legalny sposób

Rodacy pracujący za granicą mogą się korzystniej rozliczyć z polskim fiskusem. Wystarczy, że wypełniając PIT, skorzystają z tzw. ulgi abolicyjnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok zaoczny także dla pełnomocnika i z odpowiednim pouczeniem

Jeśli pozwany nie stawi się na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze w niej udziału, sąd i tak wydaje wyrok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Osoby niepełnosprawne zagłosują łatwiej

W lokalu wyborczym pomoże specjalny asystent. Głos będzie można oddać również listownie. Niewidomi dostaną karty w alfabecie Braille,a... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II GSK 434/09

Ponadto z akt administracyjnych wynikało niespornie, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczy sklepu spożywczo - przemysłowego przy ulicy S. w C. Ta informacja była wystarczająca do dokonania głębszej analizy istnienia interesu prawnego po stronie właściciela nieruchomości, na której usytuowany jest sklep, w stwierdzeniu nieważności decyzji, obejmującej zezwolenie na sprzedaż jednego z asortymentów (napojów alkoholowych) oferowanych w tej placówce handlowej...

Wyrok WSA - II SA/Po 773/09

Poddanie obrotu napojami alkoholowymi reglamentacji prawa publicznego nakazuje przy kolizji interesu jednostki z interesem publicznym uwzględniać w pierwszej kolejności interes publiczny...

Przegląd prasy

Pieczęć elektroniczna ułatwi obrót e-fakturami

Komisja Przyjazne Państwo proponuje zmiany w obrocie e-fakturami. Uproszczone mają być zasady ich wystawiania, przesyłania i przechowywania... Gazeta Prawna

PIT wpłaca się na właściwe konto

Podatnik, który dopłaca PIT z rozliczenia za 2009 rok, musi kwotę wynikającą z zeznania wpłacić na właściwe konto urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Urzędnicy czekają na PIT-y

W sobotę urzędy skarbowe w całej Polsce będą otwarte w godz. od 9 do 13. Podatnicy mogą w tym dniu złożyć PIT za 2009 rok... Gazeta Prawna

Fiskus ściąga haracz z firmowych lokat

Przedsiębiorcy mają kłopot z pieniędzmi lokowanymi na subkontach do rachunków... Gazeta Prawna

Notariusze ograniczają konkurencję

Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza uchwalony przez Krajową Radę Notarialną zawiera postanowienie naruszające konkurencję - uznała prezes UOKiK... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacja ogólna po raz drugi, ale z poprawkami

Kandydaci na sędziów i prokuratorów będą mieli więcej czasu na rozwiązywanie kazusów w trakcie egzaminu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uczący się wypełniają własny PIT

Sporządzanie zeznania rocznego należy zacząć od skompletowania PIT od płatników i zaopatrzenia się w formularze zeznań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak studenci i uczniowie rozliczają się z fiskusem

Po ukończeniu 18. roku życia student i uczeń składa zeznanie podatkowe samodzielnie. Wcześniej w jego imieniu rozliczali się rodzice... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 kwietnia 2010

Informacje NetTAX

Ulga Internetowa - co warto wiedzieć przed 30 kwietnia 2010 r.?

1.Czym jest Ulga internetowa? Jest to odliczenie od dochodu podatnika zapisane w treści art. 26 ust. 1 pkt. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W artykule wspomina się o odliczeniu od dochodu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.......

O czym należy pamiętać w związku z chęcią skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

1.Czym jest ulga rehabilitacyjna? Jest to odliczenie od dochodu zapisane w art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Podstawę obliczenia podatku...stanowi dochód...po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne".....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I OSK 291/09

W świetle argumentacji przeprowadzonej wyżej, wydanie decyzji na gruncie art. 32 ustawy na podstawie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej, co miało miejsce w kontrolowanym postępowaniu administracyjnym prowadzi do wydania decyzji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy odnośnie do zwrotu świadczenia nienależnie pobranego. W sytuacji zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej, składnikiem decyzji nakazującej zwrot świadczenia musi być jednak stwierdzenie, że takie nienależne świadczenie miało miejsce...

Postanowienie WSA - II SA/Łd 1058/09

Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 w/w ustawy). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3)...

Przegląd prasy

PIT 2009: składki zagraniczne można odliczyć w zeznaniu rocznym

Podatnicy mogą odliczyć w składanym zeznaniu rocznym zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne - od dochodu, oraz na ubezpieczenie zdrowotne - od podatku... Gazeta Prawna

Ulga rehabilitacyjna: dojazdy na zabiegi nie muszą być potwierdzone fakturą

Wydatki związane z przewozem samochodem osobowym na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie muszą być dokumentowane fakturą VAT lub rachunkiem... Gazeta Prawna

Kraje unijne chcą więcej wiedzieć o swoich podatnikach

Pod koniec maja ministrowie finansów z krajów UE podpiszą protokół zmieniający konwencję dotyczącą wymiany informacji podatkowych... Gazeta Prawna

Fiskus zażąda od SKOK informacji o klientach

Urzędy kontroli skarbowej dostaną nowe narzędzia do sprawdzania e-handlu. Inspektorzy skarbowi będą żądać od instytucji finansowych danych o podatnikach... Gazeta Prawna

Postępowanie ważne mimo nieobecności uczestnika

Brak udziału poprzedniego właściciela nieruchomości w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nie powoduje nieważności postępowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga za ucznia obejmuje również wakacje

Rodzice maturzysty, który nie kontynuuje nauki, mogą odliczyć ulgę na dzieci również za lipiec i sierpień. Jeśli zaś dziecko po szkole średniej idzie na studia, przysługuje im odpis za cały rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przymus badań antyrakowych

Mammografia i cytologia już wkrótce wejdą w skład badań okresowych, jakie będą musiały przejść pracownice, by uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darowizna uprawnia do ulgi w zeznaniu rocznym

Osoby, które w zeszłym roku wsparły potrzebujących, mogą pomniejszyć swój dochód. Dzięki temu zapłacą niższy podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 kwietnia 2010

Informacje NetTAX

Dobra nowina dla podatnika - mniej obowiązków ewidencyjnych

Komisja „Przyjazne Państwo” wiele miesięcy po swoim głośnym debiucie medialnym nareszcie notuje pierwsze sukcesy. ...

Przegląd prasy

Banki ostrzegą klienta przed ryzykowną inwestycją

Od dzisiaj (21 kwietnia) klienci mają dostawać dokładne informacje o tym, w co lokują pieniądze... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć zeznanie PIT-37

Osoby, które w 2009 roku uzyskiwały dochody m.in. z umowy o pracę, muszą do 30 kwietnia 2010 r. złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37... Gazeta Prawna

Dowody potwierdzające prawo do ulgi prorodzinnej są potrzebne, gdy zażąda ich fiskus

Podatnik musi przedstawić dowody potwierdzające prawo do ulgi prorodzinnej dopiero na żądanie organu podatkowego... Gazeta Prawna

Zyski i straty walutowe należy wykazać w PIT za 2009 rok

Papiery wartościowe nominowane w walutach obcych generują przychód w złotych. Opodatkowaniu PIT podlega też spekulacja rzeczywistymi walutami. Podatek płaci się od zysku walutowego, ale podatnik może odliczyć stratę... Gazeta Prawna

Które dochody i koszty trzeba wykazać w PIT-38

Po raz pierwszy nawet osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, mogą przesłać PIT-38 przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożytek publiczny pod okiem ministra

Rozporządzenie ureguluje zasady kontrolowania organizacji pożytku publicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelarie częściej wspierają fundacje

Dzięki www.centrumprobono.pl coraz więcej prawników wspiera różne organizacje pozarządowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy rejestr klauzul niedozwolonych wpłynie na obniżenie dobrowolnych emerytur

Sposób, w jaki określono prowadzenie rejestru postanowień niedozwolonych, powoduje, że nie chroni on w pełni konsumentów oraz nie może pełnić funkcji informacyjnej dla przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Go 85/10

Wobec zaniechania ustalenia wysokości tychże kosztów, za bezpodstawne uznać trzeba wyrażone przez organy przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym uzyska się kwotę przewyższającą wydatki egzekucyjne...

Wyrok WSA - II SA/Sz 1360/09

Ustawodawca przewidział zatem dwie, niezależne od siebie sytuacje, w których może nastąpić utrata statusu osoby poszukującej pracy...

Przegląd prasy

Bez ulg podatkowych dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne będą nieopłacalne

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Zdaniem pracodawców wraz z nowymi ubezpieczeniami potrzebne będą ulgi podatkowe... Gazeta Prawna

Roczne zeznanie PIT 2009 składa się zgodnie z miejscem zamieszkania

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Miejsce zameldowania nie ma w tym przypadku znaczenia.... Gazeta Prawna

Przychód można pomniejszyć o zapłacone prowizje bankowe i opłaty pocztowe

Opłaty pocztowe i prowizje bankowe ponoszone przez podatników w związku z prowadzoną firmą mogą być kosztem uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Koniec z dyskryminacją starszych pracowników na chorobowym

Pracownicy przebywający w szpitalu będą otrzymywali zasiłek chorobowy z ZUS wynoszący 80 proc. ich pensji... Gazeta Prawna

Rzecznicy chcą poprawić medialny obraz Temidy

Co czwarty rzecznik prasowy w sądach i prokuraturach nie ma swego gabinetu, co piąty nie podaje na stronie internetowej numeru komórki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szpital zapłaci za niedbalstwo podczas operacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zapłaci 92 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania za to, że lekarz pozostawił w brzuchu pacjentki opatrunek.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posiadacz auta także dostanie adwokata

Nie wszyscy mogą liczyć na zwolnienia z kosztów. Wnioski w tych sprawach nie są właściwie wypełniane. Sędziów interesuje nie tylko majątek, ale i płatności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga na rehabilitację dla chorych i opiekunów

Wózek inwalidzki, turnus zdrowotny, komputer dla dziecka, karma dla psa przewodnika, lekarstwa - wydatki na te cele można odliczyć od dochodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 kwietnia 2010

Informacje NetTAX

Zmiany w PCC

Już w czwartek, 22 kwietnia, wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o pcc). Dotyczą one m.in. podstawy opodatkowania umowy sprzedaży oraz opodatkowania umowy spółki....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 494/09

Jak już bowiem wskazano przepisy prawa nie dają możliwości wielokrotnej modyfikacji raportu. Jeżeli tak, to w konsekwencji protokół jako sprzeczny z prawem nie mógł stanowić dowodu w rozumieniu art. 75 § 1 Kpa. W takiej sytuacji nieodzowna byłaby ponowna kontrola na miejscu. Ponadto sposób dokumentowania czynności kontrolnych w sprawie oraz sposób gromadzenia materiału dowodowego narusza przewidzianą w art. 8 Kpa zasadę, w myśl której organy administracji publicznej obowiązany jest prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1519/09

Porównując bowiem przeznaczenie przedmiotowych gruntów w już nieobowiązującym oraz w nowym planie miejscowym należy dojść do wniosku, że przeznaczenie to zasadniczo się nie zmieniło. Gdyby więc nowy plan został uchwalony odpowiednio wcześniej i wszedł w życie bezpośrednio po utracie mocy przez poprzedni plan, nie nastąpiłby wzrost wartości nieruchomości. Obciążenie obywateli fiskalnymi konsekwencjami takiej opieszałości gminy w uchwalaniu przepisów prawa miejscowego prowadzi do takiego zróżnicowania podmiotów, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niedopuszczalne...

Przegląd prasy

Firma może uniknąć kary za błędne zwolnienie pracownika

Pracownik, który nie zgadza się na wycofanie przez firmę wypowiedzenia zmieniającego, traci prawo do odszkodowania z pakietu socjalnego... Gazeta Prawna

Firmy nie chcą płacić składek na emerytury pomostowe

Składki na emerytury pomostowe za pracowników pracujących na pół etatu są obowiązkowe. Związkowcy mają problemy z ustaleniem, kto z pracowników ma prawo do wcześniejszej emerytury.... Gazeta Prawna

Dłużnik dostanie na piśmie wezwanie do zapłaty

Osoba, która posiada zaległości w należnościach na rzecz Skarbu Państwa, otrzyma wezwanie do zapłaty w formie pisemnej... Gazeta Prawna

W PIT za 2009 rok wykazuje się zyski i straty z innych giełd

Inwestorzy, którzy w 2009 roku obracali papierami wartościowymi notowanymi na zagranicznych giełdach, rozliczają osiągnięte przychody w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Dochód ustalamy według nowych zasad

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje tym, którzy spełniają określone w ustawie kryteria. Jednym z nich jest wysokość osiąganych zarobków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy ślub wymusza korektę zeznania

Osoby, które korzystają z ulgi odsetkowej, a w 2009 r. zawarły związek małżeński, mogą stracić prawo do niej.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarz decyduje o przebiegu procesu

Zwolnienia lekarskie przedłużają sprawy sądowe. Sędziowie bezkrytycznie akceptują zaświadczenia. Lekarzom brakuje przeszkolenia prawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy meldunek pozwala uniknąć daniny

Osoby, które sprzedają teraz nieruchomość nabytą w latach 2007 - 2008 i były w niej zameldowane ponad rok, nie zapłacą podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Po 568/09

W tej sprawie można ustalić na podstawie akt, że skarżący nie legitymuje się decyzją o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, a jednocześnie jest jedną z osób wymienionych w uchylonym § 8 rozporządzenia z dnia 28.06.2002 r. i de facto występuje z nowym wnioskiem o takie prawo. Dopiero te wszystkie ustalenia pozwalają stwierdzić, że zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem Z. B., a to z uwagi na uchylenie przepisu konstytuującego uprawnienie dla emeryta (rencisty) policyjnego do równoważnika pieniężnego za remont lokalu...

Wyrok WSA - I SA/Gl 661/09

Nie można również twierdzić, że wskazana opłata skarbowa narusza postanowienie art. 12 lub 14 § 2 TWE zakazujące wszelką dyskryminację ze względu na przynależność państwa ( art. 12 ) oraz zapewniające swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału ( art. 14 ust. 2 ), gdyż przynależność państwa osoby ubiegającej się o wydanie przedmiotowego zaświadczenia nie ma wpływu na wysokość pobranej opłaty skarbowej, zaś obowiązek jej poniesienia nie ogranicza swobody zapewnionej zgodnie z postanowieniami Traktatu lecz jedynie służy prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej gwarantując, że towary tego rynku podlegać będą takim samym podatkom (VAT), niezależnie od państwa ich nabycia...

Przegląd prasy

Fiskus zbierze i przetworzy dane podatników

Kontrola skarbowa zyska nowe uprawnienia do gromadzenia danych. Urzędnicy fiskusa będą szukać informacji o podatnikach u innych przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Zagraniczny inwestor musi złożyć zeznanie PIT-38

Obywatel czeski, który inwestował na polskiej giełdzie, będzie musiał rozliczyć w Polsce uzyskany dochód w PIT-38, uwzględniając polsko-czeską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.... Gazeta Prawna

Korzyść z cudzego majątku w PIT

U fundatora, który bezpłatnie korzysta z majątku fundacji, powstaje przychód z innych źródeł, który należy opodatkować w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Dokumentowanie ulgi internetowej: fiskus boi się wirusów z e-faktur

Ulgę internetową można dokumentować fakturami papierowymi lub elektronicznymi. Urzędnicy skarbowi nie przyjmują e-faktur na CD, gdyż obawiają się wirusów... Gazeta Prawna

Radcowie otwierają „Niebieski parasol”

Już po raz drugi odbędzie się akcja udzielania bezpłatnych porad prawnych. W tym roku radcowie zapraszają wszystkich zainteresowanych prawem pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytura w ciemno

Trudno określić wysokość przyszłego świadczenia. Pewność ma tylko ten, kto złoży wniosek o emeryturę. Lepiej pochopnie nie rozwiązywać stosunku pracy.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd zapomniał o zakazie prowadzenia pojazdu

Niemożliwe jest uchylenie orzeczenia wyłącznie w części, której orzeczenie nie zawiera, choć powinno... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwestując w mieszkanie lub dom, unikniemy daniny

Osoba, która pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 r. przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, nie zapłaci 19-proc. podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wa 2088/09

W przedmiotowej sprawie organ nadzoru pominął istotny fakt, a mianowicie, że w dacie wydania decyzji brak było uchwały rady gminy upoważniającej Prezydenta [...] do ustalenia wysokości czynszu symbolicznego. Jak zostało to podkreślone powyżej, nie ma znaczenia treść powołanego zarządzenia. Zdaniem Sądu - Prezydent W. nie powinien samowolnie bez zgody rady określać czynszu symbolicznego...

Postanowienie WSA - II SA/Lu 750/09

W przypadku nieopłacenia wpisu sądowego od skargi sąd zobowiązany jest skargę odrzucić, a nie może umorzyć postępowania, nawet gdyby skarżący oświadczył, że cofa wniesioną do sądu skargę w myśl art. 60 p.p.s.a. Przepis ten pozwala wprawdzie skarżącemu na cofnięcie skargi i sąd jest tym co do zasady związany, lecz aby cofnięcie skargi było skuteczne, skarga ta musi być należycie opłacona...

Przegląd prasy

Samochód przekazany w loterii rozliczany jest jak towar handlowy

Firma, która przekazuje samochody osobowe zwycięzcom loterii sms-owej, może odliczyć cały VAT od zakupu auta... Gazeta Prawna

PIT 2009: Formę zwrotu nadpłaty podatku wybiera podatnik

Osoba, która wykazała nadpłatę w zeznaniu podatkowym za 2009 rok, może wybrać formę zwrotu pieniędzy.... Gazeta Prawna

Przekazanie majątku rodzinie nie uchroni przed ściągnięciem długu

Podatnik, który ma zaległości podatkowe i przekaże majątek członkom rodziny, nie uniknie egzekucji należnych kwot. Fiskus ściągnie dług od nowych właścicieli... Gazeta Prawna

Fiskus nie chce sprawdzać e-faktur. Boi się wirusów

Ulgę internetową można dokumentować fakturami papierowymi lub elektronicznymi. Urzędnicy skarbowi nie przyjmują e-faktur na CD, gdyż obawiają się wirusów... Gazeta Prawna

Kontrolę zarządczą organizuje wójt

To na organie wykonawczym gmin, a w powiecie i województwie na staroście i marszałku spoczywa obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych im jednostkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla kontynuujących oszczędzanie

Prawo do odliczeń w zeznaniu za 2009 r. ma liczna wciąż grupa szczędzających w kasie mieszkaniowej na podstawie umowy o kredyt kontraktowy zawartej przed 2002 r.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

KRUS nie lubi przedsiębiorczych

Ponad 70 tys. rolników prowadzi dodatkowo biznes. Przez prosty błąd mogą stracić ubezpieczenie rolnicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odsetki do odliczenia

Ulga odsetkowa zniknęła 1 stycznia 2007 r., ale osoby, które uzyskały kredyt mieszkaniowy przed tym dniem, mogą z niej korzystać na zasadzie praw nabytych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1189/09

    Ewidencja gruntów służy nie ochronie praw poszczególnych podmiotów do gruntów, ale polityce fiskalnej państwa, prawu budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, scaleniu, gospodarce przestrzennej itp. Natomiast do ochrony i rejestracji praw podmiotowych na nieruchomościach służą księgi wieczyste, a spory na tle własności, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - mogą być dochodzone tylko przed sądami powszechnymi...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1813/09

W toku ponownego postępowania Wójt Gminy T. w pierwszej kolejności winien ustalić, kiedy wpłynął pierwszy wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej w podatku rolnym i orzec w przedmiocie ulgi podatkowej od odpowiedniej daty. W przypadku zaś, gdyby dane pismo, wbrew twierdzeniom J. Ż., nie mogło być zakwalifikowane zdaniem organu I Instancji jako wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej, wówczas okoliczność ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji. Umożliwi to tym samym możliwość kontroli instancyjnej przez Kolegium w przypadku ewentualnego zaskarżenia takiej decyzji. Organ I instancji ponownie prowadząc postępowanie winien także dokonać należytego zebrania materiału dowodowego i jego oceny pod kątem spełniania przez skarżącą ustawowych warunków przyznania jej ulgi podatkowej, w tym dowodów z wypisów z ewidencji gruntów przedłożonych przez skarżącą...

Przegląd prasy

Po zmianie interpretacji amortyzację należy kontynuować według dotychczasowych zasad

Późniejsza zmiana interpretacji przepisów dotyczących ustalenia wartości początkowej aportu nie powinna wpływać na wcześniej ustalone zasady amortyzacji... Gazeta Prawna

PIT 2009: roczne zeznanie podatkowe można złożyć przez pełnomocnika

Osoba, która uległa ciężkiemu wypadkowi i jest nieprzytomna, nie rozliczy się z fiskusem. Zeznanie może złożyć za nią pełnomocnik.... Gazeta Prawna

Fiskus ujednolica zasady ściągania należności

Zabezpieczenia zaległych należności pieniężnych nie będzie dokonywał tylko naczelnik urzędu skarbowego, ale również dyrektor ZUS i inni wierzyciele... Gazeta Prawna

Gdy dziecko zarobi za granicą, rodzice nie skorzystają z ulgi prorodzinnej

Zagraniczne zarobki dzieci przekraczające ustawowy limit 3089 zł pozbawią ulgi. Resort finansów twierdzi, że dotyczy to też dochodów zwolnionych w Polsce z PIT... Gazeta Prawna

Przepisy dotyczące eksmisji są niejasne

Pomieszczenia tymczasowe dla eksmitowanych to coraz większy problem. Pilnie trzeba zmienić przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niebezpieczne towary bez szans na rynku

Karta szacowania ryzyka ułatwi znalezienie zagrożeń. Bruksela zaostrza kryteria badania produktów. Poziom ochrony konsumentów taki sam w całej UE.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie można wybrać adwokata z urzędu

Uczestnik sprawy cywilnej, pracowniczej czy rodzinnej będzie mógł nie tylko wystąpić o obrońcę, ale także wskazać z nazwiska, którego chciałby mieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenie z dzieckiem

Osoby, które chcą złożyć zeznanie na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców, muszą pamiętać, aby przekazać je w terminie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II GSK 440/09

Zaliczone do kosztów pośrednich (pkt 2 kosztorysu dotyczącego zadania Gimnazjada) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji zadania nie obejmują dodatkowych świadczeń jakimi są świadczenia urlopowe przeznaczone na wczasy turystyczne pracownika. Wniosek o dotację, kosztorys ani też umowa z dnia [...] maja 2001 r. nie wskazują na to, aby pojęcie wynagrodzenia należało rozumieć inaczej niż przyjęły organy i Sąd I instancji...

Wyrok WSA - I SA/Rz 63/10

Ustawodawca - jak wskazano wyżej - posłużył się pojęciem " bezpośredniej" realizacji programu, natomiast nie wskazał żadnych kryteriów co do rodzaju podejmowanych w tymże celu czynności, a w szczególności podziału tych czynności na merytoryczne i pomocnicze / techniczne, organizacyjne/. W związku z powyższym, niewątpliwie ocena "bezpośredniości" czynności podejmowanych przez pracowników beneficjenta - podmiotu realizującego projekt właśnie poprzez swoich pracowników wymagać będzie każdorazowej oceny przy realizacji konkretnego projektu. Uwzględnienia tych okoliczności wymagać będzie ocena co do ewentualnych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych tj. czy będą oni podwykonawcami, czy też podmiotami bezpośrednio realizującymi cel programu w ramach danej jednostki organizacyjno-prawnej...

Przegląd prasy

Przychodem z likwidacji spółki będzie wartość jej majątku

Ministerstwo Finansów zamierza wyeliminować podwójne opodatkowanie przy wnoszonych aportach do spółek osobowych... Gazeta Prawna

PIT 2009: Małżonkowie rozliczają zyski z akcji oddzielnie

Mąż i żona, którzy posiadają wspólny rachunek maklerski, przychody ze sprzedaży akcji rozliczają proporcjonalnie.... Gazeta Prawna

Fiskus szybciej wyegzekwuje należności podatkowe w rodzinie

Jeśli egzekucja z majątku osobistego podatnika okaże się bezskuteczna, naczelnik urzędu ściągnie należności z majątku małżonka bez wystawiania nowego tytułu wykonawczego... Gazeta Prawna

Firmy nie chcą kredytu podatkowego

Nowa firma może rozłożyć płatność podatku dochodowego z pierwszego roku na pięć lat. Skorzystanie z kredytu podatkowego obwarowane jest wieloma warunkami... Gazeta Prawna

Nawiązka powinna być większa i służyć ofiarom

Sprawcy przestępstw będą częściej płacić na rzecz pokrzywdzonych. Zadbają o to prokurator i sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy sprzedaż lokalu jest wolna od daniny

Osoba, która za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania spłaca kredyt zaciągnięty wcześniej na jego zakup, korzysta ze zwolnienia z podatku.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy małżonkom opłaca się wspólne zeznanie

Łączne opodatkowanie będzie korzystne, gdy jest duża różnica w dochodach męża i żony albo gdy jedno z nich w ogóle nie zarabia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konkubina nie ochroni majątku

Dłużnicy nie uciekną przed fiskusem, przepisując swój majątek na współmałżonka lub inną osobę, niekoniecznie nawet z rodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 877/09

Z dyspozycji art. 118 Ordynacji podatkowej wynika zaś wprost, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat (§ 1). Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (§ 2)...

Wyrok NSA - II FSK 1594/08

Dopiero w sytuacji, gdy podatnik zaniecha tego obowiązku lub zrealizuje go w sposób nieprawidłowy organ podatkowy wydaje decyzję deklaratoryjną określającą zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości...

Przegląd prasy

Wszyscy mają pracować normalnie. Choć wielu trudno to sobie wyobrazić

Już w weekend kierownictwa instytucji państwowych, których szefowie zginęli pod Smoleńskiem, zebrały się i dokonały niezbędnych ustaleń, by od poniedziałku móc w miarę normalnie kontynuować pracę... Gazeta Prawna

Specjalne posiedzenie RPP; "sytuacja w NBP wymaga szybkiego rozwiązania"

Sytuacja w Narodowym Banku Polskim (NBP) po śmierci prezesa Sławomira Skrzypka wymaga szybkiego rozwiązania, wynika z wypowiedzi pełniącego obowiązki głowy państwa marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.... Gazeta Prawna

Zwrot VAT na materiały budowlane - wnioski składane po 22 kwietnia będą rozpatrywane szybciej

Podatnicy, którzy złożą wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane po 22 kwietnia szybciej odzyskają pieniądze... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich - przysięga ważniejsza niż fiskus

Od 2011 roku lekarze będą ewidencjonować obroty w kasach rejestrujących. Gdy urządzenie fiskalne się zepsuje, lekarz nie będzie mógł przyjąć pacjenta... Gazeta Prawna

E-dokument tylko w zamkniętej kopercie

Rejenci krytycznie oceniają pomysł składania do notarialnego depozytu elektronicznych dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie dla każdego emerytura kapitałowa

Przed ukończeniem 65. roku życia ubezpieczona może złożyć wniosek o przyznanie okresowej emerytury. Jednak aby otrzymywała świadczenie, musi mieć odpowiednie środki na rachunku OFE.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok Trybunału pozwolił na bezpłatne uwłaszczenie

Przez pomyłkę Trybunału Konstytucyjnego najemcy dawnych mieszkań zakładowych mogą wykupić mieszkania praktycznie za darmo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy sędzia może być radcą prawnym

Dyrektorskie stanowisko w muzeum, publikacje prawnicze i prowadzenie kancelarii nie wystarczą do wpisu na listę radców prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SA/Lu 131/10

W niniejszej sprawie skarżące zostały prawidłowo wezwane do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 8 marca 2010 r. Zostały wówczas pouczone o skutkach niezachowania terminu. Termin do wypełnienia nałożonych obowiązku minął siedem dni później, tj. 15 marca 2010 r. Mimo jego upływu wpis sądowy od skargi nie został uiszczony. Nie uzupełniono także braków formalnych skargi...

Wyrok WSA - II SA/Bk 807/09

Gdy w postępowaniu o pozwolenie na budowę lub w toku kontroli zgłoszenia budowlanego organ administracji architektoniczno - budowlanej poweźmie wątpliwość co do legalności istniejącego obiektu budowlanego, którego postępowanie dotyczy, ma obowiązek wyjaśnienia kwestii legalności przy ewentualnym skorzystaniu z instytucji art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. Tak powinien postąpić Starosta M. po uzyskaniu informacji od skarżących co do samowolnego wzniesienia spornego budynku...

Przegląd prasy

PIT 2009: egzekucję podatku można przeprowadzić z majątku dziecka

Małoletnie dziecko, które samodzielnie złożyło zeznanie roczne, odpowiada za podatek własnym majątkiem. Dochody małoletnich dzieci, podlegające opodatkowaniu w Polsce, dolicza się do dochodów rodziców... Gazeta Prawna

Koszty kredytu na zakup akcji są odliczane częściowo

Odsetki i prowizje od kredytu na zakup akcji są kosztem przypadającym proporcjonalnie na tę część kredytu, która została faktycznie wydatkowana na nabycie akcji... Gazeta Prawna

Fiskus sam ustali adres dłużnika

Nieaktualny adres dłużnika na tytule wykonawczym nie może być podstawą jego zwrotu wierzycielowi... Gazeta Prawna

Coraz mniej długich kontroli skarbowych

Ponad 10 proc. kontroli skarbowych w 2009 roku trwało przynajmniej sześć miesięcy. Kontrole długotrwałe najczęściej dotyczą e-handlu i ukrywanych dochodów... Gazeta Prawna

Szkolenia aplikantów w sądach ściśle limitowane

Sądowo-prokuratorskie szkolenie aplikantów adwokackich i radcowskich może się odbywać wyłącznie w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec dyskryminacji posiadaczy pre-paidów

Posiadacze komórek na kartę będą mogli otrzymywać billingi i informacje o zmianach cen usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy dorobi, ile chce

Wcześniejsi emeryci są w innej sytuacji niż ci w powszechnym wieku emerytalnym. Jeśli nadal zarabiają, mogą mieć zawieszone świadczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzięki uldze rodzinnej płacimy mniej fiskusowi

Rodzice mogą znacznie obniżyć swój podatek. Powinni jednak uważać, jeśli dziecko urodziło się w 2009 r. lub przestało spełniać warunki do stosowania odpisu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 kwietnia 2010

Informacje NetTAX

TRANSPOZYCJA DYREKTYWY USŁUGOWEJ

Nareszcie udało się ująć przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36) w ramy polskiej ustawy. Termin na jej wdrożenie minął już 28 grudnia zeszłego roku....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Sz 1372/09

W świetle skargi można domniemywać, że skarżącej nie chodziło o zgłoszenie likwidacji (zaprzestania) działalności gospodarczej (usługi fryzjerskie) skoro, jak twierdzi uczyniła to w [...]r., lecz o uzyskanie urzędowego dokumentu z którego wynikałoby, że zgłoszenia tego faktu do ewidencji dokonała w [...]r. Pod tym kątem postępowanie nie było prowadzone, a zatem nie została wyjaśniona rzeczywista wola strony, do czego organy są zobowiązane na podstawie art. 63 w zw. z art. 9 kpa. Nie wyjaśnienie woli strony spowodowało to, że decyzja wydana została co najmniej przedwcześnie, jak się bowiem wydaje w świetle materiałów sprawy przedmiot rozstrzygnięcia nie jest zgodny z przedmiotem żądania strony...

Wyrok WSA - II SA/Go 44/10

Rada bez jakiejkolwiek podstawy prawnej rozszerzyła zakres penalizacji na osoby, które będąc właścicielami placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych nie umieszczą w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki. Natomiast według przepisu ustawy penalizacji podlega jedynie samo nieprzestrzeganie ustanowionych w formie uchwały godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności...

Przegląd prasy

Małe firmy będą mogły szkolić pracowników za darmo

Firmy będą mogły delegować pracowników na tzw. szkolenia otwarte, nie ponosząc kosztów. Przedsiębiorcy sami realizujący projekty szkoleniowe nadal będą musieli wnosić wkład własny... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi wybierają nowe władze w regionach

Do końca maja zgromadzenia regionalne Krajowej Izby Doradców Podatkowych wybiorą nowe zarządy oraz sędziów sądu dyscyplinarnego... Gazeta Prawna

Obieg faktur w firmach jest kosztowny i czasochłonny

Pracę z fakturami 44 proc. firm ocenia negatywnie, twierdząc, że jest czasochłonna oraz wiąże się z ciągłym kopiowaniem dokumentów i naraża przedsiębiorstwa na straty finansowe... Gazeta Prawna

PIT 2009: Nie można czekać ze złożeniem rocznego e-zeznania do ostatniej chwili

Podatnik, który chce przesłać zeznanie za 2009 rok przez internet, powinien to zrobić najpóźniej 29 kwietnia. Jeśli prześle zeznanie po tym terminie, naraża się na karę grzywny... Gazeta Prawna

Bezpłatne porady prawne bez podatku

Kancelaria działająca pro bono wygrała z fiskusem. Nie zapłaci VAT od darmowych usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga przysługuje także przedsiębiorcom

Preferencje podatkowe z tytułu dostępu do sieci nie są zarezerwowane tylko dla zatrudnionych na etacie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy poniesiony koszt będzie do odliczenia

Ulga na Internet pozwala odpisać tylko wydatki związane z dostępem do sieci. Nie zaś koszty jej instalacji czy serwisu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będą odszkodowania za niesłuszne oskarżenie

Niesłusznie skazany czy aresztowany może dostać rekompensatę za czas odsiadki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II GSK 129/09

Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi. Zgodnie z art. 145 ust. 2 powołanej ustawy dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są m.in. dotacje otrzymane z budżetu w wysokości wyższej niż określona w umowie...

Wyrok WSA - V SA/Wa 1057/09

Prezes UZP wzywa odwołującego się do jego przedłożenia w terminie trzech dni od dnia doręczenia wezwania. Wynikająca z powyższego przepisu możliwość uzupełnienia braku w postaci dołączenia dowodu zapłaty wpisu w terminie trzech dni, dotyczy wyłącznie możliwości wykazania - dowodem wpłaty - uiszczenia wpisu w prawidłowej wysokości w terminie, tj. przed lub w dniu złożenia odwołania. Termin trzydniowy nie dotyczy możliwości uiszczenia wpisu, ani też uzupełnienia wpłaconej kwoty do wysokości obowiązującego wpisu, gdyż wpis winien być uiszczony najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, przy czym za uiszczenie wpisu, o czym była już mowa wcześniej, należy uważać wpłatę kwoty odpowiadającej jego aktualnie obowiązującej wysokości...

Przegląd prasy

Rząd chce ograniczyć wykładowcom możliwość dorabiania

Tylko profesorowie będą mogli być zatrudnieni na podstawie mianowania. Magistrowie wejdą do tzw. minimum kadrowego dającego uprawnienia do kształcenia... Gazeta Prawna

PIT 2009: Pełne koszty uzyskania przychodów nawet za dzień pracy

Wystarczy przepracować jeden dzień w miesiącu, żeby uwzględnić pełne koszty uzyskania przychodów. W przypadku dochodu z wynagrodzenia za pracę koszty uzyskania przychodu są określone kwotowo... Gazeta Prawna

Straty z opcji są kosztem podatkowym

Fiskus zabrania wykazywania strat z opcji walutowych w ramach działalności. Niekorzystne stanowisko organów podatkowych podważają sądy administracyjne... Gazeta Prawna

Unia chce wprowadzić podatek węglowy

W państwach Unii Europejskiej powinien obowiązywać podatek węglowy związany ściśle z emisją CO2 - proponuje Komisja Europejska. Przeciwnikiem tego pomysłu jest Wielka Brytania... Gazeta Prawna

Zmiany w opłatach lokalnych

Targowiskiem będą wszelkie miejsca, w których odbywa się handel. To na razie propozycja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólne rozliczenie z upoważnieniem

Małżonkowie, którzy chcą się rozliczyć razem, powinni złożyć wcześniej do urzędu specjalne upoważnienie na druku UPL-1. Zeznanie przez Internet mogą też złożyć wspólnie małżonkowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zeznanie można wysłać bez wychodzenia z domu

W rozliczeniu za 2009 r. możemy złożyć przez Internet pięć formularzy PIT. Skorzystają z tego pracownicy, przedsiębiorcy i inwestorzy giełdowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wizyta w kasynie może oznaczać więzienie

Drzwi do kasyn i salonów gier mogą być zamknięte dla skazanego nawet przez dziesięć lat. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu ruszą prace nad nowelą kodyfikacji karnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1892/08

Wbrew twierdzeniom sądu administracyjnego pierwszej instancji, opowiedzenie się za wykładnią prezentowaną przez organy, które wydały zakwestionowane postanowienia, nie podważa ogólniejszej zasady lex retro non agit, przeciwnie - wypełnia wolę ustawodawcy leżącą u podstaw przeprowadzonej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyczerpująco wypowiedział się w tej materii Sąd Najwyższy, jednoznacznie przyznając: dziesięcioletni okres przedawnienia przewidziany w art. 24 ust. 4 wspomnianej ustawy w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 241, poz. 2074) znajduje zastosowanie do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r., o ile do tej daty nie uległy przedawnieniu...

Wyrok WSA - II SA/Kr 1373/09

Organy obydwu instancji niedostrzegając niedopuszczalności egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z nieostatecznej decyzji naruszyły zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego nakazujące im czuwanie nad dopuszczalnością egzekucji w toku całego postępowania egzekucyjnego (art. 29 § 1 cyt. ustawy), a uchybienie to miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż bezpośrednio zdeterminowało w sposób niezgodny z prawem treść wydanych postanowień obydwu instancji. Z tych powodów zarówno zaskarżone postanowienie, jak i poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji podlegają uchyleniu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy...

Przegląd prasy

Łatwiej będzie zalegalizować samowolę budowlaną

Właściciele samowoli budowlanych położonych na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania będą mogli je zalegalizować. Trzeba będzie przedstawić warunki zabudowy... Gazeta Prawna

Szpitale skarżą NFZ za nieopłacone świadczenia

Szpitale muszą upominać się wsądzie o pieniądze za świadczenia, których udzielają pacjentom, mimo że wyczerpały limity określone w kontrakcie. Pierwszy w tym roku proces szpitala przeciwko NFZ rozpocznie się w kwietniu... Gazeta Prawna

O rozłożeniu podatku na raty lub umorzeniu zaległości decyduje urzędnik

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinny mieć uznaniowy charakter - uważa Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne przy usługach masowych są zbędne

Podatnicy świadczący usługi masowe, w tym przedsiębiorstwa wodociągowe, postulują zniesienie obowiązku stosowania przez nie kas fiskalnych... Gazeta Prawna

Podejrzany będzie mógł skrócić śledztwo

Czołówka karnistów i Ministerstwo Sprawiedliwości chcą przepisów pozwalających występować do sądu o umorzenie ciągnącego się śledztwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wybór stawki liniowej nie wyklucza ulg

Przedsiębiorca, który wybrał podatek liniowy, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla rodziców samotnie wychowujących dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki druk wybrać, aby złożyć poprawne zeznanie

Roczne rozliczenie podatku dochodowego należy rozpocząć od wyboru właściwego formularza. Niestety, coraz częściej okazuje się, że jeden nie wystarczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczki w sieci to działalność gospodarcza

Osoby, które zarabiają na odsetkach od pożyczek udzielanych za pośrednictwem społecznościowych portali, są traktowane przez fiskusa jak przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 kwietnia 2010

Informacje NetTAX

Nowy tekst jednolity

Podatnicy, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem, otrzymali w Prima aprilis (ale to nie jest żart!) drobny prezent od Marszałka Sejmu....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1401/08

I. W art. 247 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa; dalej: O.p.) uregulowana została przesłanka stwierdzenia nieważności, tj. wydanie decyzji bez podstawy prawnej. O braku podstawy prawnej można mówić wówczas, gdy nie istnieje przepis prawa pozwalający regulować daną materię w drodze decyzji administracyjnej. Należy podzielić pogląd, że decyzją wydaną bez podstawy prawnej będzie decyzja w sprawie, którą załatwia się w formie czynności materialno-technicznej...

Wyrok WSA - I SA/Ke 71/10

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego jest neutralne w podatku dochodowym od osób fizycznych, a brak opodatkowania tej czynności wynika z niespełniania przesłanki „odpłatności zbycia”...

Przegląd prasy

Firmy nie chcą pakietu antykryzysowego

Ponad 1 mld zł mają do dyspozycji województwa na działania antykryzysowe w 2010 roku. Prawie wszystkie regiony zamierzają wypłacać dodatki relokacyjne i motywacyjne... Gazeta Prawna

Jest już jednolity tekst PIT

Tekst jednolity ustawy o PIT, uwzględniający wszystkie nowelizacje od 2000 roku, został opublikowany w Dzienniku Ustaw... Gazeta Prawna

Sądy ułaskawiają jednorękich bandytów

Sądy weryfikują rządowy pomysł na szybszą delegalizację tzw. jednorękich bandytów. Nakazują zwracać właścicielom zarekwirowane w wyniki kontroli legalne automaty... Gazeta Prawna

Samozatrudniony wcześniej wybierze 19-proc. stawkę liniową

Osoby wykonujące czynności na rzecz dawnego pracodawcy będą mogły wybrać liniowy PIT już w następnym roku po rozpoczęciu działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Funkcjonariusze też z ojcowskim

Już wkrótce mundurowi będą mogli korzystać z urlopów ojcowskich i uprawnień rodzicielskich z kodeksu pracy. - Bez przerwy dochodzą do nas e-maile z prośbą o interwencję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Częste kontrole NFZ postrachem szpitali

Częściej są sprawdzane wydatki szpitali na leczenie. Kary nakładane na służbę zdrowia idą w miliony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podejrzany będzie mógł skrócić śledztwo

Czołówka karnistów i Ministerstwo Sprawiedliwości chcą przepisów pozwalających występować do sądu o umorzenie ciągnącego się śledztwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wagę podsłuchanych rozmów oceni sąd

Prokuratorską decyzję o podsłuchu powinien zatwierdzić sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 kwietnia 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-3/2009

Pojęcie wstępu do kina zawarte w kategorii 7 akapit pierwszy załącznika H do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy Rady 2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r. należy rozumieć w ten sposób, że nie obejmuje ono opłaty ponoszonej przez konsumenta w celu uzyskania możliwości indywidualnego oglądania jednego lub więcej filmów albo fragmentów filmów w odosobnionym miejscu, takim jak kabiny, których dotyczy spór przed sądem krajowym...

Wyrok NSA - II FSK 1828/08

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozpatrywanego w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m. in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Jeśli zatem środki finansowe otrzymane na ten cel nie są - w świetle wspomnianej regulacji prawnej - kwalifikowane jako przychody, to również wydatków poniesionych bezpośrednio na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, taksa notarialna, koszty wypisów aktów notarialnych oraz koszty poświadczenia podpisów, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p...

Przegląd prasy

Sąd wezwie do uzupełnienia wadliwego wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie będzie mógł zostać zwrócony w przypadku braków, bez wezwania do ich uzupełnienia. Dotyczy to wnioskodawców, którzy nie są reprezentowani przez adwokata lub radcę... Gazeta Prawna

Będą wyższe składki dla rolników w KRUS

W tym miesiącu osoby ubezpieczone w KRUS zapłacą wyższe składki. To efekt przeprowadzonej w marcu waloryzacji emerytur... Gazeta Prawna

Odsetki z subkonta z 19-proc. podatkiem dochodowym

Odsetki od lokat na rachunku lokacyjnym wydzielonym z rachunku firmy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczyć odsetki uzyskane z lokaty bankowej przez przedsiębiorcę... Gazeta Prawna

Minister planuje uprościć e-PIT

Resort finansów rozważa wprowadzenie uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych przez internet za 2010 rok. Na zmianach mogą skorzystać małżonkowie i fiskus... Gazeta Prawna

Czy organy podatkowe będą uwzględniać wyroki sądów administracyjnych

Podatnicy we wnioskach o interpretację przepisów podatkowych przywołują korzystne dla siebie orzecznictwo. Organy podatkowe często kwitują to jednym zdaniem: wyrok wiąże w indywidualnej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto ma płacić za brak lokalu socjalnego

Przybywa właścicieli żądających odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego eksmitowanemu. Wkrótce TK zajmie się przepisem w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Becikowe bez trzech wizyt u lekarza

Od dziś gmina nie może żądać od matki poświadczania regularnych badań w trakcie ciąży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konsument może żądać odszkodowania

Zanim rozpoczniesz spór z operatorem, wyciągnij z szuflady potwierdzenia nadania przesyłki lub przekazu. Zdarza się, że operator pocztowy nie wykonał zleconej mu powszechnej usługi pocztowej lub zrobił to nieprecyzyjnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama