Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 marca 2010

Przegląd prasy

Przedsiębiorcy nie chcą uczyć zawodu bezrobotnych

Firmy nie przyjmują na praktyki bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych, mimo że mogą na ten cel uzyskać środki z urzędu pracy... Gazeta Prawna

Grunty inwestycyjne nie będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gruntów rolnych będzie uzależnione od ich rolniczego wykorzystywania... Gazeta Prawna

Wydatki na lokal przed wynajmem są kosztem

Podatnik może w kosztach uwzględnić wydatki na mieszkanie, które poniósł w czasie szukania chętnych do jego wynajęcia... Gazeta Prawna

Polski CIT jest atrakcyjny dla spółek

Polska ma jedną z najniższych efektywnych stawek CIT spośród krajów UE. Kryzys spotęgował obniżanie podatków i przesuwanie opodatkowania na inne obszary... Gazeta Prawna

Sędzia z loginem, hasłem i po autoryzacji

Polskie sądy muszą pilnować bezpieczeństwa przy dostępie do baz danych o przestępczości międzynarodowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od poniedziałku nie ma już odkupu ziemi rolnej

Osoby, od których Agencja Nieruchomości Rolnych odkupiła grunt, który im wcześniej sprzedała, mogą do 30 kwietnia wystąpić o wznowienie postępowania i powalczyć o zwrot ziemi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd wyciąga rękę po udziały

Fiskus żąda zapłaty 19 proc. podatku od osób, które sprzedały mieszkanie z udziałem w gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, korzystając z ulgi meldunkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Areszt poza więzieniem nie zawsze lepszy

Ministerstwo chce rozszerzyć stosowanie tzw. obroży. Mogłyby zastępować tymczasowe aresztowanie. To zbyt kosztowne - twierdzi Rada Legislacyjna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II GSK 373/09

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej ocena wiarygodności kredytowej danego podmiotu dokonywana przez BGK nawet wtedy, gdy Bank ten udziela kredytu ze środków pochodzących w całości bądź w określonej części z budżetu państwa. Uregulowanie jakie przyjął w tym zakresie ustawodawca tj. przekazanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania kredytu finansowanego ze środków publicznych w ręce utworzonego w tym celu banku i poddanie oceny w tym zakresie przepisom ustawy szczególnej (o Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz ustawy Prawo bankowe, nie może być uznane za naruszające wskazane przepisy Konwencji, p.p.s.a., ani też Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)...

Wyrok WSA - VII SA/Wa 1294/09

W przedmiotowej sprawie organ II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, gdyż jego zdaniem niezbędne było ponowne przeprowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia uprawnienia inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

Przegląd prasy

Wydatki na olej napędowy: do jutra można złożyć wniosek o zwrot podatku

o 31 marca rolnicy, którzy chcą odzyskać część wydatków na olej napędowy, muszą złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta... Gazeta Prawna

Zostały dwa dni na złożenie CIT-8

Do 31 marca podatnicy CIT muszą złożyć roczne zeznanie za 2009 rok. Podmioty, które opłacają podatek dochodowy od osób prawnych, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, są zobowiązane do złożenia zeznania rocznego do końca marca... Gazeta Prawna

Zachowamy prawo do niższego VAT po 2010 r.

Parlament Europejski zgodził się na dalsze obowiązywanie niższych stawek VAT, m.in. dotyczących usług remontowych oraz restauracyjnych... Gazeta Prawna

PIT 2009: prawo do ulgi na internet daje tylko e-faktura z e-podpisem

Sam dostęp do faktury za internet na serwerze operatora pozbawia ulgi internetowej. Z odliczenia można skorzystać, gdy e-faktura zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny... Gazeta Prawna

Mamy prawo znać sędziów nie tylko z nazwiska

Władza sędziów jest ogromna. Co obywatele mogą o nich wiedzieć? Czy sądy powinny publikować dane biograficzne i kontaktowe?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaległy mandat grozi ściągnięciem VAT

Nie można egzekwować nieprawomocnej decyzji. Fiskus umiejętnie wykorzystuje wyjątki od tej zasady. Wystarczy mieć na koncie niezapłacony mandat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo jazdy z Internetu z poślizgiem

Ze złożeniem wniosku mogą być kłopoty. Nie wszystkie urzędy są gotowe na takie rozwiązanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolej zapłaci za rozbitą szybę w aucie

Przewoźnik kolejowy odpowiada za wyrządzone szkody na zasadzie ryzyka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 705/09

Prawnopodatkowy status rowów, jako gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, determinowany jest więc kwalifikowaniem ich, jako "grunty gospodarstw rolnych", albo jako "grunty pozostałe". W związku z tym zaliczenie ich powierzchni do ogólnej powierzchni gospodarstwa rolnego, w rozumieniu wynikającym z art. 2 ust. 1 ustawy, skutkuje brakiem możliwości ustalenia od nich podatku rolnego...

Wyrok WSA - I SA/Gd 669/09

Sąd wskazał, że wynikająca z planu urządzenia lasu jego powierzchnia i granice są wiążące dla organów ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że dopóki w planie urządzenia lasu nie zostanie dokonana zmiana, o której mowa w przepisach ustawy o lasach, dopóty organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków nie są uprawnione do dokonywania w prowadzonej przez siebie ewidencji zmian powierzchni i granic lasu, które nie odpowiadałyby ustaleniom planu urządzenia lasu...

Przegląd prasy

PIT 2009: Urlop dziekański studenta nie pozbawi ulgi prorodzinnej

Rodzic zachowuje prawo do ulgi prorodzinnej, gdy studiujące dorosłe dziecko przebywało na urlopie dziekańskim... Gazeta Prawna

Kontrola skarbowa: Podatnik nie zapłaci odsetek od decyzji dostarczonej po 6 miesiącach

Podatnikowi nie będą naliczone odsetki za zwłokę, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia kontroli skarbowej nie zostanie mu doręczona decyzja... Gazeta Prawna

Firmy chcą płacić podatek od towarów i usług

Od 1 stycznia 2010 r. limit zwolnienia podmiotowego w VAT podniesiono z 50 do 100 tys. zł. Firmy, których obroty w 2009 roku wyniosły 50-100 tys. zł, mogły wrócić do zwolnienia... Gazeta Prawna

Polak nie ma pojęcia, ile kosztuje go prąd

Konsumenci nie chcą zmieniać dostawców energii. Niejasne faktury utrudniają porównywanie ofert. Konieczna jest nowelizacja prawa energetycznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw rejestracja, później opłata

Abonament RTV płaci się za samo posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że płacimy za kablówkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus musi badać zamiar stron ugody

Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości co do treści umowy, to o jej cel powinien zapytać podmioty, które ją zawarły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mieszkania wykupiono prawidłowo

Wbrew temu, co napisał "DGP", akty notarialne przenoszące własność lokali na spółdzielców są ważne, nawet gdy widnieje na nich podpis tylko jednego reprezentanta spółdzielni mieszkaniowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 marca 2010

Przegląd prasy

Podatnicy dopłacają akcyzę za samochody

Wzrasta liczba aut sprowadzonych z UE do Polski w porównaniu z 2009 rokiem. Urzędnicy celni zaostrzyli kontrole wartości sprowadzanych pojazdów. Efektem kontroli jest podniesienie podstawy opodatkowania i dopłata podatku... Gazeta Prawna

PIT 2009: kiedy urząd skarbowy uzna, że podatnik zataja przychody

Podatnikiem, który kupił np. mieszkanie, samochód, jacht, zainteresuje się urząd skarbowy. Sprawdzi, czy wydane przez podatnika pieniądze mają swoje odzwierciedlenie w jego zeznaniach podatkowych... Gazeta Prawna

Więcej urlopu z każdym miesiącem pracy

Pracownikowi podejmującemu pierwszą pracę zawodową przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze dopiero w następnym roku kalendarzowym... Gazeta Prawna

Wysokość nowych rent ma zależeć od zarobków

Rząd planuje, aby od 2011 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady ustalania rent. Pracownicy będą mieć doliczany tzw. kapitał hipoteczny, liczony na podstawie składek... Gazeta Prawna

Podatek nie może wynikać z pisma ministra

Resort finansów nie miał prawa w interpretacji ogólnej wypełniać luki w ustawie o akcyzie poprzez rozszerzenie opodatkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest problem z wykupem lokali komunalnych

Przepisy nie pozwalają już gminom na sprzedaż mieszkań, jeżeli działka pod budynkiem jest wydzielona po jego obrysie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cena billingu obciąża jednak operatora

Wykazy połączeń telefonicznych udostępniane sądom i prokuraturom to często najważniejsze dowody w sprawie. Nie muszą one za nie płacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Albo praca na umowę-zlecenie, albo żadna

Tysiące ludzi nie ma etatu, chociaż powinno. Tylko nieliczni idą do sądu walczyć o umowy o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1424/09

Za wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 30 b ust. 4 u. p. d. o. f. należy uznać całokształt działań podatnika, które można zakwalifikować jako służące celom prowadzonej przez podatnika aktywności gospodarczej. Są to nie tylko działania polegające na wytwarzaniu, wykorzystywaniu czy sprzedaży rzeczy, jak też świadczeniu usług lecz wszelkie czynności związane w sposób pośredni z ową aktywnością gospodarczą, jak np. wszelkie czynności organizatorskie, zabezpieczające. Można tutaj mówić o wszystkich czynnościach podatnika będących konsekwencją podjęcia przez niego działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - I SA/Op 437/09

1. Wniesienie odwołania od decyzji, która nie została doręczona Stronie, obligowało organ odwoławczy, stosownie do art. 228 § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej, do stwierdzenia niedopuszczalności odwołania...

Przegląd prasy

Mniej dzieci otrzymuje zasiłki rodzinne

Resort pracy nie planuje w tym roku zmiany wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. To spowoduje dalszy spadek liczby dzieci objętych pomocą... Gazeta Prawna

Zlecenia do wysokości 200 zł nie są rozliczane w rocznym PIT

Klub sportowy wypłacający sędziom wynagrodzenie za mecz piłkarski poza umową o pracę, które nie przekracza 200 zł w miesiącu, pobiera 18-proc. PIT... Gazeta Prawna

Talony od pracodawcy są jednak objęte podatkiem

Utrzymanie opodatkowania talonów i bonów otrzymanych od pracodawcy nie zaburza konkurencji, lecz wspiera drobny handel - uważa Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Dane konkurenta są tajne

Przy szacowaniu podatnik nie ma wglądu do danych zebranych od konkurencji. Informacje uzyskane od innych firm to tajemnica skarbowa i handlowa... Gazeta Prawna

Projekt Pitery do poprawki

Rada Legislacyjna, organ doradczy rządu i premiera, bardzo krytycznie zaopiniowała założenia antykorupcyjnego projektu minister Julii Pitery... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O nieważności decyduje stopień naruszenia prawa

Uchwała rady lub zarządzenie wójta sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności tych aktów orzekają wojewoda albo regionalna izba obrachunkowa, wydając w tej sprawie rozstrzygnięcie nadzorcze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus: udowodnij, że masz dziecko

Sezon rozliczeń dopiero się rozpoczął, a już podatnicy są wzywani do przedstawienia dowodów, że są uprawnieni do korzystania z ulgi na dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Duży zakup na rynku wtórnym podlega daninie

Osoby, które kupują używany samochód lub mieszkanie od innej osoby fizycznej, muszą zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej płacimy PCC przy zakupie samochodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 593/09

Materiał faktyczny, na którym w myśl zasady określonej w art. 122 o.p. i 187 § 1 o.p. winien być oparty wymiar podatku, stanowią - o ile wymiar taki ma odpowiadać prawdzie - tylko takie dane uzyskane w postępowaniu podatkowym, z których wysokość podstawy opodatkowania bądź bezpośrednio wynika, bądź też z którymi pozostaje w ścisłym związku. W szczególności materiał taki dla ustalenia faktu sprzedaży określonego towaru i w konsekwencji odtworzenia wartości podstawy opodatkowania może wynikać z danych dotyczących nabywania określonego towaru, który jest jednocześnie towarem handlowym podatnika. Chociaż z takich danych podstawa opodatkowania bezpośrednio nie wynika, to jednak z takimi danymi pozostaje w ścisłym związku o tyle, że dane o wartości zakupu z uwzględnieniem wartości remanentu początkowego i końcowego, dają sumę sprzedaży...

Wyrok NSA - II FPS 9/09

Postanowienie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulgi podatkowej, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny winien jednak dokonać kontroli jego legalności przy rozpoznawaniu skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej, stosownie do art. 134 § 1 i art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Przegląd prasy

Fiskus chce ściągać podatek od zwrotów za wymianę okien

Zdaniem MF refundacja wymiany okien od spółdzielni nie jest przychodem lokatora. Warszawska izba skarbowa uważa, że taki zwrot stanowi opodatkowany przychód... Gazeta Prawna

Zwrotu VAT nie odliczymy w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2009 rok

Osoba niepełnosprawna, która remontowała mieszkanie i odzyskała część VAT za materiały budowlane, zwróconego podatku nie odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej... Gazeta Prawna

Zużycie energii na potrzeby wytwórcy bez akcyzy

Nabywcy energii elektrycznej, którzy posiadają koncesję na jej wytwarzanie i zużywają ją na własne potrzeby, nie płacą podatku akcyzowego - orzekł wczoraj WSA w Warszawie... Gazeta Prawna

Zmiany w postępowaniu podatkowym: Podatnik będzie wzywany do urzędu tylko wyjątkowo

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzą zasadę składania wyjaśnień przez podatników na piśmie, zamiast osobistej wizyty w urzędzie... Gazeta Prawna

SKOK wygrały spór o rozszerzenie działalności

Ograniczenie swobody działalności gospodarczej może wynikać tylko z ustawy, a nie z uznania urzędu. Z takim właśnie uzasadnieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje Komisji Nadzoru Finansowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusz przechowa także e-dokumenty

Wystarczy wysłać tekst e-mailem pod adres kancelarii. Niezbędny będzie bezpieczny podpis elektroniczny. Depozyt odbierze tylko wskazana osoba... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekshumacja także bez zgody rodziny

Decyzję o otwarciu grobu podejmuje prokurator, kierując się dobrem śledztwa. To często jedyny sposób, by śledztwo, które na wiele lat utknęło w martwym punkcie, ponownie ruszyło... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znane marki zostaną w wynikach wyszukiwania

Google nie narusza praw do znaków towarowych, gdy prezentuje linki sponsorowane, nawet gdy płacą za nie firmy handlujące podróbkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 491/09

Z brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 9) u.p.d.o.f. wprost wynika, że źródłami przychodów poza wymienionymi w tym przepisie są także inne źródła tj. w tym w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.). Użycie przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. zwrotu "w szczególności" wskazuje na to, iż wyliczenie przychodów z innych źródeł nie ma charakteru wyczerpującego, a katalog zawartych wyliczeń przychodów jest jedynie przykładowy...

Wyrok NSA - II FSK 1476/08

Przepis art. 199a § 3 Ord. pod. stanowi bowiem wyraźnie, że przesłanką wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego bądź prawa są wątpliwości w tym zakresie. Należy je łączyć z sytuacją, w której zgromadzone w toku postępowania dowody, a w szczególności zeznania strony rodzą wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego albo prawa, z którym związane są skutki podatkowe. W sprawie, w której wydano zaskarżoną decyzję, organ nie miał takich wątpliwości, wobec czego czynienie zarzutu naruszenia przepisów postępowania przez sąd poprzez przejście do porządku nad zaniechaniem uruchomienia wspomnianego trybu musi być uznane za chybione...

Przegląd prasy

Szkolenia niepełnosprawnych i starszych pracowników są dla firm tańsze

Wymagany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wkład własny firma może obniżyć, delegując na szkolenia pracowników mających problemy na rynku pracy... Gazeta Prawna

Hipoteka nie pozwala na przedawnienie długu podatkowego

Należności podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który kwestionował poprawność postępowania egzekucyjnego... Gazeta Prawna

PIT 2009: biorąc kredyt refinansowy, nie tracimy prawa do ulgi

Spłata kredytu refinansowego z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania gwarantuje prawo do zwolnienia. Dotyczy to także sprzedaży mieszkań nabytych przed 2007 rokiem... Gazeta Prawna

Odsetki bankowe wspólnoty mieszkaniowej nie podlegają zwolnieniu

Dopisywane do rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej odsetki od wpłat mieszkańców nie są zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Nowy kodeks nie teraz

Reforma kodeksu cywilnego opóźni się o kilka lat. Na przeszkodzie stoją UE i sędziowska elita. Dla prawników, paradoksalnie, to dobra wiadomość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarze i adwokaci z kasami fiskalnymi

W przyszłym roku po wizycie u lekarza i prawnika otrzymamy paragon. - Decyzje polityczne zostały już podjęte. Prawników, lekarzy i księgowych obejmiemy obowiązkiem stosowania kas fiskalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kierowcy będą częściej sprawdzani narkotestem

Już nie tylko alkohol, ale i środki działające podobnie do niego są problemem polskich kierowców. Psychotropy, narkotyki i inne środki wpływające na refleks i zachowanie kierowcy nie są łatwe do wykrycia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozprawy na odległość wchodzą do sądu cywilnego

Od dziś sądy powinny częściej przesłuchiwać świadków i biegłych na odległość, korzystając ze specjalnie do tego przygotowanych sal sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 904/09

1. Istotą retrospektywnego zaksięgowania należności celnych (art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego) jest doprowadzenie do zgodności kwoty należności celnych wynikającej z przepisów prawa celnego z kwotą zaksięgowaną i wymaganą do uiszczenia od zobowiązanego przez organ celny. Zaksięgowanie retrospektywne dotyczy zatem tylko różnicy między kwotą zaksięgowaną na podstawie art. 218 i 219 WKC, a więc np. na podstawie przyjętego zgłoszenia celnego, a kwotą, która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna była zostać zaksięgowana, a nie całości kwoty wynikającej z długu celnego. Oznacza to, że w przypadku istnienia warunków do księgowania retrospektywnego organ celny nie eliminuje z obrotu prawnego przyjętego zgłoszenia celnego, ani też nie podważa istnienia w tym obrocie decyzji będącej podstawą do „pierwotnego” księgowania, jeżeli taka decyzja w ogóle została wydana na podstawie art. 23 ust. 3 Prawa celnego, a jedynie w przypadku takim wydaje nową decyzję dotyczącą samej różnicy kwot należności, co niekiedy powodować może istnienie w obrocie prawnym dwóch decyzji rozstrzygających o kwocie należności celnych, jakim podlega określony towar. Jak wynika to jednoznacznie z przepisu art. 51 Prawa celnego, o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności wynikającej z długu celnego organ celny rozstrzyga w drodze decyzji...

Wyrok NSA - I FSK 2100/08

W świetle art. 115 § 1-5 Ordynacji podatkowej określenie wysokości zobowiązania rozwiązanej spółki cywilnej z tytułu podatku od towarów i usług może nastąpić tylko w postępowaniu o odpowiedzialności osób trzecich, w którym uczestniczą wszyscy byli wspólnicy spółki cywilnej, a postępowanie to, dotyczące odpowiedzialności poszczególnych wspólników za zobowiązania nieistniejącej spółki, powinno być uwieńczone wydaniem decyzji na podstawie tych przepisów oraz art. 108 § 1 Ordynacja podatkowa o odpowiedzialności solidarnej wskazanych z imienia i nazwiska byłych wspólników za - określone co do wielkości za dany okres rozliczeniowy - zaległości podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej...

Przegląd prasy

Firmy domagają się od rządu obiecanych ułatwień w kontaktach z ZUS

Rząd wycofał się m.in. z propozycji skrócenia z 10 do pięciu lat okresu przedawniania należności firm wobec ZUS za niezapłacone składki. Przedsiębiorcy protestują... Gazeta Prawna

Zwolnienie podatkowe dla rolników nie zakłóci konkurencji

Limitowane zwolnienie dla przychodów ze sprzedaży przetworów z własnej uprawy czy hodowli nie wpłynie na rynek handlu żywnością. Przychody ze sprzedaży wytworzonych przez rolnika dżemów, serów, kompotów czy wędlin mogą być zwolnione z PIT do 5 tys. zł rocznie... Gazeta Prawna

PIT 2009: ulga nie tylko na wspólne dzieci

Małżonek, który ma dziecko z poprzedniego związku, może odliczyć ulgę na to dziecko we wspólnym PIT. Małżonkowie, którzy składają wspólny PIT, mogą w nim odliczyć ulgę prorodzinną na wspólne dzieci, a także na dzieci z poprzednich związków... Gazeta Prawna

Pracującym będzie trudniej uzyskać dotacje na własny biznes

Największe szanse na uzyskanie unijnej dotacji na założenie firmy będą miały kobiety, osoby zwolnione z pracy, bezrobotni i mieszkańcy wsi. Dla osób, które chcą założyć firmę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przewidziało w tym roku ponad 590 mln zł... Gazeta Prawna

Informacje o nas to cenny towar na rynku

Jesteśmy zarzucani reklamówkami, dużo o nas wiedzą firmy i urzędy, dlatego mamy prawo wiedzieć, kto, jak i kiedy uzyskał te informacje. Trudno jest się bronić przed zalewem informacji reklamowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podanie można wnosić przez pełnomocnika

Nie wszystkich czynności przed organem administracji publicznej trzeba dokonywać osobiście. W wielu sytuacjach wystarczy, że zrobi to umocowana przez nas osoba zastępująca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Istnienie ważnego interesu powinien wykazać podatnik

Organ podatkowy jako przedstawiciel Skarbu Państwa posiada kompetencje do określania interesu publicznego i jego uzasadniania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Współpraca z trzecim sektorem ma przebiegać zgodnie z planem

Do 30 listopada każda rada gminy ma obowiązek uchwalić roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wykonuje go wójt, a z realizacji zawartych w nim zadań przedstawia sprawozdanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 marca 2010

Informacje NetTAX

Polski fiskus coraz bardziej pomysłowy

Uwaga podatniku organy podatkowe nie przyjmują "czynnego żalu”....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 310/09

W rozpoznawanej sprawie organ nie uwzględnił - stanowiącego element stanu faktycznego - stanowiska, wyrażonego przez skarżącą we wniosku o udzielenie interpretacji, odnośnie tego, że wytwór pracy pracowników skarżącej jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Takie działanie organu było nieprawidłowe, powinien on bowiem przyjąć do sformułowania oceny prawnej taki stan faktyczny, jaki podał podatnik, a ten we wniosku wyraźnie stwierdził, iż efekt pracy pracowników ma charakter utworu w rozumieniu cyt. ustawy. W tej sytuacji nie było potrzeby dokonywania interpretacji przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bo zadane pytanie nie dotyczyło oceny, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych...

Wyrok WSA - III SA/Po 601/09

W zakres art. 90 TWE. wchodzą podatki bądź inne obciążenia finansowe należące do ogólnego systemu podatków wewnętrznych, co ma miejsce wówczas, gdy opłatę lub podatek pobiera się na podstawie powszechnie obowiązującej regulacji wewnętrznej, obejmującej wszystkie towary krajowe i importowane według jednakowych kryteriów...

Przegląd prasy

Nie ma podatku od bonifikaty przy wykupie mieszkania

Podatnik, który kupił mieszkanie od spółdzielni z 90-proc. bonifikatą, nie zapłaci podatku od kwoty tego rabatu... Gazeta Prawna

PIT 2009: małżonkowie uwzględnią ulgę prorodzinną w indywidualnych zeznaniach rocznych

Podatnik, który oprócz pracy na etacie uzyska dochody z firmy opodatkowane liniowo, nie rozliczy się razem z małżonkiem, ale może skorzystać z ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

CIT: firmy chcą uproszczeń

Polscy przedsiębiorcy chcieliby wprowadzenia wspólnej podstawy opodatkowania CIT w ramach Unii Europejskiej. Za takim rozwiązaniem opowiada się 85 proc. firm... Gazeta Prawna

Fiskus karze podatników za wniesienie odwołania

Urzędnicy wydają postanowienia o wykonalności decyzji, od których wniesiono odwołanie. Wymuszona w ten sposób zapłata podatku uniemożliwia powołanie się na przedawnienie... Gazeta Prawna

Pani magister zamówi potrzebne nam lekarstwo

Aptekarze muszą informować pacjentów o lekach, a w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia czy życia sami wystawią receptę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnik nie zmusi do odsprzedania działki

Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła odkupić gruntów, które już raz sprzedała. Taki wyrok zapadł w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie Trybunału nie mieli wczoraj wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po co skarbówce filmy z wesela

Fiskus sprawdza, skąd podatnicy mają pieniądze. Udowodnić trzeba nawet dochody sprzed 30 lat. Kontrolowane są prezenty ślubne i kwoty z nierządu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kibic za kratki, jeśli nie stawi się w komisariacie

Nawet trzy lata pozbawienia wolności ma grozić pseudokibicom, którzy nie respektują zakazu stadionowego. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ma gotowe propozycje, jak zmienić ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych i kodeks karny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 394/09

Umorzone osobie fizycznej należności, wynikające ze stosunku cywilnoprawnego, niepozostające w związku z działalnością gospodarczą, podlegają także opodatkowaniu jako przychód z uzyskanego nieodpłatnego świadczenia, na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 updof...

Wyrok NSA - II FSK 506/08

W przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w momencie zapłacenia składki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Wartość pieniężną tego świadczenia stanowi cena zapłaconej składki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej)...

Przegląd prasy

PIT 2009: Aneks do umowy nie przedłuży ulgi mieszkaniowej

Aneks do umowy o systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej nie pozwala na skuteczne przedłużenie odliczenia podatkowego... Gazeta Prawna

Fiskus będzie ścigał za opłaty abonamentowe

Nieopłacony abonament radiowo-telewizyjny będzie egzekwował naczelnik urzędu skarbowego. Trybunał Konstytucyjny (TK) po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że przepisy dotyczące egzekucji abonamentu radiowo-telewizyjnego nie naruszają konstytucji... Gazeta Prawna

Spółka odliczy VAT od aportu

Nowo zawiązana spółka, otrzymując wkład i fakturę od wspólnika wnoszącego aport, może odliczyć podatek naliczony, nawet jeśli wcześniej nie wykonywała czynności opodatkowanych... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne: dla fiskusa każda okazja do kontroli jest dobra

Urzędy kontroli skarbowej uważnie sprawdzają ewidencję sprzedaży w kasach fiskalnych. Od początku roku inspektorzy skarbowi wystawili już kilkaset mandatów... Gazeta Prawna

Samorząd ma obowiązek znaleźć patronów dla aplikantów

Rady izb notarialnych muszą zorganizować i prowadzić aplikację dla wszystkich, którzy zdali egzamin i spełniają warunki wpisu na listę aplikantów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Operator odetnie tego, kto nie płaci

Zanim operator wyłączy komórkę z powodu niezapłacenia rachunku, musi wezwać klienta do jego uregulowania. Jeszcze nie jest tak dobrze, by za dobra cywilizacyjne nie trzeba było płacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polskie prawo znów pod lupą

Trybunał w Luksemburgu rozstrzygnie, czy osoba fizyczna, która zakończyła prowadzenie gospodarstwa rolnego i sprzedaje grunty podzielone na działki, jest z tego tytułu podatnikiem VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pani magister zamówi potrzebne nam lekarstwo

Aptekarze muszą informować pacjentów o lekach, a w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia czy życia sami wystawią receptę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 marca 2010

Informacje NetTAX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego istotny dla osób, które chciały nabyć na własność działki.

Zgodnie z wczorajszym wyrokiem TK z porządku prawnego zniknie przepis o obowiązkowych bonifikatach przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 559/09

Zaliczenie "produkcji w toku" do kosztów, nie znajduje umocowania w przepisach u.p.d.o.f., a w konsekwencji nie powinno się znaleźć w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednakże nie należy zapominać, że na wartość "produkcji w toku" wpływają nie tylko wartości materiałów wymienionych w art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f., bezpośrednio zużytych do jej produkcji, ale również wartość różnego rodzaju usług, czy kosztów pracowniczych w ustawie nie wymienionych. Jednocześnie koszt materiałów (surowców) zużytych do produkcji niezakończonej, stanowiących własność podatnika, powinien być uwzględniony i wyceniony w spisie z natury, na podstawie art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f., jako koszt materiałów, bez konieczności uwzględniania ich w "produkcji w toku"...

Uchwała NSA - II FPS 7/09

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy...

Przegląd prasy

Wypożyczalnie powinny od świadczonych usług naliczać podatek według 22-proc. stawki

Usługi w zakresie wypożyczania filmów nie mogą być objęte obniżoną 7-proc. stawką VAT. Preferencyjną 7-proc. stawką VAT objęte są m.in. usługi związane z wyświetlaniem filmów (kina) oraz wypożyczanie filmu za pośrednictwem platformy cyfrowej... Gazeta Prawna

Gminy są bezradne wobec dłużników podatkowych

Trudności z egzekwowaniem zobowiązań ma już 80 proc. samorządów, które najczęściej próbują ściągać długi samodzielnie lub przez komorników, a nierzetelnych podatników mogą wpisać do baz biur informacji gospodarczej... Gazeta Prawna

Kontrole skarbowe podatników

Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące kontroli skarbowych za 2009 rok (o czym pisaliśmy wczoraj), podkreślając, że polskie kontrole są coraz skuteczniejsze... Gazeta Prawna

PIT 2009: Obdarowany nie musi potwierdzać darowizny

Podatnik, który przekazał darowiznę pieniężną na cele kultu religijnego przelewem bankowym, nie musi posiadać potwierdzenia obdarowanego o przekazanej kwocie, aby skorzystać z ulgi w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Wyroki szybsze, ale tylko w drobnych sprawach

Coraz częściej Polacy idą do sądów. Na poważniejsze werdykty muszą nadal czekać latami. Tendencja jest wyraźna: znacząco przybyło spraw cywilnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomostówka nie dla każdego pracownika

Rozpoczynający pracę w szczególnych warunkach lub charakterze po 1998 r. nie mieli prawa oczekiwać wcześniejszych emerytur... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Filantropia będzie zwolniona z podatku

Darowizny na dobroczynność mają być bez VAT. Skorzysta na tym handel z fundacjami. Więcej towarów trafi do potrzebujących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej aut zaparkuje na osiedlowych drogach

Nietrzeźwy rowerzysta, który pojawi się na sklepowym parkingu, będzie mógł trafić do aresztu na dwa tygodnie. Interwencje mieszkańców, którym trudno wyjść z bloku z powodu zaparkowanych tuż pod klatką samochodów, przestaną być wołaniem na puszczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Ke 560/09

Postanowienie w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych nie kończy postępowania w sprawie, ani nie rozstrzyga sprawy co do istoty. Należy również wskazać, że na mocy art.18 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. przedmiotowe postanowienie jest niezaskarżalne bowiem nie przysługuje na nie zażalenie. Z kolei fakt, że wyrażenie zgody następuje obligatoryjnie w formie postanowienia, wyklucza możliwość zaliczenia go do kategorii innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a...

Wyrok WSA - I SA/Bk 540/09

Zgodzić się należy z Dyrektorem Izby Skarbowej, iż brak dochodów nie może sam w sobie stanowić podstawy do umorzenia zaległości podatkowych. Owszem, aktualna sytuacja majątkowa Skarżącego nie pozwala na uregulowanie istniejącego zadłużenia, jednakże powyższe nie oznacza, iż w przyszłości nie ulegnie ona poprawie i wówczas będzie możliwość spłaty ciążącego zadłużenia...

Przegląd prasy

Polacy pracujący w Finlandii nie naliczą podatku

Od 2011 roku do dochodów uzyskanych z pracy w Finlandii znajdzie zastosowanie metoda wyłączenia z progresją zamiast proporcjonalnego odliczenia... Gazeta Prawna

Osoba fizyczna zapłaci dopiero po otrzymaniu decyzji ustalającej podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne, które otrzymają decyzję ustalającą podatek od nieruchomości za 2010 rok po 15 marca, muszą zapłacić podatek w ciągu 14 dni... Gazeta Prawna

PIT 2009: Zakup gruntu bez ulgi odsetkowej

Ulga odsetkowa nie przysługuje w części wydatkowanej na garaż, działkę lub komórkę lokatorską. Ulga odsetkowa polega na odliczaniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego... Gazeta Prawna

Lepsze typowanie do kontroli skarbowej przynosi efekty

Inspektorzy skarbowi w 2009 roku przeprowadzili ponad 10 tys. kontroli. Kwoty do zapłaty po kontroli były o 728,8 mln zł wyższe niż w 2008 roku... Gazeta Prawna

Wirtualny adres, wizytówka i marka

Aby mieć stronę WWW, trzeba zarejestrować domenę, a najlepiej cały pakiet z różnymi rozszerzeniami, polskimi znakami i bez nich, a nawet z błędami w pisowni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pałac w Jadwisinie bliżej Radziwiłłów

Byli właściciele wygrali walkę o pałac w Jadwisinie, który teraz jest ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym Kancelarii Premiera... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nikt nie może zastępować biegłego

Najemcy będą mogli odkupić mieszkania sprzedane przed laty wraz z nimi za bezcen, ale tylko do 2012 r. To na razie propozycja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw wpisujemy się do gminnej ewidencji

Biznesmenem, przynajmniej w teorii, można zostać z dnia na dzień. Żeby prowadzić własne przedsiębiorstwo, najpierw trzeba je zarejestrować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 760/09

Zdaniem Sądu w przypadku przepisów prawa materialnego, dla oceny czy dane zachowanie jest objęte reglamentacją prawa, wobec braku przepisów intertemporalnych lub wątpliwości w ich zakresie, stosować należy przepisy z daty jego zaistnienia. W związku z art. 2 i art. 217 Konstytucji RP uzasadnionym staje się twierdzenie, że zwolnieniem podatkowym (jak i obowiązkiem podatkowym) można objąć daną czynność, która we wszystkich dla jej bytu istotnych elementach (essentialia negotii), została zrealizowana w momencie, w którym ustawa podatkowa - tu: ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 - objęła ją przedmiotem zwolnienia...

Wyrok WSA - I SA/Kr 923/09

Wskazane wyżej pojęcia "ważny interes podatnika" oraz "ważny interes publiczny" są pojęciami nieostrymi, a zatem ich treść powinna być badana w świetle okoliczności konkretnej sprawy. Przy dokonywaniu oceny nie należy kierować się subiektywnym przeświadczeniem, lecz zobiektywizowanymi kryteriami odnoszącymi się do powszechnie obowiązującej hierarchii wartości, w której najwyższą rangę mają między innymi życie i zdrowie ludzkie, a także możliwość zarobkowania w celu zdobycia środków na utrzymanie. Przy wykładni przesłanej interesu prywatnego i publicznego, powinna być brana pod uwagę m.in. kwestia wystąpienia zagrożenia egzystencji podatnika, w tym również czy zapłacenie podatku spowoduje, że podatnik będzie zmuszony do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej...

Przegląd prasy

Rejent przechowa pieniądze klientów w depozycie

Notariusze będą mieli obowiązek przyjmowania depozytów pieniężnych. Nie będą jednak odpowiadać za zwrot pieniędzy, jeżeli problemy powstaną z przyczyn leżących po stronie banku... Gazeta Prawna

Firmy nie obawiają się surowych kar za złośliwe lub uporczywe łamanie praw pracowniczych

Firmy nie obawiają się surowych kar za złośliwe lub uporczywe łamanie praw pracowniczych. Prokuratura często odmawia wszczęcia postępowania w tych sprawach lub je umarza... Gazeta Prawna

PIT 2009: Małżonkowie nie chcą rozliczać się elektronicznie

Małżonkowie, którzy chcą się rozliczyć przez internet, niechętnie korzystają z tej możliwości, ponieważ muszą złożyć dodatkowy, papierowy formularz... Gazeta Prawna

Jak fiskus ściga nieuczciwych dłużników

W Polsce nie ma czarnej listy podatników, która w innych krajach Unii jest formą publikacji danych osób umyślnie łamiących przepisy podatkowe... Gazeta Prawna

Metoda na dług samorządów

W zeszłym roku samorządy i ich spółki celowe w ponad 400 przypadkach korzystały z leasingu. To kilka razy więcej niż w poprzednich latach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ruszają prawnicze praktyki

Startuje piąta edycja Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. Impreza potrwa od 15 do 21 marca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokal zakładowy do wykupienia

Najemcy będą mogli odkupić mieszkania sprzedane przed laty wraz z nimi za bezcen, ale tylko do 2012 r. To na razie propozycja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziennikarska rzetelność uwalnia od zarzutów

Dziennikarz nie jest obowiązany do szczególnej ochrony dóbr osobistych osób, których dotyczy materiał interwencyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II GSK 408/09

Bezprzedmiotowość postępowania, o której mowa w art. 105 § 1 k.p.a., to brak przedmiotu postępowania. Tym przedmiotem jest zaś konkretna sprawa, w której organ administracji publicznej jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu. Sprawa administracyjna jest konsekwencją istnienia stosunku administracyjnego, tj. takiej sytuacji prawnej, w której strona ma prawo żądać od organu administracji publicznej ustalenia jej indywidualnych uprawnień lub obowiązków wynikających z prawa materialnego. Postępowanie w takiej sprawie staje się bezprzedmiotowe, jeżeli zabraknie któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego (por. wyrok NSA z 26 marca 1998 r., sygn. akt. II SA 70/98, LEX nr 43205)...

Wyrok WSA - III SA/Ld 532/09

Stosownie do brzmienia art. 7c pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U Nr 101, poz.1178 ze zm.) organ administracyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy...

Przegląd prasy

Zarobiłeś chociaż 10 zł? Możesz stracić status bezrobotnego

Dyrektor urzędu pracy pozbawi statusu bezrobotnego osobę, która zarobi nawet 10 zł. Telewizja zapłaciła pani Katarzynie, która była zarejestrowana w urzędzie pracy, 40 zł za statystowanie w programie... Gazeta Prawna

Nie można odliczać VAT od zakupu aut osobowych i paliwa do nich

Podatnicy nie mają prawa odliczania VAT od zakupu samochodów osobowych i paliwa do nich... Gazeta Prawna

Sprzedaż nieruchomości: w PIT-39 trzeba wykazać dochody zwolnione

Podatnik, który w ubiegłym roku sprzedał mieszkanie lub dom i skorzystał z ulgi mieszkaniowej, dochody objęte zwolnieniem musi wykazać w PIT-39... Gazeta Prawna

Fiskus zgadza się na nowe zwolnienie dla rolników

Nowe zwolnienie z PIT dla przychodów ze sprzedaży przetworzonej żywności z własnej uprawy i hodowli powinno wejść w życie od 2011 roku - uważa resort finansów... Gazeta Prawna

Urzędy już nie będą zwracały pałaców

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego może zamknąć drogę do odzyskania nieruchomości ziemskich zabranych podczas reformy rolnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odroczenie sposobem na przeludnienie

W więzieniach jest dziś o ponad 3 tysiące więźniów za dużo. Uruchomiona została procedura, która oznacza masowe odraczanie wykonania kar... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Blokowanie stron www znowu powraca

Resort finansów ma pomysł na kontrolę Internetu. Nakazy blokowania serwisów wydawałyby sądy. Nie można byłoby wchodzić na zakazane domeny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uprzejmości w rodzinie bez podatku

Pożyczki pieniężne obciąża co do zasady podatek od czynności cywilnoprawnych. Pomoc bliskim korzysta jednak niejednokrotnie ze zwolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 901/09

Zdaniem Sądu skoro w treści art. 17 ust.1 pkt 9 jest mowa o wartości nominalnej udziałów, przez którą to wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną (por. Słownik języka polskiego pod. red. A. Szymczaka, Warszawa 1979 r., t. 2, str. 388) nie można uznać by takie rozumienie analizowanego przepisu zmieniła treść art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Słowo odpowiednie oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy czym w przypadku przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o koszty nabycia wkładu niepieniężnego...

Wyrok WSA - I SA/Gl 918/09

Reasumując stwierdzić należy uznać, że sama możliwość skorzystania z oferowanego transportu przez wnioskodawcę - pracodawcę nie stanowi nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy a organ poszedł w spornej interpretacji za daleko przyjmując, iż rodzi to już po stronie płatnika wnioskodawcy zarówno uznanie tego za nieodpłatne świadczenie i w konsekwencji zaistnienie na wnioskodawcy obowiązków jako płatnika...

Przegląd prasy

PIT 2009: małżonkowie muszą wydać 1520 zł, żeby odliczyć podwójnie internet

Małżonkowie mogą w rocznym PIT wykorzystać podwójny limit ulgi internetowej - 1520 zł, gdy razem taki wydatek faktycznie ponieśli. Mąż i żona chcą się wspólnie rozliczyć z fiskusem za 2009 rok... Gazeta Prawna

Celnicy będą sprawdzać prawidłowość rozliczeń akcyzowych

Organy celne będą prowadziły działania kontrolne, na podstawie strategii opracowanej przez Ministerstwo Finansów. Kontrolujący zwrócą szczególną uwagę na akcyzę... Gazeta Prawna

Zbycie akcji przez firmy unijne bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Transakcje zawierane przez zagraniczne firmy inwestycyjne będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Nie wysyłając PIT-8C, firma szkodzi podatnikowi

Przez nieprecyzyjne przepisy wielu podatników nie otrzyma informacji PIT-8C. Wiele osób nie ma świadomości, że powinny zapłacić podatek od nietypowych dochodów... Gazeta Prawna

Kierowca musi płacić za własne przewinienia

Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu karnego za każde wykroczenie jest wyrażenie przez sprawcę zgody na przyjęcie mandatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie cywilni nie są gorsi od karnych

Decyzje w sprawach aresztowych muszą zapaść w ciągu kilku godzin. Czy gdy zajmują się nimi sędziowie cywilni, ryzyko pomyłki jest większe?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopotliwa abolicja w becikowym

Trzeba sprecyzować termin na złożenie wniosku dla rodziców, którzy nie mieli właściwych zaświadczeń lekarskich. W przeciwnym razie gminy nie będą wiedziały, komu świadczenia przysługują... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenie online będzie prostsze

Coraz więcej podatników rozlicza się przez Internet. Ministerstwo planuje uproszczenie formularzy. Czy będzie korekta zeznań bez e-podpisu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 859/09

Stwierdzić też należy, że skoro umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, to dla oceny zasadności żądania zwrotu uiszczonego nienależnie podatku bez znaczenia są dalsze okoliczności, takie jak zapłata ceny czy zwolnienie z długu, a także to, z czyjej winy nie doszło do zawarcia umowy rozporządzającej, tj. przenoszącej własność udziałów. Stąd też zarzuty skargi sprowadzające się kwestionowania kompletności materiału dowodowego i ustalonego na jego podstawie stanu faktycznego w powyższym zakresie dotyczyły okoliczności niemających znaczenia dla rozstrzygnięcia...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1497/09

W momencie zatem wydawania decyzji dotyczącej nadpłaty, która poprzedzona jest brakiem akceptacji przez organ podatkowy skorygowanej deklaracji z uwagi na jej nieprawidłowość, musi istnieć podstawa, z której wynika wysokość zobowiązania. Podstawą taką jest wydanie władczego rozstrzygnięcia przez organ podatkowy w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego. Jest ono jednym z koniecznych punktów odniesienia, wymaganym do stwierdzenia zasadności żądania w przedmiocie nadpłaty. To porównanie daje odpowiedź, czy istnieje nadpłata, a jeśli tak to jaka jest jej wysokość. Uiszczona kwota podatku w takiej części w jakiej przewyższa zobowiązanie będzie nadpłaconym podatkiem, a więc nadpłatą...

Przegląd prasy

NFZ traci miliony złotych, bo nie ściga dłużników

Firma, która nie odprowadza składek do NFZ, nie obawia się, że zapłaci za leczenie pracownika. NFZ może, ale nie ściga nieuczciwych firm, bo ich weryfikacja jest kosztowna i długotrwała... Gazeta Prawna

Samotny rodzic z zasiłkiem, ale bez preferencji w PIT

Osoba samotnie wychowująca dzieci może preferencyjnie rozliczyć podatek dochodowy. Samotny ojciec lub matka, którzy mają nowych partnerów, nie rozliczą się z dzieckiem. Rodzic musi faktycznie sam wychowywać potomstwo, aby zaoszczędzić na podatku... Gazeta Prawna

Dobroczyńcy przekazujący towary i świadczący usługi mają nie płacić podatku

Szerokie zwolnienie z VAT dla dostawy towarów i świadczenia usług na cele dobroczynne zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT... Gazeta Prawna

PIT 2009: Do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej tylko leki od specjalisty

Podatnik, który w ramach ulgi rehabilitacyjnej będzie od dochodu odliczał wydatki na leki, musi posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności stosowania danego leku stale lub czasowo... Gazeta Prawna

Spór o gminne śmieci

Minister środowiska chce radykalnej zmiany ustawy o porządku i czystości w gminach - samorządy mają się stać właścicielami odpadów. Sprzeciwia się temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma poniosła stratę, kancelaria zapłaci

Jeśli wartość odszkodowania, którego dochodzi się od niesolidnego kontrahenta, nie przekracza 10 tys. zł, sąd przyzna je w postępowaniu uproszczonym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienia lekarskie na nowych drukach

Od połowy roku będziemy dostawać zaświadczenia na uproszczonych formularzach ZUS ZLA. Wypisanie zwolnienia będzie zajmować lekarzowi mniej czasu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą odszkodowania za brak prądu

Nawet 5 tys. zł otrzyma gospodarstwo domowe. Dla poszkodowanych firm nie będzie limitów. To efekt wchodzących w życie przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 536/09

Należy przyjąć, że kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów...

Wyrok WSA - I SA/Rz 962/09

Skoro organy nie podważyły twierdzeń Podatnika, że z kilku pomieszczeń wynajmowanego lokalu użytkowego jest tylko jeden pokój - wyłącznie ten przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej skarżącego, i wyłącznie przez niego używany, to uzasadnione było uwzględnienie całości poniesionych na powyższe cele wydatków...

Informacje NetTAX

Koniec szarej strefy w najmie?

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw dla podatników osiągających przychodu z najmu prywatnego obowiązuje jedna, 8,5-proc. stawka ryczałtu od przychodów z najmu. Według danych urzędów skarbowych powyższa zmiana spowodowała wzrost liczby podatników, którzy opłacają podatek w tej formie...

Przegląd prasy

Urząd celny może zweryfikować wartość sprowadzonych samochodów

Podatnik, który zaniżył wartość sprowadzonego z zagranicy samochodu, zostanie wezwany przez organ celny do skorygowania rozliczenia akcyzowego... Gazeta Prawna

Grecja podnosi podatki i zaostrza kontrole

Za tydzień w Grecji zaczną obowiązywać wyższe stawki VAT. Średnia podwyżka wynosi ponad 1 proc. Grecy będą płacić podatek od luksusu od 10 do 30 proc... Gazeta Prawna

Ulga internetowa: W PIT 2009 nie można odliczać wydatków na modem

Podatnik, który na fakturze za internet posiada np. opłaty za dzierżawę modemu, nie może odliczyć ich od dochodu w rocznym PIT w ramach ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Prezent od sprzedawcy z wątpliwym VAT-em

Kosztem będzie VAT należny od przekazania prezentu przy sprzedaży premiowej. Według sądów podatek należny przy takich transakcjach w ogóle nie wystąpi... Gazeta Prawna

Niepoprawni dłużnicy trafią na czarną listę

Uprawniony do alimentów wpisze zobowiązanego. Kupujący mieszkanie sprawdzi dewelopera... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Daniny od nieruchomości można uniknąć

Osoby, które sprzedają teraz mieszkanie kupione w latach 2007 - 2008, mogą skorzystać z ulgi meldunkowej. Nie zapłacą dzięki temu podatku dochodowego.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy danina od papierów wartościowych

Osoby, które sprzedały akcje w końcu 2009 r., mogą rozliczyć zysk nawet z rocznym opóźnieniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy o ogrodach działkowych w Trybunale

Monopol Polskiego Związku Działkowców na przydzielanie działek może naruszać konstytucję. Tak uważa pierwszy prezes Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1450/08

I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1371/09

Pojęcie świadczenie usług ma bardzo szeroki zakres, nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz także zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Istotne jest to, że art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Podkreślić w tym miejscu należy, że dokonywanie określonej ilości zakupów w ramach np. programu lojalnościowego mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania określonej ilości nabyć towarów - za świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą...

Przegląd prasy

Dochód z likwidacji spółki z 19-proc. podatkiem

Ministerstwo Finansów zamierza dostosować przepisy o podatkach dochodowych do prawa wspólnotowego oraz ujednolicić opodatkowanie wspólników spółek osobowych... Gazeta Prawna

Budownictwo mieszkaniowe: inwestor otrzyma zwrot VAT w cztery miesiące

Czteromiesięczne terminy zwrotu VAT na materiały budowlane będą dotyczyły wniosków składanych po wejściu w życie nowych przepisów... Gazeta Prawna

Minimalna stawka akcyzy na papierosy jest zgodna z prawem Unijnym

Państwa członkowskie Unii mogą stosować minimalną stawkę akcyzy, jak również zwiększać stawkę kwotową na wyroby tytoniowe - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE... Gazeta Prawna

Drobne zlecenia dziecka nie pozbawią rodziców ulgi prorodzinnej

Dochody dziecka z umowy zlecenia lub o dzieło, które zostały opodatkowane 18-proc. zryczałtowanym PIT, nie powodują utraty ulgi prorodzinnej. Umowy zlecenia czy o dzieło mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej... Gazeta Prawna

Prezenty to reprezentacja, a nie reklama

Sprzedawca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na drobne gadżety z logo producenta towarów, którymi handluje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Producenci leków mogą mieć kłopot ze sprzedażą niektórych produktów

Niewykorzystane pozwolenia na wprowadzanie produktów medycznych do obrotu wydane po 1 maja 2007 r. zaczną wkrótce wygasać.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatura chce naprawiać wymiar sprawiedliwości

Palestra nie ma ochoty łączyć się z radcami, woli reformować się sama. Poparł ją prezydent Lech Kaczyński, gość sobotniego zjazdu adwokatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są pieniądze dla bezrobotnych

Osoby, które straciły pracę i myślą o własnej działalności gospodarczej, mogą się starać o prawie 20 tys. zł dotacji na zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby swojej firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1004/09

Ocena stanowiska podatnika przez organ winna znaleźć swój wyraz w rozstrzygnięciu, zawierającym stwierdzenie, czy i w jakim zakresie stanowisko to jest prawidłowe lub też nieprawidłowe, a uzasadnienie służyć ma wyjaśnieniu przesłanek podjętego rozstrzygnięcia. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego, zawierająca ocenę prawną stanowiska pytającego wraz z uzasadnieniem prawnym, musi być na tyle konkretna, aby podatnik mógł się do niej zastosować. W szczególności wymóg ten dotyczy interpretacji zawierającej negatywną ocenę stanowiska wnioskodawcy, co expressis verbis wynika z powołanego wyżej art. 14c § 2 O.p. Niezbędne jest zatem, aby z interpretacji wynikała wyraźna odpowiedź na zadane przez podatnika pytanie, jasno zaprezentowane było stanowisko prawidłowe, poparte jednoznacznym i czytelnym dla adresata uzasadnieniem prawnym tego stanowiska...

Wyrok WSA - II SA/Bk 353/09

Powołując się na trudną sytuację finansową strona może zwalczać wysokość środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia...

Przegląd prasy

Do NFZ trafią dodatkowe pieniądze za rolników

Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana podstawy naliczania składki zdrowotnej za rolników zwiększy wpływy NFZ o 763 mln zł rocznie... Gazeta Prawna

Rusza podwyżka emerytur

Dzisiaj pierwsze osoby otrzymujące świadczenia z ZUS dostaną wynikające z waloryzacji podwyżki. ZUS wypłaca emerytom i rencistom świadczenia 1., 5., 15., 20. i 25. dnia miesiąca... Gazeta Prawna

Usługi ładunku dla armatora z 0-proc. VAT

Jeżeli usługa ładunku w portach morskich nie jest świadczona na rzecz armatora morskiego, nie może mieć zastosowania 0-proc. stawka VAT... Gazeta Prawna

PIT rolnicy najpierw zapłacą ryczałtem

Resort finansów chce, aby rolnicy płacili podatek dochodowy, a nie rolny. Eksperci: przy tych zmianach trzeba rozważyć zwiększenie zatrudnienia w skarbówce... Gazeta Prawna

Będą punkty karne za komórkę i kopertę

Policja przygotowuje poprawki do punktatora. 15 punktów za wypadek drogowy. Nawet pięć punktów za rozmowę przez telefon. Mała rewolucja na drogach ma szansę stać się faktem jeszcze w tym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poszkodowana przegrywa z bankiem

Nie można BRE Bankowi przypisać odpowiedzialności za działania współpracującej z nim firmy Interbrok, która prowadziła działalność maklerską bez licencji.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co adwokaci powiedzą radcom na zjeździe

Adwokatura powinna odpowiedzieć na wezwanie do rozmów wystosowane niedawno przez radców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik nie na każde zawołanie fiskusa

Posłowie chcą skończyć z praktyką wzywania obywateli do urzędów z byle powodu. Odtąd będzie to możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I OSK 249/09

1. Brak równowagi w relacji pracodawca pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażeniu zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych). Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 22 Kodeksu Pracy katalog danych , których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych , jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 22 Kodeksu pracy , stanowiiłoby obejście tego przepisu...

Wyrok WSA - III SA/Wr 53/09

Skoro przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna, lecz jej wspólnicy, przeto niedopuszczalne staje się objęcie jednym wpisem wszystkich wspólników spółki cywilnej, albowiem każdy z nich musi samodzielnie wykonać obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznaczenia przedsiębiorcy działającego pod firmą nie można utożsamiać z nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego lub kilku przedsiębiorców...

Przegląd prasy

Odsetki nie będą naliczane, po pół roku od wszczęcia postępowania kontrolnego

Fiskus nie upomni się o odsetki za zwłokę, gdy od wszczęcia kontroli skarbowej do wydania decyzji upłynie pół roku. Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która znosi odsetki od zaległości w przypadku przedłużającego się postępowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Druki zeznań pozostały bez zmian, chociaż obowiązują niższe stawki

Podatnik, który błędnie zastosuje skalę podatkową, musi złożyć korektę zeznania i wystąpić o zwrot nadpłaty. Najważniejszą zmianą w rozliczeniu podatkowym 2009 roku, jest zastąpienie trzystopniowej stawki stawką dwustopniową... Gazeta Prawna

Turysta szybciej odzyska podatek

Firmy świadczące usługi zwrotu VAT podróżnym tzw. tax free nie będą wpłacać kaucji i zastosują bezgotówkowe formy zwrotu... Gazeta Prawna

Odpis z podatku może być zwiększony

Sejm będzie kontynuował prace nad 2-proc. odpisem na organizacje pożytku publicznego oraz ulgą prorodzinną dla rolników... Gazeta Prawna

Pracownik parkuje, pracodawca płaci, ale nie zawsze ma koszt

Jeśli pracownik używa do celów służbowych własnego auta, to zwracając mu poniesione w związku z tym wydatki pracodawca może zaliczyć je do swoich kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Okowita z akcyzą ma być wkrótce legalna

Rolnik będzie mógł z własnego surowca wyprodukować i wprowadzić do obrotu 10 hektolitrów bimbru rocznie. Tak przewiduje projekt przepisów.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bank zapłaci za szybki wpis na czarną listę

Błędne dane blokują dostęp do kredytu, więc informacje o dłużniku powinny być aktualne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zawiadomienie o kradzieży prądu nie narusza godności

Legalna kontrola licznika prądu przeprowadzona w obecności osoby zameldowanej w lokalu nie godzi w nietykalność mieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 561/09

Skorzystanie przez organ podatkowy z uprawnienia do ograniczenia zwrotu różnicy podatku przewidzianego w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, prowadzi do przesunięcia w czasie zwrotu podatku co do części wykazanej w deklaracji różnicy podatku do zwrotu. Art. 21 ust. 4 zawiera bowiem odstępstwo od zasady bezpośredniego zwrotu w terminie 25 dni przewidzianego w art. 21 ust. 6 zd. 1 ustawy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1147/09

Ustawodawca zdecydował, które zeznania spośród wymienionych w ust. 1 i ust. 1a nie mogą obejmować dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30a i nie wymienił wśród nich zeznań wskazanych w pkt 1 ust. 1a, tj. zeznań o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Zatem ustawodawca nie wprowadził zakazu objęcia zeznaniem o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b - dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30a ( w tym dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych). Co więcej możliwość taką dopuścił w ust. 3b art. 45 u.p.d.o.f. stanowiąc, iż w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. Przepis ten nie tylko ustanawia obowiązek wykazania w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, podatku dochodowego niepobranego przez płatnika, o którym mowa w art. 30a, ale wynika też z niego, iż nie powinno być żadnych przeszkód formalnych, np. niedostosowanie druku zeznania, do wykazania tego dochodu...

Przegląd prasy

Ulga rehabilitacyjna: Limit dochodów dotyczy osób będących na utrzymaniu rodziny

Osoba, która ma na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli dochody chorego nie przekraczają 9120 zł rocznie... Gazeta Prawna

Kapitały pieniężne: Inwestor nie obniży zysku z lokat

Podatnik, który uzyskał w 2009 roku stratę ze sprzedaży akcji, nie może jej skompensować z zyskiem z lokaty bankowej. Wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. akt III SA/Wa 1637/09) oznacza, że podatnicy nie mogą kompensować strat z akcji z przychodem (dochodem) z odsetek... Gazeta Prawna

Klasyfikacja towarów i usług: w podatkach zdecyduje PKWiU z 2008 roku

Przepisy ustaw podatkowych będą dostosowane do klasyfikacji towarów i usług z 2008 roku, zamiast tej z 1997 roku... Gazeta Prawna

Na e-papierosy można będzie nałożyć podatek

Posłowie chcą wprowadzenia zakazu produkcji i sprzedaży e-papierosów. Eksperci są za zalegalizowaniem elektronicznego dymka i jego opodatkowaniem... Gazeta Prawna

Większość radców chciałaby fuzji

Większość radców opowiada się jednak za połączeniem zawodów prawniczych według rządowej propozycji. Przeciw jest natomiast większość adwokatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dłuższy katalog kar za okrutne zabójstwo

Już nie tylko 25 lat więzienia i dożywocie, ale też minimum 12 lat pozbawienia wolności grozić ma zabójcy. Przygotowany przez senatorów projekt nowelizacji kodeksu karnego trafi do pierwszego czytania na rozpoczynającym się jutro (3 marca) posiedzeniu Sejmu.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kopiowanie artykułów musi kosztować

Wartościowe treści Internet zawdzięcza tylko prasie. Własność intelektualna w spółkach giełdowych, zarządcze pułapki i ryzyka to temat wczorajszego seminarium, którego gospodarzem była Giełda Papierów Wartościowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strata w funduszu to niższy PIT z giełdy

Da się rozliczyć straty z funduszy inwestycyjnych. Reguły poboru PIT nie decydują o prawach podatnika. Dochody objęte ryczałtem można ująć w zeznaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wr 646/2009

Jeżeli za przeniesienie udziałów we współwłasności nieruchomości właściciel takiej nieruchomości ustanawia na rzecz osoby, która przeniosła na niego znaczną (znaczącą) wielkość udziałów w tej współwłasności, ograniczone prawo rzeczowe (służebność osobistą), to nie sposób twierdzić, że ustanowienie służebności mieszkania w takiej sytuacji nastąpiło nieodpłatnie w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...

Wyrok WSA - III SA/Wr 646/2009

Jeżeli za przeniesienie udziałów we współwłasności nieruchomości właściciel takiej nieruchomości ustanawia na rzecz osoby, która przeniosła na niego znaczną (znaczącą) wielkość udziałów w tej współwłasności, ograniczone prawo rzeczowe (służebność osobistą), to nie sposób twierdzić, że ustanowienie służebności mieszkania w takiej sytuacji nastąpiło nieodpłatnie w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...

Wyrok WSA - I SA/Bd 882/09

1. Nie stanowi w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. kosztu uzyskania przychodu z prawa majątkowego w postaci zbycia udziału w spółce jawnej wartość kapitału zapasowego zgromadzonego z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych. Wspólnik nie ponosi bowiem takiego wydatku, nawet nie ponosi wydatków na wypracowanie tych zysków. Wydatki stanowiące koszty związane z wypracowaniem zysków ponoszone są przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - I SA/Bd 882/09

1. Nie stanowi w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. kosztu uzyskania przychodu z prawa majątkowego w postaci zbycia udziału w spółce jawnej wartość kapitału zapasowego zgromadzonego z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych. Wspólnik nie ponosi bowiem takiego wydatku, nawet nie ponosi wydatków na wypracowanie tych zysków. Wydatki stanowiące koszty związane z wypracowaniem zysków ponoszone są przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Błąd przy przekazaniu 1 proc. poprawi podatnik

Podatnik, który pomyli się przy przekazywaniu 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, zostanie wezwany przez urząd skarbowy do poprawienia błędu... Gazeta Prawna

Prawo podatkowe ogranicza wejście spółek na giełdę

Bez zmian w zakresie opodatkowania zysków w spółkach komandytowo-akcyjnych spółki te nie mogą zadebiutować na giełdzie. Niektóre spółki komandytowo-akcyjne (sp.k.a.) mogłyby stać się spółkami publicznymi... Gazeta Prawna

Fundusze pożyczkowe bez podatku dochodowego

Kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na powiększenie funduszy pożyczkowych będą zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Wdowa może rozliczyć się tak jak samotny rodzic

Podatniczka wychowująca dziecko, której w trakcie roku zmarł mąż, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla samotnych rodziców... Gazeta Prawna

Wstydliwa wpadka korporacji radcowskiej

Sąd unieważnił uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych, która pismo skarbnika potraktowała jako decyzję administracyjną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-sąd orzeka pełną parą, a ulgi nie widać

Do działającego niecałe dwa miesiące e-sądu wpłynęło już prawie 70 tys. e-pozwów, a prawie 50 tys. lubelski sąd już rozpatrzył.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gotówka dla emeryta od banku za mieszkanie

Ministerstwo finansów pracuje nad projektem nowej ustawy o kredycie dla seniorów. Kredyt zostanie spłacony po ich śmierci. Chodzi o instytucję tzw. odwróconej hipoteki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy przed notariuszem potrzebny psychiatra

Można wymagać, aby obdarowany przez osobę w podeszłym wieku, uzyskiwał badanie psychiatryczne darczyńcy przed podpisaniem aktu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 marca 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1054/08

I. Stanowisko uznające możliwość czynienia przez organy administracji publicznej ustaleń sprzecznych z treścią prawomocnego orzeczenia sądu jest nie do pogodzenia z wypływającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz określoną w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu działania organów władzy publicznej...

Wyrok NSA - II FSK 1259/08

Na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości w rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr  1606/2002  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. U. UE. L.2002. 243.1 ze zm.) mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów nie zaś rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków ( Dz. U. Nr 218, poz. 2147 ze zm.). Przepis art. 38b ust. 1 wymienionej ustawy podatkowej nie stanowi też, że przywoływane w nim odpisy aktualizujące i rezerwy na ryzyko są albo powinny być ze sobą równe...

Przegląd prasy

Przelew internetowy nie pozbawia ulgi na darowizny

Podatnicy, którzy chcą odliczyć darowizny pieniężne w zeznaniu rocznym, muszą dokonać wpłaty na konto obdarowanego. Przelewu można dokonać z konta internetowego... Gazeta Prawna

Podatnicy przesłali już ponad milion e-deklaracji

Od początku roku podatnicy przesłali przez internet ponad milion e-deklaracji. Najczęściej z tej możliwości korzystali pracodawcy, którzy przesłali prawie 840 tys. PIT-11... Gazeta Prawna

Spóźnienie z oświadczeniem o zwolnieniu oznacza konieczność zapłaty podatku od spadku lub darowizny

Dziecko obdarowane przez rodziców, które nie złoży w terminie druku SD-Z2, musi zapłacić podatek według stawek 3, 5 lub 7 proc. W przypadku otrzymania darowizny od najbliższej rodziny, w tym np. od rodziców, łatwo możemy uniknąć podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Fiskus zabiera podatnikom zwrócony z zagranicy PIT

Zapłacony za granicą podatek można odliczyć od polskiego podatku dochodowego. Jeśli podatnik odzyska zagraniczny podatek, będzie musiał wykazać go przed fiskusem... Gazeta Prawna

Będzie wyższy zasiłek pogrzebowy

Od marca świadczenie to wynosi 6487,20 zł. Oznacza to jego podwyżkę w stosunku do poprzednich trzech miesięcy o 259,48 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sejm zmienia PIT od drobnych umów

Osoby zarabiające miesięcznie mniej niż 200 zł będą mogły wybrać, czy chcą być opodatkowane ryczałtem czy na zasadach ogólnych.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorczy rolnicy tracą na interpretacji KRUS

Jeśli rolnik zarobił w zeszłym roku więcej niż 1333 zł miesięcznie z działalności gospodarczej, zostanie przeniesiony z KRUS do ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rodzice mają kłopoty ze zwrotem towaru do sklepu

Do osiągnięcia pełnoletności nie wszystkie transakcje są dla dzieci dozwolone. Dorośli mogą kwestionować wybory swoich pociech... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama