Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 20 maja 2009 r. sygn. IPPB3/423-154/09-2/ER

Podatek dochodowy od osób prawnych

    Fakt połączenia przez przejęcie pozostanie bez wpływu na wysokość płaconych przez spółkę przejmującą zaliczek w roku podatkowym, w którym nastąpiło przejęcie (2009) oraz na wysokość zaliczek płaconych w latach 2010 i 2011.

Decyzja

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2009r. (data wpływu 27.03.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków podatkowych wynikających z połączenia w drodze inkorporacji

    – jest prawidłowe.

Uzasadnienie:

W dniu 27.03.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków podatkowych wynikających z połączenia w drodze inkorporacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

    F S.A. (dalej: Bank lub spółka przejmująca) planuje połączenie z innym bankiem (dalej: Bank X lub spółka przejmowana). Połączenie (fuzja prawna) ma nastąpić w trakcie 2009r. Połączenie nastąpi przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
    Po połączeniu Bank wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Banku X.
    W przypadku połączenia spółek w drodze inkorporacji, księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień jej przejęcia przez inną jednostkę - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. j.t. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.). Wobec tego w spółce przejmowanej zostaną zamknięte księgi oraz zostanie zakończony rok podatkowy. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku złoży spółka przejmująca w imieniu spółki przejmowanej.
    W wyniku inkorporacji nie powstanie nowa spółka, Bank pozostanie tym samym podmiotem prawnym, tym samym podatnikiem. Skutkiem przejęcia będzie natomiast ustanie bytu prawnego Banku X.
    Bank od 2003 roku korzysta z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i zamierza korzystać z takiej formy również w latach następujących po roku połączenia (2010 i 2011).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  1. Czy spółka przejmująca po dniu połączenia powinna opłacać w roku połączenia zryczałtowane zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w niezmienionej wysokości...
  2. Czy ustalając wysokość uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w latach następujących po połączeniu (tj. na 2010 i 2011) należy uwzględnić również podatek wykazany w odpowiednich zeznaniach złożonych przez spółkę przejmowaną...

Zdaniem wnioskodawcy.

Zdaniem Banku, fakt przejęcia Banku X pozostanie bez wpływu na wysokość zaliczek płaconych przez Bank do końca roku w którym nastąpiło połączenie. Również ustalając wysokość zaliczek na kolejne lata podatkowe (2010 i 2011) Bank nie powinien uwzględniać podatku wykazanego przez spółkę, która zostanie przejęta.

Uzasadnienie:

    Zasady korzystania z możliwości rozliczania się w formie uproszczonych zaliczek zostały uregulowane w art. 25 ust. 6-9 ustawy o pdop. Na podstawie tych przepisów podatnicy mogą bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Przepisy nie przewidują odrębnych zasad ustalania zaliczek w sytuacji przejęcia przez podatnika innego podmiotu prawnego. Rok podatkowy Banku po połączeniu nie ulegnie zmianie i będzie trwał do końca roku kalendarzowego. Z literalnej wykładni wyżej wymienionego przepisu wynika, iż skoro spółka przejmująca pozostaje tym samym podatnikiem, nie zamyka ksiąg i nie ma zmiany jej roku podatkowego to nie ma podstaw do zmiany wysokości wpłacanych zaliczek. Ustalając wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2010 rok Bank powinien uwzględnić wysokość podatku należnego w 2008 roku, wykazanego w zeznaniu złożonym w 2009 roku wyłącznie przez Bank. Również ustalając wysokość zaliczek na 2011 rok Bank powinien uwzględnić wyłącznie zeznanie złożone w 2010 roku przez Bank (za rok 2009) i wysokość podatku wykazanego w zeznaniu Banku. Bank nie powinien uwzględniać wysokości podatku należnego wykazanego w deklaracji składanej w imieniu Banku X. Fakt, iż ustalenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych nastąpi już po połączeniu nie będzie skutkował obowiązkiem uwzględnienia podatku, który został wykazany przez inną, przejętą spółkę (Bank X).
    Spółka przejmująca przed oraz po połączeniu pozostaje tym samym podatnikiem i literalna wykładania wyżej wymienionych przepisów, dotyczących sposobu ustalania wysokości uproszczonych zaliczek wskazuje na to, iż Bank powinien ustalić wysokość zaliczek wyłącznie na podstawie swojego zeznania podatkowego.
    Odmienne stanowisko prowadziłoby do wątpliwości związanych m.in. z wykładnią omawianych przepisów w sytuacji łączenia się spółek, gdy spółka przejmująca, wcześniej nie uprawniona do korzystania z rozliczenia zaliczkowego pragnęłaby rozpocząć takie korzystanie jedynie w oparciu o zasady sukcesji generalnej lub też jedna ze spółek wykazywałaby stratę na działalności opodatkowanej.
    Reasumując, fakt połączenia przez przejęcie pozostanie bez wpływu na wysokość płaconych przez spółkę przejmującą zaliczek w roku podatkowym, w którym nastąpiło przejęcie (2009) oraz na wysokość zaliczek płaconych w latach 2010 i 2011.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama