Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - IV SA/Gl 109/2009

W administracyjnym postępowaniu odwoławczym organ administracji powinien ponownie rozstrzygnąć sprawę, uwzględniając całokształt okoliczności faktycznych i prawnych, a nie ograniczać się jedynie do kontroli zasadności podniesionych w odwołaniu zarzutów...

Uchwała SN - I PZP 8/2008

W sprawie z zakresu prawa pracy w pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 2 pkt 1 lit. a k.p.c.) może rozpoznać kilka roszczeń łącznie dochodzonych przez powoda w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 k.p.c.), jeżeli wśród nich znajduje się choćby jedno, którego rozpoznanie powinno nastąpić w takim składzie...

Przegląd prasy

Stosowanie elektronicznego dozoru sprawdzą Trybunały

Ministerstwo Sprawiedliwości poprawiło ustawę o dozorze elektronicznym wewnętrznymi zarządzeniami... Gazeta Prawna

Agenci fiskusa kontrolują firmy

Urzędnicy skarbowi mają prawo skontrolować przedsiębiorców tylko po okazaniu legitymacji... Gazeta Prawna

Wydatki na związki zawodowe nie są kosztem

Pracodawca, który ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem u niego organizacji związkowych, nie może zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Im droższe auto firmowe, tym wyższy podatek dla pracownika

Od przyszłego roku pracownicy zapłacą za prywatne używanie służbowych aut... Gazeta Prawna

Spłata długów nie zwalnia jeszcze z rejestru

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca jest wpisywany do rejestru niewypłacalnych dłużników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejni rolnicy zwolnieni z opłat za zasiewy odmianami chronionymi

Gospodarstwa do stu hektarów powierzchni miałyby być zwolnione z opłat licencyjnych na rzecz hodowców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gwarancje lekarstwem na zatory płatnicze

Firmy budowlane będą mogły żądać od inwestora, by dostarczył gwarancje zapłaty w ciągu 30 dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkoła nie jest od zarabiania pieniędzy

Dyrektorzy szkół nadal nie będą mogli podreperować budżetów swoich placówek, organizując imprezy dla dorosłych lub sprzedając posiłki ze szkolnej stołówki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3370/2008

Fakt posiadania przez podatnika faktur VAT nie przesądza o prawie do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego . Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związane jest z nabyciem towarów i usług, a nie tylko z samym otrzymaniem faktury...

Wyrok WSA - III SA/Gl 417/2009

Do każdej sprawy sądowo - administracyjnej należy dołączyć pełnomocnictwo. Nie jest wystarczające powołanie się na pełnomocnictwo znajdujące się w aktach administracyjnych, ani złożenie jednego pe?nomocnictwa do kilku spraw rozpoznawanych ręcznie...

Przegląd prasy

Gminy zapewnią mieszkańcom internet

Samorządy będą mogły budować na swoim terenie infrastrukturę zapewniającą połączenie z globalną siecią, a w razie potrzeby będą też świadczyć usługi związane z dostępem do internetu... Gazeta Prawna

Przepisy urbanistyczne zastąpią plany miejscowe

Inwestor będzie mógł prowadzić budowę wyłącznie w obszarze urbanizacji, który określi gmina. Jeżeli gmina nie uchwali planu, to budowa będzie możliwa na podstawie przepisów urbanistycznych... Gazeta Prawna

Dopłaty do pensji tylko za krótszą pracę i postój

Przedsiębiorcy mogą już się ubiegać o wypłatę subsydiów płacowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniem. Firmy, które skierują pracowników na szkolenia, otrzymają refundację takich kosztów z Funduszu Pracy... Gazeta Prawna

E-prezent bez podatku

Wirtualne produkty oferowane w internecie nie są kwalifikowane jako rzeczy, tylko jako usługi. Jest to jeden z powodów, dla których takie prezenty nie są darowizną. Fiskus monitoruje wszelkie transakcje w sieci, również związane z wirtualnymi podarunkami.... Gazeta Prawna

Nowe sposoby sprzedaży powoli zyskują akceptację

Producenci coraz częściej rozprowadzają swoje towary tylko przez wybranych dystrybutorów. Z tego powodu są oskarżani o łamanie prawa antymonopolowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielcy nie muszą poręczać

PKO BP żąda od niektórych spółdzielni zabezpieczenia starych kredytów mieszkaniowych. Bank twierdzi, że ustanowienie zabezpieczenia wynika z umów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostęp do akt nadal zależy od dobrej woli śledczego

Podejrzany i jego obrońca zyskali dostęp do dowodów, na podstawie których orzekany jest areszt. - Nie o taki dostęp nam chodziło - mówią adwokaci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnieni zarzucają szefom dyskryminację

Osoby, którym wręczono wypowiedzenie, szukają nowych sposobów na uzyskanie od firmy dodatkowych pieniędzy. Tymczasem pracodawcy są mniej skłonni słono płacić za rozstania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 1400/2009

Skarga o wznowienie postępowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego powinna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego bądź podmioty wskazane w art. 175 § 2 i § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odrzuceniem skargi o wznowienie...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3408/2008

Niedopuszczalne jest rozłożenie na raty zaległości podatkowej tak, aby jakakolwiek rata miała być płatna po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, albowiem w wyniku przedawnienia wygasa zobowiązanie podatkowe...

Przegląd prasy

Firmy wolą upaść, zamiast wszcząć proces naprawczy

Aż o połowę, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość... Gazeta Prawna

Trzeba usprawnić egzekucję podatków

Ministerstwo Finansów realizuje zalecenia NIK w zakresie poprawy skuteczności ściągalności należności podatkowych przez aparat skarbowy... Gazeta Prawna

Wnioski o zwrot VAT przez internet

W celu otrzymania zwrotu VAT w danym państwie członkowskim Unii podatnicy będą składać wnioski elektroniczne w kraju swojej siedziby... Gazeta Prawna

Rząd blokuje inwestycje w centra księgowe

Zainteresowanie centrami usług, m.in. księgowych, rośnie mimo kryzysu... Gazeta Prawna

Tysiące nieruchomości państwowych nie ma założonych ksiąg wieczystych

Ponad 100 tys. działek i budynków Skarbu Państwa oraz komunalnych czeka na wpis do hipoteki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przebieg imprezy zależy także od widza

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas rajdów czy meczów to obowiązek organizatora, ale kibice muszą też zachować ostrożność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwójna prowizja to przesada

Pośrednik nie może żądać podwójnego wynagrodzenia z powodu zawarcia za jego plecami umowy z poleconym klientem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Offset dla polskich firm będzie ograniczony

Właśnie łagodzimy przepisy dotyczące zakupu sprzętu wojskowego, a już wkrótce będziemy musieli je zaostrzyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 sierpnia 2009

Informacje NetTAX

Nie wszyscy złożą PIT

Rada Ministrów przedstawiła założenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaproponowano w nich, aby pracowników pracujących na jednym etacie zwolnić z obowiązku składania rocznego zeznania PIT...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - II UZP 2/2009

Dla istnienia decyzji administracyjnej wymagane są łącznie cztery jej konstytutywne elementy: oznaczenie organu, adresata decyzji, czyli strony lub stron, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania. Z tego względu pismo zawierające rozstrzygnięcie w sprawie załatwianej w drodze decyzji, o ile zawiera cztery wspomniane elementy, jest decyzją pomimo niezachowania innych warunków formalnych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 335/2009

Emisja akcji jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Jeżeli zatem spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez spółkę w związku z organizowaniem emisji akcji należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. W konsekwencji podatek naliczony przy tych wydatkach podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną...

Przegląd prasy

Wydatek na biznesplan jest kosztem podatkowym

Spółka, która poniosła wydatki na przygotowanie biznesplanu, może zaliczyć je do kosztów podatkowych... Gazeta Prawna

Odsetki od gruntu nie obniżą dochodu

Podatnik nie może odliczyć od dochodu odsetek od części kredytu przeznaczonego na nabycie gruntu... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości: można wybrać ulgę lub zwolnienie

Podatnik, który złożył korektę zeznania rocznego PIT, w której zrezygnował z ulgi odsetkowej, mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku przy zbyciu nieruchomości... Gazeta Prawna

Rewolucja w PIT: zeznanie podatkowe wypełni płatnik

W rozliczeniu za 2009 rok płatnicy obowiązkowo będą składać roczne PIT za podatników... Gazeta Prawna

Czy potrzebne są sądy dla rynków finansowych

Iluzoryczna nieraz kontrola sądowa kar nakładanych na firmy przez Komisję Nadzoru Finansowego każe szukać nowego modelu rozpatrywania tych spraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za opiekę nad staruszką należy się zapłata od spadkobiercy

Spadku za życia nie można darować, ale niespełnienie obietnicy może wymagać odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzamin na prawo jazdy wcale nie jest łatwiejszy

Krótsza jazda egzaminacyjna po mieście dla najlepszych kandydatów i zmiany obowiązkowych zadań nie poprawiły wyników zdających... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większe odszkodowania za nieruchomości

Osoby wywłaszczane ze swoich budynków i gruntów powinny otrzymywać odszkodowanie obejmujące także utracone korzyści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 267/2009

W przypadku gdy strona składa wniosek o zmianę decyzji w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej, organ nie może traktować takiego wniosku jako wniosku o wznowienie postępowania. Przeczyłoby to zasadzie skargowości i skutkowało nieważnością decyzji wydanej we wznowionym postępowaniu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 220/2009

Gdy spełnione są przesłanki dochodzenia przez stronę wznowienia postępowania zakończonego decyzją, brak jest podstaw do tego, aby przesłanki te traktować jako uzasadniające wniosek o stwierdzenie nieważności, co jest wyrazem tzw. zasady niekonkurencyjności. Za niedopuszczalną uznać należy sytuację, gdy przesłanka wznowienia postępowania mogłaby jednocześnie stanowić przesłankę uzasadniającą stwierdzenie nieważności decyzji...

Przegląd prasy

Zamówienia publiczne: tylko trzy dni na przystąpienie do arbitrażu

Przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przystąpienie do postępowania odwoławczego... Gazeta Prawna

Wynagrodzenie syndyka bez VAT

Czynności syndyka podlegają opodatkowaniu VAT. Przepisy nie pozwalają jednak na uwzględnienie podatku w wynagrodzeniu syndyka... Gazeta Prawna

Naczelny Sąd Administracyjny znów zajmie się interpretacjami podatkowymi

Naczelny Sąd Administracyjny podejmie drugą uchwałę w sprawie doręczeń interpretacji podatkowych... Gazeta Prawna

Od 2010 roku zdrożeje olej napędowy

Kurs euro z 1 października nie powinien spowodować podwyżki akcyzy na benzynę... Gazeta Prawna

Mundurek, tornister, a do tego polisa

Nie wystarczy wykupić tanią polisę na ubezpieczenie zbiorowe dzieci w szkole... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biednym spółdzielcom ustawodawca umorzy dług

Od nowego roku członkowie spółdzielni, którzy nie są w stanie spłacać starego kredytu mieszkaniowego, będą mogli liczyć na jego umorzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pijani kierowcy bez prawa jazdy na zawsze

Nietrzeźwi sprawcy wypadków powinni być karani dużo surowiej niż dziś - twierdzą posłowie, którzy chcą zmian w kodeksie karnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wątpliwe kontrole firm

Resort gospodarki zleca prywatnym audytorom sprawdzenie, jak przedsiębiorcy wykorzystują środki unijne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 384/2009

Wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki komandytowej nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje udziały, które wyznaczają całokształt praw korporacyjnych, a więc związanych z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. Z tego powodu do czasu zbycia udziału w spółce po stronie wspólnika nie występuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Wyrok WSA - I SA/Bd 403/2009

Emisja akcji jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Jeżeli zatem spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez spółkę w związku z organizowaniem emisji akcji należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. W konsekwencji podatek naliczony przy tych wydatkach podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną...

Przegląd prasy

Zawieszony w obowiązkach wójt przekaże władzę zastępcy

Decyzja sądu w sprawie zakazu wykonywania czynności służbowych przez wójta będzie podstawą do przekazania władzy jego zastępcom... Gazeta Prawna

Są już nowe zwolnienia dla pracowników i przepisy zwiększające liczbę kolektur

Obowiązują już nowe przepisy mające znaczenie dla sprzedawców sklepowych obsługujących kolektury liczbowe oraz pracowników otrzymujących świadczenia z funduszu socjalnego... Gazeta Prawna

Spadki od 2007 roku bez podatku

Korzystne zasady zwolnienia z podatku wprowadzone dla tzw. zerowej grupy podatkowej mają zastosowanie do spadków, których spadkodawcy zmarli po 1 stycznia 2007 r... Gazeta Prawna

Podatnicy nie chcą zwrotu akcyzy od aut

Podatnicy składają miesięcznie tylko po kilkanaście wniosków o zwrot akcyzy od aut... Gazeta Prawna

Sprzedaż hipotecznego trudno podważyć

Jeśli odrębna własność lokalu została wpisana do księgi wieczystej, to jego sprzedaż jest ważna, choćby nawet ustanowienie odrębnej własności okazało się nieważne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Starosta nie zweryfikuje informacji o bezrobotnym

Nawet dobrze sytuowanej rodzinie będą przysługiwać dopłaty do kredytu mieszkaniowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomoc z urzędu niedostatecznie opłacana

Stawki minimalne pomocy prawnej świadczonej z urzędu powinno się poddać gruntownej analizie i ewentualnie zweryfikować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci garną się do zawodu sędziego

Na wakaty w sądach coraz częściej zgłaszają się adwokaci. Już nie tylko stan spoczynku, ale i zbyt duża konkurencja w ich zawodzie powodują, że wybierają bezpieczniejszą profesję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 sierpnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 1 lipca 2009 r. sygn.IPPP2/443-346/09-2/BM

Niezwiązana ze świadczeniem wzajemnym nabywcy premia pieniężna otrzymana za osiągnięcie określonego poziomu zakupów u danego sprzedawcy nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 470/2009

W postępowaniu w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych to na podatniku, jako dysponencie wiedzy o uzyskanych dochodach, spoczywa ciężar dowodzenia źródeł uzyskanych dochodów...

Przegląd prasy

Pseudokibice będą musieli stawiać się na policji

Kibic ukarany zakazem uczestnictwa w zawodach sportowych nie będzie musiał przebywać całego dnia na komisariacie policji... Gazeta Prawna

Notariusz nie może pracować za darmo

Sąd dyscyplinarny uznał, że notariusz uchybił obowiązkom, wykonując czynności bez opłaty... Gazeta Prawna

Bezpłatne szkolenia medyczne bez PIT

Minister finansów nie wyklucza możliwości zmian w zakresie zwolnień od podatku nieodpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej... Gazeta Prawna

Po separacji też jest ulga podatkowa

Małżonkowie, którzy przekażą sobie nawzajem darowiznę, nie zapłacą podatku... Gazeta Prawna

Osiem inspekcji sprawdzi genetyczne modyfikacje

Łatwiej będzie importować i uprawiać GMO, ale niestosujących się do przepisów czekają surowe kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba zbadać towar przed zawarciem umowy

Od dzisiaj sprzedawca nie odpowie za wady towaru, jeśli kupujący wiedział o nich w chwili transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja sprawdzi, czy aplikant pije i bije

Przyszłych sędziów, prokuratorów, asystentów i referendarzy przed aplikacją weźmie pod lupę policja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy antykryzysowe pełne znaków zapytania

Może się okazać, że wszystkie firmy, które zatrudniają pracowników na umowach terminowych zawartych na dłużej niż dwa lata, łamią od jutra prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - III CZP 33/2009

Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych zgodnie z treścią prawomocnego orzeczenia sądowego będącego podstawą wpisu, także wtedy, gdy treść tego orzeczenia - ze względu na nieobjęcie nim wszystkich zakazów przewidzianych w art. 55 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) w zw. z art. 373 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) nie jest zgodna z systemem informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego...

Uchwała SN - I UZP 4/2009

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), może być stwierdzona wyłącznie w postępowaniu w sprawie egzekucji należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, poprzedzającym wydanie decyzji o odpowiedzialności członka zarządu spółki za te należności...

Przegląd prasy

Informacje o licytacjach znajdą się na stronie internetowej sądu

Obwieszczenie o egzekucji z nieruchomości będzie publikowane w dziennikach i biuletynie informacji publicznej sądów... Gazeta Prawna

Rozliczając ryczałt od wynajmu nieruchomości nie odliczymy kosztów

Rozliczając ryczałt od wynajmu nieruchomości nie odliczymy kosztów... Gazeta Prawna

Do odzyskania miliony złotych akcyzy za asfalt

Uznanie asfaltu za wyrób akcyzowy zharmonizowany i opodatkowanie go było niezgodne z prawem UE... Gazeta Prawna

Rewolucja w VAT: bez podatku aż do 150 tys. zł

Są już gotowe założenia do dużej noweli VAT i ustaw o podatkach dochodowych... Gazeta Prawna

Dziurawe przepisy o pracy niepełnosprawnych

Przepisy nie mówią, co ma robić pracodawca, gdy podwładny uzyskał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziedziczenie gospodarstw skreślone, ale ciągle wiąże

Bez względu na to, kiedy są załatwiane sprawy spadkowe, zastosowanie mają przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy za brak euroskrzynki trzeba będzie zapłacić

W wielu budynkach nie zamontowano skrzynek pocztowych spełniających standardy unijne, choć rok temu minął termin ich wymiany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

System podatkowy uderza w finanse gmin

Gminne kasy zioną pustką. To efekt m.in. zmian w prawie, np. wprowadzania nowych ulg i zwolnień bez liczenia się z interesem samorządów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3364/2008

Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską i drugim państwem wymienia jako należności licencyjne opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, nie wspominając wprost o programach komputerowych, to należności za korzystanie z praw autorskich do programów komputerowych nie stanowią tak pojmowanych należności licencyjnych, albowiem na gruncie polskiego prawa autorskiego programy komputerowe są odrębną kategorią od dzieł literackich, artystycznych czy naukowych...

Przegląd prasy

Ogłoszenia sądowe przekażemy przez internet

Dzięki stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości będzie można składać w formie elektronicznej obwieszczenia publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata wyniesie 500 zł... Gazeta Prawna

Grupy kapitałowe: Trzeba zatwierdzić sprawozdanie skonsolidowane

Do 31 sierpnia grupy kapitałowe muszą zatwierdzić swoje roczne sprawozdania skonsolidowane... Gazeta Prawna

Odbiór nagrody rzeczowej po zapłacie PIT

Podatnik, który wygrał nagrodę rzeczową w konkursie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty 10-proc. PIT... Gazeta Prawna

Za udostępnienie konta na Allegro można iść do więzienia

Udostępnienie konta aukcyjnego może być przestępstwem... Gazeta Prawna

Wadliwą aukcję należy kwestionować niezwłocznie

Przedsiębiorca, który nie mógł wziąć udziału w aukcji elektronicznej, musi złożyć formalny protest od razu, a nie czekać na potwierdzenie jej wyników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odszkodowanie, gdy nie było zwrotu

Jeżeli Skarb Państwa lub gmina nie wywiąże się z obowiązku zwrotu nieruchomości zbędnej na cel uzasadniający wywłaszczenie, właścicielowi należy się odszkodowanie za wyrządzoną tym szkodę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej swobody w pisaniu testamentów

Jeszcze Sejm nie uchwalił senackiej propozycji tzw. darowizny na wypadek śmierci, a już Komisja Kodyfikacyjna przygotowała konkurencyjną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd poprawia zasady wykupu mieszkań

Do 30 marca 2010 r. będzie można przekształcić mieszkanie spółdzielcze na dotychczasowych, korzystnych zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 sierpnia 2009

Informacje NetTAX

Konferencja ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2009 roku, w hotelu Marriott w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 79/2009

Członkowie zarządu nie posiadającego odrębnej osobowości prawnej oddziału osoby prawnej mogą otrzymywać zwolnione z podatku diety z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w zarządzie oddziału...

Wyrok WSA - III SA/Wa 422/2009

Przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów...

Przegląd prasy

Podpis elektroniczny otrzymamy z dowodem osobistym

Obywatele w kontaktach z urzędem będą mogli posługiwać się podpisem osobistym... Gazeta Prawna

Student pracę wakacyjną nie zawsze wykaże w PIT

Dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania studenci, których jedynym dochodem jest wakacyjna praca za granicą, podatki będą rozliczać tylko w kraju, w którym pracowali... Gazeta Prawna

Od nieterminowego zwrotu opłaty są odsetki

Podatnikowi, któremu organ podatkowy wypłacił opłatę skarbową po terminie, przysługuje oprocentowanie od spóźnionego zwrotu... Gazeta Prawna

Będą kary za pozorne zawieszenie firmy

Podatnicy zawieszają działalność gospodarczą, ale formalnie nadal ją prowadzą... Gazeta Prawna

Zachowek może się należeć mimo przedawnienia

Sąd ma prawo uwzględnić żądanie zachowku zgłoszone dopiero po trzech latach od śmierci spadkodawcy, jeśli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Punkt kontaktowy wesprze jedno okienko

Za kilka miesięcy przedsiębiorca w jednym miejscu złoży wnioski i uzyska wszystkie informacje niezbędne do założenia i prowadzenia firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy wykup mieszkań trafi do konstytucji

Spółdzielnie nie mogą odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pensje w firmach bez rządowej kontroli

O skali podwyżek będą decydować poszczególne zakłady w negocjacjach z przedstawicielami załogi, a nie odgórny wskaźnik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Bk 474/2008

Dopiero ustalenie, że wniosek o wznowienie postępowania jest oparty na ustawowej podstawie wznowienia oraz że zachowano termin do złożenia tego wniosku czyni dopuszczalnym przeprowadzenie merytorycznego postępowania w zakresie przyczyny wznowienia...

Postanowienie WSA - II SA/Ol 718/2009

Udzielenie bonifikaty w trybie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest elementem kształtującym treść umowy sprzedaży tej nieruchomości. Zatem, wszelkie roszczenia z nią związane winny być rozstrzygane w drodze powództwa cywilnego, a nie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego...

Przegląd prasy

W 2010 roku nawet 80 tys. osób zapłaci niższy podatek od najmu

Rząd proponuje likwidację w 2010 roku 20-proc. ryczałtu od prywatnego najmu. Na zmianie zasad opodatkowania może zyskać nawet 80 tys. podatników. W 2010 roku przestanie opłacać się PIT płacony według skali ze stawkami 18 i 32 proc... Gazeta Prawna

Podatek od plastikowych butelek z napojami uratuje środowisko

W celu ochrony środowiska Polska mogłaby wprowadzić podatek od butelek z napojami. Podobne rozwiązania sprawdzają się w innych krajach. Podatkiem akcyzowym należałoby objąć napoje smakowe i sztucznie aromatyzowane w plastikowych butelkach... Gazeta Prawna

Weryfikacja wysokości przychodów i kosztów uchroni przedsiębiorcę przed karą

Zanim do przedsiębiorcy, który wykazał stratę, zawita kontrola skarbowa, powinien on zweryfikować wysokość przychodów i kosztów. Wykrycie błędów pozwoli uniknąć kary... Gazeta Prawna

Opozycjoniści i kredytobiorcy zwolnieni z PIT jednym przepisem

W wyniku błędu ustawodawcy w ustawie o PIT znalazły się dwa tak samo oznaczone przepisy regulujące różne zwolnienia. Mimo błędu obydwa mogą być stosowane... Gazeta Prawna

Agent dostanie pieniądze za baner i anons w gazecie

Czasem pośrednik może żądać prowizji od klienta, nawet gdy nie sprzeda mieszkania lub domu, a od rozwiązania z nim umowy minęło już wiele miesięcy. Czy prowizja się należy czy nie? - to najczęstsza przyczyna konfliktu między pośrednikiem a jego klientem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowi asesorzy zasilą kancelarie notarialne

Zakończony niedawno egzamin notarialny zdało 77 osób. Kandydatów na rejenta czekają teraz dwa lata asesury. - Zdawali aplikanci z naboru grudniowego 2005 r., którzy musieli czekać na egzamin po zakończeniu we wrześniu 2008 r. 2,5-letniego szkolenia - mówi Monika Madurowicz, wicedyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie ukarze za brak zaliczek

Przedsiębiorcy znaleźli sposób na nisko oprocentowany kredyt z budżetu. Przez cały rok nie rozliczają się z urzędem, a gdy później zrobią korektę i odprowadzą zaległość, pozostają bezkarni. Jeśli przedsiębiorca złoży korektę i zapłaci zaległość wraz z odsetkami, fiskus go nie ukarze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezstronność sędziego nie może budzić wątpliwości

Jeśli w odbiorze społecznym może powstać podejrzenie, że ze względu na choćby pośrednie relacje z jedną ze stron sędzia nie był bezstronny, powinien się on wyłączyć od orzekania w danej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 372/2008

Jeżeli uchybienie terminu do wniesienia środka zaskarżenia jest wynikiem braku wiedzy strony co do faktu wydania aktu administracyjnego, od którego przysługuje ten środek, dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi, od którego liczy się 7-dniowy termin na złożenia podania o przywrócenie terminu w rozumieniu art. 162 § 2 O.p....

Postanowienie NSA - II FSK 1155/2009

Wpis od skargi do sądu administracyjnego pierwszej instancji wnoszonej przez stronę reprezentowaną przez adwokata lub radcę prawnego podlega powinien zostać uiszczony bez wezwania sądu. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje odrzuceniem skargi....

Przegląd prasy

Kierownik urzędu zdecyduje, komu udostępnić dane

Zmniejszy się liczba dokumentów z najwyższymi klauzulami tajności, bowiem nie będzie wykazu informacji tajnych. Pracownicy kancelarii tajnej sami będą decydowali, jaką klauzulę nadać dokumentowi. Osoby chcące zapoznać się z informacjami zastrzeżonymi nie będą przechodziły postępowań sprawdzających... Gazeta Prawna

Bezrobotni biorą zasiłek i dodatkowo dorabiają

Niektórzy bezrobotni nie informują urzędu pracy o podjęciu stałego lub czasowego zatrudnienia. Bezrobotny może zapłacić co najmniej 500 zł grzywny za wykonywanie nielegalnej pracy... Gazeta Prawna

O kontach fiskus dowie się w 7 dni

Resort finansów opracował plan dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim banki o kontach firm będą musiały informować w ciągu siedmiu dni. Urzędnicy skarbowi dostaną narzędzia do ścigania oszustów działających w internecie... Gazeta Prawna

Prace nad kasami na ostatnią chwilę

Ministerstwo Finansów już jest spóźnione z pracami nad przepisami o zwolnieniach ze stosowania kas fiskalnych, uważają eksperci. Tylko do 31 grudnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie o kasach rejestrujących, które zwalnia pewne grupy podatników z obowiązku stosowania tych urządzeń w prowadzonej działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Kiedy oprogramowanie na licencji jest bez podatku

Należności licencyjne za korzystanie z oprogramowania nie podlegają 20-proc. podatkowi u źródła, jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ich nie wymienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Praca w kilku zawodach da pomostówkę

W wypadku emerytur pomostowych można sumować pracę w szczególnych warunkach i charakterze w znacznie szerszym zakresie, niż było to możliwe na podstawie starych przepisów dotyczących wcześniejszych świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najlepsi okazali się kandydaci z Krakowa

Prawnicy z okręgu katowickiego zajęli drugie miejsce, wyprzedzając okręg warszawski tylko o jedną osobę przechodzącą do kolejnego etapu. Wyniki sobotniego pierwszego etapu konkursu były znane już w poniedziałek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nagrywanie szefa i przez szefa to norma

Telefon, dyktafon, ukryte kamery czy zakładowy system monitoringu coraz częściej stają się orężem w sporach między firmą a pracownikiem. Taki dowód nie zawsze bywa legalny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 401/08

Budynek, budowla, czy grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez sam fakt posiadania ich przez przedsiębiorcę. Nie ma tutaj warunku wykorzystywania nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że budynek, budowla, bądź grunt nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych....

Wyrok WSA - III SA/Wa 214/09

Brak pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do występowania jako organ osoby prawnej w przypadku złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi brak formalny wniosku, który powinien zostać usunięty w trybie w trybie art. 169 § 1 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej....

Przegląd prasy

Fiskus chce podnieść odsetki

W Ordynacji podatkowej zostaną zmienione m.in. zasady ustalania odsetek za zwłokę, definicja nadpłaty czy zakres udzielenia informacji o podatnikach działających w internecie. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu ustawy zmieniającego Ordynację podatkową... Gazeta Prawna

PIP: ruszają kontrole, które obejmą nawet 25 tys. firm

Od dziś inspektorzy pracy rozpoczynają intensywne kontrole w firmach budowlanych. Do końca roku Inspekcja sprawdzi też przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach.... Gazeta Prawna

Od quada podatek jak za auto

Ministerstwo Finansów chce objąć quady podatkiem akcyzowym, tak jak samochody osobowe. Mimo zapewnień premiera Donalda Tuska, że jego rząd nie planuje wprowadzenia nowych podatków na 2010 rok, urzędnicy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury próbują łatać dziurę budżetową, szukając dodatkowych wpływów... Gazeta Prawna

Fiskus chce podatku od zysku z promocyjnych kart kredytowych

Banki wypłacają swoim klientom dodatkowe sumy za korzystanie z kart kredytowych. Wysokość bonusu zależy od banku i nie przekracza kilku procent wydanej kwoty... Gazeta Prawna

Korporacji adwokackiej wolno sprawdzać wiedzę aplikantów

Uchwała w sprawie wyznaczenia kolokwium dla aplikantów adwokackich nie może podlegać kontroli sądu. Nie jest to akt administracyjny, lecz wewnątrzkorporacyjny, o charakterze porządkowym - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 7/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darowanego z bonifikatą nie sprzedasz nawet bratu

Taki pogląd wyraziło Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na pytanie "Rzeczpospolitej". Lokator wykupił mieszkanie od gminy w listopadzie 2007 r. W kwietniu 2008 r. darował je aktem notarialnym na współwłasność córce i synowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany przepisów utrudniają budowę

Mieszkańcowi Warszawy trafiła się nie lada okazja. Udało mu się tanio kupić dom w stanie surowym. Szybko przekonał się jednak, że dużo lepiej byłoby kupić pustą działkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatki i opłaty lokalne pójdą w górę

W 2010 r. wzrosną daniny od nieruchomości i posiadania psów, a przedsiębiorcy więcej zapłacą od środków transportu. Znane są już górne kwotowe stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 251/2009

W przypadku wydania decyzji w oparciu o przepis ustawy i przepis rozporządzenia, okoliczność, że przepis rozporządzenia wykracza poza delegację ustawową nie oznacza automatycznie wadliwości decyzji uzasadniającej jej uchylenie...

Wyrok WSA - I SA/Op 277/09

Gmina posiada uprawnienie a nie obowiązek wprowadzenia w uchwale wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej. Ustanowienie takiego wynagrodzenia stanowi istotny jednak element motywacyjny dla inkasentów, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za niepobranie podatków i opłat....

Przegląd prasy

Euro 2012: bez nowej specustawy spory o grunty sparaliżują inwestycje

Decyzja o lokalizacji inwestycji na Euro 2012 będzie także podstawą wywłaszczenia nieruchomości. Właściciele, którzy od razu oddadzą swoje grunty, otrzymają odszkodowania wyższe o 5 proc. Dziś wiele inwestycji na Euro jest zablokowanych, bowiem właściciele nie chcą oddawać swoich nieruchomości.... Gazeta Prawna

Za nielegalną pracę cudzoziemców firma może zapłacić nawet 3 tys. zł

Wśród nielegalnie pracujących obcokrajowców w Polsce najwięcej jest Ukraińców i Chińczyków. Za ich zatrudnianie na czarno firmie grozi kara grzywny.... Gazeta Prawna

Wydatki na remont do waloryzacji

Podatnik, który wyremontował mieszkanie, a teraz chce je sprzedać, uwzględni w rozliczeniu PIT koszty na tę modernizację. Wydatki te będą mogły być zwaloryzowane o wskaźnik inflacji.... Gazeta Prawna

Zwrot za wczasy pod gruszą bez PIT

Od 22 sierpnia świadczenia pieniężne z funduszu socjalnego zwolnione są z PIT do 380 zł. Zwolnienie obejmie świadczenia w gotówce wypłacone od początku tego roku. Pracodawca, który potrącił już zaliczkę na podatek, powinien uwzględnić zwolnienie w PIT-11... Gazeta Prawna

Inspektorzy skarbowi na tropie (nie)legalnego biznesu

Skarbówka ściga osoby sprzedające w Internecie podróbki i towary niewiadomego pochodzenia. W pierwszym półroczu tego roku inspektorzy wykryli nieprawidłowości na prawie 11 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Każdemu wspólnikowi należy się tylko część odszkodowania

Po rozwiązaniu spółki cywilnej, a przed podziałem wspólnego majątku jej byłych wspólników, każdy z nich może domagać się od dłużnika przypadającej mu części należności związanej z jej funkcjonowaniem.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Duże przetargi mają się kończyć 20 dni wcześniej

Przedsiębiorcy nie będą już mogli składać protestów od decyzji urzędników. Zamiast tego od razu wniosą odwołanie. Tyle że to już oznacza koszty. To jedna ze zmian przewidzianych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rekordowa liczba chętnych na aplikacje

Na aplikacje korporacyjne może być w tym roku nawet 14 tysięcy chętnych - wynika z danych, które spłynęły z komisji egzaminacyjnych do Ministerstwa Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 sierpnia 2009

Informacje NetTAX

Opłaty skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii

Załatwianie wielu spraw urzędowych czy spory przed sądem z reguły wiążą się z koniecznością zaangażowania w powszechnych godzinach pracy. Z tego względu szczególnie przydatna jest tutaj instytucja pełnomocnictwa. Dzięki niej, nawet nie mając wolnego czasu w ciągu dnia, możemy złożyć stosowne oświadczenia za pomocą działającego w naszym imieniu i na naszą rzecz pełnomocnika...

Analiza obowiązku dokonania zgłoszeń aktualizacyjnych w związku ze zmianą Polskiej Klasyfikacji Działalności

Zmianę klasyfikacji działalności uzasadnia się dostosowaniem jej do klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 690/08

I. Na podstawie art. 137 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), załączenie udzielonego na piśmie pełnomocnictwa ogólnego do akt kontroli podatkowej nie stanowi zgłoszenia się pełnomocnika do udziału w postępowaniu podatkowym, jeżeli zostanie ono następnie wszczęte w stosunku do kontrolowanego uprzednio podatnika...

Wyrok WSA - III SA/Wa 218/2009

Pełnienie funkcji członka zarządu oddziału osoby prawnej nie jest równoznaczne z pełnieniem funkcji członka zarządu osoby prawnej. Dla zakwalifikowania przychodów otrzymywanych przez członka organu osoby prawnej jako przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące jest ustalenie czy jest to organ stanowiący osoby prawnej...

Przegląd prasy

Nie można już ubiegać się o zaległy zasiłek

Gminy mają miesiąc na ponowne przejrzenie wniosków rodzin, które starają się o świadczenia rodzinne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego... Gazeta Prawna

Mimo kryzysu w urzędach wciąż rośnie zatrudnienie

Od początku roku w zdecydowanej większości urzędów, mimo poszukiwania oszczędności, wciąż są zatrudniane nowe osoby... Gazeta Prawna

Szpital przekształcony w spółkę handlową będzie musiał rozliczać podatek dochodowy

Szpitale, które do tej pory funkcjonowały w formie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej stają się tym samym podatnikami CIT.... Gazeta Prawna

Fiskus zaostrzy kontrole

Organy podatkowe coraz części kontrolują podatników działających w internecie. Takie informacje do redakcji GP zgłaszają nasi czytelnicy... Gazeta Prawna

Reklama musi się dać łatwo wyłączyć

Niektóre firmy celowo utrudniają zamykanie wyświetlanych w sieci banerów. Jest to nie tylko uciążliwe dla użytkowników, ale także może łamać prawo coraz więcej pieniędzy trafi do sieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klienci banków mogą żądać zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy

Kredytobiorcy mają prawo występować do banków o nadpłacone kwoty odsetek oraz zbędnych ubezpieczeń. Muszą jednak dokładnie wyliczyć swoje roszczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne protokoły już w przyszłym roku

Wszystkie sprawy w polskich sądach będą nagrywane. Rejestracja obejmie nie tylko obraz, ale i dźwięk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kryzys nie uderzył w pensje prawników

Osiem, a nawet dziesięć tysięcy miesięcznie może dostać w dobrej warszawskiej kancelarii obsługującej przedsiębiorstwa prawnik z zaledwie trzyletnim doświadczeniem zawodowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 69/09

Uznanie, że droga jest lub nie drogą publiczną bądź drogą wewnętrzną nie może następować w drodze interpretacji prawa podatkowego wydawanej na podstawie Ordynacji podatkowej. Kwalifikowanie dróg do poszczególnych kategorii zastrzeżono bowiem ustawą do kompetencji organów w zależności od kategorii drogi i następuje to w formie rozporządzenia właściwego ministra lub uchwały odpowiedniego organu samorządu terytorialnego. Oczywiście, w świetle treści art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r., charakter drogi ma istotne i rozstrzygające znaczenie dla kwestii zwolnienia podatkowego i nie może być w interpretacji tego przepisu pominięty, lecz stanowi on wskazany we wniosku element stanu faktycznego, nie podlegający ustalaniu i dowodzeniu lecz ocenie w aspekcie cytowanych przepisów, aby ustalić zakres zwolnienia podatkowego w danym stanie faktycznym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 218/2009

Organ podatkowy jest zobowiązany wydać postanowienie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu dowodu wskazanego przez stronę. W razie odmowy dopuszczenia dowodów, organ powinien uzasadnić swoje rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 180 par. 1 i 188 ustawy Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie wydanej decyzji powinno natomiast zgodnie z art. 210 par. 4 ustawy ordynacja podatkowa odnosić się do wszystkich wniosków dowodowych zgłoszonych przez stronę w toku postępowania...

Informacje NetTAX

Górne stawki podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

Minister Finansów opublikował obwieszczenie dotyczące górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2010r. Wydane zostało na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)...

Przegląd prasy

PIP sprawdza czas pracy na podstawie logowania w systemie komputerowym

Inspektorzy pracy mogą sprawdzać rzeczywisty czas pracy na podstawie logowania w systemie komputerowym. Mają też prawo monitorować obiekty pracy, aby wykazać nadgodziny... Gazeta Prawna

Nauczyciele: dwie podwyżki, ale mniejsze niż planowano

Rząd zaproponował dwie podwyżki płac dla nauczycieli w przyszłym roku. W styczniu wzrosłyby o 1 proc., a we wrześniu o 3 proc... Gazeta Prawna

Kryterium dochodowe pozbawi ulgi

Wprowadzenie kryterium dochodowego przy odliczaniu ulgi na dzieci może doprowadzić do jej likwidacji.... Gazeta Prawna

Minister łatwo wprowadzi kasy u lekarzy i prawników

Do kwietnia 2010 r. zwolnienia z kas fiskalnych muszą znaleźć się w ustawie o VAT. To dobra okazja dla ministra finansów na wprowadzenie kas u prawników i lekarzy... Gazeta Prawna

Egzamin na aplikację ogólną bez wpadki

W sobotnie upalne przedpołudnie blisko 1500 młodych prawników stanęło do pierwszego etapu konkursu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędy formalne trzeba wytknąć na czas

Sąd II instancji nie może z własnej inicjatywy rozważać uchybień proceduralnych popełnionych w I instancji, jeżeli nie wskazano ich w apelacji lub w postępowaniu apelacyjnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie wolą popierać swoich

Krajowa Rada Sądownictwa nie powinna ograniczać liczby zgłaszanych prezydentowi wniosków o mianowanie na wolne stanowiska sędziowskie nawet wówczas, gdy chętnych jest więcej niż etatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie można polegać tylko na dobrej woli fiskusa

Chorzy i niepełnosprawni, którzy otrzymują od różnych fundacji pomoc z 1 procentu, obawiają się, że będą musieli zapłacić od niej podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 sierpnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana przez Ministra Finansów dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt: DD6/8213/334/MDA/08/PK-802/08

Odsetki od pożyczki, za którą został nabyty środek trwały, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, które nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nie powiększają ceny nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Ministra Finansów dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt: DD6/8213/301/MNX/08/PK-992

Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu odsetek z rachunku bieżącego, od lokat bankowych założonych ze środków wpłacanych przez właścicieli lokali na poczet funduszu remontowego, a także odsetki za opóźnienie w zapłacie należnych jej świadczeń pieniężnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych jako dochody uzyskane z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Przegląd prasy

Tylko co piąty zdający na aplikację ma szansę zostać sędzią

Tylko 300 osób zostanie przyjętych na nową aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Będą miały gwarancję pracy w wymiarze sprawiedliwości i wysokie stypendia... Gazeta Prawna

ZUS pomoże firmom kontrolować chorych pracowników

ZUS rozpoczyna bezpłatne szkolenia dla firm, które ułatwią im kontrole pracowników często korzystających z krótkich zwolnień lekarskich. W przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się pierwsze bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców. Eksperci ZUS wyjaśnią im zasady kontrolowania pracowników na zwolnieniach lekarskich... Gazeta Prawna

Użyczająca budynek spółka nie zapłaci podatku

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości przez spółkę nie powoduje dla niej powstania przychodu. Spółka nie może jej jednak amortyzować. Od 2009 roku spółka użyczająca nieruchomość nie musi już wykazywać fikcyjnego przychodu z tego tytułu, wyjątek stanowić może jedynie transakcja dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi.... Gazeta Prawna

Sprzedaż zdjęć w sieci jest opodatkowana

Handel zdjęciami w internecie może być potraktowany jako działalność gospodarcza. Nie wymaga rejestrowania firmy sporadyczna sprzedaż zdjęć w celach hobbystycznych. Zarobek z okazjonalnej sprzedaży zdjęć stanowi przychód ze zbycia prawa majątkowego... Gazeta Prawna

Fiskus chce zarobić 19 proc. mimo ulgi

Ulga meldunkowa przysługuje tylko w razie sprzedaży mieszkania lub domu, a od gruntu pod nimi trzeba zapłacić podatek - twierdzi resort finansów. To absurd - odpowiadają eksperci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędy w zalesianiu mogą drogo kosztować

Beneficjent unijnych dopłat do zalesiania naraża się na utratę pieniędzy, jeżeli naruszy któryś z warunków otrzymywania wsparcia. Sprawa, rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 128/09), pokazuje takie właśnie dotkliwe finansowo konsekwencje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroby budowlane pod ściślejszym nadzorem

Nadzór budowlany będzie mógł nakazać importerowi wycofanie partii sprowadzonego towaru, jeżeli się okaże, że zagraża on zdrowiu. Ministerstwo Infrastruktury zakończyło prace nad projektem nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwa banki przegrały sprawy hipoteczne

Getin i Lukas Bank stosowały w umowach różne zapisy, które miały dyscyplinować kredytobiorców, aby regularnie spłacali raty. Niektóre okazały się sprzeczne z prawem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 394/2008

W przypadku zawarcia przez osobę fizyczną umowy o przeniesieniu obcych wierzytelności, uzyskane z tego tytułu przychody u nabywcy wierzytelności zalicza się do przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., bez względu na to, czy osoba ta jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nabywania (skupu) obcych wierzytelności, a działalność ta została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej...

Wyrok NSA - II FSK 440/2008

Podatnik powinien obalić domniemanie istnienia dochodu z nieujawnionych źródeł, wynikające z ponoszenia wydatków w kwocie przekraczających znacznie ujawnione dochody. Wykazanie źródła finansowania nie sprowadza się jedynie do wskazania mienia, z którego podatnik mógłby potencjalnie pokryć wydatki poniesione w danym roku podatkowym,. Konieczne jest tutaj wykazanie, że poczynione wydatki zostały rzeczywiście zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z określonych źródeł w określony sposób...

Przegląd prasy

Czy otrzymanie akcji od szefa wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Pracownik, któremu pracodawca przyzna akcje pracownicze, uzyska przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W Polsce obowiązuje zasada powszechności opodatkowania... Gazeta Prawna

Wynajmujący zapłacą mniej fiskusowi

Jeśli od 2010 roku zacznie obowiązywać jedna 8,5-proc. stawka ryczałtu dla najmu, uprości to rozliczenia podatkowe, a ukrywający przychody z najmu wyjdą z szarej strefy. Od 1 stycznia 2010 r. ma zniknąć 20-proc. stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosowana do najmu po przekroczeniu 4 tys. euro przychodów... Gazeta Prawna

Bez definicji oferty publicznej trudno rozliczyć stare akcje

Przepisy zwalniające z podatku dochodowego sprzedaż starych akcji są niejasne. Pojęcie oferty publicznej nie było przed 2004 rokiem sprecyzowane. Akcje pracownicze są opodatkowane, bo nie spełniają cech oferty publicznej.... Gazeta Prawna

Klienci OFE nie będą mogli zarabiać na giełdzie

5 lat przed emeryturą oszczędności klientów OFE obowiązkowo trafią do bezpiecznych subfunduszy. Osoby, które będą chciały zmienić fundusz emerytalny, nie będą za to płacić. Umowy z OFE będą zawierane bez akwizytorów - wyłącznie listownie lub przez internet... Gazeta Prawna

Śródmieścia nie można wyznaczyć uchwałą

Rada miasta nie może podjąć uchwały ustalającej obszar zabudowy śródmiejskiej. Taki akt narusza prawo. Określenie tego rodzaju granic może nastąpić jedynie w studium lub w planie zagospodarowania przestrzennego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. IV SA /Wa 532/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka wyruszyła nad morze

Restauratorzy, właściciele barów, a nawet sprzedawcy plażowych zabawek w nadmorskich miejscowościach muszą się mieć na baczności. Inspektorzy sprawdzają m.in., czy wydają klientom paragony fiskalne. Mandat może oznaczać początek kłopotów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zarabiający na premiach stracą na pensji

Dłuższe okresy rozliczeniowe to kolejny dowód, że pakiet antykryzysowy bije w zatrudnionych. Zwolnienie w trakcie roku sprawi, że w ich portfelach zostanie dużo mniej. Teraz większość firm planuje czas pracy na jeden, góra cztery miesiące, bo to standardowe okresy rozliczeniowe dla zatrudnionych w systemie podstawowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pakiet opóźni przejście na pomostówki

Zatrudnieni w szczególnych warunkach, którym firma okresowo skróci czas pracy, będą dłużej pracować, by uzyskać staż wymagany do emerytury pomostowej. Takie mogą być efekty rządowego pakietu antykryzysowego, który w sierpniu wejdzie w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 68/2009

Nadpłata w ujęciu Ordynacji podatkowej dotyczy świadczenia zrealizowanego na tle szeroko ujmowanego stosunku prawnopodatkowego, (tj. pochodzącego od podatnika, płatnika, inkasenta, osoby trzeciej w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub spadkobiercy)...

Wyrok WSA - III SA/Po 39/2009

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu w postępowaniu sądowym obciąża solidarnie mocodawcę i pełnomocnika. Z tego względu decyzja w sprawie określenia zobowiązania podatkowego powinna być skierowana do obu tych osób, z zaznaczeniem solidarnego charakteru odpowiedzialności...

Przegląd prasy

Firmy nie zatrudnią inspektorów, ale przeszkolą pracowników

Pracodawca musi wyznaczyć podwładnego odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów i ewakuację. Osoby tę muszą ukończyć zwykłe szkolenie bhp, a nie kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej. Od dziś (5 sierpnia) pracodawcy nie są już formalnie zobowiązani do zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej... Gazeta Prawna

Gmina zapłaci za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej pod drogę

Właściciele nieruchomości zajętych pod drogi publiczne mogą jeszcze walczyć o nieprzedawnione wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wielu byłych właścicieli gruntów zajętych pod drogi publiczne do dziś nie otrzymało odszkodowania... Gazeta Prawna

Odszkodowanie musi umożliwić odbudowę firmy

Wywłaszczany w trybie niezwłocznego zajęcia nieruchomości uzyska prawo do bezpiecznej zaliczki. Utracone korzyści z wywłaszczonego mienia powiększą wysokość odszkodowania. Konstytucyjna zasada słusznego odszkodowania zawsze będzie rodziła spory, twierdzą prawnicy... Gazeta Prawna

Będzie obowiązywała jedna stawka ryczałtu bez względu na wysokość przychodu

Od 1 stycznia 2010 r. ma zostać zniesiony limit przychodów z najmu w wysokości 4 tys. euro, po przekroczeniu którego stosowana jest podwyższona 20-proc. stawka podatku zryczałtowanego... Gazeta Prawna

Właściciel łatwiej wyeksmituje dłużnika z mieszkania

Wynajmujący zapłacą mniejszy podatek od najmu. Będą też mogli spisać specjalną umowę z lokatorem. Takie zmiany przyjął wczoraj rząd. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Obecnie wynajmujący często nie przestrzegają przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast oddawać dotację, lepiej negocjować umowę

Firma, która naruszy warunki dofinansowania z UE, musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami. Są jednak sposoby, aby tego uniknąć. Z powodu kryzysu finansowego część firm rezygnuje z grantów unijnych lub, co gorsza, ma kłopoty z realizacją inwestycji już objętych dotacjami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawcy częściej zatrudniają na czarno

Prawie 20 proc. zatrudnionych w firmach, które skontrolowała PIP, pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych. W jednej ze śląskich firm komunikacyjnych 62 kierowców pracowało na podstawie umów-zlecenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus położy rękę na pieniądzach elektrowni

Minister finansów chce ograniczyć zwrot podatku elektrowniom, które wbrew prawu UE płaciły go od wytwarzanej przez siebie i sprzedawanej energii. Zamiast 10 mld zł dostaną niecały miliard... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 sierpnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 730/2009

Nie jest możliwe wydanie prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jeżeli okoliczności stanu faktycznego budzą wątpliwości, a określone przepisy mogą mieć lub nie mogą mieć zastosowania w zależności od precyzyjnego ustalenia okoliczności, których dotyczą...

Wyrok WSA - II SA/Bk 244/2009

Ustawowy zakaz łączenia funkcji wójta z określonymi w przepisach innymi funkcjami ma charakter antykorupcyjny, jego celem jest eliminacja sytuacji prowadzących do konfliktu interesów. Naruszenie zakazu łączenia funkcji skutkuje wygasnięciem mandatu, niezależnie od tego, czy osoba naruszająca zakaz uzyskała jakiekolwiek korzyści majątkowe...

Przegląd prasy

Paragony potwierdzą koszty podatkowe

Umożliwienie zaliczania wydatków do kosztów na podstawie paragonów z ograniczeniem ich wysokości pogorszy sytuację podatników... Gazeta Prawna

W 2008 roku przybyło 24 tys. podatników

W 2008 roku podatników CIT było o ponad 24 tys. więcej niż w 2007 roku... Gazeta Prawna

Można odliczyć zakup pieca i materaca

W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć od dochodu w rocznym PIT zakup pieca gazowego oraz materaca z włóknami kokosowymi... Gazeta Prawna

Podatnicy odliczyli ponad 6 mld zł ulgi na dziecko

Ministerstwo Finansów posumowało akcję rozliczeń PIT za 2008 rok... Gazeta Prawna

Asystenci chcą mieć szansę na awans

Jasny status, większe pensje i więcej samodzielności - to oczekiwania asystentów sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na aplikację poleca znajomy adwokat

Władze krakowskiej palestry bezprawnie domagają się, aby kandydat na aplikanta przedstawiał rekomendację na adwokata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą biurokratyczne utrudnienia dla pieniaczy

Planowane przepisy przewidują wiele nowych ułatwień dla petentów w urzędach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klauzula podniesie odprawę prezesowi

Menedżerowie państwowych spółek, wpisując do swoich umów klauzule zakazu konkurencji, omijają ustawę kominową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 sierpnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 17 lipca 2009 r. sygn. IPPB3/423-201/09-4/JG

Działalność kas oszczędnościowo – kredytowych nie spełnia wymogów uznania jej za działalność gospodarczą, gdyż nie ma charakteru zarobkowego (art. 3 ust. 2 ustawy o kasach oszczędnościowo - kredytowych). Dodatkowo nie spełnia ona wymogu skierowania jej na zewnątrz (art. 3 ust. 1 ww. ustawy), prowadzona jest dla zaspokojenia własnych potrzeb. Z przepisów podatkowych wynika natomiast, iż amortyzacja, co do zasady, dotyczy składników majątku przeznaczonych do działalności gospodarczej. Amortyzacji podlegają składniki majątku, zwane środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, wykorzystywane m.in. przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W tej sytuacji należy zatem uwzględnić, iż w myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, natomiast są one kosztem w przypadku odpłatnego ich zbycia, bez względu na czas ich poniesienia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 248/2009

Nieważność umowy nie wyklucza uznania jej za źródło przychodów. Uznanie przez organ podatkowy zawartej umowy za pozorną powinno być poprzedzone wnikliwym postępowanie dowodowym, uwzględniającym wszystkie okoliczności danej sprawy...

Przegląd prasy

5 mln osób nie ma ustalonego kapitału początkowego

Do końca czerwca tego roku kapitał początkowy ma już ustalony 7,1 mln ubezpieczonych... Gazeta Prawna

Korekta VAT nie zmieni wartości przedmiotu sporu cywilnego

Podatnik, który wystawił fakturę, musi uiścić VAT bez względu, czy otrzymał należność czy nie... Gazeta Prawna

Komornik jest płatnikiem VAT

Komornik sądowy jest płatnikiem VAT od dostawy dokonanej w trybie egzekucji, gdy przedmiotem są rzeczy ruchome lub nieruchomości. Dostawa nieruchomości w trybie egzekucji stanowi odpłatną dostawę towarów... Gazeta Prawna

Celnik użyje broni palnej

Senat przyjął z poprawkami ustawę o Służbie Celnej, która zawiera nowe rozwiązania mające na celu m.in. zwiększenie efektywności w zwalczaniu przestępstw skarbowych (podatkowych, celnych)... Gazeta Prawna

Rekrutacja dla kandydatów na sędziów i prokuratorów już zakończona

Ponad 1500 osób będzie zdawać po raz pierwszy w najbliższą sobotę test na aplikację ogólną. Roczna aplikacja jest pierwszym etapem nauki zawodu sędziego i prokuratora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wojewoda przekaże kompetencje marszałkowi

Możliwość wydawania poleceń organom administracji rządowej i samorządom to najważniejsza prerogatywa wojewodów, która przysługuje im od 1 sierpnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie można odciążyć uczniowski tornister

Każda szkoła będzie musiała zapewnić uczniom możliwość pozostawiania na miejscu części podręczników i przyborów szkolnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konta chronione tajemnicą bankową

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może podważyć ściąganie mandatów z rachunków bankowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama