Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 czerwca 2009

Informacje NetTAX

Do ZUS-u tylko z kwalifikowanym podpisem

Tylko do 21 lipca przy przesyłaniu dokumentacji rozliczeniowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można się posługiwać certyfikatami wystawianymi za pośrednictwem Punktów Rejestracji ZUS oraz związanymi z nimi kluczami publicznymi i prywatnymi...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1794/2008

Niedopuszczalną w świetle art. 127 Ordynacji podatkowej jest sytuacja, w której organ odwoławczy uchyla decyzję organu pierwszej instancji i orzeka, co do istoty sprawy (art. 233 § 1 pkt 2 lit a Ordynacji podatkowej), jeżeli sam określił podstawę opodatkowania w drodze oszacowania stosując inną metodę, niż przyjęta prze organ pierwszej instancji...

Wyrok WSA - I SA/Gl 1151/2008

Przepis art. 14b §1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2007 r., wskazując w sposób ogólny na "zainteresowanego", jako podmiot uprawniony do inicjowania postępowania w sprawie udzielenia tacji indywidualnej, nie określa jednocześnie, jakiego rodzaju interes po stronie tej jednostki powinien wystąpić – interes prawny czy też interes faktyczny. Można uznać, że uprawnionym do złożenia wniosku o interpretację indywidualną będzie rzecz jasna podatnik, płatnik lub inkasent, ale również osoba mająca interes faktyczny w uzyskaniu interpretacji. Będzie to zatem też osoba, dla której znaczenie ma kwestia skutków podatkowych jej działań, a które jednakże wystąpią po stronie innego podmiotu...

Przegląd prasy

Polska popiera niższą stawkę

Polska podtrzymuje stanowisko, że pieluszki dziecięce już obecnie są opodatkowane obniżonym VAT... Gazeta Prawna

Gmina zapewni internet

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej będzie teraz zadaniem własnym gminy... Gazeta Prawna

Jeszcze można kupić papierosy za 5 zł

Sprzedawcy, którzy mają zapasy papierosów ze starą akcyzą, wyprzedają je nawet za 5 zł... Gazeta Prawna

Cesja prawa do nieruchomości pozbawia ulgi w podatku dochodowym

Organy podatkowe interesują się umowami cesji praw do nabywanych domów i mieszkań... Gazeta Prawna

Zadatek nie powinien osłabiać umowy

Jeśli kontrahent nie wywiązał się z umowy, a szkoda tym wyrządzona jest wyższa niż podwójna wysokość zadatku, można żądać pełnego odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasz sąd łatwiej uzna zagraniczny wyrok

Polski sędzia będzie mógł przeprowadzić dowód za granicą lub na odległość - to niektóre zmiany obowiązujące od 1 lipca w procedurze cywilnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie masz OC - zapłacisz tylko mandat

Od dziś za brak przy sobie papierowego ubezpieczenia OC kierowca nie straci pojazdu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaca się przyjąć do pracy 50-latka

Od jutra zatrudnianie starszych osób będzie premiowane zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 37/2009

Wykładnia gramatyczna ww. uregulowania nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż warunkiem skorzystania przez podatnika z ulgi odsetkowej, uregulowanej w art. 26b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie jest - tak jak przyjął to organ odwoławczy w zaskarżonej decyzji - wymóg posiadania przez podatnika pozwolenia na budowę wydanego jemu jako inwestorowi. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że ustawodawca skorzystanie z ulgi uzależnia od przeznaczenia kredytu (pożyczki), uzyskanej przez podatnika na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego. Użycie przez ustawodawcę określenia: "związanej z" wskazuje na konieczność wystąpienia związku pomiędzy wydatkowaniem kredytu, a budową budynku mieszkalnego, ale nie warunkuje skorzystania z ulgi przez podatnika od budowy budynku mieszkalnego przez niego, jako inwestora. A zatem, sfinansowanie inwestycji, dającej prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, ma się tylko wiązać z budową budynku mieszkalnego, a nie polegać na prowadzeniu budowy tego budynku przez podatnika, jako inwestora...

Wyrok WSA - I SA/Bk 119/2009

Na postanowienie wydane w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego lub wstrzymania czynności egzekucyjnych, w związku ze skargą na czynności egzekucyjne (art. 54 § 6 u.p.e.a.) stronie nie służy zażalenie...

Przegląd prasy

Rejestracja firmy w "jednym okienku" trwa nawet 50 minut

Nowe procedury wydłużyły czas rejestracji działalności gospodarczej w urzędach gmin i miast... Gazeta Prawna

Wniesienie nieruchomości do spółki osobowej nie jest przychodem dla wspólnika

Aport do spółki osobowej, którego przedmiotem są środki obrotowe, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, nie stanowi źródła przychodu dla wspólnika... Gazeta Prawna

Nie wszystkie poniesione przez spółkę opłaty są kosztem podatkowym

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu nie są kosztem uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Jutro ostatni dzień na korektę PIT za 2008 rok i przekazanie 1 proc. podatku

Korygując zeznanie PIT za 2008 rok, można przekazać 1 proc. podatku... Gazeta Prawna

Za samowolne odejście pracownika płaci firma

Paradoksalnie, mimo wzrastającego bezrobocia, mamy nadal do czynienia ze zjawiskiem porzucania pracyd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatura chce poprawiać dyscyplinarki

Powołanie naczelnego rzecznika dyscyplinarnego i sądów niezależnych od izb adwokackich zakłada projekt przepisów przygotowany przez samorząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Symulant nie dostanie odszkodowania

Skoro mężczyzna całkowicie przyczynił się do powstania błędnej diagnozy medycznej, to także do ewentualnej szkody, która z tego wynika - orzekł sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nauka w Krakowie, praktyka u siebie

Osiem lekcji po 45 minut dziennie przez trzy tygodnie - tak będzie wyglądał każdy cykl szkolenia na rocznej aplikacji sędziowsko-prokuratorskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1710/2008

Bieg terminu przedawnienia (zobowiązania podatkowego istniejącego w dniu 1 września 2005 r.) zostaje przerwany wskutek zastosowania każdego środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, zarówno przed, jak i po tej dacie...

Wyrok WSA - I SA/Bk 93/2009

W odniesieniu do wydanego przez organ kontroli skarbowej postanowienia o umorzeniu postępowania kontrolnego znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące wznowienia postępowania (art. 240 – 247 tej ustawy)...

Przegląd prasy

Bez faktury nie ma dokonać odliczenia podatku

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury przysługuje podatnikowi dopiero w momencie otrzymania faktury VAT... Gazeta Prawna

Obdarowany musi zgłosić otrzymany majątek

Obowiązek podatkowy przy darowiznach na wypadek śmierci powstanie z chwilą śmierci darczyńcy... Gazeta Prawna

Dokumentów o wydanie certyfikatu księgowego nie musi poświadczyć notariusz

Urzędnik, który przyjmuje dokumenty o wydanie certyfikatu księgowego, może poświadczyć przedstawione przez kandydata kopie... Gazeta Prawna

Duże firmy nie muszą obawiać się kontroli z urzędu skarbowego

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła skuteczność egzekucji zaległości oraz poboru CIT... Gazeta Prawna

Kancelarie szukają sposobu na kryzys

Prawnicy wierzą, że mimo kryzysu gospodarczego pracy raczej im nie zabraknie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działka niewykorzystana ma wrócić do właściciela

Wywłaszczony ubiegający się o zwrot działki może żądać unieważnienia części umowy oddającej ją wraz z innymi w użytkowanie wieczyste... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policjanci biorą się za kierowców po narkotykach

Nawet dwa lata więzienia grożą kierowcy, w organizmie którego wykryto narkotyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Plagiat na celowniku

Nawet w 25 proc. prac dyplomowych mogą istnieć nieuprawnione zapożyczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-303/2007

Artykuły 43 i 48 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego zwalniającemu od podatku pobieranego u źródła dywidendy wypłacane przez spółkę zależną będącą rezydentem tego państwa spółce akcyjnej mającej siedzibę w tym samym państwie, lecz obejmującemu tym podatkiem pobieranym u źródła podobne dywidendy wypłacane spółce dominującej będącej spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale (SICAV) i rezydentem w innym państwie członkowskim, która ma formę prawna nieznaną prawu pierwszego państwa, nie jest wymieniona w wykazie spółek podlegających zakresowi art. 2 lit. a) dyrektywy 90/435/EWG Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, i zwolniona jest od podatku dochodowego zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa członkowskiego...

Wyrok ETS - C-566/2007

Artykuł 21 ust. 1 lit. c) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG powinien być interpretowany w ten sposób, że należność z tytułu podatku od wartości dodanej na podstawie tego przepisu należy się temu państwu członkowskiemu, któremu przysługuje podatek od wartości dodanej wykazany na fakturze lub na jakimkolwiek dokumencie uznawanym za fakturę, nawet jeżeli sporna transakcja nie podlegałaby opodatkowaniu w tym państwie członkowskim. Do sądu krajowego należy zbadanie z uwzględnieniem wszystkich mających znaczenie okoliczności faktycznych podatkowi od wartości dodanej którego państwa członkowskiego odpowiada podatek od wartości dodanej wskazany na spornej fakturze. W tym zakresie znaczenie mogą mieć w szczególności wykazany podatek, waluta, w jakiej jest wyrażona kwota do zapłaty, język sporządzenia, treść i kontekst spornej faktury, miejsce siedziby wystawcy faktury oraz usługobiorcy, a także ich zachowanie...

Przegląd prasy

Kupujący w sieci nie wiedzą, jakie prawa im przysługują

Polacy polubili zakupy w sklepach internetowych... Gazeta Prawna

Funkcjonariusze więziennictwa zyskają nowe środki przymusu bezpośredniego

Posłowie zajęli się rządowym projektem nowej ustawy o służbie więziennej, który zawiera m. in. katalog środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy więziennictwa... Gazeta Prawna

W pociągu będzie można kupić i spożywać alkohol

Posłowie zdecydowali wczoraj, że w pociągach będzie można kupić i spożywać alkohol... Gazeta Prawna

Firmy niepłacące pensji trafią na czarne listy

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, umożliwi konsumentom wpisywanie na czarną listę dłużników dane osób prywatnych, deweloperów, biur podróży czy pracodawców, którzy nie płacą pensji na czas, a nawet przedsiębiorców zalegających ze zwrotem kosztów za wadliwy towar... Gazeta Prawna

Majątek po rozwodzie trzeba rozliczyć

Jeśli mąż albo żona po rozwodzie czy też ustaniu wspólności majątkowej z innej przyczyny korzystali samodzielnie z majątku dorobkowego, muszą się z tego rozliczyć z drugą stroną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będzie zakaz strzelania do psów

Właściciele czworonogów dążą do zmiany prawa, aby bezpiecznie chodzić z nimi po lasach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rada sceptycznie o likwidacji sądów

Małe obciążenie pracą nie może być jedyną przesłanką likwidacji wydziałów grodzkich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelarie muszą zaciskać pasa

Większość kancelarii prawnych odczuwa skutki osłabienia gospodarczego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 157/2009

W ramach zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie mieści się dostawa terenów przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowo-rekreacyjne z możliwością zabudowy (zabudowa letniskowa, turystyczno-rekreacyjna, budownictwo rekreacji indywidualnej, budownictwo rezydencyjne, budownictwo inne)...

Wyrok WSA - I SA/Bk 184/2009

rzed ewentualną odmową wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego organ winien precyzyjnie ustalić, jakie zawarte we wniosku o wydanie interpretacji elementy stanu faktycznego są przedmiotem prowadzonego postępowania przed organami skarbowymi albo zostały już rozstrzygnięte w decyzji lub postanowieniu...

Przegląd prasy

Spółki mogą obniżyć koszty publikacji sprawozdań finansowych

Zmniejszenie kosztów publikacji sprawozdania finansowego polega na zminimalizowaniu treści uchwał i opinii biegłego rewidenta... Gazeta Prawna

Eksperci proponują podatki bez rocznych zeznań PIT i jedną składkę ZUS

Projekt reformy systemu podatkowego stworzony przez grupę niezależnych ekspertów zakłada likwidację zeznań PIT, zmniejszenie składki ZUS oraz włączenie rolników do systemu podatkowego i składkowego... Gazeta Prawna

Fiskus skontroluje zapłatę podatku przez banki z opcji walutowych

Kontrole podatkowe lub postępowania kontrolne w zakresie prawidłowości zadeklarowanej podstawy opodatkowania, w tym dochodów uzyskiwanych z tytułu tzw. opcji walutowych, oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku przez bank, mogą zostać przeprowadzone dopiero w 2009 roku, po złożeniu przez banki zeznań podatkowych oraz przedstawieniu zatwierdzonych sprawozdań finansowych... Gazeta Prawna

Coraz więcej podatników rozliczających dochody z najmu wybiera ryczałt

Z roku na rok rośnie liczba podatników opłacających ryczałt z najmu... Gazeta Prawna

Księgowi będą mogli zdobywać stopnie zawodowe

Już niedługo przedsiębiorcy łatwiej ocenią kompetencje osób zatrudnianych w księgowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skutki niewłaściwego pełnomocnictwa

Wadliwość pełnomocnictwa ustalonego do reprezentowania strony przed sądem ma istotne konsekwencje - postępowanie toczące się z udziałem osoby bez właściwego umocowania jest nieważne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To prezes sądu powinien nadzorować sekretariat

Powołanie komisji konkursowej, która ma uchwalać rankingową listę kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie, oburza Krajową Radę Sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci skarżą swoją ustawę do Trybunału

Naczelnej Radzie Adwokackiej nie podobają się m.in. przepisy umożliwiające zdawanie egzaminu zawodowego bez aplikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 167/2009

Niedopuszczalne jest sztuczne dzielenie przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko ze względu na unormowania prawa podatkowego, jeżeli w świetle norm cywilnoprawnych występuje tylko jeden przedmiot sprzedaży...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2732/2008

Ocena stanowiska wnioskodawcy w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie może ograniczać się jedynie do przytoczenia treści przepisu, powinna być w niej zawarta wykładnia przepisów dokonana w kontekście zadanego pytania...

Przegląd prasy

Opłaty licencyjne są nieopodatkowane

Należności licencyjne płacone niemieckiemu kontrahentowi za korzystanie z programów komputerowych nie są objęte zryczałtowanym CIT w Polsce... Gazeta Prawna

Do 30 czerwca trzeba zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Wszystkie części sprawozdania finansowego muszą być zatwierdzone do 30 czerwca... Gazeta Prawna

Resort nie zmienia zdania o banderolach

Banderole na wyroby tytoniowe tracą ważność 30 czerwca. Od 1 lipca na stare znaki akcyzy trzeba będzie doklejać banderole legalizacyjne... Gazeta Prawna

VAT od sprzedaży premiowej będzie kosztem

VAT należny od towarów wydanych przy sprzedaży premiowej ma być kosztem... Gazeta Prawna

Ważny może być także podpis osoby niepiśmiennej

Choć wszystkie rodzaje testamentów, jeśli tylko spełniają wymagania formalne, są jednakowo ważne, w praktyce największą pewność daje spisanie ostatniej woli w formie aktu notarialnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klienci muszą zgadywać, jak duże porcje kupują

Letnie bary i restauracje nie podają dokładnych danych o cenach potraw i napojów oraz wielkości porcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skazani za wyceny nieruchomości zza płotu

Komornik i rzeczoznawca sądowy, którzy przyczynili się do sprzedania za bezcen i z naruszeniem prawa wielu nieruchomości, zostali uznani za winnych i skazani... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Te same nadgodziny, różne rekompensaty

Przepisy dyskryminują pracowników samorządowych, bo nie gwarantują dodatków za nadgodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-102/2008

Państwa członkowskie muszą przewidzieć wyraźny przepis, aby mogły powoływać się na przewidziane w art. 4 ust. 5 akapicie czwartym szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG uprawnienie, w świetle którego to określona działalność instytucji prawa publicznego zwolniona na podstawie art. 13 lub art. 28 tej dyrektywy będzie uznawana za działalność władz publicznych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 158/2009

Jeżeli, w stanie prawnym obowiązującym w październiku 2008 r., w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową kapitał podstawowy spółki komandytowej będzie większy od kapitału podstawowego spółki z o.o. o kapitał zapasowy spółki przekształcanej, to nie spowoduje to u wspólników spółki przekształconej powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przegląd prasy

Zapomogi do 638 zł będą częściowo zwolnione z podatku

Zapomogi wypłacane związkowcom oraz kwoty otrzymywane przez pracowników z funduszu socjalnego będą częściowo zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Od nowego roku będą wyższe grzywny za oszukiwanie fiskusa

W przyszłym roku maksymalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wzrosnąć o 820 zł do ponad 26 tys. zł... Gazeta Prawna

Dochód ze sprzedaży strychu jest zwolniony z CIT

Dochód ze sprzedaży strychu, celem zaadaptowania go na mieszkanie, jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwolnionym z CIT... Gazeta Prawna

Miasta tracą miliony z podatków lokalnych

Miasta niewiele robią, aby ściągnąć miliony złotych zaległości podatkowych... Gazeta Prawna

Ubezpieczyciel może się upomnieć o pieniądze przyznane poszkodowanemu

Firma ubezpieczeniowa, która wypłaciła odszkodowanie, uzyskuje automatyczne prawo do ściągnięcia tych pieniędzy od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wojna kilkunastoletnia o sądowy protokół

Kolejny pomysł na usprawnienie sądowego protokołowania: komputer ma odczytywać wypowiedzi podsądnych i zastąpić protokolanta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezydent sugeruje siedmioletnią kadencję

O polskiej konstytucji i potrzebie jej zmian dyskutowało w ostatni weekend ponad 130 naukowców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odejście bez powodu pozbawia odprawy

Pracownikowi przejętej firmy, który nie chce pracować w nowym miejscu i skorzysta z prawa do odejścia za tzw. uprzedzeniem, nie przysługuje odprawa dla zwalnianych grupowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 95/2009

Organ podatkowy powinien w toku postępowania z urzędu podejmować działania niezbędne w celu wyjaśnienia sprawy poprzez zebranie i wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego. Nie stanowi realizacji obowiązków określonych w art. 187 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej wyznaczenie stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego...

Wyrok WSA - I SA/Lu 27/2009

W świetle obowiązujących przepisów w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych na podstawie art. 14h Ordynacji podatkowej, w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy braków formalnych we wniosku, niezbędnym jest wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni. Przy czym organ zobowiązany jest do określenia, nie tylko jakie braki zawiera pismo ale również sposób, w jaki braki te powinny zostać usunięte. Ponadto wezwanie do usunięcia braków w zakresie pełnomocnictwa, powinno być skierowane do pełnomocnika, gdyż to pełnomocnik winien wykazać umocowanie do reprezentowania strony w toku postępowania, w tym do wniesienia wniosku. Dla skuteczności pełnomocnictwa, niezbędnym jest również, by łącznie z dokumentem pełnomocnictwa podpisanego przez osoby działające w imieniu osoby prawnej złożony został dokument potwierdzający umocowanie tych osób do działania w imieniu tej osoby prawnej. Przy czym organ nie ma obowiązku dołączania z urzędu pełnomocnictw złożonych w innych sprawach do każdego toczącego się przed nim postępowania...

Przegląd prasy

Hipoteka zabezpieczy także odsetki wpisane do księgi

Możliwe będzie zabezpieczenie jedną hipoteką dwóch i więcej wierzytelności przyszłych oraz wpisanie do hipoteki zwykłej wierzytelności o zmiennej stopie oprocentowania... Gazeta Prawna

Gminy coraz chętniej budują za prywatne pieniądze

Są już pierwsze inwestycje realizowane na podstawie nowych przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym... Gazeta Prawna

Bez ustawy nie będzie podwyżek dla celników

Podwyżki dla funkcjonariuszy celnych możliwe będą dopiero po wejściu w życie nowej ustawy o Służbie Celnej... Gazeta Prawna

Banderole ważne do końca sierpnia

Od 1 lipca na stare banderole na papierosy trzeba naklejać banderole legalizacyjne - twierdzi MF... Gazeta Prawna

Test na aplikację musi być oparty na przepisach

Warszawski sąd administracyjny uznał dzisiaj za wadliwie sformułowane jedno z pytań ubiegłorocznego testu na aplikację radcowską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Farmy wiatrowe - zmienią się formalności

Składający wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej będą płacić wysoką zaliczkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudniejsze interesy w cieniu lepszej marki

Właściciel renomowanego znaku może żądać zakazu używania go w reklamie porównawczej jego imitacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powrót do firmy bez ekstrapieniędzy

Pracownik przywrócony do pracy nie może dochodzić w sądzie cywilnym odszkodowania za zwolnienie, nawet gdy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie pokrywa jego strat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1071/2008

Ryczałt na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i innych drobnych wydatków w czasie zagranicznych podróży służbowych pracownika nie stanowi ekwiwalentu za pracę wykonywaną za granicą tym samym nie może być traktowany jako składnik wynagrodzenia za pracę. W związku z tym jeśli kierowca wykonuje polecenia służbowe pracodawcy zarówno w kraju jak i za granicą, ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty, w tym za korzystanie z sanitariatów i toalet, przysługuje mu dieta korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również przypadków, gdy nie jest możliwe udokumentowanie poniesienia wspomnianych wydatków...

Wyrok WSA - I SA/Bk 197/2009

Wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika (np. abonament medyczny) stanowi jego przychód wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik faktycznie otrzymał świadczenie i istnieje możliwość określenia jego wartości . Pozostawienie pracownikowi do dyspozycji możliwości skorzystania ze świadczenia finansowanego przez pracodawcę, nie wypełnia dyspozycji art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu...

Przegląd prasy

Z przetargów nie można automatycznie wykluczać spółek zależnych

Bezwzględne pozbawienie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw prawa do udziału w przetargu ogranicza konkurencję i narusza zasadę proporcjonalności... Gazeta Prawna

Opłaty za przyłączenie do wodociągów są bezprawne

Gminy nie mogą wyłączyć swojej odpowiedzialności za ograniczanie i wstrzymanie dostaw wody... Gazeta Prawna

Szerszy ryczałt w akcyzie

Ostatnia nowelizacja ustawy akcyzowej pozwala w szerszy niż dotychczas sposób stosować ryczałtowe zabezpieczenia akcyzowe... Gazeta Prawna

Ulga na dziecko hitem rozliczeń 2008

Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej nie będą płacić PIT według norm szacunkowych... Gazeta Prawna

Las ochronny: można żądać wykupu lub zamiany

Właściciel nieruchomości, z której ze względu na ochronę środowiska nie może swobodnie korzystać, ma prawo żądać jej wykupu albo zamiany na inną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedawniają się roszczenia właścicieli kamienic

Tylko do piątku właściciele prywatnych budynków mogą się domagać od Skarbu Państwa odszkodowań za ograniczanie podwyżek czynszu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerstwo zaprzecza, wątpliwości pozostają

Resort kultury zapewnia, że autorzy stron domowych nie będą musieli ich rejestrować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Finansowa pomoc od znajomych z podatkiem

Kolega pożyczył ci pieniądze bez odsetek? Masz przychód, bo w banku musiałbyś je zapłacić. Urząd ściągnie więc od ciebie podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1452/2007

Przekazanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej (wkłady) w wyniku przekształcenia tych spółek (art. 551 par. 1 k.s.h.) nie oznaczało, że wspólnicy uzyskali dochód ze źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1870/2008

Posłużenie się w treści § 5 ust. 2 rozporządzenia z 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119) sformułowanie "wystawianie" może oznaczać ciągłą niemożliwość wystawiania faktur, spowodowaną przeszkodami natury formalnej, bądź technicznej, a nie tylko czasową niemożność, o której pisze Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji...

Przegląd prasy

Zastępca komornika ma prawo do opłaty egzekucyjnej

Przepis, który pozbawia prawa do opłaty egzekucyjnej zastępcę komornika ustanowionego po odwołaniu lub śmierci komornika jest niezgodny z konstytucją... Gazeta Prawna

Gminy wolą płacić miliony, zamiast budować mieszkania

Do sądów trafia lawina pozwów za niewykonywanie wyroków eksmisyjnych... Gazeta Prawna

Będą tylko e-zgłoszenia celne

Od 1 lipca zgłoszenia celne będą w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Ulga na dziecko hitem rozliczeń 2008

Rozliczenie za 2008 rok złożyła zbliżona liczba podatników jak za rok poprzedni... Gazeta Prawna

Zastępca komornika z pełnym wynagrodzeniem

Ustanowiony w związku ze śmiercią lub odwołaniem komornika zastępca ma pełne wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd Najwyższy: pochwały w gąszczu problemów

Statystycznie zeszłoroczne wyniki pracy Sądu Najwyższego są dobre, ale roczna ocena odsłoniła szereg fundamentalnych problemów polskiego sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Maratoński egzamin na adwokata

Państwowe egzaminy adwokackie i radcowskie będą trwać cztery dni - wynika z projektów dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie ich przeprowadzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerstwo idzie na wojnę z internautami

Nie tylko serwis opisujący życie miasta, ale i strona www o psach czy kotach będą mogły zostać uznane za publikacje prasowe i podlegać obowiązkowej rejestracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 198/2009

Jeżeli okaże się, że "rezydualny” podatek jest niższy niż akcyza nałożona przy sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, różnicę tę, przewyższającą kwotę "rezydualną”, będzie należało uznać za niezgodną z prawem wspólnotowym (art. 90 akapit pierwszy TWE), a na organie celnym będzie spoczywał obowiązek zastosowania tego prawa z pominięciem prawa krajowego i dokonanie obliczenia podatku akcyzowego z uwzględnieniem wysokości tej różnicy...

Wyrok ETS - C-521/2007

Poprzez brak zwolnienia dywidend wypłacanych przez spółki niderlandzkie na rzecz spółek mających siedzibę w Islandii lub w Norwegii z poboru u źródła podatku od dywidend na tych samych warunkach, co dywidendy wypłacane na rzecz spółek niderlandzkich lub na rzecz spółek mających siedzibę w innych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 40 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r...

Przegląd prasy

Prawo autorskie blokuje rozwój cyfrowych bibliotek

Na udostępnienie cyfrowej książki w sieci potrzebna jest zgoda autora lub jego spadkobierców... Gazeta Prawna

Trzeba utworzyć komitet audytu

Część jednostek zainteresowania publicznego, np. spółki giełdowe, musi utworzyć komitet audytu... Gazeta Prawna

Brak ceny aportu nie pozbawia amortyzacji

Nie można pozbawić prawa do amortyzacji, gdy przy wniesieniu aportem do spółki prawa majątkowego nie ma podanej ceny nabycia... Gazeta Prawna

Kryzys wskrzesił ryczałt

W 2008 roku było więcej podatników płacących ryczałt z działalności. To pierwszy wzrost w tym zakresie od pięciu lat... Gazeta Prawna

Bez dostępu do drogi sprzedaż nieważna

Jeśli w decyzji o podziale nieruchomości znalazł się warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zapewniony będzie dostęp do drogi publicznej, umowa sprzedaży czy darowizny niespełniająca tego warunku jest nieważna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaczyna się kolejny etap reformy sądownictwa

Od 1 lipca 2009 r. z sądów rejonowych zniknie 117 wydziałów grodzkich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozładować aplikacyjne korki

Bez śmiałych decyzji dotyczących korporacji adwokackiej i radcowskiej, także o połączeniu, ich problemy nie zostaną rozwiązane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe podatki: fiskus ma spore pole manewru

Podwyższenie stawki VAT lub akcyzy na wyroby luksusowe - takie możliwości łatania dziury budżetowej ma ustawodawca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1114/2008

Twierdzenie, że samo zawarcie ugody w rozumieniu art. 917 Kodeksu cywilnego, w której określono kwotę odszkodowania, wyklucza zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest uzasadnione. W tym przypadku konieczne jest wcześniejsze stwierdzenie istnienia pozostałych przesłanek warunkujących to zwolnienie podatkowe. Skoro zaś skarżąca wskazała przepisy ustawy, które jej zdaniem powoduje zastosowanie przedmiotowego zwolnienia, tj. ustawy o zasadach zbywania mieszkań, to w pierwszym rzędzie organ powinien odnieść się do tego, czy kwota wynikająca z ugody sądowej stanowi odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a następnie po pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, czy wysokość lub zasady jej ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych, w tym ustawy o zasadach zbywania mieszkań bądź ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tych ustaw nie są przepisami prawa podatkowego, niemniej odwołuje się do nich ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, co nakłada na organ podatkowy obowiązek ich zbadania...

Wyrok ETS - C-572/2007

Dla celów stosowania art. 13 część B lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG najem nieruchomości i usługi sprzątania jej części wspólnych należy uznać, w okolicznościach takich jak w sprawie przed sądem krajowym, za czynności samodzielne, wzajemnie od siebie odrębne, w wyniku czego usługi te nie są objęte zakresem powyższego przepisu...

Przegląd prasy

Za działanie na szkodę spółki członkowie zarządu mogą odpowiadać całym majątkiem

Gdy spółka poniesie szkodę w wielkich rozmiarach, członkom zarządu grożą kary pozbawienia wolności do 10 lat... Gazeta Prawna

Prawie 90 proc. firm nie otrzymuje zapłaty na czas

Aż 88 proc. przedsiębiorstw nie otrzymuje w terminie pieniędzy od swoich partnerów biznesowych... Gazeta Prawna

Nie trzeba płacić nienależnie wykazanego VAT

Jeśli VAT został nienależnie wykazany na fakturze, nie powinien być zapłacony... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa już nie obowiązuje

Podatnik, który sprzedaje nieruchomość kupioną po 1 stycznia 2009 r., nie może skorzystać z ulgi meldunkowej. Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy ma zastosowanie ulga meldunkowa... Gazeta Prawna

Osiedlowa buchalteria musi mieć podstawę prawną

Stowarzyszenie mieszkańców zbierające opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnych obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepubliczna służba zdrowia też ma obowiązki obronne

Wyznaczenie zakładu publicznej bądź niepublicznej opieki zdrowotnej do realizacji celów obronnych nie wymaga jednoczesnej umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ranni żołnierze będą mogli pozostać w wojsku

Znowelizowana ustawa daje drugą szansę żołnierzom zawodowym, którzy stracili zdrowie na służbie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grzywna za prowadzenie serwisu internetowego

Strona WWW może zostać uznana przez sąd za dziennik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 czerwca 2009

Informacje NetTAX

14 czerwca Dniem Wolności Podatkowej!

Centrum im. Adama Smitha ogłosiło, że w tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada 14 czerwca. Jest to symboliczna data, od której wreszcie pracujemy na siebie, a nie na podatki. Centrum wyliczyło, że w tym roku obciążenia (nie tylko podatki dochodowe, ale też VAT, akcyza itp.) pochłoną blisko połowę zarobionych przez Polaków pieniędzy. Na pocieszenie można dodać, że jest minimalnie lepiej niż rok temu - mimo że Dzień Wolności przypadał również 14 czerwca. Jednak rok 2008 był rokiem przestępnym. Nie mamy jednak co narzekać - w krajach skandynawskich dzień ten wypada pod koniec lipca...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I OSK 800/2008

Zgodnie z art. 79 ust. 4 w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym nie jest możliwe zarejestrowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu wyrejestrowanego na terenie innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej z powodu wycofania go z eksploatacji i przekazania uprawnionemu zakładowi przetwarzani...

Wyrok NSA - I FSK 1372/2007

Wszczęcie przez sąd rejonowy na podstawie obowiązującego do 1 października 2003 r. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, ze zm.) postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) spółki akcyjnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wyłączało na podstawie art. 116 § 1 O. p. odpowiedzialność członka zarządu za jej zaległości podatkowe...

Przegląd prasy

Państwo powinno stworzyć bezpłatną bazę przepisów

Obywatele nie mają bezpłatnego dostępu do aktów prawnych - alarmuje rzecznik praw obywatelskich... Gazeta Prawna

Odsetki od kredytu na dywidendy są kosztem

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy mają związek z działalnością i są kosztem uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Zgłoszenia celne będą dokonywane elektronicznie

Od początku lipca zgłoszenia celne w obrocie pocztowym przeprowadzane będą elektronicznie... Gazeta Prawna

NSA zdecyduje o zwrocie 26 mln zł podatku

Kwoty sporów sądowych w sprawach o zwrot akcyzy od energii sięgają milionów złotych... Gazeta Prawna

Co zrobić, gdy spółdzielni grozi upadłość

Wielu deweloperów i wiele spółdzielni mieszkaniowych ma obecnie kłopoty finansowe - niektórym grozi upadłość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od jutra rewolucja w stosunkach rodzinnych

Zmienione zasady ustalania rodzicielstwa, ułatwienie kontaktów z dziećmi po rozwodzie oraz ograniczenia w wypłacie alimentów - to niektóre nowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokata Skarbu Państwa czeka zalew nowych spraw

Radcowie Prokuratorii Generalnej będą występować w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tys. zł, a nie jak dotychczas - 1 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Matka przestaje być pewna

Mater semper certa est (matka jest zawsze znana/pewna) - to jedna z rzymskich sentencji, którą muszą wykuć studenci prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 11/2009

Skoro ustawodawca wprost uregulował zasady ustalania wartości świadczeń w zależności od ich rodzaju, to za niedopuszczalne należy uznać zarówno stosowanie jakichkolwiek innych sposobów wyceny świadczenia niż określone ustawą, jak również stosowanie sposobu, wprawdzie przewidzianego w ustawie, lecz zastrzeżonego dla innego rodzaju świadczenia...

Wyrok WSA - I SA/Ol 21/2009

Przepisy dotyczące zdarzeń sprzed 1 maja 2004r. a więc sprzed przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie mają jednak zastosowania do stanów faktycznych zaistniałych przed tą datą. Ocenianie wedle nowego prawa skutków dawniejszych, wyczerpanych pod rządem dawnego prawa jest wykluczone...

Przegląd prasy

Nie trzeba już łożyć na dorosłe, nieodpowiedzialne dzieci

Sprawowanie wspólnej władzy rodzicielskiej będzie możliwe, jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka... Gazeta Prawna

Byli wspólnicy odzyskają nadpłatę VAT

Byli wspólnicy mogą skutecznie dochodzić przed sądem administracyjnym nadpłaty VAT po likwidacji spółki cywilnej... Gazeta Prawna

Koniec pracy na fiskusa

Dziś Centrum im. Adama Smitha ogłosi dzień wolności podatkowej... Gazeta Prawna

Nową ulgę zdrowotną trudno będzie wprowadzić

Ministerstwo Zdrowia chce, aby w PIT odliczać wydatki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne... Gazeta Prawna

Prezes figurant odpowiada w pełni

Bycie "papierowym" członkiem władz spółki nie zwalnia z odpowiedzialności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast Nowaka - Novak, ale nie Potocki

Rygory dotyczące zmiany nazwisk i imion będą łagodniejsze, pozostanie jednak zasada, że można tego dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie winiet, transportowcy zapłacą myto

Dzisiejsze opłaty ryczałtowe za przejazd po drogach krajowych będą zniesione od lipca 2011 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koło ratunkowe tylko dla nielicznych

Większość firm produkcyjnych nie skorzysta z rozwiązań pakietu antykryzysowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 148/2008

Art. 14 ust. 9 w zw. z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym do 1 grudnia 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że pomimo utraty bytu prawnego, spółka cywilna (jej byli wspólnicy) ma prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za okres rozliczeniowy, w którym była czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to ze względu na formalną likwidację spółki cywilnej realizowane jest przez byłych wspólników tej spółki...

Wyrok NSA - I FSK 26/2008

Pod pojęciem "wartości sprzedaży ogółem" w rozumieniu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, ze zm.), także w okresie obowiązywania art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., należało rozumieć sumę jedynie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku zdefiniowanej w art. 4 pkt 8 u.p.t.u...

Przegląd prasy

Nabór na aplikacje patentowe bez swobodnego uznania

Rzecznik będzie mógł być pełnomocnikiem w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji... Gazeta Prawna

Zakaz pracy doradcy, którego małżonek pracuje w urzędzie, nie zniknie

Nie zostanie zlikwidowany zakaz uniemożliwiający wykonywanie pracy doradcy podatkowemu, jeśli jego małżonek jest pracownikiem np. urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Nie będzie podwyżki akcyzy na papierosy, alkohol i paliwo

Obecnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi analiz w zakresie podwyżki akcyzy na papierosy, alkohol czy paliwa... Gazeta Prawna

Leasing: ubezpieczenie można refakturować stosując zwolnienie z VAT

Koszty ubezpieczenia zawierają się w podstawie opodatkowania leasingu - uważa MF... Gazeta Prawna

Właściciel bez działki i odszkodowania

Osoby pozbawione ziemi, na której zrealizowano inwestycję publiczną, a nie zostały z niej wywłaszczone, będą mogły żądać od gminy jej odkupienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy nawet jedna rozmowa, aby powstał spisek

Do zawarcia nielegalnego porozumienia na niekorzyść konsumentów lub innych uczestników rynku wcale nie są konieczne wielokrotne spotkania i negocjacje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister mógł unieważnić uwłaszczenie

Decyzja o uwłaszczeniu Pracowni Konserwacji Zabytków rażąco naruszała prawa Fundacji im. Kościelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uciekają z odprawą

Nieprzyjazne procedury, rygoryzm i tajne zalecenia dla celników oraz uproszczenia, z których nie można skorzystać - to powody, dla których nawet rodzime firmy nie chcą dokonywać odpraw w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 czerwca 2009

Informacje NetTAX

Konferencja „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - narzędzie wspierające sprawne i bezpieczne funkcjonowanie”

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009 roku, w hotelu Marriott w Warszawie. Słowo wstępne wygłosi prof. Michał Kulesza. Celem Konferencji - obok przedstawienia istoty zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego - jest prezentacja praktycznych rozwiązań...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania w odniesieniu do sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany, natomiast mógłby mieć zastosowanie przy zbyciu nabytej pierwotnie w drodze dziedziczenia. Podatnik jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od przychodu powstałego w wyniku dokonanej transakcji sprzedaży działek w czerwcu 2008 r., bowiem nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie w drodze zamiany w 2007 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 152/2009

Dopiero po właściwym ustaleniu stanu faktycznego, który pozwoli ocenić rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwe będzie rozważenie, czy podstawę opodatkowania należy obliczyć w oparciu o oszacowanie, przy czym należy mieć na uwadze zastrzeżenie zawarte w art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej, tak aby oszacowanie nie nastąpiło przedwcześnie...

Przegląd prasy

Auta sprowadzane z UE będą szczegółowo kontrolowane

Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego gmina będzie sprawdzała, czy samochód nie pochodzi z kradzieży w innym państwie Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Raporty kwartalne zostaną uproszczone

Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami nie będą sporządzać sprawozdań kwartalnych... Gazeta Prawna

Nieodzyskany dług będzie kosztem po udokumentowaniu

Wierzytelności nieściągalne mogą być kosztem podatkowym, jeśli wcześniej były przychodem, a ich nieściągalność będzie udokumentowana... Gazeta Prawna

Internet w pakiecie z ulgą

Podatnicy, którzy płacą za internet w ramach pakietu, skorzystają z ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Wielkim kancelariom kryzys niestraszny

Międzynarodowe firmy prawnicze nadal interesują się polskim rynkiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bankrut straci mieszkanie po wyroku eksmisyjnym

W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego sędzia w postanowieniu określa czas korzystania przez zainteresowanego z mieszkania, które ma być zlicytowane na pokrycie długów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy wykorzystanie fotografii jest bezprawne

Powierzając wykonanie projektu folderu profesjonaliście, pozwana spółka nie miała obowiązku kontrolować źródła pochodzenia wykorzystanych zdjęć ani uzyskiwania stosownej zgody autora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie wyprzedaż gruntów rolnych

Powstają przepisy mające ułatwić urzędnikom rozwiązywanie umów z dzierżawcami państwowych gruntów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 czerwca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki poniesione w związku z zapłatą odsetek z tytułu kredytu przeznaczonego na objęcie nowo utworzonych udziałów będą kosztem uzyskania przychodów Spółki w momencie ich faktycznego poniesienia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 106/2009

Pieniądz bankowy nie stanowi rzeczy w rozumieniu art. 720 Kodeksu cywilnego oraz art. 1 ust. 4 punkt 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych, lecz prawo majątkowe...

Przegląd prasy

Ubezpieczenie zarządu nie jest kosztem

Ubezpieczenia OC członków zarządu spółki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Tylko 26 proc. osób zdało egzamin na naczelnika

Spośród 540 osób, które przystąpiły do konkursu na naczelników urzędów skarbowych, tylko 139 osób zdało egzamin... Gazeta Prawna

Małe spółki audytorskie nie stracą klientów

Przez pięć lat podmiot audytorski nie będzie mógł badać firmy, która dostarczy mu 40 proc. przychodu z badania... Gazeta Prawna

Podwyżka VAT może pogłębić recesję

Ustawa budżetowa na 2009 rok ma zostać znowelizowana 7 lipca... Gazeta Prawna

Jedno okienko nadal bez Internetu

Sterty dokumentów przyjmowane od przedsiębiorców w jednym okienku trafiają do ZUS czy GUS z rąk listonosza, a nie drogą elektroniczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Motyle i ptaki utrudniają rozpoczęcie inwestycji

Niejasności w przepisach środowiskowych komplikują załatwianie formalności budowlanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odmowa nominacji powinna być uzasadniona

Rzecznik praw obywatelskich poparł skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożoną przez sędziego, któremu prezydent odmówił nominacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka sięga po pieniądze z polis

Urzędy skarbowe ścigające nierzetelnych dłużników zwracają się do ubezpieczycieli z pytaniem, czy mają polisy, z których można byłoby ściągnąć zaległości podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 czerwca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Świadczenie poniesione przez podatniczkę na rzecz jej pracownika z tytułu zapłaty za kurs języka hiszpańskiego jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstanie obowiązek po stronie płatnika (podatniczki) w zakresie naliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu sfinansowania kursu z zakresu prawa hiszpańskiego odbywanego przez jej pracownika...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 176/2009

Sposób wprowadzenia z dniem 1 maja 2004 roku ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego związanego z wydatkami na zakup paliwa i samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej, przy użyciu odmiennych kryteriów niż obowiązujące przed 1 maja 2004 roku, spowodował, że od dnia 1 maja 2004 roku nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawarte w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, jak również i również wydatków na zakup samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych w tej działalności. Jest to konsekwencja klauzuli standstill, przewidzianej w art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej dyrektywy...

Przegląd prasy

Inwestor musi śledzić raporty spółek

Pobyt za granicą nie zwalnia inwestora z obowiązku poinformowania zarządu spółki o uzyskaniu liczby akcji zwiększającej siłę głosu na walnym zgromadzeniu... Gazeta Prawna

Podatek od spadku z limitem

Organ podatkowy, wydając decyzję określającą zobowiązanie podatkowe, musi wziąć pod uwagę, że odpowiedzialność spadkobiercy jest ograniczona do wysokości masy czynnej spadku... Gazeta Prawna

Spółdzielca, będąc wspólnikiem, może zapłacić podatek

Wniesienie aportu przy przekształceniu spółdzielni w spółkę kapitałową spowoduje powstanie dochodu po stronie członka spółdzielni... Gazeta Prawna

Kryzys wymusi na firmach zmiany porozumień cenowych

Czasy kryzysu mogą wymusić na przedsiębiorcach zmiany warunków transakcji grupowych. Zmienić też można warunki porozumień cenowych zawartych z ministrem finansów. Przepisy przewidują renegocjacje zawartych porozumień cenowych w okresie ich... Gazeta Prawna

Odpis dokumentu poświadczy nie tylko rejent

Adwokaci, radcowie, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi będą mogli uwierzytelniać wszystkie nieoryginalne dokumenty przedstawiane przez ich klientów w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Palestra będzie walczyć z nieetycznymi adwokatami

Zmniejszenie liczby sądów dyscyplinarnych oraz etatowi rzecznicy dyscyplinarni, to pomysły adwokatury na skuteczną egzekucję jej standardów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sezon na sezonowych

Przepisy nie sprzyjają firmom zatrudniającym do pracy krótkoterminowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie chcą być inaczej weryfikowani

Nie wszyscy boją się, że wprowadzenie okresowej oceny pracy zagrozi ich niezawisłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 czerwca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Fakt połączenia przez przejęcie pozostanie bez wpływu na wysokość płaconych przez spółkę przejmującą zaliczek w roku podatkowym, w którym nastąpiło przejęcie (2009) oraz na wysokość zaliczek płaconych w latach 2010 i 2011...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1182/2008

Zmiana wyjaśnień i zgłoszony przez skarżącego wniosek dowodowy wymagały uzupełnienia postępowania i przeprowadzenia zawnioskowanych dowodów. Nie można bowiem wykluczyć, że rzeczywisty przebieg zdarzeń był inny, niż to ustalił organ I instancji. Jeżeli organ skarbowy uzna, że skarżący nie wykonywał czynności skutkujących wymiarem podatku akcyzowego wówczas winien uchylić decyzję organu I instancji. Jeżeli natomiast zostaną wykazane czynności skarżącego, dające podstawę do określenia wysokości podatku akcyzowego, wówczas podstawą określenia akcyzy winny być ustalenia w tym zakresie poczynione przez organ I instancji. Skarżący nie kwestionował bowiem ustaleń będących podstawą dokonania określenia wysokości akcyzy...

Przegląd prasy

Kapitalizacja rezerw podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zarówno gdy źródłem podwyższenia są wkłady wspólników, jak i środki własne... Gazeta Prawna

Rynek weryfikuje wiedzę doradców

Doradca podatkowy, który nie podnosi swoich kwalifikacji na bieżąco, traci klientów i naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną... Gazeta Prawna

Bony i zapomogi bez PIT

Resort finansów rozszerza katalog zwolnień z PIT dotyczący zapomóg oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników... Gazeta Prawna

Zwolnienia z kas fiskalnych mogą być w ustawie

Komisja Przyjazne Państwo chce przenieść do ustawy zwolnienia z obowiązku zakupu kas fiskalnych... Gazeta Prawna

Sędziowie nie tacy źli, jak o nich mówią

Polacy negatywnie oceniają sądy, bo niewiele wiedzą o ich funkcjonowaniu - wynika z najnowszego badania opinii publicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uwłaszczeni spółdzielcy skazani na spółdzielnię

Wspólnoty mieszkaniowe w spółdzielniach to rzadkość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Były prezes nie zaskarży odmowy absolutorium

Możliwość zaskarżenia uchwał mają spółka, wspólnicy i jej władze - ale nie odwołani... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolej będzie musiała dbać o pasażerów

Jeżeli pociąg spóźni się ponad godzinę, to pasażer dostanie posiłek, a nawet nocleg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 czerwca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki poniesione na zakup i zamontowanie urządzeń placu zabaw na terenie nieruchomości należącej do Wnioskodawcy, pochodzące z funduszu remontowego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w wysokości ich poniesienia przez Wspólnotę...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 80/2009

Odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia za zobowiązania podatkowe tej osoby prawnej ma charakter akcesoryjny uzależniony od istnienia zobowiązań podatkowych stowarzyszenia...

Informacje NetTAX

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2 maja 2009 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustaw o PDoF oraz PDoP uchwalona przez Sejm 5 marca tego roku. Określonym przez ustawodawcę celem nowelizacji ma być wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, przewiduje ona również wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjno-rozwojową. Tekst ustawy nowelizującej zawiera także instrumenty mające na celu zwiększenie skłonności do inwestowania, w szczególności dla małych firm, oraz rozpoczynania działalności przez nowe podmioty. Według ustawodawcy inwestycje w tych firmach powinny powodować wzrost zatrudnienia oraz spadek kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Obligacje komunalne trafią we wrześniu na giełdę

Samorządy emitują obligacje, żeby pozyskać pieniądze na inwestycje... Gazeta Prawna

Kredyty ekologiczne z podatkiem

Dopłata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska stanowi przychód podlegający PIT... Gazeta Prawna

50 tys. nieudanych prób wysłania e-PIT

Z powodu błędów około 50 tys. podatników, którzy przesyłali e-PIT-37 za 2008 rok bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, miało kłopot z przesłaniem zeznania... Gazeta Prawna

Małżonek urzędnik, doradca traci pracę

Doradca podatkowy, którego małżonek pracuje w organie podatkowym, nie wykonuje zawodu... Gazeta Prawna

Ustalono zarobki w kuźni kadr wymiaru sprawiedliwości

Są już gotowe rozporządzenia określające zasady pracy wykładowców w szkole dla sędziów i prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelarie patentowe czekają zmiany

Tańsza będzie aplikacja na rzecznika patentowego, a istniejące kancelarie będą mogły się reklamować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiadomo już, kiedy będą egzaminy dla prawników

Egzaminy adwokacki i radcowski dla prawników bez aplikacji odbędą się w grudniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe obowiązki dla organizatorów wycieczek

Kościoły mogą mieć kłopoty z organizowaniem wielodniowych pielgrzymek albo wyjazdów zagranicznych, a biura podróży z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń finansowychy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 czerwca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - I FZ 44/2009

Różnica podatku (między podatkiem naliczonym a należnym), o którą podatnik obniża kwotę podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) nie stanowi - inaczej niż zwrot różnicy na rachunek bankowy podatnika - o jakiejkolwiek powinności do wypłaty...

Wyrok NSA - I FSK 276/2008

Doradcy prawni, jako wykonujący usługi prawnicze, są objęci wyłączeniem ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do treści art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przepisu tego wynika bowiem, że wolą ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług podatników świadczących wszystkie usługi prawnicze, a nie tylko niektóre z nich. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia tylko niektóre usługi prawnicze, to wyraźnie musiałby to określić w ustawie...

Przegląd prasy

Są nowe zasady wydawania legitymacji doradcom podatkowym

Doradcy podatkowi, którym kończy się termin ważności legitymacji, a ich dane nie zmieniły się, mogą skorzystać z uproszczonej procedury przy wystawianiu nowego dokumentu... Gazeta Prawna

Program komputerowy nie podlega CIT u źródła

Udzielenie licencji na używanie programu komputerowego podmiotowi polskiemu przez kontrahentów zagranicznych nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego u źródła... Gazeta Prawna

Zwrot za okna odliczony w uldze remontowej jest dochodem

Podatnik, który wydatki na wymianę okien odliczył w ramach poprzednio obowiązującej ulgi remontowej, a następnie otrzymał zwrot za okna ze spółdzielni, osiąga dochód... Gazeta Prawna

Z pełnego limitu nowej ulgi na emeryturę skorzysta niewielu

Osoby, które odkładają na emeryturę, dostaną ulgę w PIT. Od dochodu będzie można maksymalnie odliczyć 12 tys. zł... Gazeta Prawna

Hotel pozostaje w rękach wojska

Reprywatyzacja może zależeć od tego, czy decyzję nacjonalizacyjną wydano z rażącym czy tylko ze zwykłym naruszeniem prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe zasady handlu lekami budzą zastrzeżenia

Wprowadzony przez AstraZeneca system dystrybucji leków, na który skarżą się aptekarze, zbada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renta hipoteczna w zamian za mieszkanie

Dodatkowe pieniądze oprócz comiesięcznej emerytury? Od niedawna senior, który przeniesie własność lokalu na fundusz, może dostać rentę i prawo mieszkania w nim aż do śmierci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warszawscy adwokaci nie doczekali się ministra

Andrzej Czuma zaproszenie warszawskiej palestry przyjął, ale na wczorajsze zgromadzenie izby nie przyby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama