Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1589/2007

Wykonywanie bezpłatnych przewozów przez przedsiębiorstwo komunikacyjne na rzecz swoich pracowników oraz byłych pracowników i członków ich rodzin stanowi nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1193/2008

Obowiązujący od dnia 1 lipca 2007 r. art. 14e § 1 O.p. wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Od tej daty orzecznictwo to stało się istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione zaś pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 O.p. zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych i może skutkować w ramach kontroli sądowoadministracyjnej uchyleniem interpretacji indywidualnej z tej przyczyny...

Przegląd prasy

Auta odholowane przez policję będą licytowane

Sąd będzie mógł orzec sprzedaż w drodze licytacji samochodu usuniętego z drogi przez policję, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie zostanie on odebrany z parkingu policyjnego... Gazeta Prawna

Bez własnego składu podatkowego importerzy gazu mają problem z prowadzeniem działalności

Nowa ustawa akcyzowa spowodowała, że przedsiębiorcy nieposiadający składu podatkowego nie mogą importować gazu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy... Gazeta Prawna

Mniej głodnych dzięki zwolnieniu z VAT

Dzięki zwolnieniu z VAT producenci żywności nie wyrzucają jej nadmiaru do kosza, ale przekazują ją organizacjom pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Jeden ekwiwalent za krew i osocze

Ministerstwo Finansów nie będzie różnicować wysokości ekwiwalentu za oddaną honorowo krew i osocze... Gazeta Prawna

Wspólnota nie może zakładać blokad

Ani ustawa o własności lokali, ani kodeksy drogowy i cywilny nie uprawniają wspólnoty do stosowania blokad za parkowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podobieństwo postępowań pomaga praktyce

W sprawie o uchylenie immunitetu sędziowskiego do obrony swego stanowiska można stosować procedurę karną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagrożona reforma pomocy prawnej

Po jednym powiecie w każdym województwie - od tego zaczęłaby się budowa sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy wielkomiejski sędzia powinien zarabiać więcej

Warszawscy sędziowie postulują wprowadzenie tzw. dodatków wielkomiejskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 maja 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Dostawa lokalu mieszkalnego wraz z balkonem, przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy oraz udział w prawie własności gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego i pomieszczenia gospodarczego podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%. Sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego znajdującego się w garażu budynku mieszkalnego oraz udział w prawie własności gruntu związanego z miejscem postojowym podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku, bez względu na sposób sprzedaży tego miejsca postojowego i przynależność do lokalu mieszkalnego, gdyż na gruncie ustawy o VAT traktowane są one jako lokale użytkowe (nie stanowią lokalu mieszkalnego ani pomieszczenia pomocniczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 147/2009

Wydatki poniesione w postępowaniu podatkowym przez stronę na wynagrodzenie pełnomocnika mają charakter pośrednio związany z rozstrzygnięciem sprawy i nie mogą być zakwalifikowane do kosztów postępowania w rozumieniu art. 265 § 2 Ordynacji podatkowej. Wydatki takie należy zaliczyć do kosztów, które obciążają stronę postępowania podatkowego, o których mowa w art. 267 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Samorząd lokalny w rękach wojewody

Wojewoda będzie uprawniony do zwoływania sesji rady gminy, powiatu i sejmiku województwa... Gazeta Prawna

Bony towarowe bez podatku

Ministerstwo Finansów akceptuje zwolnienie z podatku dochodowego zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, zapomóg oraz bonów towarowych do kwoty 380 zł... Gazeta Prawna

Minister nie naruszył prawa, nakazując uzgodnienie ewidencji wyrobów akcyzowych

Obowiązek uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie naruszał konstytucji... Gazeta Prawna

Uwaga na telefon z urzędu skarbowego

Fiskus coraz częściej kontaktuje się z podatnikami telefonicznie... Gazeta Prawna

Opinia urzędnika - dokument tajny czy publiczny

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie, czy opinie prawne sporządzane w różnych urzędach mają charakter wewnętrzny, czy też mogą być informacją publiczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzęt dla inwalidów od września bez dopłat

Przez ostatnie miesiące tego roku niepełnosprawni nie będą mogli liczyć na refundację potrzebnego im sprzętu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno zweryfikować niedyspozycję podsądnego

Lekarze wystawiający zaświadczenia podsądnym powinni je uzasadniać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie będą bacznie obserwowani

Kulturę osobistą na sali i poza nią, szybkość podejmowania decyzji, umiejętność uzasadniania wyroków oraz zapał do edukacji będą analizować sędziowscy wizytatorzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 602/2008

Brak jest w systemie podatku od wartości dodanej obowiązującym w 2005 r. przepisu prawa, który stanowiłby odstępstwo od art. 11 VI Dyrektywy VAT, tworząc jednocześnie możliwość ustalenia podstawy opodatkowania w sposób najbardziej zbliżony do stanu rzeczywistego, tak jak to czyni w krajowym systemie prawa art. 23 Ordynacji podatkowej. Brak jest takiej możliwości nawet w sytuacji, gdy doszło do uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Tym samym brak jest podstaw prawnych zgodnych ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej do szacowania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3479/2008

Jeżeli ustawodawca przyznaje podmiotowi krajowemu uprawnienie do żądania odsetek za opóźnienie w wypłacie należnego mu zwrotu będącego rezultatem realizacji przez niego prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów poczynionych w Polsce, wykorzystywanych do czynności wykonywanych (opodatkowanych) na terytorium kraju (art. 21 ust. 6 i 7 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym), to nie ma podstaw, aby w gorszej pozycji prawnej znajdował się podmiot zagraniczny, który w tych samych okolicznościach swoją działalność opodatkowuje poza Polską...

Przegląd prasy

Miesięczne stypendium dla aplikanta wyniesie 4,5 tys. zł

Osoby, które ukończą nową aplikację, mają gwarancję pracy w wyuczonym zawodzie... Gazeta Prawna

Będzie elektroniczny wniosek o interpretację

Podatnicy będą mogli składać wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej elektronicznie... Gazeta Prawna

Odsprzedaż usługi pracownikowi podlega VAT

Odsprzedaż pracownikowi usługi zakupionej w części ze środków spółki - w pozostałej części finansowanej z funduszu socjalnego - stanowi czynność opodatkowaną VAT... Gazeta Prawna

Skończą się nadużycia ze zwrotami VAT

Podmioty zagraniczne mogą ubiegać się o zwrot VAT w Polsce... Gazeta Prawna

Większe możliwości wznowienia postępowania

Nie tylko wyrok skazujący czy umarzający postępowanie będzie można podważyć po wyroku TK... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki przewłaszczające zawierają błędy

Spółdzielcy dysponujący wyrokami pozwalającymi wbrew woli spółdzielni przenieść na ich własność lokale mają problemy z ich wyegzekwowaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat musi uzasadnić odmowę kasacji

Klient musi wiedzieć, dlaczego pełnomocnik nie chce napisać kasacji - taki jest sens najnowszych wyroków Trybunału w Strasburgu przeciwko Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grupowe polisy tylko w przetargu

Szkoły, szpitale czy samorządy powinny organizować przetargi na ubezpieczenia dla pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 maja 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Wartość otrzymanego ekwiwalentu za akcje od byłego pracodawcy jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem i jest objęta zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2280 zł., jako ekwiwalent otrzymanego świadczenia. Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód wynika wprost z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji a zatem należy go zakwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach i należy wykazać go w zeznaniu podatkowym łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej i obliczyć należny podatek...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2022/2008

W przypadku interpretacji indywidualnej zasadność wezwania do usunięcia naruszenia prawa skutkować powinna uruchomieniem, z urzędu, przez organ podatkowy, który wydał interpretację, procedury jej zmiany przewidzianej w art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Unia żąda zmiany przepisów ustawy o CIT

Komisja Europejska chce, aby Polska zmieniła ustawę o CIT w zakresie opodatkowania zagranicznych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych... Gazeta Prawna

Firma może zbywać działki bez VAT

Sprzedaż działek przez firmę na potrzeby budowy drogi nie podlega VAT, jeżeli spółka przy nabyciu działek nie miała zamiaru ich odsprzedać... Gazeta Prawna

Sklep sprzeda kupon, ale będzie musiał założyć kolekturę

Kasjer w hipermarkecie będzie mógł sprzedawać kupony totolotka... Gazeta Prawna

Ulga odsetkowa tylko na jedną inwestycję

Odliczać można odsetki od kredytu na jeden cel mieszkaniowy... Gazeta Prawna

Plan obrad nie może dezinformować

Porządek obrad zgromadzenia wspólników spółki z o.o. musi być wystarczająco szczegółowy, by uczestnik mógł się zorientować, jakie uchwały mają być na nim podjęte, i przygotować do tego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo zabudowy nie zastąpi użytkowania

Prawa użytkowania wieczystego nie powinno się likwidować, lecz tylko zreformować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za parking powinien zapłacić właściciel auta

Właściciele parkingów przechowujący auta odholowane przez policję mogą stracić na prowadzonej działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolimy wcześniejsze, stare emerytury

Około 10 tys. osób zrezygnowało w tym roku z członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1463/2008

Wygasanie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, o którym mowa w art. 79 § 2 pkt 2 O.p. dotyczy sytuacji, w której nie zachodzą ograniczenia przewidziane w art. 79 § 1 i art. 81b § 1 pkt 1 O.p. i art. 14c ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, tj. gdy podatnik ma prawną możliwość złożenia takiego wniosku. W czasie, w którym podatnik takiej możliwości jest pozbawiony nie może biec termin wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty...

Wyrok WSA - III SA/Kr 471/2008

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., nr 60, poz. 535 ze zm.) mają charakter lex specialis w stosunku do przepisów podatkowych, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.). Po ogłoszeniu upadłości organy podatkowe tracą, zatem uprawnienie do korzystania z przewidzianej w art. 76 par. 1 Ordynacji podatkowej instytucji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych - wierzytelności upadłościowych, a więc wierzytelności powstałych przeciw upadłemu przed ogłoszeniem upadłości...

Przegląd prasy

Nowa bariera 10 proc. głosów w spółce akcyjnej

Będzie możliwe statutowe ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy, którzy dysponują więcej niż 1/10 wszystkich głosów w spółce... Gazeta Prawna

E-decyzje zastąpią w urzędach papier

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce zliberalizować przepisy o elektronicznych formach aktów administracyjnych... Gazeta Prawna

Podatnicy chcą większego katalogu ulg oraz zmniejszenia uprawnień kontrolnych fiskusa

Podatnicy chętnie w rocznych zeznaniach PIT korzystają z ulg, a także oczekują poszerzenia ich katalogu o odliczenia zdrowotne i edukacyjne... Gazeta Prawna

Potrzebny nowy termin dla spadków i darowizn

Osoby zwolnione z podatku od spadków i darowizn mają pół roku na zgłoszenie tego fiskusowi... Gazeta Prawna

Choć leki zostały skreślone z rejestru, można je kupić

Prawie 200 leków nie ma już w urzędowych wykazach, ale będą jeszcze dostępne w aptekach nawet przez kilka lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki niedostępne dla adwokata

Znany mecenas zaskarżył do sądu Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa za odmowę udostępnienia orzeczeń w sprawach reprywatyzacyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy do rejenta pójdziemy także po nakaz zapłaty

Notariusze wydawaliby nakazy zapłaty w postępowaniach upominawczych i nakazowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno ukarać kierowcę w służbowym aucie

Nie można wymagać od właściciela przedsiębiorstwa, aby wiedział, kto konkretnie i o której godzinie korzystał z firmowych pojazdów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I FSK 1827/2008

Obliczenie kwoty podatku rezydualnego zawartej w wartości rynkowej podobnego pojazdu zarejestrowanego w kraju, w świetle wyroku ETS w sprawie C-313/05, interpretującego art. 90 TWE w aspekcie przepisów o podatku akcyzowym, ma służyć nie tylko stwierdzeniu czy doszło do dyskryminacji fiskalnej, ale także poprzez jej porównanie z kwotą zapłaconego przez podatnika podatku akcyzowego, do ustalenia jaki był kwotowy wymiar tej dyskryminacji w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego. Wystąpienie takiej dyskryminacji w konsekwencji prowadzi do powstania nadpłaty w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Sz 102/2009

Wprawdzie wybór trybu zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku od towarów i usług pozostawiono organom podatkowym, które mogą tego dokonać tak w trybie czynności sprawdzających - na podstawie przepisów art. 274 b Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jak też w trybie kontroli podatkowej, czy wdrożonego postępowania podatkowego, gdyż te tryby nie są względem siebie konkurencyjne, to jednak w żadnym przypadku, przyjęta przez te organy metoda zwrotu podatku, nie może wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem finansowym dla podatnika (vide: orzeczenie ETS z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt C-78/00), jak też naruszać zasady zaufania podatnika do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Podatek nalicza się w momencie otrzymania opłaty

Opłata wstępna oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste są opodatkowane dopiero w momencie ich otrzymania przez właściciela gruntu, nie później niż w dacie ich wymagalności... Gazeta Prawna

Grupy producentów rolnych mają preferencje

Nie można przenieść zobowiązań podatkowych na wszystkich uczestników klastra, w imieniu których sprzedaży produktu dokonuje jeden z jego podmiotów... Gazeta Prawna

Obowiązuje limit przychodów zwiększony do 1,2 mln euro

Od dziś obowiązuje już wyższy limit przychodów ze sprzedaży w definicji małego podatnika w podatku dochodowym... Gazeta Prawna

Błędem są oszczędne kontrole

W ramach oszczędności w skarbówce kontrolowani są tylko wybrani podatnicy... Gazeta Prawna

Łatwiej o zasiłek pogrzebowy po zaginionym

Okres 12 miesięcy na złożenie wniosku do ZUS będzie się liczyć od daty odnalezienia zwłok, a nie od dnia śmierci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytury rolnicze mniej dostępne

Ubiegającemu się o emeryturę KRUS nie może wliczyć do ogólnego stażu okresów ubezpieczenia w ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy spółdzielnie dostaną miliardy od państwa

Spółdzielnia mieszkaniowa Nowa na Śląsku wystąpi pierwsza z pozwem do Skarbu Państwa o odszkodowanie za tanie przewłaszczenie mieszkań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Formalny błąd nie zatrzyma kasacji

Brak wniosku o przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej już nie spowoduje jej odrzucenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 maja 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości oraz odpisów na fundusz remontowy garaży lub miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym będące elementem składowym opłaty eksploatacyjnej wnoszone przez członków spółdzielni z tytułu użytkowania ww. lokali niemieszkalnych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1377/2008

Mimo, że uchybienie terminowi jest okolicznością obiektywną, nie zwalnia to jednak organu podatkowego od przeprowadzenia postępowania z przestrzeganiem wszelkich obowiązujących zasad. Powinno być ono również poprzedzone dokładnym wyjaśnieniem stanu faktycznego...

Przegląd prasy

Przy aporcie może powstać dochód lub strata

Ustalenie dochodu dla spółki wnoszącej aport zależy od tego, czy wnoszone akcje lub udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub w inny sposób... Gazeta Prawna

Zwrot VAT tylko za materiały budowlane dla potrzeb mieszkaniowych

Zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem dotyczy tylko zakupów na cele mieszkaniowe osób fizycznych... Gazeta Prawna

Rejestracja celna będzie przypisana do urzędu

Ministerstwo Finansów określiło właściwość miejscową organów celnych, które ewidencjonują transakcje celne we wspólnotowym systemie rejestracji... Gazeta Prawna

Sprawozdania finansowe spółek są naciągane

Sterowanie wynikiem finansowym spółek związane jest ze stosowaniem szacunków... Gazeta Prawna

Sądowi menedżerowie krytykują kadencyjność

Po sędziach swoje niezadowolenie zaczynają coraz głośniej wyrażać kierujący finansami sądów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatnie ustne egzaminy prawnicze

Znane są już zasady przeprowadzania tegorocznych egzaminów adwokackich i radcowskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy motoryzacyjne wydostały się z pułapki

Wielkie koncerny samochodowe wygrały w sądzie spór o milionowe opłaty za brak pełnej sieci recyklingu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Referenda strajkowe - związkowa samowolka

Zgoda załogi na przerwanie pracy to tylko formalność, gdy związek zawodowy sam i bez jakiejkolwiek kontroli układa pytania do referendum i przedstawia jego wyniki - alarmują pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - II FPS 9/2008

Niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, stanowi brak formalny podania. W przypadku jego wystąpienia, organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien wezwać stronę – na podstawie art. 169 § 1 wspomnianej ustawy – do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia...

Uchwała NSA - II FPS 5/2008

W stanie prawnym obowiązującym w 2004 r. nabycie w drodze darowizny udziałów w spółce jawnej nie mieści się w definicji nabycia zakładu lub jego części w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Przegląd prasy

Odsetki od wszystkich lokat są opodatkowane

Odsetki dopisywane do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obciążone 19-proc. podatkiem Belki... Gazeta Prawna

W sklepie będzie można kupić kupon na grę liczbową

Sklepy, które posiadają co najmniej pięć kas, będą mogły sprzedawać gry... Gazeta Prawna

Zmieni się opodatkowanie syndyków

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad regulacją, która będzie pozwalała na uwzględnienie kwot VAT przy wypłacie wynagrodzeń syndyków... Gazeta Prawna

Rośnie liczba osób opłacających ryczałt z najmu

W 2008 roku liczba podatników rozliczających ryczałt wzrosła o ponad 40 tys... Gazeta Prawna

Powiat nie może się obrażać na obywatela

Urząd musi się liczyć z tym, że niezadowolony obywatel będzie w ostrych słowach wypowiadać się o poczynaniach jego pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dług abonenta trudniej sprzedać windykatorowi

Sieci komórkowe, dostawcy Internetu i kablówki nie sprzedadzą łatwo swoich wierzytelności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy odszkodowanie za brak przepisów

Skarb Państwa odpowiada tylko za brak przepisów, których obowiązek wydania powstał po wejściu w życie Konstytucji RP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reklama nie zasłoni okien w mieszkaniach

Już w przyszłym tygodniu może zostać wprowadzony zakaz wieszania wielkoformatowych reklam na budynkach wielorodzinnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 maja 2009

Informacje NetTAX

Informacja dotycząca obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży w sytuacji braku kasy fiskalnej

Obowiązek i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Skoro Przedsiębiorstwo spełnia kryteria niezbędne dla korzystania ze zwolnienia podmiotowego, dobrowolne prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w szerszym zakresie nie przewidują to nałożone obowiązki nie stanowi przesłanki utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 86/2008

Gdy na skutek ustaleń organu okaże się, że spółka cywilna rzeczywiście została rozwiązana – postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego tej spółki winno być umorzone na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej. Orzeczenie o odpowiedzialności wspólników będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli nie upłynął termin, o którym mowa w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej i będzie wymagało wszczęcia odrębnego postępowania w tym przedmiocie przez organ I instancji. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie obarczone jest wadą nieważności...

Przegląd prasy

Kopie dokumentów należy podpisać

Strony składające do sądu ksero dokumentów powinny złożyć na nich oryginalny podpis. Jeżeli tego nie zrobią, sąd nie zaliczy przedstawionych kopii do materiału dowodowego... Gazeta Prawna

W sądach zabraknie asystentów

Asystentami sędziów mogą być wyłącznie osoby, które ukończą aplikację ogólną lub zdały jeden z prawniczych egzaminów zawodowych... Gazeta Prawna

E-kontrola rozpoczyna się pisemnym wezwaniem

Podatnik, który otrzyma z urzędu skarbowego pisemne wezwanie do przekazania danych w formie elektronicznej, otrzymuje jednocześnie informację, że rozpoczęła się u niego e-kontrola... Gazeta Prawna

Firmy unikają e-PIT

Firmy mogą przesyłać kilkadziesiąt e-deklaracji, ale rzadko korzystają z tej możliwości... Gazeta Prawna

Dawna transakcja do podważenia

Minister skarbu nie został w 1998 r. prawidłowo powiadomiony o sprzedaży przez Polską Żeglugę Morską akcji Naftoportu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Proste sprawy też będą mogły trafić do mediacji

Jeśli projekt kolejnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego stanie się prawem, przed mediatorami otworzą się nowe możliwości zarabiania pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie chcą nadzoru ministra nad szkołą

Zastrzeżenia budzi zbyt duża władza dyrektora szkoły i jego przełożonego, ministra sprawiedliwości, nad przyszłymi sędziami i prokuratorami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odliczyłeś ulgę, pokaż, że masz dzieci

Fiskus kontroluje rodziców, którzy skorzystali z ulgi na dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1032/2008

Użytego w przepisach Kodeksu spółek handlowych określenia dywidenda akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, nie można utożsamiać z dywidendą w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wyrok WSA - I SA/Bd 603/2008

Brak jest w systemie podatku od wartości dodanej obowiązującym w 2005 r. przepisu prawa, który stanowiłby odstępstwo od art. 11 VI Dyrektywy VAT, tworząc jednocześnie możliwość ustalenia podstawy opodatkowania w sposób najbardziej zbliżony do stanu rzeczywistego, tak jak to czyni w krajowym systemie prawa art. 23 Ordynacji podatkowej. Brak jest takiej możliwości nawet w sytuacji, gdy doszło do uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Tym samym brak jest podstaw prawnych zgodnych ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej do szacowania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej...

Przegląd prasy

W samorządach 8,5 mld zł nadwyżki zamiast deficytu

Firmy, które podejmują się wykonania samorządowych inwestycji, godzą się na niższe ceny... Gazeta Prawna

Sprzedaż samochodu rozlicza i sprzedający, i nabywca

Sprzedaż samochodu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który płaci kupujący... Gazeta Prawna

Sprzedaż hotelu z 22-proc. podatkiem

Sprzedaż hotelu wraz z gruntem należy opodatkować 22-proc. stawką podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Odzyskany PIT interesuje fiskusa

Podatnicy, którzy pracowali za granicą, mogą odzyskać podatek płacony w kraju zarobkowania... Gazeta Prawna

Prawo do odszkodowania można sprzedać

Roszczenie o rekompensatę za szkody wyrządzone bezprawną odmową przyznania właścicielowi gruntu warszawskiego wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy może być scedowane na inną osobę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeden błąd podczas jazdy wyeliminuje kandydata

Krótsza jazda egzaminacyjna po mieście dla najlepszych kandydatów na kierowców i natychmiastowa informacja o popełnionym dyskwalifikującym błędzie - to tylko dwie z kilkunastu zmian, jakie czekają przyszłych kierowców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasiłek nie pomniejsza zwrotu kosztów pogrzebu

Firma ubezpieczeniowa, pokrywając z OC sprawcy koszty pogrzebu ofiary wypadku drogowego, nie może pomniejszyć tego zwrotu o zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa forma własności

Właścicielem budynku może być tylko osoba, na której gruncie stoi, nawet jeśli nie ona go wzniosła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 152/2009

Dokonując wykładni art. 8 ust. 1 u.p.t.u. należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako usługi, podlegają tylko takie świadczenia, które ze względu na cel i przedmiot dają się wyodrębnić jako samodzielne zdarzenia prawne...

Wyrok NSA - II FSK 60/2008

Z art. 30 § 1 i § 4 w zw. z art. 8 i art. 115 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wynika, że niedopuszczalne jest orzeczenie o odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej z tytułu niedopełnienia przez spółkę cywilną obowiązków jako płatnika, o ile odpowiedzialność spółki jako płatnika wcześniej (art. 108 § 2 pkt 2 lit. b) Ordynacji podatkowej) lub równocześnie z odpowiedzialnością wspólników (art. 115 § 4 Ordynacji podatkowej) nie zostanie ustalona...

Przegląd prasy

VAT zapłaci podatnik w miejscu usług targowych

Opodatkowanie świadczenia usług organizacji targów i wystaw jest określane w miejscu, w którym usługi te zostały faktycznie wykonane... Gazeta Prawna

Cena z przetargu nie musi być ceną rynkową

Przetarg nie jest jedynym weryfikatorem ceny rynkowej... Gazeta Prawna

Tylko ugoda sądowa korzysta ze zwolnienia

Kwota odszkodowania wypłacona przez inwestora właścicielowi działki na podstawie ugody jest opodatkowana... Gazeta Prawna

Minister zbierze dane o 1 proc.

Resort finansów opracował procedurę przekazywania danych o 1 proc. podatku... Gazeta Prawna

Konkurencja u komorników zgrzyta, ale jest konstytucyjna

Komornik będzie mógł odmówić przyjęcia sprawy spoza rewiru, ale nic nie poradzi, jeśli kolega z daleka będzie podbierał mu klientów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Duży odsiew chętnych do wydawania certyfikatów

Większość osób, które chcą wydawać świadectwa energetyczne, nie zdała egzaminów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie: to już nie walka, to wojna

Buczeniem, tupaniem i okrzykami z sali wyrażali sędziowie swój stosunek do propozycji MS dotyczących zmian w sądownictwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawcy pod presją uśpionych strajków

Coraz częściej związki zawodowe wszczynają spór z pracodawcą i nie dążą do jego zakończenia, by groźbą jego eskalacji wymuszać ustępstwa w ważnych dla załogi sprawach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 maja 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

O ile jednorazowe wynagrodzenie pieniężne za ustanowienie przez Wnioskodawcę użytkowania pasa gruntu stanowi odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej, to skorzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 254/2008

Przepis art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.), nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy, o stosowną część zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu...

Przegląd prasy

Upowszechnienie e-podpisu zależy od urzędników

Zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym wprowadzają cztery rodzaje e-podpisu... Gazeta Prawna

Zawieszona firma nie składa deklaracji

Podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, pozostaje w rejestrze VAT, ale jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji za okresy zawieszenia... Gazeta Prawna

Komisant zapłaci podatek od auta

W przypadku sprzedaży komisowej samochodów obowiązek zapłaty podatku akcyzowego spoczywa na komisancie... Gazeta Prawna

Odzyskamy nieodliczone składki zdrowotne w PIT

Do 30 listopada 2008 r. nie można było odliczać zagranicznych składek ubezpieczeniowych... Gazeta Prawna

Chcą ukrócić bezkarne grodzenie szlaków

Właściciele działek mogą zablokować turystom przejście lub przejazd szlakiem turystycznym albo dojście do punktu widokowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybkie zmiany w sądach nieuniknione

Na dwóch sędziów funkcyjnych przypada jeden zwykły - liniowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynik egzaminu można zweryfikować

Minister sprawiedliwości mógł wstrzymać z urzędu wykonanie uchwały komisji o naborze na aplikację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS nie sięgnie łatwo do kieszeni prezesów

Zanim ZUS wystąpi do członków zarządu o zaległe składki, musi zostać zakończone postępowanie egzekucyjne z majątku spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 57/2009

Jeżeli przepis art. 179 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi odstępstwo od reguły określonej w art. 123 tej ustawy, to jakiekolwiek ograniczanie strony w dostępie do zgromadzonych w sprawie dowodów może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, inaczej proces podatkowy może upodobnić się do procesu inkwizycyjnego...

Wyrok WSA - I SA/Bk 605/2008

Nierzetelność w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza się tylko do nieujęcia w księgach poszczególnych operacji gospodarczych, ale także może wiązać się z ujęciem tych operacji w wartościach (obrotu , przychodu, kosztów) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki miał miejsce...

Przegląd prasy

Banki pobiorą prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu

Konsument, odstępując od umowy kredytu, będzie płacił odsetki od kapitału za czas korzystania z kredytu... Gazeta Prawna

Dochód z wykupu akcji jest opodatkowany przez akcjonariusza w zeznaniu rocznym

Mniejszościowi akcjonariusze, których prawa udziałowe w spółce zostały wykupione, powinni zapłacić podatek z otrzymanej należności za zbywane akcje... Gazeta Prawna

E-kontrola jest coraz bardziej popularna

Urzędnicy skarbowi coraz chętniej korzystają z e-kontroli... Gazeta Prawna

Turysta szybciej odzyska podatek

Komisja Przyjazne Państwo chce usprawnić zwrot VAT turystom spoza UE... Gazeta Prawna

Temida przyjazna tylko w niektórych miastach

Petent najwięcej dowie się bezpośrednio w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Także na giełdowym parkiecie prawo nie działa wstecz

Doradca finansowy nie odpowie za czyny, które w chwili ich popełnienia nie były zakazane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nierzetelni kredytobiorcy nadal w rejestrach

Biuro Informacji Kredytowej może udostępniać bankom dane byłych dłużników, ale tylko jako dane statystyczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy czeka reforma

Zmniejszenie wpływu ministra na wybór prezesów sądów, wprowadzenie kadencyjności przewodniczących wydziałów i okresowe oceny sędziów - to najnowsze plany rządu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 maja 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Należy uznać, iż w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z dostawą, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nabyła samolot wyprodukowany w 1987r. w Szwecji o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton. Spółka nie posiada koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego. Dostawcą samolotu był podmiot z poza obszaru UE, niezarejestrowany jako podatnik VAT ani podatnik od wartości dodanej na terytorium UE...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1155/2008

Organ odwoławczy powinien wydać rozstrzygnięcie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku przez skarżącą spółkę – nie miał on natomiast podstawy prawnej do weryfikowania prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego w toku postępowania dowodowego. Jeżeli organ ten uznał za konieczne dokonanie klasyfikacji wyrobu na potrzeby zastosowania odpowiedniej stawki podatku powinien to uczynić na podstawie przedstawionych przez stronę dokumentów, bez potrzeby przeprowadzania postępowania dowodowego...

Przegląd prasy

Trzy miesiące na zwrot podatku bez oprocentowania

Organ podatkowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty wykazanej w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Strata z giełdy nie pomniejsza innych dochodów

Dochód ze sprzedaży akcji i instrumentów pochodnych nie podlega łączeniu z innymi dochodami... Gazeta Prawna

Poczęstunek może być kosztem

Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów mogą być zaliczone do kosztów... Gazeta Prawna

Korekty VAT zablokują urzędy skarbowe

Rośnie zainteresowanie odzyskaniem nieodliczonego VAT od zakupu aut i paliwa do nich... Gazeta Prawna

Spadkobiercy konkubiny muszą spłacić konkubenta

Po rozstaniu życiowych partnerów każdy z nich może się domagać zwrotu nakładów poczynionych na majątek partnera w czasie konkubinatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno o odszkodowanie od trzynastolatka

Dochodzenie rekompensaty za szkody wyrządzone przez małoletnich powinno być łatwiejsze - zgadzają się prawnicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno dowolnie zaniżać odszkodowania

Reguły ustalania wysokości odszkodowania powinny być bardzo przejrzyste i znane przed podpisaniem umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo budowlane w jednym kodeksie

Nie trzeba będzie już przebijać się przez dziesiątki aktów prawnych dotyczących procesu budowlanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 848/2008

Wydanie decyzji w trybie art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej nie powoduje zmiany charakteru zobowiązania - w dalszym ciągu nie jest to zobowiązanie o którym mowa w art. 21 par. 1 pkt. 2. Wobec tego do decyzji takich nie ma zastosowania art. 68 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej, a decyzja może być wydana do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Go 556/2008

Wobec upływu terminu wynikającego z art. 65 par.5 i art. 230 par.4 Kodeksu celnego stosowanie procedury przewidzianej w art. 230 par.1 Ordynacji podatkowej jest niecelowe, gdyż organ I instancji również utracił możliwość określenia kwoty długu celnego w wysokości wyższej niż wynikająca z pierwotnej decyzji. Organ odwoławczy uprawniony jest natomiast do korekty decyzji pierwszoinstancyjnej jedynie na korzyść skarżącego...

Przegląd prasy

Kontrole z zaskoczenia nadal są postrachem firm

Przedsiębiorcy obawiają się, że częste kontrole bez uprzedzenia mogą sparaliżować ich działalność... Gazeta Prawna

Biegli rewidenci pod nadzorem publicznym

Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego sprawującej nadzór nad biegłymi rewidentami będzie trwała 4 lata... Gazeta Prawna

Raport skonsolidowany dostarcza więcej danych

Inwestor, który zapozna się ze sprawozdaniem jednostkowym oraz skonsolidowanym, będzie mógł właściwie ocenić kondycję finansową spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowe... Gazeta Prawna

Umorzone odsetki kredytu mogą być przychodem

Brak jednoznacznych przepisów dotyczących opodatkowania odsetek od umorzonego kredytu jest powodem wydawania rozbieżnych interpretacji podatkowych... Gazeta Prawna

Sądy wymierzą karę za przewlekłość

Długotrwałe postępowanie będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego - planuje MSWiA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd planuje szybki rozwój sieci internetowej

Łatwiejsza budowa infrastruktury na cudzych działkach i wzdłuż dróg, okablowanie nowych domów, prostsze prawo budowlane - umożliwią lepszy dostęp do sieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rodzinna firma nie oznacza zagrożenia

Zdominowanie właścicielskie spółki przez rodzinę wspólników nie daje dodatkowych uprawnień udziałowcom mniejszościowym - orzekł sąd w sprawie AWR Wprost... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szykuje się rewolucja w naborze na aplikacje

Każdy, kto zda egzamin, zostanie przyjęty na aplikację prawniczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1508/2007

Zaliczka uiszczana przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu wspólną nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową (art. 14 i art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali) stanowi przychód tej wspólnoty w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p...

Wyrok WSA - I SA/Bk 555/2008

W myśl postanowień art. 230 §4 Kodeksu celnego powiadomienie dłużnika o zarejestrowaniu kwoty należności nie może nastąpić po upływie 3 lat licząc od dnia powstania długu celnego. Termin ten zgodnie z postanowieniami § 5 ulega zawieszeniu m.in. z dniem wszczęcia postępowania karnego, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skutek zawieszenia biegu przedawnienia powoduje zdaniem sądu nie każde wszczęcie postępowania karnego, lecz tylko postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania z tytułu długu celnego, którego dotyczy przedawnienie...

Przegląd prasy

Nie w całej Unii jest ekopodatek

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem podatku ekologicznego... Gazeta Prawna

Stypendium od gminy bez podatku

Stypendia dla studentów i doktorantów przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą być w całości zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Zerowa stawka VAT mimo kradzieży towaru

Jeśli kradzież towaru przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nastąpiła poza granicami Polski i podatnik ma dokumenty ją potwierdzające, to nie utraci prawa do zerowej stawki VAT... Gazeta Prawna

Skarbówka uzyska dane firmy od operatora internetu

Organy kontroli skarbowej zyskają uprawnienia związane z kontrolą wykorzystywania internetu do prowadzenia nieopodatkowanej działalności... Gazeta Prawna

Nie było wezwania - nie powinno być wyroku

Polski sąd nie może w żadnym wypadku oceniać wyroku sądu państwa UE pod względem merytorycznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są już pierwsi chętni, by złożyć pozwy zbiorowe

Powstają grupy zainteresowanych wspólnym występowaniem do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz e-handlu lekami można podważyć

Aby sprzedaż leków na receptę uznać za wysyłkową, trzeba najpierw określić, co to w ogóle oznacza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie chcą oświadczeń w Internecie

Propozycja pełnej jawności oświadczeń majątkowych przestraszyła środowisko... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 maja 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia wniesionych do Spółki komandytowej nieruchomości będzie wartość początkowa nieruchomości wynikająca z ewidencji środków trwałych prowadzonej przez spółkę komandytową z zastrzeżeniem, iż wartość ta nie może być wyższa od wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 622/2008

Przesłanka niemożności wykorzystywania gruntu lub budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, jako że zamieszczona jest w przepisie prawa podatkowego, adresowana jest do organów podatkowych. W tej sytuacji, organy te zobligowane są w toku prowadzonego postępowania wyjaśnić, czy rzeczywiście dany przedmiot opodatkowania będący w posiadaniu przedsiębiorcy ze względów technicznych nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Środkami dowodowymi, z których mogą korzystać organy podatkowe, są wszystkie dopuszczalne przepisami Ordynacji podatkowej, a w szczególności oględziny przedmiotu opodatkowania, przesłuchanie strony postępowania (za jej zgodą), przesłuchanie świadka, czy też powołanie biegłego. Posiłkowo, organy te mogą posługiwać się także przepisami prawa budowlanego...

Przegląd prasy

Inwestorzy dostaną więcej danych o wycenie instrumentów finansowych

Spółki będą musiały prezentować wartość godziwą instrumentów zgodnie z hierarchią wyceny... Gazeta Prawna

Raje podatkowe będą istniały w nowej formie

Pod wpływem presji międzynarodowej raje podatkowe zapowiadają zmiany przepisów... Gazeta Prawna

Pensja finansowana z dotacji unijnej podlega PIT

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu sfinansowanego ze środków pochodzących z dotacji rozwojowej nie będzie zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

e-PIT-37 przesłało przez internet prawie 82 tysiące podatników

Ponad 89 tysięcy podatników złożyło zeznania za 2008 rok przez internet, w tym prawie 82 tysiące bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem... Gazeta Prawna

Dla roszczeń liczy się czas

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polska wciąż zalana podróbkami towarów

Amerykanie chwalą nas za zmiany w prawie i skuteczniejszą walkę z piratami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostęp do Internetu na razie bez zmian

Parlament Europejski przyjął poprawkę zakazującą odcinania Internetu bez wcześniejszego orzeczenia sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cenzurka zdecyduje o losie prokuratora

Co najmniej raz na cztery lata śledczych czeka weryfikacja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 16/2008

Sąd pierwszej instancji uznał, że organy podatkowe, kwalifikując wymienione roboty jako ulepszające środek trwały, powinny skorzystać z opinii biegłego natomiast nie wyjaśnił dlaczego oparcie się na jednoznacznej dokumentacji jest niewystarczające, a więc nie wskazał żadnych – a w każdym razie racjonalnych – przyczyn tego stanu rzeczy. Nie miał więc prawa odrzucić tych dowodów, skoro nie był w stanie podważyć ich wiarygodności i mocy dowodowej...

Wyrok WSA - I SA/Bd 123/2009

Ustalenie wartości samochodu podobnego do samochodu nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Macieja Brzezińskiego winno nastąpić w oparciu o wartość rynkową podobnego pojazdu krajowego z okresu wewnątrzwspólnotowego nabycia...

Przegląd prasy

Rząd chce znieść odrębność postępowań gospodarczych

Do sądów gospodarczych trafiają sprawy, do których trzeba stosować aż cztery procedury szczególne... Gazeta Prawna

Kratka znów decyduje o odliczeniu VAT

Podatnikom przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od samochodów z kratką oraz od paliwa do tych aut - tak orzekło siedem WSA... Gazeta Prawna

Wniosek o wydanie certyfikatu księgowego trzeba złożyć według wzoru

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego muszą złożyć wniosek o wydanie certyfikatu zgodnie z ustalonym wzorem... Gazeta Prawna

Klienci skarżą się na błędy biur rachunkowych

Część pracowników biur rachunkowych nie aktualizuje swojej wiedzy... Gazeta Prawna

Opuszczenie spółki jest bezwarunkowe

Jeśli wspólnik uzależnił wypowiedzenie umowy spółki od przyjęcia przez pozostałych wspólników wskazanych przez niego warunków rozliczenia udziałów, to takie jego oświadczenie nie prowadzi do rozwiązania spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Internet - lepszy dostęp, większa anonimowość

Parlament Europejski ma uchwalić tzw. Pakiet telekomunikacyjny, który ma określić zasady dostępu do internetu oraz dopuszczalne ograniczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kary za brak pozwolenia zgodne z konstytucją

Sankcje za nielegalne użytkowanie budynku muszą być surowe, mają bowiem mobilizować do załatwienia formalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaoszczędź na podatkach

W kryzysie coraz więcej firm chce zmniejszyć swoje obciążenia na rzecz fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 maja 2009

Informacje NetTAX

Kolejna duża nowelizacja ustawy o VAT

Na początku przyszłego roku w życie wejdzie nowelizacja dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, na mocy której zostaną zmienione zasady nakładania podatku VAT na usługi transgraniczne. Ministerstwo Finansów już przygotowało projekt ustawy dostosowujące polskie przepisy do rozwiązań unijnych...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jeżeli Spółka zatrudnia ponad 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to wypłacane przez Spółkę świadczenie, mimo nazwania je „urlopowym”, nie może być utożsamiane ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zbieżne jest tylko nazewnictwo). Oznacza to, że wydatki poniesione na wypłatę tego rodzaju świadczenia urlopowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 97/2009

Organy podatkowe naruszyły prawo wspólnotowe przez to, że o braku prawa skarżącej Spółki do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawionych przez J.G. wywiodły z faktu braku rejestracji tego podmiotu jako „podatnika VAT czynnego” i to w sytuacji, gdy samo dokonanie udokumentowanych tymi fakturami sprzedaży usług budowlanych nie było przez te organy kwestionowane...

Przegląd prasy

Prawo autorskie nie chroni orzecznictwa sądowego

Orzeczenia sądów, akty prawne i ich projekty nie są chronione prawem autorskim... Gazeta Prawna

Służba Celna będzie nadzorować hazard

Czynności kontrolne gier i zakładów wzajemnych przejmie Służba Celna... Gazeta Prawna

Za PIT złożony po terminie grozi mandat

Podatnicy, którzy wysłali PIT przez internet po terminie, mogą zostać ukarani mandatem... Gazeta Prawna

Fiskus oszczędza na kontroli, etatach i prądzie

Izby skarbowe i urzędy kontroli skarbowej przygotowały raporty o oszczędnościach... Gazeta Prawna

Domownik nie musi posiadać ubezpieczenia rolniczego

Nie trzeba dokumentować opłacenia składek KRUS przy ubieganiu się o wliczenie do stażu pracowniczego okresu pracy w gospodarstwie rodziców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy krewny strony wyręczy adwokata przed sądem

Magistrowie prawa będą mogli występować w procesach cywilnych i administracyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z policją i kuratorem po własne dziecko

Sądy opiekuńcze otrzymają nowe narzędzia egzekwowania kontaktu rodzica z dzieckiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od jutra z sądów znikną asesorzy

Kilkaset procesów w całym kraju może zostać zawieszonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 maja 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 459/2008

Jedynie w sytuacji, gdy postępowanie kontrolne kończy się wynikiem kontroli a nie wydaniem decyzji w rozumieniu Ordynacji podatkowej, nie ma możliwości zawieszenia postępowania w oparciu o art. 201§1 pkt 2 Ordynacji podatkowe...

Wyrok WSA - I SA/Sz 463/2008

Obciążenie zobowiązanego kosztami postępowania egzekucyjnego uzasadnione jest tylko wtedy, gdy egzekucja została wszczęta i była prowadzona zgodnie z prawem, tzn., gdy egzekucja była dopuszczalna...

Przegląd prasy

Asesorzy nie będą mogli wydawać wyroków

Prawie 350 asesorów nie zostało jeszcze powołanych przez prezydenta na stanowisko sędziego... Gazeta Prawna

Całości dochodów z czynszów otrzymanych przez TBS podlega zwolnieniu z CIT

Zwolnienie z CIT obejmuje również część przychodów TBS z czynszów przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na wybudowanie zasobów mieszkaniowych... Gazeta Prawna

Akcje nabyte przed 2004 r. nie są opodatkowane

Zwolnienie z PIT od zysków giełdowych akcji zagranicznych nabytych przed 2004 rokiem nie jest określone bezpośrednio w przepisach podatkowych... Gazeta Prawna

Będą ulgi w spłacie podatków dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Nowe rozporządzenie określi zasady przyznawania ulg w spłacie podatków przedsiębiorcom zatrudniającym osoby w niekorzystnej sytuacji i osoby niepełnosprawne... Gazeta Prawna

Operatorzy sieci komórkowych ciągle wykorzystują klientów

Aż 24 niedozwolone zapisy znaleźli urzędnicy we wzorach umów stosowanych przez Erę, Orange i Play... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najlepsi dostaną pieniądze na pomoc pokrzywdzonym

Instytucje, które pomagają ofiarom przestępstw, będą na to dostawały pieniądze ze specjalnego funduszu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezydent ma określony czas na nominacje

W ciągu miesiąca od wniosku Krajowej Rady Sądownictwa głowa państwa musi wręczyć nominacje sędziowskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieudany mariaż prawa z medycyną

Na ocenę, czy był błąd w sztuce lekarskiej, trzeba czekać dwa lata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama