Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2749/2008

Zawarcie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych regulacji, które nie zostały przewidziane w upoważnieniu do jego wydania dokonane zostało z naruszeniem art. 92 ust. 1 Konstytucji RP...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Spółka mogła traktować samochód, który był przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, a w trakcie jej trwania był użytkowany dłużej niż pół roku, jako towar używany i tym samym miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Stare banderole będą ważne do 2010 roku

Od dziś obowiązują przepisy przedłużające ważność starych znaków akcyzy, które były naniesione na wyroby spirytusowe lub winiarskie do końca lutego tego roku... Gazeta Prawna

Byłemu wspólnikowi należy wypłacić zwrot nadwyżki VAT

Były wspólnik spółki cywilnej mógł po likwidacji zażądać zwrotu nadwyżki VAT... Gazeta Prawna

Właściciel firmy wpisze w koszty pensję małżonka

Koszty pensji małżonka zatrudnionego w rodzinnej firmie winny być zaliczane do wydatków, pomniejszających przychód - uważają senatorowi... Gazeta Prawna

Ostatni dzień na złożenie PIT

Zeznania PIT za 2008 rok podatnicy muszą złożyć najpóźniej dziś do północy... Gazeta Prawna

Nie zmienia się zasad w toku przekształceń

Jeśli wspólnota już powstaje na podstawie uchwały wyodrębniającej nieruchomość wielobudynkową, to członkowie nie mogą się domagać wyodrębnienia nieruchomości jednobudynkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Maleje groźba wyższych kar za brawurę

Prezydent, zamiast podpisać ustawę fotoradarową, kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tony formularzy krążą między urzędami

Wpisanie zmian do gminnej ewidencji zajmuje dziś kilkakrotnie więcej czasu niż w marcu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcze matki nierówno traktowane

Abolicja obejmie wszystkie kobiety, które prowadziły firmy na urlopach macierzyńskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-74/2008

Artykuł 17 ust. 2 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które w przypadku nabycia towarów subwencjonowanych z funduszy publicznych, dopuszcza odliczenie związanego z tym podatku od wartości dodanej jedynie do wysokości części nieobjętej subwencją...

Wyrok NSA - II FSK 1884/2007

Wydatek z tytułu wykonania umowy, którego ciężar obiektywnie mógł zostać uwzględniony w innych przeprowadzonych lub prawnie i faktycznie uzasadnionych czynnościach podatnika, a jej treść i okoliczności wskazują na zasadniczy powód zawarcia w postaci dążenia do osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności neutralizacji skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych, w których podmiot ten uczestniczył, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przegląd prasy

Upoważnienie do e-deklaracji bez opłaty

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji papierowej podlega opłacie skarbowej... Gazeta Prawna

Jest coraz mniej doradców podatkowych

Do doradztwa podatkowego uprawnionych jest w Polsce 8760 doradców... Gazeta Prawna

Od 1 lipca 2009 r. zgłoszenia celne tylko elektronicznie

Już od 1 lipca 2009 r. przedsiębiorcy będą musieli dokonywać wywozowych zgłoszeń celnych w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Abolicja: podatnicy są wzywani do usuwania błędów

Organy podatkowe są w trakcie weryfikacji wniosków abolicyjnych złożonych do 6 lutego... Gazeta Prawna

Luksusowej bielizny nie kupisz w dyskoncie

Każdy posiadacz prestiżowej marki może zakazać sprzedaży oznaczonych nią towarów w sklepach dyskontowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W sprawie o zachowek wolno żądać więcej

Zasadniczo wystąpienie do sądu przerywa bieg przedawnienia, lecz tylko co do konkretnej kwoty wskazanej w pozwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

"Rodzina na swoim" także dla singli

Samotni oraz osoby będące w nieformalnych związkach będą mogły skorzystać z kredytów mieszkaniowych, do których dopłaca państwo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki sądu są wiążące tylko dla komitetów

Zakazane przez sąd spoty wyborcze nie znikną z Internetu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-357/2007

Pojęcie "publicznych służb pocztowych", zawarte w art. 13 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG, należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono operatorów publicznych lub prywatnych, którzy zobowiążą się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocztowych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, zmienionej dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r...

Wyrok NSA - II FSK 1819/2007

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w obszarze wynikającego z tego przepisu unormowania przedmiotu opodatkowania, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki, w celu umorzenia tych akcji, nie jest tożsamy z inną sprzedażą akcji i został zrównany, jako podatkowo znacząca postać udziału w zyskach spółki akcyjnej, z dochodem faktycznie uzyskiwanym z akcji, czyli dywidendą...

Przegląd prasy

Prawie połowa starostów nie dokonała ewidencji gruntów

Większość działek państwowych nie ma aktualnego i wiarygodnego stanu prawnego - wynika z raportu NIK... Gazeta Prawna

Kandydaci muszą uzupełnić dokumenty

Kandydaci, którzy w tym roku złożyli wniosek o wydanie certyfikatu księgowego bez urzędowej informacji o niekaralności, będą musieli dosłać ten dokument... Gazeta Prawna

Ewidencja gruntu decyduje o niższej stawce podatku od nieruchomości

O podatku od nieruchomości dla budynków w pierwszej kolejności decyduje ewidencja gruntów i budynków... Gazeta Prawna

Upoważnienie do e-deklaracji bez opłaty

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji papierowej podlega opłacie skarbowej... Gazeta Prawna

Uproszczenia mogą utrudnić budowę domów

Architektom, inżynierom budownictwa oraz urbanistom nie podoba się zastąpienie pozwoleń budowlanych rejestracją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Arystokratom trudno odzyskać własność ich dawnych pałaców

Rodzina książąt Druckich-Lubeckich walczy o nowelę przepisów o gospodarce nieruchomościami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co trzecia skarga do WSA jest skuteczna

Na rozstrzygnięcie sprawy przez WSA czeka się od trzech do sześciu miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratury zaczynają płacić za lenistwo

Obywatele, których sprawy utknęły w prokuraturze, już za kilka dni będą mogli się skarżyć na opieszałych śledczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2336/2008

Przekazanie w formie darowizny środków pieniężnych bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespełnieniem warunku zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, iż środki pieniężne stanowiące przedmiot umowy darowizny zostały przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za pośrednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego...

Wyrok WSA - II SA/Bk 787/2008

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji jest postępowaniem nadzwyczajnym i muszą istnieć "mocne" podstawy z art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), aby twierdzić, że podstawa prawna do stwierdzenia nieważności istnieje i nie budzi wątpliwości...

Przegląd prasy

Rejestracja stowarzyszeń sprzeczna z prawem Unii

Cudzoziemcy bez stałego miejsca zamieszkania w Polsce nie mogą zakładać stowarzyszeń... Gazeta Prawna

Podatkowe kłopoty z pożyczkami w walucie

Podatnicy zawierający pożyczki w walucie obcej mogą mieć kłopot z ustaleniem podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

W limicie dochodów dziecka nie uwzględnia się odliczeń i składek

W przypadku gdy po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów dochód dziecka przekroczy 3088,68 zł, rodzic nie odliczy ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Akcyza na biogaz jest pobierana bezprawnie

Biogaz wykorzystywany do agregatów prądotwórczych podlega akcyzie... Gazeta Prawna

SKOK wygrały proces z nadzorem

Głośny spór między Kasą Krajową SKOK i spółką SKOK Holding w Luksemburgu a Komisją Nadzoru Finansowego sąd rozstrzygnął na korzyść SKOK... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewielu skusił łatwiejszy wstęp do palestry

Choć nowe przepisy obowiązują od miesiąca, nie ma wielkiej fali wniosków o wpis na listę adwokatów czy radców bez aplikacji i egzaminu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne licytacje sposobem na oszczędności

Firmy walczące o zamówienia publiczne w Internecie potrafią zejść nawet do jednej trzeciej początkowej ceny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Domy dla cudzoziemców z UE już bez zezwolenia

Od 1 maja zniknie kolejna bariera w nabywaniu przez obywateli państw Unii gruntów i domów na terenie Polski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 901/2008

Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt1 lit. a/ ustawy z 7 lipca 19994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych...

Wyrok WSA - I SA/Gl 959/2008

Skoro przychód z planowanej sprzedaży dotyczy nieruchomości o charakterze niemieszkaniowych, należących do małżonków na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej, wykorzystywanych przez małżonka wnioskodawczyni na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a składniki te stanowią środki trwale i jako takie winny być objęte ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to przychodu tego nie można kwalifikować jako przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof...

Przegląd prasy

Turysta powinien otrzymać zwrot VAT na konto

Podróżni spoza UE, którzy chcą odzyskać VAT od zakupów dokonanych w Polsce, powinni otrzymać zwrot również w formie przelewu od sprzedawcy... Gazeta Prawna

Dochód z umorzenia starych akcji nie podlega PIT

Jeśli akcje zostały nabyte przed 2004 rokiem, to dochód uzyskany z wykupu akcji przez spółkę w celu ich umorzenia jest zwolniony z opodatkowania... Gazeta Prawna

Zniesienie podatku Belki jest nierealne

Likwidacja czy też czasowe zaniechanie poboru podatku od zysków kapitałowych jest nieuzasadnione ekonomicznie... Gazeta Prawna

Agencje nieruchomości oszukują fiskusa

Agencje nieruchomości proponują niewystawianie faktur VAT za swoje prowizje... Gazeta Prawna

Spółki mają kłopot z jednym okienkiem

Przedsiębiorcy rejestrujący firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym woleliby powrót do starych przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wiadomo, kiedy można zmienić umowę

Specyfikacje przetargowe nagminnie kopiują stary przepis pozwalający na aneksowanie umów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie robią porządki na drogach

Będą nowe zasady rejestracji i badań technicznych samochodów oraz mniej ograniczeń dla kolejek turystycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składka łamie prawo UE

Brak możliwości odliczenia w Polsce składek zdrowotnych zapłaconych w innym kraju UE ogranicza swobodę przemieszczania się i pobytu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 kwietnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Jeżeli podatnik zamierza dokonać dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowi terenów budowlanych i przeznaczonych pod zabudowę, dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to należy uznać, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 110/2009

Za zasadne należy uznać stanowisko strony skarżącej, iż na gruncie ustawy o VAT z 1993r., brak danych nabywcy w rejestrze prowadzonym w państwie obcym nie stanowi wystarczającej przesłanki do zakwestionowania eksportu i sprzedaży towaru podmiotom zagranicznym. W sytuacji zaś, gdy podatnik dysponuje sporządzonymi przez właściwy organ celny dokumentami SAD za kontrolowany okres, to ciężar podważenia tych dokumentów i udowodnienia, że wykazany w nich eksport funkcjonujących w obrocie gospodarczym towarów faktycznie nie wystąpił, obciąża organ podatkowy. Nie wystarczy w związku z tym ograniczyć działalność badawczą organu do wykazania, iż wywóz towarów poza granice był niemożliwy oraz niewiarygodny i na tej podstawie przyjąć że nie nastąpiła czynność, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Rozliczanie strat z funduszy jest ryzykowne

Przepisy nie przewidują wprost możliwości rozliczenia strat z funduszy inwestycyjnych jak przy inwestycjach giełdowych... Gazeta Prawna

1 proc. podatku wspiera cele społeczne

W PIT za 2008 rok, aby przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, wystarczy obliczyć kwotę oraz wskazać nazwę organizacji i jej numer KRS... Gazeta Prawna

Mąż płaci za fakturę, ale z ulgi korzysta wspólnie z żoną

Małżonkowie, którzy posiadają faktury za internet na swoje nazwiska, mogą oboje skorzystać z ulgi... Gazeta Prawna

Firmy będą się łączyć, aby nie splajtować

Dobra sytuacja spółki po połączeniu może być wynikiem manipulacji księgowej... Gazeta Prawna

Obrazu Jana Matejki nie można w muzeum sfotografować za darmo

Część muzeów zabrania bezpłatnego fotografowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dlaczego ginie coraz więcej samochodów

Tylko w marcu skradziono ich ponad 1400... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie chcą uwłaszczenia na działkach

Działkowicze będą mogli wykupić ogródki działkowe z bonifikatą, a Polski Związek Działkowców zostanie rozwiązany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopoty darczyńców z przekazaniem 1 proc.

Część organizacji pożytku publicznego może nie otrzymać w tym roku pieniędzy z 1 procentu podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienia NSA - I FSK 232/2009

Dopiero wtedy, gdy strona w treści udzielonego pełnomocnictwa procesowego lub w inny jednoznaczny sposób nie wskazała, któremu z ustanowionych przez nią pełnomocników należy dokonywać doręczeń, to zgodnie z art. 76 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyboru dokonuje sąd....

Wyrok WSA - I SA/Rz 19/2009

Co do zasady – na podstawie przepisów wspólnotowych – czynność wniesienia aportu jest opodatkowana; jej dokonanie nie powoduje w realiach niniejszej sprawy zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT z 2004r. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył całość podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych (gdyż były używane do wykonywania czynności opodatkowanych), a następnie wykorzystał je do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych się nie zmienił. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ww. ustawy w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Przegląd prasy

Reklamy piwa w telewizji po godzinie 23

Czas emisji reklamy piwa w telewizji zostanie skrócony w ciągu doby z ośmiu godzin do siedmiu... Gazeta Prawna

Licencje programowe także dla mediów komercyjnych

Abonament zostanie zastąpiony finansowaniem z wpływów z VAT wypracowanego przez sektor medialny... Gazeta Prawna

Podatnik może uzupełnić wniosek

Jeżeli podatnik nie dołączy odwołania do wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia, organ podatkowy musi wezwać podatnika do usunięcia tego braku... Gazeta Prawna

Fikcyjne faktury pod lupą fiskusa

Przedsiębiorcy bardzo często w swojej działalności stosują fikcyjne faktury... Gazeta Prawna

Pozwy zbiorowe wkrótce będą w zasięgu ręki

Na trwającym właśnie posiedzeniu posłowie zajmą się procedurą dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowskie pensje już zależą od gospodarki

Nowe zasady wynagradzania sędziów i prokuratorów, a co za tym idzie podwyżki - przewidują przepisy, które dziś wchodzą w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie jednak nie zablokują eurowyborów

Wszystkie komisje potrzebne do przeprowadzenia wyborów do europarlamentu są już powołane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reforma oświaty: więcej kosztów niż entuzjazmu

Dziś wchodzi w życie ustawa umożliwiająca posyłanie sześciolatków do szkół... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 726/2008

Podatnik powinien uprawdopodobnić źródło pokrycia wydatków...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

W przypadku, gdy Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia przekazywanych nieodpłatnie towarów (z uwagi np. na brak możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów), to przekazanie tych towarów nie stanowi dostawy towarów i nie ma obowiązku opodatkowania tych czynności. W przypadku natomiast, gdy Spółka dokonuje nabycia towarów i usług, które w momencie zakupu służą bezpośrednio wykonywanym czynnościom opodatkowanym (a więc przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego), które następnie zostaną nieodpłatnie przekazane – takie nieodpłatne przekazanie traktowane jest jak dostawa towarów i będzie rodziło konieczność opodatkowania podatkiem VAT, pod warunkiem, że towary te nie wypełniają definicji prezentów o małej wartości czy próbek w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 7 ustawy...

Przegląd prasy

Aby skorzystać z ulgi podatkowej należy rozliczyć się w terminie

Aby skorzystać z preferencji dla osób samotnie wychowujących dziecko, podatnik musi złożyć zeznanie roczne do 30 kwietnia i spełnić pozostałe ustawowe warunki... Gazeta Prawna

Naruszenie przepisów kontroli podatkowej unieważnia dowody

Dowodów uzyskanych podczas kontroli przeprowadzonej z naruszeniem przepisów nie można wykorzystać w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe... Gazeta Prawna

Będzie inne ujęcie przychodów z usług budowlanych

Przychód w przypadku usług budowlanych ujmuje się w miarę postępu prac... Gazeta Prawna

Elektroniczny PIT zmniejsza kolejki w urzędach

W zależności od regionu kraju PIT za 2008 rok nie złożyło jeszcze od 20 do 50 proc. osób... Gazeta Prawna

Ważne jest to, co wpisane do księgi wieczystej

Tak uznał Trybunał Konstytucyjny 21 kwietnia 2009 r. Małżonkowie sprzedali pod Szczecinem dom wraz z działką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloper upadł, prawo do garażu pozostało

Właściciele mieszkań zachowują prawo do korzystania z garażu podziemnego w postaci służebności gruntowej, jeśli deweloper będący jego właścicielem upadł przed 1 października 2003 r. i syndyk sprzeda garaż na licytacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwroty nadpłat do odbioru za granicą

Nawet 5,5 mld zł podatku nadpłacili Polacy pracujący w Holandii, Irlandii, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pensja żony obniży podatek z firmy męża

Obecnie przedsiębiorcy nie opłaca się zatrudniać na etacie współmałżonka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 kwietnia 2009

Informacje NetTAX

W życie wchodzą e-zgłoszenia celne

Kolejną z istotnych zmian jaka zostanie implementowana do systemu polskiego prawa celnego będą wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2009 r. nowe przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93, a ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L. 360 z 19.12.2006, str. 64). Przepisy owe dotyczącą obowiązku składania zgłoszeń wywozowych w formie elektronicznej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 870/2008

Wydatki poniesione przez podatnika mogą być pokryte jedynie dochodem po opodatkowaniu lub wolnym od opodatkowania...

Wyrok WSA - I SA/Kr 147/2009

W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Stare banderole na wyroby spirytusowe i winiarskie będą ważne dłużej

Ważność znaków akcyzy naniesionych na opakowania wyrobów spirytusowych lub winiarskich przed dniem wprowadzenia nowego wzoru znaków zostanie przedłużona... Gazeta Prawna

Czy od odszkodowania jest podatek dochodowy

Podatnik, który otrzymał odszkodowanie na mocy umowy notarialnej, musi wykazać je w rocznym PIT i opodatkować... Gazeta Prawna

Ulgi dla firm w spłacie zobowiązań stanowiących pomoc publiczną do 2014 roku

Przedsiębiorcy uzyskają ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną w zakresie inwestycji, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach... Gazeta Prawna

Zamiast jednorazowej akcyzy od samochodu ekopodatek co roku

Resort finansów ma gotowe założenia do projektu, który wprowadzi podatek ekologiczny... Gazeta Prawna

Bez nominacji nie wydadzą wyroków

Kilkuset asesorów w całym kraju może nie odebrać nominacji do 5 maja i stracić prawo do orzekania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można czerpać zyski z pomówień w sieci

W Internecie krąży czarna lista sędziów i prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budujący nie zapłaci za wykopaliska

Od jutra właściciel zabytkowej nieruchomości, który przeprowadza roboty budowlane, nie będzie musiał pokrywać kosztów badań archeologicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-recepta już na jesieni

Pacjenci będą mieli elektroniczne karty zdrowia, a także zapiszą się na wizytę u specjalisty przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1476/2007

Dowody nie znane organom i nie przedstawione w toku postępowania podatkowego do ich oceny nie mogą wywoływać skutków prawnych wywodzonych z postępowania odwoławczego...

Wyrok WSA - I SA/Bd 135/2008

Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, która skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i użyczenia nie niosą ze sobą skutków w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli nie doszło w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel) składników przedsiębiorstwa stanowiących minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogło realizować swoich zadań gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieści się w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyłączenia spod działania ustawy VAT...

Przegląd prasy

Nowe wytyczne do e-zgłoszeń celnych

Resort finansów opracował warunki przesyłania przez przedsiębiorców od 1 lipca 2009 r. zgłoszeń celnych w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca zawsze składa PIT-36 lub PIT-36L

Przedsiębiorca, który nie zlikwidował działalności gospodarczej, a tylko ją zawiesił i uzyskuje dochody ze stosunku pracy, musi się rozliczyć na druku PIT-36... Gazeta Prawna

Notariusze będą mieć mniej obowiązków

Ministerstwo Finansów chce, aby notariusze nie przesyłali wszystkich aktów do fiskusa... Gazeta Prawna

Fiskus chce wprowadzić podatek od aukcji internetowych

Ministerstwo Finansów planuje kontrole form sprzedaży na aukcjach internetowych... Gazeta Prawna

Spytaj prawnika za darmo

Od 20 do 25 kwietnia samorząd radców prawnych organizuje akcję darmowego poradnictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd II instancji musi analizować całe akta

Sprawa o odszkodowanie przeciw ubezpieczycielowi firmy powodującej szkodę ma charakter gospodarczy, podlega więc licznym rygorom procesowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał wytyka Sejmowi naruszenie procedury

Przepis, który przewiduje tylko dwie kary za najokrutniejsze zabójstwo, jest niezgodny z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elastyczny czas pracy receptą na kryzys

Rozpoczynanie pracy w tej samej dobie nie będzie już traktowane jako godziny nadliczbowe, pod warunkiem że pracownik miał wcześniej zapewniony 11-godzinny odpoczynek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - I FPS 3/08

Czynności wykonywane przez biegłego w postępowaniu sądowym, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie dotyczy ich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy...

Uchwała NSA - I FPS 5/08

W stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 1997 r. do 30 kwietnia 2004 r. zawarte w art. 21 ust. 7 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym pojęcie "różnica podatku niezwrócona przez urząd skarbowy (naczelnika urzędu skarbowego) w terminie, o którym mowa w ust. 6 w zdaniu pierwszym" odnosiło się wyłącznie do różnicy, co do której nie prowadzono postępowania wyjaśniającego...

Przegląd prasy

Przedsiębiorca nie przegra z powodu błędów formalnych

Sąd będzie miał obowiązek wezwać pełnomocnika przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych pisma - uznał TK... Gazeta Prawna

Błędną fakturę VAT należy korygować a nie anulować

Fakturę VAT wprowadzoną do obrotu prawnego pod wpływem błędu należy skorygować, a nie anulować... Gazeta Prawna

Rozliczający się przez internet szybciej otrzyma zwrot podatku

Osoby, które prześlą PIT-37 przez internet, oszczędzą nie tylko czas i pieniądze... Gazeta Prawna

Firmy rodzinne będą dokładniej sprawdzane przez fiskusa w 2009 r.

Podmioty powiązane w ramach optymalizacji podatkowej przerzucają między sobą dochody... Gazeta Prawna

Procedura łagodniejsza dla przedsiębiorców

W razie tzw. braków w odwołaniu od nakazu zapłaty w sprawach gospodarczych będzie można wnieść nowe pismo, które odniesie skutek, jakby już pierwsze było dobre... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odciski palców trafią do ewidencji paszportowej

Już w czerwcu wydawane paszporty będą zawierać dwa odciski palców, pobrane z obu dłoni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy o upadłości konsumenta są niejasne

Niewiele osób będzie miało szansę wyjść z długów dzięki instytucji upadłości konsumenckiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto odliczy cały VAT

Ministerstwo Finansów negocjuje z Komisją Europejską nowe, zgodne z prawem wspólnotowym, zasady opodatkowania samochodów osobowych użytkowanych przez przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 kwietnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jakkolwiek z brzmienia przepisów wynika, iż koszty reprezentacji nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to jednak naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem podatkowym, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, niezależnie od charakteru wydatków, których dotyczy ten podatek (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1485/2008

Skutkiem opieszałości organu, która doprowadziła do przekroczenia przez Ministra Finansów trzymiesięcznego terminu dla wydania interpretacji, wiążące jest dla tego organu stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji (tzw. milcząca interpretacja). Przepis art. 14e w związku z art. 14o § 2 Ordynacji podatkowej określa sposób, w jaki tzw. milcząca interpretacja może być wyeliminowana z obiegu prawnego. Minister Finansów może zatem w odrębnym postępowaniu, wszczętym z urzędu, przy spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie zmienić ową milczącą interpretację ukonstytuowaną przez upływ czasu we wniosku podatnika...

Informacje NetTAX

Przechowywanie danych o wysyłanych mailach

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wprowadzić instrumenty umożliwiające gromadzenie i przechowywanie - co najmniej przez pół roku, ale nie dłużej niż 2 lata - informacji o połączeniach telefonicznych, przesyłaniu wiadomości, danych, a także maili...

Przegląd prasy

Adwokat będzie mógł odmówić sporządzenia kasacji

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy niezwolnieni z kosztów sądowych będą mogli domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu... Gazeta Prawna

Umowy darowizny na wypadek śmierci zamiast testamentu

Będzie można dokonywać darowizn nieruchomości i rzeczy ruchomych na wypadek śmierci... Gazeta Prawna

Nowe warunki otrzymania certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg

Kandydaci ubiegający się o certyfikat księgowy będą musieli przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności... Gazeta Prawna

Kryzys zmniejszył opłacalność stref ekonomicznych

Przedsiębiorcy w specjalnych strefach ekonomicznych korzystają z ulg podatkowych... Gazeta Prawna

Ile kosztuje ochrona czci

Osoba domagająca się przed sądem ochrony swych dóbr osobistych, takich jak dobre imię, wizerunek, musi uiścić opłatę stałą od pozwu w kwocie 600 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szpitale i ubodzy chronieni przed komornikiem

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma chronić pieniądze oraz sprzęt medyczny szpitali przed komornikami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opiekun wspomoże ofiarę przestępstwa

Nie wyręczy pokrzywdzonego, ale pomoże w wielu czynnościach i niezbędnych wizytach w urzędach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zbyt wiele działek w patowej sytuacji

Stan prawny licznych nieruchomości jest tak zagmatwany, że prawie nie ma szans, by go rozwikłać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 716/2008

Kwota 45.700 zł uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 dotyczyła przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1107/2008

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 8 u.p.d.o.f., brak jest możliwości ujęcia w kosztach, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych niesłużących osiągnięciu przychodu...

Przegląd prasy

Kiedy i w jaki sposób można korzystać z pomocy pełnomocnika

Nie zawsze trzeba podpisywać umowy osobiście. Także załatwianie wielu innych spraw nie wymaga osobistego stawiennictwa... Gazeta Prawna

Pożyczki bez podatku do 5 tys. i 25 tys. zł

Limity zwolnień dla pożyczek między osobami niespokrewnionymi zostały odnowione. Limity 5 tys. i 25 tys. zł dotyczą okresów trzyletnich od 1 stycznia 2009 r.... Gazeta Prawna

Będą możliwe przebudowy bez zezwoleń i kontroli

Inwestor nie będzie musiał posiadać pozwolenia na przebudowę budynku ani zgłaszać jej do starosty. Konieczne ma być ustanowienie kierownika budowy oraz sporządzenie projektu budowlanego... Gazeta Prawna

Ubezpieczyciele zaostrzyli warunki i utrudniają wypłatę odszkodowań

Roszczeń o zadośćuczynienie jest kilkakrotnie mniej niż osób uprawnionych. Towarzystwa wypłacają zadośćuczynienia, ale wtedy trudniej jest uzyskać odszkodowanie... Gazeta Prawna

Polskie prawo znów niezgodne z unijnym

Polska narusza prawo wspólnotowe, kiedy pozwala firmom korzystać ze zwolnienia od podatku tylko wówczas, gdy alkohol wykorzystywany do produkcji kosmetyków czy artykułów chemii gospodarczej został skażony według naszych przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Omyłka rachunkowa nie musi dyskwalifikować

Pominięcie przez firmę jednej pozycji w sumowaniu ceny oferty nie oznacza jeszcze przegranej w przetargu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tegoroczni absolwenci z szansą na aplikację

Egzamin konkursowy na aplikację ogólną odbędzie się w połowie lipca - to najnowsza propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwestorzy boja sie pseudoekologów

Sprawy sądowe pokazują, że obok organizacji ekologicznych z prawdziwego zdarzenia istnieją i takie, które na ekologii próbują robić przede wszystkim interes... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1162/2008

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót ale uwzględniając treść art. 15 ustawy o podatku VAT oczywistym jest, że nie chodzi tu o obrót formalny wynikający tylko z treści faktury ale o obrót rzeczywisty, czyli sprzedaż towarów...

Wyrok WSA - I SA/Sz 650/2008

Aby określony obiekt (rzecz lub zespół rzeczy) można było zaliczyć do budowli w znaczeniu nadanym ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i tym samym poddać go opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (jeżeli jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej), koniecznym jest uprzednie ustalenie tego, czy jest on obiektem budowlanym o wskazanych właściwościach (niebudynek i nieobiekt małej architektury), albo czy jest on urządzeniem budowlanym o określonych właściwościach, tj. związanym z obiektem budowlanym i zapewniającym możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem...

Przegląd prasy

Niskie budżety szansą dla partnerstwa inwestycyjnego

Ruszają wspólne inwestycje samorządów i przedsiębiorców prywatnych... Gazeta Prawna

Zarabiające dziecko rozlicza podatek

Dochody małoletnich dzieci nie zawsze podlegają opodatkowaniu z dochodami rodziców... Gazeta Prawna

Pierwsze e-PIT-37 wysłane przez internet trafiły do fiskusa

Podatnicy mogą już przesłać przez internet rozliczenie za 2008 rok na PIT-37 bez e-podpisu kwalifikowanego... Gazeta Prawna

Zbiorcze dane o 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego

Obecnie urzędy skarbowe przesyłają informacje organizacjom pożytku publicznego o przekazanym 1 proc... Gazeta Prawna

Znikną absurdalne znaki

Jeszcze przed wakacjami drogowcy rozpoczną porządkowanie dróg krajowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zarządców łatwo pozwać za dziurawe jezdnie

Coraz więcej kierowców, którzy uszkodzili swoje samochody na wyboistych drogach, domaga się odszkodowania od ich zarządców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie tylko żłobek dla najmłodszych

Utworzenie nowego zawodu dziennego rodzica, ogródków i klubów dziecięcych, a także nowej ulgi podatkowej na opiekunkę - tak rząd zamierza wspierać rodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PZPN wygrał spór z fiskusem

Polski Związek Piłki Nożnej nie musiał płacić VAT za udostępnienie prawa do transmisji spotkań piłkarskiej ekstraklasy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 kwietnia 2009

Informacje NetTAX

Można już złożyć PIT-37 przez Internet bez e-podpisu kwalifikowanego

Zmiany Ordynacji podatkowej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 57 z 8 kwietnia 2009 r. W związku z nimi, Ministerstwo Finansów uruchomiło na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl/ usługę składania zeznania PIT-37 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Gdy świadczone są usługi nieodpłatnego wypożyczenia pojazdu klientowi zainteresowanemu jego zakupem na okres nawet jednego miesiąca przez podmiot zajmujący się komercyjnie sprzedażą takich pojazdów, to nie można o takim świadczeniu usługi mówić, iż jest ona związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Świadczenie takiej usługi nie wynika z istoty prowadzonego przedsiębiorstwa, lecz stanowi usługę samą w sobie, która z chęci przedsiębiorcy stała się nieodpłatna. Wprowadzenie rozwiązania polegającego na zwolnieniu od podatku od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usługi wypożyczenia pojazdu byłoby niezgodne z przepisami unijnymi i stanowiłoby nieuprawnioną ingerencję w zasady opodatkowania określone ustawą o podatku od towarów i usług...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 104/2009

Skoro w przypadku, gdy podatnik wykazał w deklaracji za dany okres rozliczeniowy kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 109 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług może nastąpić jedynie w ramach decyzji określającej jednocześnie kwotę zwrotu podatku w prawidłowej wysokości, to niewłaściwym jest orzekanie w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w efekcie powtórnie przeprowadzonego postępowania...

Przegląd prasy

Bezrobotny musi złożyć zeznanie roczne

Osoba, która otrzymywała w 2008 roku zasiłek dla bezrobotnych, musi złożyć zeznanie roczne, nawet gdy kwota świadczeń nie przekroczyła rocznego dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku... Gazeta Prawna

W PIT można uwzględnić rzeczywiste koszty dojazdu do pracy

Pracownik dojeżdżający może uwzględnić w zeznaniu faktyczne wydatki na przejazdy... Gazeta Prawna

Wypożyczenie auta jest objęte VAT

Podatnik, który nieodpłatnie wypożycza samochody, które następnie są kupowane przez wypożyczających, powinien od usług wypożyczenia naliczyć VAT... Gazeta Prawna

Nie każda faktura uprawnia do ulgi internetowej

Operatorzy internetu, podpisując umowy z klientami, często przepisują z dowodu osobistego ich adresy zameldowania... Gazeta Prawna

Silne gminy nie wytyczają granic

Rozpoczęcie przez gminę procedury zmiany granic nie daje jej żadnych przywilejów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korporacyjna władza ma prawo ingerować w sprawach indywidualnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 2564/08 i VI SA/Wa 2565/08) stwarza Naczelnej Radzie Adwokackiej szersze możliwości walki z negatywnymi zjawiskami w palestrze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zarząd może też odwołać zgromadzenie wspólników

Chociaż kodeks spółek handlowych nie mówi wprost o prawie zarządu spółki z o.o. do odwołania zgromadzenia wspólników, to w konkretnych okolicznościach może to być dopuszczalne, a nawet konieczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziemu czas pracy określają zadania

Za pracę przekraczającą osiem godzin dziennie sędziemu nie należy się dodatkowa zapłata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1439/2008

Jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, a decyzja ma charakter deklaratoryjny, to przedawnienie zobowiązania podatkowego biegnie przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Upływ terminu przedawnienia oznacza, że podatnik jest wolny od odpowiedzialności podatkowej; nie tylko nie może zostać wydana decyzja wymiarowa, ale też zobowiązanie nie może podlegać egzekucji. Jeśli zaś źródłem powstania zobowiązania podatkowego jest decyzja administracyjna o charakterze konstytutywnym, trzeba przedawnienie odnosić do powstania tego zobowiązania i uwzględniać moment doręczenia decyzji, który musi mieć miejsce przed upływem trzech lub pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe lub upływał termin złożenia zeznania rocznego...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 728/2008

Jeżeli podatnik, działając we własnym imieniu zawiera umowę, na podstawie której zobowiązuje się do zrealizowania określonego świadczenia, jednak faktycznie świadczenie to realizowane jest przez podmiot trzeci, to w takim przypadku uznaje się, że dla celów podatku od wartości dodanej zleceniobiorca sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył usługę zleceniodawcy...

Przegląd prasy

Za brak świadectwa energetycznego nie będą groziły sankcje tylko do 2014 roku

Do sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym będzie konieczne świadectwo energetyczne... Gazeta Prawna

Wykonawcy przetargów nie będą mogli już wnosić protestów do zamawiającego

Wykonawcy nie bedą mogli już wnosić protestów do zamawiającego... Gazeta Prawna

PIT-37 przez internet także dla małżonków

Podatnik nie będzie musiał zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji przez internet... Gazeta Prawna

Kredyt na zapłatę podatku może się opłacać

Na rozliczenie PIT za 2008 rok zostały trzy tygodnie... Gazeta Prawna

Czy spółdzielniom wkrótce zagrozi paraliż

W wielu z nich mija kadencja delegatów na zebranie przedstawicieli, a nie ma przepisów, które pozwolą wybrać nowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są pierwsze wnioski o upadłość konsumencką

Do sądów rejonowych wpływają już sprawy zadłużonych Polaków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pijany rowerzysta wciąż karany jak kierowca

Nietrzeźwy rowerzysta stanowi większe zagrożenie niż pijany pieszy. I to zarówno dla siebie samego, jak i dla innych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opcje do kontroli

Firmy, które mają opcje walutowe, muszą się liczyć z kontrolą fiskusa i wyższym podatkiem dochodowym do zapłaty za 2008 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 kwietnia 2009

Informacje NetTAX

Priorytety kontroli skarbowej

Na stronach Ministerstwa Finansów zostały opublikowane główne cele kontroli podatkowych w 2009 r. Wedle tej instrukcji kontrolerzy w tym roku będą się skupiać na ujawnianiu i zwalczaniu przestępstw skarbowych i nadużyć podatkowych oraz na pozyskiwaniu wpływów do budżetu w drodze zapewnienia skutecznego wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - II FPS 8/2008

Włączenie podatników, wymienionych w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) ustawy o urzędach i izbach skarbowych w brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, do danej kategorii podatników, o których mowa w art. 5a ust. 1 pkt 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych, nastąpiło z chwilą zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c), nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2004 r. Zatem w tej sprawie, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla podatników nastąpiła najwcześniej z dniem 1 stycznia 2005 r...

Wyrok WSA - I SA/Bk 449/2008

O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu...

Przegląd prasy

Poziom usług świadczonych przez prawników będzie się systematycznie obniżał

Polityczne reformy, polegające m.in. na likwidacji egzaminów ustnych i dalsze ułatwienia na egzaminach na aplikacje, nie wpłynął pozytywnie na jakość polskiego wymiaru sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Ministerstwo planuje likwidację formularza PIT-37

Program e-Podatki zakłada przeniesienie obowiązku składania deklaracji z pracowników na pracodawcę... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa: wystarczyło kupić dom

Podatnicy, którzy do końca 2008 roku nabyli prawo do ulgi meldunkowej, mogą z niej korzystać... Gazeta Prawna

Zakup biletów stanowi przychód pracownika

Wartość biletów lotniczych przekazanych pracownikom, wykonującym pracę w innym kraju, nie korzysta ze zwolnienia z PIT... Gazeta Prawna

Handel ludźmi wraca do kodeksu karnego

Za organizowanie obozów pracy będzie grozić nawet do 15 lat więzienia, za nielegalną adopcję dziecka - do pięciu lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ile kosztuje wstęp na aplikację

638 zł trzeba będzie zapłacić za egzamin konkursowy na aplikację ogólną dla przyszłych sędziów i prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Już za kilka dni złożysz PIT przez Internet

Osoby, które rozliczają dochody z pracy za 2008 r., jeszcze w tym tygodniu będą mogły złożyć PIT za pośrednictwem sieci, i to bez kwalifikowanego e-podpisu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej czarnych owiec w sądach i prokuraturze

Od trzech lat spada liczba dyscyplinarek w obu zawodach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1896/2007

Podatnik, który nabył i zarejestrował środek transportowy ma obowiązek, w terminie wynikającym z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczyć podatek, a następnie dokonać jego wpłaty na rachunek budżetu gminy...

Przegląd prasy

Wspólnicy muszą zatwierdzić raport

Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego warto zweryfikować pozycje raportu oparte na subiektywnych szacunkach... Gazeta Prawna

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odszkodowanie otrzymane od Spółki za zacienienie mieszkania z powodu budowy przez Spółkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi przychód z innych źródeł...

Przegląd prasy

Nadzór publiczny zapewni jakość działania

Biegli rewidenci i firmy audytorskie zostaną poddani nadzorowi Komisji Nadzoru Audytowego... Gazeta Prawna

Podatnicy będą mogli odzyskać z budżetu państwa nawet kilkanaście miliardów złotych

Wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku, zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich... Gazeta Prawna

Fiskus dodatkowo limituje limitowane odliczenia

Osoby niepełnosprawne, które dojeżdżają na zabiegi, mogą odliczyć od dochodu 2280 zł... Gazeta Prawna

Asesorzy na pewno lepsi niż referendarze

Spośród kandydatów, którzy ubiegają się o sędziowskie wakaty, zdecydowanie większe szanse niż referendarze mają dzisiejsi asesorzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie można ograniczać prawa własności

Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa dowolnie zakazywać prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ustne egzaminy trafią wkrótce do Trybunału

Nowelizacja ustawy - Prawo o adwokaturze utrudnia samorządowi kontrolę należytego wykonywania zawodu - uważa Naczelna Rada Adwokacka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozew w obronie Wałęsy ma marne szanse

Adwokat, który zażądał od wydawnictwa przeprosin za naruszenie swoich dóbr osobistych: pamięci i szacunku dla Lecha Wałęsy, nie ma co liczyć na wygraną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 kwietnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Z uwagi na fakt, że przedmiotem działalności Zainteresowanego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług sprzedaż samochodów, Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących zakup paliwa oraz części zamiennych do tych samochodów, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 15/2009

Z ustaleń dokonanych w postępowaniu administracyjnym wynika, że zakup oleju napędowego przez Spółkę w ilościach i w cenie, jak to wynika z przedmiotowej faktury, faktycznie wystąpił. Natomiast wskazany w fakturze sprzedawca w istocie nie był stroną tej transakcji. Spółka uiściła należną cenę, w tym należny podatek, który dla Spółki jest podatkiem naliczonym...

Przegląd prasy

Obywatelstwa nie trzeba się zrzekać

Znowelizowane przepisy umożliwią rodakom przebywającym za granicą przywrócenie bez zbędnych formalności obywatelstwa polskiego... Gazeta Prawna

Rynkowi odpadów może grozić monopolizacja

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że tylko jeden podmiot w województwie będzie miał prawo utylizować śmieci... Gazeta Prawna

Nie wszystkie rezerwy będą ujmowane

Od 2009 roku zasady ujmowania kosztów składek emerytalnych w CIT są analogiczne do rachunkowych... Gazeta Prawna

Najem opodatkowany ryczałtem nie wyłączy ulgi

Opodatkowanie ryczałtem przychodów dorosłego dziecka z najmu nie wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Z prawem do wszystkich ulg

Z dochodów z umów-zleceń, o dzieło, z pracy, z honorariów rozliczamy się na druku PIT-37... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ważne jest zawiadomienie doręczone osobiście

Zwolnienie od podatku przy sprzedaży mieszkania czy domu przysługuje obojgu małżonkom, nawet jeżeli w lokalu zameldowany był tylko jeden z nich - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Również małe spółki mają problem z opcjami

Firmy płacące PIT nie wiedzą, jak rozliczyć straty na opcjach walutowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie dla wszystkich jedno okienko

Niektóre osoby rejestrujące działalność i tak nie unikną wizyty w urzędzie skarbowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1353/2008

Na opodatkowanie nieruchomości nie mają żadnego wpływu wzajemne relacje między współwłaścicielami i ich konflikty co do zakresu posiadania wspólnej nieruchomości. Organ podatkowy nie ma więc prawnej możliwości ustalenia podatku w części dotyczącej powierzchni zajętej na działalność gospodarczą tylko od współwłaściciela, który tą działalność prowadzi...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 647/2008

W przypadku wniesienia udziałów w spółce z o.o. jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki jawnej na własność, staną się one własnością spółki jawnej, która zwiększy w ten sposób swój majątek. Sąd nie podziela jednak stanowiska, zgodnie, z którym "...na spółkę (czyli na wszystkich jej wspólników)" przechodzą korzyści i ciężary związane z wniesionymi wkładami do spółki na własność". Spółka jawna jest jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która pozwala jej nabywać we własnym imieniu prawa i zaciągać zobowiązania (art. 8 k.s.h.). Za oczywiście bezzasadne należy w związku z tym uznać stanowisko, iż majątek spółki jawnej jest objęty konstrukcją współwłasności łącznej. Spółka jawna, określana w doktrynie jako "ułomna osoba prawna" posiada własny majątek, który jest jej substratem majątkowym...

Przegląd prasy

Firmom trudno będzie uzyskać odszkodowanie za skutki źle przeprowadzonej kontroli

Za szkodę poniesioną na skutek kontroli przeprowadzonej z naruszeniem przepisów firmie przysługuje odszkodowanie... Gazeta Prawna

Stratę podatkową wykazuje się, gdy jest dochód

Podatnik, który w latach poprzednich poniósł stratę, wykazuje ją w PIT-38 tylko jeśli osiągnie dochód... Gazeta Prawna

Wspólnik nie zapłaci podatku

Podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka osobowa, lecz jej wspólnik... Gazeta Prawna

Fiskus rezygnuje z PIT za wymianę okien

Minister finansów wydał nową interpretację w sprawie opodatkowania zwrotów za wymianę okien... Gazeta Prawna

Filantrop może odliczyć darowiznę na szczytny cel

Jeśli pomagasz innym i wspierasz charytatywną działalność, możesz w deklaracji rocznej pomniejszyć swój dochód i zaoszczędzić na podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędy muszą dać Transparency dostęp do informacji

Wyrok zobowiązujący Komisję Nadzoru Finansowego do rozpatrzenia wniosków Transparency może wpłynąć na praktykę wszystkich urzędów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tryb ekspresowy dla kibiców tylko w Belfaście

Przez dwa lata naszym sądom ekspresowym nie udało się wygrać z pseudokibicami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga meldunkowa dla męża i żony

Zwolnienie od podatku przy sprzedaży mieszkania czy domu przysługuje obojgu małżonkom, nawet jeżeli w lokalu zameldowany był tylko jeden z nich - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 kwietnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 730/2008

Dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym zakwalifikowania określonego użytku gruntowego do wyłączonych spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości np. użytków rolnych lub lasów, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), skutki podatkowe w postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości wywołuje wyłącznie na przyszłość, tj. z upływem miesiąca, w którym dokonana została zmiana zapisów w tejże ewidencji, bez wpływu tym samym pozostając na istnienie obowiązku podatkowego w okresie poprzedzającym tę zmianę. Oznacza to tym samym, iż wszczęcie stosownego postępowania w sprawie dokonania zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków pozostawać musi bez wpływu na bieg postępowania podatkowego w sprawie określenia (lub ustalenia) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres poprzedzający dokonanie zmiany tychże danych, zatem nie może ono też stanowić podstawy do zawieszenia takiego postępowania podatkowego do czasu dokonania takiej zmiany lub rozstrzygnięcia o odmowie jej dokonania (art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej)...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2794/2008

Zawarcie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych regulacji, które nie zostały przewidziane w upoważnieniu do jego wydania dokonane zostało z naruszeniem art. 92 ust. 1 Konstytucji RP...

Przegląd prasy

Środki z emisji weksli nie są przychodem

Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych przez przedsiębiorstwo nie skutkuje powstaniem dla spółki opodatkowanego przychodu... Gazeta Prawna

Poprawne sprawozdanie finansowe zależy od progu istotności

Powołanie się na zasadę istotności może być argumentem w sporze z audytorem, który stwierdzi, że popełniono błąd w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego... Gazeta Prawna

Każdą dopłatę z PIT należy wpłacić do urzędu skarbowego

Podatnik, któremu wyjdzie dopłata z PIT za 2008 rok, musi ją wpłacić do urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Fiskusa interesują prezenty ślubne

Fiskus przy kontrolach nieujawnionych przychodów żąda oświadczeń o prezentach ślubnych... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy miał prawo zażądać listy nazwisk

Organy podatkowe mogą domagać się przekazania danych osobowych chronionych tajemnicą maklerską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kamera przypilnuje niebezpiecznego więźnia

Już nie tylko jego zachowanie w celi, ale i w kąciku sanitarnym, łaźni i na spacerniaku będzie monitorowane dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy i osadzonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmienią się warunki udzielania pożyczek

Klient banku będzie lepiej poinformowany, lecz częściej niż dziś będzie mógł spotkać się z odmową pożyczki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie: nie wciągajcie nas do politycznej gry

Prokuratorzy i sędziowie mają dość ataków ze strony polityków – ostatnio Andrzeja Czumy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama