Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1654/2007

Prowspólnotowa wykładnia przepisów art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.a. i art. 6 ust. 5 u.p.a. w świetle przepisów art. 21 ust. 5 Dyrektywy energetycznej w zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy horyzontalnej prowadzi do wniosku, że po dniu 1 stycznia 2006 r. w przypadku sprzedaży energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym objęta jest dopiero sprzedaż energii elektrycznej na ostatnim etapie obrotu, tzn. sprzedaż przez dystrybutora (redystrybutora) ostatecznemu odbiorcy (konsumentowi). W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy energii elektrycznej konsumentowi. Nie podlega natomiast opodatkowaniu tym podatkiem wcześniejszy etap obrotu np. między producentem energii elektrycznej, a jej dystrybutorem (redystrybutorem)...

Wyrok WSA - I SA/Gd 409/2008

Wiadomości z dziedziny piekarstwa przekraczają zakres i doświadczenie życiowe osób posiadających wykształcenie ogólne, co powinno skutkować powołaniem przez organ podatkowy – w trybie art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej – biegłego; zaniechanie uzyskania wiadomości specjalnych i dokonanie własnych ustaleń stanowi istotne naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy...

Przegląd prasy

Przesłanki odpowiedzialności można doprecyzować w rozporządzeniu

Nie wszystkie przesłanki odpowiedzialności karnej muszą być dokładnie określone w ustawie... Gazeta Prawna

Trzeba zapłacić za odtwarzanie muzyki na studniówce

Za mechaniczne odtwarzanie muzyki na studniówce powinien zapłacić organizator imprezy... Gazeta Prawna

Przy sprzedaży akcji koszty będą minimalne

Przy rozliczeniu przychodu ze sprzedaży akcji pracowniczych otrzymanych nieodpłatnie lub za symboliczną kwotę koszty uzyskania przychodu są zazwyczaj minimalne... Gazeta Prawna

Nowa ustawa narusza prawo UE

1 marca 2009 r. wejdzie w życie nowa ustawa o podatku akcyzowym... Gazeta Prawna

Do skazania nie jest potrzebna ustawa

Wprawdzie kryteria jakościowe paliwa znalazły się w rozporządzeniu, a nie ustawie, ale to nie zablokuje setek procesów o oszustwa paliwowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyjeżdżający do Niemiec nie odzyskają gospodarstw

Osoby, które emigrując z Polski przed 1990 r., oddawały majątki, nie mogą się z tego wycofać, twierdząc, że zgoda na zrzeczenie miała niewłaściwą formę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co dalej z sądami rodzinnymi

Jubileusz 30-lecia sądów rodzinnych zdominowała kwestia, czy mają one zachować odrębność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jawny zwrot majątków

Komisja zwracająca majątki Kościołowi katolickiemu ma działać bardziej przejrzyście... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1734/2008

Wskazana w art. 6 ust. 2 u.p.c. wartość rynkowa na dzień zawarcia umowy w przypadku, gdy zbycie nieruchomości następuję na mocy umowy przenoszącej własność, a jej wydanie i zapłata ceny następuje na podstawie odrębnej umowy, oznacza wartość nieruchomości w dniu, w którym nabywca uzyskał własność...

Wyrok WSA - I SA/Bk 509/2008

Przedawnienie, o którym mowa w art. 70 o.p. powinno się odnosić do wszystkich elementów konstrukcyjnych podatku, które wynikają z tego samego obowiązku podatkowego, co potencjalne zobowiązanie podatkowe. Dotyczy to w szczególności straty podatkowej...

Przegląd prasy

Prawo ogranicza dostęp do zawodu tłumacza

Jedynym kryterium oceny tłumacza przysięgłego powinien być zdany egzamin państwowy... Gazeta Prawna

Składki dla organizacji nie są kosztem

Podatnik, który opłaca składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie może ich zaliczyć do kosztów podatkowych... Gazeta Prawna

Przychód powstaje w dacie wymagalności zapłaty

Przy sprzedaży udziałów przychód nie zawsze powstaje w dniu przeniesienia własności... Gazeta Prawna

Podatnicy i urzędnicy nie wiedzą, jak stosować limit

Podatnicy tracą prawo do ryczałtu, gdy ich przychody przekroczą 150 tys. euro. Limit dla ryczałtu w 2009 roku - 506 625 zł - ma zastosowanie do przychodów 2008 roku... Gazeta Prawna

Niezagrożone sędziowskie podwyżki

Mimo kryzysu nowy minister sprawiedliwości nie wycofuje się z podwyżek dla sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie musi być zgody właściciela działki na gazociąg

Zezwolenie dla firmy przesyłowej daje jej prawo do korzystania z nieruchomości nawet wtedy, gdy właściciel nie zgadza się na przeprowadzenie urządzeń przesyłowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można już organizować darmowe e-licytacje

Na platformie, która pozwala udzielać zamówień publicznych przez internet, zarejestrowały się już pierwsze urzędy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie policja rodzinna

Rząd chce dać 15 tysiącom pracowników socjalnych szerokie uprawnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 670/2008

Strony umów cywilnoprawnych mogą dowolnie określać swoje wzajemne prawa i obowiązki, jednak nie mogą umową cywilnoprawną kształtować swoich praw i obowiązków o charakterze publicznoprawnym zastrzeżonych dla ustaw podatkowych...

Wyrok ETS - C-318/2007

Jeżeli podatnik ubiega się w państwie członkowskim o możliwość odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji mających siedzibę w innym państwie członkowskim i uznanych tam za organizacje pożytku publicznego, darowizny te wchodzą w zakres postanowień traktatu dotyczących swobodnego przepływu kapitału, nawet jeśli są dokonywane w naturze w postaci przedmiotów codziennego użytku...

Przegląd prasy

Od dziś niższe odsetki dla fiskusa

Odsetki od zaległości podatkowych od dziś wynoszą 11,5 proc. w skali roku... Gazeta Prawna

Darowizny można przekazać za granicę

Nie należy ograniczać odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego jedynie do organizacji mających siedzibę na terytorium danego kraju... Gazeta Prawna

Rząd zgodził się na wyższy limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT podwyższający limit kwoty jednorazowej amortyzacji oraz zmieniający pojęcie małego podatnika... Gazeta Prawna

Za oddane osocze ulga jak za krew

Podatnicy oddający honorowo krew lub osocze mogą skorzystać z ulgi podatkowej... Gazeta Prawna

Na używanie cudzego znaku towarowego trzeba mieć zgodę

Firma z Chin wygrywa w sporze o znaki Pulanna, które polska spółka zastrzegła bez jej zgody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólnota zmieni zarządcę tylko u notariusza

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą zmienić zarządcę nieruchomości wspólnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo jazdy załatwimy przez Internet

Kierowca będzie mógł złożyć wniosek o wydanie dokumentu szybką drogą elektroniczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzy miliony za zmowę

Siedem firm wywożących odpady z Częstochowy zawarło niedozwolone porozumienie cenowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1915/2008

Z punktu widzenia przepisów podatkowych, sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego. Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży...

Wyrok WSA - I SA/Po 1117/2008

Art.162 O. p. nie stanowi podstawy prawnej zarówno do żądania przywrócenia terminu do złożenia przedmiotowego zgłoszenia, jak również do orzekania z urzędu w przedmiocie przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw w drodze spadku. Konsekwencja niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w przewidzianym w ustawie terminie w postaci utraty prawa do zwolnienia na tej podstawie prawnej (art.4a ust.1 i 2 ustawy), została określona w art. 4a ust.3 u.p.s.d. Jest nią opodatkowanie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowe...

Przegląd prasy

Aport akcji do spółki nie jest przychodem

Wniesienie papierów wartościowych lub udziałów do spółek osobowych powinno być neutralne podatkowe... Gazeta Prawna

Łatwiej rozlicza się import

Przedsiębiorcy importujący towary transakcję taką mogą rozliczyć w deklaracji VAT... Gazeta Prawna

Producenci biokomponentów będą mieli mniej obowiązków wobec fiskusa

Producenci biokomponentów nie będą musieli zgłaszać w ramach szczególnego nadzoru podatkowego wytwarzania, zużycia i wysyłania produktów... Gazeta Prawna

Fiskus nie odda ani grosza

W wielu przypadkach koszty prowadzenia postępowań podatkowych znacznie przewyższają koszty ustaleń z kontroli... Gazeta Prawna

Przed Czumą niedokończone reformy

Zbigniew Ćwiąkalski zostawił następcy trzy rozpoczęte reformy: sądownictwa, zawodów prawniczych i prokuratury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielnie nie mogą wstrzymywać wykupów

Korzystne dla lokatorów zasady przekształceń obowiązują jeszcze przez rok i spółdzielnie muszą je stosować – wynika z uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratury zaczynają oszczędzać

Na razie nie brakuje pieniędzy na bieżące wydatki, ale prokuratury zostały zobowiązane do skromnego ich planowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzeczne wyroki w tych samych sprawach

Krajowa Izba Odwoławcza miała ujednolicić orzecznictwo przetargowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 stycznia 2009

Informacje NetTAX

Ekologiczne sprawozdania

Zbliża się termin na złożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań dotyczących odpadów i zużytego sprzętu. Najpóźniej do 30 stycznia trzeba będzie złożyć cztery takie sprawozdania określone przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...

Składki ubezpieczeniowe ponoszone przez finansującego w trakcie trwania umowy leasingu o charakterze operacyjnym

Stan prawny na dzień 23 stycznia 2009 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 438/2008

Wystawienie sfałszowanej faktury wyłącza możliwość skorzystania z preferencji celnych przewidzianych w umowie między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską. W takiej sytuacji organy uprawnione są do dokonania weryfikacji zgłoszenia celnego i ustalenia wartości celnej towaru na podstawie Rozporządzenia Rady Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny...

Wyrok WSA - I SA/Go 878/2008

Zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów wymiany stolarki okiennej nie stanowi przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przegląd prasy

Opiekun odliczy ulgę na małoletnie dziecko

Status opiekuna prawnego z mocy prawa ustaje z dniem, w którym dziecko osiągnie pełnoletność, a zatem nie odliczy on ulgi prorodzinnej na dziecko, które ukończyło 18 lat... Gazeta Prawna

Internet może być kosztem przy sprzedaży akcji

Inwestor nie obniży dochodu o zryczałtowaną opłatę abonamentową za dostęp szerokopasmowy, ale uwzględni koszty połączeń z internetem przez modem... Gazeta Prawna

Wzrasta minimalna akcyza na papierosy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, w którym podwyższa do 196,16 zł minimalną stawkę akcyzy na papierosy... Gazeta Prawna

Nie trzeba natychmiast płacić podatku

Od 1 stycznia 2009 r. nieostateczne decyzje wydawane przez organy podatkowe nie są natychmiastowo wykonywane... Gazeta Prawna

Kopalnia ma prawo do własnego serwisu

Organizator przetargu może żądać od dostawcy sprzętu przekazania dokumentacji niezbędnej do napraw pogwarancyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bilet z zatartym podpisem jest nieważny

Osoby z uszkodzonym biletem są traktowane jak gapowicze, czyli znacznie gorzej, niż te, które go zapomniały ze sobą wziąć z domu albo nie mają dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadczenia należne dopiero od dnia urodzenia

Do okresu deportacji uprawniającego do świadczeń z tego tytułu nie zalicza się okresu prenatalnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy minister przejmie interpretacje od gmin

Gminy nie radzą sobie z wydawaniem interpretacji w podatkach lokalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 720/2008

Zwrot "indywidualnie" użyty w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć w ten sposób, iż wpis musi dotyczyć odrębnie gruntu i odrębnie budynku. Przepis ten nie pozwala na przyjęcie, iż wpisanie budynku do rejestru zabytków automatycznie powoduje uznanie gruntu pod tym budynkiem za zabytek objęty rejestrem zabytków, dając tym samym podstawę do zastosowania wobec tego gruntu zwolnienia przedmiotowego z przytoczonej wyżej regulacji ustawowej...

Wyrok WSA - I SA/Go 777/2008

Sytuacje takiej osoby jak skarżąca, która pomimo choroby, trudnej sytuacji rodzinnej podejmuje udane próby wyjścia z powstałej sytuacji finansowej, wymagają dokładnego rozważenia czy nie zachodzi potrzeba udzielenia przez państwo pomocy (tu: umorzenie w całości zaległości podatkowych)...

Przegląd prasy

Rozliczenie kwartalne dla każdego

W celu ułatwienia rozliczania VAT wprowadzono możliwość rozliczenia kwartalnego dla wszystkich podatników... Gazeta Prawna

Rok podatkowy trwa nie dłużej niż 12 miesięcy

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się z organem podatkowym w okresach rocznych... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy muszą składać zabezpieczenia

Przedsiębiorcy prowadzący składy podatkowe muszą składać generalne zabezpieczenie akcyzowe... Gazeta Prawna

Księgi on-line są tańsze

Zatrudnienie księgowej w firmie jest droższe niż outsourcing usług księgowych... Gazeta Prawna

Prawo naprawcze będzie lepiej służyło firmom

Udrożnienie postępowania naprawczego to najważniejsza spośród 150 zmian prawa upadłościowego, którymi zajmuje się Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ile razy można zdawać egzamin radcowski

Nie sposób ustalić, czy ci, którzy nie zdali egzaminu radcowskiego, mogą go zdawać powtórnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomostówki idą do Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z zapowiedziami NSZZ "Solidarność" skarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o emeryturach pomostowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kryzys dosięga sądów

Wymiar sprawiedliwości to system naczyń połączonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1387/2007

Z faktu, iż w końcowej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku sąd administracyjny pierwszej instancji napomknął, że zarzutu naruszenia art. 23 § 2 Ord. pod. "autor skargi w ogóle nie uzasadnił" nie sposób wyprowadzić konkluzji o pogwałceniu zasady z art. 134 § 1 p.p.s.a. W sytuacji, gdy sam skarżący nie podnosi jakiejś, istotnej - jak wskazano w skardze kasacyjnej - dla wyniku postępowania kwestii, sąd administracyjny wykraczając w toku dokonywanej kontroli zgodności z prawem decyzji poza granice wysuniętych zarzutów, nie ma obowiązku rozważania jej w pisemnych motywach zapadłego wyroku. Spoczywa na nim taki obowiązek jedynie wówczas, gdy kierując się treścią dyspozycji art. 134 § 1 p.p.s.a., uwzględnia on skargę z przyczyn innych niż podniesione przez skarżącego. Płynie z tego wniosek, iż w takim wypadku brak jest podstaw dla sformułowania skutecznego zarzutu naruszenia przez sąd art. 134 § 1 p.p.s.a. skoro tak, trudno też zarzucać mu naruszenie art. 141 § 4 wymienionej ustawy...

Interpretacja organów podatkowych

Czy otrzymywane przez podatnika od jego dostawców bonusy, których nie da się powiązać z konkretna dostawą, rodzą po jego stronie konsekwencje podatkowe w podatku od towarów i usług?

Bonusy wynikające z ustaleń handlowych pomiędzy Stroną a jej dostawcami stanowią więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W sytuacji udzielenia bonusu przyznawanego za dokonanie zakupu oznaczonej ilości towaru w określonym czasie, nie związanego z konkretną dostawą należy uznać, że udzielony bonus jest wynagrodzeniem za określone zachowanie podatnika. Zatem otrzymane przez Spółkę bonusy, zgodnie z zawieranymi porozumieniami handlowymi, związane są z określonym zachowaniem Spółki i tym samym mieszczą się w definicji świadczenia usług zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Polsce grożą kary - prezes UKE nie może być zależny od rządu

Prezes UKE będzie wybierany na pięcioletnią kadencję przez Sejm i Senat... Gazeta Prawna

Ostatni dzień na podjęcie decyzji o przekwalifikowaniu

Dzisiaj mija termin na podjęcie decyzji o przekwalifikowaniu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu do innych kategorii... Gazeta Prawna

Tylko PIT-37 wyślemy bez e-podpisu

Resort finansów chce zrezygnować z e-podpisu, ale dotyczy to wyłącznie zeznań rocznych PIT-37 wysyłanych drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Sposób na odroczenie zapłaty podatku

Zmiana pełnomocnika odwleka doręczenie decyzji podatkowych... Gazeta Prawna

Adwokatura z powrotem przyjmie Ćwiąkalskiego

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były minister sprawiedliwości powrócił do praktyki adwokackiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policyjne bazy danych już niegroźne dla obywateli

Przez wiele lat policja mogła bez większych ograniczeń zbierać dane o podejrzanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prostsze e-deklaracje

PIT wysłany przez Internet wymaga bezpiecznego e-podpisu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytura nie może być z przymusu

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - I FZ 43/2008

Prawo pomocy, którego istota polega na zwolnieniu strony postępowania sądowego z ponoszenia kosztów sądowych, nie sprowadza się jednak do likwidacji tych ciężarów w ogóle, bo jest to niemożliwe, gdyż nie istnieją postępowania sądowe, które nic nie kosztują, lecz jedynie do przeniesienia ich na ogół podatników, a ściślej na budżet państwa, składający się z podatków i innego rodzaju wpływów. Koszty procesu przerzucane są zatem na innych i z tego też względu instytucja prawa pomocy winna być traktowana jako wyjątek od ogólnej zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie i być przyznawana osobom które rzeczywiście jej potrzebują...

Wyrok ETS - C-502/2007

Wspólny system podatku VAT nie stoi na przeszkodzie, by państwo członkowskie przewidziało w swym ustawodawstwie sankcję administracyjną, która może być nakładana na podatników podatku od wartości dodanej, taką jak "dodatkowe zobowiązanie podatkowe” przewidziane w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Nieletni nie będą mogli uczestniczyć w widowiskach sportowych

Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zawiera wiele nieścisłości - wyklucza np. udział dzieci nieposiadających dowodów tożsamości w meczach piłki nożnej... Gazeta Prawna

Immunitet poselski nie uchroni już przed karą za przekroczenie prędkości

Kierowcy zostaną szybciej zidentyfikowani i ukarani za przekroczenie dozwolonej prędkości... Gazeta Prawna

Niewykazanie straty z inwestycji giełdowych jest niekorzystne

Podatnicy, którzy w 2008 roku ponieśli stratę z inwestycji giełdowych, a nie wykażą jej w PIT-38, nie będą mogli obniżyć dochodów z giełdy w latach następnych... Gazeta Prawna

Zwrot opłaty skarbowej trzeba uprościć

Od określonych czynności urzędowych podatnik musi zapłacić opłatę skarbową do właściwego urzędu... Gazeta Prawna

Nie wiadomo, jak opodatkować aporty

Firmy, które po 1 kwietnia zamierzają wnieść wkład niepieniężny do spółki osobowej, nie wiedzą, jak rozliczyć transakcję pod kątem VAT: czy jako dostawę towarów odpłatną czy jako nieodpłatną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminnym urzędnikiem nie może być osoba karana

Ani resortowi obrony, ani żadnej innej instytucji rządowej nie grozi bankructwo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do Ministerstwa Obrony syndyk nie wejdzie

Ani resortowi obrony, ani żadnej innej instytucji rządowej nie grozi bankructwo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie zawrzeć umowę w euro

Już za kilka dni strony transakcji mogą je ustalać w obcej walucie, np. w euro czy dolarach, bez wyjątków i zezwoleń dewizowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 stycznia 2009

Informacje NetTAX

Zaliczki na podatek dochodowy

Na podstawie art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podobne uregulowania zawiera art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 46/2008

O ile w prawie cywilnym nie ma świadczenia bez świadczącego, o tyle w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne kto świadczył, ani czy w ogóle działanie innego podmiotu było źródłem przysporzenia majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty...

Wyrok ETS - C-281/2007

Czteroletni termin przedawnienia przewidziany w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich nie ma zastosowania do postępowania w sprawie zwrotu refundacji wywozowej nienależnie wypłaconej podmiotowi dokonującemu wywozu wskutek błędu władz krajowych, w wypadku gdy podmiot ten nie dopuścił się jakiejkolwiek nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia...

Przegląd prasy

Znane są warunki dla zwolnień z podatku

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia, który określa szczegółowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy... Gazeta Prawna

Możliwość zapłaty niższego podatku zależy od stanu technicznego budynku

Podatnik, który chce skorzystać z niższej stawki podatku od nieruchomości, musi udowodnić, że nieruchomość nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Pomyłka w ustawie: więcej rodzin odliczy ulgę prorodzinną

Odliczymy ulgę na dzieci prowadzące firmy opodatkowane liniowo lub ryczałtem... Gazeta Prawna

Kryzys zmniejszy wpływy gmin z podatków

Wpływy z PIT i CIT w samorządach będą mniejsze niż w latach poprzednich... Gazeta Prawna

Nadwyżkę opłat za kartę pojazdu można odzyskać

Podstawą prawną dochodzenia roszczeń od starostów może być zarzut bezpodstawnego wzbogacenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najemca nie będzie partycypantem w TBS

Ministerstwo Infrastruktury chce zakazać handlu mieszkaniami w towarzystwach budownictwa społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korporacje krytykują decyzję rzecznika

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego obowiązkowej przynależności do samorządów zawodów zaufania publicznego to nieporozumienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy uwolnią od podatku unijne dotacje

Firmy, którym fiskus nakazał zapłatę podatku od pomocy uzyskanej z funduszy UE, mają duże szanse na jego odzyskanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 stycznia 2009

Informacje NetTAX

Ostatnia chwila na wybór formy opodatkowania

Z prawa wyboru formy opodatkowania korzystają przedsiębiorcy oraz osoby uzyskujące poza działalnością gospodarczą przychody z najmu i dzierżawy. Czas na wybór formy opodatkowania upływa już 20 stycznia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1416/2007

Cesja wierzytelności jest przeniesieniem prawa do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy ją więc tym samym zaliczyć do kategorii usług. Nie było wobec tego podstaw prawnych do tego, aby uznać, że czynność w postaci zbycia wierzytelności dokonana przez bank nie podlegała ustawie o podatku od towarów i usług. Jeśli więc analizowana czynność była rodzajem usługi pośrednictwa finansowego, czy też jednym z elementów tej usługi, to usługa ta podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Z kolei na zasadzie art. 1 ust. 1 oraz art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatne zbycie wierzytelności, było zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wyrok WSA - I SA/Wr 48/2008

Dokonując oszacowania podstawy opodatkowania, organ podatkowy pierwszej kolejności jest zobowiązany do zastosowania jednej z metod wymienionych w § 3 art. 23 o.p. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie można zastosować metod, o których mowa w tym przepisie, organ może także w inny sposób oszacować podstawę opodatkowania (art. 23 § 4 o.p.). Jak zarazem wynika z § 4 art. 23 o.p., niezależnie jednak od wybranej metody szacunku, organ ma obowiązek zawsze uzasadnić wybór danej metody oszacowania...

Przegląd prasy

Do jutra przedsiębiorcy mają czas na wybór formy rozliczeń

Najpóźniej jutro, 20 stycznia, podatnicy muszą wybrać formę opodatkowania... Gazeta Prawna

Dowody elektroniczne w postępowaniach dowodowych nie są odpowiednio zabezpieczane

Brakuje standardów określających zasady zabezpieczania dowodów cyfrowych... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi zyskają nowe uprawnienia

Doradcy podatkowi będą mogli udzielać pełnomocnictw radcom prawnym i adwokatom oraz prowadzić z nimi spółki... Gazeta Prawna

Za umorzone udzialy trzeba zapłacić podatek

Spółka, nabywając udziały w celu umorzenia, wypłaca wspólnikom wynagrodzenie już po odprowadzaniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Ile naprawdę zarobi budżetówka

Nie wszyscy pracownicy sfery budżetowej otrzymają obiecaną przez rząd podwyżkę w wysokości 3,9 proc. poborów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłamanie w sądzie przestanie być bezkarne

Powodowie i pozwani, np. w sprawach rozwodowych, mają zeznawać pod rygorem odpowiedzialności karnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie zamierzają odwoływać protestów

Od wtorku do czwartku czekają nas kolejne dni bez wokand... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd w ustawie pozbawił spółdzielców własności

Wiele spółdzielni przekształcało lokatorskie prawo do mieszkania we własnościowe, zawierając zwykłe umowy pisemne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1232/2007

Dokonanie ustalenia, że decyzja została wydana przez organ niewłaściwy, uzasadniało, zgodnie z art. 145 § 1 pkt 2 Ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uruchomienie sankcji nieważności dotkniętych kwalifikowaną wadą prawną aktów...

Wyrok WSA - I SA/Bk 460/2008

Organy podatkowe celowość wydatku mogą badać tylko w granicach wyznaczonych przez art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe oznacza, że organy posiadają kompetencje do badania (i oceny) czy konkretny wydatek został poniesiony w związku z dążeniem do osiągnięcia przychodu, nie posiadają natomiast uprawnień do analizowania tego wydatku z punktu widzenia innych kryteriów pozanormatywnych takich jak racjonalność podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych ich efektywność czy niezbędność. Oceniając wydatki pod kątem ich związku z przychodem należy również badać, czy dany wydatek nie stanowi wydatków ponoszonych na cele osobiste podmiotów zarządzających przedsiębiorstwem lub osób trzecich i czy pozostaje w związku z działalnością firmy...

Przegląd prasy

Sądy nadal pozostaną pod nadzorem ministra

Minister sprawiedliwości może sprawować nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi... Gazeta Prawna

Zwrot części ceny pozwala na korektę VAT

Zwrot przez dystrybutora w ramach akcji promocyjnej części ceny, którą zapłacił ostatecznie konsument, jest rabatem, który uprawnia dystrybutora do skorygowania VAT... Gazeta Prawna

Sankcja VAT nie stanowi podatku

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe z polskiej ustawy o VAT, nakładane w przypadku stwierdzenia błędu w deklaracji, nie jest podatkiem i nie narusza przepisów unijnych... Gazeta Prawna

Nie wystarczy 12 dni na kontrolę

Już od 31 marca kontrola podatkowa u małych podatników będzie trwać 12 dni... Gazeta Prawna

Senat blokuje doktorom prawa wstęp do palestry

Senatorowie przywrócili ustne egzaminy zawodowe dla kandydatów na adwokatów i radców prawnych oraz praktyki dla aplikantów w sądach i prokuraturach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Producenci chcą unieważnienia rejestracji własnych leków

Sądowe rozstrzygnięcia sporów producentów leków z ministrem zdrowia mogą zaważyć na wyniku sprawy przeciw Polsce w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najem mieszkania będzie dziedziczony

Osoba niespokrewniona z najemcą będzie mogła przejąć lokal po jego śmierci, jeżeli z nim mieszkała... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał zostawił sądy pod pieczą ministra

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami nie narusza konstytucyjnego trójpodziału władzy, ponieważ dotyczy ich działalności administracyjnej, a nie orzeczniczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1328/2007

Organ może odmówić przeprowadzenia dowodu, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej stwierdzonej już na korzyść strony lub gdy dowód jest fałszywy, lub nie pozostaje w związku z badanymi faktami lub dotyczy okoliczności nieistotnych...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1196/2008

Opóźnienie w złożeniu wniosku dowodowego wskazującego na istnienie dowodu, o którego istnieniu strona niewątpliwie powinna wiedzieć, wskazuje na jego mniejszą wartość dowodową i mniejszą wiarygodność w rozumieniu art. 191 Ordynacji podatkowej i to w sytuacji, gdy w dodatku zwyczajowo wpisuje się do umowy świadków, jeżeli byli obecni przy jej zawieraniu...

Przegląd prasy

Deweloperzy ograniczają dostęp do usług internetowych

Spółdzielnie i deweloperzy nie mają prawa ograniczać operatorom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości... Gazeta Prawna

Jeszcze do 20 stycznia przedsiębiorcy mogą wybrać formę opodatkowania

Z prawa wyboru formy opodatkowania korzystają przedsiębiorcy oraz osoby uzyskujące poza działalnością gospodarczą przychody z najmu i dzierżawy... Gazeta Prawna

Dziś ETS oceni polską sankcję VAT

Dziś Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, czy sankcja VAT za niewłaściwe rozliczenie podatku jest zgodna z prawem UE... Gazeta Prawna

Sprawdź czy twoja gmina może zaciągać długi

Nowy wskaźnik zadłużenia będzie dla wielu samorządów niekorzystny... Gazeta Prawna

Samorządowiec za kratkami powinien stracić swoje stanowisko

Tymczasowy areszt powinien być połączony z automatyczną utratą stanowiska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy bank natychmiast musi wzywać Policję

Każdy ma obowiązek zawiadomić organy ścigania o przestępstwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy minister utraci władzę nad sądownictwem

Dziś Trybunał Konstytucyjny zdecyduje w sprawie przepisów o ministerialnym nadzorze nad działalnością sądów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przetargi wchodzą do Internetu

Już za dwa tygodnie każdy urząd w Polsce będzie mógł zamiast tradycyjnego przetargu zorganizować licytację w sieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1451/2008

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi...

Wyrok WSA - I SA/Sz 47/2008

Ustawa podatkowa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wiąże z faktem władania nieruchomością przez wskazane w niej podmioty takie jak: właściciel, samoistny posiadacz, wieczysty użytkownik czy też - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - posiadacz zależny...

Przegląd prasy

Automatyczne odrolnienie nie zwiększy liczby działek

O zabudowie działki nadal będą decydowały gminy w planach zagospodarowania przestrzennego... Gazeta Prawna

Od marca zacznie obowiązywać nowa ustawa o akcyzie

Wszystkie stawki akcyzy będą ustalone w nowej ustawie, która od marca zmieni również zasady opodatkowania energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Preferencyjne rozliczenie dopiero po rozwodzie

Rodzice, których wyroki rozwodowe nie zdążyły uprawomocnić się w 2008 roku, będą mogli rozliczyć się jako osoby samotnie wychowujące dzieci dopiero w rozliczeniu za 2009 rok... Gazeta Prawna

Fiskus może stracić dobrych urzędników

Pracownicy skarbówek będą ponosić osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje... Gazeta Prawna

Wykup mieszkań dalej tani

Sami spółdzielcy mają decydować, ile zapłacą za przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wkłady dewizowe z II RP bez wartości

Do chwili stwierdzenia niezgodności przepisu z Konstytucją obowiązuje domniemanie jego zgodności z tym aktem i wszystkie sądy muszą go stosować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

CLiF nie dostanie 160 mln za upadłość

By mówić o odszkodowaniu państwa za szkody wywołane wyrokiem jego nietrafność powinna być oczywista... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dyrektorzy zadłużonych szpitali dostaną nagrody

Szefowie niektórych podmiotów państwowych otrzymują nagrody roczne, nawet jeśli kierowana przez nich placówka odnotowuje straty albo przekracza budżet pensji dla pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 46/2008

Nie może być tak, że organ podatkowy dokonując kontroli podatkowej i przeprowadzając postępowanie podatkowe ustala powstanie przychodu w danym roku korygując nieprawidłowe zapisy ksiąg rachunkowych, a pomija potrzebę poprawienia zapisów dokumentujących koszt jego uzyskania. Określone w ten sposób zobowiązanie, oparte jest na niepełnym materiale dowodowym, co stanowi zaniechanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i jej rozpoznanie w oparciu o nie w pełni zebrany materiał dowodowy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2023/2008

Za brakiem podstaw prawnych do opodatkowania premii czy bonusów za zwiększanie zakupów przemawia argument, że czynności stanowiące dostawę towaru, nie mogą, poprzez ich zsumowanie, przekształcić się w usługę. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 u.p.t.u., z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą...

Przegląd prasy

Biegły sądowy płaci podatek za czynności wykonywane na zlecenie sądu

Czynności wykonywane przez biegłego na zlecenie sądu stanowią działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu VAT... Gazeta Prawna

Brak nominacji sędziowskich dla asesorów sparaliżuje sądownictwo

Podtrzymanie prezydenckiego weta w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury sprawiłoby, że blisko 600 orzekających asesorów utraciłoby szansę na natychmiastową nominację sędziowską... Gazeta Prawna

Jeden zastaw zabezpieczy kilka wierzytelności

Zastaw rejestrowy może ustanowić bez żadnych ograniczeń każdy wierzyciel. Umowa zastawnicza musi być pisemna i odnotowana w rejestrze zastawów... Gazeta Prawna

Firmy mogą płacić stałe zaliczki na podatek

Stała wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ułatwi rozliczenia samozatrudnionym... Gazeta Prawna

Były wspólnik nie może upaść

Obecne prawo upadłościowe i naprawcze dotyczy zasadniczo tylko dłużników będących przedsiębiorcami oraz większości wspólników spółek osobowych prawa handlowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej reklam piwa w telewizji, kinie i teatrze

Spoty będzie można emitować tylko między godziną 23 a 6 rano... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przed terminem wyjdą nieliczni

Sądy będą mogły całkowicie pozbawić skazanych szans na wcześniejszą wolność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W 2008 roku mniejsza góra nowych przepisów

Zmniejszenie liczby ogłoszonych przepisów może być tylko zjawiskiem przejściowym, ponieważ w ostatnim kwartale Sejm uchwalił ponad 100 ustaw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 47/2008

Zdaniem Sądu stwierdzenie nierzetelności ksiąg w trybie art. 193 O.p. nie oznacza automatycznie obowiązku organu podatkowego zastosowania oszacowania dochodów w trybie art. 23 O.p...

Wyrok WSA - I SA/Bk 282/2008

Dokonując kontroli decyzji uznaniowych Sąd może, a nawet powinien, dokonywać oceny stosowania przez organy podatkowe art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej pod kątem prawidłowości ustalenia, czy zaistniały w sprawie dyrektywy kierunkowe wyboru określone jako "ważny interes podatnika" oraz "interes publiczny". Pojęcia te, aczkolwiek nieostre, nie znajdują się w sferze uznania administracyjnego. Sąd może zatem, odmiennie niż uczynił to organ podatkowy, dojść do wniosku, że w sprawie zaistniał ważny interes podatnika lub interes publiczny. Oczywiście tylko organ podatkowy władny jest do dokonania wyboru konsekwencji prawnych określonego stanu faktycznego i wydania decyzji uwzględniającej wniosek podatnika lub też odmawiającej przyznania takiej preferencji, nawet wówczas, gdy zaistnieje dyrektywa kierunkowa wyboru, określona w art. 67a § 1 Ordynacji...

Przegląd prasy

Cesja prawa do rachunku jest opodatkowana

Przeniesienie wierzytelności, w tym praw do rachunku oszczędnościowego-kredytowego, ma charakter darowizny od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Zwolnienie z rozprawy tylko od lekarza sądowego

Tylko zaświadczenie od lekarza sądowego usprawiedliwia nieobecność na rozprawie sądowej stron, ich pełnomocników oraz świadków... Gazeta Prawna

Spółdzielcy jeszcze raz dopłacą do swoich mieszkań

Spółdzielcy będą ponosić dodatkowe opłaty za przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu... Gazeta Prawna

Cała obniżka PIT wróci do fiskusa

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują dwie stawki PIT - 18 i 32 proc... Gazeta Prawna

Nazwa nie stwarzała ryzyka pomylenia producenta

Lalki sygnowane znakami Agusia i Agatka nie kolidują w tej branży - potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Postanowienia specyfikacji nie mogą iść dalej niż ustawa

Drugą w kolejności ofertę można wybrać tylko wówczas, gdy zwycięzca przetargu nie zechce podpisać umowy lub nie wniesie zabezpieczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Asystentom zwolnienia raczej nie grożą

Zawetowana przez prezydenta ustawa niesie zagrożenie dla statusu i pracy asystentów sędziowskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Monopol zaskarżony

Rzecznik praw obywatelskich zaskarży dziś do Trybunału Konstytucyjnego 20 przepisów ustaw, które przewidują obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 stycznia 2009

Informacje NetTAX

Mroźna zima w pracy

Gdy słupek rtęci spada dużo poniżej zera nikomu nie chce się wychodzić z domu na śnieg i mróz tylko po to by dotrzeć do pracy. Czy możemy z powodu niskiej temperatury po prostu nie przyjść do pracy?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 517/2008

Jedynie w sytuacji, gdy postępowanie kontrolne kończy się wynikiem kontroli, a nie wydaniem decyzji w rozumieniu Ordynacji podatkowej, nie ma możliwości zawieszenia postępowania w oparciu o art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Wr 991/2008

Kable sieci technicznych mogą być budowlą i obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo budowlane tylko wtedy, gdy stanowią całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, a więc urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem...

Przegląd prasy

Pieniądze z UE tylko dla niekaranych

Nieuczciwi przedsiębiorcy będą wykluczani z przetargów, jeżeli zostali skazani za przestępstwo szkodzące finansowym interesom Wspólnot Europejskich... Gazeta Prawna

Opieszałość sądów utrudnia działalność firm

Sędziowie orzekający w sądach gospodarczych powinni posiadać wiedzę z zakresu rynku i ekonomii... Gazeta Prawna

Próg przychodów wzrósł do 1,2 mln euro

W ustawach o PIT i CIT zostanie zwiększony limit przychodów warunkujących status małego podatnika z 800 tys. do 1,2 mln euro... Gazeta Prawna

Dziś podatnicy muszą złożyć PIT-12

Podatnik, który chce rozliczyć się za pośrednictwem płatnika, najpóźniej dziś musi mu złożyć PIT-12... Gazeta Prawna

Rada przywołuje sędziów do porządku

Sędzia nie może prowadzić działalności publicznej sprzecznej z zasadami niezależności i niezawisłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany w zastawie rejestrowym

Od poniedziałku nie tylko przedsiębiorcy zaczną korzystać z zastawu rejestrowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

GPS przypilnuje skazanego na areszt domowy

Sąd penitencjarny wyposaży skazanego w specjalną obrączkę i ustali dla niego zasady odbywania kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapomniany zakaz prawa wykonywania zawodu

W sprawach o korupcję prokuratorzy rzadko pozbawiają oskarżonych prawa wykonywania zawodu i pełnienia funkcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 stycznia 2009

Informacje NetTAX

Sam nie wypełniaj deklaracji!

Nie każdy musi sam wypełniać zeznanie roczne. Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed 10 stycznia 2009 r. można płatnikowi złożyć oświadczenie na druku PIT-12, na mocy którego to właśnie płatnik będzie rozliczał roczny dochód z 2008 r. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania podatnik musi spełnić szereg przesłanek...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 292/2008

Dopiero dokonanie łącznej oceny, wszystkich czterech warunków udzielenia pomocy, przewidzianych w § 6 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, z uwzględnieniem ich wzajemnego powiązania, umożliwia prawidłowe odczytanie zapisu § 6 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia, a w konsekwencji prawidłową wykładnię użytego w Uchwale Rady Gminy zwrotu "zrealizuje"– jako czynności o charakterze niedokonanym (forma czasownikowa niedokonana)...

Wyrok NSA - I FSK 1740/2007

Skoro postanowienie zawierające interpretację doręczono skarżącej w dniu 25 kwietnia 2005 r., wobec złożenia wniosku o jej udzielenie w dniu 18 stycznia 2005 r., to nastąpiło to po terminie określonym przepisami prawa...

Przegląd prasy

Zużytej baterii nie wolno wyrzucać

Specjalistyczne sklepy o powierzchni powyżej 25 mkw. będą musiały przyjmować stare baterie i akumulatory... Gazeta Prawna

8,5 proc. podatku za wynajem

Podatnik wynajmujący domek letniskowy może opodatkować przychód z najmu zryczałtowaną stawką 8,5 proc., pod warunkiem że nie prowadzi działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Emerytury kapitałowe wypłacane z OFE są opodatkowane

Opodatkowane PIT świadczenia emerytalne i rentowe obejmują kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych... Gazeta Prawna

PIT 2009: mniejsze ryzyko dla wybierających ryczałt

Ryczałtowiec, którego przychody przekroczą 150 tys. euro rocznie, utraci prawo do tej formy rozliczeń od następnego roku... Gazeta Prawna

Bilingi przechowywane przez dwa lata

Wraca dyskusja jak długo przechowywać dane o rozmowach telefonicznych, e-mailach i sms... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Samorządy będą dawać koncesje przedsiębiorcom

Nowa ustawa ma pozwolić na budowę dróg za prywatne pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok rozstrzygnie skargę prezesa Skrzypka

Spór między prezesem Narodowego Banku Polskiego a ministrem finansów trafił do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za swoje błędy urzędnik zapłaci sam

Funkcjonariusze dopuszczający się rażącego naruszenia prawa mają odpowiadać materialnie za szkody wynikłe dla interesantów z ich fatalnej prac... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 458/2008

Jedynie w sytuacji, gdy postępowanie kontrolne kończy się wynikiem kontroli, a nie wydaniem decyzji w rozumieniu Ordynacji podatkowej, nie ma możliwości zawieszenia postępowania w oparciu o art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Gl 1156/2008

Zwrócona w ramach zwolnienia podatkowego kwota akcyzy po upływie terminów określonych w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w związku z § 50 c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego podlega oprocentowaniu na podstawie art. 78 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Nie wszystkie dochody kapitałowe wykazuje się w zeznaniu

Nie wszystkie przychody z kapitałów pieniężnych należy uwzględnić w PIT... Gazeta Prawna

VAT od sms-ów na WOŚP trafi do dzieci

VAT pobrany od sms-ów dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie w formie dotacji przekazany na cele charytatywne... Gazeta Prawna

Środki unijne powinny być bez PIT

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów o stanowisko w sprawie opodatkowania środków unijnych przyznawanych w ramach Działania 6.2... Gazeta Prawna

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia to wyższe kary dla podatników

Wzrasta grzywna za wykroczenia oraz stawka dzienna za przestępstwa skarbowe... Gazeta Prawna

Oddasz starą pralkę (nie całkiem) bez opłaty

Po 1 stycznia można nieodpłatnie oddawać zużyte telewizory, kuchenki czy lodówki odbierającym odpady... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zabużanie jeszcze poczekają na pieniądze

31 grudnia 2008 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szczelniejsza tama dla brudnych pieniędzy

Firmy będą rejestrować swych klientów, jeśli wartość transakcji przekroczy 15 tys. euro, a płatność następuje w gotówce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Płacący zaległości mają kłopot z ulgą

Osoby i firmy, które chcą skorygować rozliczenia z fiskusem i same postanowiły zapłacić zaległy podatek, nie wiedzą, za jaki okres naliczać odsetki według niższej, preferencyjnej stawki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 424/2008

W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych można było dopuścić stosowanie innych przepisów działu IV Ordynacji podatkowej niż art. 169 § 1 i 2 oraz art. 170 § 1, ale tylko w takim zakresie, w jakim było to niezbędne do wypełnienia istniejących wówczas luk w przepisach regulujących wydawanie tych interpretacji...

Wyrok NSA - I FSK 1739/2007

Skoro postanowienie zawierające interpretację doręczono skarżącej w dniu 25 kwietnia 2005 r., wobec złożenia wniosku o jej udzielenie w dniu 18 stycznia 2005 r., to nastąpiło to po terminie określonym przepisami prawa...

Przegląd prasy

Nowe oświadczenia do rozliczeń za 2009 rok

W odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. będą stosowane zmienione wzory formularzy podatkowych PIT-12, PIT-4R, PIT-11... Gazeta Prawna

Milion dowodów straci ważność

Od 1 stycznia dokumenty tożsamości z nieaktualnymi danymi są unieważniane automatycznie... Gazeta Prawna

Oświadczenie patronackie ułatwi otrzymanie kredytu

Umowa patronacka zawarta z gminą podnosi wiarygodność finansową spółki... Gazeta Prawna

Przepisy dyskryminują niektórych księgowych

Od 1 stycznia przepisy dotyczące certyfikatu księgowego znalazły się w ustawie o rachunkowości... Gazeta Prawna

Rzecz użyczoną utrzymuje ten, kto z niej korzysta

Żądanie potrącenia wzajemnej należności od powoda nie oznacza jeszcze, że pozwany uznaje pozew o zwrot nakładów za uzasadniony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mieszkania wojskowe dla wszystkich żołnierzy

Żołnierze służby stałej i kontraktowej będą mieli prawo do kwatery... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przestępcy stracą prawa rodzicielskie

Ma być surowiej dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie oraz zdemoralizowanych i okrutnych przestępców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Startują aplikacje prawnicze

Po raz pierwszy aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni rozpoczynają szkolenie z nowym rokiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 stycznia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-48/2007

Pojęcie udziału w kapitale spółki w innym państwie członkowskim w rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich nie obejmuje użytkowania udziałów...

Wyrok WSA - SA/Bk 44/2008

Z chwilą złożenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym, wygasa zobowiązanie z tytułu zaliczek na ten podatek. Od tej chwili aktualizuje się obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. Dopiero podatek wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów uzyskanych w roku podatkowym. W takiej sytuacji organ podatkowy nie może skutecznie dochodzić realizacji zobowiązania z tytułu zaliczek, skoro utraciło ono swój byt prawny. Pozostaje jednak uprawnienie do dochodzenia odsetek od nie wpłaconych w terminie zaliczek, które naliczane są do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy...

Informacje NetTAX

Nowy termin na zgłoszenie spadku

Aby najbliższa rodzina, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha, mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przy nabyciu własności lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia albo innych zdarzeń wymienionych w ustawie o podatku od spadków i darowizn, musi w ustawowym terminie zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego...

Przegląd prasy

Zmiany w PIT korzystne, jednak nie dla wszystkich

Od 2009 roku wprowadzono dwa progi podatkowe. Na obniżce skali podatkowej zyskają wszyscy. Niekorzystne rozwiązania przyjęto dla inwestorów... Gazeta Prawna

Organizatorzy hazardu poniosą wyższe koszty

Od 2009 roku zwiększyły się opłaty za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych oraz za złożenie egzaminu dla poszczególnych stanowisk lub funkcji przy ich organizacji... Gazeta Prawna

Pierwsze zaliczki za grudzień dopiero w styczniu 2011 r.

Nowe przepisy o płatności zaliczek na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał wejdą w życie dopiero w 2010 roku... Gazeta Prawna

W 2009 roku większość gmin pobierze wyższy podatek za samochód ciężarowy

Mimo obniżenia minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok w największych miastach właściciele samochodów ciężarowych i autobusów zapłacą większy podatek... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie podważyć decyzję prokuratora

Osoba, która ujawniła przestępstwo w urzędzie, musi mieć prawo złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej kontroli sanepidu w niektórych branżach

Gospodarstwom agroturystycznym, właścicielom winnic i sprzedawcom produktów spożywczych przez Internet będzie łatwiej prowadzić działalność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczy się moment złożenia oferty

Nawet dwie minuty spóźnienia mogą zadecydować o tym, że oferta nie będzie brana pod uwagę w przetargu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozostał tydzień na rozliczenie przez firmę

Osoby, które chcą, aby deklarację podatkową wypełnił za nie płatnik, czyli np. pracodawca, muszą złożyć mu odpowiednie oświadczenie na druku PIT-12... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama