Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - listopad 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 618/2008

W rozumieniu art. 240 § 1 pkt. 11 Ordynacji podatkowej orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. w sprawie C- 313/05 (jak również orzeczenie z 17 lipca 2008 r. w sprawie C- 426/07) jest podstawą do żądania przez stronę wznowienia postępowania w każdej sprawie zakończonej decyzją ostateczną, którą określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży używanego samochodu osobowego sprowadzonego z innego państwa członkowskiego, starszego niż dwa lata, przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju w wysokości większej niż podatek wyliczony przy zastosowaniu stawki 3,1 % i 13,6 % podstawy opodatkowania, ponieważ orzeczenie to ma wpływ na treść wydanej decyzji...

Wyrok WSA - I SA/Bk 263/2008

Przy ocenie, czy sytuacja podatnika kwalifikuje się do zastosowania ulgi podatkowej, na uwadze trzeba mieć również zasady konstytucyjne, w tym m.in. zasadę wyrażoną w art. 71 Konstytucji RP. Zgodnie z ustępem pierwszym tej normy konstytucyjnej, "Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych". Szczególny charakter pomocy ze strony Państwa w takich sytuacjach oznacza pomoc, która wykracza poza zakres zwykłego uwzględniania potrzeb rodziny...

Przegląd prasy

Roszczenia właścicieli gruntów opóźniają inwestycje

Brakuje rozwiązań, które skrócą czas ustanawiania służebności przesyłu oraz ograniczą wielomilionowe żądania właścicieli gruntów... Gazeta Prawna

Szpitale otrzymają pieniądze na oddłużenie

Podstawowym warunkiem skorzystania przez zadłużone placówki medyczne z umorzenia długów jest przygotowanie planów naprawczych i zatwierdzenie ich przez NFZ oraz wojewodów... Gazeta Prawna

Podatnicy w ostatniej chwili poznają termin zakupu kas

Już 31 grudnia 2008 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. - Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas będzie opublikowany w październiku... Gazeta Prawna

Z odliczeniem składek będzie kłopot

Już w poniedziałek, 1 grudnia, w ustawie o PIT znajdą się przepisy zezwalające na odliczenie w rocznym PIT składek ubezpieczeniowych, opłacanych za granicą... Gazeta Prawna

Radcowie chcą poprawiać jakość świadczonych usług

JSamorząd radcowski przygotowuje zasady dobrych praktyk, czyli dobrowolnie przyjmowane przez radców podwyższone standardy świadczenia usług prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Precedensowy wyrok w sprawie omyłek

Drobny błąd już nie dyskwalifikuje oferty. Przekonała się o tym firma, która w przetargu na kilka milionów złotych pomyliła się o 40 zł. Jej oferta ocalała... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W sądach więcej etatów i nowe szkolenia

O blisko 1000 etatów zwiększy się w przyszłym roku personel sądów powszechnych - wynika z rządowego projektu. Ma być więcej referendarzy, asystentów i pracowników sekretariatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na powracających czyhają prawne pułapki

Wracający z emigracji zarobkowej mogą napotkać wiele trudności - kłopoty z fiskusem, przerejestrowaniem swojego biznesu, transferem majątku i sprawami rodzinnymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 239/2008

Z przepisów art. 33d, art. 33g, art. 224a Ordynacji podatkowej jednoznacznie wynika, że musi nastąpić określona sekwencja zdarzeń, aby został wywołany skutek w postaci wstrzymania wykonania decyzji. Poza złożeniem wniosku o przyjęcie depozytu i wpłaceniem depozytu, organ musi jeszcze wydać postanowienie o przyjęciu tego depozytu. Dopiero wydanie postanowienia w przedmiocie przyjęcia zabezpieczenia rodzi, w świetle przywołanych przepisów Ordynacji podatkowej, obowiązek wstrzymania wykonania decyzji...

Wyrok WSA - I SA/Bk 376/2008

Każdy z byłych wspólników rozwiązywanej spółki cywilnej (będący wspólnikiem w chwili rozwiązania spółki) ma przymiot strony w postępowaniu, w którym następuje określenie zobowiązania podatkowego ciążącego na tej spółce. Decyzja wydana w trybie art. 115 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, orzekająca...

Przegląd prasy

Odsetki dla fiskusa będą niższe

Od dziś odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 14,5 proc. w skali roku zamiast dotychczasowych 15 proc... Gazeta Prawna

Przy rozliczeniu kwartalnym zapłacimy zaliczki

Przedsiębiorcy niebędący małymi podatnikami, którzy składają deklaracje kwartalne, zostaną zobowiązani do wpłacania zaliczek VAT... Gazeta Prawna

Są nowe deklaracje PCC

Zostały opublikowane nowe wzory deklaracji dla podatku od czynności cywilnoprawnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r... Gazeta Prawna

Podatnicy będą traktowani w zależności od sądu

Rozpatrywanie skarg na interpretacje przez wszystkie WSA może być niekorzystne... Gazeta Prawna

Nie ma dwóch takich samych inwestycji

Jeśli dokumenty dołączone do oferty budzą wątpliwości organizatora przetargu, to musi on wezwać przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybkie sądy mogą być jeszcze większą fikcją

Rezygnacja z obligatoryjnego zatrzymania może wypaczyć sens postępowania przyspieszonego - twierdzą niektórzy karniści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaka kontrola orzeczeń Komisji Majątkowej

Dopiero 7-osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnie, czy orzeczenia Komisji Majątkowej mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kryzys puka do drzwi kancelarii prawniczych

Skutki światowej zapaści finansowej są już widoczne w krajowej branży prawniczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 listopada 2008

Informacje NetTAX

Przedsiębiorcy docelowo założą firmę przez internet

Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już po złożeniu w urzędzie gminy wniosku o zarejestrowanie firmy - wyjaśnił sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej...

ZBP za zniesieniem podatku Belki dla depozytów dłuższych niż rok

Związek Banków Polskich (ZBP) proponuje zlikwidowanie 19-proc. podatku od odsetek od depozytów dłuższych niż roczne (tzw. podatku Belki) - poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz...

Nowele: Ordynacji podatkowej i VAT podpisane przez prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która m.in. przewiduje, że decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Prezydent podpisał również nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje m.in. likwidację uciążliwej dla firm kaucji gwarancyjnej i krótszy termin na zwrot podatku z urzędu skarbowego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 45/2008

Z punktu widzenia przepisów podatkowych, sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc parkingowych lub garaży, które znajdują się w tym samym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla danego lokalu mieszkalnego. Nie można, bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Miejsce postojowe czy też garaż nie stanowi w tym przypadku odrębnego od gruntu przedmiotu własności...

Wyrok WSA - III SA/Wa 45/2008

W przypadku sprzedaży działek podatnikiem podatku VAT będzie podmiot, który dokonując sprzedaży - choćby jednorazowo - działa niezależnie jako handlowiec. Przy czym w przypadku handlu związek ten winien zaistnieć już w momencie zakupu sprzedawanej następnie rzeczy, co oznacza, że zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Brak takiego zamiaru wyklucza możliwość uznania danego podmiotu za podatnika podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Prywatne firmy wykorzystają przepisy specustawy

Inwestycje prywatne powinny mieć prawo do realizacji inwestycji na zasadach specustawy... Gazeta Prawna

Przychody uzyskane z inwestycji giełdowych można łączyć

Inwestor rozliczy w jednym zeznaniu rocznym PIT-38 dochody z giełdy i innych rynków walutowych... Gazeta Prawna

Są już nowe deklaracje ważne dla pracowników i płatników

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy podatkowych: PIT-12, PIT-4R i PIT-11. Nowe druki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2009 r... Gazeta Prawna

Zasada walutowości nie wpływa na rozliczenie podatku

Nowelizacja kodeksu cywilnego i prawa dewizowego zniesie zasadę walutowości... Gazeta Prawna

Gdy nie przysługuje zażalenie na działanie komornika, uzasadnienie jest niepotrzebne

Skarżący się na zajęcie przez komornika emerytury czy wynagrodzenia otrzyma postanowienie sądu bez pisemnego uzasadnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd przyjął podwyżki, a sędziowie i tak protestują

Od dziś do piątku sędziowie nie będą orzekać. Zajmą się czytaniem akt i pisaniem uzasadnień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ziemia rolna zmieni status tylko poprzez plan

Grunty w miastach nie zostaną odrolnione na mocy ustawy. Prezydent zawetował przepisy w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dobre studia powinny wystarczyć na aplikację

Mnożą się firmy oferujące kursy przed egzaminami na aplikacje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 listopada 2008

Informacje NetTAX

Sejm uchwalił ustawę o podatku akcyzowym

Nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej przewiduje ustawa o podatku akcyzowym, uchwalona przez Sejm...

Czy konieczna faktura za zwrot kosztów od nierzetelnego podwykonawcy?

Wielu podatników styka się w praktyce z nierzetelnością ze strony firm podwykonawczych. Wątpliwości na gruncie przepisów podatkowych budzi kwestia, czy zwrot kosztów otrzymany od nierzetelnego podwykonawcy musi być udokumentowany fakturą?...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przewidującą podwyższenie do 50 tys. euro stuprocentowych gwarancji dla depozytów bankowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 111/2008

Uprawnienie organu odwoławczego do wydania decyzji o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia, określonej w art. 233 § 2 O.p jest wyraźnie ograniczone przesłankami wskazanymi w przepisie. Inne wady postępowania ani wady decyzji organu pierwszej instancji nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji przewidzianej w tym przepisie...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 111/2008

W sytuacji, gdy w trakcie postępowania podatkowego z wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty organ uzna, że podatnik zaniżył ostatecznie deklarowaną kwotę zobowiązania podatkowego, to obowiązkiem organu jest wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego...

Przegląd prasy

Dochód komornika będzie zależał od nakładu pracy

Przedsiębiorcy zarzucają komornikom, że mało skutecznie i zbyt wolno egzekwują długi... Gazeta Prawna

Firmy mają kłopoty z wypłatą pensji w terminie

W wyniku pogorszenia koniunktury już co trzeci Polak obawia się, że może stracić pracę. Z 50 do 43 proc. zmalała liczba osób deklarujących, że jeśli zostaną zwolnieni łatwo im będzie znaleźć nowe zatrudnienie... Gazeta Prawna

Przesyłka pocztowa będzie skontrolowana

Przesyłki pocztowe mogą zostać skontrolowane przez celników. Podstawą wyboru przesyłek do kontroli będzie ocena ryzyka... Gazeta Prawna

Wzrosną stawki karty podatkowej

Znane są już nowe stawki podatku, jakie będą opłacać w przyszłym roku podatnicy podatku dochodowego rozliczający się z fiskusem w formie karty podatkowej... Gazeta Prawna

Importer zapłaci za sprzedaż podróbek

Producent oryginału może żądać odszkodowania od przedsiębiorcy handlującego podróbkami, jeżeli ten wiedział, że towar nie jest oryginalny, i świadomie z tego skorzystał, wprowadzając go na rynek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopoty z umową o roboty budowlane

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące robót budowlanych są niejasne i mogą naruszać konstytucję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pakiety prawnicze w firmach - czemu nie

Wzorem pakietów medycznych przedsiębiorstwa wkrótce mogą proponować zatrudnionym również pakiety prawnicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasze oszczędności gwarantowane do 50 tys euro

Gdyby upadł bank, to zgromadzone tam depozyty będą w całości gwarantowane nawet do 190 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 40/2008

Wprowadzenie przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjątku od wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ("z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony [...]"), wykreowało samodzielną, niezależną od regulacji art. 15 ust. 1 zd. 1, pozytywną podstawę zaliczenia naliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku, o którym mowa w tym przepisie...

Wyrok WSA - I SA/Sz 311/2008

Badając legalność zaskarżonej decyzji, sąd administracyjny pierwszej instancji kontroluje sprawę administracyjną, czyli szeroko rozumiany materialnoprawny stosunek administracyjny, w ramach której to kontroli nie tylko posiada uprawnienie, ale obowiązek wyjścia poza granice rozpoznania skargi, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa, którego nie zarzuca strona w skardze, jak również ciąży na nim obowiązek przekroczenia granic orzekania w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia, stosując przewidziane w ustawie środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarg...

Przegląd prasy

Więcej uprawnień przy ściganiu przestępców

Policja będzie miała prawo podsłuchiwania rozmów telefonicznych oraz przeglądania korespondencji elektronicznej osób podejrzewanych o pedofilię... Gazeta Prawna

Maleją szanse na zniesienie podatku Belki

Mimo, że stowarzyszenia reprezentujące inwestorów nie ustają w walce o zniesienie podatku Belki, ich szanse na sukces maleją z dnia na dzień... Gazeta Prawna

Już za tydzień będą elektroniczne paragony

Od 1 grudnia podatnicy będą mogli stosować kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii... Gazeta Prawna

Szansa na odzyskanie podatku z nieodliczonych składek

ETS oceni, czy odroczenie obowiązywania zakazu odliczania składek w PIT może być skuteczne... Gazeta Prawna

Przenoszone numery komplikują życie śledczym

Pojawienie się nowych operatorów oraz możliwości przenoszenia numeru do innej sieci sprawił, że identyfikacja abonenta zajmuje prokuratorom nawet kilka miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urlopy ojcowskie stały się faktem

Obydwoje pracujący rodzice otrzymają dodatkowe zwolnienia z tytułu urodzenia się dziecka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Etatowy rzecznik dyscyplinarny sprawniej rozpatrzy skargi na radców

Samorząd radcowski chce zreformować swoje wewnętrzne postępowania dyscyplinarne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warto się spóźnić z grudniową pensją

Nawet osoby zarabiające kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie mogą zapłacić od wynagrodzenia za grudzień tylko 18 proc. podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-18/2008

Jednostka nie może powoływać się na decyzję Komisji 2005/449/WE dotyczącą wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję, adresata tej decyzji, w celu skorzystania ze zwolnienia zatwierdzonego tą decyzją od chwili jej notyfikacji lub publikacji...

Wyrok NSA - II FSK 953/2007

Spółdzielnia mieszkaniowa, która zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem buduje lub nabywa budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, uzyskując dochód, który przeznaczyła na nabycie gruntów zwiększających wartość aktywów trwałych spółdzielni, nie może skorzystać w 2005 r. ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przegląd prasy

Muzealne samochody będą zarejestrowane i dopuszczone do ruchu po drogach

Więcej pojazdów o wartości historycznej będzie mogło zostać zarejestrowanych... Gazeta Prawna

Najpierw rejestracja u starosty, później budowa

Wniosek do starosty o rejestrację inwestycji powinien zawierać projekt budowlany i wymagane opinie... Gazeta Prawna

Sklepy poinformują o kosztach recyklingu

Sprzedawcy urządzeń gospodarstwa domowego i elektronicznego będą musieli pokazać w cenie koszt późniejszego ich przetworzenia... Gazeta Prawna

Od futra nie zapłacimy podatku

Sejm uchwalił ustawę o podatku akcyzowym, która wprowadza nowe zasady opodatkowania energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Fundacja Helsińska przegrała proces z IPN

Nie zadziałała skarga Fundacji Helsińskiej na sposób udostępniania dokumentów przez prezesa IPN... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiele lekarstw zostanie wycofanych ze sklepów

Przy okazji noweli przepisów aptekarze chcą, aby ograniczyć sprzedaż leków w supermarketach, kioskach z gazetami i na stacjach benzynowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Złodzieje rzadziej kradną auta

Najbardziej uciążliwa dla obywateli przestępczość spada, i to znacznie - ogłosił wczoraj minister Zbigniew Ćwiąkalski, podsumowując pierwsze półrocze 2008 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy mogą wpływać na wynik przetargu

Prawnicy ostrzegają, że nieuczciwi przedsiębiorcy mogą przesyłać fałszywe oferty po to, by eliminować z przetargów konkurencyjnych wykonawców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 listopada 2008

informacja

Wydarzenia

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA W ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH 3 grudzień 2008, Warszawa

Informacje NetTAX

Czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zachęci do zakładania firm?

Ponad tysiąc spotkań, w czasie których młodzi ludzie dowiedzą się jak zakładać i prowadzić własne firmy, zostanie zorganizowanych w całej Polsce w czasie rozpoczętego w poniedziałek, 17 listopada, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości...

Tylko cztery stare UE nie otworzyły jeszcze swoich rynków pracy

Już tylko cztery stare kraje Unii Europejskiej: Niemcy, Austria, Belgia i Dania ograniczają swoje rynki pracy dla obywateli krajów, które wraz z Polską weszły do UE w maju 2004 r. Jeśli chcą utrzymać restrykcje do 2011 r., muszą swą decyzję uzasadnić merytorycznie...

Jakie będą warunki korzystania z ulgi rodzinnej dla rodzin zastępczych?

Wiele osób wychowuje dzieci jako rodzice zastępczy. Z pewnością sporym wsparciem finansowym dla tych osób będzie przewidziana w przyjętej we wrześniu przez rząd nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość skorzystania z ulgi rodzinnej także przez rodziny zastępcze. Warto zatem wiedzieć, jak to rozwiązanie będzie wyglądało w praktyce?...

Działalność statutowa izb gospodarczych zwolniona z podatku

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia uchwalenie przez Sejm i akceptacji przez Senat nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zwalnia z podatku dochodowego dochód izb gospodarczych z działalności statutowej...

Przedsiębiorcy fatalnie oceniają efektywność egzekucji komorniczej

Jednym z najpoważniejszych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce jest brak możliwości skutecznego i szybkiego egzekwowania długów. W praktyce od wielu lat nic się w tym zakresie nie zmienia, mimo niedawnej dużej nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która w założeniu miała znacząco usprawnić odzyskiwanie długów przez wierzycieli. Fatalne dane dotyczące braku efektywności egzekucji komorniczej w Polsce wynikają z ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Mimo niedawnych zmian w prawie w tej kwestii, firmy skarżą się na to, co do tej pory, czyli na bardzo niską jakość i efektywność egzekucji komorniczej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 978/2007

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez osobę prawną, posiadający zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania, odrębną gospodarkę finansową, odrębny majątek jest jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 467/2008

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, inny sposób pomniejszenia kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, niż ten który wynika z proporcji oznaczonej przez ustawodawcę w art. 90 ust. 3 tej ustawy nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Kryterium powierzchni związanej z czynnościami w stosunku, do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w stosunku do których takie prawo nie przysługuje, nie może być zastosowane do ustalania proporcji odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie zostało ono przewidziane przez ustawodawcę...

Przegląd prasy

Polsce grożą wysokie kary za naruszenie unijnych norm telekomunikacyjnych

Prawo telekomunikacyjne musi zostać dostosowane do unijnych przepisów... Gazeta Prawna

Resort finansów nie chce reformy sędziowskich płac

Ministerstwo Finansów nie zgadza się na wprowadzenie ośmiu stawek awansowych w sądownictwie... Gazeta Prawna

Więcej towarów będzie można przywieźć bez podatku

Osoby podróżujące transportem lotniczym i morskim będą mogły przywieźć z państwa spoza Unii bez podatku wyroby akcyzowe, których łączna wartość nie przekroczy równowartości 430 euro... Gazeta Prawna

Sprzedaż domu w PIT-39

Ministerstwo Finansów opublikowało wzory nowych formularzy PIT... Gazeta Prawna

Będzie łatwiej i taniej wydobywać surowce

Koncesje na wydobycie kopalin na małą skalę czy własne potrzeby nie będą konieczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na stanowisko sędziego z równymi szansami

Adwokaci, radcowie prawni i notariusze kandydujący do orzekania powinni być traktowani tak samo jak sędziowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno zwalniać kobiet, bo mogą już iść na emeryturę

Pracownica, która została zwolniona, gdy skończyła 55 lat i miała staż uprawniający ją do emerytury kolejarskiej, otrzyma od PKP odszkodowanie za dyskryminację ze względu na płeć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma ma prawo domagać się protokołów dotyczących jej sprawy

Spółka może żądać materiałów z posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących jej sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 324/2008

Skarżący nabył przedmiotową nieruchomość gruntową, działając jak handlowiec z zamiarem dokonywania dalszej sprzedaży gruntów. Nie była to przy tym sprzedaż majątku prywatnego, gdyż już w momencie nabycia nie był on przeznaczony na potrzeby własne, lecz do działalności handlowej. Działalność skarżącego należało więc zakwalifikować jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a skarżącego jako podatnika VAT w rozumieniu ust. 1 tego artykułu...

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - I FPS 2/2008

Pojęcie "niewydanie postanowienia" użyte w art. 14 b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku, o którym stanowi przepis § 1 powołanego artykułu...

Przegląd prasy

Uprawy GMO wyłącznie za zgodą sąsiadów

Na uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych potrzebne będzie nie tylko zezwolenie, ale też zgoda sąsiadów... Gazeta Prawna

Także dalsi krewni będą dziedziczyli bez testamentu

Rozszerzy się krąg spadkobierców ustawowych, którzy będą mogli dziedziczyć, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu... Gazeta Prawna

Trzeba zawiadomić o każdej zmianie adresu

Podatnik, który w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej zmieni adres, będzie musiał o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy... Gazeta Prawna

Cudzoziemiec rozliczy się z polską żoną

W rozliczeniu za 2008 rok cudzoziemcy będą mogli złożyć małżeński PIT w Polsce... Gazeta Prawna

Trybunał radzi rozwagę przy składaniu wnioskówh

Osoby, które zawiesiły emeryturę i nadal pracowały, nie mogą się domagać przeliczenia jej według nowej, wyższej kwoty bazowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe zasady zgłaszania produktów medycznych

Szpitale będą mogły używać niezarejestrowanego w Polsce sprzętu medycznego w nagłych sytuacjach, jeśli okaże się on niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd spełni tylko część obietnic danych sędziom

W budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości brakuje ponad 90 mln zł. Sędziowie dostaną podwyżki, ale pod znakiem zapytania stoją inne korzystne dla nich zmiany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polisy na życie bez podatku Belki

Ministerstwo Finansów wycofuje się z pomysłu objęcia podatkiem Belki krótkoterminowych polis na życie, które dziś pełnią funkcję lokat bankowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 438/2008

Pobranie podatku w Polsce, w sytuacji, gdy podatnik ma siedzibę w Danii i tam opłaca podatki od dochodu, tylko z powodu nieprzedstawienia certyfikatu rezydencji, prowadzi do skutku, któremu umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania miała zapobiegać...

Wyrok WSA - I SA/Op 223/2008

Regulacją zawartą w art. 67 ust. 1 Prawa celnego objęte są także należności nie będące należnościami przywozowymi/wywozowymi lub należnościami wynikającymi z długu celnego...

Przegląd prasy

Rząd zrealizował w II półroczu 17 proc. projektów ustaw

Najwięcej zapowiedzi zmian legislacyjnych zrealizowano w ustawach podatkowych... Gazeta Prawna

Adwokaci nie chcą urzędówek

Ustawa o pomocy prawnej dla ubogich powinna zlikwidować sprzedaż urzędówek. Dziś sąd bada tylko oświadczenie o dochodach ubiegającego się o bezpłatną pomoc prawnika... Gazeta Prawna

Już za 2008 rok złożymy nowy PIT-2K

Podatnik, który będzie chciał odliczyć odsetki od kredytu konsolidacyjnego, będzie musiał ustalić, jaka ich część dotyczy tego kredytu, a jaka innych zobowiązań... Gazeta Prawna

Fiskus może poprawić milczące interpretacje

Datą wydania interpretacji podatkowej jest moment jej doręczenia, a nie podpisania - uznał Naczelny Sąd Administracyjny... Gazeta Prawna

Kto skontroluje postępowania regulacyjne

Za sporem o możliwość odwołania się do sądu od orzeczeń Komisji Majątkowej kryją się ważkie kwestie ustrojowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy środowiskowe utrudnią życie inwestorom

Budujący, którzy już wystąpili o warunki zabudowy, będą musieli starać się o nie od początku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełnomocnik handlowy pomoże w biznesie

Przedsiębiorcy, w szczególności ci drobni rejestrowani w gminie, będą mogli ustanawiać pełnomocników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Amerykanie mogą zaglądać do naszych danych

Linie lotnicze muszą udostępniać służbom specjalnym USA informacje o lecących za Atlantyk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 326/2008

Miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 151 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) należy ustalać w każdym przypadku na podstawie okoliczności faktycznych, biorąc pod uwagę miejsce (określone adresem), w którym skupia się w sposób zorganizowany aktywność danego podmiotu w zakresie czynności składających się na przedmiot jego działalności...

Wyrok WSA - I SA/Bk 254/2008

Wykazanie istnienia związku techniczno-użytkowego pozwala na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, jako budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obiektu budowlanego składającego się z części o charakterze stricte budowlanym (np. fundament) oraz nie mających takiego charakteru (np. urządzenia techniczne). Jeżeli takiego związku nie można wykazać, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą podlegały jedynie części budowlane obiektu...

Przegląd prasy

Powróci spółdzielcza własność lokalu

Resort infrastruktury chce dać zarządom więcej czasu na zmianę statusu mieszkań spółdzielczych... Gazeta Prawna

Docieplenie zwiększy wartość budynku

O zaliczeniu docieplenia budynków spółdzielczych do remontu lub modernizacji zdecyduje ekspertyza specjalistów budowlanych... Gazeta Prawna

O abolicję wystąpiło ponad 10 tys. podatników

Przez trzy miesiące do urzędów wpłynęło 10,7 tys. wniosków o abolicję podatkową... Gazeta Prawna

Krótka sprzedaż wymaga zmian ustaw

Rozliczenie pożyczki papierów wartościowych nie jest jasno uregulowane w PIT oraz CIT... Gazeta Prawna

Przepisy reprywatyzacyjne wymagają ponownego przemyślenia

Rada Legislacyjna krytycznie zaopiniowała projekt ustawy reprywatyzacyjnej - dowiedziała się gazeta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Długi spółki z o.o. muszą spłacić jej prezesi

Do uznania, że egzekucja wobec spółki z o.o. okazała się bezskuteczna, nie jest potrzebne formalne umorzenie prowadzonego przeciwko niej postępowania egzekucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyborcy powinni móc głosować korespondencyjnie

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, więc najpilniejsze zmiany prawa wyborczego nie mogą być dłużej odkładane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

NIK wchodzi do sądów

Do 35 sądów rejonowych w kraju weszli kontrolerzy. Sprawdzają terminowość załatwiania spraw wieczystoksięgowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 listopada 2008

Informacje NetTAX

Eksperci z Deloitte: zmiany w VAT korzystne dla firm

Znaczna część przepisów noweli ustawy o VAT pozwoli zwiększyć płynność finansową przedsiębiorców - wynika z opinii ekspertów z firmy doradczej Deloitte, przedstawionych na konferencji prasowej...

W Polsce będą mogły powstawać zakłady reasekuracji

W Polsce będą mogły powstawać nowe instytucje finansowe - zakłady reasekuracyjne. Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej...

Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka w UE

Od połowy przyszłego roku unijne przepisy nie będą już regulować kąta zakrzywienia ogórka, bowiem do lamusa odejdą szczegółowe normy jakości 26 owoców i warzyw...

Rząd przyjął zmiany w przepisach o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

Rozszerzenie możliwości uzyskania premii gwarancyjnej oraz zrównano prawa do jej uzyskania (i wypłaty) właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy uzyskują odrębną własność lokalu w drodze przekształcenia prawa spółdzielczego - przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych...

Polska nadal w szarym ogonie państw w rankingu przyjazności systemu podatkowego

Polska spadla na 141. miejsce w rankingu przyjazności systemu podatkowego - wynika z przedstawionej przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers oraz Bank Światowy trzeciej edycji rankingu "Paying Taxes 2009"...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2017/2007

Zasadniczym warunkiem ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego odpowiadającego 30% wartości zawyżenia jest wykazanie w deklaracji podatkowej kwoty zwrotu różnicy wyższej od należnej, a nie błędne przyjęcie momentu powstania obowiązku podatkowego...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 247/2008

Zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie są przychodem Wspólnoty uzyskanym z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Po to aby dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zostały zwolnione od podatku dochodowego, dochody Wspólnoty muszą być nie tylko przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, ale również muszą być uzyskane z gospodarki w zakresie gospodarki mieszkaniowej...

Przegląd prasy

Dostęp do ksiąg wieczystych on-line jeszcze w tym roku

Elektroniczne postępowanie upominawcze to pierwszy krok do informatyzacji wymiaru sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Roszczenia przedsiębiorcy przedawnią się już po roku

W kodeksie cywilnym pojawi się dodatkowa definicja drobnego przedsiębiorcy, prawnicy uważają, że jest ona zbędna... Gazeta Prawna

Za karnet od szefa trzeba zapłacić podatek

Wartość karnetów, np. na basen lub biletów do kina, jakie pracodawcy oferują pracownikom, jest przychodem... Gazeta Prawna

Łatwo można uniknąć sankcji

Podatnik za błędne rozliczenia VAT może zostać ukarany 30-proc. sankcją... Gazeta Prawna

Błąd na wekslu uderza w posiadacza

Nabywający weksel in blanco od pierwszego posiadacza powinien się upewnić, czy dokument został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslow... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emigranci nie mogą być dyskryminowani

Wyrok sądu pozwoli byłym emigrantom starać się o rekompensaty za nieruchomości pozostawione za naszą wschodnią granicą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drugi nabór na aplikacje bez szans

Prawo i Sprawiedliwość chce, aby minister sprawiedliwości zorganizował w tym roku jeszcze jeden egzamin na aplikacje prawnicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmowy fitness może być znacznie droższy

Pracodawcy udostępniający pracownikom taniej karnety na basen czy siłownię i od tej niższej wartości płacący VAT mogą mieć problem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 307/2007

Przyznanie prawa pomocy ze środków publicznych ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady samodzielnego ponoszenia kosztów postępowania związanych z udziałem w sprawie...

Wyrok WSA - III SA/Gl 40/2008

Dla skutecznego wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu koniecznym jest doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Inaczej mówiąc, nie może zakończyć się wydaniem decyzji postępowanie, które nie zostało wszczęte. W takiej sytuacji nie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie, lecz jedynie postępowanie faktyczne...

Przegląd prasy

Nie było zmowy między bankami

Banki, ustalając stawki opłat za transakcje bezgotówkowe, nie naruszyły prawa antymonopolowego... Gazeta Prawna

W tym roku nie poświadczymy dziedziczenia u notariusza

Rejestr do poświadczania dziedziczenia u rejenta jest dopiero testowany. Ministerstwo Sprawiedliwości nie pomoże notariuszom uruchomić rejestru... Gazeta Prawna

Stypendia od osób fizycznych nie zawsze podlegają opodatkowaniu

Z podatku mogą być zwolnione środki na stypendia pochodzące od osób fizycznych tylko wtedy, gdy zostały przekazane na fundusz stypendialny uczelni wyższej... Gazeta Prawna

Sprawozdanie stanie się dowodem dla fiskusa

W sprawozdaniu finansowym za 2008 rok trzeba ujawnić transakcje przeprowadzone na nierynkowych zasadach... Gazeta Prawna

Po odszkodowanie za błędy do sądu cywilnego

Jeśli nieważność decyzji administracyjnej stwierdzono po 1 września 2004 r., odszkodowania za straty z niej wynikłe należy dochodzić na drodze cywilnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacja adwokacka tańsza od notarialnej

Ministerstwo Sprawiedliwości różnicuje opłaty za aplikacje korporacyjne. Będą bardziej zbliżone do rzeczywistych kosztów szkoleń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Droga do Sądu Najwyższego będzie mniej wyboista

Z listy wad formalnych skargi kasacyjnej zniknie brak wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy dla aptekarzy będą surowsze

Wraca pomysł, aby ograniczyć rozwój sieci aptecznych. Mają też zniknąć reklamy aptek, a za sprzeczne z prawem zachwalanie leków będą wyższe kary pieniężne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 38/2008

Rolą organu drugiej instancji, który ma obowiązek czynić zadość zasadzie przekonywania stron wyrażonej w art. 124 O.p., jest wyjaśnienie na mocy art. 210 § 4 O.p., w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, z jakiego powodu uznaje stronę skarżącą za płatnika. Brak wyjaśnienia tej kwestii stanowi, naruszenie ww. przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy...

Wyrok ETS - C-291/2007

Artykuł 9 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG oraz art. 56 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE powinny być interpretowane w ten sposób, iż odbiorca usług doradztwa świadczonych przez podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, który to odbiorca wykonuje jednocześnie działalność gospodarczą oraz działalność nie należącą do zakresu zastosowania tych dyrektyw, powinien być uznawany za posiadającego status podatnika, nawet wówczas gdy rzeczona usługa jest wykorzystywana na potrzeby ostatniej z wymienionych działalności...

Przegląd prasy

Opłaty za transakcje kartą to zmowa banków

Banki pobierają prowizję od każdej transakcji dokonywanej w sklepach kartami płatniczymi... Gazeta Prawna

Likwidacja obowiązku meldunkowego nie zniesie ulgi mieszkaniowej

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn umożliwi korzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej po likwidacji obowiązku meldunkowego... Gazeta Prawna

Odliczenie obejmie odsetki od kredytów i pożyczek z zagranicy

W przypadku zaciągnięcia kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego w banku leżącym na terenie UE odsetki będzie można odliczyć w ramach ulgi odsetkowej... Gazeta Prawna

Przy uldze mieszkaniowej łatwo będzie o błąd

Od 2009 roku ulgę meldunkową zastąpi nowe zwolnienie w PIT przy zbyciu domu... Gazeta Prawna

Każdy może używać słowa "wodrol"

Słowo to powszechnie występuje w nazwach przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej i nie ma wystarczającej samodzielnej mocy odróżniającej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy niepokorni sędziowie odpowiedzą za protesty

Minister sprawiedliwości nie wyklucza inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów biorących udział w akcji "Dzień bez wokandy"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kierowcy w autach na kredyt nie będą już bezkarni

Do prokuratury, policji i straży miejskiej trafią dane kierowców, którzy jeżdżą pojazdami będącymi własnością banków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarb Państwa zapłaci za błędy fiskusa

Coraz więcej podatników walczy o odszkodowania za decyzje, które doprowadziły ich firmy do upadku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 listopada 2008

Informacje NetTAX

W listopadzie wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów

Jeszcze w listopadzie zacznie obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Premier podpisał rozporządzenie zmieniające wysokość niektórych mandatów - potwierdziła Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Koniec parlamentarnych prac nad nowelą ustaw o podatkach dochodowych

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość żywności podarowanej organizacjom charytatywnym, rozszerzony też zostanie zakres stosowania ulgi mieszkaniowej - wynika z przyjętych przez Sejm senackich poprawek do ustaw o podatkach dochodowych...

Będzie dwukrotne zwiększenie limitu wpłat na IKE

Dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE - przewiduje znowelizowana przez Sejm w czwartek ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych...

Sejmowa Komisja Gospodarki za uporządkowaniem kontroli w firmach

Nie będzie jednocześnie kilku kontroli w jednym zakładzie w tym samym czasie; jednoczesne kontrole byłyby natomiast możliwe w różnych zakładach tego samego przedsiębiorcy - proponuje sejmowa Komisja Gospodarki pracująca nad projektem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 39/2008

W przypadku tzw. uznania administracyjnego ocenie może podlegać legalność działania organu podatkowego, a nie natomiast zasadność i celowość odmowy. Sąd nie jest władny oceniać pod względem merytorycznym motywów przyjęcia przez organ określonego stanowiska (wyboru alternatywy). Autonomicznym uprawnieniem organu podatkowego jest samodzielny wybór określonych kryteriów faktycznych udzielania uznaniowych ulg podatkowych, celu i określenie faktycznych warunków zastosowania ulgi...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 109/2008

Jeżeli organ podatkowy nie wszczął z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i nie określił stosowną decyzją wysokości tegoż zobowiązania, to za przedwczesne uznać należy wydanie decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłat...

Przegląd prasy

Świadectwa będą nieczytelne

Sporządzenie certyfikatów dla starych budynków będzie niemożliwe, twierdzą eksperci... Gazeta Prawna

Mniej formalności przy zakupie ziemi od państwa

Rolnicy oraz osoby z wykształceniem rolniczym będą mogli bez przetargu nabyć ziemię od państwa... Gazeta Prawna

NIK: fiskus jest nieskuteczny

System kontroli ukrywanych przychodów jest kosztowny i nieskuteczny... Gazeta Prawna

1 proc. podatku tylko dla polskich organizacji narusza regulacje Unii Europejskiej

Przekazywanie darowizn tylko dla organizacji krajowych jest niezgodne z regulacjami UE... Gazeta Prawna

Przepisy dotyczące najmu sklepów i biur powinny być bardziej precyzyjne

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu komercyjnego są pełne luk, które wynajmujący lubią wykorzystywać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dane w rejestrze nie zawsze są aktualne

O tym, kto zasiada w zarządzie spółki, decyduje uchwała rady nadzorczej lub wspólników, a nie wpis w KRS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Duże zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

DNA, a nie dobra wola, przesądzi o ojcostwie, dorosłe nieodpowiedzialne dzieci nie dostaną alimentów, rodzice i bliscy będą mieli gwarancję kontaktu z dzieckiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

System powie prawdę o aucie i kierowcy

Policja i urzędnicy uzyskają szeroki dostęp do danych o kierowcach i ich pojazdach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Ke 108/2008

Dopuszczalna jest sytuacja, w której podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tak kształtuje swoje stosunki z konkretnymi kontrahentami, że nie służy mu prawo do wynagrodzenia za wykonanie konkretnej usługi, a tym samym przychód nie powstaje. Dla oceny czy mamy do czynienia z przychodem w rozumieniu art. 14 ust 1 ustawy p.d.o.f. decyduje stosunek zobowiązaniowy łączący strony....

Wyrok WSA - I SA/Gd 20/2008

Organy podatkowe nie mają obowiązku nieograniczonego przeprowadzania dowodów. Jeżeli strona nie skorzysta z możliwości wzięcia czynnego udziału w postępowaniu, nie może konsekwencjami swego zaniedbania obciążać organów podatkowych, które ze swej strony zapewniły jej takie prawo...

Przegląd prasy

Premie pieniężne bez podatku

Premie pieniężne nie są świadczeniem usług, dlatego nie podlegają podatkowi od towarów i usług... Gazeta Prawna

Nie odliczymy VAT przy czynnościach pozornych

Przepis, który uniemożliwiał podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT z faktur, które dokumentowały czynności pozorne, był zgodny z konstytucją... Gazeta Prawna

Obiady w szkolnych stołówkach z 7-proc. VAT do końca 2010 roku

Usługi gastronomiczne, w tym świadczone przez stołówki szkolne, objęte są obniżoną stawką VAT i nie ma możliwości ich zwolnienia z opodatkowania... Gazeta Prawna

Nowelizacja nie zlikwiduje niezgodności z dyrektywą unijną

Niektóre znowelizowane przepisy o VAT będą naruszały prawo unijne. Dotyczy to odbioru korekty faktury i zwolnienia darowanej żywności... Gazeta Prawna

Ćwiąkalski o nowej polityce karnej

Reformą sądów 24-godzinnych i poszerzeniem uprawnień radców prawnych zajmą się wkrótce posłowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Początki nowej konstytucji prawa prywatnego

Dziesiątki zmienionych przepisów i nowych definicji zawiera projekt pierwszej części nowego kodeksu cywilnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacja adwokacka będzie tańsza

Ministerstwo sprawiedliwości zamierza obniżyć opłatę za aplikacje adwokacką o prawie 700 zł rocznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kodeks cywilny - odsłona pierwsza

Szersza ochrona dóbr osobistych spółek i osób fizycznych, a także wprowadzenie pełnomocnictwa handlowego dla drobnych przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 listopada 2008

informacja

Wydarzenia

Seminarium "MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ" 27 listopada 2008, Warszawa

Informacje NetTAX

Problemy z dotrzymaniem terminu powiadomienia fiskusa o nabyciu spadku

Wielu podatników - często z powodu niewiedzy i nieznajomości przepisów - ma problem z dotrzymaniem miesięcznego terminu od wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na poinformowanie urzędu skarbowego o tym fakcie. Ale to się wkrótce zmieni. Stosowne zmiany w tej kwestii zostały uchwalone niedawno przez Sejm...

MF zastanawia się, czy polisy lokacyjne powinny być nadal nieopodatkowane

Ministerstwo Finansów zastanawia się, czy tzw. polisy lokacyjne powinny być nadal zwolnione z opodatkowania. Teraz lokaty te pozwalają uniknąć 19-proc. podatku od zysków kapitałowych...

Obowiązek meldunkowy zniknie

Zastąpienie w 2009 r. obowiązku meldunkowego zgłoszeniem miejsca zamieszkania - przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o ewidencji ludności. Procedura rejestracji zostanie maksymalnie uproszczona. Zgłoszenia miejsca zamieszkania będzie można dokonywać drogą elektroniczną...

Ruszyły konkursy na naczelników urzędów skarbowych

Kwalifikacje, a nie decyzja ministra finansów, będą podstawą powołania na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów szuka - w drodze konkursu - kandydatów na 201 naczelników urzędów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 314/2008

Art. 285 § 5 Ordynacji podatkowej zawiera koniunkcję pomiędzy nieobecnością osób w nim wymienionych a brakiem możliwości dostępu do dokumentów. Jeśli w toku kontroli obecny był upoważniony pełnomocnik firmy i jedynie kontrolujący nie mieli dostępu do żądanych dokumentów, to zawieszenie kontroli podatkowej było bezzasadne...

Wyrok WSA - I SA/Gd 418/2008

Nieopłacalność prowadzenia działalności i konieczność przeprowadzenia remontu obiektu budowlanego nie mogą rzutować na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W przypadku niewykorzystania przez przedsiębiorcę posiadanych przez niego nieruchomości w całości lub w części, wyłącznym kryterium, na podstawie którego do ich opodatkowania mogą mieć zastosowanie stawki inne niż przewidziane w stosownej uchwale rady gminy dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą, jest niewykorzystanie nieruchomości ze względów technicznych...

Przegląd prasy

Podatnik dostanie siedem dni na przygotowanie się do kontroli

Od 1 stycznia 2009 r. podatnik będzie miał siedem dni na przygotowanie się do kontroli podatkowej... Gazeta Prawna

Niższy podatek wymaga oświadczenia od nabywcy

Zastosowanie obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych zależy od posiadania przez sprzedawcę oświadczenia od nabywcy o przeznaczeniu zakupionego oleju... Gazeta Prawna

Cudzoziemiec złoży skargę do właściwego miejscowo sądu

Gdy obcokrajowiec otrzyma interpretację podatkową, na którą będzie chciał złożyć skargę do sądu administracyjnego, rozpatrzy ją sąd właściwy ze względu na siedzibę organu wydającego interpretację... Gazeta Prawna

Ważna jest data doręczenia pisma

Wydanie interpretacji podatkowej nie oznacza tylko jej sporządzenia i podpisania... Gazeta Prawna

Lepsza ochrona własności intelektualnej

W Polsce potrzebny jest sąd patentowy z wyspecjalizowanymi sędziami i spójnym orzecznictwem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biuro nie może zarabiać na rezygnacji z wycieczki

Organizatorzy turystyki nie mogą w umowach zastrzegać, że z ceny wycieczki potrącą większą część, jeżeli klient zrezygnuje tuż przed datą wyjazdu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe meldunki mają być mniej uciążliwe

W przyszłym roku obowiązek meldunkowy ma być zastąpiony odformalizowanym zgłoszeniem miejsca zamieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po trzech miesiącach podatnik zawsze ma rację

W wyznaczonym przez ordynację podatkową trzymiesięcznym terminie urzędnicy przygotowujący interpretację podatkową muszą ją nie tylko podpisać, ale także dostarczyć wnioskodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 365/2008

Osoba kupująca używany pojazd na terytorium Polski nie płaci bezpośrednio podatku akcyzowego związanego z jego rejestracją, to jednak w cenie takiego pojazdu zawarta jest wartość „rezydualnego podatku”, przy czym wartość ta maleje wraz ze spadkiem wartości pojazdu...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 553/2008

Organ podatkowy, ustalając skarżącemu wysokość podatku od nieruchomości na 2008 r., dysponował nie tylko informacją od podatnika IPN-1 z 2003 r. ale i informacją IPN-1 z 2007 r. zawierającą zmiany mające znaczenie dla wymiaru podatku. Wobec tego na organie podatkowym spoczywał ustawowy obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu ustalenia czy faktycznie zaistniały zmiany przedmiotu opodatkowania, mające wpływ na wysokość podatku, czego jednak organ ten nie uczynił. Nie wszczynając w tym zakresie postępowania podatkowego organ podatkowy naruszył art. 165 § 1 i § 5 Ordynacji podatkowej, a w konsekwencji naczelne zasady postępowania podatkowego...

Przegląd prasy

Internetowe zgłoszenie zastąpi meldunek

Obywatele będą mogli drogą elektroniczną poinformować urząd o swoim miejscu zamieszkania... Gazeta Prawna

Wyrok eksmisyjny nie ochroni ofiar przemocy

Wyrok eksmisyjny za przemoc wobec rodziny nie oznacza usunięcia z mieszkania jego sprawcy... Gazeta Prawna

Ulgi dla firm przedłużone

Pomoc na restrukturyzację w formie ulg w spłacie podatków dla przedsiębiorców zostaje przedłużona do 9 października 2009 r... Gazeta Prawna

Rozprawy podatkowe odbyły się 9 razy

Podatnicy i fiskus w ramach postępowania odwoławczego mogą przeprowadzić rozprawę podatkową... Gazeta Prawna

Sędziowie ostrożnie stosują obserwację psychiatryczną

Sędziowie obawiają się wniosków o odszkodowania za skierowanie do szpitala... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy muszą dowodzić, że radio nie daje im zysku

Restauracje i zakłady usługowe muszą płacić za publiczne odtwarzanie muzyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie wywalczyli sobie lepsze zarobki

W przyszłym roku wszyscy sędziowie, bez względu na szczebel, dostaną 1000 złotych podwyżki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej osób zarobi na likwidacji książeczek

Premię gwarancyjną z książeczek mieszkaniowych będzie można wydać nie tylko na nabycie nowego mieszkania, lecz także na jego wykup od spółdzielni, spłatę kredytu czy remont... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 listopada 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 37/2008

Jeżeli w postępowaniu dotyczącym dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu, zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, to podatnik ma przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń odnośnie źródeł finansowania wydatków, natomiast organ podatkowy obowiązany jest dowody przeprowadzić i je ocenić, nie ma natomiast obowiązku obalenia dowodu podatnika...

Wyrok WSA - I SA/Ke 109/2008

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, spełnia wymogi ustawowe wówczas, gdy wskazuje konkretny cel przeznaczenia darowizny oraz kwotę na ten cel przekazaną. Pojęcie sprawozdania jest na tyle zrozumiałe, że w warunkach dysponowania przeciętną wiedzą ogólną i doświadczeniem życiowym, zbędne jest posiłkowanie się definicją normatywną tego pojęcia. Jeżeli przedłożone do akt sprawy "sprawozdanie" nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej, to podatnik nie jest uprawniony do dokonania odliczenia danej darowizny od dochodu...

Przegląd prasy

ZUS wypłaci emeryturę osobie, która nie zwolniła się z pracy

Emeryci, którzy nie otrzymują z ZUS emerytur, bo nie zwolnili się z pracy, będą otrzymywać to świadczenie... Gazeta Prawna

Strasburg: lustracyjne skargi

Skarżący twierdzą, że lista Wildsteina jest pomówieniem i narusza ich prawo do prywatności... Gazeta Prawna

Wynagrodzenie sędziów nie będzie zależeć od rządu

Wysokość płac sędziów zależeć będzie od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce... Gazeta Prawna

Unikający rozliczenia w kraju bez abolicji

Z abolicji podatkowej mogą skorzystać polscy podatnicy którzy zarabiali za granicą w latach 2002-2007... Gazeta Prawna

Zmiany w rewirach zablokowały powołanie

Z powodu reorganizacji rewirów komorniczych minister sprawiedliwości musiał uchylić powołanie na stanowisko komornika sądowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powiat, a nie sąd, ma przyznawać adwokata

Najubożsi potrzebujący pomocy prawnej dostaną od urzędnika bon na adwokata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mąż, bankrutując, nie ma prawa zarabiać na żonie

W razie upadłości firmy prowadzonej przez męża, wspólne mienie małżonków nie staje się jego własnością... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak zaświadczeń może słono kosztować

Prawnicy boją się, że przepis, który miał zapobiegać zmowom cenowym, uderzy w uczciwych przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama