Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - październik 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 811/2008

W sytuacji wydania decyzji (postanowienia) przez organ kolegialny (np. samorządowe kolegium odwoławcze) wszyscy członkowie składu orzekającego zobowiązani są do podpisania wydanego rozstrzygnięcia. Brak podpisu albo podpis niepełny (przy organach kolegialnych) uznać należy za rażące naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności takiej decyzji albo jej braku w ogóle...

Wyrok WSA - III SA/Wa 109/2008

Do zanegowania prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie jest wystarczające uznanie, że nadpłaty nie wykazano w zeznaniu rocznym, o którym stanowi art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej. Posługiwanie się przez ustawodawcę w jednym przepisie terminem "zeznanie roczne", w innych "zeznanie (deklaracja)" nie ma wpływu na uprawnienia podatnika do ubiegania się o stwierdzenie nadpłaty...

Przegląd prasy

Pracownik beneficjenta zapłaci podatek dochodowy

Ze zwolnienia może skorzystać tylko podatnik, który bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego... Gazeta Prawna

Na zgłoszenie pół roku

Od 1 stycznia 2009 r. najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi fiskusowi nabycie majątku... Gazeta Prawna

Gminy nie mogą ograniczać konkurencji na cmentarzach

Gminy nadużywają pozycji dominującej w zakresie usług cmentarnych. Zarządcy cmentarzy komunalnych faworyzują niektóre firmy pogrzebowe... Gazeta Prawna

Odliczenie na dzieci będzie przysługiwało za poszczególne miesiące

W rozliczeniu PIT za 2009 rok ulga prorodzinna będzie przysługiwała za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem... Gazeta Prawna

Handel w święta czasami jest możliwy

W dniu Wszystkich Świętych zatrudnieni w handlu mają wolne z wyjątkiem pracowników stacji benzynowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ochrona środowiska utrudni życie inwestorom

Od 15 listopada motyle lub ptasie gniazda mogą skomplikować plany budującym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej ofiar przestępstw skorzysta z pomocy

Kompensata dla pokrzywdzonych wzrośnie do 20 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Statystyczne sekrety muszą być chronione

Prokuratura i sądy żądają od urzędów statystycznych danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, np. wysokości przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 854/2008

Jedno zlecenie uczestnika Funduszu dotyczące odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy (dwóch lub więcej) jednego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, stanowi jedną transakcję. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w ramach takiego zlecenia, nie będzie zatem podlegać dochód z odkupienia jednostek funduszu inwestycyjnego każdego subfunduszu oddzielnie...

Wyrok WSA - I SA/Gd 361/2008

Niedyskryminujący charakter podatku polega na stosowaniu tych samych zasad opodatkowania w odniesieniu do podobnych, używanych samochodów osobowych zakupionych w Polsce lub w innym państwie wspólnoty europejskiej. Brak dyskryminującego opodatkowania nie oznacza natomiast zrównania wysokości podatku w odniesieniu do tej kategorii pojazdów i przyjęcia, że kwota podatku należnego z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia samochodu powinna odpowiadać kwocie podatku rezydualnego, zawartego w cenie podobnego samochodu zakupionego w kraju...

Przegląd prasy

Martwe przepisy psują prawo

Dotychczas ani razu nie zastosowano przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym... Gazeta Prawna

Na razie nie będzie reformy prokuratury

Posłowie sejmowej Komisji Sprawiedliwości chcą, aby parlament najpierw przyjął ustawę powołującą do życia Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a dopiero potem dokonał rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Lawina skarg na adwokatów i radców prawnych

Gwałtownie wzrasta liczba postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i radców prawnych... Gazeta Prawna

Od 1 listopada sprzedaż używek z kasą fiskalną

1 listopada wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia o kasach fiskalnych... Gazeta Prawna

Nowe znaki drogowe jeszcze w tym roku

Znaki informujące o fotoradarach czy długości tunelu, który czeka kierowców pojawią się 9 grudnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mandaty za parkowanie mogą zostać unieważnione

Wadliwe przepisy w sprawie stref płatnego parkowania mogą być unieważnione także wówczas, gdy już przestały obowiązywać, ale pozostały ich skutki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oferta wybrana, ale umowy wciąż nie ma

Krajowa Izba Odwoławcza nie może nakazać zamawiającemu zawarcia umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus sprawdzi kupujących używane auta

Urzędy skarbowe chcą wiedzieć, kto i za ile kupił samochód, by ustalić, czy zapłacił daninę i czy celowo nie zaniżył wartości pojazdu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 149/2008

Możliwość skorygowania deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług przysługuje niezależnie od wszczęcia postępowania kontrolnego. W miejsce art. 86 ust. 15 ustawy o VAT w związku z art. 81 b § 3 Ordynacji podatkowej należy zastosować art. 18 ust. 1 lit. a Szóstej Dyrektywy i przyjąć że limitowanie uprawnienia podatnika do złożenia korekty deklaracji nie może zachodzić w podatku od towarów i usług...

Wyrok WSA - I SA/Op 81/2008

Zgodnie z uregulowaniem art. 70 ust. 8 Ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym mu 1 stycznia 2003 roku, zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu jedynie w takim zakresie w jakim nastąpiło ich zabezpieczenie i wyłącznie w stosunku do tego składnika majątku dłużnika, na którym go dokonano. W odniesieniu do pozostałych składników majątku zobowiązanego, o ile upłyną już termin przewidziany w ust. 1 tegoż przepisu, w pełni będą miały zastosowanie wszelkie skutki wynikające z wygaśnięcia zobowiązania podatkowego...

Przegląd prasy

Posłowie chcą umożliwić zakładanie IKE niepełnoletnim

Osoby dobrowolnie oszczędzające na emeryturę w 2009 roku zyskają mozliwość gromadzenia wyższych kwot na indywidualnych kontach emerytalnych... Gazeta Prawna

Fundusz Pracy zapłaci za zasiłki przedemerytalne

Powiatowe urzędy pracy będą musiały przygotować indywidualny plan aktywizacji bezrobotnych, którzy przez pół roku od zarejestrowania w urzędzie nie znaleźli pracy... Gazeta Prawna

Szpitalom grozi likwidacja, bo nie stać je na remonty

14 mld zł będzie kosztować placówki medyczne dostosowanie się do nowych warunków technicznych i sanitarnych... Gazeta Prawna

Deklarację VAT zawsze można skorygować

WSA Łódź: podatnik VAT ma nieograniczone prawo do korekty deklaracji... Gazeta Prawna

Adaptacja strychu za zgodą wspólnoty

Osoba, która zgodnie z prawem zaadoptowała strych na mieszkanie, może przed sądem domagać się ustanowienia jego odrębnej własności i sprzedaży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biegły rewident nie może uczyć rachunkowości

NSA zawiesił procesy sędziów, którzy nie otrzymali nominacji od prezydenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie Trybunału mogą zarabiać więcej

Pracownicy naukowi wyższych uczelni nie będą mogli wykonywać zawodu audytora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Linie lotnicze nie będą mamić tanimi biletami

Od piątku przewoźnicy muszą informować osoby, które chcą kupić bilet lotniczy, ile w całości zapłacą za przelot... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 483/2007

Jeżeli treść art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 9 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. została wprowadzona ustawą z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, w której ustawodawca równocześnie zdefiniował pojęcia "pas drogowy" i "droga" (art. 1 pkt 3), a w art. 2 zmienił brzmienie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmującym te pojęcia, to oznacza to, że te właśnie definicje należy stosować także na gruncie wykładni art. 2 ust. 3 pkt 4 tej ustawy...

Wyrok WSA - I SA/Bk 136/2008

Z treści art. 23 § 4 Ordynacji podatkowej wynika, iż dokonanie oszacowania metodą spoza katalogu określonego w art. 23 § 3 tej ustawy jest możliwe dopiero po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku oraz wykazania, że nie można zastosować metod, o których mowa w art. 23 § 3. Ponadto dyrektywa określona w art. 23 § 5 Ordynacji, zgodnie z którą określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania, nie stanowi samodzielnej przesłanki do odstąpienia od oszacowania na podstawie zasad określonych w art. 23 § 3 i nie umożliwia przejścia do zasady określonej w art. 23 § 4 Ordynacji...

Przegląd prasy

Za 1 listopada przysługuje dzień wolny

Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku w sobotę. Pracodawcy muszą więc udzielić innego dnia wolnego tym pracownikom, którzy w sobotę mają wolne... Gazeta Prawna

Fundusz Pracy powinien pomagać nie tylko bezrobotnym

Za niepodjęcie pracy bezrobotny straci prawo do leczenia nawet na dziewięć miesięcy... Gazeta Prawna

Osoby wynajmujące lokale nie odliczą wpłat dokonywanych na fundusz remontowy

Wyłączenie z podstawy opodatkowania środków finansowych gromadzonych na remont przez prywatnych właścicieli, którzy wynajmują budynki, nie jest możliwe... Gazeta Prawna

Działalność zawiesiło tylko 1 proc. firm

Od 20 września zaledwie kilkuset przedsiębiorców w całej Polsce zawiesiło swoją działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Fiskus ściga prezesów za rozliczenia

Czynny żal nie uchroni przedsiębiorców, którzy składają deklaracje po terminie, przed sankcjami karnymi skarbowymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej dni bez rozpraw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyznaczyło kolejne terminy tzw. dni bez wokandy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kamienicznicy idą do sądu

Państwo chce dopłacać do remontów kamienic. To rekompensata za dziesięć lat ograniczania czynszów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmom i gminom grożą surowsze kary

Zmowy cenowe, ustawianie przetargów albo próby nieuczciwego eliminowania konkurencji będą ostro zwalczane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 października 2008

informacja

Kasy fiskalne

Juz od soboty, 1 listopada 2008 r., zaczyna obowiazywac § 4 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujacych (Dz.U. nr 113, poz. 720)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 481/2007

Przy braku możliwości uznania budynku wzniesionego na cudzej nieruchomości gruntowej oddanej w dzierżawę, nie będącej własnością gminy lub Skarbu Państwa, za część składową rzeczy w rozumieniu art. 47 Kodeksu cywilnego oraz uznania, że pozostaje on co najmniej w samoistnym posiadaniu podmiotu, który go wybudował, nie ma możliwości przeniesienia obowiązku podatku w podatku od nieruchomości na ten podmiot. W takiej sytuacji budynek ten w znaczeniu prawnym dzieli los gruntu, czyli oznacza to również, że na właścicielu nieruchomości gruntowej, z tytułu własności tegoż budynku, stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., ciąży obowiązek w podatku od nieruchomości...

Wyrok WSA - I SA/Bk 304/2008

Konstrukcja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uzależnia prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w dniu 1 kwietnia danego roku, a zatem bez znaczenia są zmiany prawa własności tegoż gospodarstwa mające miejsce zarówno przed jak i po tej dacie...

Przegląd prasy

Niepełny materiał dowodowy należy uzupełnić

Sprawa wyjaśniona połowicznie powinna być zwrócona organowi podatkowemu I instancji w celu uzupełnienia materiału dowodowego... Gazeta Prawna

W urzędach bez limitu etatów

Szef Służby Cywilnej będzie wybierany spośród urzędników mianowanych, a nie polityków... Gazeta Prawna

Firmy mogą skracać czas pracy i nie wypłacać premii

Z powodu kryzysu pracodawcy ograniczają produkcję, a mogą zacząć redukować zatrudnienie... Gazeta Prawna

Zmiany w rachunkowości są odpowiedzią na kryzys

Unia Europejska zaakceptowała zmiany w księgowym ujęciu instrumentów finansowych... Gazeta Prawna

Tyle zabezpieczenia, ile kredytu

Hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu mieszkaniowego na budowę domu mieszkalnego ulega stosownemu podziałowi na każdy z lokali po wydzieleniu ich odrębnej własności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ludzie po studiach nie chcą pisać protokołów

W największych i najbardziej obciążonych sądach w kraju brakuje protokolantów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba udowodnić, że jest się doradcą podatkowym

Na listę doradców podatkowych może być wpisany adwokat, który rzeczywiście trudni się takim doradztwem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus ściga specjalne gospodarstwa rolne

Rolnicy, których przychody przekroczyły w poprzednim roku 800 tys. euro, mogą stracić prawo do uproszczonego rozliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 października 2008

Informacje NetTAX

Posłowie z komisji finansów za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych chce, by planowana ulga mieszkaniowa objęła także zakup gruntu nieprzeznaczonego pod budowę, jeżeli w ciągu dwóch lat działka uzyska charakter budowlany...

OECD zaktualizuje listę rajów podatkowych

Kraje uczestniczące w zorganizowanym w Paryżu spotkaniu poświęconym walce z tzw. rajami podatkowymi zażądały we wtorek od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaktualizowania do połowy 2009 roku "czarnej listy" takich rajów...

Przedsiębiorcy skarżą się na uciążliwość kontroli skarbowych

Wielu przedsiębiorców skarży się na nadmierną ilość kontroli przeprowadzanych u nich przez urzędy kontroli skarbowej i ich czasochłonność, powodującą znaczne utrudnienia w prowadzeniu przez nich działalności. Dlaczego kontrole skarbowe trwają tak długo? Czy Ministerstwo Finansów podziela pogląd o uciążliwości kontroli skarbowych?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 158/2008

Oparcie się na niekompletnej opinii biegłego i bezkrytyczne przyjęcie wskazywanych przez niego wielkości plonów stanowiących podstawę ustalenia przychodów możliwych do uzyskania z tytułu upraw stanowi naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 848/2008

Strona skarżąca, wypełniając powinności płynące z art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej, nie podlega obowiązkowi podatkowemu, określonemu w odrębnych ustawach. Nie może być na tej tylko podstawie uznana za podatnika w rozumieniu art. 7 tej ustawy...

Przegląd prasy

ZUS może mieć kłopoty z przyznawaniem świadczeń

W przyszłym roku nawet milion osób może zgłosić się do ZUS o przeliczenie rent, emerytur i kapitału początkowego... Gazeta Prawna

Zagraniczny ZUS odliczymy już za 2008 rok

Uprawnienie do odliczenia zapłaconych za granicą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będzie miało zastosowanie już do rozliczenia podatku dochodowego za 2008 rok... Gazeta Prawna

Fiskus otrzyma dane o autach

Organ rejestrujący pojazd będzie informował fiskusa o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu w celu poboru podatku... Gazeta Prawna

Zadania unijne nie są powodem podziału budżetu państwa

W ustawie budżetowej będą budżety: środków krajowych i europejskich. W budżecie środków europejskich dopuszczalny będzie deficyt... Gazeta Prawna

Sędziowie krytykują opieszałość władzy

Mamy dosyć dyskusji i obietnic - mówili sędziowie na zakończenie II Kongresu Sędziów Polskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy mogą na dłużej wiązać się najmem

Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy będą mogli zawierać umowy najmu na czas określony nawet na 30 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowy można zawierać w euro

Sejm zniósł rygor, że transakcje pieniężne na terenie Polski mogą być wyrażone tylko w złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec z ryczałtem dla tysięcy małych firm

Ponad 600 tysięcy przedsiębiorców może mieć problemy, bo minister finansów pomylił się w interpretacji przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 52/2008

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, jeżeli strona nie wskazała, czy zarzuca zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie przepisów prawa materialnego, czy przepisów postępowania...

Wyrok WSA - I SA/Ke 36/2008

Wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie tzw. znamion zewnętrznych, co oznacza, że organ podatkowy uprawniony jest do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do wysokości opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania zasobów finansowych, jakie zgromadził wcześniej tj. przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. Na podatniku ciąży zatem obowiązek wykazania źródeł przychodów, a brak współdziałania podatnika w tym zakresie, powoduje prawidłowe wyliczenie wskaźnika zysku i nie może być podstawą skargi...

Przegląd prasy

250 zł będzie kosztować wyprzedzanie na trzeciego

Od 300 do 500 zł zapłacą kierowcy przejeżdżający na czerwonym świetle... Gazeta Prawna

Pracownik likwidowanego urzędu może zostać zdegradowany

Urzędnik przenoszony po reorganizacji urzędu na inne stanowisko nie może domagać się zatrudnienia w tym samym co dotychczas charakterze... Gazeta Prawna

Od nowego roku niższe stawki podatku

Minister finansów ogłosił nowe niższe od obowiązujących minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok... Gazeta Prawna

Przepisy się nie zmieniają, a ryczałt rośnie

Co roku limity, po przekroczeniu których traci się prawo do ryczałtu, maleją... Gazeta Prawna

Sądownictwo domaga się pełnej niezależności

Sędziowie czują się niedoceniani. Twierdzą, że władza ich ignoruje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe przepisy zaszkodzą kasynom

Wprowadzenie dopłat do gier może sprawić, że część kasyn stanie się nierentowna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na wypłatę gotówki trzeba czekać kilka dni

Większość banków może z dnia na dzień ograniczyć wypłaty gotówki w kasach lub z bankomatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kształcenie aplikantów ma trwać krócej

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócenie aplikacji adwokackiej i radcowskiej oraz likwidację praktyk w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 256/2008

Zwrot: "w celu (...) zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” został dodany do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopiero od 1 stycznia 2007 r. i dlatego też nie mógł być brany pod uwagę w procesie zmierzającym do prawidłowego odczytania normy prawnej obowiązującej w roku 2006...

Wyrok WSA - I SA/Bk 147/2008

Biorąc pod uwagę regulacje zawarte w art. 15(2) Szóstej Dyrektywy, ich interpretację dokonaną przez ETS w orzeczeniu z 21.02.2008 r. w sprawie C-271/06 i zasady prawa wspólnotowego, bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności - wszelkiej staranności sumiennego kupca mógł i powinien zdawać sobie sprawę, że na wystawionym przez niego dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku...

Przegląd prasy

O pracy w urzędzie zdecyduje otwarty i konkurencyjny nabór

Wysokość środków na wynagrodzenia w urzędach nie będzie już zależała od liczby etatów w ustawie budżetowej... Gazeta Prawna

Czy zakup środków trwałych obniży zaliczkę

Zakup środków trwałych przez małego podatnika i podatnika rozpoczynającego działalność pozwala na zapłatę niższej zaliczki za dwa ostatnie miesiące roku podatkowego... Gazeta Prawna

Zaległa pensja podlega opodatkowaniu

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacone w 2008 roku podlegają opodatkowaniu również w tym roku, także gdy dotyczą lat ubiegłych... Gazeta Prawna

Małe spółki audytorskie stracą klientów

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie zaostrza przepisy dotyczące niezależności audytorów... Gazeta Prawna

Sądowi nie wystarczy bezczynność

Przed wniesieniem pozwu o odszkodowanie za bezprawne bądź unieważnione rozstrzygnięcie trzeba mieć decyzję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Surowe prawo ma zatrzymać pseudokibiców

Wysokie grzywny i szybkie wyroki powinny ukrócić bandytyzm na meczach piłkarskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ułatwienia w prowadzeniu spółek

Niższe progi kapitałowe i brak obowiązku przekształcania większych spółek cywilnych w handlowe - to główne zmiany w k.s.h. Jutro zajmie się nimi Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwa kodeksy pracy zamiast jednego

Gruntowne zmiany w prawie pracy obejmą miliony pracowników. Zmaleje liczba chronionych przed zwolnieniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 23/2008

Fakt braku określenia w wystawianych fakturach leasingu pracowniczego szczegółowego opisu miejsca i zakresu wykonywanych czynności - wbrew postanowieniom umowy - nie ma przesądzającego znaczenia przy ocenie zasadności zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych z tytułu tej umowy...

Wyrok ETS - C-253/2007

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. m) szóstej dyrektywy 77/388 należy interpretować w ten sposób, że w kontekście osób uprawiających sport obejmuje on także usługi świadczone osobom prawnym i stowarzyszeniom niemającym osobowości prawnej, jeżeli - co podlega badaniu sądu krajowego - usługi te są ściśle związane z uprawianiem sportu i są konieczne do jego uprawiania, są świadczone przez organizacje niemające celu zarobkowego, a faktycznymi beneficjentami tych usług są osoby uprawiające sport...

Przegląd prasy

Rodzic będzie krócej chroniony przed zwolnieniem z pracy

Matki rodzące więcej niż jedno dziecko będą mieć prawo nawet do 45 tygodni urlopu macierzyńskiego... Gazeta Prawna

Będzie mniej małych podatników

Limit VAT dla małych podatników wyniesie w 2009 roku 2 702 000 zł, co stanowi o 312 tys. zł mniej niż w 2008 roku... Gazeta Prawna

Co dają zwiększone zakupy w listopadzie

Większe zakupy w listopadzie to mniejsze zaliczki na podatek za listopad i grudzień, które podatnik musi wpłacić do urzędu skarbowego do 20 grudnia... Gazeta Prawna

Paragon nie zastąpi faktury

Rząd pracuje nad uproszczeniem rozliczeń podatkowych. Jeden z pomysłów to zastąpienie faktur VAT paragonami przy kupnie paliw... Gazeta Prawna

Kłopot z przepisami dotyczącymi używanych aut z zagranicy

Projektowane zmiany przepisów o badaniach technicznych używanych aut z zagranicy mogą być niezgodne z opinią Komisji Europejskiej i z wyrokiem ETS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezydent chce sędziego grodzkiego zamiast asesora

Najmłodsi sędziowie zajmą się najprostszymi sprawami. O awans do rejonu będą mogli się ubiegać po trzech latach orzekani... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez obserwacji nie będzie kastracji pedofilów

Nie pomogą surowe kary w kodeksie za pedofilię, jeśli oskarżonego nie będzie można skazać ani przymusowo leczyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawdź, jak wypadł twój urząd skarbowy

Najwięcej, bo 2177 kontroli podatkowych, rozpoczął i zakończył w 2007 roku Urząd Skarbowy Łódź-Widzew... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 października 2008

Informacje NetTAX

Firmom będzie łatwiej korzystać z ulgi na złe długi

Możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy, likwidacja 30-proc. sankcji VAT, ułatwienie firmom korzystania z ulgi na złe długi, zniesienie obowiązku wpłacania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. dla podatników rozpoczynających handel wewnątrzwspólnotowy - to tylko niektóre zmiany w ustawie, uchwalone przez Sejm podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia....

Dodatkowe opłaty za wpłaty w bilonie na konto sprzeczne z prawem bankowym

Większość banków zaprzestało pobierania dodatkowych opłat od konsumentów za wpłaty gotówkowe w bilonie na konto. To efekt kontroli wzorców umownych stosowanych przez banki, przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Będzie kara więzienia za wysłanie wadliwej faktury?

Zamieszanie wśród podatników wzbudziły niedawne doniesienie medialne, że w rządowym projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej znalazł się przepis zobowiązujący urzędników urzędów oraz izb skarbowych do składania doniesień prokuratorskich w przypadku podejrzenia, że mogło dojść do nieprawidłowości co do wiarygodności dokumentów. Postępowanie podatkowe będzie wówczas zawieszane do czasu zakończenia czynności prokuratorskich, a niekiedy do prawomocnego orzeczenia sądu. Czy taki zapis oznacza, że wysłanie wadliwej faktury zamiast kary pieniężnej może grozić nawet pozbawienie wolności?...

Pośredniczenie przez bank przy sprzedaży walut a podstawa opodatkowania w VAT

Część przedstawicieli banków ma wątpliwości, jak określić podstawę opodatkowania dla usług polegających na pośrednictwie przy sprzedaży walut świadczonych przez bank. Usługi te polegają na tym, że bank nabywa i sprzedaje waluty, nie pobierając prowizji od kupujących, ani też od sprzedających. Kwestie te bardzo rzadko są przedmiotem rozstrzygania przez organy podatkowe, czy też sądy administracyjne, stąd wątpliwości podatników (banków)...

informacja

Wydarzenia

V Forum ADO/ABI - NOWE ZJAWISKA I PROBLEMY WYKONANIA USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 6 listopada 2008, Warszawa

Interpretacja organów podatkowych

Czy opłacenie przez Spółkę uczestnictwa w szkoleniach pracownikom, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie, w jakim Spółka uznaje za celowe i niezbędne w jej zakładzie pracy, stanowi dla pracowników przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochdowym od osób fizycznych

Okoliczność nabycia w trakcie szkoleń przez pracowników Spółki umiejętności niezbędnych dla wykonywania obowiązków przez pracowników wymaganych w tym zakładzie pracy na danym stanowisku pracy jest istotnym kryterium pozwalającym zaliczyć ponoszone przez pracodawcę wydatki do wydatków związanych z opłaceniem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w sensie wykonywania bieżącej pracy. W konsekwencji ponoszone przez pracodawcę wydatki nie stanowią dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA II FSK 557/2007

Dla zachowania formy skargi kasacyjnej nie wystarczy powołać się na przepis wymieniający podstawy skargi kasacyjnej, tj. 174 Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ale konieczne jest także uzasadnienie podnoszonej podstawy skargi przez wskazanie, które przepisy ustawy (oznaczone numerem artykułu, paragrafu, ustępu, punktu i litery) zostały naruszone, na czym to naruszenie polegało oraz jaki mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Naruszony przez Sąd pierwszej instancji przepis musi być wyraźnie wskazany, gdyż w przeciwnym razie ocena zasadności skargi kasacyjnej nie jest możliwa...

Przegląd prasy

Pracodawcy mogą kontrolować e-maile pracowników

Coraz więcej pracodawców korzysta z czytników biometrycznych i wykrywaczy kłamstw... Gazeta Prawna

Jakie korzyści daje zmniejszenie zaliczki

Mniejsza zaliczka za listopad to również mniejsza zaliczka za grudzień... Gazeta Prawna

Tylko 100 zł kary dla urzędu, który nie wykonał wyroku

Urząd, który nie wykona wyroku sądu, może zostać ukarany grzywną. Wcześniej podatnik musi złożyć skargę do WSA na bezczynność organu... Gazeta Prawna

Już od grudnia firma szybciej odzyska podatek naliczony

Podstawowy termin zwrotu podatku naliczonego wyniesie 60, zamiast obecnych 180 dni... Gazeta Prawna

Zamiast zostać adwokatami, zostali na lodzie

Aplikanci, których wpisy na listę adwokatów zakwestionował minister sprawiedliwości z powodu krótszego okresu szkolenia, uzyskali szansę na uregulowanie swojej sytuacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Małe sklepy nie będą już tracić na reklamacjach

Obowiązkowa gwarancja jakości przez dwa lata, jeśli produkt jest sprzedawany konsumentom - to pomysł na poprawienie pozycji klientów i małych sklepów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Precedensowe roszczenie klienta hipermarketu

Mieszkaniec Lublina domaga się zadośćuczynienia i przeprosin w prasie za to, że ochrona sklepu niesłusznie publicznie posądziła go o posługiwanie się fałszywym banknotem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy podatkowi walczą ze sobą

Wizytatorzy oceniający wykonywanie zawodu oraz poręczanie prawidłowości rozliczeń klienta w zamian za trzyletnią umowę obsługi firmy - to pomysły na reformę profesji doradcy podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 października 2008

Interpretacja organów podatkowych

Czy zbycie nieruchomosci nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesieniu współwłasności podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodwym

Pod pojęciem "nabycie w drodze spadku” mieści się zarówno nabycie na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze działu spadku. W konsekwencji dla skorzystania ze zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa majątkowego ważne jest wykazanie nabycia całości tego prawa w drodze działu spadku, w miejsce określonej dotąd części ułamkowej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 706/2007

W sytuacji, gdy towar pierwotnie służył wyłącznie czynnościom opodatkowanym i podatnik przy nabyciu dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a następnie dokonał wniesienia aportu do spółki z o.o., która to czynność jest zwolniona z opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to podatnik zobligowany jest do dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło wniesienie aportu...

Przegląd prasy

Szpitale do końca 2010 r. będą musiały stać się spółkami

Rząd chce przyznać samozatrudnionym prawo do zaprzestania prowadzenia działalności z tytułu wychowywania dziecka... Gazeta Prawna

Urlop wychowawczy także dla samozatrudnionych

Rząd chce przyznać samozatrudnionym prawo do zaprzestania prowadzenia działalności z tytułu wychowywania dziecka... Gazeta Prawna

Mniej korzyści dla małych podatników

Od 2009 roku limit przychodów, który wpływa na status małego podatnika, będzie mniejszy o 312 tys. zł... Gazeta Prawna

Kurs waluty z jednego dnia

Obowiązujący w VAT sposób przeliczania walut na złote będzie zgodny z przepisami PIT i CIT... Gazeta Prawna

Dla spółki cywilnej jedno zezwolenie transportowe to za mało

Licencji na transport drogowy udzielonej jednemu ze wspólników spółki cywilnej nie można traktować jako licencji udzielonej spółce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą zadośćuczynienia dla bliskich ofiar PRL

Po 50 tys. zł mają dostać najbliżsi śmiertelnych ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1983... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spontaniczna obrona Rospudy - legalna

Gdy manifestacji chodzi o uznane wartości i nie ma czasu na jej zgłoszenie, nie można mówić, że jest szkodliwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

G-5 zamierza ścigać przemytników śmieci

Pięć służb i inspekcji będzie współpracować przy wykrywaniu nielegalnie wwożonych do Polski odpadów i karaniu za ten proceder... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 października 2008

Interpretacja organów podatkowych

Czy zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w zdaniu drugim lit. b) art. 21 ust. 1 pkt 46 updof, odnosi się jedynie do "podatników", tj. osób fizycznych a nie osób prawnych?

Za pozbawione podstaw prawnych uznać należy ograniczenie zwrotu "podatnik bezpośrednio realizujący cel programu” do podatników będących osobami fizycznymi bezpośrednio realizującymi cel programu. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem podatkowym, który interpretować należy w sposób ścisły. Tymczasem zawężenie znaczenia zwrotu "podatnik” do podatników będących osobami fizycznymi powodowałoby ograniczenie wyłączenia przewidzianego w lit. b) art. 21 ust. 1 pkt 46 tej ustawy, a co za tym idzie zastosowanie wykładni rozszerzającej do przepisu statuującego zwolnienie podatkowe. Niewątpliwie w przepisie tym mowa jest o każdym podatniku (art. 7 Ordynacji podatkowej), niezależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną, który zawiera umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi. Odmienne rozumienie powyższego wyłączenia powodowałoby stosowanie wykładni dyskryminującej osoby fizyczne zatrudnione przez podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą tylko z tego względu, że ich pracodawca nie jest osobą prawną, a w konsekwencji naruszenie art. 32 Konstytucji RP...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA II FSK 806/2007

Lokata kapitałowa w banku zagranicznym założona przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może być uznana za rachunek utrzymywany w związku z działalnością gospodarczą, lecz za inną formę przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych. Rachunek związany z działalnością gospodarczą jest to bowiem taki rachunek, za pomocą którego przedsiębiorca dokonuje rozliczeń z tytułu zawieranych transakcji. Odsetki z takiej lokaty stanowią zatem przychód z kapitałów pieniężnych...

Przegląd prasy

Do 2014 roku emerytury z II filara będą wypłacać OFE

W 2009 roku nie powstaną zakłady wyspecjalizowane w wypłacie emerytur z II filara... Gazeta Prawna

Opozycja: ulga podatkowa zachęci do oszczędzania w IKE

Rząd chce dwukrotnie podwyższyć kwotę, jaką rocznie będzie można odkładać na indywidualnym koncie emerytalnym... Gazeta Prawna

Jedno nazwisko, ale dwa odliczenia na internet

Zamieszczenie na fakturze danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia ulgi internetowej drugiego... Gazeta Prawna

Kupno niewykończonego domu pozbawia ulgi

WSA: Odsetki od kredytu na dom kupiony w stanie surowym nie są odliczane... Gazeta Prawna

Przygraniczne miasta będą mogły razem inwestować

Samorządy będą wspólnie inwestować w infrastrukturę, ochronę środowiska, działalność kulturalną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powód zawsze panem procesu

Kto po wszczęciu postępowania scedował dochodzoną w nim należność na osobę trzecią, może cofnąć pozew, chyba że osoba ta wstąpiła w jego miejsce do sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedawnienie nie może oznaczać bezkarności

Osławiona "Lex FOZZ", która ochroniła przed przedawnieniem zarzuty stawiane w tej aferze, jest zgodna z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wielka reforma policji

Funkcjonariusze będą mieć większy arsenał środków obezwładniających i częściej stosować podsłuchy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 123/2008

Darowizna pieniężna jest objęta hipotezą normy prawnej, wynikającej z przepisu art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, na co wskazuje wykładnia systemowa wewnętrzna...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą, nawet zgłaszając ją do ewidencji działalności gospodarczej, wcale nie musi wskazywać jakiejkolwiek „struktury organizacyjnej”, bowiem może zarówno wykonywać czynności księgowe osobiście, bądź przez dokonywanie zleceń, prowadzić budowy osobiście lub przez wynajętych i posiadających przygotowanie zawodowe pracowników. Poza tym o prowadzeniu działalności gospodarczej świadczą przesłanki obiektywne, a nie subiektywne. Tym samym za niemającą zorganizowanego charakteru uznać należy tylko działalność wykonywaną w ramach pomocy sąsiedzkiej, z grzeczności, pomocy koleżeńskiej...

Przegląd prasy

Rabat na naprawy nie stanowi rezerw

Rabat udzielony kupującemu na naprawy gwarancyjne uwzględniony jest w cenie nabycia towaru i nie ujmuje się go w rozliczeniach międzyokresowych... Gazeta Prawna

Podatek zapłacą zakłady energetyczne

Akcyza płacona będzie przez dystrybutorów, a nie, jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Zwrot wydatków za nocleg nie jest przychodem

Zwrócone pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową wydatki za hotel na podstawie faktury, gdy przekraczają limit przysługujących diet, nie stanowią przychodu opodatkowanego PIT... Gazeta Prawna

Jest kilkaset wniosków o abolicję

Liczba wniosków o abolicję za 2002 rok nie przekracza w większości województw 20... Gazeta Prawna

Ryczałtowe stawki opłat od ekologicznych pojazdów

Opłaty za korzystanie ze środowiska będą łatwiejsze do rozliczenia od aut spełniających normy EURO-4 i EURO-5... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieprzewidywalne ryzyko nie obciąża sprzedawcy

Jeśli w umowie sprzedaży, do której stosuje się konwencję wiedeńską, nie ustalono stopy odsetek za zwłokę, obowiązuje prawo sprzedawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Złodzieje gazu są niesłusznie skazywani

Wiele osób, które kradły gaz, skazano na podstawie złego przepisu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontakt z urzędem bez e-podpisu

Jest szansa na to, że wreszcie zaczniemy załatwiać sprawy urzędowe przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 517/2007

Sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii przez przedsiębiorcę będącego producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie stanowi zbycia lub realizacji praw z instrumentów finansowych w wykonywaniu prowadzonej w tym celu działalności gospodarczej, ale źródło przychodu z kapitałów pieniężnych w postaci pochodnych instrumentów finansowych. Ma charakter odrębny w stosunku do dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży energii będącej wynikiem prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - I SA/Bk 151/2008

Uzasadnienie decyzji odgrywa doniosłą rolę nie tylko w aspekcie procesowego obowiązku wyjaśniania stronom przesłanek, którymi kierują się organy przy załatwianiu sprawy (art. 124 Ordynacji podatkowej), ale służy także prawidłowemu odczytaniu wydanego rozstrzygnięcia. Uzasadnienie decyzji, jako jej integralna część, wskazuje bowiem na ocenę prawną całej sprawy i przez to może wywoływać określone skutki w sferze praw i obowiązków strony postępowania...

Przegląd prasy

Rząd nie rezygnuje z reformy, prezydent zapowiada weto

Szpitale będą musiały w ciągu dwóch lat przekształcić się w spółki prawa handlowego... Gazeta Prawna

Będzie łatwiej uzyskać 300 tys. zł na założenie firmy na wsi

Już od stycznia będzie można złożyć wniosek o przyznanie unijnej pomocy na założenie mikrofirmy... Gazeta Prawna

Cena towaru to wartość netto

Dla ustalenia limitów dotyczących prezentów małej wartości należy przyjmować cenę nabycia bądź koszt wytworzenia bez VAT... Gazeta Prawna

Z ulgi mieszkaniowej trudno będzie korzystać

Od 1 stycznia 2009 r. ulga meldunkowa w PIT będzie zastąpiona ulgą mieszkaniową... Gazeta Prawna

Agencji nie można zmusić do sprzedaży

Pominięty przy sprzedaży gruntu dzierżawca nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie może domagać się od niej unieważnienia transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znowu wzrosną opłaty za wywożenie śmieci

Odpady mają trafiać do sortowni i recyklingu, a nie na wysypisko... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pierwsze półrocze niepomyślne dla fiskusa

O 1254 mniej kontroli przeprowadzili w pierwszym półroczu inspektorzy kontroli skarbowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie chcą kontroli ministra

Zbigniew Ćwiąkalski może jeszcze w tym roku stracić nadzór nad sądownictwem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 października 2008

Informacje NetTAX

Podatnicy będą mieli więcej czasu na zawiadomienie fiskusa o darowiźnie

Pół roku, zamiast obecnego miesiąca, będzie miał podatnik na poinformowanie urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie - co jest warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej - zdecydował Sejm w piątkowym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto Sejm znowelizował w ubiegły piątek ustawę o rachunkowości, która umożliwia przechowywanie list płac w postaci papierowej lub na cyfrowych nośnikach danych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 201/2008

Bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji pierwszoinstancyjnej objętej żądaniem jej uzupełnienia ustalany jest w ramach art. 213 § 4 i § 5 Ordynacji podatkowej i rozpoczyna się w dacie doręczenia stronie nieostatecznej decyzji o uzupełnieniu decyzji lub nieostatecznego postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji. W przypadku wydania zarówno decyzji jak i postanowienia, termin ten zaczyna biec od daty później doręczonego aktu...

Wyrok WSA - I SA/Bk 119/2008

Jedynie ustalenie wartości rynkowej podobnego pojazdu w Polsce pozwala na określenie "rezydualnego podatku akcyzowego" zawartego w jego cenie. Zwrotowi podlega jedynie ta część akcyzy, która przewyższa akcyzę zawartą w wartości podobnego samochodu zarejestrowanego wcześniej w Polsce...

Przegląd prasy

W 2009 roku nie będzie podwyżki zasiłku dla bezrobotnych

Firmy będą finansować wynagrodzenie chorego pracownika, który ukończył 50 lat, przez 14, a nie 33 dni w roku... Gazeta Prawna

Darmowy internet zamiast większej ulgi

Platforma Obywatelska chce, aby w PIT można było odliczać wszystkie wydatki na internet... Gazeta Prawna

Od 2009 roku na zgłoszenie spadku będzie sześć miesięcy

Termin na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabycia spadku lub darowizny, od którego zależy zwolnienie z podatku najbliższej rodziny, zostanie wydłużony do sześciu miesięcy... Gazeta Prawna

Zmiany w rachunkowości banków nie zakończą kryzysu finansowego

Przywódcy największych gospodarek w Europie chcą zmian w rachunkowości banków... Gazeta Prawna

Obniżka opłaty od nieruchomości zależy od zaawansowania inwestycji

Zmiana sposobu korzystania z nieruchomości uprawniająca do niższej stawki opłaty rocznej następuje z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prywatna opinia eksperta nie jest dla sądu dowodem

Dłużnika można zwolnić nie tylko z długu istniejącego, ale i przyszłego - jeżeli został jasno określony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy zwrot kosztów pochówku należy pomniejszać o zasiłek pogrzebowy

Niektóre firmy ubezpieczeniowe, zwracając koszty pogrzebu z OC sprawcy wypadku drogowego, odliczają od nich zasiłek z ZUS. Wciąż nie wiadomo, czy tak należy interpretować przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Makler nie może ignorować zleceń inwestora

Prawo konsumenckie: Dom maklerski nie ma prawa zastrzegać w umowie z klientem, że może dowolnie decydować, czy przyjmie zlecenie do realizacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 117/2008

Przepisy regulujące oszacowanie podstawy opodatkowania spełniają funkcję ochronną przede wszystkim interesu wierzyciela podatkowego. Najlepszym tego przykładem jest właśnie art. 23 § 4 Ordynacji podatkowej, który dopuszcza dokonanie oszacowania podstawy opodatkowania według metody "wypracowanej" przez organ podatkowy. W takim przypadku jedynymi wyznacznikami działania organu podatkowego są przepisy art. 120 - 129 Ordynacji, regulujące zasady ogólne postępowania podatkowego oraz dyrektywa wynikająca z art. 23 § 5 tej ustawy, w myśl której określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania...

Wyrok NSA - II FSK 528/2007

Do zwalczania wadliwości ustaleń faktycznych dokonanych przez organy podatkowe nie może służyć zarzut naruszenia przepisów regulujących ustrój sądów administracyjnych...

Przegląd prasy

Konta emerytalne ZUS będzie można sprawdzać w sieci

Osoby ubezpieczone w ZUS z domu przez internet będą mogły sprawdzać stan swojego konta emerytalnego... Gazeta Prawna

1 zł opłaty skarbowej za poświadczenie kopii

Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności odpisu lub kopii dokonanego przez organy administracji rządowej lub samorządowej wyniesie 1 zł... Gazeta Prawna

Program partnerski banku i sklepu bez VAT

Wspólna akcja banku, który sprzedaje karty kredytowe, i sklepu, który udziela rabatu na zakupy, za które klient zapłaci kartą wydaną przez ten bank, nie jest świadczeniem usług... Gazeta Prawna

Skargi na interpretacje trafią do wszystkich WSA

Od 11 października skargi na interpretacje indywidualne będą rozpatrywały wszystkie WSA... Gazeta Prawna

Darowizna dla jednego nie pozbawia bliskich całej schedy

Jeśli spadkodawca przed śmiercią darował cały swój majątek, to spadkobierca może domagać się zachowku od osoby obdarowanej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie europejska sieć informacji przestrzennej

Nie ruszając się z domu, będzie można uzyskać online informacje o interesującej nas działce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał zachowa dotychczasową linię

Wśród 240 spraw czekających na rozpatrzenie pierwszeństwo mają wnioski prezydenta, sprawa komisji naciskowej i CBA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie można nic zmienić w umowie

Luka w przepisach sprawiła, że niektóre umowy o zamówienia publiczne trzeba będzie wykonywać na niezmienionych zasadach, nawet gdy będzie to skrajnie niekorzystne dla stron... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 października 2008

Informacje NetTAX

Przedsiębiorcy pozytywnie o zmianach w Ordynacji podatkowej

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia szybkie rozpoczęcie prac parlamentarnych nad rządowym projektem zmian w Ordynacji podatkowej. Projekt nowelizacji procedury podatkowej przewiduje między innymi niewykonywanie decyzji podatkowych, które nie są ostateczne, zawiadamianie podatników z wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia u nich kontroli podatkowej oraz umożliwienie najmniejszym przedsiębiorcom zapłaty podatków również w formie gotówki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 996/2007

Definicja infrastruktury portowej – zgodna z art. 2 pkt 4 ustawy o portach i przystaniach morskich – obowiązywała w 2003 r. także na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych...

Wyrok NSA - II FSK 1955/2007

Skuteczność wniesienia przez stronę skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zależy bezpośrednio od skutecznego zaskarżenia prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego rewizją nadzwyczajną i umorzenia postępowania przez Sąd Najwyższy...

Przegląd prasy

Ojcowie nabędą prawo do urlopu tacierzyńskiego

Od przyszłego roku ojcom może przysługiwać tzw. urlop tacierzyński... Gazeta Prawna

Nadal nikt nie kontroluje zatrudniania Ukraińców

W tym roku pięciokrotnie wzrosło zainteresowanie polskich firm zatrudnianiem pracowników ze Wschodu... Gazeta Prawna

Więcej ułatwień dla firm

Pozwolenia na prowadzenie składu celnego będą wydawane przez naczelników urzędów celnych... Gazeta Prawna

Coraz wyższe kwoty zwrotu VAT

W 2007 roku zwrot VAT na materiały budowlane otrzymało ponad 419 tys. indywidualnych inwestorów... Gazeta Prawna

Posłowie zabrali sędziom awanse poziome, rząd dał im podwyżki

Sejm zmienił wczoraj ustawę sędziowską - odebrał możliwość awansu poziomego, a w zamian dał trzecią stawkę awansową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Użytkowanie wieczyste odejdzie do lamusa

Koniec użytkowania wieczystego. Zastąpi je prawo zabudowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wytropią pedofila na czacie

Kontrola operacyjna na szeroką skalę ma ułatwić funkcjonariuszom prowokację przestępców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT będzie zwracany firmom z odsetkami

Sejm ma wkrótce uchwalić ustawę o VAT w korzystniejszym dla firm kształcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 166/2008

Art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do sytuacji, w której podatnik ostatecznie nie ponosi ciężaru finansowego związanego z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, ewentualnie wartości niematerialnej lub prawnej. Przepis ten nie ma zatem zastosowania w przypadku, gdy podatnik nie otrzymuje zwrotu poniesionych wydatków związanych z wytworzeniem inwestycji w obcych środkach trwałych, nabywa natomiast na własność te inwestycje, za które już wcześniej zapłacił, angażując własne środki finansowe...

Wyrok NSA - I FSK 686/2007

Art. 181 Ordynacji podatkowej - określający przykładowo, co może być dowodem w postępowaniu podatkowym - nie może być jednak interpretowany w sposób prowadzący do wyłączenia zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu podatkowym wynikającej z art. 123 § 1 tej ustawy. Zasada ta w postępowaniu podatkowym, w którym występuje przewaga władztwa administracyjnego, a więc brak jest kontradyktoryjności, stanowi bowiem jedną z najistotniejszych gwarancji praw podatnika...

Przegląd prasy

Za fałszywą reklamę bankom grozi kara nawet do 1 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego po raz kolejny ma zastrzeżenia do spotów reklamowych PKO BP... Gazeta Prawna

Podatki 2009: Przy sprzedaży mieszkań nadal czeka nas 19-proc. PIT

Mimo obniżenia stawek PIT do 18 i 32 proc., w przypadku sprzedaży domów lub mieszkań nadal zapłacimy 19 proc. podatku... Gazeta Prawna

Stawki równe dla wszystkich samochodów

Organy podatkowe nie mogą nałożyć wyższej akcyzy na auta sprowadzane z zagranicy niż stawki obowiązujące dla podobnych aut w kraju... Gazeta Prawna

Rząd wskaże w ustawach źródła finansowania zadań gminy

Zmiany w ustawach dotyczące samorządów nie będą obciążały ich finansowo... Gazeta Prawna

Podwykonawcy muszą otrzymać zapłatę

Generalny wykonawca musi mieć zgodę na zawarcie z podwykonawcą umowy pozwalającej mu żądać zapłaty od inwestora, ten może jednak wyrazić ją w sposób dorozumiany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo nie zwalnia sędziów od myślenia

Obywatele niezadowoleni z krajowych sądów coraz częściej szukają ratunku w Strasburgu - i wygrywają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy zatrzymany pójdzie do aresztu

Chuligański czyn nie może być podstawą zastosowania aresztu tymczasowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie przymusowa kastracja pedofilów

Sprawcy gwałtów na osobach nieletnich będą poddawani leczeniu farmakologicznemu i psychoterapii obniżającej popęd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 115/2008

Z braku jakichkolwiek przeciwstawnych dowodów (np. stosownych umów, dowodów wzajemnych rozliczeń gotówkowych lub bezgotówkowych) paliwo silnikowe tankowane przez kontrahentów i podwykonawców stanowi ich koszt uzyskania przychodu...

Wyrok WSA - I SA/Sz 723/2007

Jeżeli towar został dostarczony na terytorium Wspólnoty drogą morską w dniu 24 grudnia 2006 r. i objęty deklaracją skróconą, to w sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 49 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny...

Przegląd prasy

Młody kierowca kupi polisę 11 tys. zł taniej w salonie niż u agenta

Dla młodych kierowców salon dealerski wciąż jest najlepszym miejscem do zakupu polisy... Gazeta Prawna

Podatki 2009: Ulga na dzieci będzie niższa i odliczana proporcjonalnie

Od 1 stycznia 2009 r. ulga na jedno dziecko wyniesie 1112,04 zł. Kwota ta będzie jednak przysługiwać tylko wtedy, gdy dziecko wychowywane jest cały rok... Gazeta Prawna

Mimo braku kosztów odliczymy VAT

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie obszernej nowelizacji ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Zakup wierzytelności podlega VAT gdy jest usługą

Opodatkowanie lub zwolnienie z VAT sprzedaży wierzytelności wyłącza z PCC... Gazeta Prawna

Życie pacjentów szpitali musi być skuteczniej chronione

Rośnie liczba samobójstw w polskich szpitalach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kuratorzy: obiecane podwyżki to za mało

Ich pensje miały być powiązane z referendarskimi. Jednak w przyszłym roku dostaną tylko 350 zł więcej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Surowe kary finansowe dla zmowy hurtowej

Dystrybutorzy i producent rynien muszą zapłacić ponad 10 mln zł kar pieniężnych za ustalanie minimalnych cen... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niedoszli aplikanci piszą odwołania

Osoby, które nie zdobyły wymaganych 190 punktów, szykują się do odwołań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 412/2007

Mając na uwadze treść art. 28 ust 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 32 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik składając oświadczenie o zamiarze przeznaczenia w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości części przychodów na cele mieszkaniowe, z jednej strony wpłynął na zmianę terminu płatności podatku, z drugiej przyjął ryzyko wydłużenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 36/2008

Otrzymanie zwrotu pieniędzy zainwestowanych na nabycie lokalu mieszkalnego i przeznaczenie ich na zakup innego lokalu, co do którego podatnik przed 1 stycznia 2002 r. nie ponosił wydatków powoduje utratę prawa do ulgi budowlanej, o której stanowił art. 27a ust. 5a u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Będą dłuższe urlopy macierzyńskie i nadal płatne delegacje

W najbliższym czasie może być uchwalonych aż pięć różnych projektów nowelizacji kodeksu pracy... Gazeta Prawna

Podatki 2009: Mniej stawek, te same koszty i niższa ulga na dzieci

Mimo obniżenia stawek i podniesienia progu podatkowego w przyszłym roku wolna od podatku będzie dokładnie ta sama kwota co dziś... Gazeta Prawna

Pół roku na zgłoszenie spadku lub darowizny

Termin na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu majątku w drodze spadku lub darowizny zostanie wydłużony z miesiąca do sześciu miesięcy... Gazeta Prawna

Abolicja to donos na siebie

Podatnicy uważają abolicję podatkową za pułapkę i boją się z niej korzystać... Gazeta Prawna

Ważne są nie tylko zapisy umowy, ale i okoliczności

Także osoba prawna może wyrazić wolę poprzez każde swoje zachowanie, tzw. czynności konkludentne, pod warunkiem jednak, że można je przypisać osobom uprawnionym do jej reprezentowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej ścigać złodzieja roweru niż nieuczciwego komornika

Jeśli ktoś ukradnie nam rower, dostaniemy status pokrzywdzonego i prawo do zażalenia, gdy policja bądź prokurator odmówią śledztwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pora złożyć wniosek o abolicję podatkową

Dziś upływa termin składania wniosków abolicyjnych za 2002 r. Osoby, które chcą ubiegać się o abolicję podatkową za lata 2003 - 2007, mają więcej czasu - do 6 lutego 2009 rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warto łączyć zysk i stratę z inwestycji

Osoby wycofujące oszczędności z tzw. funduszy parasolowych, składających się z kilku subfunduszy, mogą uniknąć podatku, choćby nawet w jednym z nich osiągnęły zysk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 października 2008

Informacje NetTAX

Więcej konkretów w sprawie emerytur pomostowych

Znane są szczegóły dotyczące długo wypracowywanego przez rząd, pracodawców i związki zawodowe projektu ustawy w sprawie emerytur pomostowych. Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało pracownikom pracującym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a świadczenia te finansowanie będą z Funduszu Emerytur Pomostowych, który będzie się składał z dotacji państwa i składek pracodawców - przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Rząd przyjął też zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidujące zróżnicowanie składek dla rolników na ubezpieczenie społeczne i ich wzrost dla rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni większej niż 50 ha przeliczeniowych...

8,6 mld zł będzie kosztować obniżenie stawek PIT

8,6 mld zł to koszt dla sektora finansów publicznych wynikający z obniżenia od 2009 roku stawek podatku dochodowego od osób fizycznych - szacuje wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Według wiceminister, nowa skala podatku od dochodów osobistych będzie kosztowała samorządy 4,2 mld zł...

Resort finansów nic nie wie o nieprawidłowościach przy przekazywaniu 1 proc. na OPP

Ministerstwo Finansów twierdzi, że nie docierały dotąd do resortu żadne sygnały świadczące o nieprawidłowościach przy przekazywaniu 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. To reakcja resortu finansów na doniesienia medialne jakoby naczelnicy urzędów skarbowych nie przekazywali 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w sytuacji gdy podatnik w zeznaniu podatkowym wskazał niepełną lub niedokładną nazwę OPP lub też błędny numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a organy podatkowe nie wzywały ich do uzupełnienia brakujących danych...

Dłużnicy alimentacyjni trafią do rejestru dłużników

Zgodnie z ustawą przywracającą Fundusz Alimentacyjny, od 1 października br. dłużnicy alimentacyjni mogą być wpisywani do rejestru długów. Ma to sprawić, że będzie im trudno wziąć kredyt, jak również kupować na raty...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 621/2007

W świetle art. 290 § 2 Ordynacji podatkowej nie ma obowiązku podpisywania przez kontrolowanego protokołu kontroli, lecz na podstawie art. 290 § 6 Ordynacji koniecznym jest doręczenie kontrolowanemu jednego egzemplarza protokołu kontroli, w celu powiadomienia go o jego treści i stworzenia gwarancji obrony przez niego swoich interesów. Na podstawie art. 292 Ordynacji do protokołu kontroli nie ma odpowiedniego zastosowania art. 173 § 2 tej ustawy...

Wyrok WSA - I SA/Op 72/2008

Podstawę opodatkowania akcyzą stanowił obrót wyrobami akcyzowymi rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, pomniejszona o należny podatek VAT...

Przegląd prasy

Winiety na razie zostają

Przewoźnicy nadal będą kupować winiety, czyli uiszczać ryczałty. Opłaty za przejechany każdy kilometr po drogach krajowych wejdą w życie dopiero w połowie 2011 roku... Gazeta Prawna

Obowiązek zgłoszenia spadków zostanie utrzymany

Ani Ministerstwo Finansów, ani posłowie nie chcą likwidować obowiązku zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabycia spadku i darowizny... Gazeta Prawna

Publikacja sprawozdań w Monitorze Polskim B będzie tańsza

W 2009 roku do Monitora Polski B firmy będą mogły przesyła sprawozdania finansowe droga elektroniczną... Gazeta Prawna

W poniedziałek ostatni dzień na złożenie wniosku o abolicję podatkową za 2002 rok

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z abolicji podatkowej za 2002 rok, muszą najpóźniej w poniedziałek złożyć wniosek do urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Wspólne konta bankowe ułatwią firmom życie

Dwu lub więcej przedsiębiorców będzie mogło założyć wspólny rachunek bankowy, zwłaszcza dla rozliczeń związanych z prowadzeniem wspólnego przedsięwzięcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo zależne od polityki

Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie system wyborczy jest bardzo podatny na manipulacje polityczne. Konstytucjonaliści z obu krajów nie mają co do tego wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe mandaty już przesądzone

Za jazdę po chodniku rowerzyści zapłacą 100 zł. Tyle samo - kierowca prowadzący auto w dzień bez świateł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czeka nas rewolucja w finansowaniu nauki

Najsłabsze uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe stracą pieniądze na działalność badawczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 368/2008

Miejsce postojowe jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali i należy wobec niego zastosować jednakową stawkę podatku od towarów i usług, jak dla lokalu mieszkalnego...

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - I FPS 1/2008

Naczelny Sąd Administracyjny przy rozpatrywaniu ponownej skargi kasacyjnej obowiązany jest - w związku z art. 269 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odstąpić od zastosowania art. 190 tej ustawy, z uwagi na podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, zawierającej stanowisko dotyczące wykładni prawa, odmienne od wyrażonego w poprzednim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego to stanowiska zastosował się wojewódzki sąd administracyjny...

Przegląd prasy

Może nie dojść do połączenia stoczni w Gdyni i w Gdańsku

Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało awaryjny plan ratunkowy zakładający prywatyzację stoczni poprzez upadłość, która i tak ich nie ominie, jeśli Komisja Europejska zażąda zwrotu 1,47 mld zł pomocy publicznej... Gazeta Prawna

Od wczoraj droższe są kredyty hipoteczne w trzech bankach

Banki nie mają gdzie pożyczać pieniędzy i muszą ograniczyć akcję kredytową. Od wczoraj marże podniosły GE Money, Nordea Bank i Polbank, inne banki też planują podwyżki... Gazeta Prawna

Sąd: rolnik sprzedający działki rolne musi płacić VAT

Zbycie nieruchomości przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Gazeta Prawna

Wszystkie limity podatkowe w 2009 roku będą niższe

Wczorajszy kurs euro pozwolił obliczyć limity podatkowe na 2009 rok. Limity dla małych podatników w VAT i podatkach dochodowych wyniosą 2 702 000 zł... Gazeta Prawna

Na spadek u rejenta musimy poczekać

Notariusze nie zaczną w październiku potwierdzać nabycia spadku. Może to nastąpić nawet w przyszłym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zbyt wiele niewiadomych dla byłych właścicieli

Projekt ustawy o zadośćuczynieniu z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 - 1962 jest oceniany krytycznie przez zainteresowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Właściciele małych działek nie będą pytać Agencji o pierwokup

Osoby sprzedające działkę do jednego hektara nie będą musiały pytać Agencji Nieruchomości Rolnej, czy chce ją kupić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydłuży się lista dziedziczących po zmarłym

Wśród spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczą automatycznie, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, znaleźć się mają m.in. dziadkowie, wujowie i ciotki oraz pasierbowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 października 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 183/2008

W art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wprowadził dychotomiczny podział sytuacji, w ramach których podatnikowi przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych...

Wyrok WSA - I SA/Bk 174/2008

W sytuacji, gdy organ podatkowy w wydawanej decyzji uwzględnia wyrażoną przez podatnika wolę odliczenia podatku naliczonego, który nie został rozliczony przez tegoż podatnika w drodze samoobliczenia podatku, organ czyni to ze skutkiem od momentu powstania zobowiązania podatkowego...

Przegląd prasy

Rząd: emerytury pomostowe dla 244 tys. uprawnionych

Rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach pomostowych dla osób pracujących w tzw. warunkach szkodliwych. Firmy zapłacą składkę w wysokości 1,5 proc. pensji pracownika mającego prawo do emerytury pomostowej... Gazeta Prawna

Będzie mniej wyrobów akcyzowych

Akcyza będzie nałożona wyłącznie na paliwa, energię elektryczną, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz samochody osobowe - zakłada projekt nowej ustawy akcyzowej przyjęty przez rząd... Gazeta Prawna

Od września limit do prowadzenia ksiąg zmalał o ponad 440 tys. zł

Od przyszłego roku księgi rachunkowe będą musieli założyć podatnicy, których przychody przekroczą w tym roku 1,2 mln euro, co w przeliczeniu według kursu z 30 września stanowi kwotę 4 089 960 zł... Gazeta Prawna

Rząd nie ma żadnej rezerwy na odszkodowanie dla Eureko

Ewentualne kłopoty finansowe Eureko mogłyby pozwolić na rozwiązanie sporu z wykorzystaniem pieniędzy PZU. Jeśli przyszłoby nam wypłacać odszkodowanie, trzeba by sięgnąć po przychody z prywatyzacji lub zwiększyć dług, ale to grozi tym, że przestaniemy spełniać unijne kryteria dotyczące deficytu budżetowego... Gazeta Prawna

Chcesz zwrotu kaucji, płać zabezpieczenie

Likwidacja kaucji gwarancyjnej nie oznacza wcale, że przedsiębiorcy od razu odzyskają swoje pieniądze. Wszystko za sprawą jednego przepisu, który Ministerstwo Finansów ukryło w przepisach przejściowych rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elastyczne planowanie czasu pracy powinno być łatwiejsze

Różne godziny rozpoczynania pracy nie muszą się łączyć z wypłacaniem nadgodzin i karami z inspekcji pracy. Partnerzy społeczni w Komisji Trójstronnej doszli do porozumienia, że w kodeksie pracy powinny być wprowadzone zmiany umożliwiające organizowanie ruchomego czasu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rolnik może odpowiadać tak jak przedsiębiorca

Za szkody wyrządzone wskutek funkcjonowania gospodarstwa rolnik może ponosić odpowiedzialność jak przedsiębiorca tylko wówczas, gdy od maszyn i urządzeń zależą efekty danej produkcji, a nie tylko łatwiejsze ich osiąganie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będziemy pracować 13 godzin na dobę

Rząd planuje wydłużenie czasu pracy, nawet do 65 godzin tygodniowo, bez konieczności oddawania wolnego. Pracownik musiałby się jednak na to zgodzić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama