Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 lipca 2008

Informacje NetTAX

Dlaczego osłabło zainteresowanie podatników interpretacjami podatkowymi?

Podatnicy skarżą się na wydłużenie czasu oczekiwania na wydanie wiążących interpretacji podatkowych od 1 lipca 2007 r., od kiedy na mocy znowelizowanych przepisów interpretacje podatkowe wydaje tylko kilku dyrektorów izb skarbowych, z upoważnienia ministra finansów. Ponadto, od czasu ostatniej nowelizacji przepisów w zakresie interpretacji, notuje się wyraźny spadek zainteresowania podatników ich uzyskaniem. Czy działa tu tylko odstraszająco wysoka opłata za wydanie interpretacji? Jak Ministerstwo Finansów tłumaczy spadek zainteresowania interpretacjami podatkowymi wśród podatników?

Ułatwienia dla komorników sądowych w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę w ramach Elektronicznego Urzędu Podawczego. Jest adresowana do komorników sądowych, którzy za pośrednictwem specjalnego wniosku mogą wystąpić przez Internet o udostępnianie danych ze zbiorów ubezpieczeniowych ZUS.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw, która przewiduje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres do 2 lat, rozszerzenie zakresu wiążących interpretacji podatkowych oraz znaczące obniżenie opłaty za ich wydanie.

Rekordowe wpływy z CIT oraz ryczałtu za 2007 r.

Ubiegłoroczne należności przedsiębiorców z podatku dochodowego od osób prawnych i zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych osiągnęły rekordowe kwoty 31 mld zł i 1,87 mld - wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Ke 151/2008

Stosownie do treści art. 122 Ordynacji podatkowej, w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Konkretyzację tej zasady stanowi art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy, przy czym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (180 § 1 Ordynacji podatkowej). Po zebraniu całego materiału dowodowego i wszechstronnym jego rozpatrzeniu organ podatkowy ocenia na jego podstawie czy dana okoliczność została udowodniona (art. 191 Ordynacji podatkowej)...

Wyrok WSA - I Sa/Op 21/2008

Postępowanie w sprawie zobowiązania w podatku dochodowym za rok podatkowy powinno obejmować także kontrolę poprawności deklarowanych zaliczek na ten podatek (wykazywanych w nich podstaw opodatkowania w trakcie okresu rozliczeniowego). Ustalenie zaś, że zaliczek tych nie zapłacono bądź też zaniżono ich wysokość (co jest najczęściej konsekwencją zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego), stanowi podstawę faktyczną dla zastosowania art. 53a Ordynacji Podatkowej (określenia stosownych odsetek za zwłokę)...

Przegląd prasy

Zamiast przywrócenia do pracy wyższe odszkodowanie

Ministerstwo Pracy przygotowuje nowelizację kodeksu pracy, likwidującą instytucję przywrócenia do pracy. Pracownicy będą mieć prawo co najmniej do sześciu pensji odszkodowania za wadliwe zwolnienie... Gazeta Prawna

Wspólnik odpowie jedynie za spółkę

Od 2009 roku wspólnicy nie będą już odpowiadali za zaległości podatkowe pozostałych wspólników, a jedynie za zaległości spółki... Gazeta Prawna

Nie można prowadzić egzekucji po uchyleniu decyzji

Uchylenie decyzji przez organ odwoławczy oznacza automatyczne umorzenie egzekucji. W ocenie WSA prowadzenie egzekucji w takiej sytuacji jest absolutnie niedopuszczalne... Gazeta Prawna

Podatek Religi zniknie, ale ceny polis OC nie spadną

Zniesienie podatku Religi nie doprowadzi do obniżek cen polis OC komunikacyjnego. Proponowany alternatywny system pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków jest i skomplikowany, i kosztowny... Gazeta Prawna

Legalna praca tylko z umową w ręku

Dopuszczanie do pracy tylko osób z podpisaną umową i zgłoszonych do ZUS pozwoli łatwiej udowodnić, że firma zatrudnia pracowników na czarno - uważa Państwowa Inspekcja Pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozszerza wolności wspólnotowe

Swoboda przepływu osób nie może być ograniczana przepisami prawa krajowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Twórcy są pokrzywdzeni przy zaległych wypłatach

Odsetki od wypłacanych z opóźnieniem pieniędzy za tworzone na etatach projekty wynalazcze są opodatkowane. Sądy i urzędy tłumaczą, że nie są to roszczenia pracownicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zezwolenia nie przechodzą na nowego właściciela

odstawowe stacje kontroli pojazdów po sprzedaniu innej firmie tracą swoje uprawnienia. Dotyczy to szczególnie tych stacji kontroli pojazdów, które mają rozszerzone uprawnienia diagnostyczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 150/2008

Fakt, iż podatnik wykonuje odpowiadające sobie przedmiotowo usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w ramach działalności wykonywanej osobiście nie oznacza, że dla celów rozliczenia podatkowego można pominąć sztywny podział dochodów i przyporządkować przychody uzyskiwane z tytułu każdej z działalności do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość tę wyłączył wprost przepis art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprowadził autonomiczną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej dla potrzeb regulacji podatku dochodowego od osób fizycznych...

Wyrok WSA - I SA/Ke 103/2008

1. Ordynacja podatkowa przyjmuje zasadę otwartego systemu dowodów oraz równej mocy środków dowodowych nie wprowadzając ograniczeń, co do rodzaju dowodów, którym należy przyznać pierwszeństwo w ustaleniu istnienia danego faktu. Natomiast w sytuacji, gdy w materiale dowodowym są sprzeczne dowody, ich ocena należy do organu...

Przegląd prasy

Dochodzenie roszczeń tylko na drodze administracyjnej

Rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy precyzującej procedurę przyznawania rekompensat dla Zabużan... Gazeta Prawna

Zasady zaokrąglania mogą działać na korzyść podatników

Zaokrąglenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku Belki do pełnych złotych może powodować zmniejszenie obciążeń fiskalnych... Gazeta Prawna

Spadkowe nieruchomości nie będą zwolnione z podatku

Przywrócenie zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny jest mało prawdopodobne... Gazeta Prawna

Dziś mija termin zwrotu nadpłaconego podatku

Dziś jest ostatni dzień na zwrot nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z rozliczenia za 2007 rok... Gazeta Prawna

Rekord podatkowy przedsiębiorstw

Ponad 31 mld zł wyniosły w 2007 r. wpływy z CIT – aż o 9 mld zł więcej niż w poprzednim roku. To również o 9 mld zł więcej, niż przewidywała ubiegłoroczna ustawa budżetowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał oceni, czy opieszałość sądów nie łamie konstytucji

Ustawa, która ma przeciwdziałać przedłużaniu spraw sądowych, jest nieskuteczna i narusza konstytucję – uważają prawnicy Fundacji Helsińskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie da się usunąć męża z jego mieszkania

Jeśli nawet mąż po rozwodzie awanturuje się i znęca nad byłą żoną i dzieckiem, nie można eksmitować go z lokatorskiego mieszkania, które należy do niego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokatorzy zapłacą za nakazy strażaków

W starych wieżowcach straż pożarna każe wymieniać całe piony przeciwpożarowe. Powołuje się przy tym na surowe przepisy budowlane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 20/2008

Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko w oparciu o okoliczność niespełnienia przez kontrahenta wymogu formalnego, jakim jest rejestracja w charakterze podatnika podatku VAT, jest nieprawidłowe i narusza zasadę neutralności i proporcjonalności tego podatku...

Wyrok WSA - I SA/Gd 102/2008

Stwierdzone w tej sprawie różnice w opisie zakupionych usług w oryginale i kopii faktury dokumentującej zakup tych usług nie pozbawiają skarżącego prawa do obniżenia podatku należnego -- nie odnoszą się bowiem do elementów istotnych dla rozliczenia podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Zyskami z różnic kursowych trzeba dzielić się z fiskusem

Silniejszy złoty to spadek wartości zobowiązań walutowych podatników. Dla kredytów sprzed kilku lat powstają duże dodatnie różnice kursowe. Należy rozpoznać ujemne różnice kursowe od spadku wartości przychodów... Gazeta Prawna

Na inwestycje polecana jest telekomunikacja i budownictwo

Rok spadków sprowadził wyceny akcji do jednych z najniższych poziomów w historii. Analitycy radzą wykorzystać sytuację do rozłożonych w czasie, długoterminowych zakupów... Gazeta Prawna

Firmom trudno oszczędzać na transporcie

Wysokie ceny paliw wyraźnie podniosły koszty działania przedsiębiorstw. Tymczasem słabo rozwinięta i relatywnie droga komunikacja publiczna nie stanowi alternatywy dla własnej floty... Gazeta Prawna

300 tys. zł dostanie mała firma na nowe miejsca pracy na wsi

Już w sierpniu ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie działających na wsi mikrofirm. Wysokość pomocy będzie zależeć od liczby utworzonych nowych miejsc pracy... Gazeta Prawna

Firma, która przejęła załogę, wystawia PIT-11 za cały rok

Po zakończeniu roku podatkowego powinien wystawić im informację o wysokości dochodów na formularzu PIT-11 za cały rok, czyli za oba okresy zatrudnienia - przez poprzedniego pracodawcę i przez siebie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy chcą ułatwień w rozliczaniu działalności

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały otwierać rachunku firmowego. Taką propozycję przedstawił sejmowej komisji "Przyjazne państwo" Związek Rzemiosła Polskiego, który chce nowelizacji prawa bankowego w tym zakresie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unia uznaje prawa nabyte

Również po wejściu Polski do Unii mogą obowiązywać przepisy sprzed akcesji. Nie można więc twierdzić, że dlatego tylko, iż Polska stała się 1 maja 2004 r. członkiem Unii Europejskiej, przepisy nie do końca zgodne z porządkiem wspólnotowym od razu przestały obowiązywać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sejm będzie się zajmował doradcami prawnymi

Projekt ustawy o licencjach prawniczych przeszedł do dalszych prac sejmowych. Poparli go nie tylko autorzy z PiS, ale także posłowie rządzącej PO i lewicy. to ewenement, ale się okazało, że o głosy prawników spoza korporacji warto zabiegać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 105/2008

1. Błędne powołanie w decyzji organu I instancji nieobowiązującego w dacie jej wydania przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o VAT z 1993 r., przyznającego organom podatkowym takie same uprawnienia jak art. 33 ust. 2 ustawy o VAT z 2004 r., który powinien być powołany, nie oznacza braku podstawy prawnej do wydania decyzji...

Wyrok WSA - I SA/Łd 100/2008

Z art. 14 ust. 3 ustawy restrukturyzacyjnej wynika, że bieg terminu przedawnienia płatności należności objętych restrukturyzacją ulega zawieszeniu na okres od dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, a to oznacza, że skutek zawieszenia biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy restrukturyzacyjnej, wywołuje tylko decyzja orzekająca co do istoty sprawy, określona w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 restrukturyzacyjnej, a nie decyzja procesowa umarzająca postępowanie restrukturyzacyjne jako bezprzedmiotowe.

Przegląd prasy

Płace w przedsiębiorstwach nie będą limitowane przez rząd

Związki chcą zniesienia limitu wzrostu płac w państwowych przedsiębiorstwach. Argumentują, że o podwyżkach powinna decydować sytuacja firmy, a nie Komisja Trójstronna czy rząd... Gazeta Prawna

Zwolnienie z zapłaty karty podatkowej

Podatnik karty podatkowej w okresie zawieszenia działalności będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia... Gazeta Prawna

Dwa razy więcej zwrotów PIT

W rozliczeniu PIT za 2007 rok podatnicy najczęściej korzystali z ulgi prorodzinnej, internetowej i rehabilitacyjnej. Organizacje pożytku publicznego otrzymają rekordowe wpłaty... Gazeta Prawna

PKB w 2008 roku wzrośnie o 5,3 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał dane o sprzedaży detalicznej, które okazały się nieco niższe od oczekiwań. Dynamika w czerwcu wyniosła 14,2 proc. i była niższa od prognoz GP o 2 pkt proc... Gazeta Prawna

Będzie można doradzać także na etacie

Doradcy podatkowi chcą, by kandydaci do zawodu najpierw odbywali praktykę, a dopiero potem przystępowali do egzaminu państwowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziadkowie mogą żądać kontaktów z wnukami

Sąd rodzinny może na prośbę dziadków ustalić, w jaki sposób i jak często wolno im spotykać się oraz w inny sposób komunikować z dziećmi rozwiedzionego syna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy migowy zostanie językiem urzędowym

Wkrótce ma powstać ustawa o polskim języku migowym. Osoba głucha wreszcie będzie mogła bez kłopotów załatwić sprawę w urzędzie lub banku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Toga z pomarańczową wypustką dla doradcy

Możliwość zawieszenia wykonywania zawodu na czas nieograniczony, zakładania spółek wspólnie z adwokatami i radcami prawnymi – to tylko niektóre zmiany, których oczekują doradcy podatkowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-226/2007

Artykuł 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w zakresie, w jakim przewiduje on zwolnienie produktów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej od opodatkowania określonego przez tę dyrektywę, ma bezpośrednią skuteczność w tym rozumieniu, że może on zostać powołany przez jednostkę przed sądami krajowymi - w odniesieniu do okresu w którym dane państwo członkowskie naruszyło obowiązek dokonania transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego w wyznaczonym terminie - w ramach sporu, takiego jak ten w postępowaniu przed sądem krajowym, prowadzonego z organami celnymi tego państwa, w celu wyłączenia stosowania uregulowania krajowego, które jest niezgodne z tym przepisem, a zatem w celu uzyskania zwrotu podatku pobranego z naruszeniem tego przepisu.

Wyrok WSA - I Sa/Po 1004/2007

Powołanie się na odmienną, od dokonanej przez organy podatkowe, interpretację przepisów prawa podatkowego, wynikającą z orzeczenia sądowego, nie stanowi ujawnienia dowodu, a jedynie może być postrzegane jako okoliczność. Zagadnieniem prawnym wymagającym oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pozostaje więc wykładnia przytoczonego przepisu w części dotyczącej pojęcia "okoliczności faktyczne". Ustawodawca nie definiuje tego pojęcia, zatem należy rozumieć je w znaczeniu języka potocznego jako zdarzenia, fakty lub wydarzenia zaistniałe w sensie fizycznym lub ich nie wystąpienie. Okolicznością faktyczną nie może być sam proces myślowy, wnioskowanie, związek pomiędzy różnymi okolicznościami faktycznymi czy też związek z przepisami prawa i jego wykładnią.

Przegląd prasy

Coraz mniej firm jest zadłużonych wobec ZUS

W 2007 roku ZUS umorzył firmom 350 mln zł długów. Spada liczba zawartych z przedsiębiorcami układów ratalnych. Połowa długów jest ściągana przez ZUS w drodze egzekucji... Gazeta Prawna

Pracodawca wcześniej zaliczy w koszty wynagrodzenia i składki pracowników

Wynagrodzenia oraz składki ZUS pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym koszty te powstały... Gazeta Prawna

Fiskus będzie mógł korygować dochody przedsiębiorców

Jeżeli dochody polskiego podatnika zostaną uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego, będzie dokonywana korekta dochodów tej firmy... Gazeta Prawna

Należy składać druk PIT-23

Podatnik, przeznaczający pieniądze ze zbycia domu na inne cele mieszkaniowe, musi złożyć oświadczenie i PIT-23... Gazeta Prawna

Komornik nie wkroczy, gdy należność zapłacił kto inny

Dłużnik powstrzyma egzekucję komorniczą, jeżeli wykaże, że przed wydaniem wyroku zasądzającego od niego dochodzoną należność dług już nie istniał, bo kto inny go uregulował. Potwierdził to niedawno Sąd Najwyższy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Funkcjonariusz już bez przesadnej ochrony

Od dziś zniewaga niewygłoszona publicznie nie będzie karana... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister chce łączyć, adwokaci protestują

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał zespół, który ma pracować nad połączeniem adwokatów i radców. O jego powołaniu minister poinformował na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ceny za ksero nie mogą być zbyt wysokie

Pobór wygórowanych stawek za kopiowanie książek i dokumentów to złamanie przepisów antymonopolowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Wr 202/2008

Sam plan zagospodarowania przestrzennego gminy jak również pobranie czy też nie podatku od czynności cywilnoprawnych nie stanowi, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, utraty przez nieruchomość rolnego czy leśnego charakteru.

Wyrok NSA - II FSK 20/2007

Instytucja zakazu reformationis in peius jest jedną z podstawowych gwarancji procesowych strony. Zapewnia ona swobodę w realizacji przyznanego stronie prawa do odwołania się od decyzji organu I instancji, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania. Istota tego zakazu polega bowiem na tym, że organ odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego w decyzji organu I instancji.

Przegląd prasy

Dyscyplina stron umożliwi szybsze zakończenie procesu

Posiedzenia jawne sądu mają być utrwalane na nośnikach elektronicznych. Pełnomocnicy będą mieli obowiązek doręczania odpisów pism z załącznikami. Będzie mniej możliwości zawieszania postępowań sądowych... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć należności licencyjne za używanie urządzeń przemysłowych

Przedsiębiorcy działający w Polsce niejednokrotnie korzystają z różnego rodzaju urządzeń przemysłowych na podstawie umów najmu lub leasingu zawieranych z podmiotami zagranicznymi... Gazeta Prawna

ZMIANA PRAWA - Procedura wydania decyzji oceniających oddziaływanie inwestycji na środowisko ulegnie skróceniu, a informacje o środowisku będą przedstawiane obywatelom.

Do Sejmu wpłynęły projekty: trzy poselskie i jeden rządowy nowelizujące ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Walka z inflacją: RPP powinna dalej podnosić stopy, ale rząd powinien też ją wspierać

Choć inflacja głównie rośnie z powodu światowych wzrostów cen nośników energii i żywności, nie oznacza, że RPP nie powinna reagować - twierdzą ekonomiści... Gazeta Prawna

VAT znów niezgodny z prawem unijnym

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował niektóre rozwiązania polskiej ustawy o podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będziemy pracować po 13 godzin

Unia Europejska pracuje nad przepisami zezwalającymi na znaczne wydłużenie dniówki pracowniczej. Polscy przedsiębiorcy postulują jak najszybsze przyjęcie takich rozwiązań w naszym prawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Stały pełnomocnik nie może bronić przed zakazem prowadzenia firmy

W sprawie cywilnej przed sądem strony nie może reprezentować osoba pozostająca z nią w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy nie wchodzi w zakres tego zlecenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

SKOK mogą uzyskać uprawnienia banków

Przelewu w spółdzielczej kasie dokona też osoba, która do niej nie należy. SKOK sprzedadzą nam fundusze inwestycyjne, ale też - tak jak banki - łatwiej wyegzekwują długi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lipca 2008

Informacje NetTAX

Szykują się duże zmiany w Ordynacji podatkowej

Niewykonywanie decyzji podatkowych, które nie są ostateczne, zawiadamianie podatników z wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia u nich kontroli podatkowej oraz umożliwienie najmniejszym przedsiębiorcom zapłaty podatków również w formie gotówki - to najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej, przyjęte na wtorkowym posiedzeniu przez rząd. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej jest częścią rządowego „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-25/2007

1) Artykuł 18 ust. 4 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r., oraz zasada proporcjonalności sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, takiemu jak to sporne w sprawie przed sądem krajowym, które - celem umożliwienia kontroli niezbędnych dla zapobiegania unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym - wydłuża z 60 do 180 dni, licząc od dnia złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od wartości dodanej, termin, którym dysponuje krajowy organ podatkowy celem dokonania zwrotu nadwyżki podatku od wartości dodanej danej kategorii podatników, chyba że złożą oni kaucję w kwocie 250 000 PLN. 2) Przepisy, takie jak te sporne w sprawie przed sadem krajowym, nie stanowia „specjalnych srodków stanowiacych odstepstwo” sluzacych zapobieganiu niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub unikaniu opodatkowania w rozumieniu art. 27 ust. 1 szóstej dyrektywy 77/388, zmienionej dyrektywa 2005/92...

Wyrok WSA - I SA/Ol 47/2008

Przy okreslaniu podstawy opodatkowania artykul 90 akapit pierwszy TWE nalezy interpretowac w ten sposób, ze rezydualna kwota podatku akcyzowego od wewnatrzwspólnotowego nabycia pojazdu samochodowego nie moze byc nizsza od zawartej w wartosci rynkowej podobnych pojazdów, które zostaly zarejestrowane wczesniej w panstwie czlonkowskim. W rezultacie nalezy przyjac, ze podstawa opodatkowania nie moze byc kwota jaka nabywca uiscil dokonujac wewnatrzwspólnotowego nabycia pojazdu samochodowego, a równowartosc pojazdu rynku krajowym podobnego samochodu tej samej marki, ustalona w dacie powstania obowiazku podatkowego. W przeciwnym wypadku naruszona zostala by zasada równosci dotyczaca opodatkowania podatkiem akcyzowym. W konsekwencji kwota podatku akcyzowego zaplaconego przy nabyciu pojazdu, który zostaly zarejestrowane wczesniej w panstwie czlonkowskim, bylby wyzsza od kwoty podatku akcyzowego naleznego od wewnatrzwspólnotowego nabycia pojazdu samochodowego...

Przegląd prasy

Nie zawsze będzie więcej czasu na odliczenie podatku

Podatnicy będą mogli odliczyć VAT bez korekty deklaracji w ciągu roku, w którym powstało prawo do odliczenia - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nie zawsze tak będzie... Gazeta Prawna

Miesiąc na odzyskanie odsetek

Osoby, które wcześniej otrzymały bez odsetek zwrot akcyzy za sprowadzone z zagranicy samochody, mają czas do 20 sierpnia na odzyskanie niezwróconych kwot... Gazeta Prawna

Fiskus będzie mógł walczyć o odszkodowania

Za pokrzywdzonego uważa się organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, jeżeli zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone przez ten organ w związku z ujawnieniem w zakresie swojego działania, że istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zdarzenia lub czynności, które ujawniono w toku postępowania w rzeczywistości nie miały miejsca lub nie mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy... Gazeta Prawna

Odszkodowania bez negocjacji

Właściciele będą mogli otrzymać odszkodowanie większe o 5 proc. wartości nieruchomości, jeśli opuszczą przejmowaną pod drogi publiczne nieruchomość w ciągu 30 dni... Gazeta Prawna

Świadczenie pielęgnacyjne należy się też spokrewnionej rodzinie zastępczej

Niepracującym dziadkom pełniącym rolę rodziny zastępczej wobec niepełnosprawnego wnuka należy się taka sama pomoc, jak rodzicom dziecka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie karać autorów stron internetowych

Serwisy w sieci nie powinny być traktowane jak dzienniki czy czasopisma i podlegać rejestracji - przekonuje w skardze konstytucyjnej Helsińska Fundacja Praw Człowieka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą ułatwienia w użyciu e-podpisu

Resort gospodarki zamierza wprowadzić nowe rodzaje podpisu elektronicznego. Będzie je łatwiej uzyskać niż podpis kwalifikowany, a posłużą głównie do kontaktu z urzędami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka zawiadomi urząd skarbowy o zawieszeniu

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będzie rozpatrywany w ciągu tygodnia, a nie dwóch. Także przy zawieszaniu działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 12/2008

Złożenie aktu notarialnego, z którego wynikał charakter lokalu, w jednym z wydziałów urzędu miasta, będącego aparatem pomocniczym organu, mającym na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań tego organu, musi prowadzić do wniosku, że organ znał ten dokument. Nieprawidłowa organizacja obiegu informacji w urzędzie pomiędzy poszczególnymi wydziałami, nie może uzasadniać odmiennego stanowiska...

Wyrok WSA - I SA/Bk 11/2008

Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć "swoje podłoże" prawne...

Przegląd prasy

Mąż nie podzieli się emeryturą z OFE z niepracującą żoną

W latach 2009-2014 świadczenia z II filara mają wypłacać OFE. Członkowie funduszy nie będą mogli wykupić emerytury małżeńskiej. ZUS będzie dostarczał emerytom świadczenia pochodzące z I oraz II filara... Gazeta Prawna

Posłowie chcą wstrzymać wykonalność decyzji

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskich projektów zmian w Ordynacji podatkowej. Nowelizacja autorstwa PiS zakłada odejście od reguły natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowych i wprowadzenie jako zasady wstrzymania wykonania decyzji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym... Gazeta Prawna

Wspólnik przekształconej spółki zapłaci podatek

Niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po przekształceniu w komandytową nie stanowi przychodu... Gazeta Prawna

Od 2009 roku ryczałt dla najmu będzie nieopłacalny

Od 1 stycznia 2009 r. zmieni się sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamiast trzech stawek, tj. 19, 30 i 40 proc., będą obowiązywały dwie stawki PIT, czyli 18 i 32 proc... Gazeta Prawna

Zasiłki z bankomatu - wątpliwa nowość

To świadczeniobiorca powinien zdecydować, jaka forma wsparcia będzie dla niego najbardziej dogodna. Sposób przekazywania pomocy nie może powodować dodatkowych kosztów dla zainteresowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe zasady wypłaty emerytur

Nie będzie emerytur małżeńskich, za to będzie trzyletnia gwarancja wypłaty świadczenia. Sejm rozpoczyna prace nad nową ustawą emerytalną, która ma obowiązywać od początku przyszłego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koncesje - do przejęcia czy do utracenia

Odmienne wyroki sądów nie pozwalają jednoznacznie ustalić, czy zezwolenia udzielane wspólnikom spółek cywilnych są ważne również po przekształceniu się tych spółek w spółki prawa handlowego. Odpowie na to dopiero siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatkowy przekręt w autokomisach

Luka w prawie umożliwia komisom samochodowym zaniżanie podatków od sprzedawanych w nich używanych aut... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lipca 2008

Informacje NetTAX

Niemiecki rynek pracy będzie nadal zamknięty dla nowych członków UE

Rząd w Berlinie postanowił utrzymać do 2011 roku bariery, ograniczające dostęp do niemieckiego rynku pracy obywatelom nowych krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie od 1 stycznia 2009 roku łatwiej będzie podejmować pracę w Niemczech absolwentom szkól wyższych.

KPP: kupony żywieniowe nie powinny być opodatkowane

Konfederacja Pracodawców Polskich chce, aby kupony żywieniowe dla pracowników, jako pozafinansowa forma wynagradzania, były zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. KPP podkreśla, że potrzebny jest rozwój wszystkich form motywacji pracowników. Przedsiębiorcy zwrócili się w tej sprawie z listami do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak oraz do przewodniczącego sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo” Janusza Palikota.

Akcyza od aut z zagranicy zgodna z dyrektywą VAT

Osoby sprowadzające samochody z zagranicy i sprzedające je przed pierwszym zarejestrowaniem mają płacić akcyzę – wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wydanego w ubiegły czwartek.

Wyższa akcyza na papierosy elementem unijnej kampanii antynikotynowej

Minimalna stawka akcyzy, jaką kraje Unii Europejskiej muszą nałożyć na papierosy i inne wyroby tytoniowe, ma stopniowo wzrosnąć – takie rozwiązanie proponuje Komisja Europejska, aby ograniczyć palenie i przemyt.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 154/2008

Status podatnika w świetle Dyrektywy 2006/112/WE uprawnia co do zasady do odliczenia podatku naliczonego. Prawo do odliczenia zostało wprowadzone aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie, w toku jego działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - III Sa/Wa 263/2008

Stosując prawo krajowe organy podatkowe jak i sąd są zobowiązane dokonywać wykładni tego prawa tak dalece jak to możliwe, w świetle brzmienia i celu dyrektyw wspólnotowych, aby osiągnąć cel tych dyrektyw...

Przegląd prasy

Dopiero za pięć lat sprzedamy dom bez kłopotów z fiskusem

Zmiana prawa - Od 2009 roku zmienią się przepisy dotyczące opodatkowania PIT zbycia nieruchomości... Gazeta Prawna

Czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa

Za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku dochodowego uważa się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespól składnikow majątku... Gazeta Prawna

Rosną szanse na zniesienie ustawy kominowej

Związki zawodowe nie będą się sprzeciwiać zniesieniu tzw. kominówki, wynika z ustaleń GP. Projekt zmiany ustawy o ponadnormatywnych wynagrodzeniach czeka na podpis prezydenta... Gazeta Prawna

Kiedy mija termin na wniesienie protestu

Jak należy liczyć termin na wniesienie protestu, gdy zamawiający pracuje tylko do godziny 16... Gazeta Prawna

Mniej biurokracji w przedsiębiorstwach

Firmy zatrudniające pracowników cyklicznie lub sezonowo nie będą musiały wystawiać świadectwa pracy po każdej zakończonej umowie o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewielu odliczy zagraniczne składki

Nasi rodacy pracujący w innych krajach Unii Europejskiej będą mogli odliczyć w Polsce składki na zagraniczne ubezpieczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto zawiesi firmę, nie musi się ubezpieczać

Dobrowolne ubezpieczenie na czas przerwy w działalności gospodarczej może się okazać dla przedsiębiorców niekorzystne, w rezultacie zapłacą wyższe składki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradca z licencją - jak adwokat

W tym tygodniu Sejm rozpatrzy projekt ustawy, która ma dać licencjonowanym prawnikom spoza korporacji tak szerokie możliwości świadczenia usług, jakie dziś mają adwokaci i radcowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Bk 20/2008

W myśl art. 120 Ordynacji Podatkowej organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, co oznacza między innymi, że organ rozpoznając sprawę może podejmować takie rozstrzygnięcia, na jakie zezwalają mu obowiązujące przepisy prawa materialnego i procesowego.

Wyrok WSA - I Sa/Gl 4/2008

Wynik postępowania karnego nie przesądza o braku odpowiedzialności za niezapłacone podatki lub nienależnie otrzymane zwroty.

Przegląd prasy

ZUS za długi zajął w ubiegłym roku 27 tys. nieruchomości firm

Firma nieopłacająca składek ubezpieczeniowych może nie otrzymać kredytu w banku. Nie zostanie też dopuszczona do przetargu... Gazeta Prawna

Cudzoziemiec skorzysta z preferencji w Polsce

Podatnicy mieszkający za granicą i wychowujący samotnie dzieci mogą w Polsce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT. Warunkiem jest uzyskanie 90 proc. przychodów w Polsce... Gazeta Prawna

Europejska spółka prywatna uprości inwestowanie w krajach unijnych

Radykalnemu skróceniu powinien ulec czas założenia nowej firmy. Docelowo nie może on być dłuższy niż tydzień - uważa Komisja Europejska, która przygotowała program zmian legislacyjnych dla małych i średnich firm... Gazeta Prawna

100 tysięcy firm nie ma szans na dotacje, bo nie płaci na środowisko

Większość małych i średnich firm nie wie, że mają obowiązek uiszczania opłat środowiskowych. Taksa na rzecz ochrony środowiska, obok podatków i składek na ubezpieczenia, musi zostać odprowadzona przez każde przedsiębiorstwo... Gazeta Prawna

Wizyta inspektora nie zatrzyma biegu odsetek

Przepisy uzależniające wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę od tego, który organ kontroluje podatnika, trafią do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy zaoszczędzą miliony na badaniach

Osoba, która zmieni pracodawcę, a w nowej firmie będzie zatrudniona na takim samym stanowisku pracy, nie będzie musiała robić nowych badań lekarskich, jeśli stare są jeszcze ważne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ETS potwierdza swój wyrok w sprawie aut

Podatek na sprowadzane z UE używane samochody nie może być wyższy niż na podobne pojazdy krajowe przed ich pierwszą rejestracją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Źle obsadzone sądy wydają nieważne wyroki

Błąd w sposobie delegowania sędziów może spowodować uchylenie tysięcy wyroków. W Szczecinie sprzeczny z prawem tryb stosuje się od 12 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-484/2006

1) W braku szczególnego uregulowania wspólnotowego, to do panstw czlonkowskich nalezy ustalenie zasad i metod zaokraglania kwot podatku VAT, przy czym panstwa te sa zobowiazane w trakcie tego ustalania do przestrzegania zasad, na których opiera sie wspólny system tego podatku, w szczególnosci zasady neutralnosci podatkowej oraz zasady proporcjonalnosci. 2) Prawo wspólnotowe, na chwile obecna, nie zawiera zadnego szczególnego obowiazku, na podstawie którego panstwa czlonkowskie sa zobowiazane do zezwolenia podatnikom na zaokraglanie kwot podatku VAT w dól od poszczególnego artykulu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 294/2007

Nie jest rzeczą organów podatkowych na etapie wszczęcia postępowania podatkowego badanie treści dokumentu...

Przegląd prasy

Wzrosną odszkodowania, kary, świadczenia i składki do ZUS

Osoby na urlopach wychowawczych otrzymają miesięcznie z budżetu na emeryturę prawie 250 zł, zamiast 82 zł. O prawie 15 proc. wzrosną składki do ZUS 300 tys. osób prowadzących firmę i korzystających z dwuletniej ulgi... Gazeta Prawna

Mniej kontroli fiskusa, dało więcej pieniędzy

W 2007 roku urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły o 25 proc. mniej kontroli niż w roku 2006. Łączne wyegzekwowane należności były o 1 proc. wyższe... Gazeta Prawna

Dobrowolna korekta deklaracji zmniejszy odsetki

Komisja Przyjazne Państwo chce obniżyć odsetki przy dobrowolnej spłacie długu. Wysokość odsetek za zwłokę ma zostać zmniejszona o 1/4 obecnej stawki... Gazeta Prawna

Bezprawna kontrola w firmie nie pozwoli na wszczęcie postępowania

Sprawy związane z rejestracją firm będą załatwiane w jednym okienku, a w przyszłości wyłącznie przez internet, zaś zasady kontroli w firmach zostaną ujednolicone... Gazeta Prawna

Obsługa prawna państwa nobilituje

Największe firmy prawnicze pracują dla rządu i samorządu, bo daje to prestiż... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef nie dostanie spisu związkowców

Pracodawca, który żąda listy pracowników chronionych przez związek zawodowy, narusza ustawę o ochronie danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Syndyk w procesie jak przedsiębiorca

Spór między syndykiem masy upadłości a przedsiębiorcą jest rozpatrywany jako sprawa gospodarcza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rekordowe wpłaty podatników na fundacje

Fiskus ma dwa tygodnie na przekazanie ostatnich pieniędzy z 1 procentu. Podatkiem podzieliło się znacznie więcej osób niż przed rokiem, a potrzebujący dostaną nawet kilka razy więcej pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Bd 152/2008

Istota funduszy strukturalnych i pomocy udzielanej z tych funduszy polega na tym, ze srodki z nich pochodzace sluza realizacji polityki strukturalnej, której celem jest pomoc slabiej rozwinietym regionom i sektorom gospodarek panstw czlonkowskich. Srodki te winny stanowic wsparcie konkretnych celów strukturalnych w panstwie czlonkowskim, nie powinny zas stanowic zródla wtórnego finansowania Budzetu Panstwa. Art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wlasnie realizacja ustawowa powyzszej zasady. Zdaniem Sadu w swietle art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mozliwe jest zatem przekazywanie srodków za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodków bezzwrotnej pomocy, wazne jest , ze w ostatecznym rozrachunku srodki pomocowe pochodzily od podmiotów wskazanych w lit. a art. 21 ust. 1 pkt 46. Refinansowanie srodków ma wylacznie znaczenie techniczne...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 200/2008

Wyliczenie w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a-d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zródel przychodów z tytulu udzialów w zyskach osób prawnych, jak równiez okreslenie dochodów (przychodów) z udzialu w zyskach osób prawnych nie stanowia katalogu zamknietego ze wzgledu na uzycie okreslen "w tym równiez" (art. 17 ust. 1 pkt 4 pdof) i "w tym takze" (art. 24 ust. 5 pdof)...

Przegląd prasy

W sierpniu inflacja sięgnie 5 proc., spada dynamika zatrudnienia

Inflacja w czerwcu wyniosła 4,6 proc. rok do roku, czyli była wyższa, niż oczekiwał resort finansów. Mocniej wzrosły także płace, ale nieoczekiwanie spadła dynamika zatrudnienia... Gazeta Prawna

Ugody sądowe podlegają odliczeniu

Wydatki związane z ugodą sądową z tytułu bezumownego korzystania z gruntu stanowią koszty podatkowe... Gazeta Prawna

Zagraniczna wygrana będzie zwolniona z PIT

Podatnicy, którzy wygrają pieniądze w zagranicznych kasynach czy grach liczbowych, będą zwolnieni z polskiego PIT... Gazeta Prawna

Rząd musi zwiększyć nadzór nad środkami publicznymi

W zeszłym roku Ministerstwo Finansów miało już gotowy projekt ustawy o finansach publicznych, jednak Sejm nie zdążył go uchwalić, ponieważ jego kadencja została skrócona... Gazeta Prawna

Opozycja chce poprawić ordynację

Decyzje podatkowe nie będą wykonywane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Niektórym będzie można jednak nadać rygor natychmiastowej wykonalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niejasne kompetencje referendarzy sądowych

Trybunał nie zdecydował wczoraj, czy postanowienie referendarza o kosztach można uznać za równoważne z decyzją sędziego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unijna sprawiedliwość: jeszcze dużo do zrobienia

Ponad połowa (55 proc.) obywateli UE uważa, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest trudniejszy w innych państwach członkowskich niż w kraju, w którym oni mieszkają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozew będzie można złożyć przez Internet

Już za dwa lata w Polsce zacznie działać elektroniczny sąd. Dzięki niemu drobne sprawy cywilne i gospodarcze mają się kończyć w kilka dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 795/2007

Na gruncie art. 87 § 1 ordynacji podatkowej ustawodawca nie definiuje bowiem pojęcia "rachunku", a warunki minimalne treści rachunku określa § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także informacji, które muszą być zawarte w rachunkach...

Wyrok WSA - I SA/Gl 18/2008

Organy podatkowe są władne dokonywać oceny skutków podatkowych czynności cywilnoprawnych podatników...

Przegląd prasy

Fikcyjna choroba nie uchroni przed wypowiedzeniem

Rząd chce zmienić zasady opiniowania przez związki zawodowe zwolnień pracowników z pracy. Pracodawcy twierdzą, że zmiany w kodeksie pracy zmniejszą liczbę fikcyjnych zwolnień lekarskich... Gazeta Prawna

Nie było odliczenia, nie ma VAT

Jeżeli podatnikowi nie przysługiwało odliczenie podatku związane z darowizną towaru, to darowizna ta nie podlega opodatkowaniu VAT... Gazeta Prawna

Małżonkowie rozliczą zagraniczne zarobki wspólnie

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Finansów doprecyzowuje możliwość wspólnego rozliczenia PIT przez małżonków zarabiających za granicą... Gazeta Prawna

Samorząd chce udziału w VAT

Dochody gmin z PIT i CIT uzależnione są od koniunktury gospodarczej. Duże miasta upatrują szansy na zwiększenie dochodów w udziałach z VAT... Gazeta Prawna

Amerykańska tarcza i polskie procedury

Nawet jeśli uda się pomyślnie zakończyć negocjacje, wrogiem Amerykanów mogą się okazać polskie przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-podpis będzie o rok później

Dopiero za rok wszyscy płatnicy będą musieli używać bezpiecznych certyfikatów przy rozliczaniu składek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacje podatkowe będą dwukrotnie tańsze

Za kilka tygodni opłata za wydanie interpretacji podatkowej zmniejszy się z 75 zł do 40 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd zlecił ekspertyzę, firma za nią zapłaci

Właściciel obiektu, w którym doszło do katastrofy budowlanej, zapłaci za ekspertyzy biegłych zamówione przez urzędników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 lipca 2008

Informacje NetTAX

Abolicja podatkowa uchwalona przez Sejm, będą też niższe opłaty za wydanie interpretacji podatkowej

Sejm uchwalił tzw. ustawę abolicyjną, która zakłada umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą. Ponadto Sejm zaakceptował senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która przewiduje, że opłaty za wydanie wiążącej interpretacji podatkowej zostaną obniżone z obecnych 75 zł do 40 zł. Nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidująca m.in. obniżkę opłaty za wydanie interpretacji czeka już tylko na podpis prezydenta. Posłowie zajmowali się również zmianami w Ordynacji podatkowej, przewidującymi korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej oraz zmianami w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przygotowanymi przez sejmową Komisję "Przyjazne Państwo"...

ETS: Polska nie może zwlekać ze zwrotem nadwyżki VAT

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT, które niezgodnie - jak orzekł - z prawem Unii Europejskiej wydłużają termin zwrotu nadwyżki podatku dla niektórych podatników...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 64/2008

W przypadku zaś braku jakichkolwiek danych niezbędnych do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania organy podatkowe winny rozważyć dokonanie ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania na podstawie art. 23 Ordynacji podatkowej. Podkreślić bowiem należy, że ustaleniu w drodze oszacowania podlega podstawa opodatkowania, a zatem również jej poszczególne składniki. W podatku dochodowym składnikami tymi są przychody oraz koszty ich uzyskania...

Wyrok ETS - C-284/2006

Utrzymując w mocy obniżoną 5 % stawkę podatku od wartości dodanej w stosunku do opłat za przejazd drogowy przez Tag w Lizbonie, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 12 i 28 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r...

Przegląd prasy

Jutro mija termin złożenia sprawozdań

Do 15 lipca spółki mają czas na złożenie sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym... Gazeta Prawna

Posłowie przyjęli ustawę o abolicji podatkowej

Sejm uchwalił ustawę zakładającą wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą... Gazeta Prawna

Częściowa sprzedaż spółki nie podlega przepisom o VAT

Do sprzedaży części spółki pochodzącej z podziału innej spółki nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Ulga dla rodzin zastępczych

Od 2009 roku zostaną zmienione przepisy o korzystaniu z ulgi rodzinnej. Ulga będzie odliczana od podatku proporcjonalnie do okresu wychowywania dziecka... Gazeta Prawna

Nie zostawia się pijanego pasażera

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za śmierć nietrzeźwego pasażera, którego zostawił na pasie zieleni na autostradzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornicze prowizje trudno weryfikować

Skomplikowane przepisy egzekucyjne dają pole do nadużyć nieuczciwym komornikom. Wykazanie im nieprawidłowości nie jest proste... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Represjonowani na nierównych prawach

O odszkodowania dla osób, które w latach 1944 - 1989 były represjonowane w związku z działalnością niepodległościową ich najbliższych, upomina się rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądowy urzędnik dostanie więcej niż sędzia

Pracownicy sądów dzięki obowiązującym od dziś przepisom mogą liczyć na podwyżki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 104/2008

Do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nie miala zastosowania zasada pierwszenstwa prawa wspólnotowego (...). Z tego wzgledu obowiazek prowspólnotowej wykladni przepisów prawa polskiego stosowanego do stanów faktycznych opartych na zdarzeniach zaszlych przed dniem akcesji nie moze prowadzic do skutku contra legem w stosunku do obowiazujacych w tym czasie przepisów polskich lub niestosowania tych przepisów, nawet gdyby byly one niezgodne z trescia i celami aktów wspólnotowych...

Wyrok NSA - II FSK 20/2008

Zobowiązanie, które wygasło w wyniku zapłaty nie może wygasnąć po raz wtóry na skutek przedawnienia...

Przegląd prasy

Długie postępowanie zniesie odsetki

Podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie należy naliczać odsetek, gdy postępowanie prowadzone przez te organy przedłuża się - uważa Komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Prawo do ryczałtu przez cały rok

Po przekroczeniu limitu przychodów 150 tys. euro podatnik zachowa prawo do rozliczania ryczałtem do końca roku... Gazeta Prawna

Korekta deklaracji VAT po kontroli podatkowej

Sejm rozpoczął prace nad zmianą w Ordynacji podatkowej umożliwiającą dokonywanie korekty deklaracji VAT po kontroli podatkowej... Gazeta Prawna

Kaucja gwarancyjna niezgodna z prawem UE

Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Spółka przekazała legalnie wykaz płac

Prokuratura mogła żądać wykazu wynagrodzeń, by bronić swoich interesów w procesie z byłym pracownikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnik powinien znać się na biznesie

Profesjonalna obsługa prawna staje się dla przedsiębiorstw coraz ważniejsza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niezbyt sztywne rygory zgromadzeń

Sankcje za niepowiadomienie władzy o demonstracji mogą dotykać tylko organizatora. Uczestnik nie podlega karze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wysokie grzywny odstraszą chuliganów

Trzykrotnie wyższe kary finansowe za wykroczenia i obniżenie wieku karalności nieletnich do 15 lat mają sprawić, że na ulicach i stadionach zapanuje spokój... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 51/2008

Zgodnie ze wskazanym przepisem żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla spawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem...

Wyrok WSA - I SA/Op 6/2008

Swobodna ocena dowodów oznacza, że organy podatkowe nie są krępowane żadnymi formalnymi regułami, oceniają ich wartość dowodową według swej wiedzy, doświadczenia oraz wewnętrznego przekonania...

Przegląd prasy

Renta z Holandii podlega PIT

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane polskiemu podatnikowi na podstawie prawa holenderskiego podlegają opodatkowaniu również w Polsce... Gazeta Prawna

Stratę zaliczymy do kosztów

Podatnik, który zlikwiduje środki trwałe nie w pełni zamortyzowane, zaliczy do kosztów podatkowych niezamortyzowaną ich część... Gazeta Prawna

Podatek można odliczać proporcjonalnie

Podatnik, który posiada faktury dokumentujące wydatki związane z przyszłą inwestycją, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na zasadach proporcji... Gazeta Prawna

Renta z Holandii podlega PIT

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane polskiemu podatnikowi na podstawie prawa holenderskiego podlegają opodatkowaniu również w Polsce... Gazeta Prawna

Firmy nie chcą płacić za złą ochronę informacji

Pracodawcy, banki i ubezpieczyciele ostro sprzeciwiają się surowym sankcjom finansowym za łamanie przepisów o ochronie danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezskuteczna skarga producenta leku na naruszenie interesów konsumentów

Rosnąca liczba suplementów diety na rynku niepokoi firmy farmaceutyczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo jazdy zdobędziesz w swoim powiecie?

Egzaminy na prawo jazdy niebawem mogą odbywać się także w miastach powiatowych. Taki pomysł nie wszystkim się podoba... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czarne statystyki wypadkowe w budownictwie

W I kwartale tego roku na budowach było dwa razy więcej wypadków śmiertelnych niż w analogicznym okresie 2007 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lipca 2008

Informacja NetTAX

Rząd przyjął szereg zmian w ustawie o VAT

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt zmian w ustawie o VAT. Przewiduje on między innymi uproszczenie rozliczania VAT, likwidację 30-proc. sankcji VAT za nieprawidłowe rozliczenie tego podatku, wprowadzenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników oraz skrócenie ze 180 dni do 60 dni podstawowego terminu na zwrot nadwyżki VAT dla podatników...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1864/2007

Od momentu powstania nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych należy odróżnić moment (dzień), w którym podatnik wykazuje, że nadpłata ta istnieje. Może to uczynić już w momencie jej powstania, a więc w zeznaniu podatkowym za dany rok lub dopiero w korekcie tego zeznania, dokonanej na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Go 17/2007

"Podobnymi produktami krajowymi" w rozumieniu art. 90 ust. 1 TWE będą zatem w tym wypadku używane samochody, zarejestrowane wcześniej jako nowe w Polsce, spełniające podobne parametry (co do wieku, pojemności silnika i inne. o ile będą one relewantne dla określenia nałożonej wówczas stawki podatku akcyzowego) co samochód stanowiący własność skarżącej, opodatkowany sporną akcyzą...

Przegląd prasy

Podatek obciąża właściciela

Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach obiektów budowlanych wtedy, gdy są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu... Gazeta Prawna

Darowizny ofiarowane PCK można odliczyć

Wpłaty na Polski Czerwony Krzyż mogą stanowić podstawę do skorzystania z ulgi na darowizny... Gazeta Prawna

Osoby użyczające nieruchomości nie rozliczą się z fiskusem

Komisja Przyjazne Państwo chce znieść opodatkowanie przychodu osób użyczających nieruchomość... Gazeta Prawna

Na odliczenie podatku będzie cały rok

Sejm zaczyna prace nad nowelizacją ustawy o VAT przygotowaną przez PO... Gazeta Prawna

Nie trzeba czekać z odebraniem zysku aż do zatwierdzenia bilansu

Wspólnik spółki jawnej ma prawo odebrać należny mu zysk już po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tylko konkretny powód pozwoli na aresztowanie

Mało precyzyjne przesłanki, których nadużywają sądy, przedłużając w nieskończoność areszty tymczasowe, znikną z naszej procedury karnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konsument może zbankrutować raz na dziesięć lat

O oddłużenie można będzie się starać się starać kilka razy w życiu. Wierzyciele zabiorą jednak nawet mieszkanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno blokować budowy dużych sklepów

Do otwarcia sklepu mającego powyżej 400 mkw. powierzchni handlowej nie będzie potrzebne zezwolenie samorządowców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lipca 2008

Informacje NetTAX

Rząd zajmie się zmianami w VAT

We wtorek Rada Ministrów ma zająć się rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT - wynika z informacji pochodzących z Ministerstwa Finansów. Przewiduje on m.in. skrócenie ze 180 dni do 60 dni podstawowego terminu na zwrot nadwyżki VAT dla podatników...

Komisja Europejska proponuje niższy VAT

Komisja Europejska zaproponowała zmiany w tzw. dyrektywie VAT-owskiej, dopuszczając m.in. możliwość stosowania przez kraje członkowskie obniżonej stawki VAT na całe, a nie tylko jak dotąd społeczne, budownictwo oraz na pieluszki...

BCC: rząd Tuska nie zlikwidował barier dla przedsiębiorców

Rząd Donalda Tuska nie zrealizował do tej pory większości z zaproponowanych przez Business Centre Club (BCC) rozwiązań legislacyjnych, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce - ocenia prezes BCC Marek Goliszewski...

Interpretacja w sprawie premii pieniężnych pilnie potrzebna

Rozbieżne interpretacje przepisów ustawy o VAT w sprawie premii pieniężnych stanowią istotną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej szczególnie, że premie te są w biznesie powszechne - uważa Konfederacja Pracodawców Polskich...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 103/2008

W przypadku sprzedaży używanych samochodów osobowych na terytorium kraju, wcześniej zarejestrowanych, nabywca nie jest zobowiązany wprost do uiszczenia podatku akcyzowego, poza tą jego częścią, która "pozostała" w wartości rynkowej pojazdu. Nie ma więc innej możliwości porównania realnego obciążenia akcyzą używanych pojazdów podobnych (krajowego i nabytego wewnątrzwspólnotowo) jak tylko poprzez porównanie kwot obciążającej je akcyzy...

Wyrok WSA - I SA/Łd 24/2007

Nie można natomiast domniemywać przerzucenia ciężaru dowodu na podatnika, wówczas, gdy odnalezienie konkretnego dowodu leży w jego dobrze i legalnie pojętym interesie. Do takiego wniosku nie upoważnia żaden przepis obowiązującego prawa. Żaden przepis prawa nie zwalnia też organów od obowiązku poszukiwania prawdy obiektywnej w rozumieniu art. 122 o.p w sprawach dotyczących kosztów uzyskania przychodu. W sprawach tych podatnik winien, co jest oczywiste, wykazywać aktywność dowodową, gdyż może to polepszyć to jego sytuację. Nie może to jednak, jak wskazano wyżej, oznaczać, że ciężar dowodu spoczywa na podatniku, a nie na organie podatkowym...

Przegląd prasy

Wszystkie spółki stosujące standardy pozakrajowe będą podlegały badaniu

Od przyszłego roku wszystkie spółki sporządzające sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości będą musiały badać i ogłaszać swoje raporty... Gazeta Prawna

Wynagrodzenie ze Słowacji nie interesuje polskiego fiskusa

Polak, zarabiający w 2008 roku tylko na terenie Słowacji, nie będzie musiał składać zeznania PIT-36 w Polsce z wykazanymi zagranicznymi zarobkami... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy może odmówić podatnikowi ulgi uznaniowej

Na decyzję organu podatkowego o odmowie umorzenia odsetek nie ma wpływu to, że winę za niewykonaniu zobowiązania podatkowego ponosi inna osoba... Gazeta Prawna

Zamiast ulgi meldunkowej ograniczone zwolnienie

Od 1 stycznia 2009 r. zostanie zlikwidowana ulga meldunkowa. Zarobek ze zbycia domu będzie wolny od PIT, gdy zostanie przeznaczony na inne cele... Gazeta Prawna

Nie każdy może używać nazw "kasa" i "bank"

Jeden niefortunnie postawiony przecinek w prawie bankowym zawężył krąg osób, które mogą odpowiadać za swoją działalność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto poprze reformy ministra Ćwiąkalskiego

Środowiska prawników kwestionują proponowane przez ministra sprawiedliwości projekty zreformowania zasad dostępu do zawodów prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd formalny czy nadmierna i zbędna ochrona

Do 8 września Trybunał odroczył rozprawę z wniosku rzecznika dotyczącą przestępstwa pomówienia narodu polskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dary serca przekazane z poślizgiem

Niemal pół roku czekała fundacja Jurka Owsiaka na pieniądze z esemesów. Pomogła interwencja Ministerstwa Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 534/2007

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2002 r., podobnie jak w aktualnym stanie prawnym, rozszerzająca interpretacja pojęcia "zaniechanych inwestycji", m.in. utożsamiająca je z wydatkami związanymi z planowanym, a następnie zaniechanym przez podatnika rozszerzeniem skali prowadzonej działalności gospodarczej, jest bezzasadna w świetle wykładni przepisu art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wyrok WSA - I SA/Ol 50/2008

Brak wystarczających ustaleń faktycznych czyni przedwczesnym rozpoznanie zarzutu naruszenia prawa materialnego...

Przegląd prasy

Za połączenia z audiotele zapłacimy więcej

Opublikowano przez MF projekt nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych, który rozszerza katalog gier podlegających dopłatom... Gazeta Prawna

Znajdą się środki na wyższe płace

Dodatkowe środki na wzrost uposażeń i wynagrodzeń przewiduje projekt uchwały modernizującej Służbę Celną... Gazeta Prawna

Celnicy szybciej awansują i otrzymają nowe dodatki

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o Służbie Celnej... Gazeta Prawna

Rolnik zapłaci VAT od działki

Osoba, która sprzedaje grunt z majątku prywatnego, nie staje się podatnikiem VAT. Pomimo korzystnej wykładni NSA każda sprawa ma charakter indywidualny... Gazeta Prawna

Jak stworzyć 3000 km dróg w kilka dni

Możemy mieć w Polsce kilka tysięcy kilometrów szybkich tras. Wystarczy zmienić część utwardzonych poboczy w dodatkowe pasy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poszkodowani kierowcy są dyskryminowani

Ubezpieczyciel nie może zawężać granic swojej odpowiedzialności wobec klienta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radca na etacie także jest niezależny

Praca części radców prawnych na etatach nie powinna być przeszkodą w połączeniu korporacji adwokackiej i radcowskiej, bo nie ogranicza ich niezależności zawodowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie sami są często na bakier z prawem

Wydłuża się lista przewinień i przestępstw zarzucanych sędziom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lipca 2008

Informacje NetTAX

Podatników czekają rewolucyjne zmiany w ustawie o PIT

W 2009 r. będzie zlikwidowana ulga meldunkowa - przewiduje opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Resort finansów uwzględnił liczne postulaty osób będących rodzinami zastępczymi, które obecnie nie mają prawa do korzystania z ulgi rodzinnej. Zgodnie z projektem, rodziny zastępcze uzyskają prawo do ulgi rodzinnej. Jakich innych zmian w ustawie o PIT mogą spodziewać się podatnicy?...

Polska średniakiem w rankingu Banku Światowego

Polska zajęła 74. miejsce pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej spośród 180 państw świata - wynika z raportu Banku Światowego "Doing Business 2008"...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 20/2008

W postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji tylko i wyłącznie podatnik (albo płatnik albo inkasent) "wyczerpująco przedstawia stan faktyczny". Przedstawia go przy tym w całym niezbędnym dla oceny prawnej zakresie wprost w treści wniosku, który kieruje do organu mającego wydać interpretację. Oznacza to, iż stan faktyczny brany pod uwagę do wydania interpretacji nie może być "dopowiadany" dołączanymi do wniosku dokumentami. Podatnik w tym postępowaniu nie powinien, a tym bardziej nie musi udowadniać, iż przedstawiany przez niego stan faktyczny ma umocowanie i potwierdzenie w określonym materiale dowodowym. Jednocześnie nie może wymagać, aby organ podatkowy w oparciu o dowody składane przez podatnika lub poszukiwane z urzędu ustalał stan faktyczny, uzupełniał go, czy też oceniał zgodność opisu stanu faktycznego formułowanego we wniosku z rzeczywistością...

Wyrok WSA - I SA/Wa 16/2008

Prowadzenie przez organ administracji II instancji postępowania administracyjnego, w którym nie uczestniczą wszystkie strony prowadzi w konsekwencji do wydania decyzji dotkniętej kwalifikowaną wadą określoną w art. 145 § 1 pkt 4 Kpa stanowiącą podstawę wznowienia postępowania, co obliguje organ do uchylenia zaskarżonej decyzji...

Przegląd prasy

Utrata prawa do ryczałtu nastąpi od następnego roku

Podatnicy, którzy przekroczą limit przychodów wynoszący 150 tys. euro, utracą prawo do ryczałtu od następnego roku podatkowego... Gazeta Prawna

Osoby kościelne nie zapłacą podatku od nieruchomości

Budynki wykorzystywane na prowadzenie przez miasto szkoły publicznej są zwolnione z podatku od nieruchomości z mocy prawa... Gazeta Prawna

Niekonstytucyjne decyzje trzeba skarżyć do sądu

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez kontrahenta określony w rozporządzeniu ministra finansów jest niezgodny z konstytucją i prawem UE... Gazeta Prawna

Rodzinne przejęcie firmy z VAT

Ustalenie różnych cen między firmami powiązanymi nie oznacza automatycznie szacowania dochodu... Gazeta Prawna

Zerwanie z operatorem bez szkody dla kieszeni

Posiadacze komórek zapłacą mniej za rozwiązanie umowy przed czasem. Trudniej będzie się jednak rozstać z operatorem, gdy zmieni regulamin usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na e-Dzienniki Ustaw trzeba jeszcze poczekać

Elektroniczne Dzienniki Ustaw mają się pojawić dopiero w 2010 r. Projektowana zmiana przepisów po raz kolejny przesuwa termin ich wprowadzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żurawski przegrywa proces o reklamę

Związek sportowy ma prawo wykorzystywać wizerunek członka kadry narodowej do swoich celów reklamowych nawet bez jego zgody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Milionowe kary dla rządu za niepełnosprawnych

Ministerstwa oraz urzędy centralne nie chcą zatrudniać niepełnosprawnych. Wolą płacić wielomilionowe kary na PFRON - z publicznych pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 16/2008

W sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci mają zastosowanie przepisy Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie ma zastosowania sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wyrok WSA - I SA/Po 14/2008

Zasadę równości należy ujmować jako nakaz traktowania podmiotów o podobnych, wskazanych przez przepisy cechach w sposób jednakowy...

Przegląd prasy

Przekazana nagroda bez podatku

Od części nagrody za wybitne osiągnięcia, którą podatnik przekaże na pożytek publiczny, nie będzie pobierany podatek dochodowy... Gazeta Prawna

O podatku decydują dane z dowodu rejestracyjnego

Dla celów podatkowych decydującym dokumentem określającym dopuszczalną masę całkowitą pojazdu jest dowód rejestracyjny... Gazeta Prawna

Rząd: Ulga meldunkowa do likwidacji

Rządowy projekt zmian w PIT zakłada likwidację ulgi meldunkowej i modyfikację ulgi na dzieci oraz możliwość odliczania zagranicznych składek ubezpieczeniowych... Gazeta Prawna

Różne ceny transakcji nie przesądzają o szacowaniu dochodu

Ustalenie różnych cen między firmami powiązanymi nie oznacza automatycznie szacowania dochodu. Fiskus musi wykazać, że działania spółki nie miały uzasadnienia gospodarczego... Gazeta Prawna

Łatwiej i taniej będzie można zakładać małe przedszkola

Złagodzone wymagania techniczne i sanitarne dla lokali mają upowszechnić przedszkolną formę edukacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą ugody w sprawach kartelowych

Komisja Europejska chce lepiej zwalczać zmowy cenowe. Firmy, które przyznają się do winy, dostaną niższe kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrolowane spotkania adwokatów

Rejestrowanie rozmów obrońców z ich klientami w aresztach śledczych i zakładach karnych może naruszać prawo do obrony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szykują się rewolucyjne zmiany w PIT

Przyznanie ulgi rodzinnej większej grupie osób, likwidacja ulgi meldunkowej oraz zmiana zasad przekazywania 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lipca 2008

Informacje NetTAX

KE: Polska pobiera niezgodny z prawem VAT od przewoźników autobusowych

Komisja Europejska nakazała Polsce zaprzestanie pobierania od zagranicznych przewoźników autobusowych niezgodnego z prawem unijnym VAT, płaconego w urzędzie celnym z chwilą wjazdu na terytorium Polski...

Opodatkowanie VAT darowizn na rzecz organizacji charytatywnych

Podatnicy chcący przekazać darowiznę na rzecz pozarządowych organizacji charytatywnych często wstrzymują się z taką pomocą mając wątpliwości, jak wygląda kwestia ich przekazania na gruncie przepisów ustawy o VAT. Czy i kiedy zatem takie darowizny podlegają opodatkowaniu VAT?...

Prezydent podpisał ustawę o zwrocie akcyzy za samochody

Prezydent podpisał ustawę regulującą kwestie zwrotu akcyzy za samochody sprowadzane z krajów Unii Europejskiej - poinformowała Kancelaria Prezydenta...

Rynek pracy we Francji otwarty dla Polaków

Wraz z rozpoczęciem swego przewodnictwa w Unii Europejskiej, Francja otworzyła z dniem 1 lipca swój rynek pracy dla ośmiu państw, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 r., w tym dla Polski. Eksperci nie przewidują jednak masowego napływu Polaków do pracy we Francji przede wszystkim z powodu mniej atrakcyjnych zarobków, których mogą się tam spodziewać nasi rodacy w porównaniu z Anglią, czy Irlandią...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 27/2007

O brak winy w niedopełnieniu obowiązku można bowiem mówić tylko w przypadku stwierdzenia, ż dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia. Chodzi zatem o wskazanie takich okoliczności, których wystąpienie było niezależne od woli strony (pełnomocnika) i uniemożliwiło jej dopełnienie czynności procesowej w terminie...

Wyrok WSA - I SA/Sz 13/2008

W świetle art. 16 ust.1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek. Wydatki na spłatę pożyczek to nie tylko zwrot nominalnej kwoty, ale wszystkie inne konieczne do zaspokojenia wierzyciela...

Przegląd prasy

Zastępca dyrektora mógł podpisać upoważnienie

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli skarbowej może podpisać w imieniu dyrektora urzędu kontroli jego zastępca... Gazeta Prawna

Komisja wybierze członków grup mobilnych

Szef Służy Celnej powołał specjalną komisję, która zajmie się rekrutacją funkcjonariuszy celnych do mobilnych grup kontrolnych szybkiego reagowania... Gazeta Prawna

Umowa o kredyt może być dowodem w postępowaniu

Podatnik, chcąc udokumentować przychody na pokrycie poniesionych wydatków, może posługiwać się zawartymi umowami o udzielonym kredycie bankowym czy pożyczkach... Gazeta Prawna

Spółki publiczne będą badane bardziej rygorystycznie

Nowa ustawa o biegłych nakazuje zmianę audytora po siedmiu latach. Rotacja audytorów ma zapewnić niezależność podczas badania sprawozdania finansowego... Gazeta Prawna

Na drugi dom cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia

Umowa kupna nieruchomości, która miała wejść do majątku wspólnego małżonków obywatela polskiego i cudzoziemca, jest od początku w odniesieniu do obojga nieważna, jeżeli cudzoziemiec nie uzyskał wymaganego zezwolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy zbiorowe dadzą zarobić adwokatom

Dzięki wspólnym pozwom polscy prawnicy, tak jak ich amerykańscy koledzy, będą mogli prowadzić sprawy za procent od wygranego odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy mają zachęcać do współpracy z firmami

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie mieć ramowy charakter, tak żeby przepisy nie wiązały rąk stronom chcącym nawiązać współpracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej formalizmu przy skardze kasacyjnej

Drobne niedociągnięcie formalne skargi kasacyjnej nie spowoduje już odrzucenia jej przez Sąd Najwyższy bez wezwania do uzupełnienia braku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lipca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1128/2006

Wobec używanych samochodów osobowych nabywanych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie stawki w wysokości 13,6% dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 i 3,1% dla pozostałych samochodów osobowych...

Wyrok WSA - I SA/Op 17/2008

Skoro zbycie wcześniej nabytej rzeczy, która pochodzi z czynu zabronionego może być przedmiotem skutecznej umowy to przychody wynikające z tej czynności nie podlegają wyłączeniu...

Przegląd prasy

Podatnik odzyska nadpłacony podatek

Prezydent podpisał ustawę o zwrocie nadpłaty akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu samochodu osobowego... Gazeta Prawna

Pierwszeństwo ma interpretacja wynikająca z uchwały

Naczelny Sąd Administracyjny nie jest związany wykładnią zawartą w wyroku, jeżeli inne stanowisko wynika z uchwały poszerzonego składu NSA... Gazeta Prawna

Od dziś firmy prześlą PIT-11 elektronicznie

Od dziś podatnicy mogą przesyłać kolejne rodzaje e-deklaracji, w tym PIT-11. Muszą mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego i e-podpis... Gazeta Prawna

Oddając krew, można odliczyć 2,5 tys. zł

Podatnicy, którzy oddają honorowo krew, mogą pomniejszyć swój dochód. Ulga dotyczy też przypadków, gdy krew oddawana jest ze wskazaniem konkretnej osoby... Gazeta Prawna

Firma może w reklamie używać znaku towarowego swojego konkurenta

Dopuszczalne jest używanie logo innej firmy, pod warunkiem, że nie wprowadza się konsumenta w błąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najmniejsze sądy grodzkie przegrały z ekonomią

Od dziś z mapy administracyjnej znika ponad 50 sądów grodzkich. Chodzi o najmniejsze jednostki, w których orzeka mniej niż dziesięciu sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Organizator kolonii musi być w rejestrze

Obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej może organizować tylko osoba wpisana do rejestru organizatorów turystyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy podatkowi uciekli do szarej strefy

Prawie półtoratysięczna rzesza doradców rozpłynęła się we mgle. Korporacja nie ma z nimi kontaktu i nie wie, czy osoby wykonujące zawód mają ważne ubezpieczenie OC... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama