Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 9/2008

Przepisem, który stanowi konkretyzację zasady prawdy materialnej, przewidzianej w art. 122 Ordynacji Podatkowej, poprzez wprowadzenie dyrektywy zupełności postępowania dowodowego jest dyspozycja art. 187 § 1 Ordynacji Podatkowej. Z przepisu tego oraz z art. 122 Ordynacji Podatkowej. wynika ponadto zasada oficjalności postępowania dowodowego to bowiem organ podatkowy zabiega w postępowaniu o udowodnienie każdego faktu za pomocą wszystkich dostępnych środków i źródeł dowodowych, by wydać stosowne orzeczenie. Z zasadami oficjalności i zupełności postępowania dowodowego wiąże się obowiązek wyjaśniania wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz zebrania materiału dowodowego z urzędu. Co należy w sprawie wyraźnie podkreślić - nie powinno mieć zatem znaczenia dla organu podatkowego, czy podejmowane czynności dowodowe służą udowodnieniu okoliczności korzystnych dla strony postępowania, czy przeciwnie - pozwalają na podjęcie rozstrzygnięcia dla niej niekorzystnego...

Wyrok WSA - I SA/Wr 302/2007

Art. 90 akapit pierwszy TWE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek. W istocie dane opodatkowanie można uznać za zgodne z art. 90 TWE tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że jest ono tak skonstruowane, iż wyklucza w każdym przypadku opodatkowanie przywożonych produktów w wyższym stopniu niż produktów krajowych, oraz że w związku z tym nie wywołuje ono w żadnym razie dyskryminujących skutków...

Przegląd prasy

Zaświadczenie uchroni od odpowiedzialności

Uzyskane przez zbywcę przedsiębiorstwa zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych uchronią nabywcę od odpowiedzialności za długi podatkowe... Gazeta Prawna

Bez obowiązku informowania urzędu skarbowego o nabyciu spadku

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zakłada zniesienie obowiązku zgłoszenia spadku w urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Pełna księgowość dopiero od 1,2 mln euro

Firmy, które w związku z podwyższeniem limitu przychodów zamkną księgi rachunkowe, będą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów... Gazeta Prawna

Dla Polski korzystny byłby liniowy podatek z ulgami

Polska to jeden z nielicznych krajów w naszej części Europy, w którym nie ma podatku liniowego... Gazeta Prawna

Zabrakło znaku drogowego z ostrzeżeniem o dzikich zwierzętach

Kierowca nie mógł się spodziewać wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na jezdnię, bo zarządca drogi krajowej nie postawił znaku ostrzegającego o tym niebezpieczeństwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zużyte baterie oddasz w sklepie i punkcie napraw

Wprowadzenie jednej baterii na polski rynek będzie kosztować nawet 2 zł. Obowiązkiem użytkowników będzie ich selektywne zbieranie i przekazywanie do punktów zbiórki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie porządek na sądowych stronach WWW

Niebawem na strony internetowe, z których korzystają sądowi interesanci, mają powrócić wokandy rozpraw. Wystarczy wejść na strony internetowe kilku sądów, by dostrzec, jak są różnorodne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie trzeba się już bać niesłusznego zwolnienia

Od ponad pół roku bezprawnie wyrzuceni z pracy mogą się domagać znacznie wyższych odszkodowań. Niewiele osób korzysta jednak z tego z nowego uprawnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 41/2008

Funkcjonująca w postępowaniu podatkowym zasada prawdy materialnej oraz zasada swobodnej oceny dowodów (art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej), mają za zadanie doprowadzenie do obiektywnego i bezstronnego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej poprzez zobowiązanie organu do poszukiwania okoliczności faktycznych w sposób zapewniający rozstrzygnięcie oparte na prawdziwych elementach tego stanu oraz dokonywaniu ustaleń prawdziwych, co umożliwia swoboda w wyciąganiu logicznych wniosków z zebranego materiału dowodowego. Zebranie całego materiału dowodowego to zebranie dowodów dotyczących wszystkich faktów mających znaczenie dla sprawy w oparciu o przepis prawa materialnego, będący podstawą prawną rozstrzygnięcia...

Wyrok WSA - I SA/Łd 102/2008

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2000 roku, odnosi się tylko do innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe...

Przegląd prasy

Doprecyzowano zasady wykonywania zawodu przez doradców

Senat przyjął nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym, która usuwa błędy legislacyjne w przepisach regulujących formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego... Gazeta Prawna

Dokonując przedpłaty za produkty rolne będzie można odliczyć podatek

Podatnik dokonujący przedpłaty za nabywane produkty rolne odliczy VAT, jeżeli na fakturze wpisze dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty... Gazeta Prawna

Abolicja tylko na wniosek podatnika

Umorzenie lub zwrot podatku będzie przyznawany pod warunkiem złożenia przez podatnika udokumentowanego wniosku... Gazeta Prawna

Po likwidacji działalności można płacić 19 proc. PIT

Podatnik może po zlikwidowaniu działalności rozpocząć drugą i korzystać z podatku liniowego. Taka osoba może złożyć oświadczenie o wyborze liniowej stawki w trakcie roku... Gazeta Prawna

ZUS wypłaci wyrównanie zasiłku

Zatrudnieni, którzy mają prawo do premii i w ciągu ostatnich trzech lat byli jej pozbawieni z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego, mogą się o nią upomnieć zarówno u pracodawcy, jak i w ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd umożliwi spotykanie się z wnukami

Jeśli jedno z rodziców przeszkadza w kontaktowaniu się dzieci z dziadkami, mogą oni zwrócić się do sądu rodzinnego o przyznanie im prawa do tych kontaktów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skazany za granicą może odbyć wyrok w kraju

Kradzieże, włamania, rozboje i narkotyki to przestępstwa, za które unijne sądy skazują polskich obywateli. Każdy z nich ma szansę odbyć karę w ojczyźnie. Tak stanowi prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejne odsłony otwierania korporacji

Sejm zajmie się rządowym projektem regulującym dostęp do zawodów prawniczych. Konkurencyjny projekt autorstwa PiS nie podoba się koalicji PO - PSL... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-462/2005

Utrzymując w mocy obniżoną 5 % stawkę podatku od wartości dodanej w stosunku do opłat za przejazd drogowy przez Tag w Lizbonie, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 12 i 28 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r...

Wyrok WSA - I SA/Ol 1/2008

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych organ podatkowy uprawniony jest do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do wartości opodatkowanych bądź zwolnionych z podatku zasobów finansowych, jakie zgromadził w tym roku, oraz zasobów, które zgromadził w latach wcześniejszych. Określona wymienionym przepisem zasada ustalania przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach powinna natomiast sprowadzać się do zestawienia, na podstawie zebranych dowodów, sumy poniesionych w danym roku podatkowym wydatków ze zgromadzonym przez podatnika w tym roku i w latach poprzednich mieniem pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania...

Przegląd prasy

Faktura nie musi być wspólna

Faktury dokumentujące zwrot VAT na materiały budowlane mogą być wystawione na jednego lub na oboje małżonków... Gazeta Prawna

Samo zróżnicowanie cen nie wystarczy do szacowania

Dopóki organ nie udowodni, że jedynym celem zróżnicowania cen przez firmę było uchylanie się od opodatkowania, nie może oszacować dochodu ze względu na jej powiązania z innymi spółkami... Gazeta Prawna

Sprzedaż linii produkcyjnej z VAT

Zwolnienie z opodatkowania VAT dostawy towarów używanych nie dotyczy rzeczy ruchomych. Zwolnione są wyłącznie używane nieruchomości... Gazeta Prawna

Nadzór zależny od ministerstwa

Ministerstwo Finansów opracowało nową ustawę o biegłych rewidentach. Projekt przewiduje utworzenie systemu nadzoru publicznego nad zawodem biegłego... Gazeta Prawna

W największych kancelariach nie ma oporów przed fuzją

Większość szefów największych kancelarii obsługujących biznes jest za połączeniem adwokatów z radcami. I to większość zdecydowana, jak wynika z badania WK Index... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie zdążyli odebrać sędziom awans poziomy

Doświadczeni sędziowie rejonowi i okręgowi, którzy liczyli na przejście do wyższej instancji bez zmieniania miejsca pracy, nie mają już na to szans. Tym razem nie zabrakło kworum... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister zachwala studentom swoją reformę

Drogą do zawodu adwokata, radcy i notariusza na równi z dwuletnią aplikacją ma być czteroletnia praktyka prawnicza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornicy muszą teraz walczyć o klienta

Ministerstwo Sprawiedliwości chce radykalnie zwiększyć liczbę komorników - aż o 200 kancelarii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 306/2007

W związku z tym uiszczony podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego używanego samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego, starszego niż dwa lata, wykazany w deklaracji AKC-U w wysokości większej niż podatek wyliczony przy zastosowaniu stawki 3,1 % i 13,6 % podstawy opodatkowania, będzie podlegał zwrotowi, jako nadpłata, o której mowa w art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej w związku z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Wyrok WSA - I SA/Ke 11/2008

Ten kto refakturuje, świadczy usługę w rozumieniu art. 2 ustawy o VAT. Refakturowanie dotyczy usług, i w przypadku towarów należy mówić o ich odsprzedaży, traktowanej jako normalna sprzedaż...

Przegląd prasy

Zmiany w akcyzie mogą spowodować wzrost cen

Opublikowany projekt ustawy Prawo akcyzowe przewiduje m.in. zmiany w opodatkowaniu energii elektrycznej, wzrost stawki na gaz płynny LPG... Gazeta Prawna

Fiskus będzie umarzał zaległe podatki

Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła wczoraj pracę nad ustawą abolicyjną dla Polaków pracujących za granicą... Gazeta Prawna

Wybrano 66 urzędów najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom

Laureatami VI edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy zostało 66 urzędów. To o sześć więcej niż w ubiegłorocznej edycji konkursu... Gazeta Prawna

Powraca ulga na nianie

Resort pracy ma nową propozycję ulgi w PIT z tytułu zatrudniania niani. Z preferencji nie będzie mógł skorzystać podatnik zatrudniający pomoc domową... Gazeta Prawna

Decydować powinien sąd dyscyplinarny

Sankcje za kłamstwo lustracyjne osób wykonujących zawody prawnicze rzecznik zaskarżył do Trybunału... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnikom nie zabraknie pracy w gospodarce

Popyt i koniunktura na usługi prawnicze ustabilizowały się na wysokim poziomie. Ten rok będzie dobry - oceniają szefowie największych firm prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wątpliwości wyłączają sędziego

Wszelkie okoliczności stawiające pod znakiem zapytania bezstronność i niezależność sędziego mogą być przyczyną jego wyłączenia z orzekania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwa pomysły na szybką reformę prokuratury

Sejm rozpoczyna pracę nad ustawami zmieniającymi prokuraturę. Chodzi przede wszystkim o rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 czerwca 2008

Informacje NetTAX

31 proc. firm korzysta z e-podpisu

31 proc. przedsiębiorstw korzysta z podpisu elektronicznego - wynika z sondażu Business Centre Club. Podpis elektroniczny jest wciąż mało rozpowszechniony wśród przedsiębiorców. Dlaczego tak się dzieje?...

Czy podatnicy, których dzieci studiują za granicą będą mogli korzystać z ulgi rodzinnej?

Z ulgi rodzinnej nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci studiują na uczelniach zagranicznych. Ponadto przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uniemożliwią podatnikom, których dzieci studiują za granicą korzystanie z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Czy Ministerstwo Finansów zamierza zmienić przepisy w tej kwestii?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 12/2008

W świetle art. 127 i art. 233 § 2 Ordynacji Podatkowej istota dwuinstancyjnego postępowania polega na tym, że organ odwoławczy obowiązany jest do rozpoznania sprawy co do istoty tylko wtedy, gdy na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego doszło do niezbędnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego sprawy, a ewentualne braki w tym zakresie mogą być uzupełnione w trybie art. 229 wskazanej ustawy. Kompetencja do przeprowadzenia postępowania dowodowego, czy zlecania jego przeprowadzenia przez organ pierwszej instancji należy do uprawnień organu odwoławczego i zależy od oceny stanu już zrealizowanego postępowania dowodowego w sprawie. Zatem, w sytuacji gdy organ odwoławczy zasadnie skorzystał z trybu przewidzianego w art. 229 Ordynacji Podatkowej, brak jest podstaw do przyjęcia naruszenia zasady dwuinstancyjności...

Wyrok WSA - I SA/Lu 19/2008

Zastrzeżenie o treści określonej w art. 21 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), które posługuje się pojęciem pracownika - nie uzasadnia stwierdzenia, by ustawodawca objął zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywające czasowo za granicą i uzyskujące dochody ze stosunku służbowego. Treść art. 21 ust. 15 u.p.d.o.f. nie poszerza kręgu adresatów zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. Treść art. 21 ust. 15 u.p.d.o.f. zawęża krąg adresatów zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. Treść zastrzeżenia art. 21 ust. 15 u.p.d.o.f. oznacza, że w sytuacjach w nim przewidzianych, osoby z kręgu podmiotów wymienionych w art. 21 ust.1 pkt 20 / osoby osiągające dochód ze stosunku pracy są pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 u.p.d.o.f. /, nie będą uprawnione do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Opłaty za nielegalny pobór energii nie są opodatkowane VAT

Elektrownia, która wykryje nielegalny pobór energii, może nałożyć na nielegalnego poborcę opłatę, która jest odszkodowaniem i nie podlega opodatkowaniu VAT... Gazeta Prawna

Pracując w Portugalii, nie trzeba rozliczać się w polskim urzędzie

Podatnicy, którzy w 2008 roku pracują tylko w Portugalii i nie uzyskują żadnych dochodów w Polsce, nie muszą zagranicznych zarobków rozliczać z naszym fiskusem... Gazeta Prawna

Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych mija 30 czerwca

Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają do końca czerwca czas na zatwierdzenie sprawozdań finansowych... Gazeta Prawna

Za domek letniskowy podatek wyższy niż za willę

Domki letniskowe mogą być opodatkowane stawką nawet 10 razy wyższą niż domy mieszkalne... Gazeta Prawna

Rzecznik ujmuje się za ekologami

Organizacje społeczne chcą uczestniczyć w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. Popiera je rzecznik praw obywatelskich, do którego zwróciły się o pomoc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Symulacja rozprawy dla studentów

Młodzi prawnicy z UW mogą wziąć udział w konkursie dotyczącym arbitrażu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie mają niewielką szansę na dodatek za orzekanie

Rząd nie poprze projektu Krajowej Rady Sądownictwa o dodatku za orzekanie. W Sejmie też nie ma dla niego poparcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma kto zapłacić za zabrany corhydron

Przepisy nie przewidują żadnych rekompensat dla osób dobrowolnie wydających organom ścigania rzeczy, które mogą być dowodami w sprawie albo zostały znalezione podczas przeszukania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 27/2007

Jakkolwiek decyzja "odsetkowa" stanowi niejednokrotnie konsekwencję wydania decyzji wymiarowej, to jednak   jak wyjaśnia się w doktrynie   z art. 53a O.p. wynika pewna niezależność (samodzielność) świadczenia z tytułu odsetek i możliwość orzekania o ich wysokości w odrębnej i niezależnej od wymiarowej (art. 21 § 3 Ordynacji Podatkowej) decyzji...

Wyrok WSA - I SA/Ol 100/2008

Art.199a § 3 Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek wystąpienia do sądu o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, a szczególności zeznań strony, wynikną wątpliwości, co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym są związane skutki podatkowe Przez stosunek prawny zaś należy rozumieć taki stosunek między ludźmi lub jednostkami organizacyjnymi uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, w których podmioty te mają (wynikające z dyspozycji normy prawnej) uprawnienia i obowiązki, a ich realizacja jest zagwarantowana przymusem państwowym. Przedmiotem ustalenia mogą być tylko prawa lub stosunki prawne a nie ustalenia faktyczne. Jest jednak dopuszczalne ustalenie faktu mającego charakter prawotwórczy, jeżeli w istocie zmierza ono do ustalenia prawa lub stosunku prawnego np. faktu zawarcia umowy...

Przegląd prasy

Korzystna metoda rozliczeń pozwoli uniknąć podatku

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Polską i Austrią, dotyczącego zmiany umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania... Gazeta Prawna

Zarząd odpowiada za długi spółki

Odpowiedzialność członka zarządu za podatek spółki istnieje, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne... Gazeta Prawna

Prezydent nie przywróci certyfikatu bez egzaminu

Zmiany w ustawie o rachunkowości spowodują, że nie uzyska się certyfikatu księgowego bez egzaminu... Gazeta Prawna

Dostęp do akt podatkowych będzie nieograniczony

Od 2009 roku mają się zmienić zasady prowadzenia postępowań przez organy podatkowe... Gazeta Prawna

Policja zapłaci za brutalne przesłuchanie

115 tys. zł zadośćuczynienia ma otrzymać 23-latek z Krasnobrodu, któremu wskutek brutalnego przesłuchania przez policjanta usunięto śledzionę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie mniej kąpielisk

Rekreacja w wodzie będzie bezpieczna tylko w miejscach wyznaczonych przez uchwały rad gmin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat znajdzie sobie zastępcę w Internecie

Powstał portal adwokatów i radców prawnych, którzy za jego pośrednictwem mogą załatwić sobie zastępstwo w razie kolizji terminów sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy zbiorowe pomogą poszkodowanym

Ofiary tego samego wypadku, poszkodowani wskutek sąsiedztwa trującego zakładu lub zażywania wadliwego leku będą mogli składać wspólny pozew o odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1404/2006

Na pozór zatem między art. 10 ust. 2 a art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zachodzi sprzeczność. Jednak odpada ona, gdy weźmie się pod uwagę to, że art. 19 ust. 1, stanowiący o prawie podmiotowym a nie przywileju został zaadresowany do podatnika. Prawo to, jak i szereg innych uprawnień podatnika, z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego bądź kontrolnego ulega zawieszeniu bądź wygaśnięciu...

Wyrok WSA - I SA/Lu 77/2008

Instytucja błędów granicznych wag jest ściśle związana z prawem o miarach, albowiem jest konsekwencją regulacji prawnych związanych z przyrządami pomiarowymi, natomiast kwestia ubytków naturalnych związana jest ze sferą prawa podatkowego...

Przegląd prasy

Firmy łatwiej wycenią swoje produkty

Przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu niewielkie spółki uwzględnią zarówno wydatki bezpośrednie, jak i pośrednie... Gazeta Prawna

Odszkodowania po ugodzie sądowej bez podatku

Nie będzie trzeba płacić podatku od odszkodowania przyznanego przez sąd zarówno na podstawie wyroku, jak i zawartej ugody... Gazeta Prawna

Kłopoty z ustaleniem zamieszkania

Określając miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, należy brać pod uwagę nie tylko przebywanie podatnika w danym kraju, ale też zamiar stałego pobytu w tym państwie... Gazeta Prawna

Najem lokalu z kasą fiskalną

Zgodnie z projektem rozporządzenia kolejni podatnicy mieliby obowiązek instalowania kas... Gazeta Prawna

Wraca pomysł odbierania majątków gangsterom

Po kilku latach odsiadki gangsterzy wracają na wolność i do swoich ogromnych majątków. Niebawem mogą je stracić w całości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sklep odpowiada tylko za gotowy komputer z oprogramowaniem

Osoba, która samodzielnie konfiguruje komputer, staje się jego producentem. Nie może żądać od sklepu, gdzie kupowała części, bezpłatnej pomocy technicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wszyscy radcowie pójdą na zajęcia doszkalające

Od 2009 roku radcowie prawni będą się musieli dokształcać na szkoleniach zawodowych i zdobywać punkty zaliczające ten korporacyjny obowiązek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo do ulgi na dzieci trzeba udokumentować

Fiskus pierwszy raz kontroluje ulgę na dziecko. Rodzice wezwani do weryfikacji zeznania powinni się do tego przygotować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 17/2008

Użyty w dyspozycji art. 240 § 1 pkt. 5 ordynacji podatkowej łącznik "lub" wskazuje jednoznacznie na to, że wystąpienie co najmniej jednego z członów tej alternatywy stanowi samoistną i wystarczającą podstawę wznowienia postępowania, jeżeli równocześnie są spełnione pozostałe przesłanki tego przepisu. Jeżeli więc dany dowód nie istniał w dniu wydania decyzji, to jednak wynikająca z tego dowodu okoliczność mogła istnieć w tym momencie i może uzasadniać wznowienie postępowania...

Wyrok WSA - I SA/Ke 5/2008

Pojęcie odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w rozumieniu pkt 5 art. 26 ust 7a obejmuje również odpłatność za nocleg i wyżywienie...

Przegląd prasy

Dokumenty elektroniczne zastąpią papierowe druki

Nowy Wspólnotowy Kodeks Celny wprowadzi deklaracje elektroniczne. Mają one w przyszłości wyeliminować druki papierowe... Gazeta Prawna

Komisja Europejska pracuje nad ułatwieniami dla małych firm

Projekt zmian w Dyrektywach Rachunkowych zakłada wprowadzenie możliwości zwolnienia niektórych spółek z tworzenia skonsolidowanych sprawozdań... Gazeta Prawna

Kradzież energii nie jest dostawą towarów

Dostawcy energii nie muszą opodatkowywać kradzieży prądu. W taki przypadku nie następuje przeniesienie własności towaru, nie można więc mówić o dostawie... Gazeta Prawna

Spadek poświadczony u notariusza trzeba zgłosić

Notarialne poświadczenie dziedziczenia uprawni do całkowitego zwolnienia z podatku. Notariusz nie wyręczy podatnika w dokonaniu zgłoszenia spadku fiskusowi... Gazeta Prawna

Wakacyjne wyjazdy pełne prawnych pułapek

Klienci biur podróży narzekają na wysokie koszty rezygnacji z wyjazdów i brak informacji o standardzie noclegów. A powinni je mieć wpisane do umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus będzie znacznie surowiej karał za pranie brudnych pieniędzy

Banki i inne instytucje, które mają rejestrować podejrzane transakcje, będą odpowiadały finansowo, jeśli zlekceważą swoje ustawowe obowiązki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Turystom będzie trudno składać reklamacje

Już teraz klienci biur podróży mają kłopoty z egzekwowaniem swoich praw. Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki jeszcze bardziej pogorszy ich sytuację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polkomtel nie może odsyłać do regulaminu

Operator Plusa musi zamieszczać niezbędne informacje w umowach, a nie w regulaminie świadczenia usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 101/2008

Współmałżonek odpowiadający za zaległość podatkową małżonka będącego podatnikiem nie jest zobowiązanym jako podatnik i nie odpowiada za zobowiązanie podatkowe. Jego zobowiązanie wynika z długu małżonka-podatnika i ograniczone jest do odpowiedzialności z majątku wspólnego. Nieskierowanie tytułu wykonawczego do współmałżonka podatnika w sposób rażący narusza art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

Wyrok WSA - I SA/Bd 8/2008

Aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności...

Przegląd prasy

Rząd będzie wspierał nowe inwestycje ulgami podatkowymi

Rząd przyjął wczoraj rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną... Gazeta Prawna

Dostęp do danych osobowych nie może być nieograniczony

Uprawnienia organów kontroli skarbowej do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych oraz żądania ich bez ograniczenia są niezgodne z konstytucją... Gazeta Prawna

Dług powstaje wraz z importem

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów zaistniał z dniem powstania długu celnego. Zatem odsetki należy liczyć od dnia następnego... Gazeta Prawna

Nabywca majątku nie poniesie odpowiedzialności za długi

Od 2009 roku zmieni się zakres odpowiedzialności za długi podatkowe. Nabywca składników majątku firmy nie będzie odpowiadał solidarnie za zaległości... Gazeta Prawna

Przenoszony do innego urzędnik miasta musi mieć mieszkanie

Wynajęcie 50-metrowego lokum dla urzędnika przenoszonego do Gdańska nie może kosztować więcej niż 2200 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wysyłanie ofert do byłych klientów jest bezprawne

Po rozwiązaniu umowy bank nie może wykorzystywać danych osobowych byłego klienta do celów marketingowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy: nic o nas bez nas

Środowisko chce, by zmiany dotyczące zawodu prokuratora były wprowadzane za jego zgodą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwalczanie objawów to nie to samo, co leczenie

Reklama produktów leczniczych nie może wprowadzać w błąd i informować niezgodnie z ich charakterystyką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-458/2006

Alkohol wchodzący w skład wina do gotowania powinien zostać zaklasyfikowany, jeżeli rzeczywista wartość alkoholu przekracza 1,2 % obj., do kategorii alkoholi etylowych przewidzianej w art. 20 tiret pierwsze dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych...

Wyrok WSA - I SA/Op 15/2008

Twórca, który przenosi prawa autorskiego napisanego przez siebie utworu na rzecz nabywcy (wydawnictwa) musi być uznany za podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT z uwagi na zaliczenie tej czynności do usług o symbolu PKWiU 92.31.22. - "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych lub innych indywidualnych artystów" Z uwagi zaś na ponoszoną przez twórcę odpowiedzialność wobec osób trzecich za opublikowanie przez wydawnictwo treści jego autorstwa a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku twórca (autor), który przenosi na wydawnictwo swoje majątkowe prawa autorskie do napisanego przez siebie utworu jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczącym usługi zaliczane do samodzielnej działalności gospodarczej (chyba, że tworzy wyłącznie w oparciu o umowę o pracę) w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Zarobków maltańskich nie wykazuje się w Polsce

Polacy, którzy w 2008 roku pracują tylko na Malcie, nie muszą rozliczać zarobków zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Wpływy podatkowe zgodne z planem

Po pięciu miesiącach wpływy z podatków są bliskie założeniom. Najwięcej uzyskano z podatku dochodowego od osób prawnych... Gazeta Prawna

Odpisy będą tylko kosztem operacyjnym

Odpisy aktualizujące wartości rzeczowych składników aktywów obrotowych będą zaliczane tylko do pozostałych kosztów operacyjnych... Gazeta Prawna

Odsetki od odszkodowań trzeba opodatkować

Pracodawcy będą mogli od 1 lipca przesłać PIT-11 drogą elektroniczną. Elektroniczne deklaracje prześlą również nabywcy samochodów... Gazeta Prawna

Bez aplikacji sędziowskiej, bez limitów na adwokacką

Adwokatura uważa, że drogą do zawodu sędziego powinny być inne profesje prawnicze, a nie oddzielna aplikacja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie wygrali korzystne przepisy

Wszystko wskazuje na to, że sędziowie zachowają możliwość poziomego awansowania. Mogą dostać więc wyższe pensje w tym samym sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubóstwo wystarczy do przyznania adwokata

Ustanowienie adwokata lub radcy z urzędu nie będzie już zależało od wcześniejszego zwolnienia z kosztów sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skomplikowany VAT odstrasza firmy

W rankingu najbardziej przyjaznych przepisów VAT Polska zajęła drugie miejsce... od końca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 czerwca 2008

Informacje NetTAX

Rewolucyjne i długo oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany uchwalone przez Sejm

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres do 2 lat oraz rozszerzenie zakresu wiążących interpretacji podatkowych - przewiduje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjęta w piątek przez Sejm...

Sejm za utrzymaniem podatku Belki

Sejm odrzucił po pierwszym czytaniu dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmierzające do likwidacji podatku od odsetek od pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych...

Polacy płacą jedne z wyższych podatków w Kajach OECD

Wśród krajów OECD, Polska płaci jedne z najwyższych podatków; wyższe są m.in. w Niemczech oraz Szwecji - poinformował ekspert Centrum im. Adama Smitha Kamil Kajetanowicz...

Certyfikat rzetelności dla firm godnych zaufania

Certyfikat rzetelności, który będzie wydawał Krajowy Rejestr Długów (KRD) - to dokument, dzięki któremu rzetelni płatnicy będą mogli zaświadczyć, że są godni zaufania - powiedział prezes KRD Adam Łącki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 1005/2007

Opłata pobrana nienależnie, na podstawie normy prawa krajowego sprzecznej z prawem wspólnotowym, rodzi po stronie jednostki roszczenie o jej zwrot, którego można dochodzić na podstawie przepisów prawa krajowego...

Wyrok WSA - I SA/Łd 14/2008

Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania nie może też być karą dla podatnika, bo uprawnień do karania za nierzetelność księgi podatkowej nie daje organom podatkowym obowiązujące prawo, przewidując w tym wypadku, jedynie odmienny od powszechnego sposób określania podstawy opodatkowania a w konsek-wencji zobowiązania podatkowego...

Przegląd prasy

Konieczna korekta deklaracji po wniesieniu aportu do spółki

Wniesienie środków trwałych aportem do spółki w każdym przypadku spowoduje konieczność dokonania korekty VAT... Gazeta Prawna

VAT od biegłych budzi spory

Resort sprawiedliwości uważa, że biegli sądowi nie powinni podlegać VAT. W ostatni czwartek jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że biegli powinni płacić ten podatek... Gazeta Prawna

Po zawieszeniu działalności bez płacenia zaliczek

Zawieszenie działalności gospodarczej będzie skutkować zwolnieniem z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek i składania deklaracji VAT... Gazeta Prawna

Elektroniczny PIT-11 od lipca

Pracodawcy będą mogli od 1 lipca przesłać PIT-11 drogą elektroniczną. Elektroniczne deklaracje prześlą również nabywcy samochodów... Gazeta Prawna

Bez szkody nie ma odszkodowania

Zasądzenie odszkodowania bez faktycznej szkody jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP i uzasadnia uchylenie wyroku sądu polubownego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatura za dialogiem z radcami, bez piętnowania zwolenników połączenia

Naczelna Rada Adwokacka chce rozmawiać z samorządem radców prawnych. Na razie nie o połączeniu organizacyjnym, lecz o wspólnych standardach zawodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie administracyjni UE w Warszawie

Pierwszy raz odbywa się w Polsce XXI Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będą wyłudzać alimenty od gmin

Nowe zasady wypłat świadczeń alimentacyjnych stwarzają pokusę obchodzenia prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 czerwca 2008

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. K 50/05

W dniu 12 czerwca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie wyłączenia z podatku od towarów i usług przychodów z działalności wykonywanej osobiście...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 66/2008

Artykuł 90 akapit pierwszy TWE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane, starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek...

Wyrok WSA - I SA/Ke 18/2008

O wydaniu decyzji bez podstawy prawnej można mówić przypadku wydania decyzji mimo braku przepisu prawnego dopuszczającego działanie organu w danej sprawie albo wydanie decyzji na podstawie przepisu, który nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego. Przesłanka braku podstawy prawnej nie zachodzi w przypadku powołania błędnej podstawy prawnej o ile podstawa istnieje a tym bardziej w sytuacji powołania przepisu pozostającego w związku z przepisem stanowiącym podstawę prawną rozstrzygnięcia. Z tych względów zarzut skarżącej podniesiony w odwołaniu a do którego odwołuje się w skardze, należało uznać za niezasadny...

Przegląd prasy

Zmiany dostosowują przepisy do prawa Unii

Projekt zmian w CIT dostosowuje zasady opodatkowania tym podatkiem do przepisów unijnych... Gazeta Prawna

Kredyt refinansowy nie pozbawi ulgi odsetkowej

Spłata kredytu hipotecznego innym kredytem nie pozbawi ulgi odsetkowej. Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Przyjazne Państwo omówiła kolejne propozycje zmian w podatkach... Gazeta Prawna

Abolicja podatkowa zlikwiduje dług wobec polskiego fiskusa

Posłowie rozpoczęli prace nad projektami ustaw abolicyjnych. W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu rządowego oraz dwóch propozycji poselskich... Gazeta Prawna

Biegli muszą płacić VAT

Biegli sądowi oraz tłumacze przysięgli muszą płacić VAT, mimo że nie mogą go odliczyć - wynika z wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego... Gazeta Prawna

Sprzeciw ministra: wydany czy wysłany

Czy termin do wniesienia przez ministra sprzeciwu wobec wpisu na listę adwokatów to czas na doręczenie tej decyzji czy tylko na wysłanie jej pocztą? Tę kwestię powinien rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Planowana fuzja z radcami może podzielić adwokatów

Jutrzejsze posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej da odpowiedź na pytanie, czy ciągle mamy jedną adwokaturę, czy też warszawską i tę z prowincji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Badanie prenatalne to nie przerwanie ciąży

Lekarz powinien skierować kobietę na badania prenatalne, nawet gdy ciąża jest zaawansowana i już nie można jej usunąć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od starych spadków trzeba płacić podatek

Jeśli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to najbliższa rodzina nie skorzysta z ulgi, nawet gdy urząd skarbowy wydał decyzję po tym dniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 czerwca 2008

Informacja NetTAX

Uwaga! e-Deklaracje ZUS po 21 lipca 2008 r.

Na posiedzeniu Sejmu 13 czerwca br. przyjęto całość projektu ustawy. Poniżej tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 8/2008

Przepis art. 230 Ordynacji podatkowej przewiduje bowiem szczególny tryb procesowy, w którym następuje zwrócenie sprawy organowi podatkowemu I instancji w celu zmiany wydanej decyzji. Jest to instytucja tzw. wymiaru uzupełniającego, czyli przekazania sprawy organowi I instancji bez załatwienia odwołania. Dopuszczalność przekazania sprawy organowi pierwszej instancji jest ograniczona przesłankami wyniku ustaleń dokonanych przez organ odwoławczy...

Wyrok WSA - I SA/Gl 9/2008

Rolą sądu wyposażonego w prawa i obowiązki o charakterze kasacyjnym nie może być zastępowanie organów podatkowych w przypisanych im ustrojowych, procesowych i przedmiotowych funkcjach...

Przegląd prasy

Szansa na zakończenie sporu o stare spadki

Naczelny Sąd Administracyjny dziś ma przesądzić, do jakich spadków stosuje się zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatników... Gazeta Prawna

Posłowie zajmą się abolicją podatkową

W Sejmie odbędzie się dziś pierwsze czytanie projektów ustaw o abolicji podatkowej... Gazeta Prawna

Usługi menedżerskie z 19-proc. stawką

Przychody uzyskane na podstawie kontraktów menedżerskich powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej - uważa Komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Bonusy od banków mogą być opodatkowane PIT

Banki oferują klientom dodatkowe sumy za wydawanie pieniędzy ich kartą. Takie wypłaty organy podatkowe mogą traktować jako przychód objęty PIT... Gazeta Prawna

Wszyscy grają w Internecie, bo nikt nie ściga winnych

Osoby obstawiające mecze w Internecie nie przejmują się zakazami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sejm rozstrzygnie, czy zlikwidować winiety

Przewoźnicy zapłacą myto nie tylko za przejazd po autostradach, ale i po innych szosach. Może to być nawet 2,50 zł za kilometr... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnik sprawniejszy, ale mniej etyczny

Przemiany ustrojowe oraz wejście Polski do UE wpłynęły na profesjonalizację usług prawniczych, jednocześnie obniżając poziom etyczny prawników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pijany kierowca odda odszkodowanie

Nietrzeźwy sprawca wypadku drogowego musi się liczyć z tym, że zakład ubezpieczeniowy wystąpi przeciwko niemu o zwrot odszkodowania, które musiał wypłacić poszkodowanym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 czerwca 2008

Informacje NetTAX

Ucywilizowanie kontroli w firmach pilnie potrzebne

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich chcą wprowadzenia zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które miałyby na celu zmniejszenie ilości i uciążliwości kontroli w firmach, a nierzadko naginania przepisów przez kontrolujące podmioty. Przedsiębiorcy liczą, że stosowne zmiany w tej kwestii zostaną wprowadzone do noweli ustawy o swobodzie działalności, nad którą obecnie toczą się prace w Sejmie...

Mieszane uczucia przedsiębiorców wobec projektu zmian w KSH

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Konfederacji Pracodawców Lewiatan popierają przyjętą niedawno przez rząd nowelizację Kodeksu spółek handlowych w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, ale w sprawie podtrzymywania bytu spółek cywilnych mają odmienne zdanie...

Rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach kapitałowych

Umożliwienie wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, czyli tzw. emerytur kapitałowych - przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o emeryturach kapitałowych. Ich wysokość nie będzie zależeć od płci, stanu zdrowia, stanu cywilnego lub rodzinnego ubezpieczonego. Po raz pierwszy emerytura ta będzie wypłacana osobom urodzonym w 1949 r., najstarszemu rocznikowi uprawnionemu do korzystania z II filara...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1356/2006

Procedura zwrotu akcyzy uzależniona jest od wniosku podmiotu o zwrot akcyzy; dopiero po złożeniu wniosku o zwrot akcyzy naczelnik urzędu celnego  dokonuje weryfikacji wniosku, uwzględniając dokumenty towarzyszące przemieszczeniu wyrobów akcyzowych oraz dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim; złożenie wniosku z  dokumentami towarzyszącymi, w oznaczonym przez ustawodawcę terminie, stanowi warunek wydania przez naczelnika urzędy celnego decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane w dostawie wewnątrzwspólnotowej i dokonanie zwrotu tej kwoty w oznaczonym terminie...

Wyrok NSA - I FSK 1493/2006

Przepisy art. 31 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej odsyłają wyraźnie do norm regulujących tryb postępowania, w sytuacji, gdy konieczne jest wydanie decyzji określających lub ustalających zobowiązanie podatkowe, do przepisów Ordynacji podatkowej. W ten sposób tryb i rezultaty postępowania kontrolnego wiąże się z kompetencjami jakie mają w tym zakresie organy podatkowe, o których mówi art. 13 tej ustawy...

Przegląd prasy

Przerwa w działalności bez zaliczek na podatek

Przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek podatkowych i składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Wydatki na emisję akcji zalicza się do kosztów

Firma, która wchodzi na Giełdę, może wydatki związane z emisją akcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Będzie wiadomo, gdzie może pracować doradca podatkowy

Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym usuwającą błędy legislacyjne w zakresie przepisów o formie prowadzenia działalności... Gazeta Prawna

Kasy dla nowych przedsiębiorców

Od 1 listopada kasy fiskalne obowiązkowo będą musieli stosować sprzedawcy papierosów i alkoholu... Gazeta Prawna

Interpretacja przepisu nie może być podstawą łączenia aresztu z więzieniem

Niezaliczanie do dwuletniego okresu aresztu tymczasowego odbywanej w tym samym czasie kary więzienia jest niekonstytucyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Samorządy nie będą zlecać zadań bez przetargów

Spółki komunalne powinny rywalizować o zlecenia gmin na równi z firmami komercyjnymi - uznała wczoraj Sejmowa Komisja Gospodarki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie piszą listy do Sejmu i Senatu

Sędziowie będą odmawiać udziału w komisjach wyborczych. Zapowiadają też kolejne dni bez wokandy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cena za śmierć bliskiego

Rekordowe odszkodowanie miliona złotych uzyskała wczoraj żona za stratę męża. Przetarto drogę do tego typu roszczeń - sądy coraz śmielej przyznają rodzinom wysokie kwoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 23/2008

Decyzja wymierzająca podatek na podstawie art. 17 ustawy ma charakter konstytutywny, co w konsekwencji powoduje, że takie zobowiązanie powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa), a termin płatności tego podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 47 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Dlatego też od wyliczonego przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego nie mogą być naliczane odsetki za zwłokę za okresy sprzed wydania decyzji wymiarowej...

Wyrok WSA - I SA/Gd 14/2008

Z przepisu art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. wynika, że zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze zbycia akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. uzależnione jest od wystąpienia łącznie dwóch przesłanek: akcje muszą być dopuszczone do publicznego obrotu i nabycie tych akcji musi nastąpić na podstawie publicznej oferty...

Przegląd prasy

Czekając na podział praw do CO2 elektrownie wstrzymują kontraktowanie

Producenci energii wstrzymują sprzedaż na 2009 rok. Zaczęła się rozgrywka, której stawką jest wzrost cen w hurcie... Gazeta Prawna

Deficyt w 2009 roku ma wynieść 18 mld zł

Deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 18 mld zł wobec zaplanowanych na ten rok 27 mld zł. Ekonomiści bez emocji przyjęli te szacunki... Gazeta Prawna

Pracując na Łotwie, nie trzeba rozliczać się w Polsce

Polscy podatnicy, wykonujący w 2008 roku pracę tylko na terenie Łotwy, nie są zobowiązani deklarować swoich światowych dochodów w Polsce... Gazeta Prawna

List polecony nie gwarantuje doręczenia dokumentu

Przesłanie deklaracji czy odwołania listem poleconym nie zawsze jest bezpieczne dla podatnika... Gazeta Prawna

Rozwód nie uzasadnia odebrania darowizny

Niezależnie od tego, jak dużą stratą dla rodziców jest rozwód ich dziecka, sam ten fakt i związane z nim utarczki nie uzasadniają odwołania darowizny, choćby chodziło o spory majątek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Temida jest kobietą

Trzecia władza robi się coraz bardziej sfeminizowana. W niektórych sądach kobiety stanowią 70 proc. całej obsady orzeczniczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fani futbolu trafią do rejestru na dziesięć lat

Organizatorzy meczów, turniejów i innych zawodów sportowych mogą sprawdzać dane osobowe kibiców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowy mieszkaniowe z nowymi kruczkami

Deweloperzy zmuszają swoich klientów, aby z góry rezygnowali z dochodzenia od nich wszelkich roszczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 czerwca 2008

Informacje NetTAX

Opodatkowanie obiektów tymczasowych

Częstą praktyką, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych jest posadawianie tymczasowych obiektów budowlanych, które funkcjonują na danym terenie przez okres sezonu turystycznego, a następnie są rozbierane. Obiekty te są posadawiane na wynajętym lub wydzierżawionym gruncie. Powstaje w związku z tym pytanie, jak należy opodatkować taki obiekt tymczasowy: czy podatkiem od nieruchomości, czy powinna być od osób je prowadzących pobierana opłata targowa?...

KIG: propozycja zmiany definicji środka trwałego w ustawie VAT korzystne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie oceniają przedstawioną przez sejmową Komisję "Przyjazne Państwo" nowelizację ustawy o VAT zmieniającą definicję środka trwałego oraz wartości niematerialnych, prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów podlegających amortyzacji o mniejszej wartości...

Przekazanie realizacji zadań ze środków pomocowych innemu podmiotowi przez beneficjenta pomocy a zwolnienie od CIT

W razie uzyskania przez podatników pomocy finansowej np. ze środków Unii Europejskiej, od rządów obcych państw, organizacji międzynarodowych, czy też międzynarodowych instytucji finansowych na realizację konkretnego programu, dochody te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Z reguły pomoc taką otrzymują organy samorządu terytorialnego, komunalne spółki prawa handlowego, czy też inne podmioty publiczne. Sprawa komplikuje się, gdy beneficjent środków finansowych zleci wykonanie zadań innemu podmiotowi, którymi zwykle są spółki prywatne. Powstaje wówczas pytanie, czy ten podmiot może skorzystać ze wskazanego wyżej zwolnienia od podatku?...

Czy resort pracy zmieni przepisy o dobie pracowniczej?

Nie wszystkie firmy mogą dostosować się do przepisów Kodeksu pracy dotyczących doby pracowniczej. Dotyczy to np. firm transportowych przewożących pasażerów, piekarni, czy cukierni. Podnoszone są w związku z tym głosy, że obowiązujące obecnie przepisy o dobie pracowniczej stanowią barierę rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego też pracodawcy chcą wprowadzenia elastycznych form organizowania czasu. Czy jest szansa na zmianę przepisów o dobie pracowniczej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 19/2008

W przypadku rzeczywistego wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, faktury wewnętrzne stanowią podstawę do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego, będącego podatkiem należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Biorąc zatem pod uwagę funkcję jaką pełnią faktury wewnętrzne należy stwierdzić, iż znajduje do nich zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy VAT, zwłaszcza, że z treści tego przepisu takie wyłączenie jego zastosowania nie wynika...

Wyrok WSA - I SA/Gl 602/2007

Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu przez podatnika osobiście usług transportowych zarówno w kraju jak i poza jego granicami, zaliczyć należy do podróży służbowych, która uprawnia do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom...

Przegląd prasy

Rozliczenia się nie zmienią

Rachunkowość zakładów reasekuracyjnych będzie analogiczna do rachunkowości ubezpieczycieli... Gazeta Prawna

Nazwa towaru musi być oznaczona indywidualnie

Podatnik nie może na paragonach fiskalnych używać nazw grupowych towarów. Nazwy należy zindywidualizować, by możliwe było ich rozróżnienie i przyporządkowanie do poszczególnych stawek VAT... Gazeta Prawna

Zasady odliczania VAT od paliwa nie podobają się Unii

Jest szansa, że podatnicy odzyskają nieodliczony VAT od nabycia samochodów osobowych oraz paliw. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w tej sprawie... Gazeta Prawna

Zamiast ulgi meldunkowej będzie stare odliczenie

Od przyszłego roku zniknie ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości... Gazeta Prawna

Ruch drogowy pod okiem policji i służb granicznych

Funkcjonariusze Straży Granicznej i celnicy mogą kontrolować przewoźników w całym kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienia przepisy o kontroli ruchu drogowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bank mógł zająć konto osobiste

Na wniosek urzędu skarbowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne bank może ujawnić dane posiadacza konta osobistego i zająć rachunek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy będą mogły kupić mieszkania zakładowe

Prywatni właściciele, którzy kupili przed laty całe osiedla za marne grosze, podnoszą teraz czynsze i lokatorom grożą eksmisje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uniewinniony celnik wystąpi o wynagrodzenie

Funkcjonariusz służby celnej, któremu niesłusznie zarzucono przestępstwo, może się domagać wynagrodzenia za czas bez pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 6/2008

Należy przyjąć taki kierunek interpretacji art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepis ten może być podstawą do przeniesienia podatku naliczonego tylko na jeden następny okres rozliczeniowy. W następnym okresie rozliczeniowym nie jest to już podatek naliczony za ten okres (tylko za okres poprzedni), nie może więc już znajdować do niego zastosowania przepis art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, co oznacza, że kwota powyższa powinna podlegać zwrotowi...

Wyrok WSA - I SA/Go 1002/2007

Opłata pobrana nienależnie, na podstawie normy prawa krajowego sprzecznej z prawem wspólnotowym, rodzi po stronie jednostki roszczenie o jej zwrot, którego można dochodzić na podstawie przepisów prawa krajowego...

Przegląd prasy

Nie zmaleją wysokie dotacje do KRUS

Rząd wycofuje się z planów reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Wyższe składki zapłaci zaledwie 1 proc. rolników, posiadających więcej niż 50 hektarów... Gazeta Prawna

Wpłaty na nadzór będą stanowiły koszt

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw... Gazeta Prawna

Polska akcyza nie jest najwyższa w Unii

Trwa ostra dyskusja nad koniecznością obniżenia akcyzy na paliwa w Polsce. Eksperci są przeciwni manipulowaniu cenami za pomocą podatków... Gazeta Prawna

Nawet rzetelnie spłacany kredyt może być sprzedany

O około 500 mln zł kwartalnie rośnie w ostatnich miesiącach wartość naszych przeterminowanych długów. Chcąc uwolnić środki na nowe pożyczki, wierzyciele sprzedają coraz świeższe zobowiązania... Gazeta Prawna

Niesprawiedliwe przepisy o opłacie planistycznej

Gmina nie może żądać opłaty planistycznej tylko dlatego, że uchwaliła plan, ale nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wystąpił z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Resort finansów rozważa ograniczenie ulgi rodzinnej

PIT. Rodzice odliczą ulgę na dzieci tylko od tego miesiąca, w którym urodzi się dziecko, a nie - jak dotychczas - za cały rok podatkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomoc przy kasacji musi być przyznana odrębnie

Zwolnienie strony od kosztów sądowych czy przyznanie jej prawnika z urzędu nie obejmuje automatycznie etapu skargi kasacyjnej. Inaczej mówiąc, aby strona procesu skorzystała z tej pomocy - tzw. prawa ubogich - musi być ono jej wyraźnie i dodatkowo przyznane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cztery grupy prawników będą walczyć o klienta

Po reformie Ćwiąkalskiego świadczeniem pomocy prawnej będą się zajmowały - oprócz adwokatów i radców - dwie grupy doradców prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 28/2008

Artykuł 90 akapit 1 TWE zostaje naruszony, gdy podatek nakładany na produkty przywożone zza granicy i podatek nakładany na podobne produkty krajowe są obliczane w różny sposób i zgodnie z innymi zasadami, co prowadzi chociażby tylko w niektórych przypadkach do wyższego opodatkowania towaru przywiezionego zza granicy. Podatek akcyzowy nie powinien obciążać produktów pochodzących z innych państw członkowskich bardziej, niż obciąża on podobne produkty krajowe...

Wyrok NSA - I FSK 219/2007

Skoro niedopełnienie obowiązku rejestracji przez podatnika podatku od towarów i usług nie zwalnia go z ustawowego obowiązku wystawiania faktur stwierdzających wykonanie czynności opodatkowanych, to nie można takiego podatnika uznać za podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur. Podmiot do czegoś zobowiązany nie może być jednocześnie podmiotem do tego nieuprawnionym. Wyłącza to możliwość zastosowania do faktur wystawionych przez tego rodzaju podatników przepisu § 48 ust. 4 pkt 1 lit. a/ rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Należy przy tym podkreślić, że w przepisie tym, ani też w innych przepisach rozporządzenia, wymieniających przypadki, w których nie przysługuje prawo do obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, nie ma mowy o fakturach dokumentujących sprzedaż towaru lub usługi wystawionych przez podatnika, który nie dopełnił obowiązku rejestracji. Rozporządzenie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27, poz. 268, ze zm.)...

Przegląd prasy

Dowody muszą istnieć w dacie wydania decyzji

Podatnik, który wnosi o wznowienie postępowania, musi udowodnić, że w dniu wydania decyzji istniały nowe okoliczności sprawy... Gazeta Prawna

Akredytacja nie jest konieczna do ulgi

Posiadanie akredytacji przez organizatora szkoleń nie ma wpływu na zwolnienie z PIT świadczeń przyznanych pracownikowi w związku z jego dokształcaniem... Gazeta Prawna

Infrastruktura towarzysząca budownictwu nie jest objęta mniejszym podatkiem

Wykonawcy świadczący usługi w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu powinni stosować 22-proc. stawkę VAT... Gazeta Prawna

Poczta będzie straszakiem na oszustów

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji prawa celnego. Od przyszłego roku Poczta Polska będzie pobierać cło i VAT od przekazywanych paczek... Gazeta Prawna

O przepadku auta z policyjnego parkingu zdecyduje sąd, ale dopiero za rok

Skarb Państwa nadal będzie przejmował zatrzymane auta, których nie odbierzemy w ciągu sześciu miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż mieszkania bez utraty bonifikaty

Mieszkania wykupione od gminy albo Skarbu Państwa przed 22 października 2007 r., a następnie darowane bliskim można teraz sprzedać bez obawy, że trzeba będzie zwrócić bonifikatę uzyskaną podczas wykupu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pierwszy sędzia wygrał proces o nadgodziny

Sąd przyznał rację sędziemu, który wystąpił o zapłatę za nadgodziny. Kilka podobnych pozwów czeka na rozpatrzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aresztowani muszą mieć dostęp do akt śledztwa

Prokuratorzy nie mogą bez uzasadnienia odmawiać podejrzanym i ich obrońcom dostępu do akt dotyczących tymczasowego aresztu i jego przedłużenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-162/2007

Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku jest normą, której stosowanie przez państwo członkowskie zakłada jego uprzednią konsultację z komitetem doradczym ds. podatku od wartości dodanej oraz przyjęcie przepisów krajowych umożliwiających zaniechanie uznawania osób, w szczególności spółek, mających swe przedsiębiorstwa na terytorium kraju i prawnie niezależnych, lecz ściśle związanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, za odrębnych podatników w zakresie podatku od wartości dodanej, aby zostały one uznane za jednego podatnika, któremu zostaje przyznany jeden indywidualny numer identyfikacji podatkowej dotyczący tego podatku, i który w konsekwencji jest wyłącznie uprawniony do składania zgłoszeń w zakresie podatku od wartości dodanej. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy przepisy krajowe takie jak będące przedmiotem postępowania przed tym sądem spełniają te kryteria, z zastrzeżeniem, że w braku uprzedniej konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od wartości dodanej przepisy krajowe spełniające te kryteria stanowią transpozycję dokonaną z naruszeniem wymogów proceduralnych określonych w art. 4 ust. 4 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388...

Wyrok NSA - I FSK 27/2007

Zarzuty skargi kasacyjnej nie mogą ograniczać się do ogólnikowych twierdzeń o naruszeniu norm konstytucyjnych, bez podania, kto je naruszył, w jakim postępowaniu i w jaki konkretnie sposób...

Przegląd prasy

Coraz trudniej eksportować

Wskaźnik informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce załamał się w maju aż o 2,6 pkt... Gazeta Prawna

W 2008 r. na kredyt kupimy do 100 tys. nowych aut

Połowa klientów indywidualnych kupuje samochody na kredyt. Żeby kupić nowe auto, Polacy zadłużają się średnio na około 40 tys. zł... Gazeta Prawna

Podatek zależy od daty zgłoszenia spadku

Deklarowaną w zeznaniu wartość nieruchomości należy ustalać według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego... Gazeta Prawna

Korzystny wyrok nie musi oznaczać wygranej podatnika

WSA wydają wyroki uchylające decyzje urzędów, a w uzasadnieniu przyznają rację organom podatkowym... Gazeta Prawna

Coraz trudniej wycenić ekspertyzy dla sądu

Zasady ich wynagradzania trzeba zreformować. W przeciwnym razie sędziowie mogą mieć trudności ze znalezieniem chętnych do sporządzania opinii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bijący dzieci mogą trafić do noclegowni

Osoby dopuszczające się przemocy w rodzinie powinny być szybko usuwane z mieszkania, nawet wówczas, gdy nie można im zapewnić nowego lokum... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Państwowe archiwa przesadnie chronione

Osoby, które chcą zajrzeć do dokumentów z Kresów Wschodnich zgromadzonych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, spotykają się z odmową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministrowie kłócą się o ekspresową Temidę

Zbigniew Ziobro zarzuca swojemu następcy zamiar likwidacji sądów 24-godzinnych. Proponuje też, jak je usprawnić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 czerwca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 22/2008

W rozumieniu dyrektywy energetycznej podatek staje się wymagalny w momencie dostawy energii do ostatecznego odbiorcy (konsumenta). Zasady tej nie można pogodzić z zamieszczoną w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym regułą, że w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem jej wydania. Ta ostatnia reguła -- wbrew stanowisku organu celnego -- nie mogła mieć zastosowania jako podstawa do obciążania spółki akcyzą z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Energii tej spółka nie sprzedawała odbiorcom końcowym, lecz zakładom energetycznym będącym ogniwem pośrednim w sieci jej dystrybucji...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1/2008

Wydatki na organizację wyjazdu do USA należy zaliczyć do objętych limitem kosztów reprezentacji. Służyły one bowiem kształtowaniu dobrego wizerunku firmy i wiedzy o jej działalności, a w konsekwencji związaniu przedstawicieli aptek ze Spółką. Również wydatki na wyjazd do USA Prezesa Zarządu Spółki stanowiły koszt reprezentacji, a nie koszt delegacji służbowej. Za zagraniczną podróż służbową należy uznać wykonywanie bezpośrednio przez przedsiębiorcę zadań spółki poza granicami kraju...

Przegląd prasy

Światowy kryzys dotknie nasz przemysł tekstylny

Polscy producenci tekstyliów i papieru najbardziej odczują osłabienie na światowych rynkach... Gazeta Prawna

W 2013 r. dwa razy więcej za prąd

Wprowadzenie proponowanego przez KE pakietu klimatyczno-energetycznego zahamuje rozwój polskiej gospodarki... Gazeta Prawna

Akcyzę na paliwa można obniżyć, natomiast stawki VAT - nie

Ministerstwo Finansów nie planuje obniżki akcyzy na paliwa. Zdaniem ekspertów akcyzę obniżyć można... Gazeta Prawna

Nie ma rozporządzenia o kasach

Rozporządzenie o obowiązku posiadania kas fiskalnych obowiązuje do 30 czerwca... Gazeta Prawna

Niepubliczne przedszkola zarabiają na naiwnych rodzicach

Pobieranie opłat za posiłki, choć dziecko nie chodzi na zajęcia, i konieczność płacenia za miesiące, gdy placówka jest zamknięta - to najczęstsze grzechy prywatnych przedszkoli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ciągle brak rozstrzygnięcia, czy wolno sprzedawać alkohol w sieci

Nie wiadomo, czy wydawane przez gminy zezwolenia na handel napojami wyskokowymi obejmują ich sprzedaż w Internecie. Jeśli nie, sklepy mogą zacząć tracić koncesje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pacjent nie może być zdany na zarządzenia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie może wyręczać ministra zdrowia i decydować o dostępie ubezpieczonych do kosztownych terapii oraz leków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bony na bezpłatną pomoc prawną

Osoba, której nie stać na prawnika, będzie mogła liczyć na darmowe porady prawne i na bezpłatną reprezentację w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama