Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - grudzień 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 grudnia 2007

Informacje NetTAX

Czy zmiana banku powoduje utratę prawa do ulgi odsetkowej?

Podatnicy wciąż mają wątpliwości co do tego, czy w razie posiadania prawa do ulgi odsetkowej, uzyskanego przed 2006 rokiem, a następnie przeniesienia kredytu z jednego banku do drugiego w roku 2007 r., będą mieli szansę na skorzystanie z ulgi odsetkowej, która istniała w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca grudnia 2006 r...

Ministerstwo Finansów pracuje nad usprawnieniem w przekazywaniu 1 proc. podatku

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą wprowadzonych od 1 stycznia 2007 r. nowych zasad przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku okazały się bowiem niekorzystne dla dużej części osób niepełnosprawnych, które nie mogą skorzystać z pomocy od darczyńców...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 163/2007

Wykazanie i udowodnienie okoliczności egzoneracyjnych wymienionych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej spoczywa na osobie, której dotyczy odpowiedzialność. Do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. organ podatkowy jest obowiązany wykazać zatem jedynie okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.

Wyrok WSA - I SA/Bk 155/2007

Jeżeli stosunki partnerów gospodarczych (kontrahentów), oparte są na typowej umowie użyczenia, w ramach której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 i nast. Kodeksu cywilnego)- uznać należy, że przekazanie urządzenia nastąpiło nieodpłatnie, a skoro nie ma ono charakteru dostawy towarów (z uwagi na brak kryterium przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel- w rozumieniu art. 7 ust. i ustawy), może być jedynie kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą, które jednak ze względu na związanie z prowadzeniem przedsiębior¬stwa- nie może podlegać podatkowi VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Inaczej jednak należy traktować takie umowy przekazania urządzeń przez jednego podatnika drugiemu, które nie są umowami użyczenia w rozumieniu art. 710 i nast. Kodeksu cywilnego, gdyż zawierają ustalenia wykraczające poza kodeksowy zakres tych umów (...).

Przegląd prasy

Bonifikaty w Trybunale

Od 1 stycznia ruszają sięgające 90 proc. zniżki w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Problem w tym, że już dziś zostaną zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólnota ma prawo kupować dla siebie

Wspólnota mieszkaniowa może posiadać majątek własny, odrębny od majątku jej członków - właścicieli poszczególnych lokali... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa firma odpowiada za poprzednika

Odpowiedzialny za działanie kartelu nie uniknie kary, gdy przekształci się prawnie bądź organizacyjnie. Przepisy europejskie pozwalają bowiem, aby za winnego odpowiadał jego następca prawny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrole firm rzadsze, ale dokładniejsze

Od początku nowego roku rzadsze będą obligatoryjne kontrole celne, ale za to celnicy będą bardziej szczegółowo sprawdzać przedsiębiorców dopuszczonych do korzystania z obrotu towarami z zastosowaniem zerowej stawki oraz prowadzących składy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żeby otrzymać licencję, nie trzeba będzie zdawać dodatkowego egzaminu państwowego

Od 1 stycznia 2008 r. rozszerzony zostanie dostęp do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami... Gazeta Prawna

Urzędy przewlekają sprawy

Jeden z naszych czytelników na wydanie decyzji odwoławczej czeka już prawie półtora roku. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odwołanie powinno być załatwione w ciągu dwóch miesięcy... Gazeta Prawna

Do wniosku trzeba dołączyć kwestionariusz samooceny

Przepisy o upoważnionym podmiocie gospodarczym (AEO), które przewidują ułatwienia celne dla przedsiębiorców, wchodzą w życie 1 stycznia 2008 r... Gazeta Prawna

PFRON zwróci firmie opłacone przez nią składki na ubezpieczenie społeczne

Aby uzyskać zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych, renciści prowadzący firmę oraz niepełnosprawni rolnicy muszą złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o refundację... Gazeta Prawna

28 grudnia 2007

Przegląd prasy

Fiskus zagląda do sieci

Niektóre urzędy kontroli skarbowej (UKS) to już prawdziwi specjaliści w obserwowaniu e-handlu. Mają wykwalifikowanych analityków i doświadczenie, którego mogą im pozazdrościć koledzy po fachu z innych krajów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno będzie zwrócić chybiony prezent

Nie wszystkie prezenty pod choinką były trafione. Wolimy więc oddać niechciane książki, płyty z muzyką, perfumy, ubrania, sprzet RTV i AGD. Denerwujemy się, że sprzedawcy nie chcą ich przyjąć.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepełnosprawni w 2008 r. zapłacą składki do ZUS

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, którzy grudniowe pensje wypłacają w styczniu, już teraz mają opłacić wyższe składki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedawca nie zapłacił, zrobi to za niego nabywca

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konta oszczędnościowe lepsze niż zwykłe lokaty

Gazeta Prawna wraz z analitykami Open Finance zrobiła ranking kont oszczędnościowych. W niektórych bankach oprocentowanie jest zależne od kwoty środków zgromadzonych na rachunku, dlatego sprawdziliśmy najlepsze oprocentowanie dla małych kwot, nieprzekraczających 1 tys. zł, oraz dla 10 tys. zł... Gazeta Prawna

Także stare spadki zwolnione są z podatku

Przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy dotyczący zwolnienia z podatku spadków nabywanych po 12 maja 2006 r. potwierdza stanowisko prezentowane przez Gazetę Prawną już w lutym tego roku (GP nr 26/2007)... Gazeta Prawna

Darowizny tylko do 31 grudnia

Już tylko kilka dni pozostało na dokonanie darowizn pozwalających zaoszczędzić na podatku w rozliczeniu za 2007 rok. Żeby skorzystać z tej możliwości, darowiznę należy przekazać najpóźniej 31 grudnia tego roku... Gazeta Prawna

Informatyzacja urzędów wymaga koordynacji planów

Tylko do roku 2010 ponad 3 mld zł z funduszy unijnych będzie można wydać na uruchamianie przez urzędy usług elektronicznych, składanie i pobieranie dokumentów elektronicznych, internetowe głosowanie w wyborach krajowych i lokalnych... Gazeta Prawna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2437/2006

Przepisy normujące zasady postępowania przed organami odwoławczymi administracji przewidują zmianę kontrolowanego orzeczenia jako jedno z możliwych rozstrzygnięć. Oznacza to, że organ, który eliminuje z obrotu prawnego wcześniejszy akt powinien wypowiedzieć się co do istoty sprawy odmiennie, niż organ którego orzeczenie było kontrolowane.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1604/2007

Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia, o czym stanowi art. 212 ab initio Ordynacji Podatkowej Niedoręczenie decyzji stronie w sposób odpowiadający przepisom Ordynacji podatkowej nie wywołuje zatem skutku związania organu podatkowego wydaną decyzją. Zważyć też należało, że w myśl art. 223 § 2 pkt 1 o.p. odwołanie od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Brak doręczenia decyzji sprawia więc, iż nie może w ogóle rozpocząć biegu termin przewidziany na wniesienie odwołania. Tym samym odwołanie wniesione w takich okolicznościach jest niedopuszczalne. Brak jest bowiem przedmiotu zaskarżenia (wydana decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. nie weszła skutecznie do obrotu prawnego). Nie można też uruchomić środka zaskarżenia od decyzji wydanej a niedoręczonej.

27 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 271/2007

Za sprzeczną z prawem wspólnotowym należy uznać wykładnię art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzającą, że organ podatkowy ma prawo odmówić odliczenia podatku VAT – zawartego w fakturach podwykonawcy, dotyczących faktycznie zrealizowanych usług – na tej podstawie, że zbywca usługi nie dokonał aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w terminie i nie zapłacił należnego podatku. Skoro podatek wynikający z faktury był w świetle powołanych przepisów należny i wymagalny, to zadaniem Państwa jest stworzenie i stosowanie takich środków, które umożliwią jego wyegzekwowanie.

Wyrok WSA - I SA/Bk 254/2007

Z uregulowań art. 5 ust.1 oraz art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że usługą jest każde, co do zasady odpłatne, świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (konsument) odnosi z niego, choćby nawet potencjalną korzyść. Dla potrzeb podatku VAT musi wystąpić "konsumpcja świadczenia”, albowiem podatek ten obciąża właśnie konsumpcję.

Przegląd prasy

Wyższy limit już w 2008 roku

Już w 2008 roku może zacząć obowiązywać nowy, wyższy limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

PIT przesyłamy elektronicznie

Na rozliczenia podatkowe drogą elektroniczną podatnicy czekali od kilku lat. Od 1 stycznia 2008 r. e-deklaracje będą mogli teoretycznie przesyłać wszyscy... Gazeta Prawna

Zmienią się zasady badania i oceny ofert przetargowych

Resort infrastruktury zapowiada usprawnienie procedur przetargowych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. W ciągu miesiąca projekt nowych przepisów ma trafić do Rady Ministrów... Gazeta Prawna

Polska może stracić 3 mld zł dotacji z Brukseli

Rok 2008 będzie ostatnim, w którym Polska będzie mogła wydawać unijne środki w ramach perspektywy finansowej 2004-2006... Gazeta Prawna

Warto wystąpić po unijne pieniądze na założenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy planują założenie firmy lub rozwinięcie obecnie działającej, będą mogli w pierwszej połowie przyszłego roku uzyskać na ten cel ponad pół miliarda euro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Państwowe egzaminy budzą obawy korporacji

Sprawdzian wiedzy na aplikacje oraz egzamin zawodowy prawniczy przeprowadzałoby państwo. Adwokatem i radcą mógłby zostać prawnik bez aplikacji, ale z praktyką w doradztwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najem na czas określony też można rozwiązać

Najemca i wynajmujący mogą wskazać w umowie najmu zawartej na czas określony sytuacje, w których umowę wolno stronom zerwać wcześniej.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik zmienia status

Wchodząca jutro w życie obszerna zmiana ustawy o komornikach niesie więcej wątpliwości i obaw niż nadziei na poprawę ściągalności długów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 grudnia 2007

Informacje NetTAX

VAT na nowy rok

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 01.01.2008 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 787/2006

Warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz ZFŚS jest definitywne (faktyczne) poniesienie wydatku. Konieczne jest spełnienie warunków ogólnych pozwalających zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów - art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnienie warunków szczególnych - 16 ust. 1 pkt 9 lit. b w/w ustawy tj. wpłacenie środków stanowiących równowartość dokonanych odpisów na wyodrębniony rachunek funduszu.

Wyrok WSA - III SA/Wa 742/2007

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Za przedmiotowym charakterem tego zwolnienia przemawia także cel, którym jest budowa dróg, autostrad, itd. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów.

Przegląd prasy

Dane na płytach zastąpią paragony

Pięcioletni okres przechowywania paragonów fiskalnych skrócony do roku, a docelowo przechowywanie danych w formie elektronicznej, to pomysł na uproszczenie obowiązków podatkowych... Gazeta Prawna

Zwrotowi podlega cały podatek źle naliczony

Nieprawidłowe naliczenie VAT, powstałe przez niewłaściwą interpretację przepisów przez fiskusa, daje możliwość odzyskania podatku. Zwrotowi powinna podlegać cała kwota omyłkowo zapłaconego VAT... Gazeta Prawna

Dochody z oddziału firmy są opodatkowane

Posiadanie przez spółkę niemiecką biura w Polsce oznacza, że prowadzi ona zakład w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Spółka posiadająca siedzibę w Niemczech przystąpiła wraz ze spółką polską do przetargu... Gazeta Prawna

Nowy kłopot dla płatnika

U pracowników, którzy otrzymują od pracodawcy ubezpieczenie opłacane przez szefa w formie zryczałtowanej, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT... Gazeta Prawna

Korekty na drogowej mapie Polski

Kilkanaście zmian przebiegu dróg krajowych na terenie bądź wokół miast to noworoczne zmiany na mapie drogowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mimo braku miejsc za kratkami amnestii nie należy się spodziewać

Nowe miejsca w celach i więcej przedterminowych zwolnień pomogą w ciągu kilku lat ograniczyć przepełnienie w więzieniach. Sytuacja więziennictwa jest trudna, ale zdiagnozowana... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca nie musi być sprawny jak adwokat

Procedura sądowa nie może stawiać przedsiębiorcom wymagań tak wysokich jak adwokatom czy radcom prawnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

IPN nie będzie ścigał sędziów stanu wojennego

Sędziowie orzekający w sprawie czynów popełnionych między 12 a 16 grudnia 1981 roku musieli stosować dekret o stanie wojennym. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej będzie musiał więc umorzyć część śledztw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 662/2006

Sytuacja osób fizycznych będących podatnikami VAT w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego nie może ulec pogorszeniu w stosunku do nieobowiązującej już ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Wyrok WSA - I SA/Gd 887/2006

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może być ustalone jeżeli jego ustalenie prowadzi do sytuacji dwukrotnego ukarania tej samej osoby za ten sam czyn.

Przegląd prasy

Straty wynikające z umowy należy wiarygodnie oszacować

Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty realizacji zlecenia przekroczą przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym mogła zostać wiarygodnie oszacowana... Gazeta Prawna

Będzie jeden system informatyczny

Parlament Europejski zgodził się na wprowadzenie jednego celnego systemu informatycznego. Usprawni on przepływ towarów w UE. Parlament Europejski i Rada Europy zgodziły się na wprowadzenie europejskiego celnego systemu informatycznego... Gazeta Prawna

Spadki z 2006 roku bez zwolnienia

Nabycie spadku następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Jeśli więc spadkodawca zmarł w 2006 roku, to spadkobiercy nie przysługuje zwolnienie w podatku od spadków... Gazeta Prawna

WSA: ryczałt za świadczenie to nie przychód

U pracowników, którzy otrzymują od pracodawcy ubezpieczenie opłacane przez szefa w formie zryczałtowanej, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT... Gazeta Prawna

W sądzie drugiej instancji nie można już zmieniać żądań

Zgłaszanie nowych roszczeń w apelacji jest niedopuszczalne, także gdy są logicznie powiązane z dotychczasowymi. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 2007 r. w sprawie, która ponownie trafiła na jego wokandę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie niezadowoleni z cięć w budżecie

Zmniejszone nakłady mogą spowodować odpływ kwalifikowanych kadr i obniżenie poziomu orzekania oraz prestiżu sądów. Prace nad budżetem sądownictwa wzbudzają coraz większe kontrowersje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mundurowi jeszcze przed wojskowymi sądami

Sejm jednomyślnie pozostawił sprawy żołnierzy popadających w konflikt z prawem sądom wojskowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z reklam mają zniknąć oszukańcze chwyty

Firmy nie będą już mogły w nieuczciwy sposób zachwalać swoich produktów. Naruszenie tego zakazu pozwoli klientowi zrezygnować z zakupu, a nawet żądać odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 grudnia 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. SK 54/05

W dniu 18.12.2007r. w sprawie o sygn. SK 54/05 dotyczącej zgłoszenia celnego Trybunał konstytucyjny orzekł: "art. 32 Protokołu nr 4 dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi...

Interpretacja organów podatkowych

Świadczenie z polisy ubezpieczeniowej wypłacone spadkobiercom

Świadczenie z polisy ubezpieczeniowej wypłacone spadkobiercom podlega podatkowi od spadków i darowizn...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 401/2007

Ustawodawca podatkowy ma względną swobodę kształtowania stosunków prawnopodatkowych. To ustawodawca kształtuje podatkowoprawny stan faktyczny i czyni to na gruncie podatku dochodowego poprzez zakreślenie co jest kosztem podatkowy, a co nim nie jest. Prawem ustawodawcy podatkowego było zatem określenie, iż odpisy amortyzacyjne są kosztem od wartości niematerialnych i prawnych pod postacią nadającego się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa do znaku towarowego (a nie faktycznie wykorzystywanego znaku towarowego), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanego przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Przegląd prasy

Procedura weryfikacji dowodów celnych jest konstytucyjna

Unijne przepisy dotyczące weryfikacji dowodów pochodzenia towarów z importu nie naruszają konstytucyjnej zasady prawa do sądu... Gazeta Prawna

Impreza integracyjna nie podlega VAT

Jeśli korzyść pracownika jest drugorzędna w stosunku do korzyści przedsiębiorstwa, to spotkanie integracyjne w firmie nie będzie opodatkowane VAT. Firma zajmująca się doradztwem i sprzedażą organizowała spotkania integracyjne dla pracowników... Gazeta Prawna

Zakład pracy uwzględni ulgę na dzieci

Podatnicy, którzy roczne obliczenie podatku powierzą płatnikowi, zachowają prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej w wysokości 1145,08 zł na każde dziecko... Gazeta Prawna

Ryczałtowcy nie przejdą na PIT liniowy

Od przyszłego roku podatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który przekroczy limit obrotów w wysokości 150 tys. euro straci prawo do rozliczeń w tej formie i od następnego miesiąca będzie musiał przejść na opodatkowanie według zasad ogólnych... Gazeta Prawna

Zmiana zasad dostępu do zawodu pośrednika

Od nowego roku przyszli pośrednicy i zarządcy nie będą musieli zdawać egzaminów. Na licencję jednak poczekają, bo przepisy wykonawcze nie są jeszcze gotowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki za udział w wydarzeniach radomskiego czerwca 1976 r. do kasacji

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Sądu Najwyższego orzeczenia wydane po zajściach w Radomiu w 1976 roku, zarzucając im wadliwość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybsze procesy, ale nie za wszelką cenę

Przepisów mających zapobiegać przeciąganiu spraw sądowych nie można interpretować w sposób, który wypacza istotę wymiaru sprawiedliwości i prowadzi do wyroków merytorycznie niesłusznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwudziestu radców nie chce powrotu Niemców

Grupa prawników z Warmii i Mazur zamierza zablokować niemieckie pozwy. W tym celu powołali do życia "Ruch na rzecz obrony prawnej przeciwko niemieckim roszczeniom rewindykacyjnym"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 289/2007

Wydatki inwestycyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a mogą jedynie przy pomocy amortyzacji i stosowanych odpisów amortyzacyjnych zmniejszać przychód podatnika. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienia prawnopodatkowego charakteru tych wydatków, lecz jedynie uniemożliwia uznanie ich za koszty uzyskania przychodów w sytuacji, gdy niemożliwe będzie, wskutek zaniechania inwestycji, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Bez znaczenia dla wyłączenia poniesionych wydatków z kosztów uzyskania przychodów pozostaje okoliczność czy decyzja o zaniechaniu inwestycji wynika wyłącznie z woli podatnika, czy też spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, takimi jak brak pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawodawca nie rozróżnia bowiem takich sytuacji, stanowiąc kategorycznie, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji.

Wyrok WSA - I SA/Gd 536/2007

Po dniu 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie podatnikowi podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania za okresy rozliczeniowe sprzed 1 maja 2004 r. na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przegląd prasy

Elektroniczny wydruk potwierdza zapłatę

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, dowodem wniesienia opłaty skarbowej może być także wydruk potwierdzający dokonanie internetowej operacji bankowej... Gazeta Prawna

Termin dotyczy wydania decyzji, a nie doręczenia

Organ podatkowy ma pięć lat na wydanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie. Wydanie w tym przypadku nie obejmuje doręczenia decyzji... Gazeta Prawna

Nowy standard przetłumaczono na język polski

Ministerstwo Finansów opublikowało w języku polskim nowy międzynarodowy standard rachunkowości, który dotyczy segmentów działalności... Gazeta Prawna

Fundusze źle naliczają PIT

Wielu inwestorów ogarnia zdziwienie, kiedy po umorzeniu jednostek uczestnictwa otrzymują kwotę pomniejszoną o 19-proc. podatek od zysku, którego faktycznie nie osiągnęli... Gazeta Prawna

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze opiekujące się niespokrewnionymi dziećmi mogą się starać o pensje wyższe nawet o 700 zł. Dotychczas wynagrodzenia, które otrzymywały od starosty, nie mogły przekraczać 120 proc. tzw. podstawy branej do wyliczeń (1647 zł), co dawało kwotę 1976 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak nowy rząd chce poprawić prawo cywilne

Służebność przesyłu, zadośćuczynienie za śmierć bliskiego, więcej organizacji społecznych w sprawach o odszkodowania - to tematy projektów rządu. W sprawach cywilnych rząd zapowiedział wprawdzie nieco inne priorytety... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polska w Schengen, a na lotniskach po staremu

Granicę południową od piątku można będzie przekraczać w każdym miejscu o dowolnej porze dnia. Już za trzy dni - 21 grudnia - ma ruszyć w Polsce system Schengen... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Studenci chcą zmian

Licencjonowani doradcy, państwowe egzaminy aplikacyjne na innych niż dotychczas zasadach - tak przyszłość zawodów prawniczych widzą studenci prawa z całej Polski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 grudnia 2007

Informacje NetTAX

Polska uzyskała w UE przedłużenie niższych stawek VAT na niektóre towary i usługi do końca 2010 r.

Mimo zastrzeżeń Niemiec, zebrani w Brukseli ministrowie finansów krajów członkowskich UE na posiedzeniu Rady ds. Ekonomiczno - Finansowych (ECOFIN) zgodzili się, by do końca 2010 r. Polska i cztery inne nowe kraje Unii Europejskiej mogły stosować obniżoną stawkę VAT na wynegocjowane w traktacie akcesyjnym towary i usługi. Chodzi o stawkę VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, na usługi gastronomiczne, budownictwo mieszkaniowe oraz na żywność...

Ustalenie prawa do emerytury w razie zniszczenia dokumentacji płacowej

Częsty problem dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu stanowi sprawa ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w sytuacji, gdy dokumentacja potrzebna do ustalenia wysokości tych świadczeń została zniszczona. Chodzi tu głównie o dokumenty płacowe pracowników z lat 70-tych, 80-tych i początku lat 90-tych. Pomocne może być w tej kwestii stanowisko, które zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 222/2007

Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje wtedy tylko, gdy wystawiona faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktowi zdarzenia gospodarczego. Ciężar udowodnienia określonego faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. W związku z tym należy uznać, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że stwierdzona fakturą czynność gospodarcza została dokonana.

Wyrok WSA - I SA/Gd 71/2007

Z momentem rozwiązania umowy najmu pomiędzy właścicielem a korzystającym bezumownie z lokalu nie istnieje żaden, nawet dorozumiany, stosunek umowny, z którego świadczenia miałyby charakter usługi, zaś świadczenie podatnika nie stanowiące świadczenia usługi pozostaje poza zakresem regulacji art. 8 ust. 1 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Nie wszystkie zakłady pracy chronionej korzystają ze zwolnień

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwalający kontynuować korzystanie ze zwolnień podatkowych zakładom pracy chronionej dotyczył tylko tych, które uzyskały status takiego zakładu na czas określony... Gazeta Prawna

Na każde dziecko ulga w wysokości 1145,08 zł

Wypełniając zeznanie podatkowe, rodzice będą mogli odliczyć od podatku ulgę na dzieci. Za 2007 rok na każde dziecko przysługuje ulga w wysokości 1145,08 zł... Gazeta Prawna

Ważne jest miejsce położenia nieruchomości

W przypadku nabycia nieruchomości położonych na obszarze działania jednego urzędu skarbowego właściwy do załatwiania spraw podatkowych będzie organ według miejsca położenia nieruchomości... Gazeta Prawna

Doradcy pracują nad zmianami

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego to wykonanie planu minimum. Wejście nowelizacji w życie nie zmieniło w żadnym stopniu sytuacji doradców podatkowych... Gazeta Prawna

Rośnie minimalna płaca pracownika

Od 1 stycznia 2008 roku wynagrodzenie pracownika na pełnym etacie nie będzie mogło być niższe niż 1126 brutto... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepsze akcje niż premia

Firmy coraz częściej nagradzają pracowników akcjami po preferencyjnej cenie. Dzięki temu płacą oni 19 proc. podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy są wątpliwości, trzeba wyłączać sędziego

Odsunięcie od danej sprawy sędziego, a nawet całego składu, służy wiarygodności wymiaru sprawiedliwości i w niektórych okolicznościach jest niezbędne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rzecznik nie posiadał dokumentów, które miał udostępnić

Po raz pierwszy decyzje rzecznika praw obywatelskich zostały zaskarżone do sądu administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 94/2006

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Wyrok WSA - I SA/Gd 45/2007

Przy przenoszeniu odpowiedzialności na członka zarządu na podstawie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej ciężar dowodu uwolnienia się od odpowiedzialności spoczywa na tym członku, co nie oznacza jednak, że organy podatkowe zwolnione są z obowiązku dowodzenia wynikającego z przepisów postępowania podatkowego określonego w art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przegląd prasy

Sprowadzane auta z akcyzą

Także od samochodów sprowadzonych z innych krajów Unii Europejskiej, które mają mniej niż dwa lata, trzeba zapłacić podatek akcyzowy... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki

Implementacja dyrektywy usługowej UE umożliwi doradcom podatkowym prowadzenie działalności w formie spółek komandytowo-akcyjnych... Gazeta Prawna

Opublikowano standard dotyczący leasingu

Wczoraj resort finansów opublikował projekt Krajowego Standardu Rachunkowości - Leasing, najem, dzierżawa... Gazeta Prawna

Bartery nieopłacalne już od 2008 roku

Od 1 stycznia 2008 r. zacznie obowiązywać nowa definicja wartości rynkowej dla celów VAT... Gazeta Prawna

Sąd grodzki zamiast mandatu

Drobne kradzieże w sklepach stały się plagą. Znalazł się jednak sposób na dotychczas bezkarnych złodziei. Prawie 4,4 mld zł tracą rocznie polskie sklepy z powodu kradzieży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renta z KRUS albo wyższa emerytura z ZUS

Pozbawienie rencisty KRUS możliwości zwiększenia emerytury z ZUS nie narusza konstytucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niektóre programy TV muszą być w kablówce

Tak wynika z czwartkowego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości m.in. w sprawie kablówki UPC. Chodziło o obowiązek nadawania w sieciach kablowych określonych przez władze danego państwa programów telewizyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadek wymaga ochrony i szacunku

Zapewnienie bezpieczeństwa świadkowi, także ochrona przed przykrościami w sądzie, to nie tylko jego prawo, ale również interes wymiaru sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3554/2006

Sama Skarżąca we wniosku stwierdziła, że działalność finansowa nie wchodzi w zakres działalności stron umowy pożyczki. Powyższe stwierdzenie wskazuje na sytuację w której z tytułu zawarcia umowy pożyczki żadna ze stron tej czynności nie jest podatnikiem podatku VAT tj. podatnikiem zobowiązanym do zapłaty tego podatku lub od niego zwolnionym, zważywszy, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w odniesieniu do podmiotów udzielających pożyczek w ramach świadczonych usług z zakresu pośrednictwa finansowego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2778/2006

W czasie amortyzacji środka trwałego nie można dokonać zmiany metody amortyzacji tego środka..

Przegląd prasy

Preferencje przedłużone

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które pozwoli od 2008 roku dalej stosować obniżone stawki VAT, m.in. na gastronomię i książki... Gazeta Prawna

Od decyzji podatnik powinien się odwołać

Decyzja dyrektora izby skarbowej o zmianie z urzędu interpretacji podatkowej była decyzją pierwszej instancji. Żeby ją zaskarżyć do sądu administracyjnego, podatnik powinien się od niej odwołać... Gazeta Prawna

Ulga na starość zachętą do oszczędzania

Wprowadzenie ulgi na starość pozwoliłoby każdemu podatnikowi PIT odpisać od podstawy opodatkowania określoną kwotę oszczędności na przyszłą emeryturę... Gazeta Prawna

Jedna firma, dwa zeznania roczne

Już w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok spora grupa podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanie przed nowym problemem - koniecznością złożenia aż dwóch zeznań za ten sam rok podatkowy... Gazeta Prawna

Błędny wyrok urąga sprawiedliwości

Pomyłki sądowe będą się zdarzać zawsze, bo stoją za nim ludzie, którzy są omylni. Poznanie przyczyn może jednak doprowadzić do zmniejszenia ich liczby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zbyt długo wdrażamy wspólnotowe prawo karne

Kilka unijnych decyzji mimo upływu terminu jeszcze nie weszło do naszego prawa karnego. Nie grożą nam za to jednak poważne konsekwencje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą nowe sposoby płacenia abonamentu

Od 13 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (DzU z 2007 r. nr 187, poz. 1342)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Temida grozi protestem

Dodatki funkcyjne sędziów nie są wyższe od zasiłków dla bezrobotnych, a w sądach, które przeprowadzają remonty, lepiej od nich zarabiają budowlańcy. Jutro środowisko sędziowskie spotka się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ćwiąkalskim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 grudnia 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. U6/06

W dniu 11 grudnia 2007r. w sprawie dotyczącej podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wystawienia faktury korygującej, Trybunał konstytucyjny orzekł, iż  przepis § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie faktur uzupełnia przepis ustawy o podatku od towarów i usług, określający podstawę opodatkowania tym podatkiem o dodatkowy element - wymóg posiadania przez podatnika-sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika-nabywcę...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 603/2007

Czym innym jest stwierdzenie, że doszło do naruszenia analizowanego przepisu, a czym innym zagadnienie, czy naruszenie to w każdym wypadku musi prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji przez wojewódzki sąd administracyjny.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3885/2006

Sprzedaży kilku lub więcej działek budowlanych, jeżeli tylko działki te stanowią majątek osobisty podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie można zdaniem Sądu uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 zd. 2 VI Dyrektywy VAT, zgodnie z którym za działalność taką uznaje się także wykorzystywanie majątku rzeczowego i wartości niematerialnych i prawnych w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego dochodu. Jak bowiem zauważyły obie strony w niniejszej sprawie, choć sprzedaż kilku lub kilkunastu działek może stanowić czynności sporadyczne, to z natury rzeczy nie wiąże się jednak z uzyskiwaniem stałego dochodu.

Przegląd prasy

Niższa składka członkowska

Biegli uprawnieni do badania sprawozdań finansowych będą płacić kwartalną składkę członkowską w wysokości 70 zł. W przyszłym roku będzie niższa składka członkowska dla biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych... Gazeta Prawna

Wymóg posiadania korekty faktury jest niekonstytucyjny

Przepis, który w przypadku udzielenia rabatów już po wystawieniu faktury uzależnia odliczenie podatku od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, jest niezgodny z konstytucją... Gazeta Prawna

Fracht do opodatkowania

Do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym sprowadzonych do Polski automatów do gier należało zaliczyć również koszt zapłaconego wcześniej frachtu... Gazeta Prawna

Nierzetelne faktury fiskus wyrzuci z kosztów

Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z wyroków (sygn. akt II FSK 974/06) uznał, że organy podatkowe mają prawo do wyrzucenia z kosztów uzyskania przychodu wszystkich faktur niedokumentujących rzeczywistego obrotu... Gazeta Prawna

Sąd oceni metody zdobywania klientów

Niebawem okaże się, czy instytucje finansowe legalnie uzyskują dane klientów. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrywał skargę Jacka K. na decyzję generalnego inspektora ochrony danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziewięciu sędziów zasypie prezydenta skargami

Sędziowie, którym prezydent odmówił nominacji, rozpoczynają walkę przed sądem. Będą ich reprezentować dwie renomowane kancelarie prawnicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mężczyźni poczekają na wykonanie wyroku Trybunału

Ministerstwo Pracy twierdzi, że do nowelizacji ustawy ZUS nie będzie przyznawał mężczyznom wcześniejszych emerytur... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy mają wiedzieć wszystko o czynszach

Od nowego roku zarządcy mają dostarczać gminom informacje o wysokości czynszów, a gminy muszą je zbierać. Dane te ułatwią rozstrzyganie sporów sądowych dotyczących podwyżek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 423/2007

Jeżeli organ przyjmie na wniosek strony zabezpieczenie wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji (w jednej z form określonych w art. 33d Ordynacji podatkowej) i wyda w tej sprawie postanowienie o jego przyjęciu, to wówczas wydaje również postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji. Jednakże organ nie ma obowiązku przyjęcia zabezpieczenia proponowanego przez stronę i wstrzymania na jej wniosek wykonania decyzji.

Wyrok WSA - I SA/Lu 82/2007

Stosownie do art.14 b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o jakiej mowa w art.14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji , w trybie określonym właśnie w § 5. Pozostawienie w obrocie prawnym interpretacji pozostającej w sprzeczności z ustalonym poglądem, która jest dodatkowo niewiążąca dla podatnika (art.14 b § 1 ), stwarza stan niepewności prawnej, której nie sposób akceptować i którą należy usunąć...

Przegląd prasy

W styczniu poznamy najlepszego księgowego

W czasie półfinału i finału Konkursu Księgowy Roku 2007 o ten prestiżowy tytuł ubiegało się 48 specjalistów. Zwycięzca zostanie ogłoszony w styczniu... Gazeta Prawna

Odsetki od dopłat są neutralne podatkowo

Odsetki od dopłat wnoszonych nieterminowo przez udziałowców do spółki i od zwracanych przez spółkę, nie mogą być kosztem... Gazeta Prawna

Samodzielnej wpłaty 1 proc. podatku nie można odliczyć

Podatnicy, którzy samodzielnie przekażą 1 proc. podatku na konto wybranej organizacji pożytku publicznego, nie będą mogli odliczyć tego w zeznaniu podatkowym za 2007 rok - wyjaśniła Izba Skarbowa w Białymstoku... Gazeta Prawna

Kontrolują tylko wyznaczeni urzędnicy

Jednym z priorytetów kontroli podatkowej i skarbowej jest sprawdzanie podatników w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Statystyki potwierdzają rosnące zainteresowanie fiskusa tym obszarem nadużyć... Gazeta Prawna

Prawnicy popierają liberalizację zasad reklamowania kancelarii radcowskich

Prawnicy z kancelarii w większości są przeciwni wprowadzeniu specjalizacji potwierdzanych odrębnym egzaminem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biegły sądowy dobierany na nowych zasadach

Certyfikaty i specjalny egzamin mają podnieść jakość ekspertyz sporządzanych przez specjalistów sądowych. Często ich opinie przesądzają o wyroku. O zmianie zasad rekrutacji i weryfikacji biegłych w Ministerstwie Sprawiedliwości mówi się od dwóch lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostał wcześniejszą emeryturę na takich zasadach jak kobiety

Łódzki Sąd Okręgowy przyznał wczoraj Marianowi Rojakowi prawo do wcześniejszej emerytury na podobnych zasadach, z jakich korzystają kobiety... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porody lepsze i gorsze

Pobieranie dodatkowych opłat za porody stało się w wielu publicznych szpitalach powszechną praktyką. To bezprawne - uważa rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 grudnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3935/2006

Oceniając charakter prac remontowych i modernizacyjnych w firmie, organy skarbowe nie mogą się ograniczyć do sprawdzenia faktur, lecz powinny powołać biegłego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3856/2006

Z treści art. 29 ust.4 ustawy o VAT wynika , iż warunkiem zmniejszenia obrotu o udzielone rabaty jest ich udokumentowanie , przy czym oczywistym jest, że przepisy te w sposób rozłączny traktują kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów oraz kwoty wynikające z dokonanych korekt ,co świadczy o tym ,że jego intencją było dopuszczenie możliwości dokumentowania rabatów w sposób inny niż przez wystawienie faktury korygującej. Wynika to z literalnego brzmienia ust. 4 art. 29 ustawy o VAT w którym stanowiąc wymóg udokumentowania kwot o które zmniejsza się obrót z tytułu udzielonych rabatów, użyto wyrazów "a także" przed wyrazami "kwot wynikających z dokonanych korekt faktur".

Przegląd prasy

Powtórne prace nad zwrotem podatku od aut

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonego z zagranicy auta będzie znów konsultowany, mimo że w poprzedniej kadencji zajmował się nim Sejm... Gazeta Prawna

Akcyza na papierosy wzrośnie o 23,3 procent

Od 14 stycznia 2008 r. wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe. Stawka kwotowa podatku na papierosy będzie wyższa o ponad 10 zł, a stawka procentowa o ponad 4 proc... Gazeta Prawna

Gazety nie zawsze korzystają z obniżonej stawki VAT

Jeśli powierzchnia reklamowa w gazecie przekracza 67 proc., stosuje się 22-proc. VAT. Dotyczy to jednego wydania gazety. Spór, który rozstrzygał WSA, dotyczył opodatkowania gazet, magazynów i czasopism... Gazeta Prawna

Ułatwienia dla upoważnionych firm

W celu poprawienia standardów bezpieczeństwa Komisja Europejska, przy współudziale Parlamentu Europejskiego, postanowiła wdrożyć wspólnotowy system zarządzania ryzykiem celnym oraz bezpieczeństwem w międzynarodowych dostawach towarów... Gazeta Prawna

Stadiony na Euro 2012 zbudują Chińczycy

Polskie firmy mogą przegrać z chińskimi w przetargach na budowę stadionów. Chińczycy bowiem nie muszą płacić składek za sprowadzanych pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rencistów czeka pracowity początek roku

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą już na początku stycznia powinni się zgłosić do ZUS. Muszą także wysłać do PFRON wszystkie dane, jakie będą potrzebne do refundacji składek na nowych zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gospodarka pozwoli jeszcze zarobić prawnikom

Utrzymuje się duży popyt na usługi prawnicze. Szefowie największych polskich kancelarii obsługujących przedsiębiorców wierzą, że dobra passa potrwa jeszcze w przyszłym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Finanse Temidy w rękach najlepszych specjalistów

Odpowiadający za finanse i gospodarkę sądów dyrektorzy lub kierownicy finansowi muszą wziąć udział w konkursie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby byli to najlepsi, doświadczeni i dokładnie sprawdzeni fachowcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 grudnia 2007

Informacje NetTAX

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy różnicujące wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Zdaniem RPO, zrównanie okresu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, a więc ustalenie jednolitego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, staje się konieczne z punktu widzenia zasady równego traktowania płci w prawie do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. O losach przepisów różnicujących wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zdecyduje teraz Trybunał Konstytucyjny...

Z nowych zasad przekazywania 1 proc. podatku nie może korzystać wiele osób niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) uważa, że dokonane niedawno zmiany zasad przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego zamiast pomóc, okazały się bardzo niekorzystne dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. Osoby te nie mogą skorzystać z pomocy finansowej skierowanej ogólnie na konto danej organizacji, zamiast na potrzeby konkretnej osoby. W piśmie skierowanym do Ministra Finansów Jana Vincenta - Rostowskiego RPO postuluje wydanie pisma do urzędów skarbowych, które zobowiązywałoby naczelników urzędów skarbowych do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz konkretnych osób fizycznych, a nie ogólnie na konto danej organizacji pożytku publicznego lub też powrót do wcześniejszych zasad przekazywania 1 proc. podatku...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3630/2006

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa uznać należy bowiem te usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3537/2006

Usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).  Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. Świadczenie na własną rzecz nie jest usługą, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi (odbiorca świadczenia).

Przegląd prasy

Czas na INTRASTAT

Do 10 grudnia podatnicy powinni przekazać zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami UE... Gazeta Prawna

W ewidencji tylko redakcyjne zmiany

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości niektórych jednostek... Gazeta Prawna

Drogi należy opodatkować stawką podstawową

Droga może być zaliczona do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, pod warunkiem że ma ona związek z takim rodzajem budownictwa... Gazeta Prawna

Straty z funduszy można odliczyć

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. - ustawa o PIT) przyjęto zasadę, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych... Gazeta Prawna

Kłopotliwa emerytalna niewiadoma

Nikt nie wie, jakie będą przepisy regulujące wypłaty emerytur na nowych zasadach, ani ile wyniosą pierwsze świadczenia, które przypadną ponad 2500 kobiet w 2009 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warunki wykonywania zawodu - tylko w ustawie

Autorzy dokumentacji hydrologicznej nie będą potwierdzać swoich kwalifikacji przed ministerialną komisją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister chce otwierać zawody prawnicze

Rozdziałem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz dostępem do zawodów prawniczych chce się zająć Zbigniew Ćwiąkalski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy patentowe zajmą się znakami towarowymi

Mają powstać sądy rozstrzygające spory dotyczące własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji. Pracuje nad tym Ministerstwo Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 grudnia 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-SK 39/06 - Nieprecyzyjność przepisów dotyczących przychodu ze sprzedaży nieruchomości narusza konstytucję

Pominięcie w przepisie sprecyzowania, że wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, stanowiąca przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, jest pomniejszona o należny podatek od towarów i usług narusza konstytucję - orzekł Trybunał Konstytucyjny....

Wyrok TK-P 24/06 - Skarb Państwa i samorządy niesłusznie uprzywilejowane w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Uprzywilejowanie Skarbu Państwa w zakresie przyznania pierwszeństwa zaspokojenia hipotekom przymusowym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczającym zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności narusza konstytucję - orzekł Trybunał Konstytucyjny...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1288/2005

Zastosowanie 20 % stawki podatku nie jest uzależnione od rodzaju umowy, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie. Wykładnia literalna przepisu art. 29 ust.1 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż to przedmiot umowy stanowi właściwe kryterium przesądzające o zastosowaniu 20 % stawki podatku...

Wyrok WSA - I SA/Kr 150/2006

Rozdzielanie usługi kompleksowej na samą sprzedaż i oddzielnie ocenianą, z punktu widzenia podatkowego, czynność montażu sprzedawanego produktu stoi w sprzeczności do unormowania zawartego w art. 6 ust. 2 VI Dyrektywy. W takim wypadku stawkę podatkową całego kompleksu czynności determinować będzie czynność podstawowa...

Przegląd prasy

Zwrot kosztów jest przychodem

Nieodpłatne przekazanie biletów pracownikom nie podlega VAT. Nie powoduje obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej. Jednak przekazanie biletów bądź zwrot wydatków jest przychodem pracownika... Gazeta Prawna

W Wielkiej Brytanii świadczenia finansowe zamiast ulg

W Wielkiej Brytanii nie ma typowych ulg podatkowych wspierających rodzinę. Można natomiast otrzymać świadczenia finansowe, które obniżają koszty związane z utrzymaniem rodziny i wychowaniem potomstwa... Gazeta Prawna

VAT: rozporządzenie przedłuży obowiązywanie niższych stawek

Resort finansów kończy pracę nad projektami rozporządzeń dotyczącymi przedłużenia stosowania preferencyjnych stawek VAT od 1 stycznia 2008 r... Gazeta Prawna

Przy niepełnym sprawozdaniu brak ulgi

Odliczenie darowizny kościelnej to obecnie najbardziej intratna ulga podatkowa. Tym bardziej, że nie jest limitowana... Gazeta Prawna

Coraz częściej przestępcy tracą majątki

Polscy prokuratorzy coraz częściej zamrażają milionowe majątki przestępców. Sądy jednak zbyt rzadko orzekają przepadek ich majątków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rzecznik prosi o ocenę ekspresowych rozpraw

Rzecznik praw obywatelskich ma własny pomysł, jak usprawnić sądy 24-godzinne. Janusz Kochanowski nie ukrywa, że bardzo interesują go losy sądów 24-godzinnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

GUS broni danych o ankietowanych osobach

Prokuratorzy chcą dostępu do danych, jakie GUS otrzymał od ankietowanych. Za odmowę ich udostępnienia nakładają kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnik dla ubogich

Najubożsi będą mogli bezpłatnie otrzymać poradę prawną, zdecydują o tym ośrodki pomocy społecznej. Adwokaci muszą się liczyć z tym, że przypadną im nowe "urzędówki"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 grudnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora a koszty uzyskania przychodów.

Z treści § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.) wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Natomiast § 113 tego rozporządzenia stanowi, że miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 732/2007

W przypadku nielegalnego poboru energii nie może być mowy o rozporządzeniu prawem przez dostawcę energii, gdyż nie składa on oświadczenia woli z zamiarem przeniesienia prawa, którym dysponuje. Przeciwnie - zamiarem dostawcy energii jest raczej uniemożliwienie poboru energii w sposób nielegalny i wyrządzający mu szkodę, co ujawnia się i uzewnętrznia przez instalowanie specjalnych, zaplombowanych (czyli w założeniu niedostępnych dla osób nieuprawnionych) urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Nie można zatem przyjąć, by przy okazji dokonywanych przez pozyskującego bezprawnie energię czynności faktycznych, określanych zbiorczo mianem nielegalnego poboru energii, dochodziło także do oświadczenia woli sprzedawcy energii, kreującego czynność prawną sprzedaży energii (dostawy energii w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług).

Przegląd prasy

Zeznania roczne będą przesyłane elektronicznie

Od nowego roku wszyscy podatnicy będą mogli przesyłać 39 rodzajów deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia także zeznania podatkowe... Gazeta Prawna

Porozumienia mogą dotyczyć spraw przeszłych

Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych mogą dotyczyć transakcji, które rozpoczęły się przed złożeniem wniosku do ministra finansów, ale nie były zakończone przed wydaniem decyzji... Gazeta Prawna

Będą zmiany w formularzu ORD-U

Od 1 stycznia 2008 r. nastąpi aktualizacja wzoru formularza ORD-U dotyczącego umów zawieranych z nierezydentami... Gazeta Prawna

Jest nowe rozporządzenie w sprawie kas

Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, który został opublikowany wczoraj, ale jest datowany na 26 listopada... Gazeta Prawna

Społecznych arbitrów zastąpią zawodowcy

Dzisiaj rano zostanie powołana Krajowa Izba Odwoławcza. To ona zajmie się teraz rozstrzyganiem sporów przetargowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister rozczarował doradców prawnych

Doradcy prawni są rozczarowani decyzją ministra sprawiedliwości, który w rozmowie z gazetą zapowiedział, że nie skieruje do Sejmu projektu ustawy o licencjach prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Autostrada w remoncie powinna być tańsza

Potrzebna jest nowelizacja przepisów regulujących opłaty za przejazd autostradą - twierdzi rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Samorządom nie wolno blokować konkurencji

Gminy i ich podmioty zależne podlegają przepisom antymonopolowym. Nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do niszczenia konkurentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 grudnia 2007

Informacje NetTAX

Będzie dalsze obniżanie składki rentowej, obniżanie stawek PIT też

Będzie kontynuowane obniżenie składki rentowej, zapoczątkowane przez poprzedni Sejm - zapowiedział premier Donald Tusk. W tej sprawie wtóruje mu nowy Minister Finansów Jan Vincent - Rostowski, który dodaje, że w 2009 r. będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 i 32 proc., będące konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT z końca 2006 r. Plany wprowadzenia podatku liniowego koalicja odsuwa Ad Calendas Graecas...

Jak opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej w wielu formach?

Dla powstania obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ma znaczenie forma prowadzonej działalności a nie jej przedmiot, określony na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - wynika z przyjętego stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w różnych formach...

Wykonywanie uprawnień przez doradców podatkowych niezagrożone

5 grudnia br. wchodzi w życie długo oczekiwana przez środowisko doradców podatkowych nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, na mocy której doradcy będą uprawnieni do prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych oraz będą mieli możliwość wykonywania zawodu jako osoby fizyczne lub jako uczestnicy spółek niemających osobowości prawnej. Nowy Sejm szybko uchwalił nowelizację ustawy i poprawił "niedopatrzenie" poprzedniego Sejmu, który nie zdążył uchwalić bardzo ważnych dla doradców podatkowych zmian w przepisach, a wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2007 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 421/2007

Sam fakt posiadania pozwolenia na budowę i prowadzenia inwestycji budowlanej nie musi oznaczać, iż dana pożyczka została przeznaczona na inwestycję budowlaną, ale nie można zaakceptować odmowy zastosowania wobec podatniczki ulgi podatkowej tylko na podstawie tej tezy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 647/2007

Sam fakt posiadania pozwolenia na budowę i prowadzenia inwestycji budowlanej nie musi oznaczać, iż dana pożyczka została przeznaczona na inwestycję budowlaną, ale nie można zaakceptować odmowy zastosowania wobec podatniczki ulgi podatkowej tylko na podstawie tej tezy...

Przegląd prasy

Doradcy podatkowi nie stracą uprawnień do prowadzenia ewidencji i ksiąg podatkowych.

Doradcy podatkowi zachowają swoje dotychczasowe uprawnienia dzięki nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, którą podpisał już prezydent Lech Kaczyński... Gazeta Prawna

Opłaty za wydanie zezwoleń będą wyższe

W 2008 roku opłata za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych wyniesie 50 621 zł oraz dodatkowo 257 zł za każdy punkt przyjmowania zakładów. Obecnie opłaty wynoszą odpowiednio 46 612 zł i 237 zł... Gazeta Prawna

Niezrealizowane transakcje nie stanowią kosztów

Umowy, które nie doszły do skutku, nie są rozliczane podatkowo. Spółka akcyjna zajmująca się przemysłowym (na zamówienie) szyciem ubrań, zdaniem fiskusa zawyżyła koszty uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Realny podatek od wirtualnych zakupów

W wirtualnych grach sieciowych istnieją postacie, które zajmują się wyszukiwaniem i zbieraniem cennych przedmiotów... Gazeta Prawna

Rekompensata za szkody we wszelkich uprawach

Uprawą rolną, której zniszczenie przez zwierzynę leśną pociąga za sobą obowiązek naprawienia szkody, jest każda uprawa na gruncie rolnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niesłuszne aresztowania kosztują coraz więcej

W pierwszym półroczu 2007 r. średnie odszkodowanie za nieuzasadnione aresztowanie wyniosło blisko 19 tys. zł. Lista osób żądających odszkodowań się wydłuża... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unijne formularze przerażają kierowców

Tysiące kierowców i przewoźników ma kłopoty z wypełnianiem druków poświadczających, że w danym okresie nie prowadzili ciężarówek ani autokarów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy do lustracji

Samorządy radcowski i adwokacki wysłały już do swoich członków zawiadomienia o obowiązku lustracyjnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 grudnia 2007

Informacje NetTAX

W dniu 30 listopada 2007 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2007 r. - o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 401/2007

Preferencyjna stawka podatku VAT określona w art. 146 § 1 ust. 3a ustawy o VAT nie jest ograniczona do książek wytworzonych metodami poligraficznymi. Nie oznacza to jednak, że książki w formie elektronicznej są towarem tożsamym z np. płytą zawierającą bajkę w wersji animowanej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 899/2007

Jeżeli w momencie dokonywania sprzedaży dla przedmiotowego terenu nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, decydujące znaczenie w sprawie będzie miał wypis z rejestru gruntów. Jeśli z niego wynika, że działka stanowi grunt orny, to dostawa spełnia wymogi uprawniające do zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Banki i ubezpieczyciele wybiorą VAT

Komisja Europejska pracuje nad ponownym określeniem katalogu usług finansowych i ubezpieczeniowych zwolnionych z VAT. Banki i ubezpieczyciele będą mogli zdecydować, czy opodatkowywać swoje usługi... Gazeta Prawna

Sąd częściej orzeknie łagodniejszą karę

W 2008 roku wzrośnie mała, duża i średnia wartość przedmiotu przestępstwa, która wpływa na wymiar kary i często przesądza o łagodniejszej lub surowszej kwalifikacji czynu... Gazeta Prawna

Fuzja Pekao i Banku BPH nie wpłynie na ulgę odsetkową

Przejęcie przez Pekao klientów Banku BPH, którzy do końca 2006 roku zawarli umowy kredytowe z tym bankiem, nie powinno pozbawiać ich prawa do dalszego korzystania z ulgi odsetkowej... Gazeta Prawna

Nie wiadomo, jak liczyć ryczałt

Pracownicy wykorzystujący prywatne pojazdy do celów służbowych mogą otrzymać zwrot poniesionych na ten cel wydatków. Do wyliczenia kwoty zwrotu potrzebne są limity ryczałtów samochodowych... Gazeta Prawna

Tantiemy dla współtwórców filmu

Na udział w zyskach z filmu mogą liczyć scenografowie i choreografowie, tłumacze, lektorzy i projektanci kostiumów. Od 1 grudnia obowiązują nowe przepisy w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przybędzie skrzyżowań z zieloną strzałką

Podświetlane zielone strzałki pozwalające na warunkowy skręt w prawo nie tylko pozostaną na naszych ulicach, ale będzie ich jeszcze więcej. Taki jest najnowszy pomysł Ministerstwa Transportu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Życie wymusza zmiany w kodeksie cywilnym

Nie ma już chyba odwrotu od przyjęcia za kilka lat nowego kodeksu cywilnego. Nie będzie to jednak ani lifting, ani rewolucja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy prawni nie znaleźli uznania u następcy Ziobry

Prace nad tworzeniem korporacji tzw. doradców prawnych nie będą kontynuowane - powiedział gazecie nowy minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama